Presentatie toelichting plan van aanpak kwaliteitscriteria vth waterbeheer linkedin groep

Toelichting plan van aanpak
Kwaliteitscriteria VTH Waterbeheer
Inhoud plan van aanpak
1. Opstart ontwikkelen kwaliteitscriteria VTH waterbeheer
2. Reikwijdte kwaliteitscriteria
3. Uitwerking criteria kritieke massa
4. Uitwerking procescriteria
5. Rapportage kritieke massa en procescriteria
6. Plan van aanpak implementatie
7. Voorstellen onderzoekers en toelichten motivatie
Opstart ontwikkelen kwaliteitscriteria
VTH waterbeheer
Onderzoeksvragen
Wij zien twee hoofdonderzoeksvragen:
1. Ontwikkel kwaliteitscriteria voor Vergunningen, Toezicht en
Handhaving voor waterbeheer, onderverdeeld in criteria
voor proces en kritieke massa .
2. Een plan van aanpak voor de implementatie van de
kwaliteitscriteria VTH waterbeheer bij de waterbeheerders.
Met daarin een doorkijk naar de consequenties met
betrekking tot de invoering en kosten.
Opstart ontwikkelen kwaliteitscriteria
VTH waterbeheer
Randvoorwaarden/uitgangspunten
Naast de onderzoeksvragen ook randvoorwaarden gesteld:
1. De ontwikkelde kwaliteitscriteria zijn rijp voor bestuurlijke
besluitvorming en worden begin november 2014 definitief
opgeleverd.
2. De ontwikkelde kwaliteitscriteria kunnen rekenen op een
groot draagvlak bij de waterbeheerders en op
begrip/herkenning van de omgeving waarbinnen de
waterbeheerders hun werk doen.
3. Het betreft kwaliteitscriteria, voor de taakuitvoering door de
waterbeheerders op grond van de Waterwet, inclusief
Waterbesluit en –regeling en keur.
Opstart ontwikkelen kwaliteitscriteria
VTH waterbeheer
4. Het heeft de voorkeur om bij het ontwikkelen van de
kwaliteitscriteria VTH waterbeheer aansluiting te zoeken bij
de Kwaliteitscriteria Wabo 2.1
5. Consultatie van de waterbeheerders op verschillende
momenten in het proces, maakt deel uit van deze opdracht.
6. Tevens wordt rekening gehouden met alle relevante
wettelijke ontwikkelingen (o.a. wetsvoorstel VTH).
Opstart ontwikkelen kwaliteitscriteria
VTH waterbeheer
Het plan van aanpak ziet er als volgt uit:
A. Opstart ontwikkelen kwaliteitscriteria VTH waterbeheer;
B. Reikwijdte kwaliteitscriteria VTH waterbeheer;
C. Uitwerking criteria kritieke massa VTH Waterbeheer;
D. Uitwerking procescriteria VTH Waterbeheer;
E. Rapportage kritieke massa en procescriteria;
F. Plan van aanpak implementatie.
Opstart ontwikkelen kwaliteitscriteria
VTH waterbeheer
A. Opstart ontwikkeling kwaliteitscriteria VTH waterbeheer
Doel: Startoverleg met werkgroep om het plan van aanpak te ‘fine tunen’ en duiding
geven op onderdelen.
Werkzaamheden:  Overleg op een nader te overleggen locatie (centraal)
 Opstellen agenda en rondsturen
 Vaststellen communicatieroute en stijl
 Verwachtingenmanagement
 Vaststellen te raadplegen deskundigen bij uitvoering plan van aanpak
 Vaststellen van gebruikvoorwaarden communicatie website /Linkedin
Resultaat: Een verdere duiding van het plan van aanpak, heldere verwachtingen bij de
werkgroep en starten met het ingangzetten van planning, communicatiemiddelen,
en bijeenkomsten.
Verwerven en uitbouwen van
draagvlak
• Vorige week hebben wij de domeinnaam
www.kwaliteitscriteriavthwaterbeheer.nl geregistreerd.
