Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Rajeev Sharma Resume 2017

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Ciivic education 1
Ciivic education 1
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 5 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (19)

Publicité

Similaire à Rajeev Sharma Resume 2017 (20)

Rajeev Sharma Resume 2017

  1. 1. CCUURRRRIICCUULLUUMM VVIITTAAEE RRAAJJEEEEVV SSHHAARRMMAA CCoonnttaacctt nnoo.. :: 0099883311331122996644 EEmmaaiill:: rraajjeeeevveecccc@@ggmmaaiill..ccoomm JJoobb oobbjjeeccttiivvee SSeeeekkiinngg cchhaalllleennggiinngg aassssiiggnnmmeennttss iinn pprroojjeecctt eexxeeccuuttiioonn && iinnssttaallllaattiioonn iinn bbuuiillddiinngg ccoonnssttrruuccttiioonn,, ccoommmmeerrcciiaall bbuuiillddiinngg wwiitthh aa lleeaaddiinngg oorrggaanniizzaattiioonn ooff rreeppuuttee,, aaccrroossss tthhee gglloobbee.. BBaasskkeett ooff kkeeyy ccoommppeetteenncciieess  PPiippiinngg  SStteeeell SSttrruuccttuurree  MMEEPP  PPEEBB  PPrroojjeecctt QQuuaalliittyy MMaannaaggeemmeenntt SSyysstteemm DDeessiiggnnaattiioonn SSrr.. EEnnggiinneeeerr MMeecchhaanniiccaall [[QQAA//QQCC && EExxeeccuuttiioonn]] –– 1155..44 yyeeaarrss’’ eexxppeerriieennccee PPRROOFFEESSSSIIOONNAALL QQUUAALLIIFFIICCAATTIIOONN  DDiipplloommaa :: MMeecchhaanniiccaall EEnnggiinneeeerriinngg  CCoolllleeggee :: GGoovvtt.. ppoollyytteecchhnniicc ccoolllleeggee bbaallaagghhaatt,, MMPP ((7711%%)) -- 11999977 NNDDTT AASSNNTT LLEEVVEELL IIII QQUUAALLIIFFIICCAATTIIOONN  UUTT ,, LLPPTT,, MMPPTT,, RRTT OOTTHHEERRSS  MMSS OOffffiiccee  IInntteerrnnaall AAuuddiittoorr
  2. 2. PPrrooffeessssiioonnaall eexxppeerriieennccee –– 1155..44 yyeeaarr eexxppeerriieennccee AA)) LL&&TT EECCCC ((BB&&FF IICC)) ffrroomm JJuunnee 22001100 ttoo ccoonnttiinnuuee ((66 YYeeaarrss && 77 MMOONNTTHHSS)) 11 PPRROOJJEECCTT :: WWBBHHIIDDCCOO CCOONNVVEENNTTIIOONN CCEENNTTRREE CCLLIIEENNTT :: WWBBHHIIDDCCOO,,KKOOLLKKAATTAA ((WWEESSTT BBEENNGGAALL)) CCOONNSSUULLTTAANNTT :: DDUULLAALL MMUUKKHHEERRJJEEEE AASSSSOOCCIIAATTEESS DDUURRAATTIIOONN :: MMAAYY 22001166 TTOO CCOONNTTIINNUUEE NNAATTUURREE OOFF WWOORRKK :: QQAA//QQCC HHEEAADD ((MMEEPP//SSTTRRUUCCTTUURREE//IINNTTEERRIIOORR//FFAAÇÇAADDEE)) 22 PPRROOJJEECCTT :: NNTTCCBB,, BBAANNGGAALLOORREE ((KKAARRNNAATTAAKKAA)) CCLLIIEENNTT :: SSHHEELLLL CCOONNSSUULLTTAANNTT :: SSHHEELLLL DDUURRAATTIIOONN :: MMAAYY 22001155 TTOO AAPPRRIILL 22001166 NNAATTUURREE OOFF