Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Karluv most volá o pomoc

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Jmenuji se Karlův most, a prosím Vás o pomoc… Praha listopad 2009

Les vidéos YouTube ne sont plus prises en charge sur SlideShare

Regarder la vidéo sur YouTube

Stručná historie zásahů do Karlova mostu ve 20. století <ul><li>1966-1975 – oprava mostovky a kamenného zábradlí. Do mosto...
Prochain SlideShare
Para U Na Mama
Para U Na Mama
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 49 Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus par Rossanella Burda (20)

Publicité

Karluv most volá o pomoc

 1. 1. Jmenuji se Karlův most, a prosím Vás o pomoc… Praha listopad 2009
 2. 2. Stručná historie zásahů do Karlova mostu ve 20. století <ul><li>1966-1975 – oprava mostovky a kamenného zábradlí. Do mostovky vložena betonová deska. Poškozené kamenné kvádry nahrazeny novými – kamenická dílna – ručně sekané kvádry. </li></ul><ul><li>1986-1988 – oprava zvětralých kvádrů plombami </li></ul>
 3. 4. Konec 90. let/nové tisíciletí – příprava na rekonstrukci NKP <ul><li>14.5.1996 – OPP Magistrátu souhlasí s vydáním stavebního povolení – souhlasí s předloženým projektem na opravu části NKP Karlův most s podmínkou vypracování realizační dokumentace </li></ul><ul><li>ŠEST LET SE NIC NEDĚJE… </li></ul><ul><li>21.5.2002 – Předložená realizační dokumentace je Magistrátem zamítnuta z důvodů razantních zásahů do mostu. </li></ul><ul><li>DVA ROKY SE NIC NEDĚJE… </li></ul><ul><li>20.1.2004 – NPÚ stanovuje podmínky pro zpracování nového projektu. Mj. stanoví: „je nutno minimalizovat zásahy do parapetních zídek.“ (zábradlí) Dále: !kritizuje absenci SHP! </li></ul>
 4. 6. Nové tisíciletí Příprava na rekonstrukci NKP 7.4.2004 – se poprvé setkává koordinační komise pro obnovu Karlova mostu 14.5.2004 – Magistrát vydává rozhodnutí, že: „ Příprava navrhovaných prací v rozsahu předložené studie je přípustná za podmínky, že bude předložen zkompletovaný a aktualizovaný stavebně-historický průzkum.“ (SHP) Proti tomuto se nikdo neodvolal, 2.6.2004 toto rozhodnutí nabývá právní moci.
 5. 7. Co je SHP? <ul><li>Smyslem SHP je zjištění kulturněhistorických hodnot, které je nutno při opravě respektovat a zachovat </li></ul><ul><li>SHP musí být proveden před zpracováním projektové dokumentace a před zahájením stavebních prací </li></ul><ul><li>Předchází jim proto, aby byly ochráněny a uchovány hodnoty kulturní památky. </li></ul>
 6. 8. Jak se má postupovat při přípravě obnovy kulturní památky?
 7. 9. Provedení stavebně-historického průzkumu (SHP) ARCHIVNÍ : zmapování celé historie (20.stol. nebylo zmapováno) Existuje pouze úvodní stať k SHP (1964) a doslovný opis této statě (1983) a Dějiny objektu (2005), v němž však není zpracována 2. polovina 20.stol.! v níž došlo k významným zásahům.
 8. 10. FYZICKÁ: prozkoumání mostu, stáří kamenů apod. (nebylo provedeno) ZHODNOCENÍ: celkové hodnoty mostu (nebylo provedeno) DOPORUČENÍ: jak objekt opravovat (nebylo provedeno)
 9. 11. <ul><li>Projekt </li></ul><ul><li>- musí vycházet z SHP </li></ul><ul><li>- když znám hodnoty, mohu připravit projekt </li></ul><ul><li>Realizace </li></ul><ul><li>na základě projektové dokumentace, </li></ul><ul><li>která by detailně řešila </li></ul><ul><li>postup opravy </li></ul><ul><li>!V PŘÍPADĚ KARLOVA MOSTU SE SHP NEPROVEDL! </li></ul><ul><ul><li>TOTO JE PORUŠENÍ ZÁKLADNÍ PODMÍNKY </li></ul></ul><ul><ul><li>PRAVOMOCNÉHO ROZHODNUTÍ ORGÁNU </li></ul></ul><ul><ul><li>STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE (2004) </li></ul></ul>
