Publicité
32 informatica gim
32 informatica gim
32 informatica gim
32 informatica gim
Publicité
32 informatica gim
32 informatica gim
32 informatica gim
32 informatica gim
32 informatica gim
Publicité
32 informatica gim
32 informatica gim
32 informatica gim
32 informatica gim
32 informatica gim
Publicité
32 informatica gim
32 informatica gim
32 informatica gim
32 informatica gim
32 informatica gim
Publicité
32 informatica gim
32 informatica gim
32 informatica gim
32 informatica gim
32 informatica gim
Publicité
32 informatica gim
32 informatica gim
32 informatica gim
32 informatica gim
Prochain SlideShare
Informatica gimn romInformatica gimn rom
Chargement dans ... 3
1 sur 28
Publicité

Contenu connexe

Publicité
Publicité

32 informatica gim

 1. MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA PROIECT Curriculum pentru disciplina INFORMATICA Clasele V-IX (la decizia şcolii – cl.V,VI; obligatorie - cl.VII, VIII, IX) Chişinău, 2010 1
 2. Preliminarii Curriculum–ul la disciplina Informatica este un document normativ şi obligatoriu pentru realizarea procesului de predare – învăţare al disciplinei de studiu Informatica în clasele V−IX. Obiectul de studiu al Informaticii ca ştiinţă interdisciplinară este prelucrarea automată a informaţiei cu ajutorul calculatoarelor electronice. Ca disciplină şcolară, Informatica are drept scop principal formarea şi dezvoltarea gândirii algoritmice a elevului şi se întemeiază pe principiile: - îmbinării proceselor de predare-învăţare a cunoştinţelor teoretice cu activităţile practice la calculator; - adaptării cunoştinţelor predare la vârsta elevilor; - interdisciplinarităţii; - adecvării metodelor de predare-învăţare la instruirea asistată de calculator ; - echilibrării încărcăturii informaţionale şi continuităţii între clase şi trepte de învăţământ prin eşalonarea materialului teoretic în funcţie de particularităţile de vârstă ale elevului şi în concordanţă cu performanţele programelor de instruire, programelor de aplicaţii şi programelor de sistem ale calculatorului; - diferenţierii şi individualizării predării-învăţării; - stabilirii unui nivel obligatoriu de pregătire şi domeniul Informaticii şi formării capacităţilor de avansare la însuşirea temelor necunoscute şi în aplicarea tehnologiilor informaţionale moderne. Funcţiile curriculumului gimnazial la informatică: • act normativ al procesului de predare-învăţare-evaluare a Informaticii în contextul unei pedagogii axate pe competenţe; • reper pentru proiectarea didactică şi desfăşurarea procesului educaţional din perspectiva unei pedagogii axate pe competenţe; • componentă de bază pentru elaborarea strategiei de evaluare la Informatică; • orientare a procesului educaţional spre formare de competenţe la elevi; • componentă fundamentală pentru elaborarea manualelor şcolare, manualelor electronice, ghidurilor metodologice, testelor de evaluare. Beneficiari: Curriculumul este destinat profesorilor de informatică din instituţiile preuniversitare, specialiştilor principali la disciplină, autorilor de manuale şi ghiduri metodologice, elevilor. Administrarea disciplinei Nr. de unităţi Statutul Nr. de ore Aria curriculară Clasa de conţinuturi disciplinei pe an pe clase La decizia şcolii „Tehnologii” V 2 34 ore VI 2 34 ore Obligatorie „Matematică şi ştiinţe” VII 3 34ore VIII 2 34ore IX 1 34ore 2
 3. I. Concepţia didactică a disciplinei • Definirea disciplinei Informatica Informatica participă la formarea şi dezvoltarea generală a personalităţii, accentul instruirii la informatică fiind pus pe dezvoltarea gândirii logice şi algoritmice. Integrarea persoanei în mediul informatizat al societăţii moderne este posibilă numai în cazul deţinerii cunoştinţelor informatice fundamentale şi abilităţilor de utilizare instrumentală şi de comunicare cu calculatorul şi prin intermediul acestuia – totalitate de competenţe care se conţin în noţiunea de cultură informaţională. • Statutul disciplinei în planul de învăţământ Informatica este disciplină obligatorie în aria curriculară „Matematică şi ştiinţe” • Valoarea formativă a disciplinei - formarea deprinderilor practice de utilizare a calculatorul pentru prelucrarea informaţiei; - formarea deprinderilor practice de comunicare folosind reţelele de calculatoare; - studierea informaticii ca ştiinţă, care include elemente de algoritmizare, modelare, programare, logică, noţiunile de acumulare, păstrare şi prelucrare a informaţiei. • Principiile specifice predării-învăţării disciplinei Informatica Curriculumul gimnazial la Informatică propune un model de studiu integrat al acestei discipline, model care contribuie la formarea la elevi a unei concepţii unitare asupra informaticii ca ştiinţă şi asupra metodelor de implementare a conceptelor informatice pentru dezvoltarea perpetuă a societăţii contemporane. În acest context se conturează următoarele principii specifice ale disciplinei Informatica: 1. Principiul abordării integrate a disciplinei - structurarea conţinuturilor într-un model integrat, modular, care are ca scop crearea şi dezvoltarea competenţelor elevului pentru utilizarea sistemelor informatice şi cultivarea continuă a modului de gândire algoritmic. 2. Principiul centrării activităţii / demersului didactic pe elev – acceptarea unui model de învăţare activă, centrat pe elev, orientat către activităţi individuale sau în grup, care să permită dezvoltarea independenţei de acţiune, originalităţii, creativităţii, capacităţii de lucru în echipă, combinând acestea cu individualizarea ritmului de învăţare. 3. Principiul funcţionalităţii sociale ale procesului didactic, care presupune dezvoltarea aptitudinilor şi competenţelor necesare pentru integrarea organică a elevilor în societatea informaţională. Principiul este realizat în baza activităţilor practice de studiere şi utilizare ale aplicaţiilor software de uz general şi de comunicare. 3
