Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
1
Warszawa, 28 lipca 2014 r.
Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu
dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020
...
2
Wsparcie uzyskać mogą wyłącznie przedsiębiorcy planujący inwestycje:
1) produkcyjne w następujących sektorach prioryteto...
3
Okres wsparcia nie może być dłuższy niż 5 lat. W przypadku inwestycji
produkcyjnych o minimalnych kosztach kwalifikowany...
4
Umowy zawierane z przedsiębiorcami w ramach Programu podlegają corocznym
kontrolom realizowanym przez przedstawicieli Mi...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020

9 530 vues

Publié le

Celem Programu jest wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez wspieranie ze środków budżetu państwa nowych inwestycji realizowanych przez polskie i zagraniczne firmy.

  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020

  1. 1. 1 Warszawa, 28 lipca 2014 r. Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020 Program został przyjęty przez Radę Ministrów 5 lipca 2011 r. jako program rozwoju, zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Od tego czasu dokonano już jego trzykrotnej nowelizacji: 20 marca 2012 r., 13 sierpnia 2013 r. oraz 22 lipca 2014 r. Ostatnia nowelizacja uwzględniła zmianę z dniem 1 lipca 2014 r. regulacji unijnych dotyczących zasad udzielania krajowej pomocy regionalnej (tj. zapewniła zgodność z zapisami „Wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2014-2020” oraz „Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu”). Wprowadziła także elementy zwiększające atrakcyjność Programu w obszarze wsparcia napływu inwestycji do Polski. Najważniejsze dla przedsiębiorców zmiany dotyczą m.in.: dodania do listy sektorów priorytetowych: sektora rolno-spożywczego i biotechnologii zielonej jako trzeciej gałęzi biotechnologii kwalifikującej się do wsparcia, wprowadzenia szczegółowych kryteriów wyliczania wsparcia z tytułu kosztów kwalifikowanych dla projektów badawczo-rozwojowych. Wprowadzono ponadto jednoznaczny zapis, który wyklucza udzielenie wsparcia z tytułu kosztów kwalifikowanych dla nowej inwestycji inwestycjom realizowanym w sektorze nowoczesnych usług, wyłączenia możliwości zaliczania kosztów najmu do kosztów inwestycji w sektorze badawczo-rozwojowym i obniżenia z 1,5 do 1,0 mln zł minimalnego poziomu kosztów inwestycji wymaganego dla projektów badawczo-rozwojowych, ubiegających się o wsparcie z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy. Celem Programu jest wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez wspieranie ze środków budżetu państwa nowych inwestycji realizowanych przez polskie i zagraniczne firmy. Organem udzielającym wsparcia jest Minister Gospodarki. Warunkiem udzielenia wsparcia jest rekomendacja Międzyresortowego Zespołu ds. Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Polskiej. W latach 2011-2020 na realizację Programu zostanie przeznaczone ok. 672 mln zł z budżetu państwa.
  2. 2. 2 Wsparcie uzyskać mogą wyłącznie przedsiębiorcy planujący inwestycje: 1) produkcyjne w następujących sektorach priorytetowych: a) motoryzacyjnym - w szczególności produkcja: pojazdów samochodowych nadwozi, przyczep i naczep, części, komponentów i akcesoriów do pojazdów samochodowych i ich silników oraz produkcja opon, b) elektronicznym oraz produkcji sprzętu AGD - w szczególności produkcja: komputerów, sprzętu oraz aparatury radiowej, telewizyjnej i telekomunikacyjnej, układów i podzespołów, c) lotniczym – w szczególności produkcja: statków powietrznych, części i akcesoriów do statków powietrznych i ich silników, działalność usługowa w zakresie naprawy, konserwacji oraz remontów statków powietrznych i silników lotniczych, d) biotechnologii - w szczególności produkcja: w zakresie biotechnologii białej mającej zastosowanie w procesach przemysłowych, czerwonej związanej z medycyną i ochroną zdrowia (np. tworzenie nowych produktów leczniczych) i zielonej zajmującej się aspektami związanymi z rolnictwem, dla której dozwolone jest udzielanie regionalnej pomocy inwestycyjnej, e) rolno-spożywczym – w szczególności produkcja żywności oraz działalność w zakresie innowacyjnych metod jej przetwarzania, pakowania i przechowywania, dla których dozwolone jest udzielanie regionalnej pomocy inwestycyjnej. 