• Interactief instrument in het proces van het ontwikkelen van
de kwaliteitscriteria VTH waterbeheer (gesloten):
– Begrip en herkenning van de omgeving onder andere middels deze
website realiseren;
– Blogs van leden van de projectgroep,deelnemers aan de sessies etc;
– Verslagen van sessies;
– Vastgestelde concepten ter beoordeling/reactie;
• Linkedin groep (open)
– Voor de grotere schil van het project
Opstart ontwikkelen kwaliteitscriteria
VTH waterbeheer
Deskstudie
• Voorafgaand geven wij invulling aan een deskstudie naar
onder andere de Uniforme Primaire Processen (UPP) van
Rijkswaterstaat.
• Dergelijk processen vragen we vooraf ook op van de
waterschappen.
Inzet Versnellingskamer
• Antea Group werkt vanaf het jaar 2007 met het instrument
’de versnellingskamer’, ook wel Group Decision Room
genoemd. Met behulp van dit instrument kunnen we snel,
transparant en met draagvlak van de deelnemers komen tot
een gedragen resultaat.
• Voordelen; snel, democratisch, bijdragen worden
geregistreerd en opgeslagen, andere aanvliegroute,
deelnemers meenemen in ontwikkeling.
Reikwijdte kwaliteitscriteria VTH
waterbeheer
Uitwerking criteria kritieke massa
VTH Waterbeheer
Uitwerking criteria kritieke massa
VTH Waterbeheer
Uitwerking procescriteria VTH
Waterbeheer
Wij maken onderscheid in de procescriteria voor
‘Vergunningverlening’ en ‘Toezicht en handhaving:
1. Rapportage en evaluatie (o.a. verantwoording van inzet,
probleemanalyse, vergelijking en auditing);
2. Strategisch beleidskader (o.a. prioritering, doelstellingen, capaciteit
en middelen);
3. Operationeel beleidskader (o.a. strategieën en financiële middelen);
4. Planning en control (o.a. bereikbaarheid, kwaliteitsborging,
standaarden);
5. Voorbereiden (o.a. protocollen en werkinstructies, in- en externe
afstemming, communicatie);
6. Uitvoeren (o.a. uitvoeringsondersteunende voorzieningen);
7. Monitoren (o.a. monitoring).
Uitwerking procescriteria VTH
Waterbeheer
Rapportage kritieke massa en
procescriteria
Plan van aanpak implementatie
Op te leveren producten
• Website en domeinnaam: www.kwaliteitscriteriavthwaterbeheer.nl
• Linkedin groep; Kwaliteitscriteria VTH waterbeheer
• Overzicht reikwijdte (Notitie); Vastgestelde lijst met reikwijdte van de
kwaliteitscriteria VTH waterbeheer (proces en kritieke massa).
• Formats kritieke massa VTH waterbeheer; Kwaliteit voor vergunningverlening,
toezicht en handhaving in beeld en meetbaar voor organisatie en medewerker en
uitgewerkt in formats.
• Overzicht Procescriteria VTH waterbeheer;Een aangepaste gedragen versie van
de procescriteria voor vergunningverlening, toezicht en handhaving
(kwaliteitscriteria VTH waterbeheer).
• Rapportage kwaliteitscriteria VTH waterbeheer; Specifieke kwaliteitscriteria VTH
waterbeheer(kritieke massa en procescriteria) gereed voor bestuurlijke
vaststelling.
• Plan van aanpak Implementatie (kritieke massa en procescriteria); Zicht op de
vervolgstappen en de daaruit voorkomende consequenties en kosten voor
organisaties van de waterbeheerders. Uitgewerkt in een plan van aanpak.