 4. 4. 4. Principiul corelaţiei interdisciplinare, care presupune abordarea unui demers didactic interdisciplinar cu toate disciplinele şcolare, prin utilizarea principiilor şi metodelor informatice pentru rezolvarea de probleme, elaborarea proiectelor, prelucrare de informaţii specifice disciplinelor şi utilizarea resurselor educaţionale digitale. • Orientări generale de predare-învăţare a disciplinei Informatica Procesul general de predare-învăţare a disciplinei Informatica este elaborat în contextul sistemului de competenţe pentru învăţământul preuniversitar. II. Competenţe-cheie / transversale 1. Competenţe de învăţare / de a învăţa să înveţi. 2. Competenţe de comunicare în limba maternă / limba de stat. 3. Competenţe de comunicare într-o limbă străină. 4. Competenţe acţional-strategice. 5. Competenţe de autocunoaştere şi autorealizare. 6. Competenţe interpersonale, civice, morale. 7. Competenţe de bază în matematică, ştiinţe şi tehnologie. 8. Competenţe digitale, în domeniul tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor. 9. Competenţe culturale, interculturale (de a recepta şi a crea valori). 10. Competenţe antreprenoriale. III. Competenţele transdisciplinare pe trepte de învăţământ – învăţământul gimnazial Competenţe de învăţare / de a învăţa să înveţi • Competenţa de planificare şi organizare a propriei învăţări atât individual cît şi în grup. Competenţe de comunicare în limba maternă / limba de stat • Competenţa de realizare a unor contacte comunicative constructive în limba maternă / de stat pe cale orală cît şi în scris. • Competenţa de utilizare adecvată în limba maternă / de stat a terminologiei specifice disciplinelor de învăţământ studiate la treapta gimnazială. Competenţe de comunicare într-o limbă străină • Competenţe de a comunica într-o limbă străină în situaţii cunoscute, modelate. Competenţe de bază în matematică, ştiinţe şi tehnologie • Competenţe de a dobândi şi a aplica cunoştinţe de bază din domeniul Matematică, Ştiinţe şi Tehnologii în rezolvarea unor probleme şi situaţii din cotidian. Competenţe acţional-strategice • Competenţe de a identifica probleme acţional-strategice şi a propune soluţii de rezolvare. • Competenţe de a-şi planifica activitatea, de a prognoza rezultatele aşteptate. • Competenţe de a elabora strategii de activitate în grup. Competenţe digitale, în domeniul tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor (TIC) • Competenţe de utilizare în situaţii reale a instrumentelor cu acţiune digitală (telefonul, teleghidul, calculatorul electronic etc.). 4
 5. •Competenţe de a crea documente şi a utiliza serviciile electronice de bază (e- guvernare, e-business, e-educaţie, e-sănătate, e-cultură), în comunicare şi dobândirea informaţiilor, inclusiv reţeaua Internet. Competenţe interpersonale, civice, morale • Competenţe de a lucra în echipă, de a preveni şi rezolva situaţiile de conflict. • Competenţe de a accepta şi a respecta valorile fundamentale ale democraţiei, a practicilor democratice şi a drepturilor omului. • Competenţe de a se comporta în situaţii cotidiene în baza normelor şi valorilor moral-spirituale. Competenţe de autocunoaştere şi autorealizare • Competenţe de a se autoaprecia adecvat şi a-şi valorifica potenţialul pentru dezvoltarea personală şi autorealizare. • Competenţe de a alege modul sănătos de viaţă. • Competenţe de a se adapta la condiţii noi. Competenţe culturale, interculturale (de a recepta şi de a crea valori) • Competenţe de receptare a culturii naţionale şi a culturilor europene. • Competenţe de a aprecia diversitatea culturală a lumii şi de a fi tolerant la valorile culturale ale altor etnii. Competenţe antreprenoriale • Competenţa de a se orienta în domeniile profesionale din economie şi viaţa socială în vederea selectării viitoarei profesii. • Competenţe de utilizare a regulilor de elaborare a unor proiecte de cercetare şi dezvoltare simple în domeniul antreprenorial. IV. COMPETENŢE DE BAZĂ LA INFORMATICĂ 1. Formarea unei viziuni ştiinţifice asupra componentei informatice în societatea contemporană. 2. Cunoaşterea proceselor, principiilor şi metodelor de codificare şi decodificare a informaţiei în scopul realizării comunicării interumane şi uman – sistem informatic. 3. Identificarea structurii generale a sistemelor electronice, a principiilor de funcţionare a sistemelor de transmitere, stocare şi de prelucrare a informaţiei. 4. Elaborarea modelelor informatice ale obiectelor, sistemelor şi proceselor frecvent întâlnite în activitatea cotidiană. 5. Aplicarea metodelor de algoritmizare, de formalizare, de analiză, de sinteză şi de programare pentru soluţionarea problemelor legate de prelucrarea digitală a informaţiei. 6. Translarea algoritmilor frecvent utilizaţi într-un limbaj de programare de nivel înalt. 7. Colectarea, păstrarea şi prelucrarea informaţiei cu ajutorul aplicaţiilor software specializate. 8. Generarea şi elaborarea automată a documentelor Web. 9. Efectuarea experimentelor virtuale, rezolvarea problemelor de activitate cotidiană şi elaborarea de modele ale fenomenelor studiate, folosind aplicaţii, laboratoare şi medii digitale educaţionale; interpretarea rezultatelor obţinute. 10. Respectarea regulilor de securitate, ergonomice şi etice în activităţile bazate pe utilizarea tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor. 5
 6. V. Repartizarea temelor pe clase şi pe unităţi de timp Nr. de Total Clasa Temele ore V 1. Gestiunea fişierelor 8 34 2. Prezentări digitale 26 VI 1. Servicii de reţea 12 2. Securitatea informaţiei 6 34 3. Programe de aplicaţii 7 4. Comunicarea interpersonală în Internet 9 VII 1. Structura calculatorului. Reţele de calculatoare 8 2. Sisteme de operare 11 34 3. Editarea textelor 15 VIII 1. Calcul tabelar 17 34 2. Algoritmi şi executanţi 17 IX 1. Metode de descriere a limbajelor. Vocabularul şi 7 sintaxa unui limbaj de programare de nivel înalt. 2. Conceptul de dată. Tipuri de date simple 7 34 3. Conceptul de acţiune. Instrucţiunile unui limbaj de 11 programare de nivel înalt 4. Tipuri de date structurate 9 Clasa V Competenţe specifice Teme / Conţinuturi / Activităţi de învăţare şi Noţiuni-cheie evaluare 1.GESTIUNEA FIŞIERELOR - recunoaşterea Formate de fişiere: Exerciţii de: tipurilor fişierelor - format de fişier; - identificare a fişierelor sistemului de - denumiri de fişiere. după extensie; operare; Operaţii asupra fişierelor: - identificare a fişierelor - efectuarea de - identificarea; după pictogramă; operaţii elementare - căutarea; - vizualizare a asupra fişierelor; - selectarea; proprietăţilor unui - crearea şi - ştergerea; fişier; modificarea - crearea; - creare a fişierelor şi de fişierelor cu ajutorul - copierea; atribuire de denumiri; operaţiilor admise. - mutarea; - precizare a tipului de - redenumirea; fişiere; - modificarea atributelor; - căutare a fişierelor; - sortarea; - selectare a fişierelor şi - filtrarea; grupurilor de fişiere; - recuperarea. - creare de copii a fişierelor; 6
