Explore the Severn

Explore the Severn
Darganfod yr Hafren
LOCATION GUIDE
CANLLAW’R LLEOLIAD
#EXPLORETHESEVERN
Welcome to the
Severn Estuary
The Severn Estuary has something for all who visit its
coastline, whether it be walking along the coast path, bird
watching on a wetland reserve or having a picnic watching
the famous Severn Bore.
Steeped in history, culture and wildlife, the Severn Estuary
has a unique landscape– just waiting for you to explore! We
have one of the highest tidal ranges in the world, so expect to
see the water level change - as much as 1 metre in little more
than 20 minutes on some tides - as you wander along the
coast. Home to a wide range of important wildlife, the estuary
also has many visitors, with over 80,000 birds arriving every
winter. Its rich coastal archaeological heritage boasts
amongst the greatest in Britain, so be sure to keep your eye
out for evidence of the past.
This guide provides 20 iconic and beautiful spots on the
Severn Estuary for you to visit, enjoy and explore.
Visiting one of the sites today?
Share your images with us on Twitter  and Instagram
 @SevernEstuary and use #ExploreTheSevern.
Find out more by visiting:
www.severnestuarypartnership.org.uk/sep/explore
Croeso i Aber
Afon Hafren
Mae gan Aber Afon Hafren rywbeth at ddant pawb sy’n
ymweld â’i arfordir – gallwch fynd am dro ar hyd llwybr yr
arfordir, gwylio adar mewn gwarchodfa gwlyptir neu fwynhau
picnic yn gwylio’r Eger Hafren enwog.
Mae tirwedd Aber Afon Hafren yn llawn hanes, diwylliant a
bywyd gwyllt – da chi, dewch i’w darganfod! Mae gennym un
o amrediadau llanw mwya’r byd, felly disgwyliwch weld lefel y
dŵr yn newid – cymaint ag 1m mewn ychydig dros 20 munud
ar adegau – wrth i chi grwydro ling-di-long ar hyd yr arfordir.
Mae’r aber, sy’n gartref i amrywiaeth o fywyd gwyllt o bwys,
yn denu heidiau o ymwelwyr, gyda dros 80,000 o adar yn
cyrraedd bob gaeaf. Mae ei dreftadaeth archeolegol arfordirol
cyfoethog ymysg y gorau ym Mhrydain, felly cadwch lygad
allan am ambell atgof o’r dyddiau a fu.
Mae’r canllaw hwn yn trafod 20 lleoliad eiconig a phrydferth
ar hyd Aber Afon Hafren i chi ymweld â nhw, eu mwynhau
a’u crwydro.
Ydych chi’n ymweld ag un o’n safleoedd heddiw?
Rhannwch eich lluniau gyda ni ar Twitter  ac Instagram
 @SevernEstuary a defnyddiwch #ExploreTheSevern
Dysgwch fwy yn:
www.severnestuarypartnership.org.uk/sep/explore
Cafe
Caffi
Toilets
Toiledau
Geological
Daearegol
Boat Transport
Cludiant Cychod
Historical
Hanesyddol
Pay Entry
Mynediad Talu
Tide Dependant
Llanw yn Ddibynnol
Walking
Cerdded
Parking (Pay)
Parcio (Talu)
Wildlife
Bywyd Gwyllt
Parking (Free)
Parcio (Am ddim)
Very Low Mud Level
Lefel Mwd Isel Iawn
Parking (Road)
Parcio (Ffordd)
Low Mud Level
Lefel Mwd Isel
Photography
Ffotograffiaeth
Medium Mud Level
Lefel Mud Canolig
Picnic
Picnic
High Mud Level
Lefel Mwd Uchel
Shop
Siop
Very High Mud Level
Lefel Mwd Uchel iawn
Key / Allwedd
£
Frontcoverphoto/Llunclawrblaen:CarolynEaton
Check the tide times and weather forecast
before you visit the coast.
Cymerwch olwg ar amseroedd y llanw a’r rhagolygon tywydd
cyn i chi ymweld â’r arfordir.
Safety on the Severn Diogelwch ar yr Hafren
• Keep safe on the foreshore, taking care of slippery rocks and the mudflats
– the risk of getting stuck is real.
• The Severn has one of the highest tidal ranges in the world - remember how quickly the
tide moves and changes – up to 1 metre in little more than 20 minutes on some tides.
• Wear suitable clothing and footwear, it can be muddy – check the welly meter for each site.
• Remember to check Public Rights of Way before setting off.
• Cadwch yn ddiogel ar flaen y traeth, cymerwch ofal ar greigiau llithrig a’r traethellau
– mae perygl gwirioneddol o fynd yn sownd.
• Mae gan yr Hafren un o amrediadau llanw mwya’r byd – cofiwch pa mor gyflym mae’r
llanw’n symud a newid – hyd at 1m mewn ychydig dros 20 munud ar adegau.
• Gwisgwch ddillad a sgidiau addas – gall fod yn fwdlyd. Cymerwch olwg ar y mesurydd
welîs ar gyfer pob safle.
• Cofiwch wybod beth yw'r Hawliau Tramwy Cyhoeddus cyn mynd.
For more information on how to look after the estuary visit: www.asera.org.uk/good-practice-guidelines
For tide times visit: www.ukho.gov.uk/easytide
I gael rhagor o wybodaeth am sut i ofalu am yr aber, ewch i: www.asera.org.uk/good-practice-guidelines
I weld yr amseroedd llanw ewch i: www.ukho.gov.uk/easytide
Always bring a charged mobile phone and let friends or family
know where you are and when you are likely to return home.
The estuary is a home for wildlife – take care not to disturb
feeding, breeding and resting birds.
Stay on the footpaths where possible – help to protect the
mudflats and saltmarsh that support wildlife.
Help to keep the coast enjoyable for all and take all litter
home with you.
Dewch â ffôn symudol wedi’i wefru’n llawn gyda chi bob tro
a rhowch wybod i’ch teulu a ffrindiau lle rydych chi a phryd
rydych yn debygol o fod gartref.
Mae’r aber yn gartref i fywyd gwyllt – peidiwch â tharfu ar
adar sy’n bwydo, magu neu orffwys.
Cadwch at y llwybrau lle y bo’n bosibl – helpwch ni i ddiogelu’r
traethellau a’r morfa sy’n cefnogi bywyd gwyllt.
Helpwch ni i sicrhau bod pawb yn gallu mwynhau’r arfordir
– ewch â’ch sbwriel gartref gyda chi.
Whitmore Bay
Barry Island’s Whitmore Bay is ideal for a fun, family day out at all
times of the year. The award winning, Blue Flag beach has golden sand
and fascinating rock pools home to crabs, limpets and barnacles.
Famous for the TV show Gavin and Stacey, it offers a beautiful spot
to enjoy an ice-cream, build sandcastles and go for a paddle. Bucket
and spade anyone? Wander along the limestone headland for fantastic
views of the wider Severn Estuary. It makes up part of the Wales Coast
Path - keen to explore more? Visit the Glamorgan Heritage Coast that
stretches from Aberthaw to Porthcawl. Cold Knap beach and Jackson
Bay are also not to miss if you are in the area.
Bae Whitmore
Mae Bae Whitmore yn Ynys y Barri yn ddelfrydol am ddiwrnod allan
gyda’r teulu ar unrhyw adeg o’r flwyddyn. Mae tywod euraidd y traeth,
sydd wedi ennill Baner Las, a’r pyllau glan môr yn gartref i grancod,
cregyn meheryn a chregyn llong. Yn enwog diolch i’r sioe deledu Gavin
and Stacey, mae’n llecyn hardd i fwynhau hufen iâ, adeiladu cestyll
tywod a phadlo. Bwced a rhaw unrhyw un? Ewch am dro ar hyd y
pentir calchfaen am olygfeydd godidog o Aber Afon Hafren. Mae’n
rhan o Lwybr Arfordir Cymru – os hoffech weld mwy, ewch i Arfordir
Treftadaeth Morgannwg sy’n ymestyn o Aberddawan i Borthcawl. Mae
traeth Cold Knap a Bae Jackson hefyd yn llefydd hyfryd na ddylech eu
methu tra eich bod yn yr ardal.
£1
CF62 5TQ CF62 5AH
www.severnestuarypartnership.org.uk/explore
Photocredit:PhilippaEvans
Flat Holm Island
Situated in the middle of the Estuary, Flat Holm provides stunning
views and a unique experience to really explore the Severn in
a different way. Its remoteness and isolation gives a sense of
excitement. Half a mile wide, the island is home to fantastic wildlife
including seabird colonies - don’t forget to bring your binoculars.
Visit the Isolation Hospital, used to protect the mainland from a
cholera epidemic in 1883. Look out for the historical lighthouse, fog
horn station and WW2 fortifications. Feeling adventurous? You can
stay overnight on the Island. Day trips (using high speed RIBs) also
depart from Cardiff Bay several times a month.
Ynys Echni
Mae Ynys Echni, sy’n gorwedd yng nghanol yr Aber, yn cynnig
golygfeydd gogoneddus a phrofiad unigryw sy’n rhoi’r cyfle i rywun
ddarganfod Afon Hafren mewn ffordd wahanol. Mae ei natur
anghysbell yn ennyn cyffro. Mae’r ynys, lai na hanner milltir ar ei
hyd, yn gartref i fywyd gwyllt bendigedig, fel nythfeydd adar môr,
felly cofiwch ddod â’ch ysbienddrych. Cofiwch ymweld â’r Ysbyty
Arwahanu, a ddefnyddiwyd i ddiogelu’r tir mawr rhag epidemig colera
ym 1883. Cadwch lygad allan am y goleudy hanesyddol, gorsaf y corn
niwl ac amddiffynfeydd o’r Ail Ryfel Byd. Gallwch aros dros nos ar yr
Ynys, ond mae teithiau dydd (ar gychod RIB cyflym) yn gadael o Fae
Caerdydd sawl gwaith y mis.
£ 2
CF10 5BZ (Cardiff Bay)
www.severnestuarypartnership.org.uk/explore
Photocredit:CardiffHarbourAuthority
Penarth to Lavernock Point
If you fancy a long coastal walk (~2.5 hours) with views across to the
islands of Flat Holm and Steep Holm (even the Somerset coast on a clear
day), then this stretch is for you. Park at Penarth or Lavernock Point
(depending on where you want to start from) and make your way along
the road before joining up with the Wales Coast Path. Upon reaching
Lavernock Point Nature Reserve, spot a variety of butterflies, moths
and birds like sparrowhawks and green woodpeckers. Lavernock Point
is perfect for geology lovers who want to explore the cliffs (a mixture of
Jurassic and Triassic rocks) for evidence of the history of the Severn
Estuary, our very own Jurassic Park. (Facilities are at Penarth).
Penarth i Drwyn Larnog
Am dreulio ychydig oriau yn cerdded (tua 2.5 awr) i gael golygfeydd o
Ynys Echni ac Ynys Rhonech (ac arfordir Gwlad yr Haf ar ddiwrnodau
clir)? Dyma’r llwybr i chi! Parciwch ym Mhenarth neu Drwy Larnog
(yn dibynnu ar le byddwch yn dechrau eich taith) a cherddwch ar
hyd y ffordd cyn ymuno â Llwybr Arfordir Cymru. Pan gyrhaeddwch
Warchodfa Natur Trwyn Larnog, gallwch geisio dod o hyd i amrywiaeth
o bili-palaod, gwyfynod ac adar, fel y gwalch glas a’r gnocell werdd.
Mae Trwyn Larnog hefyd yn berffaith i bobl sy’n hoff o’u daeareg
ac sydd am grwydro’r clogwyni (cymysgedd o greigiau Jwrasig a
Thriasig) am gip ar hanes Aber Afon Hafren – ein Jurassic Park ein
hunain. (Cyfleusterau ym Mhenarth).
£3CF64 3AU (Penarth) CF64 5XQ (Lavernock Point)
www.severnestuarypartnership.org.uk/explore
Photocredit:SamGreen
Cardiff Bay
A vibrant hub of activity along the estuary. Mermaid Quay is home to
shops, bars, the Senedd and Pier Head Building (National Assembly
for Wales), Norwegian Church (once an important meeting place for
Norwegian seafarers during the industrial revolution), and Cardiff
Bay Wetland Reserve. Easily accessible with walkways, the reserve
attracts a variety of wildlife.
To enjoy views across the city, walk along the Barrage from the
Church. The Barrage has impressive locks, a fish pass and an
embankment play area. Take time to stop and watch the world
(and the boats) go by.
Bae Caerdydd
Mae gweithgareddau ar hyd yr aber. Mae Cei’r Fôr-forwyn yn gartref
i lawer o siopau a bariau, y Senedd ac Adeilad y Pierhead (Cynulliad