 10. 12. ROK 2005 <ul><li>10/2005 – PUDIS, a.s. zpracoval projekt pro stavební povolení opravy mostovky a kamenného pláště </li></ul><ul><li>„ nad úrovní dlažby budou opravy provedeny kamenicky“ </li></ul><ul><li>NESTALO SE! </li></ul><ul><li>oprava zábradlí bude řešena až po získání výsledků z diagnostického průzkumu. </li></ul><ul><li>Ten provede PřF UK až 06-11/2006. </li></ul><ul><li>„ Výsledky diagnostického průzkumu budou důsledně zapracovány do dalšího stupně PD.“ </li></ul><ul><li>DALŠÍ STUPEŇ, KTERÝ BY ŘEŠIL OPRAVU ZÁBRADLÍ A PLÁŠTĚ, VŠAK NIKDY NEBYL ZPRACOVÁN! </li></ul>
 11. 14. Vyjádření NPÚ k projektu pro stavební povolení 2.11.2005 - NPÚ vydává souhlasné „odborné“ vyjádření, že vydání stavebního povolení je možné za předpokladu že: „ je nutno počítat s tím, že v blízkosti původních originálních soch budou požadavky stanoveny co nejpřísněji.“ JAK? NIJAK! NEBYLY TOTIŽ NIKDY STANOVENY!
 12. 15. Dále: „ U všech prvků slavnostního osvětlení musí být zajištěno, aby se minimálně uplatnily za denního světla, nevytvářely nevhodné vedlejší efekty a neoslňovaly pěší na mostě ani osoby na lodích.“ POJETÍ PAMÁTKOVÉ OCHRANY MOSTU V POJETÍ ARCH. ONDŘEJE ŠEFCŮ JE SKUTEČNĚ SVÉRÁZNÉ
 13. 17. Rok 2006 Do této doby majitel Karlova mostu – hl. m. Praha disponuje závazným stanoviskem Magistrátu, kterým byla schválena studie opravy a uložena podmínka provést SHP. Tato podmínka není splněna!
 14. 18. 17.1.2006 Magistrát rozhodnutím schvaluje projekt ke stavebnímu řízení, ačkoliv nebyl zpracován SHP. Stanovuje však podmínku, že bude zpracována podrobná realizační dokumentace. Podle §14 zákona o SPP byl vlastník povinen předložit Magistrátu realizační dokumentaci před zahájením prací. ! NESPLNIL!
 15. 19. Vydání stavebního povolení <ul><li>Stavební úřad vydává 18.8.2006 stavební povolení. </li></ul><ul><li>Stává se tak na základě souhlasu Magistrátu. </li></ul><ul><li>Podmínky Magistrátu však nejsou splněny. </li></ul><ul><li>!SHP ani REALIZAČNÍ DOKUMENTACE NEEXISTUJÍ! </li></ul>
 16. 21. ROK 2007 <ul><li>8/2007- ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ NA KARLOVĚ MOSTĚ </li></ul><ul><li>PŘESTAVBA MOSTOVKY A ZÁBRADLÍ </li></ul><ul><li>Až po půl roce stavební činnosti, </li></ul><ul><li>tedy 1/2008 </li></ul><ul><li>byla podepsána dohoda mezi SMP CZ a NPÚ </li></ul><ul><li>o provedení archeologického výzkumu! </li></ul>
 17. 22. Předmětem dohody je: „ výzkum při zásazích do terénu a hmoty mostu“ „ dohled nad prováděnými stavebními pracemi“ ! ANI JEDNO NEUDĚLALI ! Jediné, co udělali, byla archeologická sonda před Mosteckou věží. Stalo se tak před podpisem dohody již na podzim roku 2007! Následně zkoumají Křížovnické náměstí.
 18. 23. <ul><li>Na Karlův most nastoupily sbíječky a rozbrušovací pily. </li></ul><ul><li>Kamenné zábradlí začalo být rozebíráno způsobem, </li></ul><ul><li>který připomínal bourací práce. </li></ul><ul><li>Dokladem bezohledného přístupu k hodnotám mostu </li></ul><ul><li>je například středověký kvádr, </li></ul><ul><li>který byl naříznut rozbrušovací pilou </li></ul><ul><li>a následně rozlomen. </li></ul><ul><li>Jedná se o tzv. Petřínský pískovec, </li></ul><ul><li>který se používal na románských stavbách. </li></ul><ul><li>Není vyloučeno, že pochází z Juditina mostu. </li></ul>