 7. - mutare a fişierelor; - redenumire a fişierelor; - ştergere a fişierelor; - recuperare a fişierelor; - modificare a atributelor de fişiere; - sortare a fişierelor după nume; 2. PREZENTĂRI DIGITALE - explicarea Prezentări electronice: Exerciţii de: termenului - prezentare; - definire a prezentărilor; prezentare; - structura prezentării; - identificare a tipului de - descrierea structurii - fereastră de aplicaţie; prezentări; unei prezentări; - diapozitiv; - enumerare a formatelor - elaborarea - format implicit. unei foi de prezentare; prezentărilor - identificare a utilizând elementelor din instrumentele de fereastra aplicaţii; operare cu - deschidere a diapozitive. prezentărilor existente; - deschidere concomitentă a mai multor prezentări; - salvare de prezentări; - închidere a prezentărilor; - vizualizare a prezentărilor la ecran; - personalizare a mediului de lucru; - explicare a noţiunii de diapozitiv; - inserare şi ştergere a diapozitivelor; - reordonare a diapozitivelor; - alegere a designului prestabilit de diapozitiv; - alegere a designului prestabilit de prezentare. - efectuarea Inserarea şi editarea textelor Exerciţii de: operaţiilor de Inserarea textelor pe - introducere şi editare a inserare şi editare a diapozitive. textelor; textelor; Formatarea textului: - formatare a textelor şi - utilizarea - font; paragrafelor conform instrumentelor de - dimensiune; modelelor propuse; corectare a textelor; - stil de afişare; - creare şi ordonare a - introducerea şi - aliniere; listelor numerotate sau 7
 8. editarea textelor din - culoare; marcate cu simboluri componenţa - marcaje de listă; de evidenţiere; prezentărilor; - proprietăţi ale - copiere, mutare şi paragrafului. ştergere a textelor; - creare prezentărilor ce Selectarea fragmentelor de conţin texte conform text. modelelor propuse. Copierea, mutarea şi ştergerea fragmentelor de text. - identificarea Inserarea şi editarea Exerciţii de: modului adecvat de imaginilor - inserare a imaginilor inserare a Inserarea imaginilor pe furnizate de aplicaţia în imaginilor în diapozitive: studiu; prezentare din - dintr-o locaţie externă; - inserare a imaginilor locaţii externe sau - din biblioteca din surse externe; bibliotecile sistemului de - inserare a imaginilor aplicaţiei; prezentări; scanate; - utilizarea - din colecţia de - inserare a textelor instrumentelor de primitive grafice; artistice; desenare, - din dispozitivele foto - de copiere şi încorporate în digitale şi scannere. redimensionare a aplicaţie; desenelor; - elaborarea - de decupare a prezentărilor ce Editarea imaginilor: fragmentelor imaginilor conţin texte şi - poziţionarea; inserate; imagini grafice; - redimensionarea; - de modificare a gamei - selectarea gamei coloristice a imaginilor; coloristice; - de ajustare a - ajustarea parametrilor parametrilor de de luminozitate şi luminozitate şi contrast contrast; a imaginilor; - rotirea imaginilor; - creare a prezentărilor - decuparea fragmentelor ce conţin imagini de imagini. conform modelului propus. - aplicarea regulilor Vizualizarea prezentărilor Exerciţii de: de proiectare a unei - identificare şi explicare prezentări; Derularea prezentărilor. a modurilor de - utilizarea formelor Utilizarea efectelor de vizualizare a adecvate de animaţie: prezentărilor; vizualizare a - efecte de apariţie; - asociere a unui efect de prezentărilor în - efecte de deplasare; animaţie unui element, dependenţă de etapa - efecte de unui diapozitiv sau elaborării sau tipul redimensionare; prezentări conform de prezentare; - efecte de dispariţie. modelului propus; - identificarea şi - - creare şi de derulare a utilizarea modelelor Modele de diapozitive şi prezentărilor conform de diapozitive; modele de prezentări. modelului propus; - utilizarea efectelor - identificare şi aplicare a de animaţie. diapozitivelor cu formate furnizate de 8
 9. aplicaţie; - identificarea modelelor de prezentări şi aplicarea lor în dependenţă de stilul de prezentare. Clasa VI Competenţe specifice Teme / Conţinuturi / Activităţi de Noţiuni-cheie învăţare şi evaluare 1. SERVICII DE REŢEA - identificarea tipurilor de Serviciile reţelei Exerciţii de: conexiune şi serviciile oferite de Internet: - identificare a furnizorii de servicii Internet; - posta electronică; principalelor - utilizarea principalelor servicii - transferul de servicii oferite Internet; fişiere; de reţeaua - respectarea elementelor de etică - accesul la Internet: şi regulilor de comportament pe calculatoarele - explicare a Internet. aflate la distanţă; structurii unei - serviciul de adrese Internet; căutare şi - specificare a vizualizare a adresei informaţiilor. utilizatorului Elementele de etică în după modelul spaţiul virtual. propus; - regula de aur a - descriere a eticii spaţiului tipurilor posibile virtual; de conexiune la - utilizarea eticii Internet; cotidiene în - evidenţiere a spaţiul virtual; avantajelor şi - crearea unei dezavantajelor imagini pozitive tipurilor de în spaţiul virtual. conexiune la Reguli de comportare pe Internet; Internet. - explicare a - selectarea necesităţii locaţiilor pentru respectării navigare; normelor etice în - respectarea spaţiul virtual; restricţiilor şi - utilizare corectă avertizărilor a regulilor de locaţiilor comportare în accesate; spaţiul virtual. - respectul şi toleranţa faţă de 9
