Contenu connexe

FILIPINO 1 SYLLABUS.docx

  1. Reference No.: OMSC-Form-COL-13 Effectivity Date: January 07, 2022 Revision No.02 Page 1 of 8 Republic of the Philippines OCCIDENTAL MINDORO STATE COLLEGE Mamburao, Occidental Mindoro Website: www.omsc.edu.ph Email address: cdoffice143@gmail.com Tele/Fax: (043) 491-1460 College of Business, Administration, and Management First Semester, A.Y. 2022-2023 BACHELOR OF SCIENCE IN OFFICE ADMINISTRATION OBE COURSE SYLLABUS OMSC VISION Isang pangunahing institusyong pangmataas na edukasyon na lumilinang ng mga propesyonal na may kakayahang makipagsabayan sa pandaigdigang kalakaran, bukas sa pagbabago at may pagtugong lokal at panghabambuhay na mga mag-aaral. OMSC MISSION Ang OMSC ay may pananagutang lumikha ng matatalinong kaisipan at pantaong puhunan sa pamamagitan ng pagpapayabong ng mahusay na mga magsisipagtapos sa pamamaraan ng pagtuturong salig-hantungan, makabuluhang pananaliksik, katugunang teknikal sa mga pagpapayong paglilingkod, pakikipamayan at patuloy na paglikha. COLLEGE GOAL The College of Business, Administration and Management aims to build a pool of virtuous human capital and top-tier professionals in accountancy, business, hospitality and tourism, and office and public administration equipped with strong research, extension, and academic competencies. PAMAGAT NG KURSO: KONTEKSTWALISADONG KOMUNIKASYON SA FILIPINO (KOMFIL) DESKRIPSYON NG KURSO: Ang KOMFIL ay isang praktikal na kursong nagpapalawak at nagpapalalim sa kontekstwalisadong komunikasyon sa wikang Filipino ng mga mamamayang Pilipino sa kani-kanilang mga komunidad sa partikular, at sa buong lipunang Pilipino sa pangkalahatan. Nakatuon ang kursong ito sa makrokasanayang pakikinig at pagsasalita, gayundin sa kasanayan sa paggamit ng iba’t ibang tradisyonal at modernong midya na makabuluhan sa kontekstong Pilipino sa iba’t ibang antas at larangan. KOWD NG KURSO: FO01 BILANG NG YUNIT: 3 PREREQUISITES: Wala PROGRAM GOAL The Operations Management program aims to:
  2. Reference No.: OMSC-Form-COL-13 Effectivity Date: January 07, 2022 Revision No.02 Page 2 of 8 1. Prepare the graduates for a career in the various general and specialized administrative support, supervisory and managerial position. It also aims to equip graduates with competencies, skills knowledge, and work values necessary for self-employment. INAASAHANG MATUTUTUHAN (Course Outcomes / Learning Competencies) : Sa pagtatapos ng kurso, inaasahang matututuhan ng mga mag-aaral ang sumusunod:  Maipaliwanag ang kabuluhan ng wikang Filipino bilang mabisang wika sa kontektwalisadong komunikasyon sa mga komunidad sa buong bansa.  Magamit ang wikang Filipino sa iba’t ibang tiyak na sitwasyong pangkomunikasyon sa lipunang Filipino.  Mapalalim ang pagpapahalaga sa sariling paraan ng pagpapahayag ng mga Pilipino sa iba’t ibang antas at larangan.  Maipaliwanag ang papel ng wikang pambansa sa gitna ng pagkakaiba-iba ng mga wika sa isang bansa.  Mapaghambing ang mga varayti at varyasyon ng wika.  Magamit nang may kahusayan ang tumpak na rehistro ng wika sa pakikipagkomunikasyon sa iba’t ibang tao.  Matukoy ang mga mapagkakatiwalaan, makabuluhan at kapaki-pakinabang sa sanggunian sa pananaliksik.  Makagawa ng mga malikhain at mapanghikayat na presentasyon ng impormasyon at analisis na akma sa iba’t ibang konteksto.  Makapagbalangkas ng gabay etikal kaugnay ng paggamit ng iba’t ibang porma ng midya.  Maipaliwanag ang kabuluhan ng wikang Filipino bilang mabisang wika sa kontektwalisadong komunikasyon sa mga komunidad sa buong bansa.  