Voorstellen onderzoekers en
toelichten motivatie
• Robert Forkink is een boegbeeld op het gebied van de kwaliteitscriteria in
Nederland. Vele organisaties werken inmiddels met zijn op de
kwaliteitscriteria gebaseerde ICT producten (Risicomodules). Daarnaast is
hij voor vele provinciale regisseurs handhaving een vraagbaak hoe om te
gaan met interpretatie van de procescriteria. Robert is gewend te werken
in complexe projectorganisaties waarin diverse belangen spelen. Zijn drive
zit in het helpen om structuur en orde aan te brengen in taken, processen
en formatieberekeningen voor complexe organisaties
(Omgevingsdiensten en Veiligheidsregio’s). Daarnaast werkt aan de
implementatie van de kwaliteitscriteria bij de Utrechtse gemeenten,
verbeterplannen Neder-Betuwe, Valkenwaard en Opmeer.
Voorstellen onderzoekers en
toelichten motivatie
• Anton Wolthuis is de specialist in Nederland als het gaat om opleidingen
en de kwaliteitscriteria 2.1. VTH. Hij is goed thuis in het toetsen van
medewerkers aan de eisen omtrent de kritieke massa van de
kwaliteitscriteria. Daartoe heeft hij een audit ontwikkeld, samen met een
HRM-bureau en dit verwerkt in een ePortfolio VTH. Anton heeft ervaring
met het opstellen van functieprofielen, inclusief opleidingseisen,
competenties en ervaringen. Hij is auteur van Goed opgeleid voor de
Wabo. Daarbij werd de verbinding gelegd tussen opleidingsinstellingen en
gemeenten als opdrachtgevers. Dit boekje is aangeboden aan het
ministerie van I&M in 2008 en is ook gebruikt bij het opstellen van de
kwaliteitscriteria voor de Wabo.
Voorstellen onderzoekers en
toelichten motivatie
• Kees Pabbruwee werkt al ruim zeven jaar voor
Rijkswaterstaat en diverse Waterschappen in het VTH-
domein. Hij kent hierdoor uitstekend de wetgeving, het
speelveld en de belangen waarmee de waterbeheerders te
maken hebben zeer goed. In het veld heeft hij
toezichtbezoeken op lozingen en op gebruik maken van
waterstaatswerken uitgevoerd, hierdoor is hij goed op de
hoogte van de praktijksituatie en uitdagingen waarvoor een
toezichthouder in het veld staat.
Voorstellen onderzoekers en
toelichten motivatie
• Mark Bakker is een bevlogen beleidsadviseur, gericht op het
verbeteren van de kwaliteit van vergunningverlening,toezicht
en handhaving. Zo is hij onder andere betrokken geweest bij
de rapportage van de praktijkvoorbeelden voor VROM, de
handreiking 'Wegwijzer Omgevingsvergunning, module
handhaving' en in 2013 en 2014 met het begeleiden van
gemeentelijke organisaties bij het implementeren van de
kwaliteitscriteria 2.1. Vallei en Veluwe
• Rachida Ftatchi heeft een bestuurskundige achtergrond, werk
gestructureerd en werkt graag aan complexe vraagstukken
waarbij verschillende belangen spelen. Met name haar
organisatorische talenten zijn grote waarde in dit project.