 10. conlocuitorii virtuali. - utilizarea metodelor de navigare Serviciul WWW Exerciţii de: prin Internet; - explicare a - utilizarea instrumentelor de Istoria şi dezvoltarea serviciului căutare în Internet; reţelei World Wide Web. WWW; - efectuarea de copii ale datelor Navigarea pe Web. - navigare pe colectate din reţeaua Internet; Copierea datelor din Web; reţea: - copiere a datelor - copierea textelor; de pe Web; - copierea - identificare a imaginilor; instrumentelor - copierea de navigare fişierelor Web; multimedia; - aplicare corectă - copierea a operatorilor de paginilor web; căutare; - permisiunile de - cunoaştere şi copiere şi identificare a utilizare a adreselor de materialelor WWW din accesate. diferite domenii; Căutarea informaţiilor în - căutare a Internet. informaţiei în - motoare de Internet conform căutare; criteriilor - criterii de propuse; căutare. - căutare a informaţiei în Adrese WWW pentru Internet cu căutarea şi accesare ajutorul diferitor resurselor educaţionale. motoare de Bibliotecile digitale. căutare; *Studiu de caz: - istoria dezvoltării serviciului WWW; - istoria serviciilor Yahoo; - - istoria serviciilor Google. - cunoaşterea noţiunii de poştă Serviciul de poştă Exerciţii de: electronică electronică - creare a contului - crearea unui cont de poştă de poştă electronică; Poştă electronică. electronică; - utilizarea poştei electronice - poştă electronică; - accesare a pentru transmiterea şi primirea - adresă de poştă contului de poştă 10
 11. mesajelor şi a fişierelor. electronică; electronică; - cont de poştă - trimitere a electronică; mesajelor simple - opţiuni de lucru către un singur cu poşta destinatar; electronică. - trimitere a Recepţionarea şi mesajelor simple trimitere mesajelor şi către un grup de fişierelor. destinatari; - trimiterea - trimitere a mesajelor; mesajelor cu - recepţionarea fişiere ataşate; mesajelor; - primire a - ataşarea fişierelor mesajelor pentru a fi trimise simple; prin poşta - primire a electronică; mesajelor cu - descărcarea fişiere ataşate; fişierelor ataşate - ştergere a mesajelor mesajelor; primite; - descărcare a - restricţiile fişierelor ataşate. impuse de serverul poştal vizând fişierele anexate 2. SECURITATEA INFORMAŢIEI - identificarea tipurilor de viruşi şi Viruşi de calculator Exerciţii de: a modalităţilor de transmitere a - explicare a acestora; Concepte generale noţiunii de virus; - recunoaşterea efectelor pe care despre viruşi: - identificare a le au viruşii asupra - noţiune de tipurilor de calculatoarelor; program-virus; viruşi şi a - aplicarea corectă a unui program - clasificarea acţiunilor antivirus pentru scanarea viruşilor. malefice fişierelor şi a calculatorului. provocate de ei; Protejarea de viruşii de - identificare a calculator: modalităţilor de - program transmitere a antivirus; viruşilor; - actualizarea - aplicare practică programelor a programelor antivirus; antivirus pentru - scanarea scanarea fişierelor; calculatorului şi - scanarea eliminarea calculatorului; programelor- - scanarea virus. 11
 12. dispozitivelor externe. - explicarea metodelor de Securitatea în Internet Exerciţii de: protejare a informaţiilor din - explicare a reţeaua Internet; Aplicaţii de protecţie, noţiunilor de - aplicarea metodelor de integrate în sistemul protecţie a securizare la transmiterea operaţional. datelor; informaţiilor prin reţeaua Asigurarea securităţii în - criptare a Internet; aplicaţiile de navigare. datelor; - utilizarea componentelor Asigurarea securităţii - explicare a sistemului operaţional pentru datelor cu ajutorul sistemului de protecţia datelor. aplicaţiilor de criptare. protejare a reţelei Internet; - aplicare a metodelor de protecţie a informaţiilor din Internet. 3. PROGRAME DE APLICAŢII - identificarea instrumentelor de lucru ale Aplicaţii frecvent utilizate. Exerciţii de: programelor aplicative; Gestiunea aplicaţiilor - creare şi editare a - crearea şi modificarea desenelor cu - comenzile aplicaţiei desenelor şi a ajutorul unui editor grafic simplu; - etapele de prelucrare a fişierelor de text: - introducerea şi să prelucrarea textelor textului - înregistrare, redare şi cu ajutorul unui editor simplu de texte; - manual de asistenţă editare a fişierelor de - utilizarea aplicaţiilor multimedia. - suprafaţă de desenare sunet; - instrumente de desenat - redare a fişierelor de - paletă de culori animaţie şi a discurilor - proprietăţile audio şi video; instrumentului - lansare în execuţie a - fisier de sunete mai multor aplicaţii şi - format audio comutare între ele; - fisier video - reprezentare intuitivă (prin desen) a modului de alocare a memoriei pentru programele de aplicaţii; 4. COMUNICAREA INTERPERSONALĂ ÎN INTERNET - utilizarea serviciilor specializate Ştiri în Internet. Exerciţii de: de ştiri on-line; Aplicaţii de colectare a - accesare a - identificarea grupurilor de ştirilor. resurselor de discuţii cu tematică educaţională Chat: noutăţi din şi participarea în discuţii; - text; reţeaua Internet; - identificarea reţelelor sociale; - audio; - identificare a - crearea şi utilizarea contului - video. forumurilor cu personal în reţeaua socială Grupuri de discuţii în tematică pentru extinderea posibilităţilor Internet. educaţională; de comunicare; - liste de discuţii; - discuţii în - aplicarea serviciilor de ştiri, - servicii de forumurile 12
 13. grupurilor de discuţii, reţelelor comunicare educaţionale; sociale pentru extinderea instant. - creare a activităţilor de învăţare; Reţele sociale virtuale. conturilor în - crearea jurnalelor personale Blogurile. reţele sociale; electronice. - blogger; - comunicare în - post; reţeaua socială; - blogosfera; - creare a - blogroll; jurnalului - structură de personal. hiperlegături. Clasa VII Teme / Conţinuturi / Activităţi de învăţare şi Competenţe specifice Noţiuni-cheie evaluare 1. STRUCTURA CALCULATORULUI. REŢELE DE CALCULATOARE - descrierea formelor de Informaţia. Sisteme de Exerciţii de: reprezentare, stocare, numeraţie - identificare a tipului de codificare şi transmitere Informaţia. Purtători de purtători de informaţie din a informaţiei; informaţie. lista propusă; - estimarea cantităţii de - reprezentarea informaţiei; - descriere a purtătorilor de informaţie ce se conţine - purtătorii de informaţie; informaţie după modelul în mesajele text, grafice, - purtătorul static; propus; audio şi video; - purtătorul dinamic. - codificare şi decodificare - codificarea şi Sisteme de numeraţie. a informaţiei textuale; decodificarea numerelor - sistem poziţional şi sistem - estimare a cantităţii de naturale, a informaţiei nepoziţional de numeraţie; informaţie în texte, textuale. - sistem binar, ternar, octal, imagini secvenţe sonore şi hexazecimal. video; Unităţile de măsurare a - depistarea unei unităţi de informaţiei. măsură a informaţiei din - cifră binară, bit; lista propusă; - octet; - transformare a numerelor - unităţi multiple octetului. naturale în sistemele de Codificarea şi decodificarea numeraţie binar şi octal în informaţiei. sistemul zecimal; - cod; - enumerare şi descriere a - codul ASCII; formelor de transmitere, - mărime continuă; stocare şi prelucrare a - conversiune analog- informaţiei; numerică; - digitizare; *Studiu de caz: - conversiune numeric- - sisteme de numeraţie cu analogică. baze diferite de baza 10, Estimarea cantităţii de utilizate în istoria informaţie în: civilizaţiei umane; - mesaje text; - regulile de formare a - mesaje grafice; numerelor romane. 13
 14. - mesaje audio; - mesaje video. - Identificarea şi Structura şi funcţionarea Exerciţii de: descrierea părţilor calculatorului. - identificare şi explicare a componente ale destinaţiei componentelor calculatorului; Clasificarea componentelor de de bază ale calculatorului - Clasificarea bază ale calculatoarelor şi a fluxurilor de date; calculatoarelor în funcţie personale: - explicare a principiul de de parametrii tehnici şi - procesorul; comandă prin program; economici; - memoria internă; - specificare a rolului - utilizarea corectă al - dispozitivele de intrare; calculatoarelor în diferite termenilor specifici - dispozitivele de ieşire; domenii ale ştiinţei şi informaticii în enunţuri şi - memoria externă. vieţii sociale; comunicări; - determinare a funcţiilor - explicarea modului de Criteriile de clasificare a calculatoarelor în diferite conexiune al calculatoarelor: domenii; calculatoarelor într-o - performanţă; - depistare a acţiunilor de reţea locală şi o reţea - cost. risc pentru utilizator în globală; procesul utilizării tehnicii - utilizarea componentelor de calcul; sistemului de operare Reţele de calculatoare. - evidenţierea afirmaţiilor destinate lucrului în Aplicaţii de reţea de securitate din lista reţea; - structură de comunicaţie; propusă; - argumentarea necesităţii - linii de transmisie a - depistare a dispozitivelor securizării calculatorului, informaţiei; conform modelelor a reţelei; - capacitate de transmisie; propuse; - reţele locale, regionale şi - reprezentare intuitivă (prin globale; desen) a structurii - adresă de reţea; reţelelor locale şi globale; - partajarea resurselor. - localizare a calculatoarelor conectate la reţea; - transmitere a datelor prin reţea; - memorare a regulilor ergonomice şi de securitate personală; 2. SISTEME DE OPERARE - descrierea funcţiilor şi a Funcţiile sistemului de Exerciţii de: componentelor de bază operare. - explicare a modului de ale sistemului de operare - sistem de calcul; gestionare a resurselor la nivel elementar; - sistem de operare; sistemului de calcul; - funcţiile sistemului de - scriere corectă a operare. denumirilor de fişiere şi Fişiere şi directoare. directoare; - fisier; - de reprezentare intuitivă - director; (prin desen) şi de utilizare - structură multinivel. a structurii multinivel a Unităţi externe: fişierelor şi directoarelor; 14
 15. - denumiri; - depistare a funcţiilor - destinaţii. sistemului de operare din lista propusă; - localizare a fişierelor specificate prin denumirile respective; - definirea structurii şi Interfeţe grafice: Exerciţii de: modul de utilizare a - controale grafice; - formare şi consolidare a interfeţelor grafice; - meniuri; deprinderilor de lucru cu - identificarea tipurilor de - ferestre de aplicaţii; interfeţele grafice; ferestre; - ferestre de navigare; - explicare a semnificaţiei - efectuarea operaţiilor - ferestre de explorare; pictogramelor propuse; asupra ferestrelor din - ferestre de dialog; - aranjare a pictogramelor componenţa interfeţelor conform modelului grafice; propus; - modificare a obiectelor grafice de pe suprafaţa de lucru utilizând tehnicile de lucru ale şoricelului; - rulare a aplicaţiilor - efectuarea operaţiilor Gestiunea datelor. Exerciţii de: asupra fişierelor şi Gestiunea dispozitivelor de - navigare prin sistemul de directoarelor; stocare a datelor fişiere al calculatorului - estimarea capacităţii de - gestiunea datelor; personal; memorare a suportului - proprietăţile discului; - creare şi ştergere a magnetic şi a suportului - operaţii cu discuri; fişierelor şi directoarelor; optic de informaţie; - proprietăţile directoarelor - mutare şi copiere a şi fisierelor; fişierelor şi directoarelor; - operaţii cu directoare şi - redenumire a fişierelor şi fisiere. directoarelor; - modificare a atributelor de fişier; - reprezentare intuitivă (prin desen) a formatului fizic şi a formatului logic ale datelor pe disc; - estimare a capacităţii de memorare a unităţilor de stocare; - formatare, verificare şi defragmentare a unităţilor de stocare; 3. EDITAREA TEXTELOR - aplicarea operaţiilor Introducerea şi editarea Exerciţii de: specifice editării textelor; textului. - introducere şi editare a - utilizarea instrumentelor Formatarea caracterelor. textului; de corectare - tehnoretactare; - identificare a corpului de - crearea şi prelucrarea - font; litere propus; listelor - stil de afişare; - formatare a textelor - formatarea caracterelor. conform modelelor 15
 16. Formatarea paragrafelor. propuse; - paragraf; - creare a stilurilor pentru - aliniere; formatarea caracterelor; - indentare; - precizare a atributelor de - spaţiere; formatare a paragrafelor - stil de paragraf. propuse; Aşezarea în pagină. - formatare a paragrafelor - formatare a paginilor; conform modelelor - antet şi subsol; propuse; - secţiune; - aşezare a textului în - stil de caractere; pagină conform modelelor - şablon. propuse. Liste. - creare şi ordonare a - tipuri de marcare; listelor numerotate sau - tpuri de numerotare. marcate cu simboluri de Instrumente de corectare. evidenţiere. - analizator lexical; - utilizare a instrumentelor - analizator gramatical; de corectare; - tezaur; - depistare automată a - corectare manuală ; greşelilor în textele - corectare automată. propuse; - inserare a obiectelor; - crearea tabelelor; Tabele Exerciţii de: - aplicarea instrumentelor - rînd, coloană, celulă; - creare a tabelelor cu de editare a tabelelor; - înserarea unei linii, ajutorul sistemului de coloane; asistenţă, prin inserare - unirea celulelor; sau desenare; - divizarea celulelor; - modificare a structurii - template a tabelelor; tabelelor propuse, sortare - formatarea celulelor. a datelor din tabele; - crearea şi editarea Diagrame - creare şi modificare a diagramelor; - foaie de date; diagramelor. - formatarea diagramei; - tip de diagramă. - inserarea şi modificarea Inserarea imaginilor. - inserare a imaginilor obiectelor grafice - inserarea prin memoria furnizate de editorul de predesenate din tampon; texte; bibliotecile editorului sau - inserarea prin apelul altor - inserare în text a desenelor din alte surse; aplicaţii; create de utilizator; - utilizarea instrumentelor - inserarea cu ajutorul - creare şi modificare a de desenare încorporate fisierului. desenelor; în editor; Crearea desenelor. - adăugare de text în - primitive grafice. desenele create; - copiere şi redimensionare a desenelor. Clasa VIII 16
