Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Menaxheret aftesite, pergjegjesite

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 23 Publicité

Menaxheret aftesite, pergjegjesite

Përgjegjësite, aftësite, llojet dhe stilet e menaxhimit. Si i përdorin menaxherët këto aftësi në administrimin e punës të një organizate për të aritur qëllimet e vëna, si dhe
Etika e menxherëve, qasja e tyre ndaj dilemave etike, menaxherët në raport me përgjegjësinë sociale

Përgjegjësite, aftësite, llojet dhe stilet e menaxhimit. Si i përdorin menaxherët këto aftësi në administrimin e punës të një organizate për të aritur qëllimet e vëna, si dhe
Etika e menxherëve, qasja e tyre ndaj dilemave etike, menaxherët në raport me përgjegjësinë sociale

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Similaire à Menaxheret aftesite, pergjegjesite (20)

Publicité

Menaxheret aftesite, pergjegjesite

 1. 1. Menaxheret Përgjegjësite, Aftësite dhe BGS përfshirja MBA, El.Ing. Natyra Dika-Krluku Prill 2020
 2. 2. Menaxheri pergjegjesite, aftesite
 3. 3. 3 “Nuk bëhet fjalë për para. Bëhet fjalë për njerëzit që keni, si i udhëhiqni dhe sa merrni " S. Jobs
 4. 4. koncepte themelore Ҫka është Menaxhmenti? • PROCES; shfrytzon Resurset egzistuese për të aritur Qëllimet • Menaxhimi i proceseve dhe resurseve 4 PLANIFIKIM ORGANIZIM PERSONELI UDHEHEQJE KONTROLLI
 5. 5. koncepte themelore 5 Kush është Menaxheri? • Personi përgjegjës për kontollimin apo administrimin e punës • Vlersohet në bazë të aftësive që përmisojnë: ✓ Efektiviteti – aritja e qëllimeve dhe rezultatit të pritur ✓ Efikasitetin - me sa më pak humbje kohe dhe përpjekje pyetjet e menaxherit • Ҫka ësht Menaxhimi? • Ҫfar duhet të bëj? • Si të menaxhoj?
 6. 6. FUNKSION • Bën plane, organizon, koordinon, motivon dhe kontrollon Sipas Henry Fayol, (konsiderohet si themeluesii menaxhmnentit shkencor ) Puna e menaxherit 6 ROLI • Roli ndërpersonal – marëdhëniet me të tjerët. Mbulon 3 aspekte: figurë qëndrore (autoritet), lider dhe ndërlidhës. • Roli informativ – person që pranon informata të cilat duhet ti transmeton te të tjerët në formën dhe kohën e duhur • Roli vendimarës – roli më krucial i menaxherit. Mer vendime si sipërmarës, trajtues konfliktesh, shpërnadarës resursesh apo negociator Sipas Mintzberg-ut
 7. 7. • Përmbushja e detyrave – dhënia e instrukcioneve për përmbushjen e detyrave dhe aritjen e rezultateve • Standardet, Benchmark-et – vendosja dhe respektimi i politikave dhe proceseve • feedback i vazhdueshëm, Mentorimi, Couching • Personeli (Staffing) – pjesmarje në procesin rekrutimin , selektimin e staffit • Vlerësimi i Performancës – vlersimi i punes se grupit dhe individit nëpërmjet raportimit dhe informimit. • Pjesëmarrja ndër-funksionale • Pjesmarja dhe kolaborimi pergjegjesite e menaxherit 7
 8. 8. Aftesite e menaxherit 8 • Aftësi teknike – njohuri baze për teknikat, praktikat, mjetet dhe proceset • Aftësi Konceptuale – aftësia për mënyrën apstrakte të të menduarit dhe formulimin e ideve • Aftësi njerëzore, ndërpersonale - komunikim dhe vëmendje ndaj marrëdhënieve me të tjerët Burimi: Sipas psikologut Robert Katz
