Miokard infarkti (Myocardia infarctus)

Samir Ekberov
Samir EkberovStudent at Azerbaijan Medical University à Seferoghlu
Miokard infarkti (Myocardia infarctus)
 Etiologiyası
 Patogenezi
 Patoloji anatomiyası
 Təsnifatı
 Klinik şəkli
 Laboratoriya göstəriciləri
 Differensial Diaqnostika
 Müalicə.
Mİ kəskin xəstəlikdir. Koronar qan dövranının
kəskin çatışmazlığı nəticəsində ürək
əzələsində bir və ya bir neçə işemik nekroz
ocaqları əmələ gəlir.
Miokard infarkti (Myocardia infarctus)
 Atereskleroz (>90%) –(Tac damarların)
 Vaskulitlər
 Tac damar emboliyası (İE, mədəcikdaxili
trombozlar) (tac damarın anomaliyalarıda aiddir)
 Koronar damarların anadangılmə deffekt
 Koronar damarların digər mənşəli
zədələnmələri(SQQ, revmatizm, revmatoid artrit)
 Tac damarların spazmı
 Hiperxolesterinemiya
 Hipertoniya xəstəliyi
 Şəkərli diabet
 İntensiv siqaretçəkmə
Miokard infarktın səbəbləri:
1)Əsas səbəb aterosklerotik dəyişiliklərin fonunda –koronar
arteriyanın trombozu 90%
Transmural Mİ-koronar arteriyasının tam oklüziyası;
qeyritransmural Mİ- natamam okklüziya.
2)Qeyri aterosklerotik dəyişiliklər:
Koronar arteryasının spazmı;(Cəmi 5% təşkil edir)
Embolizasiya(süni qapaqlardan,şişlərin hissələri ilə)
Tromboz(arteriitlər,ürək travması,amiloidoz)
Aortanın,koronar arteriyanın laylanması.
Koronar arteriyanın anomaliyası.
Ürək əzələsində nekroz
ocağının tez
formalaşmasına aşağıdakı
3 əlavə faktorlar kömək
edir.
1. Koronar arteriyanın
kəskin spazmı
2. Kollateral damarların zəif
inkişafı
3. Miokardın oksigenə
tələbatının kəskin artması
(fiziki və ya emosional
gərginlik, AT-nin
yüksəlməsi və s.)
Atereskleroz nəticəsində Koronar
arteriyalar daralır.Damarların divarında
ateresklerotik düyünlər əmələ
gəlir.Həmin düyünlərin üzərinə tromb
kütlələri çökür, damar mənfəzinin
obturasiyasına səbəb olur və
Miokardın qanla təchizatı azlır.
Tac damarların trombozu ilə yanaşı koronarospazmın da rolu var. Koronar
spazm nəticəsində intima zədələnir və koronar damarda tromb formalaşır.
Patogenetik faktorların baş vermə Ardıcıllığı:
1. Atereskleroza uğramış damarlarda trombositlərin aqreqasiyası güclənir
2. Miokardın işemiyası yaranır ---Simpatik sinir ucları qıcıqlanır.
3. Böyrəküstü vəzin Beyin Qatı stimulyasiya olunur
4. Katexolaminlərin (adrenalin, noradrenalin) miqdarı ARTIR
5. Yaranan ara məhsullar miokard və koronar damarların
interareseptorlarını qıcıqlandırır
6. Nəticədə KƏSKİN AĞRI əmələ gəlir.
Miokard infarkti (Myocardia infarctus)
Koroner arter tıkanması. Tipik bir Mİ”de, aşağıdakı olaylar birbirini izler:
 Ateromatöz bir plak, plak içi kanama veya mekanik güçler etkisiyle
birdenbire yırtılır ve endotel altındakı kollajen ve plaktaki nekrotik içerik
kanla doğrudan temas eder.
 Yapışan, kümelenen ve aktive olan trombositlerden serbest kalan
tromboksan A2, adenozin difosfat (ADP) ve serotonin, trombosit
kümelenmesinin daha da artmasına ve vazospazma neden olur.
 Pıhtılaşmanın doku faktörlerinin açığa çıkmasıyla ve diğer mekanizmalarla
aktivasyonu, trombüsü daha fazla büyütür.
 Trombüs dakikalar içerisinde , koroner arter lümenini tamamen tıkayacak
kadar büyür.
Miokard infarkti (Myocardia infarctus)
Mİ zamanı miokardın dəyişməsinin 3
zonası aşkar edilir:
 Nekroz ocağı
 Nekroz ətrafı (zədələnmə) zona
 Nekrozdan kənar(işemiya) zona
Miokard infarkti (Myocardia infarctus)
Miokard infarkti (Myocardia infarctus)
Kəskin Mİ-nın lokalizasiyası, böyük olması və morfoloji
xüsusiyyətləri və digər faktorlara bağlıdır:
 Tutulan damarın ölçüsü və paylaşımı(kollaterallıq)
 Tixanmanın yaranma sürəti və vaxtı
 Miokardın metabolik ehtiyacı (qan təzyiqinin və ürək
döyüntüsündən təsirlənmək)
 Kollateralların qidalandırdığı sahənin böyüklüyü.
Miokardın zədələnməsinin böyüklüyünə və
dərinliyinə görə bölünür:
1)Transmural,iri ocaqlı,Q-dişlə;
2)qeyri transmural,xirda ocaqlı,Q-dişsiz;
Xəstəliyin gedişatına görə.
Mİ-lokalizasiyasına görə.
Xəstəliyin mərhələlərinə;
Mİ-ın agırlaşmalarına görə.
 Transmural Mİ (Q-dişcikli Mİ)
 Qeyri-transmural Mİ (Q-dişciksiz Mİ)
Gedişindən asılı olaraq aşağıdakı formalara ayrılır:
1. Uzun sürən Mİ
2. Residivverən Mİ
3. Təkrar Mİ
Uzun sürən Mİ: (1neçə gündən 1 neçə həftəyə və
daha çox) bir birinin ardınca təkrarlanan ağrı
tutmaları və reparasiya prosesinin (EKQ-də
dəyişikliyin geriyə inkişafı) ləngiməsi ilə
səciyyələnir.
Residivverən Mİ-nın inkişaf etməsindən 72 saat
sonra başlayaraq 4 həftəyə qədər müddət ərzində,
yəni əsas çapıqlaşma prosesləri qurtarana qədər
yeni nekroz ocaqlarının meydana şıxması ilə
səciyyələnən variantlardır.
Təkrar Mİ əvvəl yaranan infarktın başlamasından
28 gündən artıq keçdikdən sonra digər koronar
arteriyalar sahəsində baş verir.
Lokalizasiyasına görə
1. Ön-septal (ön-çəpər)
2. Ön-zirvə
3. Ön-yan
4. Ön-bazal (Yüksək Ön)
5. Yayılmış ön (septal, zirvə və yan)
6. Arxa-difraqmal (aşağı)
7. Arxa-yan
8. Arxa-bazal
9. Yayılmış arxa
10. Sağ mədəciyin Mİ
QEYD: Daha çox zədələnmə Sol Mədəciyə(ön divarında) aiddir. Sağ
Mədəcik infarktı nadir hallarda inkişaf edir.
 V1-V3 antero septal
 V1-V4 anterior
 V1-V6 D1 aVL yayılmış anterior
 D1 aVL V5-V6 antero lateral
 D2-D3 aVF inferior
 D2-D3 aVF V5-V6 infero lateral
1. Ən kəskin dövr(I): Miokardda işemik sahənin yaranması ilə onun
nekroz əlamətlərinin meydana çıxması arasaındakı vaxt (30
dəqiqədən – 2 saata qədər) ;
2. Kəskin dövr (II)- Nekroz sahəsinin yaranması və miomalyasiya
(10 günə qədər davam edir, uzun sürən və residivləşən gedişli
olanda daha çox çəkir);
3. Yarımkəskin dövr (III)- Çapıq toxumasının formalaşmasının
başlanğıc mərhələsi başa çatır (xəstəliyin 10-vü günündən 4-8-ci
həftənin sonuna qədər);
4. İnfarktdan sonrakı dövr (IV)- Çapıq toxumasının bərkiməsi və
ürək damar sisteminin yeni şəraitdə işləməsinə miokardın imkan
daxilində maksimal adaptasiyası (çapıq toxumanın yaranma anından
2-6 aya qədər davam edir.)
Qeyd: Əksər hallarda ölümə səbəb ola bilər.
