Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
KKEEBBAANNGGKKIITTAANN SSEEMMAANNGGAATT KKEEBBAANNGGSSAAAANN 
UUNNTTUUKK MMEENNGGAANNGGKKAATT MMAARRTTAABBAATT BBAANNGGSSA...
88..11 MMaakkssuudd SSeemmaannggaatt KKeebbaannggssaaaann 
Semangat kebangsaan atau nasionalisme bermaksud 
perasaan cint...
88..22 PPeerrkkeemmbbaannggaann NNeeggaarraa LLuuaarr 
MMeemmbbeerrii IInnssppiirraassii PPeerrjjuuaannggaann 
Gerakan ke...
GGeerraakkaann ddii TTuurrkkii 
Pada akhir kurun ke 19,berlaku gerakan 
Kebangkitan Islam di Timur Tengah 
Ini disebabka...
KKeessaann ggeerraakkaann TTeerrsseebbuutt :: 
Tindakan Barat ini telah menyebabkan tercetusnya 
Gerakan Pan Islam iaitu ...
GGeerraakkaann IIssllaahh ddii MMeessiirr 
Perkembangan di Mesir turut mempengaruhi 
kebangkitan semangat kebangsaan di T...
MMAAKKSSUUDD GGEERRAAKKAANN IISSLLAAHH 
Juga dikenali sebagai Gerakan Pemulihan Islam. 
Gerakan ini menyeru Orang Islam ...
SSyyeeiikkhh MMuuhhaammmmaadd AAbbdduuhh 
aannaakk sseeoorraanngg ppeettaannii ddii MMeessiirr 
09/29/14 8
PPeerrkkeemmbbaannggaann ddii NNeeggaarraa AAssiiaa 
 Kebangkitan Revolusi China. 
- Dr Sun Yat Sen berjaya 
bentuk Repub...
Dr. SSuunn YYaatt SSeenn mmeemmiimmppiinn RReevvoolluussii 
11991111 ddii CChhiinnaa 
09/29/14 10
JJoossee RRiizzaall ((FFiilliippiinnaa)) 
Jose Rizal memimpin gerakan Liga 
Filipina menentang penjajahan 
Sepanyol di Fi...
Perjuangan Parti Nasional Indonesia yyaanngg ddiippiimmppiinn oolleehh 
SSooeekkaarrnnoo uunnttuukk mmeemmbbeebbaasskkaann...
Di India , gerakan oleh MMaahhaattmmaa GGaannddhhii mmeenneennttaanngg 
BBrriittiisshh 
09/29/14 13
PPeeppeerraannggaann JJeeppuunn RRuussiiaa 
 Pihak Jepun berjaya mengalahkan 
Rusia dan ini pertama kali berlaku 
dalam s...
Peristiwa-peristiwa yang berlaku diluar 
negara tersebar melalui kemajuan sistem 
perhubungan dan percetakan seperti 
akh...
88..33 GGeerraakkaann IIssllaahh mmeenncceettuusskkaann 
kkeesseeddaarraann KKeebbaannggssaaaann 
Awal Kurun 20 semangat ...
Golongan pelajar ini dikenali sebagai 
KAUM MUDA. 
Antara tokoh utama ialah Syeikh 
Muhammad Tahir bin Jalaludin, Haji A...
SSyyeedd SSyyeeiikkhh AAhhmmaadd aall--HHaaddii 
09/29/14 18
Idea Kaum Muda banyak disebarkan melalui 
majalah al-Imam. 
Majalah ini memberi kesedaran kepada orang 
Melayu mengenai ...
SSaarraannaann AAll--IImmaamm 
 Seru Orang Melayu berpegang kepada Al-Quran dan Hadis. 
 Menekan pentingnya ilmu pengeta...
09/29/14 21 
Akhbar dan 
majalah 
seperti 
Al Imam 
turut 
memperjuan 
g-kan masib 
bangsa dan 
tanahair
MMaaddrraassaahh kkaauumm mmuuddaa 
Madrasah dijadikan tempat sebar idea 
dengan lebih berkesan. 
Cth : Madrasah Al-Masy...
TTeennttaannggaann KKaauumm TTuuaa 
Kaum Tua terdiri daripada golongan 
ulama dan pegawai agama yang tidak 
dapat menerim...
BBeennttuukk PPeenneennttaannggaann KKaauumm TTuuaa 
Mereka menerbitkan akhbar SUARA 
BENAR dan LIDAH BENAR untuk 
menent...