 19. 24. Pohled do skladu kamenných kvádrů odstraněných z Karlova mostu. Na tomto „pohřebišti“ se podle znaleckého posudku nachází až 30 procent původních kvádrů, které jsou v dobrém stavu, a přesto nebyly vráceny na své místo v zábradlí. Některé vyřazené kameny byly dokonce zlikvidovány v drtičce. O jejich stavu nebyl pořízen žádný záznam.
 20. 26. <ul><li>Namísto původních ručně sekaných kvádrů </li></ul><ul><li>s kvalitní řemeslnou kamenickou povrchovou úpravou </li></ul><ul><li>jsou do zábradlí osazovány prefabrikáty </li></ul><ul><li>vyrobené průmyslovým řezáním.   </li></ul><ul><li>Nové kusy neodpovídají původním </li></ul><ul><li>ani způsobem zhotovení </li></ul><ul><li>ani tvarem, rozměrem či typem kamene. </li></ul>
 21. 27. <ul><li>Při opětovném zdění parapetu </li></ul><ul><li>nejsou vůbec akceptovány </li></ul><ul><li>nejen tradiční kamenické technologie, </li></ul><ul><li>ale ani nejzákladnější řemeslné požadavky. </li></ul><ul><li>Kvádry jsou křivě osazovány, </li></ul><ul><li>na jedné straně ze zdiva vystupují, </li></ul><ul><li>na straně druhé jsou propadlé. </li></ul><ul><li>Některé křivě osazené historickékameny </li></ul><ul><li>jsou dodatečně osekávány. </li></ul>
 22. 28. Malta při zdění stéká na středověké kameny v nižších partiích. Spárování je provedeno zcela amatérským způsobem.
 23. 29. ROK 2008 - ŠOK 16.7.2008 – Mott Mac Donald žádá Magistrát o schválení realizační dokumentace ROK PO ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI 30.10.2008 – Magistrát vydává rozhodnutí „ o změně realizační dokumentace“ Učiní tak m.j. na základě posudku NPÚ ze dne 27.10.2008 TOTO ROZHODNUTÍ JE VŠAK NEZÁKONNÉ!
 24. 30. Nemůže se jednat o „změnu“, když žádná realizační dokumentace před tím neexistovala! Magistrát tímto krokem obešel zákon a zároveň se snažil krýt pochybení vlastníka. §14 odst. 1 zákona o SPP totiž neumožňuje vydat rozhodnutí k již probíhající stavbě. ! PODEPSÁN JE JAN KNĚŽÍNEK !
 25. 32. <ul><li>Ani tato dodatečná realizační dokumentace však </li></ul><ul><li>OPĚT NEŘEŠÍ </li></ul><ul><li>způsob opravy pláště a zábradlí! </li></ul><ul><li>Dodnes není proveden SHP Karlova mostu, </li></ul><ul><li>ani realizační dokumentace, </li></ul><ul><li>která by řešila opravu zábradlí a kamenného pláště. </li></ul>
 26. 33. … jedeme dál! V další etapě plánují „opravu“ kamenného pláště pilířů a kleneb. Tato závěrečná etapa opět není připravena. SHP pořád nemají, realizační dokumentace nadále neexistuje. Na úrovni současných prací vidíte, že je zde reálné riziko toho, že stejně necitlivým způsobem bude vlastník postupovat i nadále! KDO JE ZASTAVÍ? V tuto chvíli je oprava mostovky a zábradlí téměř ukončena!
 27. 34. Magistrát pokutuje a přiznává 24.7.2009 Magistrát ukládá hl.m. Praze pokutu ve výši 54 000,- Kč za: - nesplnění oznamovací povinnosti Arch.Ú. - neprovedení SHP tím se přiznali, že neexistuje - nepředložení realizační dokumentace před zahájením prací JEDNÁ SE O SPRÁVNÍ DELIKTY ZA KAŽDÝ Z NICH ZÁKON UKLÁDÁ POKUTU AŽ DO VÝŠE 4 MILIONY KČ
 28. 36. Magistrát navíc vlastníkovi po dvou letech stavebních prací ukládá: 14.8.2009 – Magistrát rozhodl, že vlastník neplní své povinnosti stanovené § 9 odst. 1 zák. o SPP, tj. nepečuje o zachování Karlova mostu a nechrání ho před ohrožením, poškozením a znehodnocením.
 29. 37. Z uvedeného důvodu vlastníkovi ukládá opatření, která je povinen okamžitě učinit: - provádět operativního průzkumu - při demontáži parapetu nepoškozovat rozebírané kvádry - prověřit vyřazené kameny, které jsou ve skladu - sestavovat zábradlí tak, aby kameny nevystupovaly z líce - řádně provádět spárování - zpracovat záměr na opravu pole XI. A, ve kterém se nacházejí historicky cenné kameny. Ty nejcennější se však nacházely v úseku od malostranské věže až po Kampu. Jsou již stavebními pracemi nenávratně zničeny.
