Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 10 Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Nomatec CRM (20)

Plus par Nomatec Co. - نوماتک (16)

Publicité

Nomatec CRM

  1. 1. ‫خدماتی‬ ‫یا‬ ‫تولیدی‬ ‫سازمان‬ ‫هر‬ ‫مانند‬ ‫نیز‬ ‫شما‬ ‫آیا‬‫خواهید‬‫می‬: •‫باشید؟‬ ‫داشته‬ ‫بیشتری‬ ‫مشتریان‬ •‫کنید؟‬ ‫حفظ‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫قبلی‬ ‫مشتریان‬ •‫بیشترین‬ ‫و‬‫سهم‬‫باشید؟‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫بازار‬ ‫اما‬‫چگونه‬‫توانید‬‫می‬‫یابید‬ ‫دست‬ ‫اهداف‬ ‫این‬ ‫به‬‫؟‬
  2. 2. ‫اغلب‬ ‫متأسفانه‬‫ها‬‫سازمان‬‫مشتری‬‫ان‬ ‫را‬ ‫خود‬‫شناسند‬‫نمی‬! 66% ‫از‬‫ها‬‫سازمان‬‫ندارند‬ ‫خود‬ ‫مشتریان‬ ‫از‬ ‫عمیقی‬ ‫درک‬*. * IBM Global Chief Marketing Officers Study
  3. 3. ‫با‬ ‫همواره‬ ‫فروش‬ ‫مسئولین‬‫مشکالتی‬‫مواجه‬‫هستن‬‫د‬... ‫نرخ‬‫تبدیل‬‫سرنخ‬‫به‬‫مشتر‬‫ی‬ ‫است‬ ‫پایین‬ ‫بسیار‬! ‫ب‬ ‫تمایلی‬ ‫ناراضی‬ ‫مشتریان‬‫ه‬ ‫ندارد‬ ‫مجدد‬ ‫خرید‬! ‫واحد‬ ‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫مشتریان‬ ‫اطالعات‬ ‫میان‬ ‫یکپارچگی‬ ‫عدم‬ ‫به‬ ‫امکان‬ ‫عدم‬ ‫و‬‫گذاری‬‫اشتراک‬‫اطالعات‬ ‫مشکل‬ ‫دچار‬ ‫را‬ ‫مشتری‬ ‫با‬ ‫ارتباطات‬‫کند‬‫می‬.
  4. 4. ‫بشتابید؛‬ ‫زمانی‬‫دست‬ ‫از‬ ‫برای‬‫دادن‬ ‫مشتری‬‫ندارد‬ ‫وجود‬!
  5. 5. ‫مشتری‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫مدیریت‬‫نوماتک‬‫کمک‬ ‫شما‬ ‫به‬‫ک‬‫می‬‫ند‬ ‫بازده‬‫های‬‫گذاری‬‫سرمایه‬‫را‬ ‫شده‬ ‫انجام‬‫بیشینه‬‫کنید‬! ‫هایی‬‫گذاری‬‫سرمایه‬‫که‬‫برای‬‫معرفی‬‫محصول‬‫و‬‫جذب‬‫مشتری‬‫صرف‬‫کنید‬‫می‬،‫در‬‫صورتی‬‫ب‬‫ازده‬ ‫بیشینه‬‫دارد‬‫که‬‫قادر‬‫باشید‬‫مشتریان‬‫خود‬‫را‬‫حفظ‬‫کرده‬‫و‬‫ها‬‫آن‬‫را‬‫به‬‫تکرار‬‫خرید‬‫تش‬‫ویق‬‫کنید‬. ‫بنابراین‬‫برقراری‬‫ارتباطاتی‬‫مؤثر‬‫و‬‫حفظ‬‫آن‬‫اهمیت‬‫زیادی‬‫دارد‬. ‫با‬‫استفاده‬‫از‬‫نرم‬‫افزار‬CRM‫نوماتک‬‫شما‬‫توانید‬‫می‬‫به‬‫اطالعاتی‬‫یکپارچه‬‫از‬‫مشتری‬‫دستر‬‫سی‬ ‫داشته‬،‫باشید‬‫ارتباطات‬‫آینده‬‫خود‬‫را‬‫مدیریت‬‫کنید‬‫و‬‫در‬‫این‬‫میان‬‫از‬‫ترین‬‫کامل‬‫ه‬‫روش‬‫ای‬‫ارتباطی‬ ‫بهره‬‫بگیرید‬.
  6. 6. ‫مشتری‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫مدیریت‬‫نوماتک‬‫کمک‬ ‫شما‬ ‫به‬‫ک‬‫می‬‫ند‬ ‫کنید‬ ‫جذب‬ ‫جدید‬ ‫مشتریان‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫حفظ‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫فعلی‬ ‫مشتریان‬. ‫ترین‬‫آل‬‫ایده‬،‫فروش‬‫به‬‫معنای‬‫شروع‬‫یک‬‫ارتباط‬‫مدت‬‫طوالنی‬‫با‬‫مشتری‬‫است‬.‫بنابرای‬‫ن‬‫شما‬‫باید‬ ‫برای‬‫حفظ‬‫مشتریان‬‫خود‬‫تالش‬‫کنید‬.‫از‬‫سوی‬‫دیگر‬‫باید‬‫به‬‫اقداماتی‬‫که‬‫در‬‫راستای‬‫ج‬‫ذب‬ ‫مشتریان‬‫جدید‬‫انجام‬‫شود‬‫می‬‫نیز‬‫توجه‬‫کنید‬‫تا‬‫های‬‫گذاری‬‫سرمایه‬‫شما‬‫به‬‫هدر‬‫نرود‬. ‫نرم‬‫افزار‬CRM‫نوماتک‬‫با‬‫فراهم‬‫کردن‬‫امکان‬‫پاسخگویی‬‫به‬‫موقع‬‫به‬‫های‬‫درخواست‬‫مشت‬‫ریان‬‫به‬ ‫بهترین‬‫شکل‬‫تواند‬‫می‬‫ارتباطات‬‫شما‬‫را‬‫با‬‫مشتریانتان‬‫حفظ‬‫کند‬.‫همچنین‬‫با‬‫پای‬‫ش‬‫چرخه‬‫فروش‬ ‫توانید‬‫می‬‫تبدیل‬‫تعداد‬‫بیشتری‬‫از‬‫ها‬‫سرنخ‬‫به‬‫مشتری‬‫را‬‫تضمین‬‫کنید‬.
  7. 7. ‫مشتری‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫مدیریت‬‫نوماتک‬‫کمک‬ ‫شما‬ ‫به‬‫ک‬‫می‬‫ند‬ ‫احتمالی‬ ‫ارزش‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫مشتریان‬‫ها‬‫آن‬‫بندی‬‫اولویت‬‫کنید‬. ‫زمانی‬‫که‬‫در‬،‫بازار‬‫عرضه‬‫از‬‫تقاضا‬‫پیشی‬‫گیرد‬‫می‬،‫ای‬‫فروشنده‬‫موفق‬‫است‬‫که‬‫بتواند‬‫ارتباط‬‫بهتری‬ ‫با‬‫مشتریان‬‫خود‬‫برقرار‬‫کند‬.