09/29/14 25
88..33 IInntteelleekkttuuaall MMeemmaattaannggkkaann 
PPeerrjjuuaannggaann 
 Gerakan Islah telah menimbulkan kesedaran di...
GGoolloonnggaann BBeerrppeennddiiddiikkaann MMeellaayyuu 
Merupakan lepasan Maktab Perguruan Sultan Idris 
( MPSI ). 
Te...
TTookkoohh--ttookkoohh IInntteelleekkttuuaall NNaassiioonnaalliiss 
BBeerrppeennddiiddiikkaann MMeellaayyuu 
Harun Aminur...
Pelajar MMeellaayyuu ddii MMaakkttaabb PPeerrgguurruuaann SSuullttaann 
IIddrriiss bbeerrhhaassrraatt mmeenngghhaallaauu p...
TTookkoohh--ttookkoohh IInntteelleekkttuuaall 
BBeerrppeennddiiddiikkaann IInnggggeerriiss 
Raja Chulan 
Mohammad Eunos ...
09/29/14 31
09/29/14 32
09/29/14 33
Kolej Melayu KKuuaallaa KKaannggssaarr mmeemmbbeerrii 
ppeelluuaanngg ppeennddiiddiikkaann kkeeppaaddaa eelliitt MMeellaay...
09/29/14 35
TTuuggaassaann PPeellaajjaarr 
Pelajar diminta untuk mencari 
maklumat latar belakang dan 
sumbangan tokoh Nasionalis 
Ber...
Na 8.5 Perjuangan Nassiioonnaalliissmmee mmeellaalluuii mmaattaa 
PPeennaa 
Akhbar dan majalah merupakan media yang rapat...
Peranan akhbar ddnn mmaajjaallaahh MMeellaayyuu 
Mula menyuarakan isu yang berkaitan aspek kedudukan 
sosial,ekonomi dan ...
Nama aakkhhbbaarr ddnn mmaajjaallaahh 
Warta Malaya 
Majlis 
Utusan Melayu 
Lembaga Melayu 
Pengasuh 
Majalah Guru 
...
AAnnttaarraa aakkhhbbaarr yyaanngg bbeerrppeennggaarruuhh 
sseebbeelluumm PPeerraanngg DDuunniiaa KKeedduuaa 
Warta Malay...
KKeeggiiaattaann PPeerrssuurraattkkhhaabbaarraann 
ddiikkaallaannggaann oorraanngg CCiinnaa ddaann IInnddiiaa 
Akhbar Mas...
Akhbar2 masyarakat ini banyak 
melaporkan tentang : 
 Kegiatan ekonomi dan sosial 
orang India dan Cina di Tanah 
Melayu...
AAkkhhbbaarr22 BBeerrbbaahhaassaa MMeellaayyuu 
ddiitteerrbbiittkkaann OOrraanngg CCiinnaa ddaann IInnddiiaa 
AkhbarJawi ...
Para pelajar semua! Untuk makluman lanjut sila rujuk Buku 
Teks anda halaman 209-210 
Dalam Halaman ini anda dapat memah...
KKeesseeddaarraann KKeebbaannggssaaaann mmeellaalluuii 
ppeennuulliissaann KKrreeaattiiff 
Golongan Guru,penulis dan wart...
AAnnttaarraa PPuuiissii…….... 
 Harun Aminurasyid 
 Pelajar diminta untuk senaraikan 
Penulis2 lain dan 
hasil karya mer...
Melalui penulisan novel dan cerpen dapat disampaikan 
dikalangan masyarakat dengan lebih berkesan. 
 Karya-karya sastera...
Penulis kreatif seperti Pak Sako, Abdul RRaahhiimm KKaajjaaii ddaann 
ZZaaiinnaall AAbbiiddiinn AAhhmmaadd ttuurruutt mmee...
88..66 KKeesseeppaakkaattaann MMeennjjaammiinn kkeeuuttuuhhaann 
PPeerrjjuuaannggaann 
Pertubuhan juga memainkan peranan ...
KKeemmuunnccuullaann PPeerrttuubbuuhhaann MMeellaayyuu 
Peranan golongan wartawan dan akhbar menimbulkan 
kesedaran polit...
CCiirrii--cciirrii PPeerrssaattuuaann iinnii :: 
Ditubuhkan untuk tingkat kedudukan ekonomi dan sosial 
Orang Melayu. 
D...
PPeerrssaattuuaann MMeellaayyuu SSeellaannggoorr aannjjuurrkkaann KKoonnggrreess MMeellaayyuu yyaanngg 
ppeerrttaammaa ddi...
