Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Syprina e trekëndëshit

  1. 1. Në vizatim është dhënë trekëndëshi ABC, baza e të cilit është a dhe lartësia h. Të gjejmë fomulën për njehsimin e syprinës së trekëndëshit. B C A a D h Si janë ndërmjet veti ΔABC dhe ΔADC? ΔABC ≅ΔADC  Sa është syprina e parelogramit ABCD? haSABCD ⋅= haSS ABCDABC ⋅==∆ 2 1 2 1 Pra, syprina e trekëndëshit njëhsohet me formulën: haS ⋅= 2 1
  2. 2. Njëhso syprinën e trekëndëshit me brinjën a=8 cm dhe lartësi h=9 cm. 2 2 36 72 2 1 98 2 1 2 1 cmS cmS cmcmS haS = ⋅= ⋅= ⋅= 3. Njëhso syprinën e trekëndëshit me brinjën bdhe lartësi mbi te hb. B C A b hb bhbS ⋅= 2 1
  3. Në vizatim shtë dhënë trekëndëshi kënddrejtë me katete a dhe b. Të njehsojmë syprinën e tij. C A B b a baS ⋅= 2 1 Detyrë: Njëhso syprinën e trekëndëshit kënddrejt me katete a=10 dm dhe b=7 dm. 2 2 35 70 2 1 710 2 1 2 1 dmS dmS dmdmS baS = ⋅= ⋅⋅= ⋅=
  4. Detyrë:Njëhso syprinën S të trekëndëshit barakrahës me bazë a=10 cm dhe krah b=13 cm 2 a b 2 ha S ⋅ = Me ndihmën e teprëmës së Pitagorës caktojmë h dmh h a bh a bh 12144 25169 2 10 13 2 , 2 2 2 2 2 2 22 == −=      −=       −=      −= 2 2 60 2 120 2 1210 2 dmS dm S dmdm S ha S = = ⋅ = ⋅ =
  5. Detyrë: Njëhso syprinën e trekënëshit barabrinjës me brinjë a=8 cm a aa h 4 3 2 22 22 aa ah =      −= 2 3 4 3 2 aa h == 2 ha S ⋅ = 4 3 2 2 3 2 a a a S = ⋅ = Pra: 4 32 a S = 2 2 316 4 364 4 38 cmS ===
  6. Detyrë: Është dhënë trekëndëshi me brinjë a=7 cm, b=9 cm dhe c=12 cm. Njëhso syprinën e tij? Syprina e trekëndëshit me brinjë a, b dhe c njëhsohet me formulen: )()()( csbsassS −⋅−⋅−⋅= E njohur si formula e Heronit ku: 2 cba s ++ = gjysmëperimetri i trekëndëshit cms cm s cmcmcm s 14 2 28 2 1297 = = ++ = 2 2 3,31 980 25714 )1214()914()714(14 cmS cmS S S ≈ = ⋅⋅⋅= −⋅−⋅−⋅=
Publicité