‫مشتریانی‬‫که‬‫در‬‫طول‬‫عمر‬‫خود‬‫ارزش‬‫بیشتری‬‫برای‬‫شم‬‫ا‬‫ایجاد‬ ‫اند‬‫کرده‬‫شایسته‬‫برقراری‬‫ارتباطی‬‫منحصر‬‫به‬‫فرد‬‫و‬‫توجهی‬‫ویژه‬‫هستند‬. ‫نرم‬‫افزار‬CRM‫نوماتک‬‫با‬‫نگهداری‬‫پرونده‬‫کاملی‬‫از‬‫اطالعات‬‫مشتریان‬‫به‬‫شما‬‫کمک‬‫می‬‫کند‬‫که‬ ‫زمان‬‫خود‬‫را‬‫به‬‫شکل‬‫مؤثرتری‬‫برای‬‫ایجاد‬‫روابط‬‫مناسب‬‫با‬‫مشتری‬‫مدیریت‬‫کنید‬‫و‬‫از‬‫صرف‬ ‫زمان‬‫بر‬‫روی‬‫مشتریانی‬‫که‬‫ارزش‬‫کمتری‬‫ایجاد‬‫کنند‬‫می‬‫جلوگیری‬‫کنید‬.
  8. 8. ‫درباره‬‫نوماتک‬ ‫مشتری‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫مدیریت‬-CRM ‫نوماتک‬‫ارائه‬‫دهنده‬‫طیفی‬‫از‬‫راهکارهای‬‫افزاری‬‫نرم‬‫با‬‫استفاده‬‫از‬‫های‬‫تکنولوژی‬‫روز‬‫دنیا‬‫است‬.‫بر‬‫ای‬‫استفاده‬ ‫از‬‫افزارهای‬‫نرم‬‫نوماتک‬‫شما‬‫توانید‬‫می‬‫هر‬‫ابزاری‬‫که‬‫قابلیت‬‫اتصال‬‫به‬‫اینترنت‬‫دارد‬(،‫رایانه‬‫تب‬‫لت‬،‫موبایل‬‫و‬ ...)‫در‬‫اختیار‬‫داشته‬‫باشید‬. ‫راهکار‬‫مدیریت‬‫ارتباط‬‫با‬‫مشتری‬‫نوماتک‬،NomaCRM،‫راهکاری‬‫یکپارچه‬‫از‬،‫بازاریابی‬‫فروش‬‫و‬‫خدمات‬ ‫پس‬‫از‬‫فروش‬‫است‬‫که‬‫به‬‫شما‬‫در‬‫برقراری‬‫مؤثرترین‬‫ارتباطات‬‫با‬‫مشتریان‬‫کمک‬‫کند‬‫می‬‫تا‬‫م‬‫شتریان‬‫وفادار‬ ‫بیشتری‬‫داشته‬‫باشید‬‫و‬‫بیشتر‬‫بفروشید‬. ‫خدمات‬‫افزاری‬‫نرم‬‫بر‬‫روی‬‫ابر‬(SaaS)‫رویکرد‬‫جدید‬‫نوماتک‬‫در‬‫ارائه‬‫افزار‬‫نرم‬‫مدیریت‬‫ارتباط‬‫با‬‫مشت‬‫ری‬ ‫است‬.‫این‬‫امکان‬‫تمام‬‫های‬‫هزینه‬‫اضافی‬‫مربوط‬‫به‬‫افزار‬‫سخت‬،‫خرید‬‫افزار‬‫نرم‬،‫نیروی‬‫انسانی‬‫متخص‬‫ص‬‫را‬‫تا‬ ‫حدود‬‫زیادی‬‫کاهش‬‫دهد‬‫می‬‫و‬‫شما‬‫توانید‬‫می‬‫در‬‫ترین‬‫کوتاه‬‫زمان‬‫اقدام‬‫به‬‫سازی‬‫پیاده‬‫و‬‫استفاده‬‫از‬‫ن‬‫افزار‬‫رم‬ ‫مدیریت‬‫ارتباط‬‫با‬‫مشتری‬‫نوماتک‬‫کنید‬. ‫جهت‬‫آگاهی‬‫از‬‫محصوالت‬‫و‬‫خدمات‬‫نوماتک‬‫توانید‬‫می‬‫به‬‫وبسایت‬‫ما‬‫مراجعه‬‫کنید‬. www.nomatec.net
  9. 9. ‫سپاس‬ ‫با‬‫شما‬ ‫توجه‬ ‫حسن‬ ‫از‬ ‫فراوان‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫شرکت‬‫نوماتک‬

×