ANATOMIJA Kardiovaskularni sistem

Kardiovaskularni sistem
 ANATOMIJA Kardiovaskularni sistem
Srce (cor)
• Dvostruka mišićna pumpa
• Vezivno-mišićne pregrade ili septa
• 2 faze: sistola i dijastola
• Endokard (serozna presvlaka), miokard,
spoljašnja strana srca – seroza ili epikard
 ANATOMIJA Kardiovaskularni sistem
 ANATOMIJA Kardiovaskularni sistem
Atrijum = pretkomora
• Atrium dextrum – utiču gornja i donja šuplja vena te
sinus coronarius (krv iz srčana mišića)
• “ulaz” u atrium
• je ostium ili ušće, a prekriva ga valvula tricuspidalis koje
drže 2 chordae tendineae tj dva papilarna mišića
• Odatle venska krv odlazi u plućnu arteriju kroz ušće
plućne arterije tri polumesečasta zaliska (semilunarna)
• Pluća (plućne arterije-arteriole-kapilare...plućne vene)
• Plućne vene, vv pulmonales nose svežu krv u levi
atrijum – ventrikul.
• Aorta ima ušće, ostium aortae, koja ima valvulu sa 3
polumesečasta (semilunarna) zaliska
Provodno srčano mišićje
• Miociti u kojima nastaju i provode se impulsi
• SA čvor – AV čvor – AV snop – kraci desnog i levog AV
snopa – Purkinjeova vlakna
• SA čvor u gornjem dijelu desne pretkomore, AV čvor u
donjem delu desne pretkomore
• SA čvor “prima” informacije autonomnog sistema
• Purkinjeova vlakna dospevaju do srčanog mišića
• SA čvor čini “pacemaker” tj daje spontane impulse od
70/min. Šta ako otkaže?
• 0,16 sekunde AV čvor “zaustavlja” impuls
Perikard
• Vezivno-serozna ovojnica srca , početnih delova aorte i
plućne arterije, te završnih delova plućnih vena.
• Unutar njega je šupljina, sa malo serozne tečnosti
Srčani minutni volumen
• Količina krvi koju svaka komora izbaci u jednoj minuti
(cca 5L) i odgovara računu:
• 70mL X 70/min = 5 000mL
• Količina krvi koja dolazi u srce (venski priliv) automatski
se izbaci kontrakcijom ventrikula.
• Za to nije bitan rad (Frank Starlingov zakon).
• Više krvi – povoljniji položaj aktinskih i miozinskih niti
• Podražene SA ćelije
• Simpatikus povećava frekvenciju i snagu
• Hipertrofija srca
• I do 30 L SMV u zdravih sportista!
EKG - osnove
• P-talas (depolarizacija pretkomora)
• QRS (depolarizacija komora)
• T- talas(repolarizacija komora)
• PQ = vreme između početka kontrakcije pretkomora i
početka kontrakcije komora – 0,16s
• QT interval = trajanje sistole komora – 0,3s
• UZV srca: veličina srčanih komora, hipertrofija srčanog
mišića i funkcija zalistaka
 ANATOMIJA Kardiovaskularni sistem
Krvni sudovi
• Arterije, kapilari i vene
• Unutarnji endotelni sloj (tunica intima)
• Srednji mišićno-elastični sloj (tunica media)
• Spoljašnji vezivni sloj (tunica externa)
• Tunica media zbog krvi pod većimpritiskom ima deblji
mišićni sloj.
MALI KRVOTOK
• čine krvni sudovi priključeni plućima, tj. one dovode
vensku krv u pluća i arterijsku krv obogaćenu kiseonikom
odvode iz pluća.
• DSK-> plućna arterija - > gusta kapilarna mreža oko
alveola – > ogranci plućnih vena - > dve plućne vene –
> ulivaju se u levu srčanu pretkomoru
• Arteria pulmonalis (plućna arterija) počinje truncusom
pulmonalis i izlazi iz desne srčane komore, ona dovodi
vensku krv u pluća. Unutar šupljine osrčja je, a na izlazu
se deli na a. Pulmonalis dextra i a. Pulmonalis sinistra
teku prema plućnom hilusu te se unutar pluća dalje
razgranjuju
Plućne vene
• Iz pluća u levu srčanupretkomoru
• Vv pulmonales dextrae i vv pulmonales sinistrae
• Desne 3 : leve 2