Cenedlaethol Cymru), yr Eglwys Norwyaidd (unwaith yn fan cyfarfod
i forwyr o Norwy yn ystod y chwyldro diwydiannol) a Gwarchodfa
Gwlyptiroedd Bae Caerdydd. Mae’n hawdd ei cherdded ar y llwybrau
cerdded ac mae’n denu amrywiaeth o fywyd gwyllt.
I fwynhau golygfeydd o’r ddinas, cerddwch ar hyd Morglawdd Bae
Caerdydd o’r Eglwys. Mae lociau’r Morglawdd yn drawiadol, llwybr
pysgod ac ardal chwarae. Cymrwch ysbaid i wylio’r byd a’i bethau
(a’r cychod).
£ 4 CF10 5BS
www.severnestuarypartnership.org.uk/explore
Photocredit:AndrewRees
Newport Wetlands
A beautiful nature reserve on the edge of Newport overlooking the
Severn Estuary, home to a wealth of nature throughout the year.
Bring your binoculars and look out for bumblebees, dragonflies
and butterflies in the spring and summer, spectacular starling
murmurations and a variety of wildfowl during the cooler months.
Star species such as the marsh harrier and bearded tit can be seen
year round. This sanctuary is bursting with wildlife and spectacular
views of the Severn Estuary all year round.
Gwlyptiroedd Casnewydd
Gwarchodfa natur brydferth ar gyrion Casnewydd sy’n edrych
dros Aber Afon Hafren ac sy’n gartref i gyfoeth o fywyd gwyllt
drwy gydol y flwyddyn. Dewch â’ch binocwlars i gael golwg graff
ar ambell gachgi bwm, gwas y neidr a phili-pala yn y gwanwyn a’r
haf, murmuron syfrdanol y drudwy ac amrywiaeth o adar yn ystod
y misoedd oerach. Mae rhywogaethau enwog fel boncath y wern a’r
titw barfog i’w gweld yma drwy gydol y flwyddyn. Mae’r warchodfa
dan ei sang â bywyd gwyllt ac yn cynnig golygfeydd bendigedig o
Aber Afon Hafren gydol y flwyddyn.
5NP18 2BZ
www.severnestuarypartnership.org.uk/explore
Photocredit:CeriBurrows
Black Rock
For impressive, panoramic views of the estuary and both Severn
Bridge crossings, visit Black Rock. It’s ideal for a relaxed afternoon
picnicking on the coast, taking in the scenery and reading up on
the history of the Black Rock Lave Net Heritage Fishery which has
been active since the 1920s. Join up with the Wales Coast Path (turn
right out of car park entrance) for half a mile to explore the ruins
of Sudbrook Chapel, dating back to the 12th century and Sudbrook
Camp, a late iron-age cliff top fort. Be sure to scan the saltmarsh,
mudflats and rocky shore on the way for species such as shelduck,
buzzard, oystercatcher and curlew all year round.
Y Graig Ddu
I fwynhau golygfeydd trawiadol, panoramig o’r aber a’r ddwy Bont
Hafren, ewch i’r Graig Ddu. Mae’n llecyn hyfryd i fwynhau picnic
pnawn wrth y môr, mwynhau’r olygfa a dysgu am hanes Pysgodfa
Treftadaeth Rhwydi Golchi’r Graig Ddu, sydd wedi bod ar waith ers
y 1920au. Ymunwch â Llwybr Arfordir Cymru (drwy droi i’r dde allan
o fynedfa’r maes parcio) am hanner milltir i weld adfeilion Capel
Sudbrook, sy’n dyddio o’r 12fed ganrif, a Gwersyll Sudbrook, sy’n
glogwyn-gaer yn dyddio o ddiwedd yr oes haearn. Gallech weld
rhywogaethau fel hwyaden yr eithin, y boncath, pioden y môr a’r
gylfinir ar y morfa, y traethellau a’r arfordir creigiog drwy gydol
y flwyddyn.
6
NP26 5TW
www.severnestuarypartnership.org.uk/explore
Photocredit:BenHollier
Lydney Harbour
Breathtaking estuary views at Lydney Harbour are a welcome
surprise for first time visitors. The historic dock dates back to the
early 19th Century, although Lydney’s use as a water gateway goes
back even further. Remnants of its industrial past are still visible
today. Once you’ve taken in the natural splendour of the estuary
from the short walk around the harbour, you can visit Lydney and
the many attractions of the Forest of Dean. A trip to the historic
Gloucester Docks is also a must-do. Visit our website for more
information.
Harbwr Lydney
Mae’r golygfeydd ysblennydd o’r aber yn siŵr o’ch syfrdanu os ydych
yn ymweld â Harbwr Lydney am y tro cyntaf. Mae’r doc hanesyddol
yn dyddio’n ôl i ddechrau’r 19eg ganrif, ond mae Lydney wedi cael
ei defnyddio fel porth dŵr ers oes pys. Mae olion o’i gorffennol
diwydiannol i’w gweld o hyd. Ar ôl mwynhau rhyfeddodau naturiol
yr aber o’r llwybrau byrion o amgylch yr harbwr, ewch i ymweld
â Lydney ei hun ac atyniadau amrywiol Fforest y Ddena. Cofiwch
ymweld â Dociau Caerloyw hefyd. Ewch i’n gwefan i gael rhagor o
wybodaeth.
7GL15 4EJ
www.severnestuarypartnership.org.uk/explore
Photocredit:StanBGreen
Newnham-on-Severn
 the Severn Bore
Stroll along the banks of the river at Newnham-on-Severn and enjoy
the tranquil setting. Using the telescope, watch a variety of birds
feeding on the mudflats from afar. It’s also a popular spot to view the
famous Severn Bore – one of Britain’s greatest natural phenomena.
The Severn Bore is a large surge wave created by the rising tide that
travels upstream, at speeds of up to 13mph. You can often see surfers
and kayakers catching the bore, some travelling great distances.
The height of the bore increases upstream - travelling further towards
Minsterworth is worthwhile. Visit our website for more information
and links to the bore timetable.
Newnham-on-Severn ac Eger Hafren
Ewch am dro ar hyd glannau’r afon yn Newnham-on-Severn i fwynhau
eiliad o heddwch. Defnyddiwch y telesgop i wylio amrywiaeth o adar
yn bwydo ar y traethellau. Mae hefyd yn fan poblogaidd i wylio’r enwog
Eger Hafren – un o ryfeddodau naturiol enwocaf Prydain. Mae’r eger yn
don ymchwydd fawr sy’n cael ei chreu gan daith y llanw i fyny’r afon
hyd at 13 milltir yr awr. Yn aml fe welwch syrffwyr a chaiacwyr yn dal
yr eger, gyda rhai’n teithio pellteroedd maith! Mae’r eger yn tyfu wrth
iddo deithio i fyny’r afon, felly teithiwch tua i’w weld ar ei orau. Ewch
i’n gwefan i gael rhagor o wybodaeth a dolenni i amserlen yr eger.
8
GL14 1BH
www.severnestuarypartnership.org.uk/explore
Photocredit:AlanPiper
Purton Hulks
Time to discover the history and stories of the sunken ships at
Purton Hulks - the largest “ships’ graveyard” in the UK. In 1909, a
small fleet of timber lighters were beached here to strengthen
the canal bank, protecting it from eroding away by the tide. Now
it is home to over 80 boats buried here - the largest collection of
maritime artefacts on the foreshore of Britain. Friends of Purton
provide guided tours – see our website for more information.
Hylciau Purton
Camwch yn ôl drwy amser a dysgu am hanes yr holl longau sydd
wedi’u tirio yn Hylciau Purton – “mynwent longau” fwyaf y DU.
Ym 1909, tiriwyd fflyd fechan o gychod dadlwytho pren yma i
atgyfnerthu glan y gamlas a’i diogelu rhag erydiad y llanw. Mae nawr
yn gartref i fwy nag 80 o gychod – y casgliad mwyaf o arteffactau
morol ym Mhrydain. Mae Cyfeillion Purton yn cynnig teithiau tywys –
ewch i’n gwefan am ragor o wybodaeth.
9GL13 9HP
www.severnestuarypartnership.org.uk/explore
Photocredit:MeganWilde
Sharpness
Take in the beautiful scenery from a different vantage point – the
upper estuary. Sharpness picnic area is an ideal location for a
relaxed lunch on a sunny day. Spend some time watching boats
arriving and departing through the locks, only accessible to most
craft at high tide. Take a stroll along the coast; the views of the two
Severn Bridges in the distance are spectacular at sunset – a great
opportunity to test those photography skills.
Sharpness
Dewch i fwynhau’r prydferthwch o ongl wahanol yn yr aber uchaf.
Ardal picnic Sharpness yw’r lle delfrydol i fwynhau tamaid i’w fwyta
ar hirddydd haf. Treuliwch ysbaid yn gwylio’r cychod yn mynd a
dod drwy’r lociau, sydd ond ar agor i’r rhan fwyaf o longau gyda’r
penllanw. Ewch am dro ar hyd yr arfordir; mae’r golygfeydd o’r ddwy
Bont Hafren ar y gorwel yn syfrdanol wrth i’r haul fachlud – cyfle
gwych i gael y camera allan.
10
GL13 9UF
www.severnestuarypartnership.org.uk/explore
Photocredit:MeganWilde
Oldbury-on-Severn
Explore the countryside of South Gloucestershire. Oldbury-on-
Severn is a small, picturesque village with a thriving community
spirit. Follow the Severn Way to the riverside by Thornbury Sailing
Club. Stand on the bank for a unique snapshot of the estuary, with
views down to Aust, across to Gloucester, of both Severn Bridges
and Oldbury Power Station. The surrounding coastal fields offer
excellent opportunities to spot internationally important birdlife.
Ducks, waders and migratory birds all use and travel through the
area. Nearby is the Wildfowl and Wetlands Trust’s Slimbridge Wetland
Centre (see website), offering the chance to enjoy amazing wildlife
up-close.
Oldbury-on-Severn
Dewch i grwydro cefn gwlad De Swydd Gaerloyw. Mae Oldbury-on-
Severn yn bentref bach, tlws a chlos. Dilynwch Lwybr Hafren i lawr
i lan yr afon ger Clwb Hwylio Thornbury. Mae’r olygfa o’r glannau’n
unigryw – gallwch weld i lawr tuag at Aust a draw dros donnau’r
aber i Gaerloyw, dwy Bont Hafren a Phwerdy Oldbury. Mae’r caeau
arfordirol cyfagos yn gartref i adar o bwysigrwydd rhyngwladol
wrth i hwyaid, adar hirgoes ac adar mudol oll ddefnyddio theithio
drwy’r ardal. Gerllaw mae Canolfan Gwlyptiroedd Slimbridge
Ymddiriedolaeth Adar y Gwlyptir (gweler y wefan), sy’n rhoi’r cyfle i
chi ddod wyneb-yn-wyneb â’r bywyd gwyllt.
11
BS35 1QA
www.severnestuarypartnership.org.uk/explore
Photocredit:KevinBoulton
Aust Cliff
The striking red, black and white layers of Aust Cliff are perhaps
the most iconic natural feature of the South Gloucestershire
landscape. It tells the story of the drowning of an ancient hot, arid
desert between 221 and 195 million years ago. Along the bottom of
the cliff, look for white rock (gypsum) in thin layers – formed when
the ancient desert lakes dried out. Bony remains of sea reptiles
like ichthyosaurs and plesiosaurs, along with sharks, shells and sea
urchins can be found on the beach below. The Aust Goddess, a small
bronze statuette, was recovered from the cliff foot 100 years ago,
thought to date back to the late Iron Age or Roman times.
Clogwyn Aust
Efallai taw Clogwyn Aust, â’i haenau coch, du a gwyn trawiadol,
yw nodwedd naturiol fwyaf eiconig tirwedd De Swydd Gaerloyw.
Dyma leoliad stori ddramatig am foddi anialdir poeth, cras, hynafol
rhwng 221 a 195 miliwn o flynyddoedd yn ôl. Ar hyd gwaelod y
clogwyn, cadwch lygad allan am haenau tenau o graig wen (gypswm)
– a ffurfiwyd pan sychodd llynnoedd hynafol yr anialwch. Mae
gweddillion esgyrnol ymlusgiaid morol fel yr ichthyosor a’r plesiosor
yn yr haenau uchaf ynghyd â siarcod, cregyn a môr-ddraenogod ar y
traeth islaw. Darganfuwyd Duwies Aust, delw efydd fechan, ar waelod
y clogwyn ganrif yn ôl fwy na thebyg o ddiwedd Oes yr Haearn neu
Oes y Rhufeiniaid.
12
BS35 4BG
www.severnestuarypartnership.org.uk/explore
Photocredit:JamesFlynn