Magamit ang wikang Filipino sa iba’t ibang tiyak na sitwasyong pangkomunikasyon sa lipunang Filipino.  Maisaalang-alang ang kultura at iba pang aspektong panlipunan sa pakikipagpalitang-ideya.  Matukoy ang mga proyekto ng pamahalaan para sa kagalingang pambayan at pambansang kaunlaran.  Magamit ang wikang Filipino sa iba’t ibang tiyak na sitwasyong pangkomunikasyon sa lipunang Filipino.  Maisaalang-alang ang kultura at iba pang aspektong panlipunan sa pakikipagpalitang-ideya.  Maipaliwanag ang kabuluhan ng wikang Filipino bilang mabisang wika sa kontektwalisadong komunikasyon sa mga komunidad sa buong bansa.  Makapagpahayag ng mga makabuluhang kaisipan sa pamamagitan ng tradisyonal at modernong midyang akma sa kontekstong Pilipino. Matukoy ang mga panguna-hing suliraning panlipunan sa mga komunidad at sa buong bansa. BALANGKAS NG KURSO (Course Outline) Linggo (Week) Mga Layunin ng Kurso (Course Outcomes) Paksa (Topics) Sanggunian Mga Gawaing Pampagtuturo at Pampagkatuto (Teaching/Learning Activities) Kagamitang Pampagtuturo Paraan ng Ebalwasyon (Assessment) 1 1. Naipababatid ang pananaw at misyon ng kolehiyo at ang tunguhin ng institusyon 2. Naipababatid ang kahalagahan VMGO  Student handbook Revised Edition  www.depedro9.ph/fil es/download/2015DE PEDREG9GADORIE  Malayang talakayan  Pagpapaliwana g  Pulyeto ng OMSC  Powerpoint Presentation Pagsasaulo ng VMGO/ Dokumentasyon
  3. Reference No.: OMSC-Form-COL-13 Effectivity Date: January 07, 2022 Revision No.02 Page 3 of 8 ng GAD 3. Naipababatid ang nilalaman ng syllabus. Gender Sensitivity and Awareness Course Syllabus NTATIONfinal  www.lawphil.net/stat utes/repacto/ra2002/ra _9165_2002.html www.newsinfo.inquirer.n et/423789/r-a-8019 2-3 1. Maipaliwanag ang kabuluhan ng wikang Filipino bilang mabisang wika sa kontektwalisadong komunikasyon sa mga komunidad sa buong bansa. 2. Magamit ang wikang Filipino sa iba’t ibang tiyak na sitwasyong pangkomunikasyon sa lipunang Filipino. 3. Mapalalim ang pagpapahalaga sa sariling paraan ng pagpapahayag ng mga Pilipino sa iba’t ibang antas at larangan. INTRODUKSYON: Ang Pagtataguyod ng Wikang Pambansa sa Mas Mataas na Antas ng Edukasyon at Lagpas pa.  Ang Wikang Pambansa  Mga Isyung Pangwika Intelektwalisasyon ng Wika Almario, Virgilio S. “Madalas Itanong Hinggil sa Wikang Pambansa”. Manila: KWF, 2017.  Malayang talakayan  Pagpapaliwanag  Pagsulat ng sanaysay  Pangkatang gawain  Powerpoint Presentation  Laptop  Smart TV  Index card  Rubric  Pamantayan sa pagsulat ng sanaysay.  Verbal na pagpapahayag ng kaisipan  Lagumang pagsubok. 4-5 1. Natutukoy ang mga varyasyon at rehistro ng wika. 2. Mapalalim ang pagpapahalaga sa sariling paraan ng pagpapahayag ng mga Pilipino sa iba’t ibang antas at larangan. ARALIN 1: Varyasyon at Rehistro ng Wika. Ang Papel ng Wikang Pambansa sa Gitna ng Pagkakaiba-iba ng mga Wika sa Bansa Varyasyon ng Wika Rehistro at Mga Taylan, Dolores R., “Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Filipino”. Manila: Rex Book Store, 2016. Malaya at interaktibong pagtalakay Pangkatang gawain Powerpoint presentation Google classroom Laptop Smart TV Index card R  Paglalagom sa tinalakay.  Pamantayan sa paggawa ng infomercial na nasasangkot ang paggamit ng varyasyon at rehistro ng wika.  Maikling pagsusulit