 ANATOMIJA Kardiovaskularni sistem
Veliki krvotok
• Aorta sa svojim ograncima
• Venski deo velikoga krvotoka tvore gornja i donja šuplja
vena sa svojim pritocima.
• Aorta ima grudni (torakalni) i trbušni (abdominalni) dio.
• Aorta ascendens, arcus aortae, pars thoracica aortae
descendentis
 ANATOMIJA Kardiovaskularni sistem
grudna aorta i ogranci
• Grane luka aorte su:
• Brahiocefalično arterijsko stablo (truncus
brachiocephalicus) - > ide na desnu zajedničku
karotidnu i desnu potključnu arteriju.
• Leva zajednička karotidna arterija (arteria carotis
communis sinistra)
• Leva potključna arteria (arteria subclavia sinistra)
Arterije glave i vrata
• Zajednička karotidna arterija – arteria carotis
communis
• Na desnoj strani se odvaja od brahiocefaličnog
arterijskog stabla, a na levoj strani je neposredni
ogranak luka aorte
• Ima grudni i vratni deo
• Deli se na a. carotis interna i a carotis externa
• Spoljašnja karotidna arterija - arteria carotis externa
se u nivou gornje vilice deli na :
• Površinsku slepoočnu arteriju – a. temporalis
superficialis
• Gornjoviličnu arteriju – a. maxillaris
A.
maxillaris
A. temporalis
superficialis
• Carotis interna
• Arteria vertebralis
• WILLISOV PRSTEN!
• Aneurizme
Delovi Willisovog prstena(ŠESTOUGLA)
• prednja cerebralna arterija, leva i desna - lat. arteria
cerebri anterior
• prednja spojna arterija - lat. arteria communicans
anterior
• unutrašnja arterija glave, leva i desna - lat. arteria
carotis interna) (tj.srednja cerebralna arterija, lat. arteria
cerebri media)
• stražnjacerebralna arterija, leva i desna - lat. arteria
cerebri posterior
• stražnja spojna arterija - lat. arteria communicans
posterior
Unutrašnja karotidna arterija
• Krvlju opskrbljuje oko, mozak, moždane ovojnice, nosnu
šupljinu, spoljašnjii deo nosa, paranazalne sinuse
• Prolazi kroz canalis arteriae carotis internae i daje arteria
cerebri anterior et media – prednja i srednja arterija
velikog mozga!
Grudna aorta – aorta thoracalis
• Grane silazne aorte:
• Parijetalne grane – stražnje izmeđurebrene arterije –
aa. Intercostales posteriores
• Visceralne grane grudnog dela silazne aorte
• Bronhijalne arterije, aa bronchiales
• Ogranci za jednjak, rami oesophagei
• Ogranci za ssredogruđe, rami mediastinales
• Ogranci za osrčje, rami pericardiaci
Trbušna aorta
• Nastavak prsnog dijela silazne aorte
• Proteže se ispred lijeve strane kralježnice i to od
otvora ošita kroz koji prolazi do 4 slabinskog kralješka
• Dijeli se na a iliaca communis dextra et sinistra
• Grane:
• Parijetalne grane trbušne aorte
• Slabinske arterije aa lumbales
• Neparne grane:
• Celijačno arterijsko stablo – truncus coeliacus
• Arteria mesenterica superior et inferior
• Parne grane:
• A suprarenales
• Aa renales
Celijačno arterijsko stablo
• A gastrica sinistra, a hepatica communis, a lienalis
• Arteria mezenterica superior – odvaja se sa prednje
strane u razini L1 sa opskrbnim područjem dvanaesnika,
gušterače, jejunuma, ileuma, slijepog crijeva, crvuljka,
uzlazni dio debelog crijeva
• Arteria mesenterica inferior – odvaja se s prednje strane
u razini L2, spušta se lijevo od aorte i ide pristupom u
malu zdjelicu kao arteria rectalis superior.
Zajednička ilijačna arterija
• Podeli se na desnu i levu zajedničku ilijačnu arteriju, a.
Iliaca communis dextra et sinistra
• Unutarnja ilijačna arteria, a iliaca interna daje visceralne
