Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

การนำเทคนิคเวทคณิตไปใช้ในโรงเรียน.pptx

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 9 Publicité

การนำเทคนิคเวทคณิตไปใช้ในโรงเรียน.pptx

Télécharger pour lire hors ligne

การนำเทคนิคเวทคณิตไปใช้ในโรงเรียน

การนำเทคนิคเวทคณิตไปใช้ในโรงเรียน

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à การนำเทคนิคเวทคณิตไปใช้ในโรงเรียน.pptx (20)

Plus par PattarojKamonrojsiri1 (20)

Publicité

Plus récents (20)

การนำเทคนิคเวทคณิตไปใช้ในโรงเรียน.pptx

  1. 1. Vedic Mathematics  การนาเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ไปใช้ในสถานศึกษา
  2. 2. การนาเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ไปใช้ในสถานศึกษา/สู่การปฏิบัติจริง 1. วิธีการในการดาเนินการมี 5 ช่องทาง ดังนี้ 1.1 จัดทารายวิชาเพิ่มเติม 1.2 จัดทาหน่วยการเรียนรู้เพิ่มเติม 1.3 สอดแทรกบูรณาการในแผนการจัดการเรียนรู้ 1.4 จัดทากิจกรรมชุมชน/ชมรม 1.5 จัดทาโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
  3. 3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา - จัดทาสาระการเรียนรู้ แต่ละระดับชั้น - เขียนคาอธิบายรายวิชา จัดทาโครงสร้างรายวิขา - ปรับเล่มหลักสูตรสถานศึกษา - ปรับเล่มระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ - จัดตารางเรียน - จัดครูผู้สอน - นิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร 2. วิธีการดาเนินการ แต่ละวิธี 2.1 จัดทารายวิชาเพิ่มเติม โดยดาเนินการ ดังนี้
  4. 4. ครูผู้สอน - ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ - จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ - จัดกิจกรรมการเรียนรู้ - ประเมินผลการเรียนรู้ 2. วิธีการดาเนินการ แต่ละวิธี 2.1 จัดทารายวิชาเพิ่มเติม โดยดาเนินการ ดังนี้
  5. 5. - วิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ - ปรับลดเวลาเรียนแต่ละหน่วยการเรียนรู้ - จัดทาหน่วยการเรียนรู้ เกี่ยวกับเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) - ปรับโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ - ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ - จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ - จัดทากิจกรรมการเรียนรู้ - ประเมินผลการเรียนรู้ 2. วิธีการดาเนินการ แต่ละวิธี 2.2 จัดทาหน่วยการเรียนรู้เพิ่มเติมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยดาเนินการ ดังนี้
  6. 6. - ตรวจสอบ หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ - ปรับแผนและกิจกรรมการเรียนรู้ โดยสอดแทรกบูรณาการ เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ในกิจกรรมการเรียนรู้ - จัดกิจกรรมการเรียนรู้ - ประเมินผลการเรียนรู้ 2. วิธีการดาเนินการ แต่ละวิธี 2.3 สอดแทรกบูรณาการในแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยดาเนินการ ดังนี้
  7. 7.  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา - จัดทาโครงการจัดตั้งชุมนุม/ชมรม - จัดทาโครงสร้างกิจกรรมชุมนุม/ชมรม - ปรับเล่มหลักสูตรสถานศึกษา - ปรับเล่มระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ - จัดตารางเรียน - จัดครูผู้สอน - นิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร 2. วิธีการดาเนินการ แต่ละวิธี 2.4 จัดทากิจกรรมชุมนุม/ชมรม เกี่ยวกับเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) โดยดาเนินการ ดังนี้
  8. 8.  ครูผู้สอน - รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม/ชมรม - จัดทาแผนการจัดกิจกรรม - จัดกิจกรรมการเรียนรู้ - ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม 2. วิธีการดาเนินการ แต่ละวิธี 2.4 จัดทากิจกรรมชุมนุม/ชมรม เกี่ยวกับเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) โดยดาเนินการ ดังนี้
  9. 9. ผู้รับผิดชอบโครงการ - จัดทาโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เกี่ยวกับการนาเทคนิค - การคิดเลขเร็วแบบอินเดียว (เวทคณิต) มาใช้ - จัดทาแผนการจัดกิจกรรม - จัดตารางการจัดกิจกรรม - จัดครูผู้รับผิดชอบ - จัดกิจกรรม - ประเมินผลการเรียนรู้ - นิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผล 2. วิธีการดาเนินการ แต่ละวิธี 2.5 จัดทาโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

×