Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

อ้างอิง

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

อ้างอิง

 1. 2. <ul><li>ความหมาย </li></ul><ul><ul><li>บอกแหล่งที่มาของข้อมูลที่ผู้เขียนหรือผู้วิจัยนำมาใช้อ้างอิงใน </li></ul></ul><ul><ul><li>เพื่อเป็นหลักฐานสำคัญที่ทำให้ผลงานเขียนนั้นๆ เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ </li></ul></ul><ul><ul><li>เป็นการให้เกียรติแก่ผู้เขียนเดิมซึ่งเป็นผู้เสนอผลงานไว้ก่อน ไม่ได้ขโมยหรือลอกเลียนข้อมูลของผู้อื่น </li></ul></ul>
 2. 3. <ul><li>อ้างอิงแบบ Vancouver style </li></ul><ul><ul><li>การอ้างอิงส่วนเนื้อเรื่อง </li></ul></ul><ul><ul><li>การอ้างอิงส่วนท้ายเรื่อง </li></ul></ul>
 3. 4. <ul><li>เป็นการบอกแหล่งที่มาข้อมูลคละไปในส่วนเนื้อเรื่อง </li></ul><ul><ul><li>ทำให้ทราบว่าส่วนที่เขียนมาจากไหน </li></ul></ul><ul><ul><li>มี 2 แบบ </li></ul></ul>
 4. 5. <ul><li>อ้างอิงแบบชื่อ - ปี (Name –year style) </li></ul><ul><li>อ้างอิงแบบตัวเลข (Number style) </li></ul>
 5. 6. <ul><li>ระบุชื่อ ผู้แต่งและปีพิมพ์ของเอกสาร ไว้ข้างหน้าหรือข้างหลังข้อความที่ต้องการอ้าง </li></ul>
 6. 7. <ul><li>อ้างไว้หน้าข้อความ </li></ul><ul><ul><li>เน้นชื่อผู้แต่งที่เป็นเจ้าของข้อความโดยอ้างชื่อผู้แต่งอยู่ในเนื้อความและปีใส่วงเล็บ </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>ชื่อผู้แต่ง ( ปีพิมพ์ )...................................... </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ชื่อผู้แต่ง ( ปีพิมพ์ : เลขหน้า )............................... </li></ul></ul></ul>
 7. 8. <ul><li>อ้างไว้หลังข้อความ </li></ul><ul><ul><li>เน้นข้อความหรือแนวคิดที่นำมาอ้าง โดยอ้างทั้งชื่อผู้แต่งและปีใส่ไว้ในวงเล็บต่อจากข้อความที่อ้าง </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>.............................................................( ชื่อผู้แต่ง , ปีพิมพ์ ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>...............................................................( ชื่อผู้แต่ง , ปีพิมพ์ , เลขหน้า ) </li></ul></ul></ul>
 8. 9. <ul><li>ผู้แต่ง 1 คน </li></ul><ul><ul><li>ผู้แต่งไทย แต่งเอกสารเป็นภาษาไทย </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>ธีระ รามสูตร (2532) กล่าวว่า ในประเทศไทยมีรายงาน ............................ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ในประเทศไทยมีรายงาน .................................. ( ธีระ รามสูตร , 2532 ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>ผู้แต่งต่างประเทศ </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pratt (1991) ระบุว่า หากผู้ป่วย .................................. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>ผู้แต่งไทยแต่เอกสารเป็นต่างประเทศ </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sittitrai (1991) รายงานว่าประเทศไทย ................................. </li></ul></ul></ul>
 9. 10. <ul><li>ผู้แต่ง 2 คน </li></ul><ul><ul><li>ใส่ชื่อผู้แต่งคนที่ 1 คั่นด้วยเครื่องหมาย , ตามด้วยชื่อผู้แต่งคนที่ 2 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Enger, Smith (2004) ............................................ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>................................................... (Enger, Smith, 2004) </li></ul></ul></ul><ul><li>ผู้แต่งมากกว่า 2 คน </li></ul><ul><ul><li>ใส่ชื่อผู้แต่งคนที่ 1 ตามด้วยคำว่า และคณะ หรือ et al. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Piot et al. (1992)…………………….. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>……………………………… (Piot et al., 1992) </li></ul></ul></ul>