1 sur 22

Recommandé

Plan van aanpak par
Plan van aanpakPlan van aanpak
Plan van aanpakSylvia Schouwenaars
1.7K vues22 diapositives
Sessie 7: Plan van Aanpak, projectmanagement, PRM par
Sessie 7: Plan van Aanpak, projectmanagement, PRMSessie 7: Plan van Aanpak, projectmanagement, PRM
Sessie 7: Plan van Aanpak, projectmanagement, PRMInstituut voor Kennisproductiviteit
3K vues19 diapositives
Sessie 4: Kwaliteit, projectmanagement, PRM par
Sessie 4: Kwaliteit, projectmanagement, PRMSessie 4: Kwaliteit, projectmanagement, PRM
Sessie 4: Kwaliteit, projectmanagement, PRMInstituut voor Kennisproductiviteit
1.1K vues20 diapositives
Sessie 1: Project, projectmanagement van A-Z, PRM par
Sessie 1: Project, projectmanagement van A-Z, PRMSessie 1: Project, projectmanagement van A-Z, PRM
Sessie 1: Project, projectmanagement van A-Z, PRMInstituut voor Kennisproductiviteit
1.3K vues23 diapositives
Definitieve Ppt Projectmanagement par
Definitieve Ppt ProjectmanagementDefinitieve Ppt Projectmanagement
Definitieve Ppt Projectmanagementanneke schack
2.9K vues38 diapositives
Presentatie Projectmanagement par
Presentatie ProjectmanagementPresentatie Projectmanagement
Presentatie ProjectmanagementSpliethoff
5.3K vues16 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Projectmanagement workshop feb 2015 - definitief par
Projectmanagement  workshop feb 2015 - definitiefProjectmanagement  workshop feb 2015 - definitief
Projectmanagement workshop feb 2015 - definitiefJaco van Duivenboden
487 vues43 diapositives
Susan van Hes - Best Value Approach par
Susan van Hes - Best Value ApproachSusan van Hes - Best Value Approach
Susan van Hes - Best Value ApproachCROW
1K vues32 diapositives
basisbegrippen projectmanagement deel 2.pages par
basisbegrippen projectmanagement deel 2.pagesbasisbegrippen projectmanagement deel 2.pages
basisbegrippen projectmanagement deel 2.pagesCedric Heyndrickx
325 vues10 diapositives
Bouwblokken van een PMO par
Bouwblokken van een PMOBouwblokken van een PMO
Bouwblokken van een PMOIlona van Houtum
1.2K vues22 diapositives
Instituutsopdracht Praktijkmanagement - Projectmatig werken par
Instituutsopdracht Praktijkmanagement - Projectmatig werkenInstituutsopdracht Praktijkmanagement - Projectmatig werken
Instituutsopdracht Praktijkmanagement - Projectmatig werkenhovumc
750 vues21 diapositives
Projectmanagement brok cursus par
Projectmanagement brok cursusProjectmanagement brok cursus
Projectmanagement brok cursusIamDaniel
538 vues18 diapositives

Tendances(17)

Susan van Hes - Best Value Approach par CROW
Susan van Hes - Best Value ApproachSusan van Hes - Best Value Approach
Susan van Hes - Best Value Approach
CROW1K vues
basisbegrippen projectmanagement deel 2.pages par Cedric Heyndrickx
basisbegrippen projectmanagement deel 2.pagesbasisbegrippen projectmanagement deel 2.pages
basisbegrippen projectmanagement deel 2.pages
Instituutsopdracht Praktijkmanagement - Projectmatig werken par hovumc
Instituutsopdracht Praktijkmanagement - Projectmatig werkenInstituutsopdracht Praktijkmanagement - Projectmatig werken
Instituutsopdracht Praktijkmanagement - Projectmatig werken
hovumc750 vues
Projectmanagement brok cursus par IamDaniel
Projectmanagement brok cursusProjectmanagement brok cursus
Projectmanagement brok cursus
IamDaniel538 vues
Leanproject WASO/ETCS 'Rendre plus efficace le processus de sélection statuta... par OFO - IFA
Leanproject WASO/ETCS 'Rendre plus efficace le processus de sélection statuta...Leanproject WASO/ETCS 'Rendre plus efficace le processus de sélection statuta...
Leanproject WASO/ETCS 'Rendre plus efficace le processus de sélection statuta...
