Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Vattenförvaltning, Bo Thunholm

291 vues

Publié le

Presentation som gjordes av Bo Thunholm, SGU, i samband med SGUs kurs om grundvatten den 23 oktober 2014 i Luleå.

Publié dans : Sciences
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Vattenförvaltning, Bo Thunholm

 1. 1. Grundvatten inom vattenförvaltningen
 2. 2. Vad är vattenförvaltning? EU-direktiv • Ramdirektivet för vatten • Grundvattendirektivet Huvudaktörer: HaV, SGU, VM5 (=lst), länsstyrelserna
 3. 3. Mål att Europas vatten ska ha god status 2015, 2021…. Grundvatten -God kemisk status -God kvantitativ status Ytvatten -God kemisk status (prioriterade ämnen) -God ekologisk status (näringsämnen, fisk, syrgas, morfologiska förhållanden mm)
 4. 4. Åtgärder Ska sättas in där det behövs för att uppnå god status Åtgärdsprogram ”34. Kommunerna behöver inrätta vattenskyddsområden med föreskrifter för kommunala dricksvattentäkter som behövs för dricksvattenförsörjningen, så att dricksvattentäkterna långsiktigt bibehåller en god kemisk status och god kvantitativ status”
 5. 5. SGUs roll och ansvar • SGU har genomfört grundvattendirektivet i svensk rätt • 5 föreskrifter som reglerar VMs arbete • Vägledning, EU-kommissionens arbetsgrupp • Dataförsörjare • Utförare
 6. 6. Föreskrift SGU 2014:1 Övervakning av grundvatten Föreskrift SGU-FS 2013:1 Kartläggning och analys av grundvatten Föreskrift SGU-FS 2013:2 Om miljökvalitetsnormer och statusklassificering Föreskrift SGU-FS 2008:1 Om redovisning av åtgärdsprogram för grundvatten Föreskrift SGU-FS 2008:3 Om redovisning av förvaltningsplan •EU-direktiv •2000/60EG •2006/118/EG •Förordning •Förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön 2004:660 •Miljöbalken kap. 5 Arbetet bedrivs i 6-årscykler
 7. 7. Inledande kartläggning Grundvattenförekomster (ca 3200 st) -sand och grus -sedimentärt berg -kristallint berg (vid större vattentäkter)
 8. 8. Miljökvalitetsnormer Det är endast grundvattenförekomster utsatta för risk att inte nå god status som ska tilldelas en miljökvalitetsnorm Miljökvalitetsnorm för grundvatten (avs. kemisk status) Utgångspunkt för att vända trend Riktvärde - ämne och koncentration Riktvärdet fastställs som norm enligt MB 5 kap. Vattendelegationerna beslutar om MKN
 9. 9. Regional mö (g.delprogr.) Verifiering Screening Nationellt (150 fk) Regionalt (330 fk) • Gemensamma delprogram • Verifiering • Screening • mm.. Grundvattendata miljöövervakning
 10. 10. Vattentäktsarkivet (ca 700 fk) Råvattenkontrollen viktig datakälla för vattenförvaltningen! Data i Vattentäktsarkivet lämnas på frivillig basis

×