 17. Competenţe specifice Teme / Conţinuturi / Noţiuni- Activităţi de învăţare şi cheie evaluare 1. CALCUL TABELAR - descrierea elementelor Păstrarea informaţiei în foile Exerciţii de: unei foi de calcul; de calcul. - identificare a elementelor - definirea tipurilor de date Elementele unei foi de calcul: unei foi de calcul din lista şi introducerea valorilor - celulă; propusă; acceptate de foile de - adresă/referinţă de celulă; - identificare a adresei unei calcul; - valori şi formule; celule dintr-o listă - introducerea valorilor - foaie de calcul; propusă; conform tipului de date; - calcul tabelar; - modificare a dimensiunii - crearea în foile de calcul - formatare; de vizualizare a paginii pe a seriilor de numere; - formate de coloană, rând, ecran; celulă. - modificare a barei de instrumente; Introducerea, editarea şi - creare a foilor de calcul şi formatarea datelor în foile de selectare a elementelor calcul: propuse. - selectarea obiectelor; - precizare a tipului datelor - introducerea valorilor; propuse; - introducerea formulelor; - introducere în foile de - operaţii de editare; calcul a textelor, - obiect; numerelor, datelor - proprietăţi ale obiectului. calendaristice şi mărcilor de timp; - copiere, mutare a unui domeniu de date din foaia de calcul; - explicare a operaţiilor de editare în foile de calcul; - editare a datelor în foile de calcul; - precizare a rezultatelor operaţiilor de formatare propuse; - formatare a datelor în foile de calcul; - creare a unei serii de date după modelul propus; - creare a seriilor de numere de către elevi, fiind dat primul număr, pasul şi numărul final - recunoaşterea noţiunilor Formule şi calcule. Exerciţii de: de operator şi operand; Operatori. - clasificare a operatorilor; - utilizarea operatorilor şi Operanzi. - clasificare a operanzilor; operanzilor la - precizare a rezultatelor prelucrarea datelor; furnizate de operatorii propuşi; - precizare a categoriei 17
 18. operanzilor propuşi; - precizare a entităţilor specificate prin referinţele propuse; - identificare a operatorilor şi operanzilor din lista propusă; - aplicarea formulelor Formule şi utilizarea lor. - explicare a algoritmilor de pentru efectuarea Conversia tipurilor de date. introducere a unei calculelor necesare la Copierea formulelor. formule; prelucrarea datelor pentru - formulă; - precizare a rezultatelor situaţia dată; - conversia tipurilor de date; evaluării formulelor - precedente de celulă; propuse; - dependente de celulă. - explicare a modului de conversie a valorilor în procesul de evaluare a formulelor; - utilizare corectă a ordinii operaţiilor în construirea anumitor formule; - copiere a formulelor; - recunoaştere a erorilor standard asociate formulelor; - efectuare a calculelor conform modelului propus; - utilizare a referinţelor în construirea formulelor; - compunere a formulelor pentru efectuarea calculelor. - utilizarea funcţiilor Funcţii: - clasificare a funcţiilor pe predefinite pentru - tip; categorii; rezolvarea problemelor - argument; - utilizare a funcţiilor din matematică, fizică, - valoare returnată. pentru prelucrarea prelucrarea textelor; informaţiilor din foile de calcul; - determinare a tipului de funcţii care poate fi aplicat asupra datelor după modelul propus. - descrierea Diagrame. - Exerciţii de: componentelor unei Elementele unei diagrame: - selectare şi evidenţiere a diagrame - indicator de date; elementelor din care sînt - stabilirea legăturii între - serie de date; compuse diagramele; datele selectate şi - categorie de date; - explicare a modului de elementele diagramei - axa categoriilor; reprezentare a datelor din respective; - axa valorilor; tabel prin diagrame; - titlu; - desenare a diagramelor ce 18
 19. - legendă. corespund datelor selectate; - copiere a diagramelor. - selectarea tipului de Crearea şi editarea - clasificare a diagramelor diagramă în funcţie de diagramelor: propuse; specificul datelor - tip de diagramă; - creare şi editare a reprezentate; - diagramă bidimensională; diagramelor propuse; - crearea şi modificarea - diagramă tridimensională; - modificare a tipului de diagramelor; - obiect; diagramă; - încapsularea obiectelor; - modificare a suprafeţei - ierarhia obiectelor; diagramei; - tehnici de editare. - modificare a titlului, axelor de coordonate şi a legendei; - modificare a unei serii de date; - adăugarea datelor într-o diagramă. - descrierea structurii bazei Baze de date în formă de Exerciţii de: de date în formă de liste; liste. - reprezentare intuitivă - utilizarea operaţiilor Noţiuni elementare de baze de (prin desen) a structurii destinate gestionării date: listelor propuse; listelor; - date elementare; - creare a listelor; - date compuse; - creare şi modificare a - bază de date; listelor; - listă de date; - diferenţiere a termenilor: - înregistrare; bază de date, listă, câmp, - câmp; numele câmpului, - formular de date. înregistrare; Gestionarea listelor: - explicare a operaţiilor - inserarea înregistrărilor; destinate gestiunii listelor; - eliminarea înregistrărilor; - gestionare a listelor cu - căutarea înregistrărilor; ajutorul formularului - editarea înregistrărilor. pentru date; - totalizare a datelor numerice. - stabilirea ordinii de Sortarea înregistrărilor: Exerciţii de: sortare a înregistrărilor ; - sortare; - sortare a înregistrărilor - utilizarea operaţiilor de - cheie de sortare; din listele propuse sau selectare a înregistrărilor - ordine de sortare; create de elevi; şi identificarea condiţiilor - ordine ascendentă; - explicare a operaţiei de complexe de selectare; - ordine descendentă. selectare a înregistrărilor; - crearea listelor în foile de - selectare a înregistrărilor calcul Selectarea înregistrărilor: cu ajutorul condiţiilor - selectarea înregistrărilor; simple şi a condiţiilor - filtrarea înregistrărilor; complexe; - condiţii de selectare; - explicare a operaţiilor de - copierea înregistrărilor rezumare a datelor; selectate. - creare a unei baze de date după modelul propus sau 19