  4. Reference No.: OMSC-Form-COL-13 Effectivity Date: January 07, 2022 Revision No.02 Page 4 of 8 Varayti ng Wika. 6-7 3. Maipaliwanag ang papel ng wikang pambansa sa gitna ng pagkakaiba-iba ng mga wika sa isang bansa. 4. Mapaghambing ang mga varayti at varyasyon ng wika. 5. Magamit nang may kahusayan ang tumpak na rehistro ng wika sa pakikipagkomunikasyon sa iba’t ibang tao. ARALIN 2: Pagproseso ng Impormasyon (Balik-Tanaw sa Kasanayang Pangwika (Information Literacy))  Pagpili ng Batis (Source) ng Impormasyon Kategorya ng Pagproseso ng Impormasyon  Pagbasa at Pananaliksik ng Impormasyon  Binwag Alicia, M, et al. “Kontektwalisadong Komunikasyon sa Filipino”. St. Andrew Publishing House 2018  Pangkatang Ulat- Pananaliksik  Karagdagang Pagpapaliwanag  Powerpoint presentation Laptop Smart TV  Index card  Rubric  Pamantaan sa pag- uulat  Maikling pagsusulit. 8 6. Nakasusulat ng isang talumpati o talatang nangangatwiran 7. Matukoy ang mga mapagkakatiwalaan, makabuluhan at kapaki- pakinabang sa sanggunian sa pananaliksik. 8. Makagawa ng mga malikhain at mapanghikayat na presentasyon ng impormasyon at analisis na akma sa iba’t ibang konteksto. 9. Makapagbalangkas ng ARALIN 3: Mga Gawaing Pangkomunikasyon ng mga Filipino Mga Salik na Nakaaapekto sa Gawaing Pangkomunikasyon Gawaing Pangkomunikasyon Komunikasyong Di-Berbal Mga Ekspresyong Lokal  Evelyn Autor at, Melinda C. Cantre, Fil. 1: Sining ng Komunikasyon para sa Tersarya, Thomson Learning, 2001. Malikhaing Pagsasadula Karagdagang pagpapaliwanag  Powerpoint Presentation  Laptop  Smart TV  Index card  Rubric Pamantayan sa malikhaing pagsasadula o Kaugnayan sa paksa – 10% o Pagkamalikhai n – 10% o Kaayusan – 10% o Kabuoan – 30%  Verbal na
  5. Reference No.: OMSC-Form-COL-13 Effectivity Date: January 07, 2022 Revision No.02 Page 5 of 8 gabay etikal kaugnay ng paggamit ng iba’t ibang porma ng midya. pagpapahayag ng kaisipan  Maikling pagsusulit 9 MIDTERM EXAMINATION 10-11 10. Matukoy ang mga proyekto ng pamahalaan para sa kagalingang pambayan at pambansang kaunlaran. 11. Magamit ang wikang Filipino sa iba’t ibang tiyak na sitwasyong pangkomunikasyon sa lipunang Filipino. ARALIN 4: Mga Proyekto ng Pamahalaan Tungo sa Kagalingang Pambayan at Pambansang Kaunlaran Kagawaran ng Kalusugan Kagawaran ng Edukasyon Karaptang Panteritoryo ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint 2025 Iba Pang Programa ng Pamahalaan  Binwag Alicia, M, et al. “Kontektwalisadong Komunikasyon sa Filipino”. St. Andrew Publishing House, 2018.  Panonood ng Video clips  Indibidwal na gawain  Tanong-sagot  Video clip  Laptop  Smart TV  Rubric Paggawa ng islogan kaugnay ng programa ng pamahalaan Paglalagom ng napanood Lagumang pagsubok 12-13 12. Maipaliwanag ang kabuluhan ng wikang Filipino bilang mabisang wika sa kontektwalisadong komunikasyon sa mga komunidad sa buong bansa. 13. Makapagpahayag ng mga makabuluhang kaisipan sa pamamagitan ng tradisyonal at ARALIN 5: Sining at Kultura ng Pilipinas sa panahon ng Globalisasyon Ang Konsepto ng mga Filipino sa Bayani, Pinuno at Manggagawa Isyung Pangkultural  Binwag Alicia, M, et al. “Kontektwalisadong Komunikasyon sa Filipino”. St. Andrew Publishing House, 2018.  Eye Witness (GMA) Panonood ng mga dokumentaryo ukol sa Katutubo ng Pilipinas Pagbibigay reaksyon sa larawan Hanap-salita Video clips Powerpoint presentation Smart TV  Pagsulat ng tula o sanaysay ukol sa isyung pangkulural  Lagumang Pagsubok