Severn Beach New Passage
A windswept stopping point for migratory birds, the area is much-
loved by residents, birdwatchers, walkers and cyclists and offers
incredible views north to the second Severn Crossing (opened
in 1996 at over 5km long) and south to the Avonmouth and Royal
Portbury Docks – Bristol’s maritime portal to the rest of the world.
You may even be lucky enough to spot a seal on the beach! Walk
north to join up with the New Passage Heritage Trail, a peaceful
walk to take in the river.
Traeth Hafren a’r Rhodfa
Newydd
Mae’r ardal hon, sy’n hafan wyntog i adar mudol, yn boblogaidd iawn
ymysg trigolion lleol, gwylwyr adar, cerddwyr a beicwyr ac mae’n
cynnig golygfeydd trawiadol tua’r gogledd at ail Bont Hafren (a
agorwyd ym 1996 ac sy’n fwy na 5km o hyd) ac i’r de i Avonmouth a
Dociau Brenhinol Portbury – porth morol Bryste i’r byd mawr. Gallech
weld morlo’n mwynhau ar y traeth os ydych chi’n lwcus! Cerddwch i’r
gogledd i ymuno â Llwybr Treftadaeth y Rhodfa Newydd, sy’n daith
hamddenol ar hyd yr afon.
13
BS35 4PE
www.severnestuarypartnership.org.uk/explore
Photocredit:GwilymOwen
Clevedon
A beautiful Victorian historic seaside town, Clevedon is a great
spot to visit all year round. Popular for its promenade, pebbled
beaches, marine lake and Victorian bandstand, and the many
cafes and restaurants to enjoy the view. Opened in 1869 to receive
paddle steamers from Devon and Wales, Clevedon Pier's exceptional
architectural quality and beautiful design led to its designation as the
UK's only functioning Grade 1 Listed Pier. Pop in to the small museum
for a range of hands-on exhibits for all ages about Clevedon, the Pier
and the estuary. The Porthole Room allows you to see the estuary
from a different perspective, with views across the estuary from
underneath the Pier.
Clevedon
Yn dref glan môr hanesyddol Fictoraidd, mae Clevedon lle gwych
i ymweld ag ef gydol y flwyddyn, yn boblogaidd am ei phromenâd,
traethau cerigos, llyn morol a llwyfan bandiau Fictoraidd, ynghyd â
chaffis a bwytai amrywiol sy’n cynnig golygfeydd ysblennydd. Dynodwyd
Pier Clevedon, a agorwyd ym 1869 i groesawu agerlongau padl o
Ddyfnaint a Chymru, yn Adeilad Gradd 1 – yr unig bier o’i fath yn y DU
– am ansawdd ei bensaernïaeth a’i ddyluniad hyfryd. Galwch draw i’r
amgueddfa fechan sy’n cynnwys amrywiaeth o arddangosiadau i bawb o
bob oedran am Clevedon, y Pier a’r aber. Mae Ystafell y Portwll yn cynnig
persbectif gwahanol o’r aber, gyda golygfa unigryw o waelod y Pier.
£ 14
BS21 7TR
www.severnestuarypartnership.org.uk/explore
Photocredit:MeganWilde
Sand Point Middle Hope
One of the most beautiful parts of the North Somerset coast, Sand
Point peninsula (National Trust managed), stretches from Middle
Hope beach into the estuary. A prime spot for explorers to find
clues of the past - geologists have visited here for 200 years. Spot
“tuffs” (solidified volcanic ash) and pillow lavas (formed as molten
lava cooled rapidly as it flowed into the sea) on the beach - proof of
volcanic eruptions over 300 million years ago. Tranquil and wild, if you
look out from the edge of the Point you may be lucky enough to spot
a seal or harbour porpoise. Surrounding coastal fields also provide
important resting and refuelling spots for migratory birds on passage.
Sand Point a Middle Hope
Mae pentir Sand Point, un o ardaloedd prydferthaf arfordir Gogledd
Gwlad yr Haf (a reolir gan Ymddiriedolaeth Genedlaethol), yn ymestyn
o draeth Middle Hope i’r aber. Mae’n fan poblogaidd i bobl sy’n hoff
o’u hanes – mae daearegwyr wedi bod yn ymweld â’r ardal ers 200
mlynedd. Ceisiwch ddod o hyd i’r “conau twff” (lludw folcanig wedi
soledu) a’r clustogau lafa (a ffurfiwyd wrth i lafa tawdd oeri’n gyflym
wrth lifo i’r môr) ar y traeth – tystiolaeth o ffrwydradau folcanig dros
300 miliwn o flynyddoedd yn ôl. Yn heddychlon a garw, gallech weld
morlo neu lamhidydd yr harbwr o’r ymylon. Mae’r caeau arfordirol
cyfagos yn hafan bwysig i lawer o adar mudol sy’n gorffwys a
bwydo yma.
£15
BS22 9UD
www.severnestuarypartnership.org.uk/explore
Photocredit:JimElliott
Weston-Super-Mare
Grand Pier and Birnbeck Pier
The miles of golden, flat, sandy beach offer something for everyone
at Weston-super-Mare, from paddling, to wind surfing, to donkey
riding! Stop off at the Grand Pier for an ice cream and for the
famous family-friendly indoor theme park. Look out to Birnbeck Pier
(pictured), a time capsule full of history, once linked the mainland to
Birnbeck Island. Although it was closed in 1994, cast your mind back
to the character and bustling activity that once was.
Weston-Super-Mare
Y Pier Mawr a Phier Birnbeck
Mae milltiroedd o dywod euraid, gwastad yn Weston-super-Mare,
sy’n berffaith ar gyfer padlo, hwyl-fyrddio neu fwynhau trip ar gefn
asyn! Galwch draw yn y Pier Mawr i fwynhau hufen iâ blasus a’r parc
thema dan do teuluol enwog. Edrychwch draw at Bier Birnbeck,
sy’n gapsiwl amser llawn hanes a arferai gysylltu’r tir mawr ag Ynys
Birnbeck. Cafodd ei gau ym 1994, ond caewch eich llygaid a cheisio
dychmygu bwrlwm gweithgarwch yr oes a fu.
£ 16
BS23 2EF
www.severnestuarypartnership.org.uk/explore
Photocredit:MeganWilde
Brean Down
Stroll along historic Brean Down, one of Somerset’s most dramatic
landmarks. This 300 million year-old Carboniferous limestone deposit
marks the end of the great chain of Mendip Hills before it disappears
into the Bristol Channel. The tip of Brean Down marks the location of
the historic Brean Fort, built in 1870 to protect the Somerset coastline
from French invasion. Walk back along the northern side’s military
road - spot a large white arrow painted on the ground. In WW2, this
indicated to passing bombers the direction of a practice range.
Continue and you will find yourself surrounded by the remnants of six
brick built Lewis Gun positions used in target practice in Weston Bay.
Twyni Brean
Dewch am dro ar hyd dwyni hanesyddol Brean, un o dirnodau mwyaf
trawiadol Gwlad yr Haf. Mae’r gaenen galchfaen garbonifferaidd hon,
sy’n 300 miliwn oed, yn cynrychioli diwedd cadwyn fawr Bryniau
Mendip, cyn diflannu o dan donnau Môr Hafren. Copa’r twyni yw lleoliad
Caer Brean, a adeiladwyd ym 1870 i warchod arfordir Gwlad yr Haf
rhag y Ffrancwyr. Cerddwch yn ôl ar hyd ffordd filwrol y gogledd ac fe
welwch saeth fawr wen wedi’i phaentio ar y llawr. Yn yr Ail Ryfel Byd,
dangosai hon y ffordd i’r maes ymarfer cyfagos i awyrennau bomio.
Ewch yn eich blaenau a chyn pen dim byddwch wedi’ch amgylchynu
gan weddillion chwe safle saethu Gynnau Lewis a ddefnyddiwyd i
ymarfer saethu targedau ym Mae Weston.
£17
TA8 2RS
www.severnestuarypartnership.org.uk/explore
Photocredit:AlunRogers
Berrow Beach
The long, beautiful six-mile stretch of golden sand between
Burnham and Brean is not to be missed when out on the Somerset
coast. The sand dunes support some of the most diverse flora in
Somerset – over 270 species of wildflower have been identified. At
low tide, discover the wreck of the SS Nornen, a Norwegian Barque
which ran aground here in 1897.
Traeth Berrow
Mae chwe milltir o dywod euraid yn estyn rhwng Burnham a Brean
– dyma un o uchafbwyntiau arfordir Gwlad yr Haf. Peidiwch â’i
fethu, da chi. Mae’r twyni tywod yn gartref i’r amrywiaeth fwyaf o
fflora yng Ngwlad yr Haf – dros 270 o rywogaethau o flodau gwyllt.
Gyda thrai’r llanw, gallwch weld llong ddrylliedig yr SS Nornen, llong
Norwyaidd a diriodd yma ym 1897.
£ 18
TA8 2QZ
www.severnestuarypartnership.org.uk/explore
Photocredit:SecretSomerset
Burnham-On-Sea
Burnham-on-Sea is a thriving seaside town with an award-winning
sandy beach, ideal for a fish and chips fix and an afternoon building
sandcastles. The Pier is famous for being Britain’s shortest and
the classic promenade is lined with Victorian and Edwardian guest
houses. If the tide permits wander along the beach up to the iconic
“lighthouse on legs”, built in 1832 to guide fishing boats into the
harbour.
Burnham-On-Sea
Mae Burnham-on-Sea yn dref glan môr fywiog â thraeth tywodlyd
sydd wedi ennill gwobrau lu – delfrydol ar gyfer mwynhau ‘sgod a
‘sglods a phrynhawn yn adeiladu cestyll tywod. Y Pier yw’r un byrraf
yng ngwledydd Prydain ac mae’r promenâd clasurol dan ei sang â
gwestai Fictoraidd ac Edwardaidd. Os yw’r llanw’n caniatáu, ewch
am dro ar hyd y traeth i’r “goleudy ar goesau” eiconig, a adeiladwyd
ym 1832 i dywys pysgotwyr yn ôl i’r harbwr.
£19
TA8 1BU
www.severnestuarypartnership.org.uk/explore
Photocredit:NigelMatthews
Steart Marshes
One of the UK’s largest new wetland reserves, the Wildfowl and
Wetland Trust’s (in partnership with the Environment Agency) Steart
Marshes is a wildlife-watchers’ paradise. Wait unseen in the hides,
and enjoy the sound of skylark during the spring and summer
and impressive displays of wintering bird flocks being flushed by
peregrine falcons. The hundreds of hectares of saltmarsh and
freshwater wetlands also provide a home for a rich mix of wildlife
including otters, roe deer and brown hare. For panoramic, 360°
views of the marshes (not one to miss), head out to the breach
point – visit at its best on a big spring tide.
Corsydd Steart
Mae Corsydd Steart, sydd dan reolaeth Ymddiriedolaeth Adar y
Gwlyptir (mewn partneriaeth ag Asiantaeth yr Amgylchedd), yn
un o warchodfeydd gwlyptir newydd mwya’r DU ac yn baradwys i
wylwyr bywyd gwyllt. Defnyddiwch y cuddfannau i fwynhau cân yr
ehedydd yn y gwanwyn a’r haf a heidiau trawiadol o adar gaeafu’n
cael eu cwrso gan y cudyll glas. Mae’r cannoedd o hectarau o
heli a gwlyptiroedd dŵr croyw hefyd yn gartref i gyfoeth o fywyd
gwyllt, gan gynnwys dyfrgwn, iyrchod ac ysgyfarnogod brown. Am
olygfeydd panoramig 360° o’r corsydd (peidiwch â’u methu), ewch i’r
bwlch – os gallwch yn enwedig â phenllanw’r gwanwyn.
20
TA5 2PU
www.severnestuarypartnership.org.uk/explore
Photocredit:AdamFreeman(WWT)
8
8
9
9
10
7
7
11
11
12
12
6
6
13
13
14
14
5
5
15
15
16
16
18
18
19
19
20
20
17
17
3
3
1
1
4
4
2
2
Newport
Chepstow
Bristol
Cardiff
Bridgwater
10Newnham-on-SeverntheSevernBore
Newnham-ar-SevernaBaeHafren
LydneyHarbourHarbwrLydney
Sharpness
Oldbury-on-Severn
AustCliffClogwynAust
SevernBeachNewPassage
TraethHafrena’rRhodfaNewydd
BlackRockYGraigDdu
NewportWetlandsGwlyptiroeddCasnewydd
CardiffBayBaeCaerdydd
Clevedon
SandPointMiddleHope
Weston-Super-Mare
BreanDownTwyniBrean
BerrowBeachTraethBerrow
Burnham-On-Sea
FlatHolmYnysEchni
WhitmoreBayBaeWhitmore
SteartMarshesCorsyddSteart
PenarthtoLavernockPointPenarthiDrwynLarnog
PurtonHulksHylciauPurton
ExploretheSevern
ArchwiliwchHafren
1 sur 24

