Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Tiesiskais regulējums - Kooperatīva Vērtibas un Kultūra - LeadFarm Project

28 vues

Publié le

Tiesiskais regulējums - Kooperatīva Vērtibas un Kultūra - LeadFarm Project

Publié dans : Formation
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Tiesiskais regulējums - Kooperatīva Vērtibas un Kultūra - LeadFarm Project

 1. 1. Tiesiskais regulējums 2.modulis
 2. 2. Projekts Nr: 2017-1-IE01-KA202-025711 Šis projekts ir finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo tikai autora uzskatus, un Komisija nav atbildīga par tajā ietvertās informācijas izmantošanu. 2
 3. 3. 3 2.modulis: Kooperācijas tiesiskais regulējums Sanākšana kopā ir sākums. Palikšana kopā ir progress. Strādāšana kopā ir veiksme. Henry Ford.
 4. 4. 4 Attīstīt kompetences, lai īstenotu attiecīgos iekšējos, ārējos, nozaru un institucionālos tiesību aktus kooperatīvu uzņēmumu vadībā. Moduļa mērķis
 5. 5. Sajā modulī: 5 1. Kooperācijas likumdošana 2. Rīcības noteikumi 3. Kooperatīva dalībnieku lomas un atbildība 4. Darbinieku un darba devēju pienākumi un tiesības kooperatīvās sabiedrībās 5. Tiesiskie pienākumi un produkta atbilstība 6. Tiesiskie pienākumi un krāpšanas novēršana
 6. 6. Kooperatīvs ir sabiedrība, ko brīvprātīgi organizē cilvēku grupa, lai kalpotu sev un sabiedrībai. Tā balstās uz savstarpēju palīdzību un pārliecību, ka tās biedri strādā kopīgam labumam.. 1. Kooperācijas likumdošana Kas ir kooperatīvs? ATCERĒSIMIES...
 7. 7. 7 Kooperācijas vērtības VĒRTĪBAS ĒTISKĀS KOOPERATĪVA 1. GODĪGUMS 1. SAVSTARPĒJA PALĪDZĪBA 2. CAURSPĪDĪGUMS 2. ATBILDĪBA 3. REFLEKSIJA 3. DEMOKRĀTIJA 4. SOCIĀLĀ ATBILDĪBA 4. VIENLĪDZĪBA 5. RŪPES PAR CITIEM 5. LIDZDALĪBA 6. SOLIDARITĀTE
 8. 8. 8 7 KOOPERĀCIJAS PRINCIPI PRINCIPI1. Brīvprātīga un atklāta dalība 2. Demokrātiska biedru kontrole 3. Biedru ekonomiska līdzdalība 4. Autonomija un neatkarība 5. Izglītība, apmācība un informācija 6. Kooperācija starp kooperatīviem 7. Interese par sabiedrību
 9. 9. Sadarbības uzņēmumu modeļi un citi korporatīvie modeļi Kooperatīvs Cits korporatīvs modelis Pilnvaras pieder partneriem Pilnvaras pieder tam, kuram ir vislielākais kapitāls Kapitāls ir galvenais instruments, lai sniegtu pakalpojumus partnerim Darbs, klienti, piegādātāji ... Lai sasniegtu kapitāla mērķus Ieguvumu sadale, ņemot vērā dalību kooperatīva darbībā Uz kapitālu balstīta peļņas sadale
 10. 10. 10 1. Kooperācijas likumdošana Katrai valstij ir sava atšķirīga kooperācijas likumdošana. Spānija: Likums par kooperatīvām sabiedrībām: http://www.infoagro.com/legislacion/leyes_cooperativas/ley_espana.htm Īrija: Kooperatīvu likums Īrijā: Francija: Kooperācijas likums Francijā: Latvija: Kooperatīvo sabiedrību likums Latvijā: https://likumi.lv/ta/id/298656-kooperativo-sabiedribu-likums
 11. 11. 11 1. Kooperācijas likumdošana Tomēr kooperatīviem ar dalībniekiem vairākās Eiropas valstīs: Padomes 2003. gada 22. jūlija Regula (EK) Nr. 1435/2003 par Eiropas kooperatīvās sabiedrības (SCE) statūtiem. Darbinieku iesaistīšanu SCE reglamentē Direktīvas 2003/72 / EK noteikumi. 2001. gada 4. marta Likums Nr. 3/2011, ar ko reglamentē Eiropas kooperatīvās sabiedrības ar juridisko adresi Spānijā.
 12. 12. • Kooperatīva statūti. Regulē sociālos aspektus kooperatīvā. • Iekšējie noteikumi. Regulē darba apstākļus 12 1. Rīcības noteikumi
 13. 13. 13 3. Kooperatīva dalībnieku lomas un atbildība PILNSAPULCE VALDE VADĪTĀJS + TEHNISKAIS NODROŠINĀJUMS