 9. 9. Piramida e aftësive menaxheriale 9 Level 2 – “Soft Skills” Level 3 Self development Level 1 – themelet e menaxhimit Top Level Leadership Burimi: The Management Skills Pyramid (by Kammy Haynes) Lidershipi si maja e piramides  Fokusimi në drejtimin që do mer organizata, përcaktimi i vizionit dhe strategjise  Si ajo do reflektohet ne punën e përditshme Zhvillimi personal  Vetë-menaxhimi: si motivoni, angazhoheni me të tjerët dhe ballafaqoheni me sfidat e punës së përditshme  Menaxhimi i kohës: si dhe ku e investoni kohën gjatë ditës tuaj. “Aftësite e buta”  Kultivimi dhe përforcimi i aftësive për menaxhimin e njerzve  Aftësi për motivimin dhe përparimin e timit Njohuritë themelore të menaxherit  Aftësite themelore për mbarvajtjen e punës ne organizate – ritmi, cilësia dhe kostoja  Planifikim , organizim, udhheqje, kontroll
 10. 10. 6 aftesi që duhet ti posedojë menaxheri 10 MENAXHERI Planifikimi Komunikimi Vendimarja Delegimi Zgjidhja e problemit Motivimi “The art of communication is the language of leadership” “A goal without a plan is just a wish.” “whenever you see a successful business, someone once made a courageous decision.” “we can not solve our problems with the same level of thinking that created them” “None of us is as smart as all of us." “when you delegate tasks, you create followers. when you delegate authority, you create leaders.”
 11. 11. Menaxhmer vs Lider 11 MENAXHERI fokusohet në proces drejt qëllimit nëpërmjet pushteti LIDERI fokusohet në njerëz Influencim me inspirim, pa imponim
 12. 12. “Menxhmenti ësht të bësh gjërat si duhet, Lidershipi ësht të bësh gjënë e duhur” Peter Drucker 12 Konusltant , edukator dhe autor i shum shkrimeve per Menaxhmentin ,konsiderohet si “themeluesi I Menxhmentit modern”
 13. 13. “Menxhmenti ka të bëjë me bindjen e njerzve që të bëjnë atë që nuk duan, ndërsa Lidershipi ka të bëjë me inspirimin e njerzve që të bëjnë atë që nuk jua ka mar mendja se do mund ta bënin” Steve Jobs 13
 14. 14. Llojet e menaxhereve – sipas struktures • Menaxher i përgjithshëm përgjegjës për performancat e nën-njësisë apo divizionit të kompanisë • Menaxherët funksionalë udhëheqin një funksion të veçantë (prodhimi, shitja, marketing, IT, financa, etj) • Menaxherët e linjës së parë menaxhojnë puntorët 14
 15. 15. Llojet e menaxhereve – sipas sjelljes 15 1. Zgjidhës Problemesh – të fokusuar në detyra, zgjidhin problem (disa here me qëllim i nxisin ato) 2. Menaxheri “Sfurk” – menaxhojnë rëndë, në mënyrë kontrolluese, kërkojn rezultate dhe përgjegjësi, shpesh duke përdorur kërcënime 3. Predikues – si klerikë fetarë, nuk ndjekin ndonjë strategji të posacme. Pak të lodhshëm 4. Arogant, Mendjemadh – interest personale mbi ato te grupit 5. Menaxheri Perfekt – kan shum kualitete: inovativ, te hapur per ndyshime. Ju mungojne aftesite e buta 6. Menaxheri Pasiv – Qellimi i tyre: te bejn te tjeret e lumtur, lidhen me antaret e ekipit 7. Menaxheri Proaktiv – posedon nga te gjitha karakeristikat e siperme
 16. 16. Stilet e menaxhereve 16 #2 TRAJNER (THE COACH) • Të fokusuar te njerzit • synojnë të sjellin performance të larta • Suksesin personal e masin nëpërmjet suksesit të grupit Burimi: Sipas psikologut amerikan Daniel Goleman #3 BOSS I NDJESHEM • Kujdesen për mirqenien emocionale të puntorëve • Krijojnë atmosferë të mirë për ta #4 BOSS DEMOKRATIK • Besojnë në bashkpunim në ekip • Janë të hapur për ide nga të gjithë antarët e grupit #1 VIZIONERI • Ka parasysh gjith fotografinë e kompanisë I dijn qëllimet • Posedon passion, fuqi dhe vullnet për të aritur qëllimet aftgjata, motivon #5 KOMANDANTI • Dijnë saktësisht se cfar duan • Jan të drejtpërdrejtë • Duan discipline, shpejtësi dhe rezultate të larta #6 KRYESUES ( • Energjikë, motivues • Vendos tempo të shpejtë si në garë, kërkon ta fitoj atë me krenari • Kërkojn shum nga antarët e grupit, skan durim nëse afatet nuk respektohen