KKoonnggrreess MMeellaayyuu kkeedduuaa 
Diadakan diSingapura, menarik minat Persatuan Melayu 
dari Sarawak dan Brunei. 
...
Persatuan-ppeerrssaattuuaann MMeellaayyuu 
 Kesatuan Melayu Singapura: 
 Galakkan ahli memainkan peranan 
penting dalam ...
PPeerrssaattuuaann--PPeerrssaattuuaann MMeellaayyuu 
Persaudaraan sahabat Pena( PASPAM ) : 
 Ditubuhkan pada 1934,dikenda...
KKeessaattuuaann MMeellaayyuu MMuuddaa 
 Ditubuhkan pada tahun 1938 di Kuala Lumpur. 
 KMM merupakan pertubuhan Melayu b...
CCiirrii--cciirrii KKeessaattuuaann MMeellaayyuu MMuuddaa 
Kebanyakkan anggota adalah guru lepasan 
MPSI. 
Dianggap radi...
Me Kesatuan Mellaayyuu MMuuddaa ddiimmaattaa BBrriittiisshh 
Bimbang dengan pergerakan KMM. 
Pada tahun 1941 Ibrahim Yaa...
09/29/14 59
PPeerrttuubbuuhhaann OOrraanngg CCiinnaa ddaann IInnddiiaa 
 Sebelum Perang Dunia, Org Cina dan India tumpu perhatian pad...
PPeerrssaattuuaann OOrraanngg CCiinnaa PPeerraannaakkaann 
BBrriittiisshh 
Galakkan Orang Cina Peranakan mendapat pendidi...
PPeerrssaattuuaann OOrraanngg IInnddiiaa 
Terpengaruh dengan gerakan kebangsaan di negara asal 
mereka. 
Tubuhkan persat...
PPeerrssaattuuaann IInnddiiaa PPuussaatt TTaannaahh MMeellaayyuu 
Ditubuhkan pada tahun1936 dibawah pimpinan A.M 
Sossay....
Semangat kebangsaan adalah sangat 
penting dalam diri kita agar sayang dan 
cinta negara kita. 
Kita harus sanggup berko...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Bab 8 (Tingkatan 2) ~ Kebangkitan Semangat Kebangsaan Untuk Mengangkat Martabat Bangsa

15 515 vues

Publié le

Semangat kebangsaan bermaksud semngat cintakan tanahair

Publié dans : Formation
 • Login to see the comments

Bab 8 (Tingkatan 2) ~ Kebangkitan Semangat Kebangsaan Untuk Mengangkat Martabat Bangsa

 1. 1. KKEEBBAANNGGKKIITTAANN SSEEMMAANNGGAATT KKEEBBAANNGGSSAAAANN UUNNTTUUKK MMEENNGGAANNGGKKAATT MMAARRTTAABBAATT BBAANNGGSSAA DISEDIAKAN OLEH : Cikgu if 09/29/14 1
 2. 2. 88..11 MMaakkssuudd SSeemmaannggaatt KKeebbaannggssaaaann Semangat kebangsaan atau nasionalisme bermaksud perasaan cinta dan taat setia yang mendalam terhadap bangsa dan tanahair. Semangat ini mendorong lahirnya keazaman untuk berjuang menebus maruah serta membentuk masa depan bangsa dan negara. Semangat inilah yang menyebabkan kita berjuang membebaskan negara daripada penjajahan British untuk membentuk negara yang merdeka dan berdaulat 09/29/14 2
 3. 3. 88..22 PPeerrkkeemmbbaannggaann NNeeggaarraa LLuuaarr MMeemmbbeerrii IInnssppiirraassii PPeerrjjuuaannggaann Gerakan kesedaran di Turki Gerakan di Mesir Gerakan di Jepun Gerakan di China Gerakan kesedaran di Filipina Gerakan di India Gerakan di Indonesia 09/29/14 3
 4. 4. GGeerraakkaann ddii TTuurrkkii Pada akhir kurun ke 19,berlaku gerakan Kebangkitan Islam di Timur Tengah Ini disebabkan kuasa-kuasa barat telah memecahbelahkan dan menguasai empayar Turki Uthmaniah 09/29/14 4
 5. 5. KKeessaann ggeerraakkaann TTeerrsseebbuutt :: Tindakan Barat ini telah menyebabkan tercetusnya Gerakan Pan Islam iaitu gerakan untuk menyatukan seluruh umat Islam untuk menentang penjajahan Barat. Telah mempengaruhi dan menyatukan umat Islam dinegara-negara Timur tengah, India dan Asia Tenggara termasuk Tanah melayu menentang penjajahan kuasa asing. 09/29/14 5
