Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Prezentacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wdrażanie Priorytetu...
Harmonogram konkursów i planowana kontraktacja 2010 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich o – konkurs otwarty...
Ponadto w 2010 roku ramach Priorytetu VI: Projekty dotyczące realizacji aktywnych form wsparcia dla osób zarejestrowanych ...
Ponadto w 2010 roku ramach Priorytetu VI: Rozpoczęcie projektu systemowego WUP w Łodzi – Poddziałanie 6.1.1 Wyodrębniony ...
Przykładowe kryteria wyboru projektów w Poddziałaniu 6.1.1 – I , II kw. 2010 <ul><li>programy szkoleniowe będą bazować na...
Przykładowe kryteria wyboru projektów w Działaniu 6.2 – I , II kw. 2010 <ul><li>grupę docelową w projekcie stanowią : </...
Przykładowe kryteria wyboru projektów w Działaniu 6.3 – II kw. 2010 <ul><li>projekt realizowany w partnerstwie organizac...
Harmonogram konkursów i planowana kontraktacja 2010 Priorytet VII Promocja integracji społecznej o – konkurs otwarty –...
Ponadto w 2010 roku ramach Priorytetu VII: Kontynuacja oraz rozpoczęcie projektów systemowych – Poddziałanie 7.1.1 Rozwój ...
Przykładowe kryteria wyboru projektów w Poddziałaniu 7.2.1 – I, II , III kw. 2010 <ul><li>projekt przewiduje zastosowanie...
Przykładowe kryteria wyboru projektów w Poddziałaniu 7.2.2 – I kw. 2010 <ul><li>beneficjent w wyniku realizacji projektu,...
Przykładowe kryteria wyboru projektów w Działaniu 7.3 – I , II , III kw. 2010 <ul><li>projekt realizowany w partnerstwie...
Projekty współpracy ponadnarodowej – konkurs w III kw. 2010 Konkurs na projekty zakładające rozwój nowych form i metod w...
Wymagania dotyczące wartości projektów w 2010 r. Maksymalna wartość projektu Podwyższeniu uległ pułap maksymalnej wartośc...
Harmonogram planowanych naborów w I kwartale 2010 r. Działanie/Poddziałanie Termin ogłoszenia Rodzaj konkursu/ naboru Pla...
Na stronie do pobrania najnowsze publikacje WUP w Łodzi: <ul><li>Poradnik „Kapitalne możliwości dla rozwoju rynku pracy....
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

WUP wdrażanie Priorytetu VI i VII PO KL

2 216 vues

Publié le

WUP wdrażanie Priorytetu VI i VII PO KL

Prezentację przedstawił Pan Robert Jakubowski - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