Recommandé

Every Beach In Cornwall You Can Visit - Twice As Nice par
Every Beach In Cornwall You Can Visit - Twice As NiceEvery Beach In Cornwall You Can Visit - Twice As Nice
Every Beach In Cornwall You Can Visit - Twice As NiceTwice as Nice Beach Chalets
41 vues48 diapositives
Scuba diving in Belize par
Scuba diving in BelizeScuba diving in Belize
Scuba diving in BelizeScuba Tom
352 vues8 diapositives
Magazine article 2 par
Magazine article 2Magazine article 2
Magazine article 2Roisin Maddison
115 vues6 diapositives
English task (raja ampat) par
English task (raja ampat)English task (raja ampat)
English task (raja ampat)Fauzany Azkia
1.9K vues6 diapositives
30 Hidden Gems of Goa par
30 Hidden Gems of Goa30 Hidden Gems of Goa
30 Hidden Gems of GoaPrivate Holidays
292 vues32 diapositives
Jessica Honeymoon Option par
Jessica Honeymoon OptionJessica Honeymoon Option
Jessica Honeymoon Optionchglat
81 vues47 diapositives

Contenu connexe

Tendances

All about reefs par
All about reefsAll about reefs
All about reefsQuantinHenning2
106 vues11 diapositives
NostalgicOutdoors™- Olympic National Park Guide- Lake Ozette Trails par
NostalgicOutdoors™- Olympic National Park Guide- Lake Ozette TrailsNostalgicOutdoors™- Olympic National Park Guide- Lake Ozette Trails
NostalgicOutdoors™- Olympic National Park Guide- Lake Ozette TrailsNostalgicOutdoors™
1.3K vues2 diapositives
Apo Island par
Apo IslandApo Island
Apo IslandYayo Cruz
830 vues11 diapositives
Boat excursions to nearby islands par
Boat excursions to nearby islandsBoat excursions to nearby islands
Boat excursions to nearby islandsangeltours
5 vues1 diapositive
10 reasons to do a Langkawi yacht charter par
10 reasons to do a Langkawi yacht charter10 reasons to do a Langkawi yacht charter
10 reasons to do a Langkawi yacht chartersimpsoncharter
354 vues13 diapositives
Curieuse island seychelles – a dreamy tropical island par
Curieuse island seychelles – a dreamy tropical islandCurieuse island seychelles – a dreamy tropical island
Curieuse island seychelles – a dreamy tropical islandangeltours
13 vues1 diapositive

Tendances(20)

NostalgicOutdoors™- Olympic National Park Guide- Lake Ozette Trails par NostalgicOutdoors™
NostalgicOutdoors™- Olympic National Park Guide- Lake Ozette TrailsNostalgicOutdoors™- Olympic National Park Guide- Lake Ozette Trails
NostalgicOutdoors™- Olympic National Park Guide- Lake Ozette Trails
Boat excursions to nearby islands par angeltours
Boat excursions to nearby islandsBoat excursions to nearby islands
Boat excursions to nearby islands
angeltours5 vues
10 reasons to do a Langkawi yacht charter par simpsoncharter
10 reasons to do a Langkawi yacht charter10 reasons to do a Langkawi yacht charter
10 reasons to do a Langkawi yacht charter
simpsoncharter354 vues
Curieuse island seychelles – a dreamy tropical island par angeltours
Curieuse island seychelles – a dreamy tropical islandCurieuse island seychelles – a dreamy tropical island
Curieuse island seychelles – a dreamy tropical island
angeltours13 vues
2010 04 The Severn Estuary European Marine Site – Christine Marsh par SevernEstuary
2010 04 The Severn Estuary European Marine Site – Christine Marsh 2010 04 The Severn Estuary European Marine Site – Christine Marsh
2010 04 The Severn Estuary European Marine Site – Christine Marsh
SevernEstuary370 vues
Mauritius - Geographical aspects of Tourism par Saras Agrawal
Mauritius - Geographical aspects of TourismMauritius - Geographical aspects of Tourism
Mauritius - Geographical aspects of Tourism
Saras Agrawal224 vues
St. Lucia Vacation par chglat
St. Lucia VacationSt. Lucia Vacation
St. Lucia Vacation
chglat23 vues
Crystal Esprit par chglat
Crystal EspritCrystal Esprit
Crystal Esprit
chglat18 vues
10 Most Beautiful Beaches in the World par Kenny Slaught
10 Most Beautiful Beaches in the World10 Most Beautiful Beaches in the World
10 Most Beautiful Beaches in the World
Kenny Slaught111 vues
Hayden Great Exuma par chglat
Hayden Great ExumaHayden Great Exuma
Hayden Great Exuma
chglat232 vues
Tiffany Bahamas par chglat
Tiffany BahamasTiffany Bahamas
Tiffany Bahamas
chglat106 vues

Similaire à Explore the Severn

Embark on a Garden Route Odyssey: A Comprehensive Guide par
Embark on a Garden Route Odyssey: A Comprehensive GuideEmbark on a Garden Route Odyssey: A Comprehensive Guide
Embark on a Garden Route Odyssey: A Comprehensive GuideSouth Africa Travel
10 vues19 diapositives
Things to do in Fleurieu Peninsula with Surf and Sun par
 Things to do in Fleurieu Peninsula with Surf and Sun Things to do in Fleurieu Peninsula with Surf and Sun
Things to do in Fleurieu Peninsula with Surf and SunAshley Smith
98 vues19 diapositives
Media kit ppt pdf final par
Media kit ppt pdf finalMedia kit ppt pdf final
Media kit ppt pdf finalAdventure Media
698 vues14 diapositives
Surf & Sun Partner The Big Duck par
Surf & Sun Partner The Big DuckSurf & Sun Partner The Big Duck
Surf & Sun Partner The Big DuckAshley Smith
64 vues15 diapositives
2011 Olympic Peninsula media kit par
2011 Olympic Peninsula media kit2011 Olympic Peninsula media kit
2011 Olympic Peninsula media kitAdventure Media
331 vues12 diapositives
Surf & Sun: Beach Activities in Fleurieu Peninsula par
Surf & Sun: Beach Activities in Fleurieu PeninsulaSurf & Sun: Beach Activities in Fleurieu Peninsula
Surf & Sun: Beach Activities in Fleurieu PeninsulaAshley Smith
223 vues15 diapositives