  6. Reference No.: OMSC-Form-COL-13 Effectivity Date: January 07, 2022 Revision No.02 Page 6 of 8 modernong midyang akma sa kontekstong Pilipino. ng Filipino 14-15 14. Matukoy ang mga pangunahing suliraning panlipunan sa mga komunidad at sa buong bansa. 15. Magamit ang wikang Filipino sa iba’t ibang tiyak na sitwasyong pangkomunikasyon sa lipunang Filipino. 16. Maisaalang-alang ang kultura at iba pang aspektong panlipunan sa pakikipagpalitang- ideya. ARALIN 6: Ang Pakikibahagi ng Kabataan sa Usaping Panlipunan Tugon ng mga kabataan sa mga Isyu ng Lipunan Pakikibahagi ng mga Kabataan sa mga Usaping Panlipunan Binwag Alicia, M, et al. “Kontektwalisadong Komunikasyon sa Filipino”. St. Andrew Publishing House, 2018. Paglalahad Pagbasa ng artikulo Pagbuo ng konsepto, pananaw at kaisipan Modyul sa Pagkatuto sa Kontekstwalisadon g Komunikasyon sa Filipino Pagbuo ng islogan Pag-post sa internet 15-17 17. Matukoy ang mga isyung panlipunan na nilalahukan ng mga kabataang Pilipino. 18. Makapagpahayag ng mga makabuluhang kaisipan sa pamamagitan ng tradisyonal at modernong midyang akma sa kontekstong Pilipino. ARALIN 7: Paglahok ng mga Kabataang Filipino sa Isyung Panlipunan: Mga Dahilan ng Paglahok, Epekto sa Sarili at Lipunan Solusyon ng Kabataan sa Isyung Panlipunan Bagong Milenyo: Hamon ng Kabataan  Binwag Alicia, M, et al. “Kontektwalisadong Komunikasyon sa Filipino”. St. Andrew Publishing House, 2018. Pagbibigay komento at reaksyon sa larawan Larawan Powerpoint presesentation Smart TV Laptop Paglikha ng tula na naglalahad ng pakikisangkot ng mga kabataan para masolusyunan ang mga isyung panlipunan Lagumang pagsubok 18 FINAL EXAMINATION
  7. Reference No.: OMSC-Form-COL-13 Effectivity Date: January 07, 2022 Revision No.02 Page 7 of 8 MGA MUNGKAHING KAGAMITANG PAMPAGKATUTO: (SUGGESTED LEARNING RESOURCES)  Binwag, Alicia M. et al. “Kontekswalisadong Komunikasyon sa Filipino”. Plaridel, Bulacan: St. Andrew Publishing House, 2018.  Tullao, Tereso S. “Ano ang Estado ng ating Ekonomiya:. Maynila: Komisyon sa Wikang Filipino, 2017.  Almario, Virgilio S. “ Madalas Itanong Hinggil sa Wikang Pambansa”. Maynila: Komisyon sa Wikang Filipino, 2017.  David, Randolf S. “Ang Lipunang Filipino”. Maynila: Komisyon sa Wikang Filipino, 2017.  Reyes, Ruben T. “Wika at Batas”. Maynila: Komisyon sa Wikang Filipin, 2017.  Labor, Kriscell L. “Sariling Wikang Filipino”. Maynila: Komisyon sa Wikang Filipino. 2017.  Almario, Virgilio S. “Manwal sa Masinop na Pagsulat”. Maynila: Komisyon sa Wikang Filipino, 2015. MGA PANGANGAILANGAN NG KURSO (COURSE REQUIREMENTS)  Journal ng Sanaysay, Tula at iba pa  Pangkalahatang Presentasyon  Presentasyong awdyo-biswal  Portfolyo PAMAMARAAN NG PAGMAMARKA: Learing Activities Outcomes = 40% Pagsusulit (Midterm/Faynal) = 50% Proyekto = 10% _________________ KABUUAN 100%` *Final na Marka = Midterm (40%) + Faynal Term (60%) MGA PATAKARAN NG KURSO MGA PATAKARAN: 1. Ang mga mag-aaral ng may pitong (7) liban ng hindi nagpakita ng “papel ng pagtanggap” mula sa Pinuno ng Kagawaran ay tatanggalin sa talaan ng klase. 2. Ang tatlong (3) huli sa pagpasok, na hindi kinakailangang sunod-sunod, at walang kaukulang pabatid ay katumbas ng isang liban. 3. Ang lahat ng mga pangangailangan sa kurso ay dapat na maipasa sa takdang panahon. GRADONG DI-KOMPLETO: 1. Ang mga mag-aaral ng hindi nakakuha ng pagsusulit na mid-term o faynal ay makakatanggap ng gradong di-kompleto(incomplete) 2. Ang mga gradong di-kompleto ay dapat na maayos sa looban ng isang taon
  8. Reference No.: OMSC-Form-COL-13 Effectivity Date: January 07, 2022 Revision No.02 Page 8 of 8 Prepared by: ROCINE. R GALLEGO Part-time Instructor Noted: DR. VIRGINIA M. LEIDO Program Head LADYBIRD C. REGUDO, DBM-HM Director for Instruction Approved: NORMA B. MUYOT, ChE, EdD Vice President for Academic Affairs