Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

ESSENTIAL VEDA MANTHRAS.pdf

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 9 Publicité

ESSENTIAL VEDA MANTHRAS.pdf

  1. 1. എല്ലാ പൂജകൾക്കും പ്പസന്ന പൂജക്് പകഷ്പാഞ്ജല്ിയ്ക്ക്ക ഉപയ ാഗിക്ാവകന്ന അത്യാവശ്യും യവദ മപ്രങ്ങള ും അവ കടെ പാരാ ണ ഓഡിയ ാ വകും ഇവിടെ യേർത്തിരിക്കന്നക .മപ്രത്തിന്ടെ ഓഡിയ ാ യകൾക്ാൻ മപ്രത്തിനക യനടര ടകാെകത്ത QR Code ; ടമാബൈല്ിടല് QR Code Scanner ഉപയ ാഗിച്ച് സ്കാൻ ടേയ്യ ക . മപ്രങ്ങൾ പാ ദങ്ങളാ ാണ് ടെക്സ്റ്റ് ആ ി ടകാെകത്തിരിക്കന്നത്. പഠി ക്കവാൻ ഇത്ാണ് എള പ്പും. ഓഡിയ ാ വിൽ പദും ,പാദും ,ഋക്സ്റ് (സവരമില്ലാടത് ), ഋക്സ്റ് (സവരയത്താെകകൂെി ) എന്ന വിധത്തിൽ ടകാെകത്തിരിക്കന്നക . ശ്ത് ധാരും ( ഗകരക വന്ദനും) Code No : 01 (അട്ടകും പിെിച്ച ടോല്ലണും) ശ്ത് ധാര മകത് സ മ ക്ഷീ മാണും വിപശ്ചിത്ും പിത് രും വക്ത്വാ നാും യമളിുംമദരും പിയപ്ത്ാരക പസ് യേ ത്ും യരാദ സീ പി പൃത്ും സത്യവാേും ഗണാ നാും ത്വാ ( ഗയണശ് വന്ദനും ) Code No 02 ഗണാ നാും ത്വാ ഗണപത്ിും ഹവാ മയഹ കവിും കവീ നാ മകപമ പ്ശ്വസ്ത്മും യജയഷ്ഠ രാജും പ്ൈഹ്മണാും പ്ൈഹ്മണ സ്പ യത് ആന: ശ്ൃണവന്നൂ ത്ി ഭി: സീദ സാദനും സരസവത്ീ വന്ദനും Code No 03 1.സദസ സ്പത്ിമദ്ഭകത്ും പ്പി മിപ്ന്ദസയ കാമയും
  2. 2. സനിും യമധാമ ാസിഷും യവദവയാസ വന്ദനും Code No 04 1.യവദവാത്സയ വർത്തനിും ഉയരാ ര് ഋഷവസയ ൈൃഹത്: യവദായ അദ്ധ്യാസയത് അഗ്നിയദവ വന്ദനും Code No 05 1.അയഗ്ന ന സക പോ രായ അസ്മാൻ വിശ്വാനി യദവവ കനാനി വിദവാൻ ക യ ാദ്ധ്യ / അസ്മജ്ജകഹകരാണ യമന: ഭൂ ിഷ്ഠായര നമ ഉക്ത്ിും വിയധ മ ഭാഗയസൂക്ത്ും Code No 06 1.പ്പാത്രഗ്നിും പ്പാത്രിപ്ന്ദും ഹവാ മയഹ പ്പാത്ർ മിപ്ത്ാവരകണാ പ്പാത്ര ശ്വിനാ പ്പാത്ർ ഭഗും പൂഷണും പ്ൈഹ്മണസ് പത്ിും പ്പാത്: യസാമ മകത്രകപ്ദും ഹകയവ മ 2.പ്പാത്ർ ജിത്ുംഭഗ മകപ്ഗും ഹകയവ മ വ ും പകപ്ത് മദിയത്ർയയ്യാ വിധ ർത്താ ആ പ്ധശ്ചി ദയും മ നയമാനശ്ചി ൽ രാജാ േി ദയും ഭഗും ഭക്ഷീ ത്യാഹ 3.ഭഗ പ്പയണത്ർ ഭഗ സ ത്യ രാധ:
  3. 3. ഭയഗ മാുംധി മകത്വാദ ദന്ന: ഭഗ പ്പയണാ ജന യഗാഭിരബശ്വ: ഭഗ പ്പനൃഭി: നൃവവര സയാമ 4.ഉയത്ദാനീും ഭഗവര സാമ ഉത് പ്പപിത്വ ഉത്മയദ്ധ്യ അഹ് നാും ഉയത്ാ ദിത്ാ മ ഘ വന്ഥ് സൂര്യ്യന്ധ്യ വ ും യദവാനാും സകമത്ൗസയാമ 5.ഭഗ ഏവ ഭഗവാങ് അസ്ത്ക യദവാ: യത്ന വ ുംഭഗവര: സയാമ ത്രവാ ഭഗ സർവ്വ ഇയജ്ജാഹവീത്ി സയനാഭഗ പകര ഏത്ാഭയവഹ 6.സമദ്ധ്വരാ യ ാഷ യസാനമര ദധിപ്കായവവ ശ്കേയ പദാ അർവ്വാേീനും വസകവിദും ഭഗും ന : രേമി വാശ്വാവാജിന ആവഹരക 7.അശ്വാവ ത്ീർയഗാമത്ീർന്ന ഉഷാസ: •വീരവത്ീ സ്സദമകച്ഛരക ഭപ്ദാ: •ഘൃത്ും ദകഹാനാ വിശ്വത്: പ്പപീത്ാ: • ൂ ും പാത്സ്സവസ്ത്ിഭിിഃ സദാന:
  4. 4. ആ കസ്സൂക്ത്ും Code No 07 1. മകഞ്ചാമി ത്വാ ഹവിഷാജീവനാ കും. • അജ്ഞാത് ക്ഷ്മാ ദകത്രാജ ക്ഷ്മാൽ. • പ്ഗാഹിർ ജപ്ഗാഹ ദി ബവത് യദനും. • ത്സയാ ഇപ്ന്ദാഗ്നീ പ്പമകമകക്ത്യമനും. 2. ദിക്ഷിത്ാ കർയ്യദി വാ പയരത്: • ദി മൃയത്യാരരികും നീത് ഏവ. •ത്മാ ഹരാമി നിര്ഋയത്രകപസ്ഥാൽ •അസ്പാര്ഷ യമനും ശ്ത്ശ്ാരദാ . 3.സഹപ്സായക്ഷണ ശ്ത് ശ്ാരയദന •ശ്ത്ാ ക ഷാഹ വിഷാഹാര്ഷ യമനും. •ശ്ത്ും യേ മും ശ്രയദാ ന ാത്ി . ഇയപ്ന്ദാവിശ്വസയ ദകരിത്സയ പാരും •4ശ്ത്ും ജീവശ്ര യദാ വർദ്ധ്മാന: •ശ്ത്ും യഹമരാഞ്ച്ഛത് മകവ സരാൻ. •ശ്ത്മിപ്ന്ദാഗ്നീസ വിത്ാ ൈൃഹസ്പത്ി ത്ിിഃ •ശ്ത്ാ ക ഷാഹ വി യഷമും പകനർ ദക: 5.ആഹാര്ഷരവാ വിദരവാ •പകനരാ ഗാ: പകനർന്നവ. •സർവ്വാുംഗ സർവ്വും യത്േക്ഷക :
  5. 5. സർവ്വമാ കശ്ചയത്വിദും. സവസ്ത്ി സൂക്ത്ും ( ഒരക ഋക്സ്റ് ) Code No 08 1. സവസ്ത്ിയനാ മിമീത്ാ മശ്വിനാ ഭഗ: •സവസ്ത്ി യദവയദിത്ി രനർവ്വണ: •സവസ്ത്ി പൂഷാ അസകയരാദധാത്കന: •സവസ്ത്ി ദയാവാ പൃേിവീസക യേത്കനാ. സാരസവത്ും ഭാഗികും ( മൂന്ന് ഋക്കകൾ ) Code No 09 •1. പാവകാന: സരസവത്ീ •വായജഭിർവാജിനീവത്ീ • ജ്ഞും വഷ്ട ധി ാവസക: •2. യോദ ിപ്ത്ീ സൂനൃത്ാനാും •യേത്രീ സകമത്ീനാും • ജ്ഞും ദയധ സരസവത്ീ •3. മയഹാ അർണ :സരസവത്ീ •പ്പയേത് ത്ി യകത്കനാ •ധിയ ാ വിശ്വാ വിരാജത്ി വിവാഹ സൂക്ത്ും ഭാഗികും Code No 10 1.ഗൃഭ്ണാമി യത് സൗഭഗത്വാ ഹസ്ത്ും മ ാ പത്യാ ജരദഷ്ടി രയോസ: ഭയഗാ അര്യ്യമാ സവിത്ാ പകരസിന്ധ്ി:
  6. 6. മഹയും ത്വാ ദകർഗാര്ഹ പത്യാ യദവാ: 2.സപ്മാജ്ഞീശ്വ ശ്കയര ഭവ സപ്മാജ്ഞീശ്വപ്ശ്ക)o ഭവ നനാന്ദരി സപ്മാജ്ഞീ ഭവ സപ്മാജ്ഞീ അധിയദവൃഷക 3.സമഞ്ജരകവിയശ്വ യദവാ: സമായപാ ഹൃദ ാനി നൗ സും മാത്രിശ്വാ സുംധാത്ാ സമകയദപ്ഷ്ടീ ദധാത്ക നൗ ഐകമത്യസൂക്ത്ും Code No 11 •1.സുംസമി ദയകവ യസ വൃഷൻ •അയഗ്ന വിശ്വാനയർയ്യ ആ. ഇള സ്പയദ സമിദ്ധ്യയസ സായനാ വസൂനയാ ഭാര 2.സുംഗ ഛദ്ധ്വുംസ വദദ്ധ്വും സുംയമാ മനാും സി ജാനത്ാും യദവാഭാഗും ോപൂർയവ്വ സുംജാനാ നാ ഉപാസയത് 3.സമായനാ മപ്ര: സമിത്ി സ്സമാനീ സമാനും മന:സഹേിത്തയമ ഷാും
  7. 7. സമാനും മപ്രമഭിമപ്രയ വ: സമായന ന യവാഹവി ഷാജക യഹാമി 4.സമാനീ വ ആകൂ ത്ി : •സമാനാ ഹൃദ ാനി വ: •സമാനമസ്ത്കയവാ മന: ോവസ്സ സഹാസ ത്ി. 01 02 03 04
  8. 8. 05 06 07 08 09
  9. 9. 10 11

×