OFO - IFA538 vues
Kwd Professionalisering Projectmanagementrorganisatie Versie 0 2 (1) par polflietjp
Kwd Professionalisering Projectmanagementrorganisatie Versie 0 2 (1)Kwd Professionalisering Projectmanagementrorganisatie Versie 0 2 (1)
Kwd Professionalisering Projectmanagementrorganisatie Versie 0 2 (1)
polflietjp847 vues
Profiel cartografie Attaché personeel en organisatie par Cindy Overloop
Profiel cartografie Attaché personeel en organisatieProfiel cartografie Attaché personeel en organisatie
Profiel cartografie Attaché personeel en organisatie
Cindy Overloop152 vues
Wijsheden en Best Practices volgens MvV Over Projectmanagement par Martin van Vuure
Wijsheden en Best Practices volgens MvV Over ProjectmanagementWijsheden en Best Practices volgens MvV Over Projectmanagement
Wijsheden en Best Practices volgens MvV Over Projectmanagement
Martin van Vuure3.9K vues
Zorg En Welzijn Projecten In Beeld par Clairtje01
Zorg En Welzijn  Projecten In BeeldZorg En Welzijn  Projecten In Beeld
Zorg En Welzijn Projecten In Beeld
Clairtje01461 vues
Warmer02 par AdlerW
Warmer02Warmer02
Warmer02
AdlerW234 vues
Presentatie praktijkboek kop staart 1 dec. 2011 2 par anneelsen
Presentatie praktijkboek kop staart 1 dec. 2011 2Presentatie praktijkboek kop staart 1 dec. 2011 2
Presentatie praktijkboek kop staart 1 dec. 2011 2
anneelsen115 vues

Similaire à Presentatie toelichting plan van aanpak kwaliteitscriteria vth waterbeheer linkedin groep

Project Management Meth V1 2006 par
Project Management Meth V1 2006Project Management Meth V1 2006
Project Management Meth V1 2006Johan Delaure
2.2K vues38 diapositives
demo123 par
demo123demo123
demo123Connect College
420 vues28 diapositives
Training normkennis iso 90012015 20170707 par
Training normkennis iso 90012015 20170707Training normkennis iso 90012015 20170707
Training normkennis iso 90012015 20170707Martijn Pulles
257 vues48 diapositives
Uitgangsituatie looppadenproject par
Uitgangsituatie looppadenprojectUitgangsituatie looppadenproject
Uitgangsituatie looppadenprojectLooppadenproject Eheh
257 vues58 diapositives
KPMG Plexus par
KPMG PlexusKPMG Plexus
KPMG PlexusLiveHouse
632 vues22 diapositives
Processen en Risico Workshop Walvis Consulting Groep par
Processen en Risico Workshop Walvis Consulting GroepProcessen en Risico Workshop Walvis Consulting Groep
Processen en Risico Workshop Walvis Consulting GroepLuctorHerwig
459 vues24 diapositives

Similaire à Presentatie toelichting plan van aanpak kwaliteitscriteria vth waterbeheer linkedin groep(20)

Project Management Meth V1 2006 par Johan Delaure
Project Management Meth V1 2006Project Management Meth V1 2006
Project Management Meth V1 2006
Johan Delaure2.2K vues
Training normkennis iso 90012015 20170707 par Martijn Pulles
Training normkennis iso 90012015 20170707Training normkennis iso 90012015 20170707
Training normkennis iso 90012015 20170707
Martijn Pulles257 vues
Processen en Risico Workshop Walvis Consulting Groep par LuctorHerwig
Processen en Risico Workshop Walvis Consulting GroepProcessen en Risico Workshop Walvis Consulting Groep
Processen en Risico Workshop Walvis Consulting Groep
LuctorHerwig459 vues
Processen en Risico Workshop Walvis Consulting Groep par LuctorHerwig
Processen en Risico Workshop Walvis Consulting GroepProcessen en Risico Workshop Walvis Consulting Groep
Processen en Risico Workshop Walvis Consulting Groep
LuctorHerwig900 vues
Meten en sturen studentendienstverlening - Pieter Rotteveel, José van Schie -... par HOlink
Meten en sturen studentendienstverlening - Pieter Rotteveel, José van Schie -...Meten en sturen studentendienstverlening - Pieter Rotteveel, José van Schie -...
Meten en sturen studentendienstverlening - Pieter Rotteveel, José van Schie -...