• Ritmin və keçiriciliyin pzulması
• ŞOK (reflektor, areaktiv, kardiogen və aritmik):
• Ürək astması, ağ ciyər ödemi
• Ürəyin kəskin anevrizması
• Ürəyin cırılması
• Tromboembolik ağırlaşmalar
• Mədə və bağırsağın parezi, mədə qanaxması ilə gedən eroziv
qastrit, pankreatit.
Xoş gedişli olur. Bəzəndə ağırlaşma yaradır.
• Tromboendokardit sindromu
• Pnevmoniya
• İnfarktdan sonrakı sindromlar: Dressler sindromu, ön döş qəfəsi
sindromu, çiyin sindromu . Bu sindromlar Mİ-dan 2-6 həftə
sonra inkişaf edir və perikarditlə, plevritlə, pnevmoniya ilə,
oynaqların(Bəzən) sinovial qişasının prosesə qoşulması ilə
Bu dövr üçün xarakter:
• Psixoloji dəyişikliklər
• Xroniki sol mədəcik şatışmazlığı
• Xroniki ürək anevrizması formalaşması
 Yapışqanlı tərlə örtülmüş solğun boz rəngli soyuq dəri
 Oliqoanuriya
 Sapvarı nəbz
 Nəbz təzyiqinin azalması
 AT-enməsi xarakterikdir.
 Təngnəfəslik
 Ortopnoe
 Ağciyərdə yaş xırıltılar
 Təngnəfəslik
 Ağrı
 Sianoz yaranır
 Qan hayxırma
Miokard infarkti (Myocardia infarctus)
Miokard infarkti (Myocardia infarctus)
Miokard infarkti (Myocardia infarctus)
Miokard infarkti (Myocardia infarctus)
Miokard infarkti (Myocardia infarctus)
Miokard infarkti (Myocardia infarctus)
MIs can be located in
the anterior, septal ,
lateral, posterior, or
inferior walls of the
left ventricle.
 Ağrı tutmaları 90-95% hallarda
 Ağrının irradiasiyası və lokalizasiyası bəzən stenokardiya
tutmalarından fərqlənmir.
 İntensiv ağrılar ən çox döş sümüyü arxasında prekardial
nahiyədə
 Sol qola, çiyinə, kürəyə, bəzən hər 2 qola, yaxud sağ qola,
kürəyə irradiasiya edir.
 Ağrının xarakteri intevsivliyinə, davamiyyətinə görə
stenokardiyadan fərqlənir.
 Ağrı xarakteri: Kəskin zəiflik, başgicəllənmə, bayılma,
qusma.
Ritm pozğunluğu, qan dövranı çatışmazlığı əlamətləri və başqa
ağırlaşmalar olmadan keçən miokard infarktı fəsadsız miokard
infarktı sayılır. Belə miokard infarktının klinik şəkli anginoz
tutma, kifayət qədər zəif nəzərə çarpan fizikal simptomlarla və
nekrotik sindromla xarakterizə olunur(astmarik, aritmik,
serebrovaskulyar, abdominal variant fəsadsız Mİ-na aid edilə
bilməz).
Ağrının xüsusiyyəti və xəstənin davranışı barədə yuxarıda ətraflı
məlumat verilib.
Fiziki müayinədə dəri örtüyünün solğunluğu və nəmliyinin
artması müaşahidə olunr. Bəzən zəif bradikardiya (1dəq 60
vurğu) zəif taxikardiya (1 dəq 100 vurğu) olur.Xəstəliyin 1ci
saatlarında AT bir qədər arta bilər, sonra adi vəziyyətə qayıdır,
bəzən enir.
Miokard infarkti (Myocardia infarctus)
Miokard infarkti (Myocardia infarctus)
 Palpasiyada zirvə vurğusu sahəsinin böyüməsi, döş
sümüyündən sağda yerləşən pulsasiya qeyd oluna bilər.
 Auskultasiyada- tonlar karlaşır, bəzən III ton meydana çıxır. Bəzi
xəsətələrdə papilyar əzələlərin disfunksiyası və ya sol mədəciyin
dilatasiyası nəticəsində zirvədə, V nöqtədə sistolik küy eşidilir.
 İlk sutkada bədən temperaturu 37-38C-dək yüksəlir.
 İlk günlərdə davamlı taxikardiya, ürək ritminin atipik gedişi
müşahidə olunur.
 Klinik simptonların intensivliyi sahənin həcmi və zədələnmənin
dərinliyi ilə əlaqədardır. İnfarktın sahəsi böyük olarsa , kardiogen
şokun, kəskin ritm pozğunluğunun, qan dövranı çatışmazlığının
əmələgəlmə ehtimalı artmış olur.
 Mİ-nın kiçik və ya böyük ocaqlı olması EKQ-yə,laborator
göstəricilər və kilinik müayinə metodlarına əsaslanaraq təyin
edilir.
 PQRST assessment for chest
pain
 P- Precipitating events
 Q- Quality of pain
 R- Radiation of pain
 S- Severity of pain
 T- Timing
Miokard infarkti (Myocardia infarctus)
 EKQ
 Exokardioqrafiya
 Miokardın texnesiy usulu ilə stsintiqrafiya
(texnesiy nekrotik ocaqlarda toplaşır)
 Koronaroqrafiya
 Rentgenoqrafiya
 KT
 MNR
Miokard infarkti (Myocardia infarctus)
Miokard infarkti (Myocardia infarctus)
V1-V3 QS paterni,minimal ST
yüksəlməsi ,t neqativliyi
Yarımkəskin anterior MI
Miokard infarkti (Myocardia infarctus)
Yayılmış ön səthin Mİ
Anterior bölgədə yayılmış Miokardın İşemiyası
Miokard infarkti (Myocardia infarctus)
Miokard infarkti (Myocardia infarctus)
Miokard infarkti (Myocardia infarctus)
Miokard infarkti (Myocardia infarctus)
Miokard infarkti (Myocardia infarctus)
Miokard infarkti (Myocardia infarctus)
Miokard infarkti (Myocardia infarctus)
Miokard infarkti (Myocardia infarctus)
1-Ümumi Görünüşü:
1. Əsas olaraq soyuq,avazımış,nəmli
dəri,əsəbililik,rahatsızlıq və sıxıntı halı.
2. Soyuq tərləmə, dəri avazımış, taxipnoe, öskürək:
KƏSKİN AĞCİYƏR ÖDEMİ
3. Üz və selikli qişalar avazımış, dırnaq yataqları
siyanozlaşmış, konfuziya və orientasiya pozğunluğu:
KARDİOGEN ŞOK
2-NƏBZ
 Başlanğıcda nəbz düzənli və sürətli (100-
110/dəq)
 Şok vəziyyətində filiform
 Daha çox Mədəcik ekstrasistoliyası
 VT/VF kimi fatal disritmler ola bilər.
3-Tənəffüs sistemi
 Ağciyər sahəsində yaş raller
 Xırıltı
 Taxipnoe
 Öskürək və hemoptoz
• Kardiospesifik fermentlərin fəallığı qəbul olmuş norma
səviyəsindən 50% yuxarı qalxır.
• MB-KFK> 10-13vah/L yüksəlməsi miokardın nekrozunu təsdiq
edir.
• Mioqlobin həssaslı lakin qeyri spesifik markerdir (N=10mmol/L)
• Troponinlər-kardiomiositlərin nekrozunun ən həssaslı və erkən
əmələ gəlmiş markerləridir, xüsusənT-İ, troponin T nisbətən az
həssaslıdır.
• Troponinlərin infarktdan 48 saat keçdikdən sonra qanda
yüksəlmiş qalması diaqnozun qoyulmasında çox
əhəmiyyətlidir.
. LDQ, AST, ALT fermentlər Mİ diaqnostikası üçün qeyri
spesifikdir.
Miokard infarkti (Myocardia infarctus)
 Kəskin dövrdə böyük diaqnostik əhəmiyyətə malikdir.
 1ci sutkanın sonunda leykositoz və aneozinofiliya
qeyd edilir.
 Leykositoz un azalması dövründə EÇS artır.
 Mİ-ı zamanı bəzi fermentlərin aktivliyi müəyyən edilir:
1. LDH –laktatdehidrogenaza
2. KFK- kreatinfosfokinaza
Kəskin Mİ üçün KFK,LDH və əsasən də MV-KFK-nın
aktivliyinin artması xarakterikdir.
 Qanın ümumi analizində:
 3-7 gün davam edən- neytrofilli leykositozun
sola meyilliliyilə qeyd olunması