2) produkcyjne we wszystkich sektorach o minimalnych kosztach kwalifikowanych 750 mln zł i tworzące co najmniej 200 nowych miejsc pracy lub o minimalnych kosztach kwalifikowanych 500 mln zł i tworzące co najmniej 500 nowych miejsc pracy, zwane dalej „znaczące inwestycje” lub „projekty znaczące”, 3) w sektorze nowoczesnych usług, 4) w sektorze badawczo-rozwojowym. Nie udziela się wsparcia: 1) inwestycjom realizowanym w powiatach o stopie bezrobocia wynoszącej poniżej 75% średniej krajowej, z wyjątkiem inwestycji: a) znaczących, b) w sektorze nowoczesnych usług i badawczo-rozwojowym, c) realizowanych w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim i podkarpackim. 2) inwestycjom korzystającym z pomocy udzielanej w formie dotacji bezpośrednich z budżetu państwa, z programów współfinansowanych środkami unijnymi lub ze zwolnieniami podatkowymi w specjalnych strefach ekonomicznych, z wyjątkiem inwestycji: a) dla której wartość wsparcia w ramach Programu nie przekracza 3 mln zł, b) produkcyjnych w sektorach priorytetowych, jeżeli koszty kwalifikujące się do objęcia wsparciem wynoszą co najmniej 350 mln złotych, c) znaczących, d) w sektorze nowoczesnych usług, jeżeli inwestor utworzy co najmniej 500 nowych miejsc pracy, e) w sektorze badawczo-rozwojowym.
  3. 3. 3 Okres wsparcia nie może być dłuższy niż 5 lat. W przypadku inwestycji produkcyjnych o minimalnych kosztach kwalifikowanych 750 mln zł i tworzących co najmniej 200 nowych miejsc pracy, lub o minimalnych kosztach kwalifikowanych 500 mln zł i tworzących co najmniej 500 nowych miejsc pracy okres ten może być dłuższy, lecz nie może przekroczyć 2020 r. W ramach Programu wsparcie inwestycji początkowej udzielane jest z dwóch tytułów: kosztów kwalifikowanych tworzenia nowych miejsc pracy; kosztów kwalifikowanych inwestycji. Do ubiegania się o wsparcie z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy uprawnia: 1) realizacja nowej inwestycji produkcyjnej w sektorach priorytetowych, tworzącej co najmniej 250 nowych miejsc pracy o minimalnych całkowitych kosztach kwalifikowanych inwestycji 40 mln zł, 2) realizacja znaczącej inwestycji, 3) realizacja nowej inwestycji w sektorze nowoczesnych usług, tworzącej co najmniej 250 nowych miejsc pracy, przy minimalnych nakładach inwestycyjnych w środki trwałe (bez kosztów najmu) w wysokości 1,5 mln zł, 4) realizacja nowej inwestycji w sektorze badawczo–rozwojowym, tworzącej co najmniej 35 nowych miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem o minimalnych całkowitych kosztach inwestycji 1 mln zł (bez kosztów najmu); w przypadku inwestycji w działalność badawczo–rozwojową wsparcie będzie udzielane wyłącznie na tworzenie miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem. Wysokość wsparcia uzależniona jest od oceny projektu. W zależności od liczby punktów, jakie otrzyma projekt wsparcie waha się od 3200 – 15 600 PLN na jedno miejsce pracy. W zależności od konkretnego przypadku, wartość wyliczonego wsparcia może ulec dodatkowo obniżeniu lub podwyższeniu wg zasad przewidzianych Programem. Do ubiegania się o wsparcie z tytułu kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji uprawnia: 1) realizacja nowej inwestycji produkcyjnej w sektorach priorytetowych o kosztach kwalifikujących się do objęcia pomocą wynoszących co najmniej 160 mln zł i tworzącej co najmniej 50 nowych miejsc pracy, 2) realizacja nowej inwestycji znaczącej, 3) realizacja inwestycji w sektorze badawczo–rozwojowym o kosztach kwalifikowanych wynoszących co najmniej 10 mln zł (bez kosztów najmu) i tworzących co najmniej 35 miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem. Wysokość wsparcia uzależniona jest od oceny projektu. W zależności od liczby punktów, jakie otrzyma projekt, wsparcie może wynieść do 7,5 % wartości nakładów inwestycyjnych. W zależności od konkretnego przypadku, wartość wyliczonego wsparcia może ulec dodatkowo obniżeniu lub podwyższeniu wg zasad przewidzianych Programem.
  4. 4. 4 Umowy zawierane z przedsiębiorcami w ramach Programu podlegają corocznym kontrolom realizowanym przez przedstawicieli Ministra Gospodarki. Wyniki tych kontroli (w postaci rocznych sprawozdań) są przedstawiane Radzie Ministrów nie później niż do 31 sierpnia roku następującego po okresie sprawozdawczym.

×