HOlink526 vues
Excitans - Visievorming op zorg-ICT par Forugy
Excitans - Visievorming op zorg-ICTExcitans - Visievorming op zorg-ICT
Excitans - Visievorming op zorg-ICT
Forugy2.6K vues
Instituutsopdracht Praktijkmanagement - Kwaliteitscirkel par hovumc
Instituutsopdracht Praktijkmanagement - KwaliteitscirkelInstituutsopdracht Praktijkmanagement - Kwaliteitscirkel
Instituutsopdracht Praktijkmanagement - Kwaliteitscirkel
hovumc904 vues
Internet Governance Presentatie 1 0 par Present Media
Internet Governance Presentatie 1 0Internet Governance Presentatie 1 0
Internet Governance Presentatie 1 0
Present Media771 vues
Presentatie uitvoering en opvolging tetra - oktober 2014 par Ellen Pelgrims
Presentatie uitvoering en opvolging  tetra - oktober 2014Presentatie uitvoering en opvolging  tetra - oktober 2014
Presentatie uitvoering en opvolging tetra - oktober 2014
Ellen Pelgrims360 vues
Portfoliomanagement en de 3 horizons van innovatie par Joyce Oomen
Portfoliomanagement en de 3 horizons van innovatiePortfoliomanagement en de 3 horizons van innovatie
Portfoliomanagement en de 3 horizons van innovatie
Joyce Oomen781 vues
C V Ard Kierkels 10-12-16 par Ard Kierkels
C V Ard Kierkels 10-12-16C V Ard Kierkels 10-12-16
C V Ard Kierkels 10-12-16
Ard Kierkels354 vues
Lean academy 2016 nl par OFO - IFA
Lean academy 2016 nlLean academy 2016 nl
Lean academy 2016 nl
OFO - IFA428 vues

Presentatie toelichting plan van aanpak kwaliteitscriteria vth waterbeheer linkedin groep

 • 1. Toelichting plan van aanpak Kwaliteitscriteria VTH Waterbeheer
 • 2. Inhoud plan van aanpak 1. Opstart ontwikkelen kwaliteitscriteria VTH waterbeheer 2. Reikwijdte kwaliteitscriteria 3. Uitwerking criteria kritieke massa 4. Uitwerking procescriteria 5. Rapportage kritieke massa en procescriteria 6. Plan van aanpak implementatie 7. Voorstellen onderzoekers en toelichten motivatie
 • 3. Opstart ontwikkelen kwaliteitscriteria VTH waterbeheer Onderzoeksvragen Wij zien twee hoofdonderzoeksvragen: 1. Ontwikkel kwaliteitscriteria voor Vergunningen, Toezicht en Handhaving voor waterbeheer, onderverdeeld in criteria voor proces en kritieke massa . 2. Een plan van aanpak voor de implementatie van de kwaliteitscriteria VTH waterbeheer bij de waterbeheerders. Met daarin een doorkijk naar de consequenties met betrekking tot de invoering en kosten.
 • 4. Opstart ontwikkelen kwaliteitscriteria VTH waterbeheer Randvoorwaarden/uitgangspunten Naast de onderzoeksvragen ook randvoorwaarden gesteld: 1. De ontwikkelde kwaliteitscriteria zijn rijp voor bestuurlijke besluitvorming en worden begin november 2014 definitief opgeleverd. 2. De ontwikkelde kwaliteitscriteria kunnen rekenen op een groot draagvlak bij de waterbeheerders en op begrip/herkenning van de omgeving waarbinnen de waterbeheerders hun werk doen. 3. Het betreft kwaliteitscriteria, voor de taakuitvoering door de waterbeheerders op grond van de Waterwet, inclusief Waterbesluit en –regeling en keur.
 • 5. Opstart ontwikkelen kwaliteitscriteria VTH waterbeheer 4. Het heeft de voorkeur om bij het ontwikkelen van de kwaliteitscriteria VTH waterbeheer aansluiting te zoeken bij de Kwaliteitscriteria Wabo 2.1 5. Consultatie van de waterbeheerders op verschillende momenten in het proces, maakt deel uit van deze opdracht. 6. Tevens wordt rekening gehouden met alle relevante wettelijke ontwikkelingen (o.a. wetsvoorstel VTH).