 6. 6. GGeerraakkaann IIssllaahh ddii MMeessiirr Perkembangan di Mesir turut mempengaruhi kebangkitan semangat kebangsaan di Tanah Melayu. Gerakan Islah di Mesir dipelopori oleh Sayid Jamaluddin al-Afghani dan Syeikh Muhammad Abduh. Gerakan ini dibawa ke Tanah Melayu oleh Pelajar kita yang belajar di Mesir 09/29/14 6
 7. 7. MMAAKKSSUUDD GGEERRAAKKAANN IISSLLAAHH Juga dikenali sebagai Gerakan Pemulihan Islam. Gerakan ini menyeru Orang Islam kembali berpegang kepada ajaran Islam yang sebenar berdasarkan Al-Quran dan Hadis untuk capai kemajuan dan juga menyeru umat Islam bersatu menentang Penjajahan Barat di negara Islam. 09/29/14 7
 8. 8. SSyyeeiikkhh MMuuhhaammmmaadd AAbbdduuhh aannaakk sseeoorraanngg ppeettaannii ddii MMeessiirr 09/29/14 8
 9. 9. PPeerrkkeemmbbaannggaann ddii NNeeggaarraa AAssiiaa  Kebangkitan Revolusi China. - Dr Sun Yat Sen berjaya bentuk Republik China dan jatuhkan Kerajaan Manchu. 09/29/14 9
 10. 10. Dr. SSuunn YYaatt SSeenn mmeemmiimmppiinn RReevvoolluussii 11991111 ddii CChhiinnaa 09/29/14 10
 11. 11. JJoossee RRiizzaall ((FFiilliippiinnaa)) Jose Rizal memimpin gerakan Liga Filipina menentang penjajahan Sepanyol di Filipina. Menuntut kemajuan orang Filipina dan layanan adil kepada rakyat. 09/29/14 11
 12. 12. Perjuangan Parti Nasional Indonesia yyaanngg ddiippiimmppiinn oolleehh SSooeekkaarrnnoo uunnttuukk mmeemmbbeebbaasskkaann IInnddoonneessiiaa ddaarriippaaddaa ppeennjjaajjaahhaann BBeellaannddaa 09/29/14 12
 13. 13. Di India , gerakan oleh MMaahhaattmmaa GGaannddhhii mmeenneennttaanngg BBrriittiisshh 09/29/14 13
 14. 14. PPeeppeerraannggaann JJeeppuunn RRuussiiaa  Pihak Jepun berjaya mengalahkan Rusia dan ini pertama kali berlaku dalam sejarah apabila negara Asia mengalahkan negara Eropah.  Ianya mendapat liputan yang luas oleh pihak media.  Ini telah menyemarakkan keyakinan negara-negara Asia untuk menentang penjajahan Barat. 09/29/14 14
 15. 15. Peristiwa-peristiwa yang berlaku diluar negara tersebar melalui kemajuan sistem perhubungan dan percetakan seperti akhbar. Kegigihan perjuangan rakyat negara tersebut menyemarak semangat kebangsaan penduduk Tanah Melayu 09/29/14 15
 16. 16. 88..33 GGeerraakkaann IIssllaahh mmeenncceettuusskkaann kkeesseeddaarraann KKeebbaannggssaaaann Awal Kurun 20 semangat kebangsaan dibangkitkan oleh pelajar yang mendapat pendidikan di Timur Tengah terutama di Mesir – Universiti al-Azhar. Mereka terpengaruh dengan idea Sayid Jamaluddin dan Syeikh Muhammad Abduh Sekembali ke Tanah Melayu mereka menyebarkan gerakan Islah ini. 09/29/14 16
 17. 17. Golongan pelajar ini dikenali sebagai KAUM MUDA. Antara tokoh utama ialah Syeikh Muhammad Tahir bin Jalaludin, Haji Abbas bin Muhammad dan Syed Syeikh Ahmad al-Hadi. 09/29/14 17
 18. 18. SSyyeedd SSyyeeiikkhh AAhhmmaadd aall--HHaaddii 09/29/14 18
 19. 19. Idea Kaum Muda banyak disebarkan melalui majalah al-Imam. Majalah ini memberi kesedaran kepada orang Melayu mengenai kepentingan pendidikan dan ekonomi mereka. perjuangan ini diteruskan oleh akhbar lain seperti Neracha, al-Ikhwan, Pengasuh dan Saudara. 09/29/14 19
