Publicité

IV. Dozių rūšys ir jų matavimo vienetai. Jonizuojančiosios spinduliuotės matavimo prietaisai ir jų naudojimas

19 Jan 2023
IV. Dozių rūšys ir jų matavimo vienetai. Jonizuojančiosios spinduliuotės matavimo prietaisai ir jų naudojimas
IV. Dozių rūšys ir jų matavimo vienetai. Jonizuojančiosios spinduliuotės matavimo prietaisai ir jų naudojimas
IV. Dozių rūšys ir jų matavimo vienetai. Jonizuojančiosios spinduliuotės matavimo prietaisai ir jų naudojimas
IV. Dozių rūšys ir jų matavimo vienetai. Jonizuojančiosios spinduliuotės matavimo prietaisai ir jų naudojimas
Prochain SlideShare
RSC biuletenis Nr. 6 (2).pdfRSC biuletenis Nr. 6 (2).pdf
Chargement dans ... 3
1 sur 4
Publicité

IV. Dozių rūšys ir jų matavimo vienetai. Jonizuojančiosios spinduliuotės matavimo prietaisai ir jų naudojimas

  1. IV. Dozių rūšys ir jų matavimo vienetai. Jonizuojančiosios spinduliuotės matavimo prietaisai ir jų naudojimas Radioaktyvios medžiagos aktyvumą apibudinantis vienetas yra bekerelis (Bq). 1 Bq = vienas skilimas per sekundę. Dozių rūšys ir jų matavimo vienetai: • Sugertoji dozė (D) – sugertoji jonizuojančiosios spinduliuotės energija masės vienetui, apskaičiuojama pagal formulę: čia: yra tūriniame elemente esančiai medžiagai jonizuojančiosios spinduliuotės perduota vidutinė energija, dm yra šiame tūriniame elemente esančios medžiagos masė. Sugertoji dozė nurodo audinio ar organo gautos dozės vidurkį. Sugertosios dozės matavimo vienetas yra grėjus (Gy); vienas grėjus atitinka vieną džaulį kilogramui: 1 Gy = 1 J ∙ kg-1 . Matavimo vienetas – džaulis kilogramui arba grėjus (Gy). Ji apibudina biologinį jonizuojančios spinduliuotės poveikį (kuo sugertoji dozė didesnė, tuo ir poveikis bus didesnis). • Lygiavertė dozė (HT) – audinio ar organo T sugertoji dozė, padauginta iš svorinio daugiklio, priklausančio nuo jonizuojančiosios spinduliuotės R tipo ir energijos, pagal šią formulę: čia: DT,R – audinio arba organo T dėl jonizuojančiosios spinduliuotės R gauta vidutinė sugertoji dozė, wR – svorinis jonizuojančiosios spinduliuotės daugiklis. Jeigu jonizuojančiosios spinduliuotės lauką sudaro įvairių tipų ir energijų jonizuojančioji spinduliuotė, kurios wR vertės yra skirtingos, bendra lygiavertė dozė HT nustatoma pagal šią formulę: Svorinis daugiklis atspindi spinduliuotės biologinio poveikio ypatumus. Pvz. esant tai pačiai sugertajai dozei, alfa dalelės (svorinis daugiklis – 20) yra daug pavojingesnės už gama spindulius (svorinis daugiklis – 1). Matavimo vienetas – sivertas (Sv).
  2. • Efektinė dozė (E) – visų kūno audinių ir organų išorinės bei vidinės apšvitos nulemtų lygiaverčių dozių, padaugintų iš svorinių daugiklių, suma, apskaičiuojama pagal šią formulę: Spinduliuotei jautriausi audiniai yra kaulų čiulpai, gaubtinė žarna, plaučiai, skrandis, krūtys (jų svoriniai koeficientai po 0,12). Mažiausiai jautrūs audiniai yra kaulų paviršius, smegenys, seilių liaukos ir oda (jų svoriniai koeficientai yra po 0,01). Efektinės dozės matavimo vienetas – sivertas (Sv). Radiacinis fonas Lietuvoje Visus gyvuosius žemės organizmus nuolat veikia gamtinės ir dirbtinės kilmės jonizuojančioji spinduliuotė (1 pav.). Gamtinę jonizuojančiąją spinduliuotę skleidžia įvairūs šaltiniai – kosminė spinduliuotė, gamtinės kilmės radionuklidai esantys grunte, maiste, geriamajame