ogranke (a uterina, a vesicalis, a rectalis), parijetalne
ogranke za mišiće glutealne regije i medijalnog dela
bedra.
• Spoljašnja ilijačna arterija prolazi ispod lig pubicuma te
se nastavlja u bedrenu arteriju – a femoralis
• Arteria femoralis – najveća opskrbna žila noge, nastavlja
se u arteriju kolenske jame – a popliteu, grane su joj aa
pudendae externae (grana spoljašnjih polnih) i a
profunda femoris (duboka arterija bedra).
 ANATOMIJA Kardiovaskularni sistem
 ANATOMIJA Kardiovaskularni sistem
Arterije ruke
• A subclavia na desnoj strani se odvaja od
brahiocefaličnoga arterijskog stabla, a na levoj strani je
ogranak luka aorte.
• Grane:
• Vertebralna arteria
• Arterijsko stablo štitnjače i vrata (truncus
thyrreocervicalis)
• Unutarnja grudna arteria (arteria thoracica interna)
• Vertebralna arterija ide kroz otvore poprečnih nastavaka
šestog do prvog vratnog pršljena te prolazi kroz veliki
zatiljni otvor i pristupa unutar lobanje – tu se one spajaju
i stvaraju a. basilaris – arterija bazilarna
 ANATOMIJA Kardiovaskularni sistem
• Arteria brachialis se nastavlja sve do u lakatnu jamu, gde
se podijeli na palčanu arteriju (a radialis) i lakatnu arteriju
(a ulnaris)
• Na dlanu tvore arcuse palmarise (arterijski lukovi za
vaskularizaciju šake i prstiju)
 ANATOMIJA Kardiovaskularni sistem
• Vertebralna arterija se uspinje kroz otvore poprečnih
nastavaka 6-1 cervikalnog pršljena , prolazi kroz veliki
zatiljni otvor i pristupa unutar lobanje.
• Obostrano spojene vertebralne arterije tvore a. basilaris
• Pazušna arterija – nastavak je potključne arterije i
proteže se od prostora između ključne kosti i prvog rebra
gdje se nastavlja na potključnu arteriju, pa do m
pectoralis majora gdje se nastavlja na pazušnu arteriju
nadlaktična arterija – a brachialis!
• A poplitea – a tibialis posterior et arteria tibialis anterior
• A tibialis posterior – iza medijalnog maleola goljenične
kosti se dijeli na a plantaris medialis i a plantaris
lateralis.
Vene
• Vena vaca superior dovodi krv iz gornjeg dela tela,
• v cava inferior iz donjeg dela tela,
• sinus coronarius vensku krv vodi iz srčanog mišića
• Gornja šuplja vena smeštena u gornjem sredogruđu
• i nastaje spajanjem desne i leve brahiocefalične
vene i ona dovodi krv iz ruke i glave
Vena vratnica – vena portae
• Vena portae (vena vratnica) sakuplja vensku krv iz
celoga probavnog sistema unutar trbušne šupljine i njima
pridodanu vensku krv slezine
• Celokupnu krv jetre odvode jetrene vene što utiču u
završni deo donje šuplje vene
 ANATOMIJA Kardiovaskularni sistem
Vene nogu
• Na spoljašnju ilijačnu venu se nastavlja vena femoralis,
pa prednja i stražnja golenična vena – v tibialis anterior
et posterior!
• varikoziteti
Limfni sistem i limfa
• Limfa teče samo jednim smerom tj .
• Od perifernih tkiva prema velikim venama (zalisci!)
• Najveći limfni vodovi su ductus thoracicus (grudni
limfovod) i ductus lymphaticus dexter (desni limfovod)
• Oba utiču u stecište potključne i unutrašnje jugularne
vene tj. Venski ugao.
Uloga limfe
• Neprekidno odnošenje belančevinskih molekula iz
međućelijskog prostora (ako ne = nagomilavanje)
• Prenos masti – nakon apsorpcije iz crevnih resica
izravno ulaze u nju
• Imunosna uloga
• Limfna crpka – stezanje glatkih mišićnih vlakana u zidu
limfne žile i pritisak spolja(npr. mišić)
1 sur 44