 20. 20. SSaarraannaann AAll--IImmaamm  Seru Orang Melayu berpegang kepada Al-Quran dan Hadis.  Menekan pentingnya ilmu pengetahuan untuk mencapai kemajuan  Titik beratkan pengetahuan sejarah.  Nasihat ibu bapa berikan pendidikan sempurna kepada anak-anak  Kaum wanita diberi peluang pendidikan  Ketepikan adat resam dan kepercayaan karut yang boleh menghalang kemajuan 09/29/14 20
 21. 21. 09/29/14 21 Akhbar dan majalah seperti Al Imam turut memperjuan g-kan masib bangsa dan tanahair
 22. 22. MMaaddrraassaahh kkaauumm mmuuddaa Madrasah dijadikan tempat sebar idea dengan lebih berkesan. Cth : Madrasah Al-Masyhur Al-Islamiah di Pulau Pinang. Madrasah Al-Diniah di Padang Rengas. Madrasah ll-Ihya Al-Syarif di Gunung Semanggol Perak 09/29/14 22
 23. 23. TTeennttaannggaann KKaauumm TTuuaa Kaum Tua terdiri daripada golongan ulama dan pegawai agama yang tidak dapat menerima idea Islah Kaum Muda. Mereka berpegang kuat kepada adat dan agama Islam 09/29/14 23
 24. 24. BBeennttuukk PPeenneennttaannggaann KKaauumm TTuuaa Mereka menerbitkan akhbar SUARA BENAR dan LIDAH BENAR untuk menentang idea kaum muda.  Perkara yang menimbulkan pertelingkahan dikalangan mereka hanyalah perkara kecil dan tidak melibatkan perkara pokok dalam agama Islam 09/29/14 24
 25. 25. 09/29/14 25
 26. 26. 88..33 IInntteelleekkttuuaall MMeemmaattaannggkkaann PPeerrjjuuaannggaann  Gerakan Islah telah menimbulkan kesedaran dikalangan Intelektual Melayu.  Golongan ini telah menyemarakan kesedaran semangat kebangsaan pada tahun 1930 an.  Ada dua golongan: a ) Intelektual Berpendidikan Melayu b ) Intelektual Berpendidikan Inggeris 09/29/14 26
 27. 27. GGoolloonnggaann BBeerrppeennddiiddiikkaann MMeellaayyuu Merupakan lepasan Maktab Perguruan Sultan Idris ( MPSI ). Terdiri daripada guru-guru Melayu yang memainkan peranan sebagai pemimpin masyarakat Berganding-bahu dengan golongan cerdik pandai agama untuk memajukan orang Melayu dalam bidang ekonomi dan pendidikan. Usaha ini timbulkan kesedaran untuk bebaskan Tanah melayu daripada penjajahan British. 09/29/14 27
 28. 28. TTookkoohh--ttookkoohh IInntteelleekkttuuaall NNaassiioonnaalliiss BBeerrppeennddiiddiikkaann MMeellaayyuu Harun Aminurasyid Guru yang bersemangat kebangsaan dan penulis aktif dalam penulisan puisi bertemakan semangat kebangsaan Ibrahim Haji Yaakob Abdul Hadi Hasan Pensyarah MPSI yang sentiasa menanamkan semangat cinta akan bangsa dan negara kepada pelajarnya. 09/29/14 28
 29. 29. Pelajar MMeellaayyuu ddii MMaakkttaabb PPeerrgguurruuaann SSuullttaann IIddrriiss bbeerrhhaassrraatt mmeenngghhaallaauu ppeennjjaajjaahh BBrriittiisshh 09/29/14 29
 30. 30. TTookkoohh--ttookkoohh IInntteelleekkttuuaall BBeerrppeennddiiddiikkaann IInnggggeerriiss Raja Chulan Mohammad Eunos Abdullah  Dato Onn Jaafar Ishak Haji Muhammad 09/29/14 30
 31. 31. 09/29/14 31
 32. 32. 09/29/14 32
 33. 33. 09/29/14 33
 34. 34. Kolej Melayu KKuuaallaa KKaannggssaarr mmeemmbbeerrii ppeelluuaanngg ppeennddiiddiikkaann kkeeppaaddaa eelliitt MMeellaayyuu kkeettiikkaa zzaammaann BBrriittiisshh 09/29/14 34
 35. 35. 09/29/14 35
 36. 36. TTuuggaassaann PPeellaajjaarr Pelajar diminta untuk mencari maklumat latar belakang dan sumbangan tokoh Nasionalis Berpendidikan Inggeris Sila rujuk Buku teks muka surat 206 09/29/14 36