 14. 14. 14 3. Kooperatīva dalībnieku lomas un atbildība Tā ir biedru sapulce, kas izveidota, lai apspriestu un pieņemtu līgumus par jautājumiem, kas ir likumīgi tās kompetencē, saistot lēmumu pieņemšanu ar visu kooperatīvu (tajā skaitā klāt neesošos un tos, kas atturas). Pilnsapulce
 15. 15. 15 3. Kooperatīva dalībnieku lomas un atbildība Pilnsapulce: Kompetences  Veic sociālās vadības analīzi.  Apstiprina gada pārskatus, vadības ziņojumu un pieejamo pārpalikumu izmantošanu vai zaudējumu aprēķināšanu.  Ieceļ un atsauc valdes, revidentu locekļus.  Apstiprina vadītāju un administratoru atalgojuma apmēru. F
 16. 16. 16 3. Kooperatīva dalībnieku lomas un atbildība  Maina statūtus, apstiprina vai groza kooperatīva iekšējos noteikumus.  Apstiprina jaunas obligātās līdzdalības, brīvprātīgu līdzdalību, nosaka jaunu dalībnieku līdzdalību, nosaka periodiskos ienākumus vai kvotas. Pilnsapulce: Kompetences
 17. 17. 17 3. Kooperatīva dalībnieku lomas un atbildība Pilnsapulce: Kompetences Balsstiesības …Viena balss katram biedram Lēmumu pieņemšana
 18. 18. 3. Kooperatīva dalībnieku lomas un atbildība Pilnsapulce ir augstākais lēmumu pieņemšanas orgāns kooperatīvā... ... bet tā nav visatbilstošākā lēmējinstitūcija.
 19. 19. 19 3. Kooperatīva dalībnieku lomas un atbildība Valde: Tas ir koleģiāls pārvaldes orgāns, kas pārņem lielāko daļu pārvaldības, direktoru uzraudzība un kooperatīva pārstāvība, ievērojot likumus, statūtus un vispārējo kārtību, ko nosaka pilnsapulce. Valde ir kooperatīva ekskluzīvais pārstāvis un vadības struktūra.
 20. 20. 20 3. Kooperatīva dalībnieku lomas un atbildība Valde: Jurisdikcija un pārstāvniecība  Valde ir atbildīga citu juridisku personu priekšā par jebkuru kompetenci, kas nav paredzēta likumā vai statūtos.  Valdes priekšsēdētājs to likumīgi pārstāv.
 21. 21. 21 3. Kooperatīva dalībnieku lomas un atbildība Valde: funkcijas  Nodrošina vadlīnijas kooperatīva stratēģiskā plāna izstrādei un īstenošanai.  Kontrolē kooperatīva attīstību, pamatojoties uz tirgus un pieņemto plānošanu.  Tā izvēlas un novērtē vadību un vajadzības gadījumā to aizstāj.  Kontrolē un uzlabo uzņēmuma vadītāju un tehniķu attīstību. F
 22. 22. 22 3. Kooperatīva dalībnieku lomas un atbildība Valde: struktūra  Struktūru nosaka kooperatīva statūti.  Biedru skaitam nevajadzētu būt mazākam par 3 vai vairāk par 15, un jebkurā gadījumā jābūt priekšsēdētājam, priekšsēdētāja vietniekam un sekretāram.  Var iekļaut darbinieku pārstāvi. VALDES STRUKTŪRA PRIEKŠSĒDĒTĀJS SEKRETĀRSTREASURE VOCAL VIETNIEKS
 23. 23. 23 3. Kooperatīva dalībnieku lomas un atbildība Valde: Vēlēšanas  Valdes locekļus ievēl pilnsapulce ar aizklātu balsošanu un ar relatīvu balsu vairākumu.  Vēlēšanu procesu reglamentē statūti vai reglaments.  Priekšsēdētāja, viceprezidenta un sekretāra birojus ievēl no locekļu vidus ar valdi vai pilnsapulci saskaņā ar tiesību aktiem.
 24. 24. 24 3. Kooperatīva dalībnieku lomas un atbildība Valde:  TERMIŅŠ: Statūtos noteiktais termiņš no trim līdz sešiem gadiem, var tikt ievēlēts atkārtoti.  ATCELŠANA: Locekļus var atlaist ar kopsapulces piekrišanu, pat ja tas nav iekļauts darba kārtībā.  VAKANCES: Direktoru atkāpšanos pieņem valde vai pilnsapulce.
 25. 25. 25 3. Kooperatīva dalībnieku lomas un atbildība Vadītājs: Jebkura uzņēmuma sarežģītajai vadībai ir nepieciešamas datorprasmes, grāmatvedība, nodokļi un darbaspēks, ir vairāk un vairāk termiņu, lai izpildītu juridiskās prasības, kā arī vairāk administratīvās birokrātijas, kas padara šo tradicionālo kooperatīvu darbības veidu neizdevīgu.
