Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

İçerik Pazarlama Nedir?

1 096 vues

Publié le

İçerik Pazarlama Nedir?
İçerik pazarlama nedir konusunu daha önceki bir gönderide detaylı şekilde ele almış olsak da kısaca göz atmakta fayda var. İçerik pazarlamanın, başlangıç tarihini 1895’te yayınlanmaya başlanan Furrow Magazine’e kadar götürmek mümkündür. Content Marketing Institute’e göre içerik pazarlama, açıkça belirlenmiş bir hedef kitleye ulaşmak ve onları etkilemek için sürekli, hedef kitle ile alakalı ve değer taşıyan içeriği yaratmak üzerine kurulu, kârlı bir müşteri aksiyonunu amaçlayan bir pazarlama tekniğidir.

İçerik Pazarlama Marka Farkındalığı Oluşturur
Markanın görsel ve sözel bileşenleri sosyal ağlar, arama motorları ve diğer kanallar aracılığı ile ulaştırılan içerikler sayesinde daha kolay tanınır. Farklı personalara ayrılmış hedef kitleye özgün ve ilgili içerikler ulaştırıldığından bireyler markanızdan gelecek mesajlara daha açık olurlar.

İçerik Pazarlama Markanızı Bulunabilir Hale Getirir
Pazarlamacıların %72’si alakalı içerik üretiminin en iyi arama motoru optimizasyonu tekniği olduğunu belirtmişlerdir. İçerik pazarlama arama motorlarından gelen değerli trafiği çekmenizi kolaylaştırabilir.

Hedef Kitlenizle Bir Anlam Düzlemi Kurmanızı Sağlar
IBM Digital Experience Survey’e göre, pazarlamacıların %56’sı kişiselleştirilmiş içerik yayınlamanın daha yüksek bağlılık getirdiğine inanmaktadır. Elde edilen yüksek bağlılık, hedef kitle ile marka bileşenlerini, mitlerini ve hikayelerini de içeren ortak bir anlam düzlemi kurmak için gerekli ortamı yaratır.

İçerik Pazarlama Markanızı Değerli Kılar
Kapost’ta yayımlanan bir rapora göre içerik pazarlamayı benimsemiş işletmelerin dönüş oranları 6 kat artmaktadır. Hedef kitledeki bireylerle sürekli olarak bilgi paylaşıyor olmak ve bilgiye ihtiyaçları olduğunda karşılarına çıkmak markaya duyulan güvenin, marka otoritesinin ve bağlılığın artmasını sağlayabilir.

Publié dans : Marketing
 • Soyez le premier à commenter

İçerik Pazarlama Nedir?