Similaire à Explore the Severn(20)

Things to do in Fleurieu Peninsula with Surf and Sun par Ashley Smith
 Things to do in Fleurieu Peninsula with Surf and Sun Things to do in Fleurieu Peninsula with Surf and Sun
Things to do in Fleurieu Peninsula with Surf and Sun
Ashley Smith98 vues
Surf & Sun Partner The Big Duck par Ashley Smith
Surf & Sun Partner The Big DuckSurf & Sun Partner The Big Duck
Surf & Sun Partner The Big Duck
Ashley Smith64 vues
Surf & Sun: Beach Activities in Fleurieu Peninsula par Ashley Smith
Surf & Sun: Beach Activities in Fleurieu PeninsulaSurf & Sun: Beach Activities in Fleurieu Peninsula
Surf & Sun: Beach Activities in Fleurieu Peninsula
Ashley Smith223 vues
CROATIA - a lifetime experience with Sailing Place _) par Andelo Zeravica
CROATIA - a lifetime experience with Sailing Place _)CROATIA - a lifetime experience with Sailing Place _)
CROATIA - a lifetime experience with Sailing Place _)
Andelo Zeravica286 vues

Plus de SevernEstuary

Sue Kidd - Cross-border Marine Planning in the North West - Challenges and Op... par
Sue Kidd - Cross-border Marine Planning in the North West - Challenges and Op...Sue Kidd - Cross-border Marine Planning in the North West - Challenges and Op...
Sue Kidd - Cross-border Marine Planning in the North West - Challenges and Op...SevernEstuary
249 vues27 diapositives
Claire Sweeney - Delivering Sustainable Network Rail Improvement Schemes for ... par
Claire Sweeney - Delivering Sustainable Network Rail Improvement Schemes for ...Claire Sweeney - Delivering Sustainable Network Rail Improvement Schemes for ...
Claire Sweeney - Delivering Sustainable Network Rail Improvement Schemes for ...SevernEstuary
304 vues15 diapositives
Alex Bellisario - Citizan in the Severn par
Alex Bellisario - Citizan in the SevernAlex Bellisario - Citizan in the Severn
Alex Bellisario - Citizan in the SevernSevernEstuary
111 vues13 diapositives
2006 09 10,000 Years of Change, Richard Brunning par
2006 09 10,000 Years of Change, Richard Brunning2006 09 10,000 Years of Change, Richard Brunning
2006 09 10,000 Years of Change, Richard BrunningSevernEstuary
524 vues32 diapositives
2006 08 Tidal Severn Flood Risk Management Strategy and Avonmouth Scheme - Ni... par
2006 08 Tidal Severn Flood Risk Management Strategy and Avonmouth Scheme - Ni...2006 08 Tidal Severn Flood Risk Management Strategy and Avonmouth Scheme - Ni...
2006 08 Tidal Severn Flood Risk Management Strategy and Avonmouth Scheme - Ni...SevernEstuary
423 vues12 diapositives
2006 07 Avonmouth Renewable Energy Project - Patrick Kearon, The Bristol Port... par
2006 07 Avonmouth Renewable Energy Project - Patrick Kearon, The Bristol Port...2006 07 Avonmouth Renewable Energy Project - Patrick Kearon, The Bristol Port...
2006 07 Avonmouth Renewable Energy Project - Patrick Kearon, The Bristol Port...SevernEstuary
424 vues18 diapositives

Plus de SevernEstuary(20)

Sue Kidd - Cross-border Marine Planning in the North West - Challenges and Op... par SevernEstuary
Sue Kidd - Cross-border Marine Planning in the North West - Challenges and Op...Sue Kidd - Cross-border Marine Planning in the North West - Challenges and Op...
Sue Kidd - Cross-border Marine Planning in the North West - Challenges and Op...
SevernEstuary249 vues
Claire Sweeney - Delivering Sustainable Network Rail Improvement Schemes for ... par SevernEstuary
Claire Sweeney - Delivering Sustainable Network Rail Improvement Schemes for ...Claire Sweeney - Delivering Sustainable Network Rail Improvement Schemes for ...
Claire Sweeney - Delivering Sustainable Network Rail Improvement Schemes for ...
SevernEstuary304 vues
Alex Bellisario - Citizan in the Severn par SevernEstuary
Alex Bellisario - Citizan in the SevernAlex Bellisario - Citizan in the Severn
Alex Bellisario - Citizan in the Severn
SevernEstuary111 vues
2006 09 10,000 Years of Change, Richard Brunning par SevernEstuary
2006 09 10,000 Years of Change, Richard Brunning2006 09 10,000 Years of Change, Richard Brunning
2006 09 10,000 Years of Change, Richard Brunning
SevernEstuary524 vues
2006 08 Tidal Severn Flood Risk Management Strategy and Avonmouth Scheme - Ni... par SevernEstuary
2006 08 Tidal Severn Flood Risk Management Strategy and Avonmouth Scheme - Ni...2006 08 Tidal Severn Flood Risk Management Strategy and Avonmouth Scheme - Ni...
2006 08 Tidal Severn Flood Risk Management Strategy and Avonmouth Scheme - Ni...
SevernEstuary423 vues
2006 07 Avonmouth Renewable Energy Project - Patrick Kearon, The Bristol Port... par SevernEstuary
2006 07 Avonmouth Renewable Energy Project - Patrick Kearon, The Bristol Port...2006 07 Avonmouth Renewable Energy Project - Patrick Kearon, The Bristol Port...
2006 07 Avonmouth Renewable Energy Project - Patrick Kearon, The Bristol Port...
SevernEstuary424 vues
2006 06 Severn Barrage: Is the Tide Turning? - David Kerr, Sir Robert McAlpine par SevernEstuary
2006 06 Severn Barrage: Is the Tide Turning? - David Kerr, Sir Robert McAlpine 2006 06 Severn Barrage: Is the Tide Turning? - David Kerr, Sir Robert McAlpine
2006 06 Severn Barrage: Is the Tide Turning? - David Kerr, Sir Robert McAlpine
SevernEstuary543 vues
2006 05 Severn Estuary Perspective - Roger Wade, Environment Agency par SevernEstuary
2006 05 Severn Estuary Perspective - Roger Wade, Environment Agency 2006 05 Severn Estuary Perspective - Roger Wade, Environment Agency
2006 05 Severn Estuary Perspective - Roger Wade, Environment Agency
SevernEstuary351 vues
2006 04 Regional Perspective - Sarah Hendell-Blackford, SW Climate Change Imp... par SevernEstuary
2006 04 Regional Perspective - Sarah Hendell-Blackford, SW Climate Change Imp...2006 04 Regional Perspective - Sarah Hendell-Blackford, SW Climate Change Imp...
2006 04 Regional Perspective - Sarah Hendell-Blackford, SW Climate Change Imp...
SevernEstuary477 vues
2006 03 National Predictions - David Woolf, National Oceanographic Centre par SevernEstuary
2006 03 National Predictions - David Woolf, National Oceanographic Centre 2006 03 National Predictions - David Woolf, National Oceanographic Centre
2006 03 National Predictions - David Woolf, National Oceanographic Centre
SevernEstuary553 vues
2006 02 Intergrated Management and the Severn Estuary - Peter Burbridge, Newc... par SevernEstuary
2006 02 Intergrated Management and the Severn Estuary - Peter Burbridge, Newc...2006 02 Intergrated Management and the Severn Estuary - Peter Burbridge, Newc...
2006 02 Intergrated Management and the Severn Estuary - Peter Burbridge, Newc...
SevernEstuary398 vues
2006 01 The Dynamic Severn: Points of View - Chris Wooldridge, Cariff Univers... par SevernEstuary
2006 01 The Dynamic Severn: Points of View - Chris Wooldridge, Cariff Univers...2006 01 The Dynamic Severn: Points of View - Chris Wooldridge, Cariff Univers...
2006 01 The Dynamic Severn: Points of View - Chris Wooldridge, Cariff Univers...
SevernEstuary357 vues
2006 00 Severn Estuary Forum: Changing times and tides: the future of the Sev... par SevernEstuary
2006 00 Severn Estuary Forum: Changing times and tides: the future of the Sev...2006 00 Severn Estuary Forum: Changing times and tides: the future of the Sev...
2006 00 Severn Estuary Forum: Changing times and tides: the future of the Sev...
SevernEstuary315 vues
2007 09 The Severn Bridges - Andrew Hewett, Severn Bridges Visitor Centre par SevernEstuary
2007 09 The Severn Bridges - Andrew Hewett, Severn Bridges Visitor Centre2007 09 The Severn Bridges - Andrew Hewett, Severn Bridges Visitor Centre
2007 09 The Severn Bridges - Andrew Hewett, Severn Bridges Visitor Centre
SevernEstuary773 vues
2007 08 Public Engagement with Tidal Power Options - Mervyn Bramley, Universi... par SevernEstuary
2007 08 Public Engagement with Tidal Power Options - Mervyn Bramley, Universi...2007 08 Public Engagement with Tidal Power Options - Mervyn Bramley, Universi...
2007 08 Public Engagement with Tidal Power Options - Mervyn Bramley, Universi...
SevernEstuary370 vues
2007 07 Working Together for Coastal Planning - Tim Stojanovic, EU Corepoint ... par SevernEstuary
2007 07 Working Together for Coastal Planning - Tim Stojanovic, EU Corepoint ...2007 07 Working Together for Coastal Planning - Tim Stojanovic, EU Corepoint ...
2007 07 Working Together for Coastal Planning - Tim Stojanovic, EU Corepoint ...
SevernEstuary280 vues
2007 06 Climate Change Research Advisory Group - Rhoda Ballinger, Cardiff Uni... par SevernEstuary
2007 06 Climate Change Research Advisory Group - Rhoda Ballinger, Cardiff Uni...2007 06 Climate Change Research Advisory Group - Rhoda Ballinger, Cardiff Uni...
2007 06 Climate Change Research Advisory Group - Rhoda Ballinger, Cardiff Uni...
SevernEstuary478 vues
2007 05 Severn River Basin District - Working together - Mark Scott, Environm... par SevernEstuary
2007 05 Severn River Basin District - Working together - Mark Scott, Environm...2007 05 Severn River Basin District - Working together - Mark Scott, Environm...
2007 05 Severn River Basin District - Working together - Mark Scott, Environm...
SevernEstuary812 vues
2007 04 Newport Wetlands Centre - Sue Rice, Countryside Council for Wales par SevernEstuary
2007 04 Newport Wetlands Centre - Sue Rice, Countryside Council for Wales2007 04 Newport Wetlands Centre - Sue Rice, Countryside Council for Wales
2007 04 Newport Wetlands Centre - Sue Rice, Countryside Council for Wales
SevernEstuary386 vues
2007 03 Natural Heritage of the Severn Estuary - Adrian Jowitt, Natural England par SevernEstuary
2007 03 Natural Heritage of the Severn Estuary - Adrian Jowitt, Natural England2007 03 Natural Heritage of the Severn Estuary - Adrian Jowitt, Natural England
2007 03 Natural Heritage of the Severn Estuary - Adrian Jowitt, Natural England
SevernEstuary257 vues

