Publicité
Publicité

Contenu connexe

Plus de Công ty cổ phần OKS | Tổng thầu thi công Nhà máy GMP, Tổng thầu thi công Nhà kho GSP(20)

Publicité

Sz fluorin plastic single stage centrifugal pump

  1. í í í í í í í í ì ì ë ë ê é è ç ïð Ü»º·²·¬·±² ±º Ó±¼»´ ͬ®«½¬«®» º»¿¬«®» ̧°·½¿´ ¿°°´·½¿¬·±² Ñ°»®¿¬·±² ½±²¼·¬·±²- Ó±¬±® Ý«®ª» ²±¬»- л®º±®³¿²½» ½«®ª» ײ-¬¿´´¿¬·±² ½±²¼·¬·±²- л®º±®³¿²½» -½±°» л®º±®³¿²½» ¬¿¾´» Í»½¬·±²¿´ ¼®¿©·²¹ ﮬ ´·-¬ ÍÆîëñÍÆìðñÍÆëð ÍÆêë ÍÆèð Ы³° ¼·³»²-·±²- ÚìêôÚîê ݱ®®±-·±² ®»-·-¬¿²½» ¬¿¾´»
  2. í Ø¿²¹¦¸±« Ò¿²º¿²¹ Í°»½·¿´ Ы³° ײ¼«-¬®§ ݱòôÔ¬¼ ì Ø¿²¹¦¸±« Ò¿²º¿²¹ Í°»½·¿´ Ы³° ײ¼«-¬®§ ݱòôÔ¬¼ ɸ»² ·²-¬¿´´¿¬·±²ô °´»¿-» ³¿µ» -«®» ¬¸» °«³° ©±«´¼ ²±¬ ¾» »ºº»½¬»¼ ¾§ ¬¸» °·°»´·²» º±®½» ©¸»² °«³° ±°»®¿¬·±²ò ̸» °«³° -¸±«´¼ ¾» -¬®±²¹´§ º·¨»¼ ±² ¬¸» ¸±®·¦±²¬¿´ ¾¿-»ò ײ ±®¼»® ¬± ³¿µ»³±¬±® ©±®µ ©»´´ô °«³° -¸±«´¼ ¾» ·²-¬¿´´»¼ ±²¬¸» º®±¦»²óº®»» ¿²¼ ª»²¬·´¿¬» °´¿½»ò ̸» »´»½¬®·½ °®±¬»½¬·±² ¼»ª·½»--¸±«´¼ °®±¬»½¬ °«³° º®±³ ¾»·²¹ ¼¿³¿¹»¼ ¾§ °¸¿-» ´¿½µô «²-¬¿¾´» ª±´¬¿¹»ô »´»½¬®·½ ´»¿µ¿¹»ô ±ª»®´±¿¼ò Ï ³í ñ¸ Ï ´ -ñ º ¬ Ø ì ê è ïð îð íë êð çð ïîð ïèð îëð Ï ×ÓòÙÐÓ Ï ËÍòÙÐÓê è ïð îð íë êð ïðð ïëð îîð íîð ³ Ø èð îîð ïèð ïíð ïðð èð êð ëð ìð íð êð ëð ìð íð îð ïê ïð è ï î ì ê ïð ïë îë ìð êë ðòí ðòë ðòè ï ïòì î íòë ë ïð ïë îð ÍÆîëóîëóïîë ÍÆìðóîëóïîë ÍÆëðóíîóïîë ÍÆëðóíîóïêð ÍÆêëóëðóïîë ÍÆêëóëðóïêð ÍÆêëóìðóîðð ÍÆèðóêëóïêð ÍÆèðóëðóîðð Ó±¼»´ íòî êòí ïîòë ïîòë îë