 Aneozinofiliya
 EÇS 6-7 gündən sonra(leykositlərin sayı
normallaşanda) qalxması və1-2 həftə
müddətində yüksək səviyyədə qalması.
 Qızdırmanın 38,5-39 dərəcəyə dək qalxması.
Miokard infarkti (Myocardia infarctus)
• Perikardit
• Pnevmotoraks
• Plevrit
• Ağciyər arteriyanın tromboemboliyası
• Qida borusunun xəstəlikləri(ezofaqit,qida
borusunun xorası)
• Mədə xorası
• Herpes zoster
Miokard infarkti (Myocardia infarctus)
Xəstəxana öncəsi müalicə:
1. Oksigen
2. Nitrogliserin
3. Aspirin
4. Yetərli analgetik
1- Oksigen
• İlk 2 saat ərzində göstərişi olmayan bütün
xəsətələr
• Ağciyər Ödemi yaranan xəsətələrə
• Arterial qanda Oksigen Saturasiyası <90% isə
 Nitroqliserin 0,4-0,6mq.hər 5 dəq fasilə ilə; (sağ mədəcik.infarktında və
A/T<100mm.c.s əks göstərişlidir).
 Morfin tək vena daxıli vurulmalıdır-2 mq hər 15 dəq bir 25-30mq–dan
artıq olmaması ilə.
 Yanaşı Atropin 0,5mq v.d. Hipotenziyanın,bradikardiyanın qabağını
alması üçün.
 Ağrı davam etdikdə Nitroqliserin bolus şəklində 12,5-25mq.V.d .,sonra
sistem şəklində 10-20mq./dəq.sürətlə hər 10 dəq 5-10mq artırmaqla
vurulur ağrı kəsilənə qədər.
Ritmin tezləşməsi 110 artıq , A/T 90mm.c.s aşağı olmamalıdır.
 Çox davamlı,xüsusən taxikardiya və hipertenziya ilə müşayiət olan
ağrılarda metoprolol 5mq v.d. Hər 2-5 dəq(cəmi 15mq)
 5000 vahid Heparinin vurulması bolus şəklində v/d məsləhətdir (həm
antikoaqulyant, həm antianginal )
2-Nitrogliserin (1)
• Uzun sürən döş qəfəsi ağrısı və ST yüksəlməsi
varsa dilaltı (SubLing) nitroqliserin. 5 dəqiqə ara
ilə 3 dəfə
• SL nitrogliserinə cavab yoxdursa işemiya geri
dönən deyildir: KMİ düşünülməlidir.
• Hipotoniya, taxikardiya vəya bradikardiyası
olmayan bütün xəstələrdə ilk 24-48 saatda
istifadəsi mümkündür.
2-Nitrogliserin (2) :
İstifadə olunmadığı vəziyyətlər: Sistolik qan
təzyiqi <90 mmHg, və ya Ürək döyüntüsü <60
vuru/dəq.
Diqqətli istifadə olunması lazım olan vəziyyət:
Sağ mədəcik infarktı olduğu zaman təhlükəli
hemodinamik pozğunluqlar yarad bilir.
• Acidi acetylsalicilici -300 mq. ilk dəfə
çeynəmək,sonralar 150mq gündə bir dəfə.
• Klopidoqrel(Plavix) 75mq/sut.
• Q-dişli M.İ.-da trombolitiklər təyin olunur.
• Streptokinaza 1,5mln vah+ 100 ml fizioloji məhlul
sistem şəklində 30-60 dəq.müd-də.
• Alteplaza-plazminogenin toxuma aktivatoru,
streptokinazaya allergiya olanlara təyin oluna
bilər.15mq bolus şəklidə ,sonra100mq.v.d.sistem
• şəklində 1saat müddətində.
 B-blokatorlar:Atenolol , Metoprolol- 50mqx
2dəfə,sonra 100mq x 1dəfəyə keçmək.
 Təzyiqi aşağı , taxikardiya olan xəstələrə
İvabradin (Coraxan 5mq,7,5mq) aşağıdaki sxem
ilə təyin olunur:
 5mq x 2 dəfə 1ay müddətində,sonra
 7,5 x 2 dəfə uzun müddət.
 Nitratlar- nitrosorbid 10-20mq x 3-4 dəfə.
• AÇFİ-sol mədəciliyin remodullaşmasının
qarşısını alır,infarktın 3-cü günündən təyin
olunur:
• Pirindopril(prestarium 5-10mq gündə 1dəfə)
• Ramipril (Amprilan 2,5mq- 5mq gündə 1 dəfə)
• Statinlar (sklerotik düyünü stabilləşdirirlər) –
Atereskleroz əleyhinə preparatlardır.
• Ən effektiv – Atorvastatin
• (Atoris 10- 20- 40mq)
• Oksigenoterapiya-maska və ya intranazal
katetor usulu ilə (1-2 sutka ərzində) arterial qanı
90% artıq doydurur və perifokal zonasınin
ölçülərini azaldır.
• Heparin lll-antitrombin ilə birləşib laxtalanma
faktorunu ingibə edir.
• Əvvəl bolusla v.d.60-80vahid/kq(5000vçox
olmaması şərti ilə),sonra 2-3 gün müddətində
• 12-18v/kq/saat infuziya şəklində.
 Trimetazidin-sitoprotektiv, antiişemik effekt
göstərir(preduktal 20mq x 3 dəfə,Preduktal MR
35mq x 2dəfə gündə təyin edilir)
 Müalicə kursu 6 aya- bəzən 1 ilə qədər çəkir.
 Kalii-polyarizə məhlul:
+sol.Kalii Chlorati 8%
+Cocarrboxilaza 50 mq.
+sol.Qlucozi 5% 200 ml
+İnsulin 4,0 v.
Miokard infarkti (Myocardia infarctus)
1) Stenting
• a stent is introduced into a blood vessel on a
balloon catheter and advanced into the blocked
area of the artery
• the balloon is then inflated and causes the
stent to expand until it fits the inner wall of the
vessel, conforming to contours as needed
• the balloon is then deflated and drawn back
•The stent stays in place permanently, holding
the vessel open and improving the flow of
blood.
Miokard infarkti (Myocardia infarctus)
Miokard infarkti (Myocardia infarctus)
Miokard infarkti (Myocardia infarctus)
2) Angioplasty
• a balloon catheter is passed through the guiding catheter to the
area near the narrowing. A guide wire inside the balloon catheter
is then advanced through the artery until the tip is beyond the
narrowing.
• the angioplasty catheter is moved over the guide wire until the
balloon is within the narrowed segment.
• balloon is inflated, compressing the plaque against the artery
wall
• once plaque has been compressed and the artery has been
sufficiently opened, the balloon catheter will be deflated and
removed.
3) Bypass surgery
• healthy blood vessel is removed from leg, arm or chest
• blood vessel is used to create new blood flow path in your heart
• the “bypass graft” enables blood to reach your heart by flowing
around (bypassing)
the blocked portion
of the diseased
artery. The increased
blood flow reduces
angina and the risk
of heart attack.
Xəstənin aşağı
ətrafından götürülən
vena damarının bir
hissəsi ilə (şunt),
ürəkdə qan axını üçün
yeni yol yaradırlar. Bu
əməliyyat nəticəsində
ürəyin zədələnmiş
sahəsinin qanla təchiz
olunması bərpa
olunur.
Profilaktika
•Get regular medical checkups- (düzgün tibbi
müayinədən keçmək).
•Control your blood pressure- (qan təzyiqini
kontrolda saxlamaq).
•Check your cholesterol -(qanda LDL və HDL-ları
yoxlamaq). LDL- aşağı sıxlıqlı lipoprotein.
•Don’t smoke -(Siqaret çəkməmək).
•Exercise regularly- (Düzənli olaraq məşq etmək).
•Maintain a healthy weight- (Sağlam çəkini saxlamaq).
•Eat a heart-healthy diet -(Dietdən istifadə etmək:
ürək və sağlamlıq üçün).
•Manage stress- (Ən əsas: Stresə nəzarət etmək).
1 sur 84