WUP wdrażanie Priorytetu VI i VII PO KL

 1. 1. Prezentacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wdrażanie Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2010 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Instytucja Pośrednicząca 2 stopnia Łódź, luty 2010 r.
 2. 2. Harmonogram konkursów i planowana kontraktacja 2010 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich o – konkurs otwarty – brak określonego terminu zamknięcia naboru, nabór wniosków i ich ocena prowadzone są w sposób ciągły do wyczerpania środków przeznaczonych na konkurs z – konkurs zamknięty – data zamknięcia naboru wniosków jest z góry określona
 3. 3. Ponadto w 2010 roku ramach Priorytetu VI: Projekty dotyczące realizacji aktywnych form wsparcia dla osób zarejestrowanych jako bezrobotne: szkolenia, staże, przygotowanie zawodowe, prace interwencyjne, wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. Kontynuacja projektu systemowego WUP w Łodzi – Poddziałanie 6.1.1 Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi Z uwagi na wzrost zapotrzebowania na dane statystyczne o czynnikach kształtujących podaż oraz popyt na pracę w regionie, w strukturze urzędu powołano komórkę o nazwie Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi . Kontynuacja projektów systemowych powiatowych urzędów pracy – Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Raporty z przeprowadzonych badań są publikowane na stronie www.obserwatorium.wup.lodz.pl Opublikowany raport: Potrzeby informacyjne pracodawców i instytucji kreujących politykę rynku pracy <ul><li>Raporty w przygotowaniu: </li></ul><ul><li>Branże przyszłości </li></ul><ul><li>Umiejętności zawodowe. Teoria a praktyka </li></ul><ul><li>Diagnoza działań pomocowych na rzecz osób aktywnie poszukujących zatrudnienia </li></ul><ul><li>Niezbędnik nie tylko absolwenta – pakiet umiejętności poszukiwanych na rynku </li></ul>okres realizacji: 2009-2010 nabór: od 23 lutego 107 036 300 zł 1 151 234 zł
 4. 4. Ponadto w 2010 roku ramach Priorytetu VI: Rozpoczęcie projektu systemowego WUP w Łodzi – Poddziałanie 6.1.1 Wyodrębniony projekt współpracy ponadnarodowej Beneficjent systemowy: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. Partnerzy krajowi i zagraniczni: organizacje pozarządowe, firmy MŚP, instytucje rynku pracy. Z uwagi na niewielkie wykorzystanie na polskim rynku pracy alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia (telepraca, praca rotacyjna, praca w niepełnym wymiarze godzin) oraz brak tego typu kompleksowych projektów, WUP w Łodzi przystąpi do realizacji projektu mającego na celu upowszechnianie i promocję alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy . Rezultatów projektu nie uda się wypracować bez współpracy z partnerem ponadnarodowym, który posiada niezbędne doświadczenie w zakresie wdrażania elastycznych form pracy . Na polskim rynku pracy brakuje bowiem podmiotów stosujących w praktyce elastyczne formy zatrudnienia, nie ma więc wzorów, które można by stosować i rozpowszechniać. Realizacja projektu pozwoli nie tylko na zapoznanie się z doświadczeniem partnerów zagranicznych w tym zakresie, ale i przetestowaniem wypracowanych wspólnie rozwiązań na gruncie polskim. okres realizacji: 04.2010-12.2012 4 000 000 zł
 5. 5. Przykładowe kryteria wyboru projektów w Poddziałaniu 6.1.1 – I , II kw. 2010 <ul><li>programy szkoleniowe będą bazować na uznanych / certyfikowanych profilach zawodowych lub prowadzić do uzyskania uznanych umiejętności i kompetencji – I , II konkurs, premia: 10 pkt./ 5 pkt. </li></ul><ul><li>projekt zakłada subsydiowanie zatrudnienia dla 100% uczestników projektu – I konkurs , obligatoryjne </li></ul><ul><li>projekt zakłada kilka instrumentów wsparcia w odniesieniu do każdego uczestnika, tj. IPD/ pośrednictwo pracy/ doradztwo zawodowe + szkolenie + praktyka zawodowa/ staż – II konkurs, premia: 5 pkt. </li></ul><ul><li>projekt przewiduje, że co najmniej 30% jego uczestników znajdzie pracę w trakcie trwania projektu - II konkurs, premia: 5 pkt. </li></ul><ul><li>grupę docelową w projekcie stanowią: </li></ul><ul><li>100% osoby zamieszkałe na terenie powiatów: kutnowskiego, tomaszowskiego, zgierskiego, opoczyńskiego, radomszczańskiego i sieradzkiego – I , II konkurs, premia: 5 pkt. </li></ul><ul><li>100% osoby w wieku 45+ lub osoby długotrwale bezrobotne lub osoby do 25 r. życia lub mieszkańcy terenów wiejskich – II konkurs, obligatoryjne </li></ul><ul><li>min. 10% osoby, które w okresie ostatnich 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu straciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracowników – II konkurs, premia: 10 pkt. </li></ul>