 10. 11. <ul><li>ผู้แต่งที่เป็นนิติบุคคล </li></ul><ul><ul><li>มีชื่อหน่วยงานย่อยและหน่วยงานใหญ่ ให้ใส่หน่วยงานย่อยมีระบุเป็นชื่อแรก เท่านั้น </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี = สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี </li></ul></ul></ul>
 11. 12. <ul><li>ผู้แต่งที่เป็นนิติบุคคล </li></ul><ul><ul><li>กรณีชื่อหน่วยงานยาวมาก อ้างอิงครั้งแรกให้อ้างชื่อเต็ม ส่วนการอ้างครั้งตัดไปให้ย่อโดยใช้ ... </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>อ้างครั้งแรก : สนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (2550) .......................... </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>อ้างครั้งที่สอง : สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม ... (2550) ................... </li></ul></ul></ul>
 12. 13. <ul><li>ผู้แต่งที่เป็นนิติบุคคล </li></ul><ul><ul><li>กรณีที่หน่วยงานมีชื่อย่อเป็นที่รู้จักทั่วไป อ้างครั้งแรกให้อ้างชื่อเต็มและใส่ชื่อย่อไว้ในเครื่องหมาย [ ] ส่วนอ้างครั้งต่อไปให้ใช้ชื่อย่อ </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>อ้างครั้งแรก : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ [ สำนักงาน ก . พ . ร . ] (2550) ........................... </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>อ้างครั้งที่ 2: สำนักงาน ก . พ . ร . (2550) ........................... </li></ul></ul></ul>
 13. 14. <ul><li>ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง </li></ul><ul><ul><li>ให้ใส่ชื่อเรื่องของเอกสารแทนชื่อผู้แต่ง อาจใสสมบูรณ์หรือตัดโดยใช้ ... ก็ได้ </li></ul></ul><ul><li>ไม่ปรากฏปีพิมพ์ </li></ul><ul><ul><li>ให้ใส่ ม . ป . ป . หรือ n.d. แทนปีที่พิมพ์เลย </li></ul></ul><ul><li>อยู่ในระหว่างตีพิมพ์ </li></ul><ul><ul><li>ให้ใส่คำว่า ระหว่างตีพิมพ์ หรือ in press แทนปีที่พิมพ์ </li></ul></ul>
 14. 15. <ul><li>ผู้แต่งชาวต่างประเทศที่มีชื่อสกุลซ้ำกัน </li></ul><ul><ul><li>ให้ใส่ชื่อสกุล และอักษรย่อชื่อต้นและชื่อกลาง เพื่อป้องกันการสับสน </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>.............................................................. (Smith RJ, 1994) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>.............................................................. (Smith P, 1997) </li></ul></ul></ul><ul><li>เอกสารหลายชิ้นของผู้แต่งคนเดียวกัน ปีซ้ำกัน </li></ul><ul><ul><li>ระบุไว้ด้านท้ายด้วย ก ข ค ... หรือ a b c ตามลำดับ </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>................................................................ (Pratt, 1992a) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>................................................................. (Pratt, 1992b) </li></ul></ul></ul>
 15. 16. <ul><li>อ้างถึงเอกสารที่อ้างอิงในเอกสารอื่น </li></ul><ul><ul><li>อ้างชื่อผู้แต่งของเอกสารต้นฉบับขึ้นก่อนตามด้วยคำว่า อ้างถึงใน หรือ cited in แล้วตามด้วยชื่อผู้แต่งเอกสาร </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pratt (1992 อ้างถึงใน ปราโมทย์ ธีรพงษ์ , 2541) .................................. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>อ้างชื่อผู้แต่งเอกสารที่นำข้อมูลไปอ้างขึ้นก่อน แล้วตามด้วยคำว่า อ้างจาก หรือ cited from แล้วตามด้วยชื่อผู้แต่งเอกสาร </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>ปราโมทย์ ธีรพงษ์ (2541 อ้างจาก Pratt, 1992) ..................................... </li></ul></ul></ul>