 • 6. Opstart ontwikkelen kwaliteitscriteria VTH waterbeheer Het plan van aanpak ziet er als volgt uit: A. Opstart ontwikkelen kwaliteitscriteria VTH waterbeheer; B. Reikwijdte kwaliteitscriteria VTH waterbeheer; C. Uitwerking criteria kritieke massa VTH Waterbeheer; D. Uitwerking procescriteria VTH Waterbeheer; E. Rapportage kritieke massa en procescriteria; F. Plan van aanpak implementatie.
 • 7. Opstart ontwikkelen kwaliteitscriteria VTH waterbeheer A. Opstart ontwikkeling kwaliteitscriteria VTH waterbeheer Doel: Startoverleg met werkgroep om het plan van aanpak te ‘fine tunen’ en duiding geven op onderdelen. Werkzaamheden:  Overleg op een nader te overleggen locatie (centraal)  Opstellen agenda en rondsturen  Vaststellen communicatieroute en stijl  Verwachtingenmanagement  Vaststellen te raadplegen deskundigen bij uitvoering plan van aanpak  Vaststellen van gebruikvoorwaarden communicatie website /Linkedin Resultaat: Een verdere duiding van het plan van aanpak, heldere verwachtingen bij de werkgroep en starten met het ingangzetten van planning, communicatiemiddelen, en bijeenkomsten.
 • 8. Verwerven en uitbouwen van draagvlak • Vorige week hebben wij de domeinnaam www.kwaliteitscriteriavthwaterbeheer.nl geregistreerd. • Interactief instrument in het proces van het ontwikkelen van de kwaliteitscriteria VTH waterbeheer (gesloten): – Begrip en herkenning van de omgeving onder andere middels deze website realiseren; – Blogs van leden van de projectgroep,deelnemers aan de sessies etc; – Verslagen van sessies; – Vastgestelde concepten ter beoordeling/reactie; • Linkedin groep (open) – Voor de grotere schil van het project
 • 9. Opstart ontwikkelen kwaliteitscriteria VTH waterbeheer Deskstudie • Voorafgaand geven wij invulling aan een deskstudie naar onder andere de Uniforme Primaire Processen (UPP) van Rijkswaterstaat. • Dergelijk processen vragen we vooraf ook op van de waterschappen.
 • 10. Inzet Versnellingskamer • Antea Group werkt vanaf het jaar 2007 met het instrument ’de versnellingskamer’, ook wel Group Decision Room genoemd. Met behulp van dit instrument kunnen we snel, transparant en met draagvlak van de deelnemers komen tot een gedragen resultaat. • Voordelen; snel, democratisch, bijdragen worden geregistreerd en opgeslagen, andere aanvliegroute, deelnemers meenemen in ontwikkeling.
 • 12. Uitwerking criteria kritieke massa VTH Waterbeheer
 • 13. Uitwerking criteria kritieke massa VTH Waterbeheer
 • 14. Uitwerking procescriteria VTH Waterbeheer Wij maken onderscheid in de procescriteria voor ‘Vergunningverlening’ en ‘Toezicht en handhaving: 1. Rapportage en evaluatie (o.a. verantwoording van inzet, probleemanalyse, vergelijking en auditing); 2. Strategisch beleidskader (o.a. prioritering, doelstellingen, capaciteit en middelen); 3. Operationeel beleidskader (o.a. strategieën en financiële middelen); 4. Planning en control (o.a. bereikbaarheid, kwaliteitsborging, standaarden); 5. Voorbereiden (o.a. protocollen en werkinstructies, in- en externe afstemming, communicatie); 6. Uitvoeren (o.a. uitvoeringsondersteunende voorzieningen); 7. Monitoren (o.a. monitoring).