 6. 6. Przykładowe kryteria wyboru projektów w Działaniu 6.2 – I , II kw. 2010 <ul><li>grupę docelową w projekcie stanowią : </li></ul><ul><li>min. 50% osoby w wieku 45+ – I , II konkurs, premia: 5 pkt./ 10 pkt. </li></ul><ul><li>min. 10% osoby, które w okresie ostatnich 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu zostały zwolnione z przyczyn leżących po stronie pracodawcy – I, II konkurs, premia: 5 pkt. </li></ul><ul><li>100% osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo – I konkurs, premia: 15 pkt. </li></ul><ul><li>100% kobiety – II konkurs, premia: 5 pkt. </li></ul><ul><li>wyłącznie mieszkańcy co najmniej jednego z dwóch subregionów województwa łódzkiego: sieradzki (powiaty: sieradzki, łaski, zduńskowolski, poddębicki, wieruszowski, wieluński, pajęczański) lub piotrkowski: (powiaty: m. Piotrków Tryb., piotrkowski, opoczyński, radomszczański, tomaszowski, bełchatowski) – I konkurs, premia: 15 pkt. </li></ul><ul><li>wyłącznie mieszkańcy co najmniej jednego z dwóch subregionów województwa łódzkiego: łódzki (powiaty: m. Łódź, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski, brzeziński) lub skierniewicki: (powiaty: m. Skierniewice, skierniewicki, łowicki, rawski, kutnowski, łęczycki) – II konkurs, premia: 15 pkt. </li></ul>
 7. 7. Przykładowe kryteria wyboru projektów w Działaniu 6.3 – II kw. 2010 <ul><li>projekt realizowany w partnerstwie organizacji pozarządowych z JST – premia: 10 pkt. </li></ul><ul><li>projekt zapewnia wykorzystanie modelowych programów szkoleniowych dla osób 45+ lub aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych wypracowanych na podstawie rezultatów IW EQUAL – premia 15 pkt. </li></ul><ul><li>projekt jest komplementarny z inwestycjami (z)realizowanymi, finansowanymi z innych źródeł niż EFS – premia 15 pkt. </li></ul>
 8. 8. Harmonogram konkursów i planowana kontraktacja 2010 Priorytet VII Promocja integracji społecznej o – konkurs otwarty – brak określonego terminu zamknięcia naboru, nabór wniosków i ich ocena prowadzone są w sposób ciągły do wyczerpania środków przeznaczonych na konkurs z – konkurs zamknięty – data zamknięcia naboru wniosków jest z góry określona
 9. 9. Ponadto w 2010 roku ramach Priorytetu VII: Kontynuacja oraz rozpoczęcie projektów systemowych – Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - 139 ośrodków złożyło wnioski na kontynuacje projektu Kontynuacja oraz rozpoczęcie projektów systemowych – Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Rozpoczęcie projektu systemowego – Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Projekt systemowy Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi – w 2010 r. szkolenia dla 950 osób (w tym 240 pracowników socjalnych) - pracowników i wolontariuszy jednostek pomocy i integracji społecznej, kuratorów, policjantów, pielęgniarek środowiskowych, pedagogów. nabór zakończony nabór zakończony nabór zakończony 31 355 400 zł 10 560 200 zł 2 850 000 zł - 22 centra złożyły wnioski na kontynuację projektu - 23 ośrodki złożyły wnioski na rozpoczęcie projektu
 10. 10. Przykładowe kryteria wyboru projektów w Poddziałaniu 7.2.1 – I, II , III kw. 2010 <ul><li>projekt przewiduje zastosowanie wsparcia dla 100% uczestników w postaci staży, subsydiowanego zatrudnienia lub zajęć reintegracji zawodowej u pracodawcy – I, II konkurs, premia: 10 pkt./ 20 pkt. </li></ul><ul><li>wsparcie będzie realizowane na obszarze szczególnie dotkniętym problemem wykluczenia społecznego, na którym liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej jest znacznie wyższa niż średnia dla województwa łódzkiego – gminy: Żychlin, Grabów Gorzkowice, Moszczenica, Budziszewice, Drużbice, Zelów m. Brzeziny, Dąbrowice, Krośniewice, Krzyżanów, m. i g. Kutno, Łanięta, Oporów, Daszyna, m. Łęczyca, Witonia, Tuszyn, Kiełczygłów, Łęki Szlacheckie, Ręczno, Uniejów, Kamieńsk, Przedbórz, m. Radomsko, m. Sieradz, Czerniewice, m. Tomaszów Maz., Mokrsko, Lututów, m. Głowno, m. i g. Ozorków, g. Zgierz. – I, III konkurs, premia: 15 pkt./ 20 pkt. </li></ul><ul><li>100% osoby w wieku 45+ - I konkurs, premia: 5 pkt. </li></ul><ul><li>100% osoby niepełnosprawne – II konkurs, obligatoryjne </li></ul><ul><li>grupę docelową w projekcie stanowią: </li></ul>