 37. 37. Na 8.5 Perjuangan Nassiioonnaalliissmmee mmeellaalluuii mmaattaa PPeennaa Akhbar dan majalah merupakan media yang rapat dengan rakyat. Sesuai dijadikan saluran untuk melahirkan kesedaran kebangsaan. Dapat menyalurkan idea untuk bacaan semua lapisan masyarakat 09/29/14 37
 38. 38. Peranan akhbar ddnn mmaajjaallaahh MMeellaayyuu Mula menyuarakan isu yang berkaitan aspek kedudukan sosial,ekonomi dan politik orang Melayu. Berjaya semai semangat kebangkitan dikalangan orang Melayu. Orang Melayu menubuhkan persatuan-persatuan untuk pergerakan yang lebih tersusun melalui seruan akhbar-akhbar ini. 09/29/14 38
 39. 39. Nama aakkhhbbaarr ddnn mmaajjaallaahh Warta Malaya Majlis Utusan Melayu Lembaga Melayu Pengasuh Majalah Guru Al-ikhwan Saudara Warta Malaya Fajar sarawak Majlis 09/29/14 39
 40. 40. AAnnttaarraa aakkhhbbaarr yyaanngg bbeerrppeennggaarruuhh sseebbeelluumm PPeerraanngg DDuunniiaa KKeedduuaa Warta Malaya Dato Onn pengarang pertama.Siarkan tentang sosio ekonomi orang Melayu.Desak orang Melayu diberi banyak jawatan dalam Perkhimatan Kerajaan  Majlis Pengarang pertama Rahim Kajai. Berani dedah kelemahan dasar British yang mengancam kedudukan Melayu.  Utusan Melayu 09/29/14 40
 41. 41. KKeeggiiaattaann PPeerrssuurraattkkhhaabbaarraann ddiikkaallaannggaann oorraanngg CCiinnaa ddaann IInnddiiaa Akhbar Masyarakat Cina Lat Pau, Nanyang Siang Pau, Sin Chew Jit Poh dan Modern Daily news. Akhbar Masyarakat India Ulaga Nesan Tamil Nesan Tamil Murasu 09/29/14 41
 42. 42. Akhbar2 masyarakat ini banyak melaporkan tentang :  Kegiatan ekonomi dan sosial orang India dan Cina di Tanah Melayu.  Menyiarkan peristiwa yang berlaku di negara China dan India 09/29/14 42
 43. 43. AAkkhhbbaarr22 BBeerrbbaahhaassaa MMeellaayyuu ddiitteerrbbiittkkaann OOrraanngg CCiinnaa ddaann IInnddiiaa AkhbarJawi Peranakan: Jawi Peranakan Skola Melayu Taman Pengetahuan Tanjung Penagri Akhbar Cina peranakan: Surat Khabar peranakan Bintang Timor Khabar Uchapan Baru Bintang Pranakan 09/29/14 43
 44. 44. Para pelajar semua! Untuk makluman lanjut sila rujuk Buku Teks anda halaman 209-210 Dalam Halaman ini anda dapat memahami peranan akhbar2 ini dengan lebih mendalam lagi. 09/29/14 44
 45. 45. KKeesseeddaarraann KKeebbaannggssaaaann mmeellaalluuii ppeennuulliissaann KKrreeaattiiff Golongan Guru,penulis dan wartawan menjadikan karya kreatif ini sebagai saluran untuk menyuarakan perjuangan orang Melayu. Banyak puisi bertemakan semangat kebangsaan dihasilkan bertujuan menyuburkan perasaan cinta akan bangsa dan negara serta pertahankan maruah bangsa 09/29/14 45
 46. 46. AAnnttaarraa PPuuiissii……....  Harun Aminurasyid  Pelajar diminta untuk senaraikan Penulis2 lain dan hasil karya mereka Selamat berusaha !!! - Tenaga Kaum ku - Rayuan Bangsamu - Mempertahan hak kita - Perwira Melayu 09/29/14 46
 47. 47. Melalui penulisan novel dan cerpen dapat disampaikan dikalangan masyarakat dengan lebih berkesan.  Karya-karya sastera yang bertemakan semangat kebangsaan menimbulkan kesedaran dikalangan orang Melayu Antara Cerpenis paling glamour masa tu…  Abdul Rahim Kajai  Ishak Haji Muhammad  Shamsudin Salleh 09/29/14 47