 1. 1. IÇERIK PAZARLAMA NEDIR? . . . O G U Z K U S . C O M
 2. 2. B A S İ T B İ R S O R U SİZCE, GÜNDE ORTALAMA 100.500 KELİMELİK, DİĞER BİR DEYİŞLE 34 GB, VERİYE MARUZ KALAN BİR BİREY DİJİTAL DÜNYADA KENDİSİYLE BAĞ KURAN İÇERİĞİ Mİ DİKKATE ALIR YOKSA HER KÖŞEDEN FIŞKIRAN REKLAMLARI MI? 01 O G U Z K U S . C O M
 3. 3. İ Ç E R İ K P A Z A R L A M A N E D İ R ? İÇERİK PAZARLAMANIN, BAŞLANGIÇ TARİHINİ 1890'LI YILLARDA YAYIMLANMAYA BAŞLANAN FURROW MAGAZINE’E KADAR GÖTÜRMEK MÜMKÜNDÜR. 02 O G U Z K U S . C O M
 4. 4. İÇERİK PAZARLAMA, AÇIKÇA BELİRLENMİŞ BİR HEDEF KİTLEYE ULAŞMAK VE ONLARI ETKİLEMEK İÇİN SÜREKLİ, HEDEF KİTLE İLE ALAKALI VE DEĞER TAŞIYAN İÇERİK YARATMAYA DAYALI, KÂRLI BİR MÜŞTERİ AKSİYONUNU AMAÇLAYAN BİR PAZARLAMA TEKNİĞİDİR. C O N T E N T M A R K E T I N G E N S T I T U T E 03
 5. 5. F A R K I N D A L I K MARKANIN GÖRSEL VE SÖZEL BİLEŞENLERİ SOSYAL AĞLAR, ARAMA MOTORLARI VE DİĞER KANALLAR ARACILIĞI İLE ULAŞTIRILAN İÇERİKLER SAYESİNDE DAHA KOLAY TANINIR. FARKLI PERSONALARA AYRILMIŞ HEDEF KİTLEYE, ÖZGÜN VE İLGİLİ İÇERİKLER ULAŞTIRILDIĞINDAN HEDEF KİTLE MARKANIZDAN GELECEK MESAJLARA DAHA AÇIK OLURLAR. 04 O G U Z K U S . C O M
 6. 6. 05 BULUNABİLİRLİK P A Z A R L A M A C I L A R I N % 7 2 ’ S İ A L A K A L I İ Ç E R İ K Ü R E T M E N İ N E N İ Y İ A R A M A M O T O R U O P T İ M İ Z A S Y O N U T E K N İ Ğ İ O L D U Ğ U N U B E L İ R T M İ Ş L E R D İ R . İ Ç E R İ K P A Z A R L A M A , A R A M A M O T O R L A R I N D A N G E L E N D E Ğ E R L İ T R A F İ Ğ İ Ç E K M E N İ Z İ K O L A Y L A Ş T I R A B İ L İ R . O G U Z K U S . C O M
 7. 7. A N L A M Y A R A T I M I IBM DIGITAL EXPERIENCE SURVEY’E GÖRE, PAZARLAMACILARIN %56’SI KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ İÇERİK YAYIMLAMANIN DAHA YÜKSEK BAĞLILIK GETİRDİĞİNE İNANMAKTADIR. ELDE EDİLEN YÜKSEK BAĞLILIK, HEDEF KİTLE İLE MARKA BİLEŞENLERINİ, MİTLERİNİ VE HİKAYELERİNİ DE İÇEREN ORTAK BİR ANLAM DÜZLEMİ KURMAK İÇİN GEREKLİ ORTAMI YARATIR. 06 O G U Z K U S . C O M
 8. 8. D E Ğ E R Y A R A T I M I KAPOST’TA YAYIMLANAN BİR RAPORA GÖRE İÇERİK PAZARLAMAYI BENİMSEMİŞ İŞLETMELERİN DÖNÜŞ ORANLARI 6 KAT ARTMAKTADIR. HEDEF KİTLEDEKİ BİREYLERLE SÜREKLİ OLARAK BİLGİ PAYLAŞIYOR OLMAK VE BİLGİYE İHTİYAÇLARI OLDUĞUNDA KARŞILARINA ÇIKMAK MARKAYA DUYULAN GÜVENİN, MARKA OTORİTESİNİN VE BAĞLILIĞIN ARTMASINI SAĞLAYABİLİR. 07 O G U Z K U S . C O M
 9. 9. F A Y D A L A N I L A N K A Y N A K L A R C O N T E N T M A R K E T I N G I N S T I T U T E . C O M N E I L P A T E L . C O M C U R A T A . C O M H U B S P O T . C O M M E A S U R I N G C O N S U M E R I N F O R M A T I O N . R O G E R B O H N - J A M E S S H O R T 08 O G U Z K U S . C O M
 10. 10. K İ T A B I M İÇERİK PAZARLAMAYA AKADEMİK BİR PERSPEKTİFLE YAKLAŞAN, MARKA VE HİKÂYE YARATMA NOKTASINDA NASIL KATKILAR SAĞLAYABİLECEĞİNİ TARTIŞAN VE İÇERİK PAZARLAMAYA DAİR PRATİK İPUÇLARI VEREN BİR KİTAP ARIYORSANIZ... 09 O G U Z K U S . C O M
 11. 11. G Ö R Ü Ş Ü R Ü Z ! O G U Z K U S . C O M ' A E - P O S T A A D R E S İ N İ Z İ B I R A K I R S A N I Z

×