 11. 11. Przykładowe kryteria wyboru projektów w Poddziałaniu 7.2.2 – I kw. 2010 <ul><li>beneficjent w wyniku realizacji projektu, zasięgiem swojego działania obejmie obszar co najmniej jednego z czterech subregionów województwa łódzkiego, tworząc na terenie subregionu biuro zapewniające pełny zakres usług - obligatoryjne : </li></ul><ul><li>łódzki (powiaty: m. Łódź, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski, brzeziński) </li></ul><ul><li>sieradzki (powiaty: sieradzki, łaski, zduńskowolski, poddębicki, wieruszowski, wieluński, pajęczański) </li></ul><ul><li>skierniewicki (powiaty: m. Skierniewice, skierniewicki, łowicki, rawski, kutnowski, łęczycki) </li></ul><ul><li>piotrkowski: (powiaty: m. Piotrków Tryb., piotrkowski, opoczyński, radomszczański, tomaszowski, bełchatowski), </li></ul><ul><li>projekt realizowany jest w partnerstwie zapewniającym komplementarność usług na rzecz podmiotów ekonomii społecznej – premia: 10 pkt. </li></ul><ul><li>beneficjent realizuje projekt w więcej niż jednym subregionie – premia: 10 pkt. </li></ul><ul><li>beneficjent prowadzi działalność w zakresie wsparcia podmiotów ekonomii społecznej minimum w okresie ostatnich dwóch lat – premia: 5 pkt. </li></ul>Subregiony:
 12. 12. Przykładowe kryteria wyboru projektów w Działaniu 7.3 – I , II , III kw. 2010 <ul><li>projekt realizowany w partnerstwie organizacji pozarządowych z JST – I, II konkurs , premia: 10 pkt. </li></ul><ul><li>projekt zapewnia zastosowanie modelowych rozwiązań wypracowanych w ramach IW EQUAL zgodnych z typami projektów przewidzianych w ramach Planu Działania – I, II konkurs , premia 15 pkt. </li></ul><ul><li>projekt jest komplementarny z inwestycjami (z)realizowanymi, finansowanymi z innych źródeł niż EFS – I, II konkurs , premia 15 pkt. </li></ul>
 13. 13. Projekty współpracy ponadnarodowej – konkurs w III kw. 2010 Konkurs na projekty zakładające rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu, treningu pracy). Formy działań kwalifikowane w ramach współpracy: <ul><li>Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i spotkań </li></ul><ul><li>Przygotowanie, tłumaczenia i wydawanie publikacji, opracowań, raportów </li></ul><ul><li>Adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju </li></ul><ul><li>Doradztwo, wymiana pracowników, staże, wizyty studyjne </li></ul><ul><li>Wypracowanie nowych rozwiązań </li></ul>Przykładowe kryterium wyboru projektów <ul><li>Kompleksowość form działań – zastosowanie co najmniej dwóch form działań w projekcie, w tym obligatoryjnie adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju lub wypracowanie nowych rozwiązań </li></ul>
 14. 14. Wymagania dotyczące wartości projektów w 2010 r. Maksymalna wartość projektu Podwyższeniu uległ pułap maksymalnej wartości pojedynczego projektu w Poddziałaniu 6.1.1 (do 4 mln zł w I konkursie i do 3 mln zł w II konkursie) oraz w Poddziałaniu 7.2.1 (do 3 mln zł). W Działaniu 6.2 oraz w Poddziałaniu 7.2.2 nie wprowadzono ograniczenia dotyczącego maksymalnej wartości pojedynczego projektu. Minimalna wartość projektu Po raz pierwszy podniesiono, w stosunku do zapisów dokumentów programowych, poziom minimalnej wartości pojedynczego projektu w Poddziałaniu 6.1.1 (400 tys. zł w I konkursie) i w Poddziałaniu 7.2.2 (1 mln zł). Wprowadzenie tego kryterium ma na celu zachęcenie instytucji do przygotowywania dużych projektów, które umożliwiają sfinansowanie wielu wysokiej jakości usług bądź objęcia wsparciem większej liczby osób i instytucji Ograniczenia dot. liczby składanych wniosków przez jednego realizatora w 2010 r. Wprowadzono ograniczenia dotyczące liczby wniosków składanych przez jednego realizatora w pojedynczym konkursie w celu umożliwienia skorzystania z dofinansowania większej liczbie aplikujących instytucji. W zależności od konkursu dopuszczono możliwość składania maksymalnie 1 lub 2 wnioski o dofinansowanie. Powyższe ograniczenie nie dotyczy Poddziałania 7.2.2, dla którego od początku realizacji odnotowywany jest niski wskaźnik liczby złożonych wniosków.
 15. 15. Harmonogram planowanych naborów w I kwartale 2010 r. Działanie/Poddziałanie Termin ogłoszenia Rodzaj konkursu/ naboru Planowana kontraktacja Priorytet VI Poddziałanie 6.1.1 marzec konkurs zamknięty 15 000 000 zł Poddziałanie 6.1.2 19 stycznia konkurs otwarty 8 000 000 zł Poddziałanie 6.1.3 23 lutego nabór systemowy - do 31 marca 107 036 300 zł Działanie 6.2 marzec konkurs zamknięty 25 000 000 zł Priorytet VII Poddziałanie 7.2.1 25 lutego konkurs zamknięty - do 6 kwietnia 15 000 000 zł Poddziałanie 7.2.2 marzec konkurs otwarty 5 000 000 zł Działanie 7.3 marzec konkurs zamknięty 2 000 000 zł
 16. 16. Na stronie do pobrania najnowsze publikacje WUP w Łodzi: <ul><li>Poradnik „Kapitalne możliwości dla rozwoju rynku pracy. 10 kroków do dobrego projektu” </li></ul><ul><li>Album „Kapitalne możliwości dobre praktyki – przykłady projektów z województwa łódzkiego” </li></ul>Prezentacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

×