Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Title

9 449 vues

Publié le

  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Title

  1. 1. รายงาน เรื่องการวิเคราะห์ แนวทางการดาเนินงานของบริ ษัท ทรู คอร์ ปอเรชั่ น จากัด (มหาชน) จัดทาโดย กลุม 2 Software ่ เสนอ ผูช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรรณี สวนเพลง ้ วิชาการวางแผนกลยุทธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับองค์กร ( รหัสวิชา 4123638 ) ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2554หลักสู ตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  2. 2. สารบัญเรื่ อง หน้ารู ้จกก ับ ทรู คอร์ปอเรชัน ั ่ 1โครงสร้างการจัดการ บริ ษท ทรู คอร์ปอเรชัน จาก ัด(มหาชน) ั ่ 2ผลิตภัณฑ์และบริ การของบริ ษท ทรู คอร์ปอเรชัน จาก ัด (มหาชน) ั ่ - ทรู ออนไลน์ 3-5 - ทรู มูฟ 5-7 - ทรู มนนี่ ั 8 - ทรู มนนี่ ั 9ข้อมูลทางการเงิน และการดาเนินงาน - กลยุทธ์หลัก 10-11วิเคราะห์บริ ษท ทรู คอร์ปอเรชัน จาก ัด(มหาชน) ั ่ - จุดแข็ง (Strength) 11 - โอกาส (Opportunity) 11 - จุดอ่อน (Weakness) 12 - อุปสรรค (Threats) 12TOWS Matrix - รุ กไปข้างหน้า = จุดแข็ง + โอกาส 13 - สร้างพันธมิตร = จุดแข็ง + อุปสรรค 14 - พัฒนาภายใน = จุดอ่อน + โอกาส 15 - ปรับเปลี่ยน = จุดอ่อน + อุปสรรค 16บรรณานุกรม 17

×