Dernier

Sustainable Tourism par
Sustainable TourismSustainable Tourism
Sustainable TourismDr. Salem Baidas
8 vues20 diapositives
Oral Presentation.pdf par
Oral Presentation.pdfOral Presentation.pdf
Oral Presentation.pdfsalamaalmehrzi14
5 vues9 diapositives
climate and the world par
climate and the worldclimate and the world
climate and the worldBasel Ahmed
34 vues12 diapositives
Impact of Climate Change on Groundwater Resources par
Impact of Climate Change on Groundwater ResourcesImpact of Climate Change on Groundwater Resources
Impact of Climate Change on Groundwater ResourcesC. P. Kumar
19 vues77 diapositives
Smart Grids par
Smart GridsSmart Grids
Smart GridsDr. Salem Baidas
7 vues30 diapositives
Green Technology.pdf par
Green Technology.pdfGreen Technology.pdf
Green Technology.pdfrishithakre12
15 vues38 diapositives

Dernier(20)

Impact of Climate Change on Groundwater Resources par C. P. Kumar
Impact of Climate Change on Groundwater ResourcesImpact of Climate Change on Groundwater Resources
Impact of Climate Change on Groundwater Resources
C. P. Kumar19 vues
Plantation Festival - Photo Journey.pdf par Anil G
Plantation Festival - Photo Journey.pdfPlantation Festival - Photo Journey.pdf
Plantation Festival - Photo Journey.pdf
Anil G6 vues
Arkan. İngilis dili sərbəst iş.pptx par ArkanAdisli
Arkan. İngilis dili sərbəst iş.pptxArkan. İngilis dili sərbəst iş.pptx
Arkan. İngilis dili sərbəst iş.pptx
ArkanAdisli5 vues
Citizen science of the Great Barrier Reef and Coral Sea Expedition par Dr Adam Smith
Citizen science of the Great Barrier Reef and Coral Sea ExpeditionCitizen science of the Great Barrier Reef and Coral Sea Expedition
Citizen science of the Great Barrier Reef and Coral Sea Expedition
Dr Adam Smith44 vues
Business X Design - Digital for People, Product, and Planet - an Intersection... par Matt Gibson
Business X Design - Digital for People, Product, and Planet - an Intersection...Business X Design - Digital for People, Product, and Planet - an Intersection...
Business X Design - Digital for People, Product, and Planet - an Intersection...
Matt Gibson29 vues
Towards a just and regenerative aquaculture system par Martin Koehring
Towards a just and regenerative aquaculture systemTowards a just and regenerative aquaculture system
Towards a just and regenerative aquaculture system
Martin Koehring13 vues