Contenu connexe

Tendances(20)

KARDİYOMİYOPATİLERKARDİYOMİYOPATİLER
KARDİYOMİYOPATİLER
Ülger Ahmet11.1K vues
Ara (fazlası için www.tipfakultesi.org)Ara (fazlası için www.tipfakultesi.org)
Ara (fazlası için www.tipfakultesi.org)
www.tipfakultesi. org2.9K vues
hemostaz ve kanama diyatezihemostaz ve kanama diyatezi
hemostaz ve kanama diyatezi
Aytekin Alcelik10.6K vues
BronşektaziBronşektazi
Bronşektazi
www.tipfakultesi. org5.6K vues
 Infarctus myocardii Infarctus myocardii
Infarctus myocardii
dr Šarac1.3K vues
Torasik Outlet Sendromu Torasik Outlet Sendromu
Torasik Outlet Sendromu
Demet Akbulut13.4K vues
Cardiac tumour  bv tam ducCardiac tumour  bv tam duc
Cardiac tumour bv tam duc
Vutriloc857 vues
Amiloidoz (fazlası için www.tipfakultesi.org )Amiloidoz (fazlası için www.tipfakultesi.org )
Amiloidoz (fazlası için www.tipfakultesi.org )
www.tipfakultesi. org21.4K vues

En vedette

Miokard infarkMiokard infark
Miokard infarkMarito Simanungkalit
7.8K vues35 diapositives
Infark miokardiumInfark miokardium
Infark miokardiumrakkas
10K vues60 diapositives
Ppt infark miokadPpt infark miokad
Ppt infark miokadYabniel Lit Jingga
4.3K vues11 diapositives