 16. 17. <ul><li>อ้างถึงเอกสารหลายชิ้นที่ให้ข้อมูลสอดคล้องกันหรือซ้ำกัน </li></ul><ul><ul><li>ปราโมทย์ ธีรพงษ์ (2541), วัลลภ ปายะนันทน์ (2542) ศึกษาพบว่า .......................... </li></ul></ul><ul><ul><li>.............................................( เกื้อ วงศ์บุญสิน และคณะ , 2540; Songathana, 1998; Wormser, 1998 ) </li></ul></ul>
 17. 18. <ul><li>เป็นการอ้างอิงโดยระบุหมายเลขของเอกสารที่ต้องการอ้างไว้ท้ายข้อความ อาจใส่เป็นหมายเลขโดดๆ 1 2 3 หรือ หมายเลขไว้ในเครื่องหมาย [ ] ก็ได้ </li></ul><ul><ul><li>ในประเทศไทยมารายงานผู้ป่วยเอดส์รายแรกในเดือนกันยายน พ . ศ . 2527 หลังจากนั้นจำนวนผู้ป่วยเอดส์ได้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ 1 </li></ul></ul><ul><ul><li>ในประเทศไทยมารายงานผู้ป่วยเอดส์รายแรกในเดือนกันยายน พ . ศ . 2527 หลังจากนั้นจำนวนผู้ป่วยเอดส์ได้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ [1] </li></ul></ul>
 18. 19. <ul><li>ในกรณีที่ต้องการอ้างเอกสารหลายๆชิ้นสำหรับข้อมูลเดียวกัน ให้ใส่หมายเลขที่อ้างตามลำดับและคั่นด้วย , </li></ul><ul><ul><li>............................................................................... 1,2,3,5 </li></ul></ul><ul><ul><li>......................................................................... [1,2,3,5] </li></ul></ul>
 19. 20. <ul><li>อ้างอิงโดยใส่ตัวเลขตามลำดับอ้างในเนื้อเรื่อง </li></ul><ul><ul><li>ใส่หมายเลขตามลำดับเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆ โดยเริ่มจาก 1 2 3 ไปเรื่อยๆ จนจบ หากมีการอ้างอิงซ้ำก็ใส่หมายเลขเดิม เอกสารอ้างอิงท้ายเล่มจะจัดตามลำดับการอ้างอิงในเนื้อเรื่อง </li></ul></ul>
 20. 21. <ul><li>อ้างอิงโดยใส่ตัวเลขตามลำดับอ้างในเนื้อเรื่อง </li></ul><ul><ul><li>................................. [1] ..................................................... [2] ....................................... [3] ........................................ [1] </li></ul></ul><ul><ul><li>ลำดับการอ้างอิงท้ายเรื่อง ( ไม่เรียงตามลำดับอักษรผู้แต่ง ) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>ธีระ รามสูตร ....................... </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sittitrai V. ................................... </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pratt RJ. ........................................ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>สุรีพร ธนศิลป์ .................................... </li></ul></ul></ul>
 21. 22. <ul><li>อ้างอิงโดยใส่ตัวเลขตามลำดับรายการท้ายเล่ม </li></ul><ul><ul><li>เป็นการใส่การอ้างอิงตามลำดับการอ้างองท้ายเล่มที่จัดเรียงตามอักษรผู้แต่ง </li></ul></ul><ul><ul><li>............................ [5] .................................... [1] .......................................................... [2] ......................... </li></ul></ul><ul><ul><li>เกื้อ วงศ์บุญสิน และคณะ ................................ </li></ul></ul><ul><ul><li>ธีระ รามสูตร ................................ </li></ul></ul><ul><ul><li>Pratt RJ. ................................. </li></ul></ul>