Explore the Severn

 • 1. Explore the Severn Darganfod yr Hafren LOCATION GUIDE CANLLAW’R LLEOLIAD #EXPLORETHESEVERN
 • 2. Welcome to the Severn Estuary The Severn Estuary has something for all who visit its coastline, whether it be walking along the coast path, bird watching on a wetland reserve or having a picnic watching the famous Severn Bore. Steeped in history, culture and wildlife, the Severn Estuary has a unique landscape– just waiting for you to explore! We have one of the highest tidal ranges in the world, so expect to see the water level change - as much as 1 metre in little more than 20 minutes on some tides - as you wander along the coast. Home to a wide range of important wildlife, the estuary also has many visitors, with over 80,000 birds arriving every winter. Its rich coastal archaeological heritage boasts amongst the greatest in Britain, so be sure to keep your eye out for evidence of the past. This guide provides 20 iconic and beautiful spots on the Severn Estuary for you to visit, enjoy and explore. Visiting one of the sites today? Share your images with us on Twitter  and Instagram  @SevernEstuary and use #ExploreTheSevern. Find out more by visiting: www.severnestuarypartnership.org.uk/sep/explore Croeso i Aber Afon Hafren Mae gan Aber Afon Hafren rywbeth at ddant pawb sy’n ymweld â’i arfordir – gallwch fynd am dro ar hyd llwybr yr arfordir, gwylio adar mewn gwarchodfa gwlyptir neu fwynhau picnic yn gwylio’r Eger Hafren enwog. Mae tirwedd Aber Afon Hafren yn llawn hanes, diwylliant a bywyd gwyllt – da chi, dewch i’w darganfod! Mae gennym un o amrediadau llanw mwya’r byd, felly disgwyliwch weld lefel y dŵr yn newid – cymaint ag 1m mewn ychydig dros 20 munud ar adegau – wrth i chi grwydro ling-di-long ar hyd yr arfordir. Mae’r aber, sy’n gartref i amrywiaeth o fywyd gwyllt o bwys, yn denu heidiau o ymwelwyr, gyda dros 80,000 o adar yn cyrraedd bob gaeaf. Mae ei dreftadaeth archeolegol arfordirol cyfoethog ymysg y gorau ym Mhrydain, felly cadwch lygad allan am ambell atgof o’r dyddiau a fu. Mae’r canllaw hwn yn trafod 20 lleoliad eiconig a phrydferth ar hyd Aber Afon Hafren i chi ymweld â nhw, eu mwynhau a’u crwydro. Ydych chi’n ymweld ag un o’n safleoedd heddiw? Rhannwch eich lluniau gyda ni ar Twitter  ac Instagram  @SevernEstuary a defnyddiwch #ExploreTheSevern Dysgwch fwy yn: www.severnestuarypartnership.org.uk/sep/explore Cafe Caffi Toilets Toiledau Geological Daearegol Boat Transport Cludiant Cychod Historical Hanesyddol Pay Entry Mynediad Talu Tide Dependant Llanw yn Ddibynnol Walking Cerdded Parking (Pay) Parcio (Talu) Wildlife Bywyd Gwyllt Parking (Free) Parcio (Am ddim) Very Low Mud Level Lefel Mwd Isel Iawn Parking (Road) Parcio (Ffordd) Low Mud Level Lefel Mwd Isel Photography Ffotograffiaeth Medium Mud Level Lefel Mud Canolig Picnic Picnic High Mud Level Lefel Mwd Uchel Shop Siop Very High Mud Level Lefel Mwd Uchel iawn Key / Allwedd £ Frontcoverphoto/Llunclawrblaen:CarolynEaton
 • 3. Check the tide times and weather forecast before you visit the coast. Cymerwch olwg ar amseroedd y llanw a’r rhagolygon tywydd cyn i chi ymweld â’r arfordir. Safety on the Severn Diogelwch ar yr Hafren • Keep safe on the foreshore, taking care of slippery rocks and the mudflats – the risk of getting stuck is real. • The Severn has one of the highest tidal ranges in the world - remember how quickly the tide moves and changes – up to 1 metre in little more than 20 minutes on some tides. • Wear suitable clothing and footwear, it can be muddy – check the welly meter for each site. • Remember to check Public Rights of Way before setting off. • Cadwch yn ddiogel ar flaen y traeth, cymerwch ofal ar greigiau llithrig a’r traethellau – mae perygl gwirioneddol o fynd yn sownd. • Mae gan yr Hafren un o amrediadau llanw mwya’r byd – cofiwch pa mor gyflym mae’r llanw’n symud a newid – hyd at 1m mewn ychydig dros 20 munud ar adegau. • Gwisgwch ddillad a sgidiau addas – gall fod yn fwdlyd. Cymerwch olwg ar y mesurydd welîs ar gyfer pob safle. • Cofiwch wybod beth yw'r Hawliau Tramwy Cyhoeddus cyn mynd. For more information on how to look after the estuary visit: www.asera.org.uk/good-practice-guidelines For tide times visit: www.ukho.gov.uk/easytide I gael rhagor o wybodaeth am sut i ofalu am yr aber, ewch i: www.asera.org.uk/good-practice-guidelines I weld yr amseroedd llanw ewch i: www.ukho.gov.uk/easytide Always bring a charged mobile phone and let friends or family know where you are and when you are likely to return home. The estuary is a home for wildlife – take care not to disturb feeding, breeding and resting birds. Stay on the footpaths where possible – help to protect the mudflats and saltmarsh that support wildlife. Help to keep the coast enjoyable for all and take all litter home with you. Dewch â ffôn symudol wedi’i wefru’n llawn gyda chi bob tro a rhowch wybod i’ch teulu a ffrindiau lle rydych chi a phryd rydych yn debygol o fod gartref. Mae’r aber yn gartref i fywyd gwyllt – peidiwch â tharfu ar adar sy’n bwydo, magu neu orffwys. Cadwch at y llwybrau lle y bo’n bosibl – helpwch ni i ddiogelu’r traethellau a’r morfa sy’n cefnogi bywyd gwyllt. Helpwch ni i sicrhau bod pawb yn gallu mwynhau’r arfordir – ewch â’ch sbwriel gartref gyda chi.
 • 4. Whitmore Bay Barry Island’s Whitmore Bay is ideal for a fun, family day out at all times of the year. The award winning, Blue Flag beach has golden sand and fascinating rock pools home to crabs, limpets and barnacles. Famous for the TV show Gavin and Stacey, it offers a beautiful spot to enjoy an ice-cream, build sandcastles and go for a paddle. Bucket and spade anyone? Wander along the limestone headland for fantastic views of the wider Severn Estuary. It makes up part of the Wales Coast Path - keen to explore more? Visit the Glamorgan Heritage Coast that stretches from Aberthaw to Porthcawl. Cold Knap beach and Jackson Bay are also not to miss if you are in the area. Bae Whitmore Mae Bae Whitmore yn Ynys y Barri yn ddelfrydol am ddiwrnod allan gyda’r teulu ar unrhyw adeg o’r flwyddyn. Mae tywod euraidd y traeth, sydd wedi ennill Baner Las, a’r pyllau glan môr yn gartref i grancod, cregyn meheryn a chregyn llong. Yn enwog diolch i’r sioe deledu Gavin and Stacey, mae’n llecyn hardd i fwynhau hufen iâ, adeiladu cestyll tywod a phadlo. Bwced a rhaw unrhyw un? Ewch am dro ar hyd y pentir calchfaen am olygfeydd godidog o Aber Afon Hafren. Mae’n rhan o Lwybr Arfordir Cymru – os hoffech weld mwy, ewch i Arfordir Treftadaeth Morgannwg sy’n ymestyn o Aberddawan i Borthcawl. Mae traeth Cold Knap a Bae Jackson hefyd yn llefydd hyfryd na ddylech eu methu tra eich bod yn yr ardal. £1 CF62 5TQ CF62 5AH www.severnestuarypartnership.org.uk/explore Photocredit:PhilippaEvans
 • 5. Flat Holm Island Situated in the middle of the Estuary, Flat Holm provides stunning views and a unique experience to really explore the Severn in a different way. Its remoteness and isolation gives a sense of excitement. Half a mile wide, the island is home to fantastic wildlife including seabird colonies - don’t forget to bring your binoculars. Visit the Isolation Hospital, used to protect the mainland from a cholera epidemic in 1883. Look out for the historical lighthouse, fog horn station and WW2 fortifications. Feeling adventurous? You can stay overnight on the Island. Day trips (using high speed RIBs) also depart from Cardiff Bay several times a month. Ynys Echni Mae Ynys Echni, sy’n gorwedd yng nghanol yr Aber, yn cynnig golygfeydd gogoneddus a phrofiad unigryw sy’n rhoi’r cyfle i rywun ddarganfod Afon Hafren mewn ffordd wahanol. Mae ei natur anghysbell yn ennyn cyffro. Mae’r ynys, lai na hanner milltir ar ei hyd, yn gartref i fywyd gwyllt bendigedig, fel nythfeydd adar môr, felly cofiwch ddod â’ch ysbienddrych. Cofiwch ymweld â’r Ysbyty Arwahanu, a ddefnyddiwyd i ddiogelu’r tir mawr rhag epidemig colera ym 1883. Cadwch lygad allan am y goleudy hanesyddol, gorsaf y corn niwl ac amddiffynfeydd o’r Ail Ryfel Byd. Gallwch aros dros nos ar yr Ynys, ond mae teithiau dydd (ar gychod RIB cyflym) yn gadael o Fae Caerdydd sawl gwaith y mis. £ 2 CF10 5BZ (Cardiff Bay) www.severnestuarypartnership.org.uk/explore Photocredit:CardiffHarbourAuthority
 • 6. Penarth to Lavernock Point If you fancy a long coastal walk (~2.5 hours) with views across to the islands of Flat Holm and Steep Holm (even the Somerset coast on a clear day), then this stretch is for you. Park at Penarth or Lavernock Point (depending on where you want to start from) and make your way along the road before joining up with the Wales Coast Path. Upon reaching Lavernock Point Nature Reserve, spot a variety of butterflies, moths and birds like sparrowhawks and green woodpeckers. Lavernock Point is perfect for geology lovers who want to explore the cliffs (a mixture of Jurassic and Triassic rocks) for evidence of the history of the Severn Estuary, our very own Jurassic Park. (Facilities are at Penarth). Penarth i Drwyn Larnog Am dreulio ychydig oriau yn cerdded (tua 2.5 awr) i gael golygfeydd o Ynys Echni ac Ynys Rhonech (ac arfordir Gwlad yr Haf ar ddiwrnodau clir)? Dyma’r llwybr i chi! Parciwch ym Mhenarth neu Drwy Larnog (yn dibynnu ar le byddwch yn dechrau eich taith) a cherddwch ar hyd y ffordd cyn ymuno â Llwybr Arfordir Cymru. Pan gyrhaeddwch Warchodfa Natur Trwyn Larnog, gallwch geisio dod o hyd i amrywiaeth o bili-palaod, gwyfynod ac adar, fel y gwalch glas a’r gnocell werdd. Mae Trwyn Larnog hefyd yn berffaith i bobl sy’n hoff o’u daeareg ac sydd am grwydro’r clogwyni (cymysgedd o greigiau Jwrasig a Thriasig) am gip ar hanes Aber Afon Hafren – ein Jurassic Park ein hunain. (Cyfleusterau ym Mhenarth). £3CF64 3AU (Penarth) CF64 5XQ (Lavernock Point) www.severnestuarypartnership.org.uk/explore Photocredit:SamGreen
 • 7. Cardiff Bay A vibrant hub of activity along the estuary. Mermaid Quay is home to shops, bars, the Senedd and Pier Head Building (National Assembly for Wales), Norwegian Church (once an important meeting place for Norwegian seafarers during the industrial revolution), and Cardiff Bay Wetland Reserve. Easily accessible with walkways, the reserve attracts a variety of wildlife. To enjoy views across the city, walk along the Barrage from the Church. The Barrage has impressive locks, a fish pass and an embankment play area. Take time to stop and watch the world (and the boats) go by. Bae Caerdydd Mae gweithgareddau ar hyd yr aber. Mae Cei’r Fôr-forwyn yn gartref i lawer o siopau a bariau, y Senedd ac Adeilad y Pierhead (Cynulliad Cenedlaethol Cymru), yr Eglwys Norwyaidd (unwaith yn fan cyfarfod i forwyr o Norwy yn ystod y chwyldro diwydiannol) a Gwarchodfa Gwlyptiroedd Bae Caerdydd. Mae’n hawdd ei cherdded ar y llwybrau cerdded ac mae’n denu amrywiaeth o fywyd gwyllt. I fwynhau golygfeydd o’r ddinas, cerddwch ar hyd Morglawdd Bae Caerdydd o’r Eglwys. Mae lociau’r Morglawdd yn drawiadol, llwybr pysgod ac ardal chwarae. Cymrwch ysbaid i wylio’r byd a’i bethau (a’r cychod). £ 4 CF10 5BS www.severnestuarypartnership.org.uk/explore Photocredit:AndrewRees
 • 8. Newport Wetlands A beautiful nature reserve on the edge of Newport overlooking the Severn Estuary, home to a wealth of nature throughout the year. Bring your binoculars and look out for bumblebees, dragonflies and butterflies in the spring and summer, spectacular starling murmurations and a variety of wildfowl during the cooler months. Star species such as the marsh harrier and bearded tit can be seen year round. This sanctuary is bursting with wildlife and spectacular views of the Severn Estuary all year round. Gwlyptiroedd Casnewydd Gwarchodfa natur brydferth ar gyrion Casnewydd sy’n edrych dros Aber Afon Hafren ac sy’n gartref i gyfoeth o fywyd gwyllt drwy gydol y flwyddyn. Dewch â’ch binocwlars i gael golwg graff ar ambell gachgi bwm, gwas y neidr a phili-pala yn y gwanwyn a’r haf, murmuron syfrdanol y drudwy ac amrywiaeth o adar yn ystod y misoedd oerach. Mae rhywogaethau enwog fel boncath y wern a’r titw barfog i’w gweld yma drwy gydol y flwyddyn. Mae’r warchodfa dan ei sang â bywyd gwyllt ac yn cynnig golygfeydd bendigedig o Aber Afon Hafren gydol y flwyddyn. 5NP18 2BZ www.severnestuarypartnership.org.uk/explore Photocredit:CeriBurrows
 • 9. Black Rock For impressive, panoramic views of the estuary and both Severn Bridge crossings, visit Black Rock. It’s ideal for a relaxed afternoon picnicking on the coast, taking in the scenery and reading up on the history of the Black Rock Lave Net Heritage Fishery which has been active since the 1920s. Join up with the Wales Coast Path (turn right out of car park entrance) for half a mile to explore the ruins of Sudbrook Chapel, dating back to the 12th century and Sudbrook Camp, a late iron-age cliff top fort. Be sure to scan the saltmarsh, mudflats and rocky shore on the way for species such as shelduck, buzzard, oystercatcher and curlew all year round. Y Graig Ddu I fwynhau golygfeydd trawiadol, panoramig o’r aber a’r ddwy Bont Hafren, ewch i’r Graig Ddu. Mae’n llecyn hyfryd i fwynhau picnic pnawn wrth y môr, mwynhau’r olygfa a dysgu am hanes Pysgodfa Treftadaeth Rhwydi Golchi’r Graig Ddu, sydd wedi bod ar waith ers y 1920au. Ymunwch â Llwybr Arfordir Cymru (drwy droi i’r dde allan o fynedfa’r maes parcio) am hanner milltir i weld adfeilion Capel Sudbrook, sy’n dyddio o’r 12fed ganrif, a Gwersyll Sudbrook, sy’n glogwyn-gaer yn dyddio o ddiwedd yr oes haearn. Gallech weld rhywogaethau fel hwyaden yr eithin, y boncath, pioden y môr a’r gylfinir ar y morfa, y traethellau a’r arfordir creigiog drwy gydol y flwyddyn. 6 NP26 5TW www.severnestuarypartnership.org.uk/explore Photocredit:BenHollier