En vedette(20)

Miokard infarkMiokard infark
Miokard infark
universitas sari mutiara indonesia medan.5.2K vues
Miokard infarkMiokard infark
Miokard infark
Marito Simanungkalit7.8K vues
Infark miokardiumInfark miokardium
Infark miokardium
rakkas10K vues
AMI - INFARKSI MIOKARDIUM AKUTAMI - INFARKSI MIOKARDIUM AKUT
AMI - INFARKSI MIOKARDIUM AKUT
Muhammad Nasrullah6.4K vues
Ppt infark miokadPpt infark miokad
Ppt infark miokad
Yabniel Lit Jingga4.3K vues
Askep ima gadarAskep ima gadar
Askep ima gadar
Operator Warnet Vast Raha 2.7K vues
Acute Myocardial infarctionAcute Myocardial infarction
Acute Myocardial infarction
Munkhtulga Gantulga44.6K vues
MYOCARDIAL INFARCTION-MANAGEMENTMYOCARDIAL INFARCTION-MANAGEMENT
MYOCARDIAL INFARCTION-MANAGEMENT
shrinathraman97.6K vues
Myocardial InfarctionMyocardial Infarction
Myocardial Infarction
Reynel Dan50.8K vues
Kep.kar infark miokardKep.kar infark miokard
Kep.kar infark miokard
Dian Mutiara Chairunnisa896 vues
Acute miocardium infarctionAcute miocardium infarction
Acute miocardium infarction
Zakia Mahpob8.9K vues
Acute Myocardial InfarctionAcute Myocardial Infarction
Acute Myocardial Infarction
Anwar Siddiqui91.8K vues
Myocardial InfarctionMyocardial Infarction
Myocardial Infarction
Robert Secillano46.6K vues
Myocardial infarctionMyocardial infarction
Myocardial infarction
Spriore174K vues
Anevrizma (fazlası için www.tipfakultesi.org )Anevrizma (fazlası için www.tipfakultesi.org )
Anevrizma (fazlası için www.tipfakultesi.org )
www.tipfakultesi. org4.7K vues
Askep ventilasi mekanikAskep ventilasi mekanik
Askep ventilasi mekanik
Winarianti Herwansyah3.6K vues
Ventilator askepVentilator askep
Ventilator askep
Imhe Imha2.6K vues

Similaire à Miokard infarkti (Myocardia infarctus)

Miokard İnfarktıMiokard İnfarktı
Miokard İnfarktıClCN7
3.5K vues42 diapositives
Anadangəlmə ürək qüsurlarıAnadangəlmə ürək qüsurları
Anadangəlmə ürək qüsurlarıClCN7
1.5K vues29 diapositives
Prof. ahmet memişProf. ahmet memiş
Prof. ahmet memişshahnaz01
5.6K vues41 diapositives
Hipertoniya xəstəliyiHipertoniya xəstəliyi
Hipertoniya xəstəliyiClCN7
2.8K vues21 diapositives
Dalaq XestelikleriDalaq Xestelikleri
Dalaq XestelikleriClCN7
4.1K vues60 diapositives

Similaire à Miokard infarkti (Myocardia infarctus)(7)

Miokard infarkti (Myocardia infarctus)