 48. 48. Penulis kreatif seperti Pak Sako, Abdul RRaahhiimm KKaajjaaii ddaann ZZaaiinnaall AAbbiiddiinn AAhhmmaadd ttuurruutt mmeenncceettuusskkaann iiddeeaa mmeemmbbeebbaasskkaann ttaannaahhaaiirr 09/29/14 48
 49. 49. 88..66 KKeesseeppaakkaattaann MMeennjjaammiinn kkeeuuttuuhhaann PPeerrjjuuaannggaann Pertubuhan juga memainkan peranan penting dalam gerakan kebangsaan. Peringkat awal : bersifat kenegerian dan perjuangkan kepentingan ekonomi dan sosial. Namun, menjadi pendorong kepada kemunculan pertubuhan yang bersifat kebangsaan. 09/29/14 49
 50. 50. KKeemmuunnccuullaann PPeerrttuubbuuhhaann MMeellaayyuu Peranan golongan wartawan dan akhbar menimbulkan kesedaran politik dikalangan orang Melayu. Kesedaran ini mendorong orang Melayu menubuhkan pertubuhan untuk perjuangkan hak mereka. Penubuhan Kesatuan Melayu Singapura menjadi pencetus kepada penubuhan persatuan Melayu yang bersifat kenegerian cth : Persatuan Melayu Perak, Pahang,Pulau Pinang,Kelantan dan negeri Sembilan 09/29/14 50
 51. 51. CCiirrii--cciirrii PPeerrssaattuuaann iinnii :: Ditubuhkan untuk tingkat kedudukan ekonomi dan sosial Orang Melayu. Dianggotai cerdik pandai Melayu berpendidikan Inggeris. Bersifat sederhana. Menunjukkan kesetiaan yang kuat kepada raja-raja Melayu. Berkerjasama dengan British. Mendesak lebih banyak peluang diberikan kepada orang melayu dalam pentadbiran kerajaan 09/29/14 51
 52. 52. PPeerrssaattuuaann MMeellaayyuu SSeellaannggoorr aannjjuurrkkaann KKoonnggrreess MMeellaayyuu yyaanngg ppeerrttaammaa ddii KKuuaallaa LLuummppuurr bbeerrssaammaa KKeessaattuuaann MMeellaayyuu SSiinnggaappuurraa.. TTuujjuuaann :: MMeewwuujjuuddkkaann ppeerrppaadduuaann kkeebbaannggssaaaann ddiikkaallaannggaann oorraanngg mmeellaayyuu.. BBeerrjjaayyaa hhiimmppuunnkkaann wwaakkiill ddaarriippaaddaa sseemmuuaa ppeerrssaattuuaann MMeellaayyuu uunnttuukk bbiinnccaanngg mmaajjuukkaann oorraanngg MMeellaayyuu 09/29/14 52
 53. 53. KKoonnggrreess MMeellaayyuu kkeedduuaa Diadakan diSingapura, menarik minat Persatuan Melayu dari Sarawak dan Brunei. Kongres ini menyarankan agar semua persatuan Melayu bekerja keras bagi memajukan orang Melayu dinegeri masing-masing. Kongres ketiga tidak dapat diadakan kerana Jepun telah menyerang Tanah Melayu pada tahun 1941. 09/29/14 53
 54. 54. Persatuan-ppeerrssaattuuaann MMeellaayyuu  Kesatuan Melayu Singapura:  Galakkan ahli memainkan peranan penting dalam politik dan pentadbiran  Jadi wakil Melayu berurusan dgn British perkara berkaitan hak dan kepentingan orang Melayu  Di asaskan Mohammad Eunos Abdullah pada tahun 1926.  Persatuan Melayu Selangor  Dipimpin Tengku Ismail Tengku Mohd Yassin  Desak lebih ramai pegawai Melayu dalam kerajaan Persekutuan dan negeri.  Keanggotaan askar Melayu ditambah.  Menubuhkan angkatan tentera laut dan udara Tanah Melayu 09/29/14 54
 55. 55. PPeerrssaattuuaann--PPeerrssaattuuaann MMeellaayyuu Persaudaraan sahabat Pena( PASPAM ) :  Ditubuhkan pada 1934,dikendalikan oleh akhbar saudara yang sediakan ruangan untuk ahli-ahlinya menulis dan kemuka pendapat.  Cogan kata “ Hidup bahasa hidup bangsa”  Galak ahli-ahli dari Tanah Melayu,Singapura,Sarawak dan Sabah bertukar-tukar pendapat.  Persidangan kebangsaan pada 1934 di Taiping Perak.  Ini amat bermakna dalam gerakan kesedaran kerana himpun ahlinya seluruh Tanah Melayu  Semangat kenegerian telah dipecahkan dan konsep kebangsaan Melayu telah terbentuk  Persidangan peringkat kebangsaan seterusnya diadakan di Pulau Pinang, Singapura,Ipoh dan Seremban 09/29/14 55