 26. 26. 26 Padome nosaka vadītāja pilnvaras; turklāt tā var atlaist vadītāju, kā arī mainīt un ierobežot piešķirtās pilnvaras. Ekonomiskā vadība - bizness Komerciālā vadība - tirdzniecība Ražošanas vadība - tehnoloģija Uzņēmuma sociālā vadība. Vadītājs: funkcijas 3. Kooperatīva dalībnieku lomas un atbildība Plānošana Kontrole Vadīšana Organizēšana
 27. 27. 4. Darbinieku un darba devēju obligātie pienākumi un tiesības kooperatīvās sabiedrībās Darba ņēmēju tiesības saskaņā ar Eiropas tiesību aktiem var atrast divos galvenajos likumos: Eiropas Kopienas līgums, kas parakstīts Romā 1957. gadā. Līgums par Eiropas Savienību, kas parakstīts Māstrihtā 1992. gadā.
 28. 28. 28 • Nolīgt darbiniekus skaidri noteiktos un dokumentētos apstākļos. • Darba ražīgums ir augstāks, ja darbinieki pareizi izprot savas funkcijas. • Darba līgumiem jābūt saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. 4. Darbinieku un darba devēju obligātie pienākumi un tiesības kooperatīvās sabiedrībās 4.1. Personāla līgums :
 29. 29. 29 • Darba apstākļiem jāatbilst piemērojamiem likumiem un EK konvencijām. • Darbiniekiem un darba devējiem ir jāievēro fiziskās un garīgās prasības, strādājot kooperatīvā. • Darba devējiem ir jābūt reālām ekspektācijām no darbiniekiem. • Darba dienai ir jābūt tik ilgai, lai nepārsniegtu likumīgās robežas. 4. Darbinieku un darba devēju obligātie pienākumi un tiesības kooperatīvās sabiedrībās 4.2. Darba apstākļi:
 30. 30. 30 • Infrastruktūra un aprīkojums nedrīkst apdraudēt personāla veselību un drošību. • Telpām jābūt labi projektētām, pienācīgi uzturētām un tām jānodrošina nepieciešamie drošības līdzekļi. • Nodrošināt personāla vispārējo veselību, veicot ikdienas veselības pārbaudes. 4. Darbinieku un darba devēju obligātie pienākumi un tiesības kooperatīvās sabiedrībās 4.3. Darba vides noteikumi: I
 31. 31. 5. Likumdošanas pienākumi un produkta atbilstība • "Produkts ir lieta, pakalpojums vai ideja, kas sastāv no materiālo vai nemateriālo atribūtu kopuma, kas apmierina patērētājus un ir saņemts apmaiņā pret naudu vai citu vērtību vienību." • Aģents, kas atbild par produktu • Bojāts produkts
 32. 32. 32 Ražotāja paplašināta atbildība: Ražotājs ir atbildīgs par tādu produktu pārvaldību, kas kļūst par atkritumiem. • Padomes Direktīva 85/374 / EEK par atbildību par produktiem ar trūkumiem • Direktīva 2001/95 / EK par produktu vispārēju drošību • Atkritumu direktīva 2008/98 / EK Ir svarīgi uzņemties atbildības apdrošināšanu. 5. Likumdošanas pienākumi un produkta atbilstība
 33. 33. 6. Tiesiskie pienākumi un krāpšanas novēršana Krāpšana: • Darbība, kas ir pretrunā ar patiesību, kas kaitē personai, pret kuru tā ir izdarīta. • Rīkojoties, lai apietu tiesību normu Krāpšanas veidi: • Tirdzniecības krāpšana • Nodokļu krāpšana • Finanšu krāpšana • Pārtikas krāpšana J
 34. 34. 34 • Tirdzniecības krāpšana: korupcija, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana, pārredzamība un laba uzņēmējdarbības prakse. • Nodokļu krāpšana izraisa valsts līdzekļu nozaudēšanu. • • Finanšu krāpšana ir noziegums, kad sava ekonomiskā labuma iegūšana notiek caur nelegāliem kanāliem. 6. Tiesiskie pienākumi un krāpšanas novēršana F
 35. 35. 35 Pārtikas krāpšana: • Neatbilstīgu pārtikas produktu apzināta ražošana un / vai tirdzniecība saimnieciskiem mērķiem, kas varētu ietekmēt patērētāju veselību. • Pārtikas krāpšana notiek, ja produkti neatbilst spēkā esošajiem tiesību aktiem. Regula (ES) Nr. 1169/2011: Pārtikas produktu informācija patērētājam. 6. Tiesiskie pienākumi un krāpšanas novēršana
 36. 36. Paldies!

×