WWOORRKK :: MMEEPP ((EEXXEECCUUTTIIOONN//IINNSSPPEECCTTIIOONN)) 33 PPRROOJJEECCTT :: II--GGAATTEE ,,MMIIDDCC PPHHAASSEE--33,, PPUUNNEE ((MMAAHHAARRAASSHHTTRRAA)) CCLLIIEENNTT :: II--GGAATTEE ((UUSS)) CCOONNSSUULLTTAANNTT :: SSYYNNEERRGGYY DDUURRAATTIIOONN :: NNOOVV 22001144 TTOO AAPPRRIILL 22001155 NNAATTUURREE OOFF WWOORRKK :: MMEEPP ((EEXXEECCUUTTIIOONN//IINNSSPPEECCTTIIOONN)) 44 PPRROOJJEECCTT :: CCEENNTTRRAALL OORRDDAANNAANNCCEE DDEEPPOOTT CCLLIIEENNTT :: MMEESS JJAABBAALLPPUURR ((MMPP)) CCOONNSSUULLTTAANNTT :: MMEECCOONN DDUURRAATTIIOONN :: AAPPRRIILL 22001111 TTOO NNOOVV 22001144 NNAATTUURREE OOFF WWOORRKK :: PPEEBB ((EEXXEECCUUTTIIOONN//IINNSSPPEECCTTIIOONN)) 55 PPRROOJJEECCTT :: MMAARRUUTTII BB LLIINNEE CCLLIIEENNTT :: MMAARRUUTTII MMAANNEESSAARR ((GGUURRGGAAOONN)) CCOONNSSUULLTTAANNTT :: TTAATTAA CCOONNSSUULLTTAANNCCYY DDUURRAATTIIOONN :: JJUUNNEE 22001100 TTOO AAPPRRIILL 22001111 NNAATTUURREE OOFF WWOORRKK :: SSTTEEEELL SSTTRRUUCCTTUURREE ((EEXXEECCUUTTIIOONN//IINNSSPPEECCTTIIOONN)) BB)) GGuullff eexxppeerriieennccee ffrroomm MMaarrcchh 22000055 ttoo JJaann 22001100 ((44 YYeeaarrss && 66 MMOONNTTHHSS)) 11 PPRROOJJEECCTT :: GGRREEEENN DDIIEESSEELL PPRROOJJEECCTT ((SSMMPP--22)) CCLLIIEENNTT :: RRUUWWAAIISS RREEFFIINNEERRYY,, AABBUU DDHHAABBII ((UUAAEE)) CCOONNSSUULLTTAANNTT :: GGSS EENNGGIINNEEEERRIINNGG && CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN DDUURRAATTIIOONN :: JJUULLYY 22000099 TTOO JJAANN 22001100 NNAATTUURREE OOFF WWOORRKK :: QQAA//QQCC IINNSSPPEECCTTOORR ((PPIIPPIINNGG//SSTTRRUUCCTTUURREE)) 22 PPRROOJJEECCTT :: FFAACCIILLIITTYY MMOODDEERRNNIIZZAATTIIOONN PPRROOJJEECCTT ((FFMMPP)) && RREELLOOCCAATTIIOONN OOFF UUNNDDEERRGGRROOUUNNDD PPRROOCCEESSSS CCLLIIEENNTT :: KKUUWWAAIITT OOIILL CCOOMMPPAANNYY,, KKUUWWAAIITT CCOONNSSUULLTTAANNTT :: AAMMEECC DDUURRAATTIIOONN :: MMAARRCCHH 22000055 TTOO MMAARRCCHH 22000099 NNAATTUURREE OOFF WWOORRKK :: QQAA//QQCC IINNSSPPEECCTTOORR ((PPIIPPIINNGG//SSTTRRUUCCTTUURREE))
  3. 3. CC)) LL&&TT EECCCC DDiivviissiioonn FFEEBB 11999999 ttoo DDEECC 22000033 ((33 YYEEAARRSS && 99 MMOONNTTHHSS)) 11 PPRROOJJEECCTT :: PPEETTRROONNEETT LLNNGG TTEERRMMIINNAALL,,DDAAHHEEJJ ((GGUUJJAARRAATT)) CCLLIIEENNTT :: GGAAIILL//OONNGGCC//IIOOCCLL//BBPPCCLL CCOONNSSUULLTTAANNTT :: TTOOYYOO EENNGGIINNEEEERRIINNGG ((II)) LLTTDD.. DDUURRAATTIIOONN :: OOCCTT 22000022 DDEECC 22000033 NNAATTUURREE OOFF WWOORRKK :: QQAA//QQCC AASSSSIISSTTAANNTT ((PPIIPPIINNGG)) 22 PPRROOJJEECCTT :: TTRREEAATTEEDD EEFFFFLLUUEENNTT DDIISSPPOOSSAALL SSYYSSTTEEMM FFRROOMM VVIILLAAYYAATT TTOO DDAAHHEEJJ && DDAAHHEEJJ TTOO GGUULLFF OOFF KKHHAAMMBBAATT CCLLIIEENNTT :: GGIIDDCC,,DDAAHHEEJJ ((GGUUJJAARRAATT)) CCOONNSSUULLTTAANNTT :: GGIIDDCC DDUURRAATTIIOONN :: FFEEBB 22000022 TTOO SSEEPP 22000022 NNAATTUURREE OOFF WWOORRKK :: TTEECCHHNNIICCAALL AASSSSIISSTTAANNTT ((PPIIPPIINNGG)) 33 PPRROOJJEECCTT :: CCOOMMBBIINNEE CCYYCCLLEE PPOOWWEERR PPLLAANNTT CCLLIIEENNTT :: GGCCWW ((LL&&TT)) KKOOVVAAYYAA,, AAMMRREELLII ((GGUUJJAARRAATT)) CCOONNSSUULLTTAANNTT :: LL&&TT GGRROOUUPP IIII DDUURRAATTIIOONN :: JJUULLYY 11999999 TTOO NNOOVV 22000000 NNAATTUURREE OOFF WWOORRKK :: QQAA//QQCC AASSSSIISSTTAANNTT ((PPIIPPIINNGG)) 44 PPRROOJJEECCTT :: DDIIEESSEELL HHYYDDRROO DDEE SSUULLFFUURRIIZZAATTIIOONN ((DDHHDDSS)) CCLLIIEENNTT :: DDAAIILLIIEEMM,,IIOOCCLL BBAARROODDAA ((GGUUJJAARRAATT)) CCOONNSSUULLTTAANNTT :: EEIILL DDUURRAATTIIOONN :: FFEEBB 11999999 TTOO JJUUNNEE 11999999 NNAATTUURREE OOFF WWOORRKK :: QQAA//QQCC AASSSSIISSTTAANNTT ((PPIIPPIINNGG)) DD)) MM//SS CCHHAATTTTEERRJJEEEE EENNGGIINNEEEERRIINNGG CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN ((66 MMOONNTTHHSS)) 11 PPRROOJJEECCTT :: DDIIEESSEELL HHYYDDRROO DDEE SSUULLFFUURRIIZZAATTIIOONN ((DDHHDDSS)) CCLLIIEENNTT :: DDAAIILLIIEEMM,,IIOOCCLL BBAARROODDAA ((GGUUJJAARRAATT)) CCOONNSSUULLTTAANNTT :: EEIILL DDUURRAATTIIOONN :: JJUUNNEE 11999988 TTOO JJAANN 11999999 NNAATTUURREE OOFF WWOORRKK :: SSUUPPEERRVVIISSOORR ((PPIIPPIINNGG))
  4. 4. JJOOBB PPRROOFFIILLEE  IInnccoommiinngg mmaatteerriiaall iinnssppeeccttiioonn  SSttaaggee wwiissee iinnssppeeccttiioonn ooff ppiippee jjooiinnttss ffiitt uupp,, wweelldd vviissuuaall  PPrreeppaarraattiioonn ooff aass bbuuiilltt ((IIssoommeettrriicc)) ddrraawwiinngg  IInnssttaallllaattiioonn iinnssppeeccttiioonn ooff ppiippiinngg wwiitthh ssuuppppoorrttss  PPrreeppaarraattiioonn ooff wweellddiinngg pprroocceedduurree ssppeecciiffiiccaattiioonn ((WWPPSS)) && pprroocceedduurree qquuaalliiffiiccaattiioonn rreeccoorrdd ((PPQQRR)) aass ppeerr AASSMMEE SSEECC IIXX  CCoonndduucctt wweellddeerr qquuaalliiffiiccaattiioonn ffoorr ppiippee && ssttrruuccttuurraall wweelldd aass ppeerr AASSMMEE SSEECC IIXX  FFaammiilliiaarr wwiitthh AASSMMEE SSEECC IIXX// AASSMMEE 3311..33 //AAWWSS DD11..11 // IISS eettcc..  