îë îë ëð ëð îð îð îð íî îð íî ëð íî ëð îòî íòè ìòì éòê èòè ïë èòè ïë ïéòë íð ïéòë íð ïéòë íð íë êð íë êð îòï îòï îòí íòí î íòí ëòï íòê ëòì ïòï ïòë í ì ì ëòë ïï ïï ïèòë îè ìï ìì ëï ëë êð ëë êî êí Ò±³·²¿´ º´±© Ò±³·²¿´ ¸»¿¼ Ú´±© ®¿²¹» Ó¿¨ ¾¿® µÉ б©»® Ó¿¨ »ºº·½·»²½§ ÍÆ ÍÆëðóíîóïêð ëð íî ïêð Í«½¬·±² ¼·¿³»¬»®ø³³÷ Ü®¿·²¿¹» ¼·¿³»¬»®ø³³÷ Ò±³·²¿´ ¼·¿³»¬»®ø³³÷ ±º ·³°»´´»® Ú´«±®·² °´¿-¬·½ ½»²¬®·º«¹¿´ °«³° ß²§ ½±²½»²¬®¿¬·±² ±º¿½·¼ ¿´µ¿´·ô -¿´¬§ -±´«¬·±²ô ͬ®±²¹ ±¨·¼¿²¬-ô ±®¹¿²·½ -±´ª»²¬ »¬½òͬ®±²¹´§ ½±®®±-·ª» ³»¼·«³ò 묮±´ô ½¸»³·½¿´ô °»-¬·½·¼»ô ¿½·¼ ½´»¿²·²¹ô ¼§·²¹ô °¿°»® ³¿µ·²¹ô ¹¿´ª¿²·¦¿¬·±²ô »¬½ò ÌÛÚÝ ³±¬±®ô î°±´» Ю±¬»½¬·±² ½´¿--æ ×Ðëë ײ-«´¿¬·±² ´»ª»´æ ÝÔßÍÍ Ú Í¬¿²¼¿®¼ ª±´¬¿¹»æ ëðئô í íèðÊ Ì¸·² ³»¼·«³ ²±¬ ½±²¬¿·²·²¹¹®¿·² ±® º·¾»®ò Ó»¼·«³ ¬»³°»®¿¬«®»æ óîð ¢ïîð í í Ó»¼·«³ ¼»²-·¬§æ Ó¿¨ ïòíë ïð µ¹ñ³ ß³¾·»²¬ ¬»³°»®¿¬«®»æ Ó¿¨õìð ß´¬·¬«¼»æ Ó¿¨ ïððð³ Ю»--«®»æ Ó¿¨ ï𾿮 ̸» º±´´±©·²¹ ²±¬»- ¿®» º±® ¬¸» ½«®ª»- ·² ¬¸» º±´´±©·²¹ò Ý«®ª» ¬±´»®¿²½» ½±³°´·»- ¬± ×ÍÑççðêô ¿°°»²¼·¨ ßò ß´´ ¬¸» ½«®ª»- ¿®» ¾¿-»¼ ±² ¬¸» ³±¬±® ±º ½±²-¬¿²¬ -°»»¼ îçðð®°³ô ëðئô í íèðÊò î̸» °«³°- ©»®» ¬»-¬»¼ ©·¬¸îð ²±²ó¿·® ©¿¬»®ô µ·²»³¿¬·½ ª·-½±-·¬§ ·- ï³³ ñ-ò ׬ ·- -«¹¹»-¬»¼ ¬±±°»®¿¬» ¬¸» °«³° ·² ¬¸» -½±°» ±º ¬¸» ¾±´¼ ½«®ª»ô ¬± °®»ª»²¬ ³±¬±® º®±³ ±ª»®´±¿¼ò ׺ ¬¸» ¼»²-·¬§ ±º ¬¸»°«³°»¼ ´·¯«·¼ »¨½»»¼- ¬¸» ¼»²-·¬§±º ¬¸» ±°»®¿¬·±² ½±²¼·¬·±²ô ¿°°®±°®·¿¬»¾·¹¹»® °±©»® ³±¬±® -¸±«´¼ ¾» «-»¼ò ÏñØæ ³»¿²- ¬¸» ½«®ª»±º ¬¸» º´±© ¿²¼¸»¿¼ ¿¬ ¬¸» ²±³·²¿´ ®±¬¿¬·²¹ -°»»¼ò í íб©»® ½«®ª»æ Ðî ³»¿²-¬¸» °«³° ·²°«¬ °±©»®ô ·º ¬¸» ³»¼·«³ ¼»²-·¬§ ·- ï ïð µ¹ñ³ ò Ûºº·½·»²¬ ½«®ª»æ Û¬¿ ³»¿²- ¬¸» °«³° »ºº·½·»²¬ò ÍÆ °«³° ¸¿- ±²»·³°»´´»®ô ¿¨·¿´ -«½¬·±²¿²¼ ®¿¼·½¿´ ¼·-½¸¿®¹»ò Í·³°´» -¬®«½¬«®»ô -¸¿º¬ ·- ¼·®»½¬´§ ½±²²»½¬»¼ ©·¬¸ ·³°»´´»®ò Û¿-§ º±® °·°» ©±®µ-ô ·²´»¬ ¿²¼ ±«¬´»¬ ¿®» ½±²²»½¬»¼ ¾§ -¬¿²¼¿®¼ º´¿²¹»-ò É»¬ °¿®¬- ¿®» ³¿¼» ±ºÚîêòÚìêô ¿½½»--±®·»- ¿®» ³¿¼» ±º ½¿-¬ ·®±²øØÌîðð÷ò
  3. ë Ø¿²¹¦¸±« Ò¿²º¿²¹ Í°»½·¿´ Ы³° ײ¼«-¬®§ ݱòôÔ¬¼ ê Ø¿²¹¦¸±« Ò¿²º¿²¹ Í°»½·¿´ Ы³° ײ¼«-¬®§ ݱòôÔ¬¼ î ïë ë ïì ïï ïê ï è ïí ïð ïî ð ïð îð íð ìð ëð Ï ×ÓòÙÐÓ ð ïð îð íð ìð ëð êð Ï ËÍòÙÐÓ º¬ Ø ³ Ø íî îè îì îð ïê ïî ïðð çð èð éð êð ëð ìð îëóîëóïîë îëóîëóïîë ìðóîëóïîë ìðóîëóïîë ëðóíîóïêð ëðóíîóïêð ëðóíîóïîë ëðóíîóïîë ð î ì ê è ïð ïî ïì ïê Ï ³í ñ¸ ð î ì ê è ïð ïî ïì ïê ïê Ï ³í ñ¸ ð î ì ê è ïð ïî ïì Ï ³í ñ¸ ¸° Ðî Ðî µÉ îòè îòì îòð ïòê ïòî ðòè ðòì ð è ê ì î ð íòð îòð ïòð ðòð îð ïð ð º ¬ ÒÐÍØ ÒÐÍØ ³ Û¬¿æîëóîëóïîë Û¬¿æìðóîëóïîë Û¬¿æëðóíîóïêð Û¬¿æëðóíîóïîë ÒÐÍØ û ìè íê îì ïî ð Û¬¿ ð ï î í ì Ï ´ -ñ Ó¿¬»®·¿´ ݱ¼»ñß×Í×ñßÍÌÓÒ± î Ó±¬±® ØÌîðð ßÍÌÓîëÞï Þ¿-» ͬ¿·²´»-- ͬ»»´ ÑÝ®ïèÒ·ç ß×Í×íðìè Ù«¿®¼ ÚÐÓïð Ñ ®·²¹ ÚîêøÚìê÷ïï Ý¿-·²¹ ͬ¿·²´»-- ͬ»»´ ÑÝ®ïèÒ·ç ß×Í×íðìïî ܱ«¾´» »²¼ -¬«¼- ͬ»»´õÚîêøÚìê÷ ßÍÌÓßëéðõÚîêøÚìê÷ïì ׳°»´´»® Í·´·½±² Ý¿®¾·¼»ñÍ·´·½±² Ý¿®¾·¼»ïë Ó»½¸¿²·½¿´ -»¿´ ØÌîðð ßÍÌÓîëÞïí Í»¿´ ½±ª»® ØÌîðð ßÍÌÓîëÞïê Ñ«¬´»¬ º´¿²¹» Ò¿³» ØÌîððõÚîêøÚìê÷ ßÍÌÓîëÞõÚîêøÚìê÷ë ·²¶»½¬·±² ³±«´¼·²¹ °«³° ¸»¿¼
