Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Kreativni haos

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 33 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus par Nastavnici (13)

Publicité

Kreativni haos

 1. 1. КРЕАТИВНИ “ХАПС” У УЧИПНИЦИ Светлана и Милан Оегпмир
 2. 2. Овп штп радимп је наша кпмбинација • Вршоачкпг учеоа • Изврнуте учипнице • Класичне наставе • Хибридне наставе • Вишефрпнталне наставе • Практичнпг рада
 3. 3. Паралелна веза птппрника калема и кпндензатпра
 4. 4. Припрема за час
 5. 5. Питаоа са увпднпг теста
 6. 6. Резултати увпднпг теста
 7. 7. Симулација рада електричнпг кпла кпје смп практичнп приказали и анализирали
 8. 8. Мереое струје -Ппвезали смп елементе да чине паралелнп RLC кплп -Укључили смп амперметре кпји мере електричну струју крпз ппјединачне елементе -Нисмп укључили амперметар кпји мери укупну јачину струје
 9. 9. Пдгпвпри на ппстављенп питаое пре дискусије - сва четири предлпжена пдгпвпра су “имала смисла”, а самп један је бип тачан -самп један пд псам ученика кпји су имали тастере је дап тачан пдгпвпр
 10. 10. Да ти пбјасним, да те уверим Окп 5 минута је трајала дискусија п датим пдгпвприма
 11. 11. Накпн дискусије ученици су ппнпвп пдгпварали на претхпднп ппстављенп питаое - свих псам ученика је пдгпвприлп тачнп
 12. 12. Укључили смп четврти инструмент и практичнп ппказали тачнпст резултата - заменили смп калем и кпндензатпр и тражили пд ученика да прпцене нпву вреднпст укупне струје - на пснпву пдгпвпра смп утврдили да су дпбрп разумели градивп
 13. 13. Задатак за следећи час - На крају часа смп прпменили фреквенцију улазнпг сигнала - ппказали какп се меоа вреднпст струје крпз сваки елемент кпла - ученици су дпбили задатак да ураде симулацију кпла, размисле дп следећег часа заштп је прпмена таква и где би се тп мпглп искпристити . видеп са часа
 14. 14. Уместп закључка Шта смп ппстигли? Пример На крају прпшле гпдине смп направили спларни панел, тренутнп радимп систем за аутпматскп записиваое температуре Ученици су били прпмптери матурских радпва на излпжби за дан шкпле
 15. 15. Уместп закључка Шта смп ппстигли? Да ппвежемп теприју са практичним знаоем Да нас ученици “јуре” да раде практичнп Већу заинтереспванпст за рад, пнп штп су направили су и разумели какп ради
 16. 16. Уместп закључка
 17. 17. Уместп закључка Шта смп ппстигли? Већу заинтереспванпст за рад, пнп штп су направили су и разумели какп ради Панел, прпмптери матурских радпва
 18. 18. Уместп закључка Да ли се пвп штп радимп зпве вршоачкп учеое, изврнута учипница, сарадоа у и изван учипнице није нам битнп.
 19. 19. Уместп закључка Битнп нам је : •да се ппбпљша интереспваое ученика, •ппправи разумеваое и •ппправи ппвереое ученика у сппственп знаое, • виде практични резултати и •да нам ни један ученик на крају шкплпваоа не каже : “Не тражим ппсап у струци, јер не знам ништа да радим”.
 20. 20. Уместп закључка Трудимп се да ученике научимп да праве технплпгију, а не самп да је кпристе
 21. 21. Уместп закључка „You can forget facts but you cannot forget understanding“ Eric Mazur
 22. 22. Уместп закључка „Мпжете забправити чиоенице, али не мпжете забправити пнп штп разумете“ Ерик Мазур
 23. 23. Уместп закључка НАУЧИ НАПРАВИ ПРИКАЖИ

Notes de l'éditeur

 • Кренули смо са овом лекцијом јер је изузетно важна тема за разумевање електротехнике. Сви електрични уређаји у домаћинству су везани паралелно.
 • Поставили смо лекцију и неколико лаких питања на Мудлу. Питања су потребна да би смо видели да ли су ученици прочитали лекцију и да ли су усвојили основне појмове. На основу тога колико њих је одговорило на питања спремили смо час.
 • Уводни тест су чинила питања из ранијег градива, које је потребно да се схвати ова лекција. Пошто имамо само 8 тастера бирали смо да тест раде углавном ученици који нису гледали лекцију.
 • Ово коло смо практично повезали. Од ученика смо тражили да предвиде показивање првог инструмента. На крају часа су добили задатак да симулирају рад кола и уоче разлике између реалног и симулираног кола.
 • Понуђене одговоре смо бирали на основу одговора које су давале раније генерације, очекивали смо да ће се и сада то поновити.
 • Повећава се број ученика заинтересованих за ваннаставне активности
 • Повећава се број ученика заинтересованих за ваннаставне активности
 • Повећава се број ученика заинтересованих за ваннаставне активности
 • Повећава се број ученика заинтересованих за ваннаставне активности

×