PPrreeppaarraattiioonn ooff ddaaiillyy iinnssppeeccttiioonn rreeppoorrttss lliikkee ffiitt uupp,, wweelldd vviissuuaall,, mmaatteerriiaall iinnssppeeccttiioonn,, hhyyddrroo tteesstt,, ppaaiinnttiinngg,, iinnssttaallllaattiioonn,, aalliiggnnmmeenntt ffoorr ppiippiinngg,, ssttrruuccttuurraall,, dduuccttiinngg  CCoooorrddiinnaattiinngg wwiitthh NNDDTT aaggeenncciieess ffoorr tteessttiinngg wwiitthh aarrrraannggeemmeenntt  FFaammiilliiaarr wwiitthh RRTT//PPTT//MMPPTT//UUTT//PPMMII//PPWWHHTT  CCoooorrddiinnaattiioonn wwiitthh cclliieenntt//ccoonnssuullttaanntt ffoorr ddaaiillyy iinnssppeeccttiioonn  RRaaddiiooggrraapphhyy ffiillmm iinntteerrpprreettaattiioonn  PPrreeppaarraattiioonn ooff hhyyddrroo tteesstt lloooopp ffiillee  PPrreeppaarraattiioonn ooff lliinnee hhiissttoorryy sshheeeett  FFaammiilliiaarr wwiitthh ppiippiinngg && iinnssttrruummeenntt ddiiaaggrraamm ((PP&&IIDD))  AAllll ddooccuummeennttaattiioonn ccoonnttrrooll ffoorr QQAA//QQCC ddeeppaarrttmmeenntt  CCoonndduucctteedd iinntteerrnnaall qquuaalliittyy aauuddiittss ffoorr ssuurrvveeiillllaannccee ooff IISSOO 99000011 qquuaalliittyy ssyysstteemm  IInnssttaallllaattiioonn iinnssppeeccttiioonn ooff eeqquuiippmmeenntt lliikkee ppuummpp,, ccoommpprreessssoorr,, vveesssseell,, cchhiilllleerr,, ccoooolliinngg ttoowweerr  EExxeeccuuttiioonn wwoorrkk ffoorr ppiippiinngg,, ssttrruuccttuurree,, PPHHEE,, SSTTPP,, WWTTPP  IInnssppeeccttiioonn ooff wweellddiinngg pprroocceessss ssuucchh aass SSMMAAWW//GGTTAAWW//GGMMAAWW//SSAAWW  WWoorrkk eexxppeerriieennccee iinn vvaarriioouuss ppiippiinngg ssuucchh aass MMSS,,CCSS,,SSSS,,AASS,,RRTTRRPP,,DDUUPPLLEEXX,,CCUU-- NNII,,CCII,,GGII,,RRTTRRPP,,CCPPVVCC,,UUPPVVCC..  FFaabbrriiccaattiioonn && eerreeccttiioonn wwoorrkk ooff ccrraannee ggiirrddeerr,, ccoolluummnn,, ttrruussss,, mmeezzzzaanniinnee,, ggaattee,, wwaattcchh ttoowweerr eettcc..  SSttaaggee wwiissee iinnssppeeccttiioonn ooff ppiippiinngg,, ssttrruuccttuurree,, ffiirree pprrootteeccttiioonn ssyysstteemm,, ppuubblliicc hheeaalltthh eennggiinneeeerriinngg,, hheeaattiinngg vveennttiillaattiioonn && aaiirr ccoonnddiittiioonniinngg ,, eeqquuiippmmeenntt ,,uuttiilliittyy,, rrooooff sshheeeettiinngg aass ppeerr rreelleevvaanntt ccooddee && ssppeecciiffiiccaattiioonn DDeeccllaarraattiioonn II hheerreebbyy ddeeccllaarree tthhaatt aallll tthhee aabboovvee ggiivveenn iinnffoorrmmaattiioonn aarree ttrruuee ttoo mmyy kknnoowwlleeddggee aanndd bbeelliieevvee.. DDaattee –– ((RRAAJJEEEEVV SSHHAARRMMAA))

×