 • 2.  Etiologiyası  Patogenezi  Patoloji anatomiyası  Təsnifatı  Klinik şəkli  Laboratoriya göstəriciləri  Differensial Diaqnostika  Müalicə.
 • 3. Mİ kəskin xəstəlikdir. Koronar qan dövranının kəskin çatışmazlığı nəticəsində ürək əzələsində bir və ya bir neçə işemik nekroz ocaqları əmələ gəlir.
 • 5.  Atereskleroz (>90%) –(Tac damarların)  Vaskulitlər  Tac damar emboliyası (İE, mədəcikdaxili trombozlar) (tac damarın anomaliyalarıda aiddir)  Koronar damarların anadangılmə deffekt  Koronar damarların digər mənşəli zədələnmələri(SQQ, revmatizm, revmatoid artrit)  Tac damarların spazmı  Hiperxolesterinemiya  Hipertoniya xəstəliyi  Şəkərli diabet  İntensiv siqaretçəkmə
 • 6. Miokard infarktın səbəbləri: 1)Əsas səbəb aterosklerotik dəyişiliklərin fonunda –koronar arteriyanın trombozu 90% Transmural Mİ-koronar arteriyasının tam oklüziyası; qeyritransmural Mİ- natamam okklüziya. 2)Qeyri aterosklerotik dəyişiliklər: Koronar arteryasının spazmı;(Cəmi 5% təşkil edir) Embolizasiya(süni qapaqlardan,şişlərin hissələri ilə) Tromboz(arteriitlər,ürək travması,amiloidoz) Aortanın,koronar arteriyanın laylanması. Koronar arteriyanın anomaliyası.
 • 7. Ürək əzələsində nekroz ocağının tez formalaşmasına aşağıdakı 3 əlavə faktorlar kömək edir. 1. Koronar arteriyanın kəskin spazmı 2. Kollateral damarların zəif inkişafı 3. Miokardın oksigenə tələbatının kəskin artması (fiziki və ya emosional gərginlik, AT-nin yüksəlməsi və s.)
 • 8. Atereskleroz nəticəsində Koronar arteriyalar daralır.Damarların divarında ateresklerotik düyünlər əmələ gəlir.Həmin düyünlərin üzərinə tromb kütlələri çökür, damar mənfəzinin obturasiyasına səbəb olur və Miokardın qanla təchizatı azlır.
 • 9. Tac damarların trombozu ilə yanaşı koronarospazmın da rolu var. Koronar spazm nəticəsində intima zədələnir və koronar damarda tromb formalaşır. Patogenetik faktorların baş vermə Ardıcıllığı: 1. Atereskleroza uğramış damarlarda trombositlərin aqreqasiyası güclənir 2. Miokardın işemiyası yaranır ---Simpatik sinir ucları qıcıqlanır. 3. Böyrəküstü vəzin Beyin Qatı stimulyasiya olunur 4. Katexolaminlərin (adrenalin, noradrenalin) miqdarı ARTIR 5. Yaranan ara məhsullar miokard və koronar damarların interareseptorlarını qıcıqlandırır 6. Nəticədə KƏSKİN AĞRI əmələ gəlir.
 • 11. Koroner arter tıkanması. Tipik bir Mİ”de, aşağıdakı olaylar birbirini izler:  Ateromatöz bir plak, plak içi kanama veya mekanik güçler etkisiyle birdenbire yırtılır ve endotel altındakı kollajen ve plaktaki nekrotik içerik kanla doğrudan temas eder.  Yapışan, kümelenen ve aktive olan trombositlerden serbest kalan tromboksan A2, adenozin difosfat (ADP) ve serotonin, trombosit kümelenmesinin daha da artmasına ve vazospazma neden olur.  Pıhtılaşmanın doku faktörlerinin açığa çıkmasıyla ve diğer mekanizmalarla aktivasyonu, trombüsü daha fazla büyütür.  Trombüs dakikalar içerisinde , koroner arter lümenini tamamen tıkayacak kadar büyür.
 • 13. Mİ zamanı miokardın dəyişməsinin 3 zonası aşkar edilir:  Nekroz ocağı  Nekroz ətrafı (zədələnmə) zona  Nekrozdan kənar(işemiya) zona
 • 16. Kəskin Mİ-nın lokalizasiyası, böyük olması və morfoloji xüsusiyyətləri və digər faktorlara bağlıdır:  Tutulan damarın ölçüsü və paylaşımı(kollaterallıq)  Tixanmanın yaranma sürəti və vaxtı  Miokardın metabolik ehtiyacı (qan təzyiqinin və ürək döyüntüsündən təsirlənmək)  Kollateralların qidalandırdığı sahənin böyüklüyü.
 • 17. Miokardın zədələnməsinin böyüklüyünə və dərinliyinə görə bölünür: 1)Transmural,iri ocaqlı,Q-dişlə; 2)qeyri transmural,xirda ocaqlı,Q-dişsiz; Xəstəliyin gedişatına görə. Mİ-lokalizasiyasına görə. Xəstəliyin mərhələlərinə; Mİ-ın agırlaşmalarına görə.
 • 18.  Transmural Mİ (Q-dişcikli Mİ)  Qeyri-transmural Mİ (Q-dişciksiz Mİ) Gedişindən asılı olaraq aşağıdakı formalara ayrılır: 1. Uzun sürən Mİ 2. Residivverən Mİ 3. Təkrar Mİ
 • 19. Uzun sürən Mİ: (1neçə gündən 1 neçə həftəyə və daha çox) bir birinin ardınca təkrarlanan ağrı tutmaları və reparasiya prosesinin (EKQ-də dəyişikliyin geriyə inkişafı) ləngiməsi ilə səciyyələnir. Residivverən Mİ-nın inkişaf etməsindən 72 saat sonra başlayaraq 4 həftəyə qədər müddət ərzində, yəni əsas çapıqlaşma prosesləri qurtarana qədər yeni nekroz ocaqlarının meydana şıxması ilə səciyyələnən variantlardır. Təkrar Mİ əvvəl yaranan infarktın başlamasından 28 gündən artıq keçdikdən sonra digər koronar arteriyalar sahəsində baş verir.
 • 20. Lokalizasiyasına görə 1. Ön-septal (ön-çəpər) 2. Ön-zirvə 3. Ön-yan 4. Ön-bazal (Yüksək Ön) 5. Yayılmış ön (septal, zirvə və yan) 6. Arxa-difraqmal (aşağı) 7. Arxa-yan 8. Arxa-bazal 9. Yayılmış arxa 10. Sağ mədəciyin Mİ QEYD: Daha çox zədələnmə Sol Mədəciyə(ön divarında) aiddir. Sağ Mədəcik infarktı nadir hallarda inkişaf edir.
 • 21.  V1-V3 antero septal  V1-V4 anterior  V1-V6 D1 aVL yayılmış anterior  D1 aVL V5-V6 antero lateral  D2-D3 aVF inferior  D2-D3 aVF V5-V6 infero lateral
 • 22. 1. Ən kəskin dövr(I): Miokardda işemik sahənin yaranması ilə onun nekroz əlamətlərinin meydana çıxması arasaındakı vaxt (30 dəqiqədən – 2 saata qədər) ; 2. Kəskin dövr (II)- Nekroz sahəsinin yaranması və miomalyasiya (10 günə qədər davam edir, uzun sürən və residivləşən gedişli olanda daha çox çəkir); 3. Yarımkəskin dövr (III)- Çapıq toxumasının formalaşmasının başlanğıc mərhələsi başa çatır (xəstəliyin 10-vü günündən 4-8-ci həftənin sonuna qədər); 4. İnfarktdan sonrakı dövr (IV)- Çapıq toxumasının bərkiməsi və ürək damar sisteminin yeni şəraitdə işləməsinə miokardın imkan daxilində maksimal adaptasiyası (çapıq toxumanın yaranma anından 2-6 aya qədər davam edir.)