 30. 38. Nejsme sami! <ul><li>Petici požadující okamžité zastavení prací na Karlově mostě </li></ul><ul><li>do doby, než budou investor a stavební firma </li></ul><ul><li>připraveni provádět opravu s ohledem </li></ul><ul><li>na jeho kulturní význam pro český národ </li></ul><ul><li>a evropské dědictví… </li></ul><ul><li>… v souladu se zákony této země… </li></ul><ul><li>PODEPSALO JIŽ 3 500 OBČANŮ </li></ul><ul><li>a další stovky denně přibývají! </li></ul>
 31. 40. Pro posouzení průběhu prací byla v březnu letošního roku ustanovena Odborná komise pro obnovu Karlova mostu. Jejími členy se stali významní odborníci z oblasti památkové péče, restaurátoři a projektanti se zkušenostmi při obnově kulturních památek.
 32. 41. Konstatovala: „ Komise považuje za zarážející, že památka takového významu je opravována způsobem, který nesplňuje ani základní standardní postupy, používané při opravách jiných kulturních památek“. Je přesvědčena, že pokud nedojde ke kvalitativní a principiální změně „ nelze vyloučit závažné důsledky pro tuto unikátní památku“. Je tedy nutné, aby vlastník Karlova mostu, kterým je hlavní město Praha, přerušil práce a zjednal nápravu !
 33. 42. 27.5.2009 NPÚ požaduje: „ Přerušit kamenické práce až do vyřešení způsobu dalšího optimálního postupu.“ „ Přerušit izolatérské práce až do vyřešení citlivého detailu při parapetu zábradlí.“
 34. 43. Stavební práce na Karlově mostě do dnešního dne zastaveny nebyly!!! Jan Kněžínek: „ Zastavit práce na Karlově mostě by bylo krajně nezodpovědné.“ (ČT1) Proč by bylo nezodpovědné okamžitě přerušit práce? Můžeme se jenom domýšlet…
 35. 44. KDO JE VINÍKEM? 1) Vlastník – hl.m. Praha Nesplnil povinnost danou § 9 odst. 1 zák. o SPP, a to: pečovat o národní kulturní památku a chránit ji před poškozením. Nesplnil podmínky pravomocných rozhodnutí orgánu SPP, tj. Magistrátu. Nesplnil oznamovací povinnost Archeologickému ústavu AV ČR stanovenou § 22 odst. 2 zák. o SPP
 36. 45. 2) Orgán pam. péče Magistrát hl.m. Prahy Neměl vydat souhlasné závazné stanovisko k projektu pro stavební povolení, neboť neexistoval SHP, jehož existenci vyžadovalo rozhodnutí Magistrátu. V závazném stanovisku pro stavební povolení nestanovil podmínky k ochraně kulturně-historických hodnot Karlova mostu. Nestanovil podmínky ke zpracování realizační dokumentace (jak bude realizace probíhat). V rozporu s § 28 odst. 2, pís. f) zák. o SPP neprováděl dozor při opravě Karlova mostu v rozporu s účelem zákona o SPP nezabezpečil ochranu Karlova mostu
 37. 46. 3) Dokumentační pracoviště - NPÚ V rozporu s § 32 odst. 2 zák. o SPP: - nezpracoval podklady pro řízení orgánů pam. péče (Magistrát) na odborné úrovni. Ve vyjádření k projektu o staveb. povolení nebyla stanovena ŽÁDNÁ podmínka pro ochranu kulturně-historických hodnot NKP - selhal jako dokumentační pracoviště, neprováděl operativní průzkum - neposkytl odbornou pomoc vlastníkovi - nezabezpečil odborný dohled při obnově Karlova mostu
 38. 47. Kdo je obětí?
 39. 48. Přečtěte si více: <ul><li>Odborníci on line </li></ul><ul><li>Karlův most ztratil svou autenticitu </li></ul><ul><li>Odpůrci devastace podali trestní oznámení </li></ul><ul><li>Petice za záchranu Karlova mostu </li></ul><ul><li>Atllanka. net </li></ul><ul><li>Odkazy v souboru PPS jsou klikací ;) </li></ul>

×