Recommandé

Respiratorni sistem čoveka par
Respiratorni sistem čovekaRespiratorni sistem čoveka
Respiratorni sistem čovekadr Šarac
37.5K vues83 diapositives
Fiziologija kardiovaskularnog sistema par
Fiziologija kardiovaskularnog sistemaFiziologija kardiovaskularnog sistema
Fiziologija kardiovaskularnog sistemadr Šarac
10.9K vues50 diapositives
SRCE par
SRCE SRCE
SRCE dr Šarac
2.4K vues108 diapositives
Sistem organa za cirkulaciju: krv i limfa par
Sistem organa za cirkulaciju: krv i limfaSistem organa za cirkulaciju: krv i limfa
Sistem organa za cirkulaciju: krv i limfaplavaplaneta
59.1K vues18 diapositives
Krv par
KrvKrv
Krvdr Šarac
11.6K vues78 diapositives
Sistem organa za izlučivanje par
Sistem organa za izlučivanjeSistem organa za izlučivanje
Sistem organa za izlučivanjeIvana Damnjanović
65.7K vues26 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Zglobovi par
Zglobovi Zglobovi
Zglobovi dr Šarac
29K vues59 diapositives
GRADJA SRCA par
GRADJA SRCAGRADJA SRCA
GRADJA SRCAdr Šarac
2.5K vues50 diapositives
Srce (cor) par
Srce (cor)Srce (cor)
Srce (cor)Antonio Kobaš
13.1K vues13 diapositives
ANATOMIJA URINARNI SISTEM par
 ANATOMIJA URINARNI SISTEM ANATOMIJA URINARNI SISTEM
ANATOMIJA URINARNI SISTEMAnatomija dr Šarac
18.7K vues31 diapositives
Tkiva par
Tkiva Tkiva
Tkiva Ivana Damnjanović
17K vues25 diapositives
Kрвне ћелије par
Kрвне ћелије Kрвне ћелије
Kрвне ћелије Violeta Djuric
1.3K vues12 diapositives

Tendances(20)

GRADJA SRCA par dr Šarac
GRADJA SRCAGRADJA SRCA
GRADJA SRCA
dr Šarac2.5K vues
uobliceni elementi krvi par MT998
uobliceni elementi krviuobliceni elementi krvi
uobliceni elementi krvi
MT9984.1K vues
KOSTI RUKE par dr Šarac
KOSTI RUKEKOSTI RUKE
KOSTI RUKE
dr Šarac51.1K vues
Urinararni trakt par dr Šarac
Urinararni traktUrinararni trakt
Urinararni trakt
dr Šarac6.1K vues
Skelet glave, trupa i udova par Ena Horvat
Skelet glave, trupa i udovaSkelet glave, trupa i udova
Skelet glave, trupa i udova
Ena Horvat13K vues
Anatomija lokomotornog sistema par dr Šarac
Anatomija lokomotornog sistemaAnatomija lokomotornog sistema
Anatomija lokomotornog sistema
dr Šarac25.2K vues
Kosti trupa i grudnog koša par dr Šarac
Kosti trupa i grudnog košaKosti trupa i grudnog koša
Kosti trupa i grudnog koša
dr Šarac24.5K vues

En vedette

Arterijska hipertenzija par
Arterijska hipertenzijaArterijska hipertenzija
Arterijska hipertenzijadr Šarac
3.4K vues12 diapositives
Semundja e hipertensionit par
Semundja e hipertensionitSemundja e hipertensionit
Semundja e hipertensionitZajmira Thanasi
2.8K vues23 diapositives
Fiziologija kardiovaskularnog sistema par
Fiziologija kardiovaskularnog sistemaFiziologija kardiovaskularnog sistema
Fiziologija kardiovaskularnog sistemaMilica Sekelji
15.8K vues21 diapositives
Hipertensioni par
Hipertensioni Hipertensioni
Hipertensioni Dani Muhaj
4.8K vues21 diapositives
HTA par
HTAHTA
HTAEriola Gjeka
4K vues23 diapositives
Srce (Heart) par
Srce (Heart)Srce (Heart)
Srce (Heart)Milan Taradi
13.2K vues71 diapositives

Similaire à ANATOMIJA Kardiovaskularni sistem

Arterije par
ArterijeArterije
ArterijeAntonio Kobaš
10.5K vues16 diapositives
Srce i krvne žile - repetitorij par
Srce i krvne žile - repetitorijSrce i krvne žile - repetitorij
Srce i krvne žile - repetitorijVinko Bubic, MD
6.4K vues47 diapositives
Vene par
VeneVene
VeneAu Medu
308 vues20 diapositives
Vene par
VeneVene
VeneAntonio Kobaš
11.7K vues21 diapositives
Dišni sustav par
Dišni sustavDišni sustav
Dišni sustavAntonio Kobaš
20.1K vues28 diapositives
Zidovi grudnog kosa par
Zidovi grudnog kosaZidovi grudnog kosa
Zidovi grudnog kosaAu Medu
410 vues11 diapositives