 • 23. Qeyd: Əksər hallarda ölümə səbəb ola bilər. • Ritmin və keçiriciliyin pzulması • ŞOK (reflektor, areaktiv, kardiogen və aritmik): • Ürək astması, ağ ciyər ödemi • Ürəyin kəskin anevrizması • Ürəyin cırılması • Tromboembolik ağırlaşmalar • Mədə və bağırsağın parezi, mədə qanaxması ilə gedən eroziv qastrit, pankreatit.
 • 24. Xoş gedişli olur. Bəzəndə ağırlaşma yaradır. • Tromboendokardit sindromu • Pnevmoniya • İnfarktdan sonrakı sindromlar: Dressler sindromu, ön döş qəfəsi sindromu, çiyin sindromu . Bu sindromlar Mİ-dan 2-6 həftə sonra inkişaf edir və perikarditlə, plevritlə, pnevmoniya ilə, oynaqların(Bəzən) sinovial qişasının prosesə qoşulması ilə Bu dövr üçün xarakter: • Psixoloji dəyişikliklər • Xroniki sol mədəcik şatışmazlığı • Xroniki ürək anevrizması formalaşması
 • 25.  Yapışqanlı tərlə örtülmüş solğun boz rəngli soyuq dəri  Oliqoanuriya  Sapvarı nəbz  Nəbz təzyiqinin azalması  AT-enməsi xarakterikdir.  Təngnəfəslik  Ortopnoe  Ağciyərdə yaş xırıltılar
 • 26.  Təngnəfəslik  Ağrı  Sianoz yaranır  Qan hayxırma
 • 33. MIs can be located in the anterior, septal , lateral, posterior, or inferior walls of the left ventricle.
 • 34.  Ağrı tutmaları 90-95% hallarda  Ağrının irradiasiyası və lokalizasiyası bəzən stenokardiya tutmalarından fərqlənmir.  İntensiv ağrılar ən çox döş sümüyü arxasında prekardial nahiyədə  Sol qola, çiyinə, kürəyə, bəzən hər 2 qola, yaxud sağ qola, kürəyə irradiasiya edir.  Ağrının xarakteri intevsivliyinə, davamiyyətinə görə stenokardiyadan fərqlənir.  Ağrı xarakteri: Kəskin zəiflik, başgicəllənmə, bayılma, qusma.
 • 35. Ritm pozğunluğu, qan dövranı çatışmazlığı əlamətləri və başqa ağırlaşmalar olmadan keçən miokard infarktı fəsadsız miokard infarktı sayılır. Belə miokard infarktının klinik şəkli anginoz tutma, kifayət qədər zəif nəzərə çarpan fizikal simptomlarla və nekrotik sindromla xarakterizə olunur(astmarik, aritmik, serebrovaskulyar, abdominal variant fəsadsız Mİ-na aid edilə bilməz). Ağrının xüsusiyyəti və xəstənin davranışı barədə yuxarıda ətraflı məlumat verilib. Fiziki müayinədə dəri örtüyünün solğunluğu və nəmliyinin artması müaşahidə olunr. Bəzən zəif bradikardiya (1dəq 60 vurğu) zəif taxikardiya (1 dəq 100 vurğu) olur.Xəstəliyin 1ci saatlarında AT bir qədər arta bilər, sonra adi vəziyyətə qayıdır, bəzən enir.
 • 38.  Palpasiyada zirvə vurğusu sahəsinin böyüməsi, döş sümüyündən sağda yerləşən pulsasiya qeyd oluna bilər.  Auskultasiyada- tonlar karlaşır, bəzən III ton meydana çıxır. Bəzi xəsətələrdə papilyar əzələlərin disfunksiyası və ya sol mədəciyin dilatasiyası nəticəsində zirvədə, V nöqtədə sistolik küy eşidilir.  İlk sutkada bədən temperaturu 37-38C-dək yüksəlir.  İlk günlərdə davamlı taxikardiya, ürək ritminin atipik gedişi müşahidə olunur.  Klinik simptonların intensivliyi sahənin həcmi və zədələnmənin dərinliyi ilə əlaqədardır. İnfarktın sahəsi böyük olarsa , kardiogen şokun, kəskin ritm pozğunluğunun, qan dövranı çatışmazlığının əmələgəlmə ehtimalı artmış olur.  Mİ-nın kiçik və ya böyük ocaqlı olması EKQ-yə,laborator göstəricilər və kilinik müayinə metodlarına əsaslanaraq təyin edilir.
 • 39.  PQRST assessment for chest pain  P- Precipitating events  Q- Quality of pain  R- Radiation of pain  S- Severity of pain  T- Timing
 • 41.  EKQ  Exokardioqrafiya  Miokardın texnesiy usulu ilə stsintiqrafiya (texnesiy nekrotik ocaqlarda toplaşır)  Koronaroqrafiya  Rentgenoqrafiya  KT  MNR
 • 44. V1-V3 QS paterni,minimal ST yüksəlməsi ,t neqativliyi Yarımkəskin anterior MI
 • 47. Anterior bölgədə yayılmış Miokardın İşemiyası
 • 56. 1-Ümumi Görünüşü: 1. Əsas olaraq soyuq,avazımış,nəmli dəri,əsəbililik,rahatsızlıq və sıxıntı halı. 2. Soyuq tərləmə, dəri avazımış, taxipnoe, öskürək: KƏSKİN AĞCİYƏR ÖDEMİ 3. Üz və selikli qişalar avazımış, dırnaq yataqları siyanozlaşmış, konfuziya və orientasiya pozğunluğu: KARDİOGEN ŞOK
 • 57. 2-NƏBZ  Başlanğıcda nəbz düzənli və sürətli (100- 110/dəq)  Şok vəziyyətində filiform  Daha çox Mədəcik ekstrasistoliyası  VT/VF kimi fatal disritmler ola bilər.
 • 58. 3-Tənəffüs sistemi  Ağciyər sahəsində yaş raller  Xırıltı  Taxipnoe  Öskürək və hemoptoz
 • 59. • Kardiospesifik fermentlərin fəallığı qəbul olmuş norma səviyəsindən 50% yuxarı qalxır. • MB-KFK> 10-13vah/L yüksəlməsi miokardın nekrozunu təsdiq edir. • Mioqlobin həssaslı lakin qeyri spesifik markerdir (N=10mmol/L) • Troponinlər-kardiomiositlərin nekrozunun ən həssaslı və erkən əmələ gəlmiş markerləridir, xüsusənT-İ, troponin T nisbətən az həssaslıdır. • Troponinlərin infarktdan 48 saat keçdikdən sonra qanda yüksəlmiş qalması diaqnozun qoyulmasında çox əhəmiyyətlidir. . LDQ, AST, ALT fermentlər Mİ diaqnostikası üçün qeyri spesifikdir.
 • 61.  Kəskin dövrdə böyük diaqnostik əhəmiyyətə malikdir.  1ci sutkanın sonunda leykositoz və aneozinofiliya qeyd edilir.  Leykositoz un azalması dövründə EÇS artır.  Mİ-ı zamanı bəzi fermentlərin aktivliyi müəyyən edilir: 1. LDH –laktatdehidrogenaza 2. KFK- kreatinfosfokinaza Kəskin Mİ üçün KFK,LDH və əsasən də MV-KFK-nın aktivliyinin artması xarakterikdir.
 • 62.  Qanın ümumi analizində:  3-7 gün davam edən- neytrofilli leykositozun sola meyilliliyilə qeyd olunması  Aneozinofiliya  EÇS 6-7 gündən sonra(leykositlərin sayı normallaşanda) qalxması və1-2 həftə müddətində yüksək səviyyədə qalması.  Qızdırmanın 38,5-39 dərəcəyə dək qalxması.
 • 64. • Perikardit • Pnevmotoraks • Plevrit • Ağciyər arteriyanın tromboemboliyası • Qida borusunun xəstəlikləri(ezofaqit,qida borusunun xorası) • Mədə xorası • Herpes zoster