 22. 23. <ul><li>เป็นการรวบรวมเอกสารทั้งหมดที่ผู้เขียนได้ใช้อ้างอิงในการเขียนผลงานนั้นๆ โดยปกติมักจัดเรียงตามตัวอักษรชื่อผู้แต่ง แต่อาจจัดเรียงตามลำดับการอ้างอิงในส่วนเนื้อเรื่องได้ </li></ul><ul><li>การรวบรวมเอกสารที่อ้างอิงไว้ท้ายเล่มตามแบบ Vancouver style ทำเป็นรายการเอกสารอ้างอิง (References) คือรวบรวมเฉพาะเอกสารที่ถูกอ้างอิงไว้จริงในส่วนเนื้อเรื่องเท่านั้น </li></ul>
 23. 24. <ul><li>ชื่อผู้แต่ง </li></ul><ul><ul><li>ผู้แต่งไทย เอกสารไทย ให้ใส่ชื่อและนามสกุลตามลำดับ โดยไม่ต้องใส่คำหน้าชื่อ ยศ หรือตำแหน่ง วุฒิ </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>สัญญา สัญญาวิวัฒน์ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ประเวศ วะสี </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>หากมีบรรดาศักดิ์หรือฐานันดรศักดิ์ให้วงเล็บไว้ข้างหลัง </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>อคิน รพีพัฒน์ , ม . ร . ว . </li></ul></ul></ul>
 24. 25. <ul><li>ชื่อผู้แต่ง </li></ul><ul><ul><li>ผู้แต่งต่างประเทศหรือผู้แต่งไทย แต่ตีพิมพ์ต่างประเทศใส่ชื่อสกุล ตามด้วยอักษรย่อของชื่อต้นและชื่อกลาง </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Spencer M. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pratt RJ. </li></ul></ul></ul>
 25. 26. <ul><li>ชื่อผู้แต่ง </li></ul><ul><ul><li>ผู้แต่งเป็นบรรณาธิการ (editor) ให้ใส่คำว่าบรรณาธิการ หรือ editor ต่อท้ายชื่อโดยคั่นด้วยเครื่องหมาย , ส่วนผู้แต่งที่เป็นผู้รวบรวม (complier) ให้ใส่คำว่า ผู้รวบรวม หรือ Complier </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>มัทนา หาญวนิชย์ , อุษา ทัสยากร , บรรณาธิการ . </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Wormser GP, editor. </li></ul></ul></ul>
 26. 27. <ul><li>ชื่อผู้แต่ง </li></ul><ul><ul><li>ผู้แต่งเป็นนิติบุคคล ให้ใส่ชื่อนิติบุคคลตามที่ปรากฏในเอกสารเริ่มจากหน่วยงานย่อยไปหน่วยงานใหญ่ </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย </li></ul></ul></ul>
 27. 28. <ul><li>ชื่อผู้แต่ง </li></ul><ul><ul><li>ผู้แต่ง 2-6 คน ให้ใส่ชื่อผู้แต่งคนที่ 1 คั่นด้วยเครื่องหมาย , ตามด้วยชื่อคนที่ 2 ไปเรื่อยๆ ไม่เกิน 6 คน </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Zumla A, Johnson M, Miller R. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>หากมากกว่า 6 คน ให้ใส่คำว่า และคณะ หรือ et al. ไว้หลังคนที่ 6 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Piot P, Kapita BM, Ngugu EN, Mann JM, Colebunders R, Wabitsch R, et al. </li></ul></ul></ul>
 28. 29. <ul><li>ชื่อเรื่อง </li></ul><ul><ul><li>ชื่อหนังสือ ชื่อบทความ ชื่อวิทยานิพนธ์ และชื่อเอกสารที่ไม่ได้ตีพิมพ์ </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>ให้ใส่ชื่อเต็มตามที่ปรากฏในเอกสาร สำหรับชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ให้พิมพ์ตัวอักษรตัวแรกเป็นตัวใหญ่ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>กรณีมีชื่อเรื่องย่อยให้ใช้ : คั่นระหว่างชื่อเรื่อง </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>พิมพ์เน้นเป็นตัวหนาในกรณีที่เป็นชื่อหนังสือหรือวิทยานิพนธ์ ส่วนบทความหรือเอกสารที่ไม่ได้ตีพิมพ์ใช้ตัวพิมพ์ปกติ </li></ul></ul></ul>
 29. 30. <ul><li>ชื่อวารสาร ชื่อสารานุกรม ชื่อการประชุมหรือสัมมนา </li></ul><ul><ul><li>ชื่อวารสารให้ใช้ชื่อย่อหรือชื่อเต็มตามที่นิยมในสาขาวิชานั้นๆสำหรับสารานุกรม หรือชื่อการประชุมให้ใส่ชื่อเต็ม </li></ul></ul><ul><ul><li>การพิมพ์ชื่อวารสารหรือสารานุกรม พิมพ์เป็นตัวหนาหรือตัวเอน </li></ul></ul>