Similaire à ANATOMIJA Kardiovaskularni sistem(7)

Plus de Anatomija dr Šarac

Vene par
Vene Vene
Vene Anatomija dr Šarac
738 vues42 diapositives
gornjaidonjaupljavena par
gornjaidonjaupljavenagornjaidonjaupljavena
gornjaidonjaupljavenaAnatomija dr Šarac
258 vues26 diapositives
Aorta drugi deo par
Aorta  drugi deoAorta  drugi deo
Aorta drugi deoAnatomija dr Šarac
623 vues17 diapositives
Arterijskahipertenzija par
Arterijskahipertenzija Arterijskahipertenzija
Arterijskahipertenzija Anatomija dr Šarac
182 vues12 diapositives
Unutrasnjiispoljasnjizenskiimuskipolniorganij par
UnutrasnjiispoljasnjizenskiimuskipolniorganijUnutrasnjiispoljasnjizenskiimuskipolniorganij
UnutrasnjiispoljasnjizenskiimuskipolniorganijAnatomija dr Šarac
198 vues17 diapositives
Graadojkesavicnatalija 140401110835-phpapp01 par
Graadojkesavicnatalija 140401110835-phpapp01Graadojkesavicnatalija 140401110835-phpapp01
Graadojkesavicnatalija 140401110835-phpapp01Anatomija dr Šarac
97 vues16 diapositives

Plus de Anatomija dr Šarac(20)