 20. create de elevi. 2. ALGORITMI ŞI EXECUTANŢI - descrierea şi utilizarea Noţiune de algoritm. Exerciţii de: repertoriului de Algoritmi şi executanţi: - descriere a mişcării instrucţiuni ale - algoritm; executantului în procesul executantului; - executant; execuţiei algoritmilor - explicarea modului de - comandă manuală; propuşi; execuţie a algoritmilor; - comandă prin program; - elaborare a algoritmilor - elaborarea algoritmilor - program; pentru deplasarea pentru executant; - limbaj de programare. executantului dintr-o poziţie în alta; - depistare a erorilor sintactice, erorilor logice şi a erorilor de funcţionare; - elaborare a algoritmilor pentru desenarea figurilor; - elaborare a algoritmilor de către elevi şi testate cu ajutorul executanţilor; - depistare a erorilor sintactice, erorilor logice şi a erorilor de funcţionare. - utilizarea diferitor metode Metode de reprezentare a Exerciţii de: de reprezentarea a algoritmilor: - reprezentare a algoritmilor algoritmilor; - limbaj uman; prin diferite metode; - limbaje algoritmice; - observare şi înţelegere a - scheme logice. legăturii între modul de reprezentare a algoritmului şi repertoriul de instrucţiuni al executantului; - transcriere a algoritmilor formulaţi în limbaj convenţional în reprezentări formalizate. - explicarea modului de Subalgoritmi: Exerciţii de: transfer al controlului în - subprogram; - explicare a modului de cazul apelului unui - program principal; execuţie a apelurilor de subalgoritm; - procedură; subalgoritmi; - utilizarea metodei - apel de procedură; - identificare a rafinării succesive; - rafinare succesivă. subalgoritmilor soluţionarea cărora necesită utilizarea subalgoritmilor; - elaborare a subalgoritmilor pentru executanţi; 20
 21. - observare şi înţelegere a legăturilor informaţionale şi de control între algoritm şi subalgoritmii apelaţi; - desenare a figurilor în baza subalgoritmilor; - definirea formatului Instrucţiunile limbajului Exerciţii de: general şi utilizarea algoritmic . - explicare a modului de instrucţiunilor de ciclu; Algoritmi repetitivi. Ciclu cu execuţie a instrucţiunii de - precizarea numărului de contor. Ciclu cu condiţie. CICLU; execuţii al instrucţiunilor - elaborare a algoritmilor din corpul ciclului; Noţiuni-cheie: repetitivi; - elaborarea algoritmilor - condiţie; - reprezentare intuitivă utilizând instrucţiunile de - ciclu cu condiţie; (prin desen) a procesului ciclu; - algoritm cu conexiune de execuţie a algoritmilor inversă; repetitivi cu conexiune - eroare de execuţie. inversă; - identificare a programelor soluţionarea cărora necesită utilizarea algoritmilor - definirea formatului Algoritm cu ramificări. Exerciţii de: general şi utilizarea Instrucţiunea de ramificare. - explicare a modului de instrucţiunii de execuţie a instrucţiunii de ramificare; ramificare; - elaborarea algoritmilor - desenare a schemei utilizând instrucţiunea de grafice a instrucţiunii ramificare DACĂ; - elaborare a algoritmilor cu ramificări; - identificare a problemelor soluţionarea cărora necesită utilizarea algoritmilor cu ramificări; - reprezentare intuitivă (prin desen) a procesului de execuţie a algoritmilor cu ramificări; - cunoaşterea proprietăţilor Generalităţi despre Exerciţii de: fundamentale ale algoritmi. - evidenţiere a proprietăţilor algoritmilor; Proprietăţile algoritmilor algoritmilor pe baza - optimalitate; exemplelor propuse; - algoritm general; - observare şi înţelegere a - tip de execuţie finit. legăturilor între proprietăţile algoritmului şi modul de execuţie pe calculator. - identificarea structurii Clasificarea algoritmilor după: Exerciţii de: algoritmilor (liniari, cu - modul de reprezentare; - clasificare a algoritmilor ramificări, ciclici); - proprietăţi; conform criteriului de 21
 22. - structură. structură; - estimare a criteriilor de calitate pentru algoritmii propuşi. Clasa IX Competenţe specifice Teme / Conţinuturi / Noţiuni- Activităţi de învăţare şi cheie evaluare 1. Metode de descriere a limbajelor. Vocabularul şi sintaxa unui limbaj de programare de nivel înalt - explicarea modului de Metode de descriere a Exerciţii de: descriere a construcţiilor construcţiilor gramaticale: - verificare a corectitudinii gramaticale prin • metalimbajul BNF. textelor cu ajutorul alternare, concatenare, • diagrame sintactice. formulelor metalingvistice repetare şi includere Unităţile lexicale ale propuse; opţională; limbajului. - scriere a textelor definite - identificarea unităţilor Alfabetul limbajului. prin formulele lexicale ale limbajului Vocabularul limbajului. metalingvistice şi de nivel înalt Simbolurile speciale: diagramele sintactice - Utilizarea formulelor - cuvintele cheie; propuse; BNF şi diagramelor - identificatori; - scriere a formulelor sintactice pentru - separatori; metalingvistice ce verificarea corectitudinii - numere; corespund diagramelor textelor şi unităţilor - şiruri de caractere. sintactice propuse; lexicale ale limbajului - desenare a diagramelor de programare de nivel sintactice înalt; corespunzătoare - Aplicarea regulilor de formulelor metalingvistice formare a propuse; identificatorilor, - aplicare a diagramelor şirurilor, numerelor, sintactice şi formulelor comentariilor; metalingvistice pentru verificarea corectitudinii textelor propuse; - de clasificare a caracterelor limbajului; - descriere a unităţilor lexicale ale limbajului. - desenare a diagramelor sintactice pentru unităţile gramaticale în studiu; - precizare a identificatorilor echivalenţi; - reprezentare a variabilelor din problemele propuse prin identificatori; - compunere a 22