 17. 17. Menaxheri Qasja ndaj etikes, PS, Qeverise
 18. 18. 18 cFAR DUHET te dije MENAXHEri i SUKSESshem NGA ETIKA? Menaxherët duhet të kuptojnë etikën dhe të promovojnë atë ✓ Etika - standardi i së drejtës / të gabuarës që ndikon në sjelljen, ndërsa ✓ Sjellja etike - sjellje që pranohet si "e drejtë" sipas atyre standardeve ✓ Dilema etike - situatë në të cilën menaxheri duhet të vendos në dobi për të apo organizatën, por që është joetike apo ilegal ✓ Vlerat - qëndrimet relativisht të përhershme, të cilat ndihmojnë në përcaktimin e sjelljes së një personi ✓ Dilemat etike paraqiten kur sistemi i vlerave të një firme është sfiduar
 19. 19. 19 Vendimmarja e menxhereve ne dilemat etike Qasje utilitare sjellja etike udhëhiqet nga ajo që do të rezultojë në të mirën e një numri më të madh të njerëzve Qasjes individuale Sjellja etike që udhëhiqet nga interesi në të mirën afatgjate të individit, i cili në fund të fundit është në interesin e të gjithëve Qasje e drejtë morale sjellja etike udhëhiqet nga respektimi i të drejtave themelore të qenieve njerëzore Qasja e drejtë udhëhiqet nga respektimi i standardeve të paanshme të drejtësisë dhe barazisë
 20. 20. 20 Burimet organizative • Organizatat që kanë kanë resurse, janë pozitë më të mirë të meren me cështje shoqërore Masa paraprake • është më kosto-efektive menaxherët të merren me çështjet sociale përpara se ato të shndërrohen në katastrofa Detyrimi Moral • Obligim moral i menaxherëve, të ndihmojnë në zgjidhjen ose eliminim e problemeve sociale Punësime më efektive dhe efikase • Rekrutimi i punonjësve bëhet më i lehtë për një organizatë me përgjegjësi shoqërore. Mjedisi më i mirë organizativ • I mundësojnë organizates të ketë atmosferë më të mirë për kryerjen e operacioneve e saj të biznesit. Pergjegjesia sociale e Manxhereve Menaxherët duhet të kenë përgjegjësi sociale për arsyet e mëposhtme:
 21. 21. 21 Menaxheri Obstruktiv Vendosin përfitimin ekonomik para duke u rezistuar përgjegjësisë sociale si dicka jasht interest të organizatës Menaxheri Defanziv bëjnë angazhimin minimal ndaj përgjegjësisë sociale – ju binden vetëm ligjeve, asgjë më shumë Menaxheri Akomodues bëjnë më shumë nga sa kërkon ligji, demonstrojnë përgjegjësi sociale të moderuar Menaxheri Proaktiv ndjekin rrugën për të qenë përgjegjës ndaj Palëve te interesit, duke përdorur burimet e organizatës për t'iu përgjigjur problemeve sociale Qasja e menaxherit ndaj PS
 22. 22. 22 Lobimi • Drejtuesit e korporatave, zyrtarët e qeverisë janë në të njëjtën klasë shoqërore e kjo krijon marrëdhënie personale midis tyre Kontributet politike • Menaxheret jane ata qe vendosin per kontributet gjatë fushatave . Shpesh edhe angazhohen nga PP Investime të mëdha • Menxheret e kompanive që bëjnë një investime të mëdha, fitojne fuqi të ndikojnë në politikat qeveritare Menaxheret e biznesit ne raport me qeverine Detyre e Menaxhmentit Strategjik te meret me ceshtjet që kanë të bëjnë me ndikimin ndaj politikberjes
 23. 23. Ju faleminderit !

×