ANATOMIJA Kardiovaskularni sistem

 • 3. Srce (cor) • Dvostruka mišićna pumpa • Vezivno-mišićne pregrade ili septa • 2 faze: sistola i dijastola • Endokard (serozna presvlaka), miokard, spoljašnja strana srca – seroza ili epikard
 • 6. Atrijum = pretkomora • Atrium dextrum – utiču gornja i donja šuplja vena te sinus coronarius (krv iz srčana mišića) • “ulaz” u atrium • je ostium ili ušće, a prekriva ga valvula tricuspidalis koje drže 2 chordae tendineae tj dva papilarna mišića • Odatle venska krv odlazi u plućnu arteriju kroz ušće plućne arterije tri polumesečasta zaliska (semilunarna) • Pluća (plućne arterije-arteriole-kapilare...plućne vene)
 • 7. • Plućne vene, vv pulmonales nose svežu krv u levi atrijum – ventrikul. • Aorta ima ušće, ostium aortae, koja ima valvulu sa 3 polumesečasta (semilunarna) zaliska
 • 8. Provodno srčano mišićje • Miociti u kojima nastaju i provode se impulsi • SA čvor – AV čvor – AV snop – kraci desnog i levog AV snopa – Purkinjeova vlakna • SA čvor u gornjem dijelu desne pretkomore, AV čvor u donjem delu desne pretkomore • SA čvor “prima” informacije autonomnog sistema • Purkinjeova vlakna dospevaju do srčanog mišića • SA čvor čini “pacemaker” tj daje spontane impulse od 70/min. Šta ako otkaže? • 0,16 sekunde AV čvor “zaustavlja” impuls
 • 9. Perikard • Vezivno-serozna ovojnica srca , početnih delova aorte i plućne arterije, te završnih delova plućnih vena. • Unutar njega je šupljina, sa malo serozne tečnosti
 • 10. Srčani minutni volumen • Količina krvi koju svaka komora izbaci u jednoj minuti (cca 5L) i odgovara računu: • 70mL X 70/min = 5 000mL • Količina krvi koja dolazi u srce (venski priliv) automatski se izbaci kontrakcijom ventrikula. • Za to nije bitan rad (Frank Starlingov zakon). • Više krvi – povoljniji položaj aktinskih i miozinskih niti • Podražene SA ćelije
 • 11. • Simpatikus povećava frekvenciju i snagu • Hipertrofija srca • I do 30 L SMV u zdravih sportista!
 • 12. EKG - osnove • P-talas (depolarizacija pretkomora) • QRS (depolarizacija komora) • T- talas(repolarizacija komora) • PQ = vreme između početka kontrakcije pretkomora i početka kontrakcije komora – 0,16s • QT interval = trajanje sistole komora – 0,3s • UZV srca: veličina srčanih komora, hipertrofija srčanog mišića i funkcija zalistaka
 • 14. Krvni sudovi • Arterije, kapilari i vene • Unutarnji endotelni sloj (tunica intima) • Srednji mišićno-elastični sloj (tunica media) • Spoljašnji vezivni sloj (tunica externa) • Tunica media zbog krvi pod većimpritiskom ima deblji mišićni sloj.
 • 15. MALI KRVOTOK • čine krvni sudovi priključeni plućima, tj. one dovode vensku krv u pluća i arterijsku krv obogaćenu kiseonikom odvode iz pluća. • DSK-> plućna arterija - > gusta kapilarna mreža oko alveola – > ogranci plućnih vena - > dve plućne vene – > ulivaju se u levu srčanu pretkomoru • Arteria pulmonalis (plućna arterija) počinje truncusom pulmonalis i izlazi iz desne srčane komore, ona dovodi vensku krv u pluća. Unutar šupljine osrčja je, a na izlazu se deli na a. Pulmonalis dextra i a. Pulmonalis sinistra teku prema plućnom hilusu te se unutar pluća dalje razgranjuju
 • 16. Plućne vene • Iz pluća u levu srčanupretkomoru • Vv pulmonales dextrae i vv pulmonales sinistrae • Desne 3 : leve 2
 • 18. Veliki krvotok • Aorta sa svojim ograncima • Venski deo velikoga krvotoka tvore gornja i donja šuplja vena sa svojim pritocima. • Aorta ima grudni (torakalni) i trbušni (abdominalni) dio. • Aorta ascendens, arcus aortae, pars thoracica aortae descendentis
 • 20. grudna aorta i ogranci • Grane luka aorte su: • Brahiocefalično arterijsko stablo (truncus brachiocephalicus) - > ide na desnu zajedničku karotidnu i desnu potključnu arteriju. • Leva zajednička karotidna arterija (arteria carotis communis sinistra) • Leva potključna arteria (arteria subclavia sinistra)
 • 21. Arterije glave i vrata • Zajednička karotidna arterija – arteria carotis communis • Na desnoj strani se odvaja od brahiocefaličnog arterijskog stabla, a na levoj strani je neposredni ogranak luka aorte • Ima grudni i vratni deo • Deli se na a. carotis interna i a carotis externa • Spoljašnja karotidna arterija - arteria carotis externa se u nivou gornje vilice deli na : • Površinsku slepoočnu arteriju – a. temporalis superficialis • Gornjoviličnu arteriju – a. maxillaris
 • 23. • Carotis interna • Arteria vertebralis • WILLISOV PRSTEN! • Aneurizme
 • 24. Delovi Willisovog prstena(ŠESTOUGLA) • prednja cerebralna arterija, leva i desna - lat. arteria cerebri anterior • prednja spojna arterija - lat. arteria communicans anterior • unutrašnja arterija glave, leva i desna - lat. arteria carotis interna) (tj.srednja cerebralna arterija, lat. arteria cerebri media) • stražnjacerebralna arterija, leva i desna - lat. arteria cerebri posterior • stražnja spojna arterija - lat. arteria communicans posterior