vandenyje, statybinėse medžiagose, radioaktyviosios radono dujos, patenkančios į pastatų vidų iš žemės gelmių. Be abejo, radiaciniam fonui įtakos turi ir dirbtinės kilmės radionuklidai, pasklidę aplinkoje po branduolinės energetikos objektų avarijų, branduolinių ginklų bandymų ir pan., tačiau šių radionuklidų indėlis į bendrą radiacinį foną Lietuvoje yra labai nedidelis. Gamtinis radiacinis fonas Lietuvoje svyruoja nuo 50 nSv/val. iki 120 nSv/val., priklausomai nuo vietovės ir jos dirvožemyje esančių gamtinės kilmės radionuklidų kiekio. Radiacinį foną Lietuvoje žinoti būtina tam, kad lengviau būtų identifikuoti paliktuosius radioaktyviuosius šaltinius ar radioaktyviosiomis medžiagomis užterštus objektus.
  3. 1. pav. Jonizuojančiosios spinduliuotės (radiacijos) šaltiniai. Matavimo prietaisai ir jų naudojimas Metalų laužo supirkimo aikštelėse, rūšiavimo ir perdirbimo vietose, komunalinių atliekų rūšiavimo ir deginimo vietose, regioninių komunalinių atliekų sąvartynuose, tarptautiniuose jūrų ir oro uostuose, pašto logistikos centruose gali pasitaikyti paliktųjų radioaktyviųjų šaltinių ar radioaktyviosiomis medžiagomis užterštų objektų. Dažniausiai atrandamos radioaktyviosiomis medžiagomis užterštos įrenginių detalės, naftotiekių, dujotiekių ar vandentiekių vamzdžiai, kuriuose per ilgą laiką susikaupė nuosėdų su gamtinės kilmės radioaktyviosiomis medžiagomis, įvairūs gaminiai, savo sudėtyje turintys radioaktyviųjų medžiagų. Tačiau didžiausią grėsmę žmonėms ir aplinkai kelia prietaisai ar konteineriai su radioaktyviaisiais šaltiniais. Nors radioaktyviojo šaltinio juose gali ir nebūti, tačiau be specialiosios matavimo įrangos to nustatyti neįmanoma. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, įmonės vykdančios veiklą, kurios metu yra galimybė susidurti su radioaktyviaisiais šaltiniais, privalo turėti jonizuojančios spinduliuotės kontrolės prietaisus – jonizuojančiosios spinduliuotės dozės galios ar intensyvumo matuoklius (2 pav.).
  4. 2 pav. Jonizuojančiosios spinduliuotės matavimo prietaisai Tinkamai naudojant prietaisus, galima laiku aptikti radioaktyviuosius šaltinius ar radioaktyviomis medžiagomis užterštus objektus ir išvengti skaudžių pasekmių sveikatai ir didelių finansinių nuostolių tvarkant tokių įvykių pasekmes. Dozės galios ir jonizuojančios spinduliuotės intensyvumo matuokliai turi būti techniškai tvarkingi, tinkami matavimams ir naudojami bei prižiūrimi pagal gamintojo instrukcijas. Dozės galios matuoklio mažiausia registruojama dozės galia turi būti 0,1 µGy/h, 0,1 µSv/h arba 10 µR/h. Jonizuojančiosios spinduliuotės intensyvumo matuoklio jautrumas turi būti pakankamas foniniam jonizuojančiosios spinduliuotės intensyvumui matuoti. Net ir nežymią radioaktyviosiomis medžiagomis užteršto objekto arba radioaktyviojo šaltinio skleidžiamą jonizuojančiąją spinduliuotę galima aptikti taikant palyginimo metodą, kai išmatuotas foninis (gamtinis) lygis sugretinamas su matavimo prietaisų parodymais, atliekant tiriamo objekto matavimus. Radioaktyviųjų medžiagų identifikatoriaus (3 pav.) pagalba galima ne tik aptikti jonizuojančiąją spinduliuotę skleidžiantį objektą, be ir nustatyti kokia radioaktyvioji medžiaga (radionuklidas) skleidžia jonizuojančiąją spinduliuotę. 3 pav. Radioaktyviųjų medžiagų identifikatoriaus
Publicité