 • 16. Rapportage kritieke massa en procescriteria
 • 17. Plan van aanpak implementatie
 • 18. Op te leveren producten • Website en domeinnaam: www.kwaliteitscriteriavthwaterbeheer.nl • Linkedin groep; Kwaliteitscriteria VTH waterbeheer • Overzicht reikwijdte (Notitie); Vastgestelde lijst met reikwijdte van de kwaliteitscriteria VTH waterbeheer (proces en kritieke massa). • Formats kritieke massa VTH waterbeheer; Kwaliteit voor vergunningverlening, toezicht en handhaving in beeld en meetbaar voor organisatie en medewerker en uitgewerkt in formats. • Overzicht Procescriteria VTH waterbeheer;Een aangepaste gedragen versie van de procescriteria voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (kwaliteitscriteria VTH waterbeheer). • Rapportage kwaliteitscriteria VTH waterbeheer; Specifieke kwaliteitscriteria VTH waterbeheer(kritieke massa en procescriteria) gereed voor bestuurlijke vaststelling. • Plan van aanpak Implementatie (kritieke massa en procescriteria); Zicht op de vervolgstappen en de daaruit voorkomende consequenties en kosten voor organisaties van de waterbeheerders. Uitgewerkt in een plan van aanpak.
 • 19. Voorstellen onderzoekers en toelichten motivatie • Robert Forkink is een boegbeeld op het gebied van de kwaliteitscriteria in Nederland. Vele organisaties werken inmiddels met zijn op de kwaliteitscriteria gebaseerde ICT producten (Risicomodules). Daarnaast is hij voor vele provinciale regisseurs handhaving een vraagbaak hoe om te gaan met interpretatie van de procescriteria. Robert is gewend te werken in complexe projectorganisaties waarin diverse belangen spelen. Zijn drive zit in het helpen om structuur en orde aan te brengen in taken, processen en formatieberekeningen voor complexe organisaties (Omgevingsdiensten en Veiligheidsregio’s). Daarnaast werkt aan de implementatie van de kwaliteitscriteria bij de Utrechtse gemeenten, verbeterplannen Neder-Betuwe, Valkenwaard en Opmeer.
 • 20. Voorstellen onderzoekers en toelichten motivatie • Anton Wolthuis is de specialist in Nederland als het gaat om opleidingen en de kwaliteitscriteria 2.1. VTH. Hij is goed thuis in het toetsen van medewerkers aan de eisen omtrent de kritieke massa van de kwaliteitscriteria. Daartoe heeft hij een audit ontwikkeld, samen met een HRM-bureau en dit verwerkt in een ePortfolio VTH. Anton heeft ervaring met het opstellen van functieprofielen, inclusief opleidingseisen, competenties en ervaringen. Hij is auteur van Goed opgeleid voor de Wabo. Daarbij werd de verbinding gelegd tussen opleidingsinstellingen en gemeenten als opdrachtgevers. Dit boekje is aangeboden aan het ministerie van I&M in 2008 en is ook gebruikt bij het opstellen van de kwaliteitscriteria voor de Wabo.
 • 21. Voorstellen onderzoekers en toelichten motivatie • Kees Pabbruwee werkt al ruim zeven jaar voor Rijkswaterstaat en diverse Waterschappen in het VTH- domein. Hij kent hierdoor uitstekend de wetgeving, het speelveld en de belangen waarmee de waterbeheerders te maken hebben zeer goed. In het veld heeft hij toezichtbezoeken op lozingen en op gebruik maken van waterstaatswerken uitgevoerd, hierdoor is hij goed op de hoogte van de praktijksituatie en uitdagingen waarvoor een toezichthouder in het veld staat.
 • 22. Voorstellen onderzoekers en toelichten motivatie • Mark Bakker is een bevlogen beleidsadviseur, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van vergunningverlening,toezicht en handhaving. Zo is hij onder andere betrokken geweest bij de rapportage van de praktijkvoorbeelden voor VROM, de handreiking 'Wegwijzer Omgevingsvergunning, module handhaving' en in 2013 en 2014 met het begeleiden van gemeentelijke organisaties bij het implementeren van de kwaliteitscriteria 2.1. Vallei en Veluwe • Rachida Ftatchi heeft een bestuurskundige achtergrond, werk gestructureerd en werkt graag aan complexe vraagstukken waarbij verschillende belangen spelen. Met name haar organisatorische talenten zijn grote waarde in dit project.