 • 66. Xəstəxana öncəsi müalicə: 1. Oksigen 2. Nitrogliserin 3. Aspirin 4. Yetərli analgetik
 • 67. 1- Oksigen • İlk 2 saat ərzində göstərişi olmayan bütün xəsətələr • Ağciyər Ödemi yaranan xəsətələrə • Arterial qanda Oksigen Saturasiyası <90% isə
 • 68.  Nitroqliserin 0,4-0,6mq.hər 5 dəq fasilə ilə; (sağ mədəcik.infarktında və A/T<100mm.c.s əks göstərişlidir).  Morfin tək vena daxıli vurulmalıdır-2 mq hər 15 dəq bir 25-30mq–dan artıq olmaması ilə.  Yanaşı Atropin 0,5mq v.d. Hipotenziyanın,bradikardiyanın qabağını alması üçün.  Ağrı davam etdikdə Nitroqliserin bolus şəklində 12,5-25mq.V.d .,sonra sistem şəklində 10-20mq./dəq.sürətlə hər 10 dəq 5-10mq artırmaqla vurulur ağrı kəsilənə qədər. Ritmin tezləşməsi 110 artıq , A/T 90mm.c.s aşağı olmamalıdır.  Çox davamlı,xüsusən taxikardiya və hipertenziya ilə müşayiət olan ağrılarda metoprolol 5mq v.d. Hər 2-5 dəq(cəmi 15mq)  5000 vahid Heparinin vurulması bolus şəklində v/d məsləhətdir (həm antikoaqulyant, həm antianginal )
 • 69. 2-Nitrogliserin (1) • Uzun sürən döş qəfəsi ağrısı və ST yüksəlməsi varsa dilaltı (SubLing) nitroqliserin. 5 dəqiqə ara ilə 3 dəfə • SL nitrogliserinə cavab yoxdursa işemiya geri dönən deyildir: KMİ düşünülməlidir. • Hipotoniya, taxikardiya vəya bradikardiyası olmayan bütün xəstələrdə ilk 24-48 saatda istifadəsi mümkündür.
 • 70. 2-Nitrogliserin (2) : İstifadə olunmadığı vəziyyətlər: Sistolik qan təzyiqi <90 mmHg, və ya Ürək döyüntüsü <60 vuru/dəq. Diqqətli istifadə olunması lazım olan vəziyyət: Sağ mədəcik infarktı olduğu zaman təhlükəli hemodinamik pozğunluqlar yarad bilir.
 • 71. • Acidi acetylsalicilici -300 mq. ilk dəfə çeynəmək,sonralar 150mq gündə bir dəfə. • Klopidoqrel(Plavix) 75mq/sut. • Q-dişli M.İ.-da trombolitiklər təyin olunur. • Streptokinaza 1,5mln vah+ 100 ml fizioloji məhlul sistem şəklində 30-60 dəq.müd-də. • Alteplaza-plazminogenin toxuma aktivatoru, streptokinazaya allergiya olanlara təyin oluna bilər.15mq bolus şəklidə ,sonra100mq.v.d.sistem • şəklində 1saat müddətində.
 • 72.  B-blokatorlar:Atenolol , Metoprolol- 50mqx 2dəfə,sonra 100mq x 1dəfəyə keçmək.  Təzyiqi aşağı , taxikardiya olan xəstələrə İvabradin (Coraxan 5mq,7,5mq) aşağıdaki sxem ilə təyin olunur:  5mq x 2 dəfə 1ay müddətində,sonra  7,5 x 2 dəfə uzun müddət.  Nitratlar- nitrosorbid 10-20mq x 3-4 dəfə.
 • 73. • AÇFİ-sol mədəciliyin remodullaşmasının qarşısını alır,infarktın 3-cü günündən təyin olunur: • Pirindopril(prestarium 5-10mq gündə 1dəfə) • Ramipril (Amprilan 2,5mq- 5mq gündə 1 dəfə) • Statinlar (sklerotik düyünü stabilləşdirirlər) – Atereskleroz əleyhinə preparatlardır. • Ən effektiv – Atorvastatin • (Atoris 10- 20- 40mq)
 • 74. • Oksigenoterapiya-maska və ya intranazal katetor usulu ilə (1-2 sutka ərzində) arterial qanı 90% artıq doydurur və perifokal zonasınin ölçülərini azaldır. • Heparin lll-antitrombin ilə birləşib laxtalanma faktorunu ingibə edir. • Əvvəl bolusla v.d.60-80vahid/kq(5000vçox olmaması şərti ilə),sonra 2-3 gün müddətində • 12-18v/kq/saat infuziya şəklində.
 • 75.  Trimetazidin-sitoprotektiv, antiişemik effekt göstərir(preduktal 20mq x 3 dəfə,Preduktal MR 35mq x 2dəfə gündə təyin edilir)  Müalicə kursu 6 aya- bəzən 1 ilə qədər çəkir.  Kalii-polyarizə məhlul: +sol.Kalii Chlorati 8% +Cocarrboxilaza 50 mq. +sol.Qlucozi 5% 200 ml +İnsulin 4,0 v.
 • 77. 1) Stenting • a stent is introduced into a blood vessel on a balloon catheter and advanced into the blocked area of the artery • the balloon is then inflated and causes the stent to expand until it fits the inner wall of the vessel, conforming to contours as needed • the balloon is then deflated and drawn back •The stent stays in place permanently, holding the vessel open and improving the flow of blood.
 • 81. 2) Angioplasty • a balloon catheter is passed through the guiding catheter to the area near the narrowing. A guide wire inside the balloon catheter is then advanced through the artery until the tip is beyond the narrowing. • the angioplasty catheter is moved over the guide wire until the balloon is within the narrowed segment. • balloon is inflated, compressing the plaque against the artery wall • once plaque has been compressed and the artery has been sufficiently opened, the balloon catheter will be deflated and removed.
 • 82. 3) Bypass surgery • healthy blood vessel is removed from leg, arm or chest • blood vessel is used to create new blood flow path in your heart • the “bypass graft” enables blood to reach your heart by flowing around (bypassing) the blocked portion of the diseased artery. The increased blood flow reduces angina and the risk of heart attack.
 • 83. Xəstənin aşağı ətrafından götürülən vena damarının bir hissəsi ilə (şunt), ürəkdə qan axını üçün yeni yol yaradırlar. Bu əməliyyat nəticəsində ürəyin zədələnmiş sahəsinin qanla təchiz olunması bərpa olunur.
 • 84. Profilaktika •Get regular medical checkups- (düzgün tibbi müayinədən keçmək). •Control your blood pressure- (qan təzyiqini kontrolda saxlamaq). •Check your cholesterol -(qanda LDL və HDL-ları yoxlamaq). LDL- aşağı sıxlıqlı lipoprotein. •Don’t smoke -(Siqaret çəkməmək). •Exercise regularly- (Düzənli olaraq məşq etmək). •Maintain a healthy weight- (Sağlam çəkini saxlamaq). •Eat a heart-healthy diet -(Dietdən istifadə etmək: ürək və sağlamlıq üçün). •Manage stress- (Ən əsas: Stresə nəzarət etmək).

Notes de l'éditeur

 1. Transesophageal-echocardiography-showing-trombemboli-in-right-pulmonary-artery Transezofagial ExoKardiqrafiya: Trombemboliya(TE) Sağ Ağciyər arteriyasında (RPA).