 56. 56. KKeessaattuuaann MMeellaayyuu MMuuddaa  Ditubuhkan pada tahun 1938 di Kuala Lumpur.  KMM merupakan pertubuhan Melayu bersifat politik yang pertama ditubuhkan di Tanah Melayu. KMM dipimpin Ibrahim Yaakob.  Tujuan menanam semangat perpaduan dan kesedaran dikalangan orang Melayu untuk pertahankan hak mereka.  Bercita-cita bebaskan Tanah Melayu daripada penjajahan British dan satukan Indonesia dan Tanah Melayu untuk wujudkan Melayu Raya. 09/29/14 56
 57. 57. CCiirrii--cciirrii KKeessaattuuaann MMeellaayyuu MMuuddaa Kebanyakkan anggota adalah guru lepasan MPSI. Dianggap radikal kerana amal dasar tidak kerjasama dan suara penentangan terhadap British secara terbuka. Mengadakan pakatan sulit dengan Jepun untuk menentang British. Gunakan akhbar Warta Malaya untuk bangkitkan perasaan anti-British dan perjuangan KMM. 09/29/14 57
 58. 58. Me Kesatuan Mellaayyuu MMuuddaa ddiimmaattaa BBrriittiisshh Bimbang dengan pergerakan KMM. Pada tahun 1941 Ibrahim Yaakob dan 150 orang anggotanya telah ditangkap dan dipenjarakan. Dibebaskan pada zaman Jepun,tapi telah diharamkan Jepun pada tahun 1942. 09/29/14 58
 59. 59. 09/29/14 59
 60. 60. PPeerrttuubbuuhhaann OOrraanngg CCiinnaa ddaann IInnddiiaa  Sebelum Perang Dunia, Org Cina dan India tumpu perhatian pada keadaan yang berlaku di negara asal mereka.cth :  Hsing Chong Hui dan Chung Ho Tang yang beri lebih tumpuan pada negara China.  Terdapat juga yang beri tumpuan pada politik tempatan.  Terdiri daripada orang Cina yang lahir di negeri-negeri Selat atau Cina Peranakan yang menjadi Warganegara British.  Contoh : Persatuan orang Cina Peranakan British untuk melindungi kepentingan mereka di Negeri-negeri Selat 09/29/14 60
 61. 61. PPeerrssaattuuaann OOrraanngg CCiinnaa PPeerraannaakkaann BBrriittiisshh Galakkan Orang Cina Peranakan mendapat pendidikan tinggi dan teknikal. Menyatakan taat setia kepada kerajaan British. Tokoh penting ialah Tan Cheng Lock 09/29/14 61
 62. 62. PPeerrssaattuuaann OOrraanngg IInnddiiaa Terpengaruh dengan gerakan kebangsaan di negara asal mereka. Tubuhkan persatuan bagi lindung kepentingan orang India di Tanah Melayu. Awal abad 20, golongan cerdik pandai tubuh persatuan India dibandar2 utama spt Taiping,Kuala Lumpur,seremban dan Pulau Pinang. Menjadi perintis kepada pembentukan pertubuhan politik yg satukan orang India di Tanah Melayu. 09/29/14 62
 63. 63. PPeerrssaattuuaann IInnddiiaa PPuussaatt TTaannaahh MMeellaayyuu Ditubuhkan pada tahun1936 dibawah pimpinan A.M Sossay. Merupakan gabungan 12 buah persatuan India dan empat dewan perniagaan India. Tujuan : Perjuangkan hak dan kepentingan orang India di Tanah Melayu 09/29/14 63
 64. 64. Semangat kebangsaan adalah sangat penting dalam diri kita agar sayang dan cinta negara kita. Kita harus sanggup berkorban untuk mempertahankan negara kita Yeaahhh!!! Dah habis… 09/29/14 64

×