 • 25. Unutrašnja karotidna arterija • Krvlju opskrbljuje oko, mozak, moždane ovojnice, nosnu šupljinu, spoljašnjii deo nosa, paranazalne sinuse • Prolazi kroz canalis arteriae carotis internae i daje arteria cerebri anterior et media – prednja i srednja arterija velikog mozga!
 • 26. Grudna aorta – aorta thoracalis • Grane silazne aorte: • Parijetalne grane – stražnje izmeđurebrene arterije – aa. Intercostales posteriores • Visceralne grane grudnog dela silazne aorte • Bronhijalne arterije, aa bronchiales • Ogranci za jednjak, rami oesophagei • Ogranci za ssredogruđe, rami mediastinales • Ogranci za osrčje, rami pericardiaci
 • 27. Trbušna aorta • Nastavak prsnog dijela silazne aorte • Proteže se ispred lijeve strane kralježnice i to od otvora ošita kroz koji prolazi do 4 slabinskog kralješka • Dijeli se na a iliaca communis dextra et sinistra • Grane: • Parijetalne grane trbušne aorte • Slabinske arterije aa lumbales • Neparne grane: • Celijačno arterijsko stablo – truncus coeliacus • Arteria mesenterica superior et inferior • Parne grane: • A suprarenales • Aa renales
 • 28. Celijačno arterijsko stablo • A gastrica sinistra, a hepatica communis, a lienalis • Arteria mezenterica superior – odvaja se sa prednje strane u razini L1 sa opskrbnim područjem dvanaesnika, gušterače, jejunuma, ileuma, slijepog crijeva, crvuljka, uzlazni dio debelog crijeva • Arteria mesenterica inferior – odvaja se s prednje strane u razini L2, spušta se lijevo od aorte i ide pristupom u malu zdjelicu kao arteria rectalis superior.
 • 29. Zajednička ilijačna arterija • Podeli se na desnu i levu zajedničku ilijačnu arteriju, a. Iliaca communis dextra et sinistra • Unutarnja ilijačna arteria, a iliaca interna daje visceralne ogranke (a uterina, a vesicalis, a rectalis), parijetalne ogranke za mišiće glutealne regije i medijalnog dela bedra. • Spoljašnja ilijačna arterija prolazi ispod lig pubicuma te se nastavlja u bedrenu arteriju – a femoralis • Arteria femoralis – najveća opskrbna žila noge, nastavlja se u arteriju kolenske jame – a popliteu, grane su joj aa pudendae externae (grana spoljašnjih polnih) i a profunda femoris (duboka arterija bedra).
 • 32. Arterije ruke • A subclavia na desnoj strani se odvaja od brahiocefaličnoga arterijskog stabla, a na levoj strani je ogranak luka aorte. • Grane: • Vertebralna arteria • Arterijsko stablo štitnjače i vrata (truncus thyrreocervicalis) • Unutarnja grudna arteria (arteria thoracica interna) • Vertebralna arterija ide kroz otvore poprečnih nastavaka šestog do prvog vratnog pršljena te prolazi kroz veliki zatiljni otvor i pristupa unutar lobanje – tu se one spajaju i stvaraju a. basilaris – arterija bazilarna
 • 34. • Arteria brachialis se nastavlja sve do u lakatnu jamu, gde se podijeli na palčanu arteriju (a radialis) i lakatnu arteriju (a ulnaris) • Na dlanu tvore arcuse palmarise (arterijski lukovi za vaskularizaciju šake i prstiju)
 • 36. • Vertebralna arterija se uspinje kroz otvore poprečnih nastavaka 6-1 cervikalnog pršljena , prolazi kroz veliki zatiljni otvor i pristupa unutar lobanje. • Obostrano spojene vertebralne arterije tvore a. basilaris • Pazušna arterija – nastavak je potključne arterije i proteže se od prostora između ključne kosti i prvog rebra gdje se nastavlja na potključnu arteriju, pa do m pectoralis majora gdje se nastavlja na pazušnu arteriju nadlaktična arterija – a brachialis!
 • 37. • A poplitea – a tibialis posterior et arteria tibialis anterior • A tibialis posterior – iza medijalnog maleola goljenične kosti se dijeli na a plantaris medialis i a plantaris lateralis.
 • 38. Vene • Vena vaca superior dovodi krv iz gornjeg dela tela, • v cava inferior iz donjeg dela tela, • sinus coronarius vensku krv vodi iz srčanog mišića • Gornja šuplja vena smeštena u gornjem sredogruđu • i nastaje spajanjem desne i leve brahiocefalične vene i ona dovodi krv iz ruke i glave
 • 39. Vena vratnica – vena portae • Vena portae (vena vratnica) sakuplja vensku krv iz celoga probavnog sistema unutar trbušne šupljine i njima pridodanu vensku krv slezine • Celokupnu krv jetre odvode jetrene vene što utiču u završni deo donje šuplje vene
 • 41. Vene nogu • Na spoljašnju ilijačnu venu se nastavlja vena femoralis, pa prednja i stražnja golenična vena – v tibialis anterior et posterior! • varikoziteti
 • 43. • Limfa teče samo jednim smerom tj . • Od perifernih tkiva prema velikim venama (zalisci!) • Najveći limfni vodovi su ductus thoracicus (grudni limfovod) i ductus lymphaticus dexter (desni limfovod) • Oba utiču u stecište potključne i unutrašnje jugularne vene tj. Venski ugao.
 • 44. Uloga limfe • Neprekidno odnošenje belančevinskih molekula iz međućelijskog prostora (ako ne = nagomilavanje) • Prenos masti – nakon apsorpcije iz crevnih resica izravno ulaze u nju • Imunosna uloga • Limfna crpka – stezanje glatkih mišićnih vlakana u zidu limfne žile i pritisak spolja(npr. mišić)