  4. é Ø¿²¹¦¸±« Ò¿²º¿²¹ Í°»½·¿´ Ы³° ײ¼«-¬®§ ݱòôÔ¬¼ è Ø¿²¹¦¸±« Ò¿²º¿²¹ Í°»½·¿´ Ы³° ײ¼«-¬®§ ݱòôÔ¬¼ ð ìð èð ïîð ïêð îðð Ï ×ÓòÙÐÓ ð ëð ïðð ïëð îðð îëð Ï ËÍòÙÐÓ º¬ Ø º¬ ÒÐÍØ ÒÐÍØ ¸° Ðî Ðî ³ ³ Ø µÉ êð ëð ìð íð îð ïð ïì ïî ïð è ê ì î ð è ê ì î ð îðð ïèð ïêð ïìð ïîð ïðð èð êð ìð ïê ïî è ì ð îð ïð ð èðóëðóîðð èðóëðóîðð èðóêëóïêð èðóêëóïêð ð ì è ïî ïê Ï ´ -ñ ÒÐÍØ Û¬¿æèðóêëóïêð Û¬¿æèðóëðóîðð û êì ìè íî ïê ð Û¬¿ ð ïð îð íð ìð ëð êð Ï ³í ñ¸ ð ïð îð íð ìð ëð êð Ï ³í ñ¸ ð ïð îð íð ìð ëð êð Ï ³í ñ¸ ð îð ìð êð èð ïðð Ï ×ÓòÙÐÓ ð îð ìð êð èð ïðð ïîð Ï ËÍòÙÐÓ º¬ Ø º¬ ÒÐÍØ ÒÐÍØ ¸° Ðî Ðî ³ ³ Ø µÉ ëð ëë ìë ìð íë íð îë îð ïë ïð ê é ë ì í î ï ð è ê ì î ð ïêð ïèð ïìð ïîð ïðð èð êð ìð è ê ì î ð îð ïð ð êëóìðóîðð êëóëðóïêð êëóëðóïîë ð ï î í ì ë ê é è Ï ´ -ñ ÒÐÍØ Û¬¿æêëóëðóïêð û êð ìë íð ïë ð Û¬¿ ð ë ïð ïë îð îë íð Ï ³í ñ¸ ð ë ïð ïë îð îë íð Ï ³í ñ¸ ð ë ïð ïë îð îë íð Ï ³í ñ¸ êëóìðóîðð êëóëðóïêð êëóëðóïîë Û¬¿æêëóëðóïîë Û¬¿æêëóìðóîðð
  5. ìó ¼î Üî ¸ï¸î ìë Üï ¿ ¾ » º Ôî Ô Ôï ìóÓ¼ï ìë ìó ¼í Ôí ç Ø¿²¹¦¸±« Ò¿²º¿²¹ Í°»½·¿´ Ы³° ײ¼«-¬®§ ݱòôÔ¬¼ ïð Ø¿²¹¦¸±« Ò¿²º¿²¹ Í°»½·¿´ Ы³° ײ¼«-¬®§ ݱòôÔ¬¼ Í·¦» ø³³÷ É»·¹¸¬ øµ¹÷ Ó»¼·«³Ó»¼·«³Úìê Úîê Úìê Úîê Úìê ÚîêÓ»¼·«³ ß½»¬·½ ¿½·¼å Þ»²¦»²» ¿½·¼ ß®-»²¿¬»å Þ±®·½ ¿½·¼ Ý¿®¾±²¿¬» Ú´«±®·¼» ¿½·¼ ا°±½¸´±®·¬»å É»¬ ½¸´±®·²» ݸ®±³·½ ß½·¼ ½·¬®·½ ¿½·¼ ̱´«»²»ó¿½·¼ Ú±®³·½ ¿½·¼ Ù´§½±´·½ ¿½·¼ ¸§¼®±½¸´±®·½ ¿½·¼ ¸§¼®±º´«±®·½ ¿½·¼å Ú´«±®±-·´·½·½ ¿½·¼ ا¼®±¹»² л®±¨·¼»å ´¿½¬·½ ¿½·¼ Ó¿´»·½ ¿½·¼å ³¿´·½ ¿½·¼ Ó·¨»¼ ¿½·¼ Ñ´»·½ ¿½·¼ Ѩ¿´¿¬» ¿½·¼ з½®·½ ¿½·¼ô -¬»¿®·½ ¿½·¼ Ì¿®¬®¿¬»å Ì¿²²·² Ò·¬®¿¬» ëû ¬± ïðû Ò·¬®·½ ß½·¼ äëðû ݱ²½»²¬®¿¬»¼ ²·¬®·½ ¿½·¼ Ò·¬®·½ ß½·¼ õíòëû ¸§¼®±º´«±®·½ ¿½·¼ и±-°¸±®·½ ß½·¼ и±-°¸±®·½ß½·¼ õîûÍ«´º«®·½ ¿½·¼ õïû¸§¼®±º´«±®·½ ¿½·¼ -«´º«®·½ ¿½·¼ äïðû Í«´º«®·½ ¿½·¼ ïðû ¬± éëû Í«´º«®·½ ¿½·¼ éëû ¬± çèû Í«´º«®·½ ß½·¼ õîðû ͳ±µ» -«´º¿¬» ͳ±µ» -«´º¿¬» -«´º«®±«- ¿½·¼ ß³³±²·«³ ¸§¼®±¨·¼»ô °±¬¿--·«³ ¸§¼®±¨·¼» ͱ¼·«³ ¸§¼®±¨·¼» äîðû ͱ¼·«³ ¸§¼®±¨·¼» äèðû Ý¿´½·«³ ¸§¼®±¨·¼» ß½»¬·½ ¿½·¼ -¿´¬ -±´«¬·±² ß³³±²·«³ ²·¬®¿¬»å ¾¿®·«³ ²·¬®¿¬» ͱ¼·«³ ²·¬®¿¬»å ½±°°»® ²·¬®¿¬» ×®±² ²·¬®¿¬» Ò·¬®¿¬» ´»¿¼å -·´ª»® ²·¬®¿¬» ß´«³·²«³ -«´º¿¬»ô ¿³³±²·«³ -«´º¿¬» ¿³³±²·«³ -«´º¿¬» õ Í«´º«®·½ ß½·¼ Þ¿®·«³ -«´º¿¬»å -±¼·«³ -«´º¿¬» ݱ°°»® -«´º¿¬» ݱ°°»® -«´º¿¬» õïðû Í«´º«®·½ ß½·¼ Ú»®®«³ -«´º¿¬» õïðû Í«´º«®·½ ß½·¼ Ó¿¹²»-·«³ -«´º¿¬»å ¦·²½ -«´º¿¬» ß³³±²·«³å -±¼·«³ ݸ´±®·¼»å ¾¿®·«³ ½¸´±®·¼» Ý¿´½·«³ ½¸´±®·¼» ß´«³·²«³ Ì®·½¸´±®·¼» б¬¿--·«³ ½¸´±®·¼» ͱ¼·«³ ½¸´±®·¼»å ¬·² ½¸´±®·¼» Í·´ª»® ½¸´±®·¼»ô ³¿¹²»-·«³ ½¸´±®·¼» Ò·½µ»´ ݸ´±®·¼» Í«´°¸«® ¼·½¸´±®·¼» Ì·¬¿²·«³ ¬»¬®¿½¸´±®·¼»å ¦·²½ ½¸´±®·¼» Ú»®®·½ Ì®·½¸´±®·¼»ô ½¿®¾±² ¬»¬®¿½¸´±®·¼» Í¿´¬ -±´«¬·±²å -»¿©¿¬»® ß´«³ ø-´«®®§÷å ¾´¿½µ ´·¯«±® ø-´«®®§÷ Þ´«» ¿´«³å Ò¿ØÍÑí ͱ¼·«³ ¾·½¿®¾±²¿¬»å -±¼¿ ͱ¼·«³ ¸§°±½¸´±®·¬» ͱ¼·«³ ½¸´±®¿¬»å ½¿´½·«³ ½¸´±®·¼» ݸ®±³·«³ -±¼·«³ ß´ ¿½»¬·½ Þ®±³·²» Ù´§½»®±´ Ч®·¼·²» ¿½»¬·½ ø¿½·¼÷ ¿²¸§¼®·¼» ß²·´·²» ¼§»å ¸§¼®±½¸´±®·¼» ¿²·´·²» Ó»¬¸¿²»ô »¬¸¿²»ô °®±°¿²» Ò·¬®±¾»²¦»²» Ì¿® ¿²¼ ¿³³±²·¿ ̱´«»²»å ÍÑí Ù´§½±´å »¬¸§´»²» ±¨·¼» Ì©±ó¿½»¬±²»å ¼·½¸´±®±ó»¬¸¿²±´ Û¬¸§´»²» ¼·½¸´±®·¼»ô ª·²§´ Ì®·½¸´±®·¼» Ú±®³¿´¼»¸§¼» Ú®»±² ÝÍî Ó±´¬»² -«´º«® Ò±¬»æ ïò ñîð ³»¿²- ¬¸» ³¿¬»®·¿´ ½¿² ¾» «-»¼ ·² ¬¸» ³»¼·«³ ¬¸¿¬ ¬»³°»®¿¬«®» ·- ¾»´±© îð ò ³»¿²- ©±®µ¿¾´»ô ³»¿²- ¼±»-²ù¬ ©±®µò ³»¿²- ²±¬ µ²±©²ò îò ñîðû ³»¿²- ¬¸» ³¿¬»®·¿´ ½¿² ¾» «-»¼ ·² ¬¸» îðû ³»¼·«³òÒ±¬»æ Ó±¼»´ ÍÆîëóîëóïîë ÍÆìðóîëóïîë ÍÆëðóíîóïîë ÍÆëðóíîóïêð ÍÆêëóëðóïîë ÍÆêëóëðóïêð ÍÆêëóìðóîðð ÍÆèðóêëóïêð ÍÆèðóëðóîðð Ô ìëé ìêï ëíï ëëí ëêí êïè éîé éëð éçé Ôï íé íé ìí ëí ëð ëï ëë ëé ëé Ôî íðð íðð íéð íéð íéð ìðð ììð ììð ììð Ôí êì éî éç ïðí çë èè çê çé ïïð Üï éë ïðð ïîë ïîë ïìë ïìë ïìë ïêð ïêð Üî ïðð ïðð ïðð ïðð ïîë ïîë ïïð ïìë ïîë ¼ï ïð ïð ïì ïì ïì ïì ïì ïì ïì ¼î ïì ïì ïì ïì ïè ïè ïè ïè ïè ¼í ïë ïë ïé ïé ïé ïé ïç ïç ïç ¸ï ïêì ïêë ïéë ïçï ïéë îïç îëë îëë îëë ¸î ïîð ïîð ïìð ïëç ïìé ïêë ïèð ïèê ïçë ¿ îêë îêë îéë íïë íïë íéð ìîë ìîë ìîë ¾ îíð îíð îíë îéð îéð ííð íèð íèð íèð » îíð îíð îíë îéð îéð îçð íîð íîð íîð º îêë îêë îéë íïë íïë ííë íêë íêë íêë ÜÒîëñÐÒê ÜÒìðñÐÒê ÜÒëðñÐÒïð ÜÒêëñÐÒïð ÜÒèðñÐÒïð ÜÒíîñÐÒïð ÜÒëðñÐÒïð ÜÒìðñÐÒïð ÜÒêëñÐÒïð ÜÒëðñÐÒïð ìë ìè éì éè éç ïïí ïèï ïèí îðë ±«¬´»¬ º´¿²¹»×²´»¬ º´¿²¹»
Publicité