 23. identificatorilor care reflectă specificul problemelor din fizică, matematică, chimie, prelucrarea textelor şi imaginilor; - verificare a corectitudinii numerelor şi a şirurilor cu ajutorul diagramelor sintactice şi a formulelor metalingvistice; - scriere a numerelor reale cu şi fără utilizarea factorului de scală; 2. Conceptul de dată. Tipuri de date simple - explicarea conceptului Conceptul de dată. Exerciţii de: de dată realizat în Definirea tipurilor de date - explicare a modului de limbajul PASCAL; - Tipul de date integer. reprezentare a datelor în - precizarea mulţimii de - Tipul de date real. limbajul PASCAL; valori şi mulţimii de - Tipul de date boolean. - precizare a mulţimii de operaţii ale tipurilor de - Tipul de date char. valori şi a mulţimii de date integer, real, - Tipuri de date subdomeniu. operatori a tipurilor de boolean, char, - Tipuri identice şi tipuri date propuse; subdomeniu; compatibile. - determinare a tipurilor - compararea şi - Tipuri anonime şi tipuri identice şi a tipurilor generalizarea definite explicit. compatibile; proprietăţilor tipurilor - Tipuri ordinale de date. - desenare a diagramelor ordinale de date; - Definiţii de constante. sintactice ale declaraţiilor - clasificarea tipurilor de - Definiţii de tipuri. de variabile; date simple în - Declaraţii de variabile. - precizare a mulţimii de predefinite şi definite de valori pe care le poate lua utilizator, în ordinale şi o variabilă asociată cu un neordinale, în tipuri anumit tip de date; anonime şi definite - precizare a operaţiilor care explicit; pot fi efectuate asupra - clasificarea datelor din valorilor unei variabile; program în constante şi - desenare a diagramelor variabile; sintactice ale definiţiilor - determinarea tipurilor de constante; identice şi tipurilor - precizare a tipurilor compatibile; constantelor din - aplicarea diagramelor programele propuse; sintactice şi formulelor metalingvistice ale unităţilor gramaticale pentru declaraţii de tipuri, variabile şi constante; 3.Conceptul de acţiune. Instrucţiunile unui limbaj de programare de nivel înalt 23
 24. - identificarea părţilor Conceptul de acţiune. Exerciţii de: componente ale unui Afişarea informaţiei - elaborare a programelor în program; alfanumerice. care se utilizează - utilizarea tastaturii Citirea datelor de la tastatură. procedurile predefinite /ecranului în calitate de Expresii. read, readln, write şi dispozitivele standard de Evaluarea expresiilor. writeln; intrare/ieşire Tipul expresiilor. - elaborare a programelor - identificarea formulelor Instrucţiunile: care afişează informaţia în metalingvistice şi - apel de procedură; formatele propuse; diagramele sintactice ale - efect nul; - clasificare a instrucţiunilor în studiu - compusă; instrucţiunilor limbajului; - utilizarea formulelor - de atribuire; - explicare a conceptului de metalingvistice şi - if; acţiune; diagramele sintactice ale - case; - desenare a diagramelor instrucţiunilor în studiu - for; sintactice; pentru verificarea - while; - transcriere a expresiilor corectitudinii sintactice a - repeat. din notaţia matematică în programelor elaborate limbaje de programare de - elaborarea programelor nivel înalt invers; care ilustrează Metode de reprezentare a - utilizare a funcţiilor proprietăţile tipurilor de algoritmilor (limbajele predefinite ale limbajelor date simple; algoritmice, schemele logice). de programare de nivel - elaborarea programelor înalt; pentru evaluarea Structuri de control - evaluare a expresiilor expresiilor propuse şi limbajului de programare determinarea tipului lor; Clasificarea algoritmilor. de nivel înalt; - elaborarea programelor - elaborare a programelor în care se utilizează Etapele de rezolvare pentru evaluarea procedurile predefinite problemelor la calculator. expresiilor propuse şi read, readln, write şi determinarea tipului lor; writeln; - clasificare a expresiilor în - elaborarea programelor funcţie de tipul lor; în care se utilizează - explicare a rolului instrucţiunile în studiu; instrucţiunii de efect nul şi - descrierea algoritmilor a delimitatorului “;” în cunoscuţi din cadrul reprezentarea instrucţiunii disciplinelor de de efect nul; matematică, fizică, - explicare a modului de chimie, biologie ş.a. execuţie a instrucţiunilor: utilizând diferite metode apel de procedură, de reprezentare a atribuire, if, case, for, algoritmilor; while, repeat; - elaborarea algoritmilor - reprezentare intuitivă de rezolvare a (prin desene) a structurii problemelor din diferite programelor elaborate; domenii de activitate - determinare a umană; compatibilităţii - translatarea algoritmilor componentelor elaboraţi în programe; instrucţiunilor din punct - testarea programelor şi de vedere al atribuirii; analiza rezultatelor. - elaborare a programelor în care se utilizează 24
 25. instrucţiunile în studiu; - descriere a algoritmilor cunoscuţi din cursurile de matematică, fizică, chimie (de exemplu: clasificarea triunghiurilor în funcţie de laturile/unghiurile, calcului ariilor figurilor geometrice, cmmdc, etc.); - elaborare a algoritmilor de rezolvare a problemelor din diferite domenii de activitate umană; - translatare a algoritmilor elaboraţi în programe Pascal; - testare a programelor şi analiză a rezultatelor. 4. Tipuri de date structurate − definirea formulelor Tipuri de date tablou. Exerciţii de: metalingvistice şi Tipul indicilor şi tipul - determinare a tipului diagramelor sintactice componentelor. indicilor şi tipului ale declaraţiilor de tipuri componentelor în funcţie de date tablou şi şir de Tipuri de date şir de caractere. de declaraţiile propuse; caractere; - parcurgere pe diagramele − explicarea modului de sintactice a drumurilor referire a componentelor care corespund definiţiilor tablourilor şi şirurilor; tipurilor de date tablou; − utilizarea - precizare a operaţiilor subprogramelor care pot fi efectuate cu predefinite, destinate componentele tablourilor prelucrării şirurilor; - explicare a proprietăţilor tipului de date şir de − compararea proprietăţilor caractere; datelor de tip tablou şi şir - precizare a mulţimii de de caractere. valori şi mulţimii de operaţii ale tipului de date şir de caractere; - prelucrare a componentelor şirurilor de caractere (ştergerea, substituirea, inserarea caracterelor). VI. Sugestii metodologice Componentele de bază ale tehnologiei didactice pentru predarea-învăţarea Informaticii sunt: 1. Formarea de competenţe specifice disciplinei informaticii. 2. Antrenarea sistematică în scopul dezvoltării competenţelor de bază a disciplinei. 25
Publicité