 30. 31. <ul><li>ข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์ </li></ul><ul><ul><li>การพิมพ์ของหนังสือ ใส่ในกรณีที่มีการพิมพ์ 2 ครั้งขึ้นไป </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>พิมพ์ครั้งที่ 2 2 nd ed. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>พิมพ์ครั้งที่ 3 ฉบับปรับปรุงแก้ไข 3 rd rev. ed. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม 2 nd rev. &enl. ed. </li></ul></ul></ul>
 31. 32. <ul><li>สถานที่พิมพ์ ให้ใส่ชื่อเมืองหรือจังหวัดซึ่งเป็นสถานที่พิมพ์ตามที่ปรากฏในหนังสือ หากมีหลายเมืองให้ใส่ชื่อแรกเท่านั้น กรณีเป็นรัฐหรือแคว้นใส่ไว้ใน ( ) ต่อจากชื่อเมือง </li></ul><ul><ul><li>กรุงเทพฯ </li></ul></ul><ul><ul><li>Scarborough (Ontario) </li></ul></ul>
 32. 33. <ul><li>สำนักพิมพ์หรือโรงพิมพ์ ให้ใส่ชื่อตามที่ปรากฏในหนังสือ </li></ul><ul><ul><li>แพร่พิทยา </li></ul></ul><ul><ul><li>New Society Publishing </li></ul></ul><ul><li>ปีพิมพ์ ให้ใส่เลขระบุปี พ . ศ . หรือ ค . ศ . ที่พิมพ์หนังสือเล่นนั้นต่อจากสำนักพิมพ์ โดยคั่นด้วย ; </li></ul><ul><ul><li>แพร่พิทยา ; 2541 </li></ul></ul><ul><ul><li>Pretice-Hall; 1996 </li></ul></ul>
 33. 34. <ul><li>ข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์ของวารสาร </li></ul><ul><ul><li>ใส่ข้อมูลปีที่พิมพ์ ปีที่ (volumn) ฉบับที่ (number) และเลขหน้าตามลำดับดังนี้ </li></ul></ul><ul><ul><li>ปีพิมพ์ ; ปีที่ ( ฉบับที่ ) : เลขหน้า </li></ul></ul><ul><ul><li>2541; 10(30): 151-160. </li></ul></ul><ul><ul><li>1998; 28(2): 575-91 </li></ul></ul>
 34. 35. <ul><li>ข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์ของสารานุกรม </li></ul><ul><ul><li>ระบุครั้งที่พิมพ์ สถานที่พิมพ์ สำนักพิมพ์ ปีพิมพ์ เล่มที่ และเลขหน้า </li></ul></ul><ul><ul><li>ครั้งที่พิมพ์ . สถานที่พิมพ์ : สำนักพิมพ์ ; ปีพิมพ์ . เล่มที่ ; เลขหน้า . </li></ul></ul><ul><ul><li>International Unified ed. Westport(CT): Hs Stuttman; 1981. Vol.22; p.358-67 </li></ul></ul>
 35. 36. <ul><li>ข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์วิทยานิพนธ์ </li></ul><ul><ul><li>[ วิทยานิพนธ์ปริญญา ..... สาขาวิชา ... ]. สถานที่พิมพ์ : ชื่อสถาบัน / มหาวิทยาลัย ; ปีพิมพ์ . </li></ul></ul><ul><ul><li>[Master Thesis in Family Nursing]. Khon Kaen: Graduate School, Khon Kaen University; 1998 </li></ul></ul>
 36. 37. <ul><li>ข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์ของเอกสารอินเทอร์เน็ต </li></ul><ul><ul><li>... ชื่อเรื่อง [ ออนไลน์ ]. ปีพิมพ์ของข้อมูล [ วัน เดือน ปีที่อ้าง ]. Available from: URL </li></ul></ul><ul><ul><li>... Getting ready for the new millennium:What are the thai government’s actions toward the year 2000? [online]. 1999 [cited 1999 Aug 20]. Available from: http://www.nec...................... </li></ul></ul>
 37. 38. <ul><li>หลักการพิมพ์ที่ควรทราบ </li></ul><ul><ul><li>พิมพ์เครื่องหมายใดๆต่อท้ายโดยไม่ต้องเว้นวรรค </li></ul></ul><ul><ul><li>หลังเครื่องหมาย . ให้เว้นวรรค 2 ครั้ง </li></ul></ul><ul><ul><li>หลังเครื่องหมาย , : ; ให้เว้นว่าง 1 ครั้ง </li></ul></ul><ul><li>หากพิมพ์ข้อความไม่พอใน 1 บรรทัดเมื่อขึ้นบรรทัดใหม่ ให้ย่อหน้าล้ำเข้าไปประมาญ 4-8 ตัวอักษร </li></ul><ul><li>หรือในกรณีมีหมายเลขลำดับรายการให้ย่อหน้าตรงกับผู้แต่ง </li></ul>

×