 • 10. Lydney Harbour Breathtaking estuary views at Lydney Harbour are a welcome surprise for first time visitors. The historic dock dates back to the early 19th Century, although Lydney’s use as a water gateway goes back even further. Remnants of its industrial past are still visible today. Once you’ve taken in the natural splendour of the estuary from the short walk around the harbour, you can visit Lydney and the many attractions of the Forest of Dean. A trip to the historic Gloucester Docks is also a must-do. Visit our website for more information. Harbwr Lydney Mae’r golygfeydd ysblennydd o’r aber yn siŵr o’ch syfrdanu os ydych yn ymweld â Harbwr Lydney am y tro cyntaf. Mae’r doc hanesyddol yn dyddio’n ôl i ddechrau’r 19eg ganrif, ond mae Lydney wedi cael ei defnyddio fel porth dŵr ers oes pys. Mae olion o’i gorffennol diwydiannol i’w gweld o hyd. Ar ôl mwynhau rhyfeddodau naturiol yr aber o’r llwybrau byrion o amgylch yr harbwr, ewch i ymweld â Lydney ei hun ac atyniadau amrywiol Fforest y Ddena. Cofiwch ymweld â Dociau Caerloyw hefyd. Ewch i’n gwefan i gael rhagor o wybodaeth. 7GL15 4EJ www.severnestuarypartnership.org.uk/explore Photocredit:StanBGreen
 • 11. Newnham-on-Severn the Severn Bore Stroll along the banks of the river at Newnham-on-Severn and enjoy the tranquil setting. Using the telescope, watch a variety of birds feeding on the mudflats from afar. It’s also a popular spot to view the famous Severn Bore – one of Britain’s greatest natural phenomena. The Severn Bore is a large surge wave created by the rising tide that travels upstream, at speeds of up to 13mph. You can often see surfers and kayakers catching the bore, some travelling great distances. The height of the bore increases upstream - travelling further towards Minsterworth is worthwhile. Visit our website for more information and links to the bore timetable. Newnham-on-Severn ac Eger Hafren Ewch am dro ar hyd glannau’r afon yn Newnham-on-Severn i fwynhau eiliad o heddwch. Defnyddiwch y telesgop i wylio amrywiaeth o adar yn bwydo ar y traethellau. Mae hefyd yn fan poblogaidd i wylio’r enwog Eger Hafren – un o ryfeddodau naturiol enwocaf Prydain. Mae’r eger yn don ymchwydd fawr sy’n cael ei chreu gan daith y llanw i fyny’r afon hyd at 13 milltir yr awr. Yn aml fe welwch syrffwyr a chaiacwyr yn dal yr eger, gyda rhai’n teithio pellteroedd maith! Mae’r eger yn tyfu wrth iddo deithio i fyny’r afon, felly teithiwch tua i’w weld ar ei orau. Ewch i’n gwefan i gael rhagor o wybodaeth a dolenni i amserlen yr eger. 8 GL14 1BH www.severnestuarypartnership.org.uk/explore Photocredit:AlanPiper
 • 12. Purton Hulks Time to discover the history and stories of the sunken ships at Purton Hulks - the largest “ships’ graveyard” in the UK. In 1909, a small fleet of timber lighters were beached here to strengthen the canal bank, protecting it from eroding away by the tide. Now it is home to over 80 boats buried here - the largest collection of maritime artefacts on the foreshore of Britain. Friends of Purton provide guided tours – see our website for more information. Hylciau Purton Camwch yn ôl drwy amser a dysgu am hanes yr holl longau sydd wedi’u tirio yn Hylciau Purton – “mynwent longau” fwyaf y DU. Ym 1909, tiriwyd fflyd fechan o gychod dadlwytho pren yma i atgyfnerthu glan y gamlas a’i diogelu rhag erydiad y llanw. Mae nawr yn gartref i fwy nag 80 o gychod – y casgliad mwyaf o arteffactau morol ym Mhrydain. Mae Cyfeillion Purton yn cynnig teithiau tywys – ewch i’n gwefan am ragor o wybodaeth. 9GL13 9HP www.severnestuarypartnership.org.uk/explore Photocredit:MeganWilde
 • 13. Sharpness Take in the beautiful scenery from a different vantage point – the upper estuary. Sharpness picnic area is an ideal location for a relaxed lunch on a sunny day. Spend some time watching boats arriving and departing through the locks, only accessible to most craft at high tide. Take a stroll along the coast; the views of the two Severn Bridges in the distance are spectacular at sunset – a great opportunity to test those photography skills. Sharpness Dewch i fwynhau’r prydferthwch o ongl wahanol yn yr aber uchaf. Ardal picnic Sharpness yw’r lle delfrydol i fwynhau tamaid i’w fwyta ar hirddydd haf. Treuliwch ysbaid yn gwylio’r cychod yn mynd a dod drwy’r lociau, sydd ond ar agor i’r rhan fwyaf o longau gyda’r penllanw. Ewch am dro ar hyd yr arfordir; mae’r golygfeydd o’r ddwy Bont Hafren ar y gorwel yn syfrdanol wrth i’r haul fachlud – cyfle gwych i gael y camera allan. 10 GL13 9UF www.severnestuarypartnership.org.uk/explore Photocredit:MeganWilde
 • 14. Oldbury-on-Severn Explore the countryside of South Gloucestershire. Oldbury-on- Severn is a small, picturesque village with a thriving community spirit. Follow the Severn Way to the riverside by Thornbury Sailing Club. Stand on the bank for a unique snapshot of the estuary, with views down to Aust, across to Gloucester, of both Severn Bridges and Oldbury Power Station. The surrounding coastal fields offer excellent opportunities to spot internationally important birdlife. Ducks, waders and migratory birds all use and travel through the area. Nearby is the Wildfowl and Wetlands Trust’s Slimbridge Wetland Centre (see website), offering the chance to enjoy amazing wildlife up-close. Oldbury-on-Severn Dewch i grwydro cefn gwlad De Swydd Gaerloyw. Mae Oldbury-on- Severn yn bentref bach, tlws a chlos. Dilynwch Lwybr Hafren i lawr i lan yr afon ger Clwb Hwylio Thornbury. Mae’r olygfa o’r glannau’n unigryw – gallwch weld i lawr tuag at Aust a draw dros donnau’r aber i Gaerloyw, dwy Bont Hafren a Phwerdy Oldbury. Mae’r caeau arfordirol cyfagos yn gartref i adar o bwysigrwydd rhyngwladol wrth i hwyaid, adar hirgoes ac adar mudol oll ddefnyddio theithio drwy’r ardal. Gerllaw mae Canolfan Gwlyptiroedd Slimbridge Ymddiriedolaeth Adar y Gwlyptir (gweler y wefan), sy’n rhoi’r cyfle i chi ddod wyneb-yn-wyneb â’r bywyd gwyllt. 11 BS35 1QA www.severnestuarypartnership.org.uk/explore Photocredit:KevinBoulton
 • 15. Aust Cliff The striking red, black and white layers of Aust Cliff are perhaps the most iconic natural feature of the South Gloucestershire landscape. It tells the story of the drowning of an ancient hot, arid desert between 221 and 195 million years ago. Along the bottom of the cliff, look for white rock (gypsum) in thin layers – formed when the ancient desert lakes dried out. Bony remains of sea reptiles like ichthyosaurs and plesiosaurs, along with sharks, shells and sea urchins can be found on the beach below. The Aust Goddess, a small bronze statuette, was recovered from the cliff foot 100 years ago, thought to date back to the late Iron Age or Roman times. Clogwyn Aust Efallai taw Clogwyn Aust, â’i haenau coch, du a gwyn trawiadol, yw nodwedd naturiol fwyaf eiconig tirwedd De Swydd Gaerloyw. Dyma leoliad stori ddramatig am foddi anialdir poeth, cras, hynafol rhwng 221 a 195 miliwn o flynyddoedd yn ôl. Ar hyd gwaelod y clogwyn, cadwch lygad allan am haenau tenau o graig wen (gypswm) – a ffurfiwyd pan sychodd llynnoedd hynafol yr anialwch. Mae gweddillion esgyrnol ymlusgiaid morol fel yr ichthyosor a’r plesiosor yn yr haenau uchaf ynghyd â siarcod, cregyn a môr-ddraenogod ar y traeth islaw. Darganfuwyd Duwies Aust, delw efydd fechan, ar waelod y clogwyn ganrif yn ôl fwy na thebyg o ddiwedd Oes yr Haearn neu Oes y Rhufeiniaid. 12 BS35 4BG www.severnestuarypartnership.org.uk/explore Photocredit:JamesFlynn
 • 16. Severn Beach New Passage A windswept stopping point for migratory birds, the area is much- loved by residents, birdwatchers, walkers and cyclists and offers incredible views north to the second Severn Crossing (opened in 1996 at over 5km long) and south to the Avonmouth and Royal Portbury Docks – Bristol’s maritime portal to the rest of the world. You may even be lucky enough to spot a seal on the beach! Walk north to join up with the New Passage Heritage Trail, a peaceful walk to take in the river. Traeth Hafren a’r Rhodfa Newydd Mae’r ardal hon, sy’n hafan wyntog i adar mudol, yn boblogaidd iawn ymysg trigolion lleol, gwylwyr adar, cerddwyr a beicwyr ac mae’n cynnig golygfeydd trawiadol tua’r gogledd at ail Bont Hafren (a agorwyd ym 1996 ac sy’n fwy na 5km o hyd) ac i’r de i Avonmouth a Dociau Brenhinol Portbury – porth morol Bryste i’r byd mawr. Gallech weld morlo’n mwynhau ar y traeth os ydych chi’n lwcus! Cerddwch i’r gogledd i ymuno â Llwybr Treftadaeth y Rhodfa Newydd, sy’n daith hamddenol ar hyd yr afon. 13 BS35 4PE www.severnestuarypartnership.org.uk/explore Photocredit:GwilymOwen
 • 17. Clevedon A beautiful Victorian historic seaside town, Clevedon is a great spot to visit all year round. Popular for its promenade, pebbled beaches, marine lake and Victorian bandstand, and the many cafes and restaurants to enjoy the view. Opened in 1869 to receive paddle steamers from Devon and Wales, Clevedon Pier's exceptional architectural quality and beautiful design led to its designation as the UK's only functioning Grade 1 Listed Pier. Pop in to the small museum for a range of hands-on exhibits for all ages about Clevedon, the Pier and the estuary. The Porthole Room allows you to see the estuary from a different perspective, with views across the estuary from underneath the Pier. Clevedon Yn dref glan môr hanesyddol Fictoraidd, mae Clevedon lle gwych i ymweld ag ef gydol y flwyddyn, yn boblogaidd am ei phromenâd, traethau cerigos, llyn morol a llwyfan bandiau Fictoraidd, ynghyd â chaffis a bwytai amrywiol sy’n cynnig golygfeydd ysblennydd. Dynodwyd Pier Clevedon, a agorwyd ym 1869 i groesawu agerlongau padl o Ddyfnaint a Chymru, yn Adeilad Gradd 1 – yr unig bier o’i fath yn y DU – am ansawdd ei bensaernïaeth a’i ddyluniad hyfryd. Galwch draw i’r amgueddfa fechan sy’n cynnwys amrywiaeth o arddangosiadau i bawb o bob oedran am Clevedon, y Pier a’r aber. Mae Ystafell y Portwll yn cynnig persbectif gwahanol o’r aber, gyda golygfa unigryw o waelod y Pier. £ 14 BS21 7TR www.severnestuarypartnership.org.uk/explore Photocredit:MeganWilde
 • 18. Sand Point Middle Hope One of the most beautiful parts of the North Somerset coast, Sand Point peninsula (National Trust managed), stretches from Middle Hope beach into the estuary. A prime spot for explorers to find clues of the past - geologists have visited here for 200 years. Spot “tuffs” (solidified volcanic ash) and pillow lavas (formed as molten lava cooled rapidly as it flowed into the sea) on the beach - proof of volcanic eruptions over 300 million years ago. Tranquil and wild, if you look out from the edge of the Point you may be lucky enough to spot a seal or harbour porpoise. Surrounding coastal fields also provide important resting and refuelling spots for migratory birds on passage. Sand Point a Middle Hope Mae pentir Sand Point, un o ardaloedd prydferthaf arfordir Gogledd Gwlad yr Haf (a reolir gan Ymddiriedolaeth Genedlaethol), yn ymestyn o draeth Middle Hope i’r aber. Mae’n fan poblogaidd i bobl sy’n hoff o’u hanes – mae daearegwyr wedi bod yn ymweld â’r ardal ers 200 mlynedd. Ceisiwch ddod o hyd i’r “conau twff” (lludw folcanig wedi soledu) a’r clustogau lafa (a ffurfiwyd wrth i lafa tawdd oeri’n gyflym wrth lifo i’r môr) ar y traeth – tystiolaeth o ffrwydradau folcanig dros 300 miliwn o flynyddoedd yn ôl. Yn heddychlon a garw, gallech weld morlo neu lamhidydd yr harbwr o’r ymylon. Mae’r caeau arfordirol cyfagos yn hafan bwysig i lawer o adar mudol sy’n gorffwys a bwydo yma. £15 BS22 9UD www.severnestuarypartnership.org.uk/explore Photocredit:JimElliott
 • 19. Weston-Super-Mare Grand Pier and Birnbeck Pier The miles of golden, flat, sandy beach offer something for everyone at Weston-super-Mare, from paddling, to wind surfing, to donkey riding! Stop off at the Grand Pier for an ice cream and for the famous family-friendly indoor theme park. Look out to Birnbeck Pier (pictured), a time capsule full of history, once linked the mainland to Birnbeck Island. Although it was closed in 1994, cast your mind back to the character and bustling activity that once was. Weston-Super-Mare Y Pier Mawr a Phier Birnbeck Mae milltiroedd o dywod euraid, gwastad yn Weston-super-Mare, sy’n berffaith ar gyfer padlo, hwyl-fyrddio neu fwynhau trip ar gefn asyn! Galwch draw yn y Pier Mawr i fwynhau hufen iâ blasus a’r parc thema dan do teuluol enwog. Edrychwch draw at Bier Birnbeck, sy’n gapsiwl amser llawn hanes a arferai gysylltu’r tir mawr ag Ynys Birnbeck. Cafodd ei gau ym 1994, ond caewch eich llygaid a cheisio dychmygu bwrlwm gweithgarwch yr oes a fu. £ 16 BS23 2EF www.severnestuarypartnership.org.uk/explore Photocredit:MeganWilde
 • 20. Brean Down Stroll along historic Brean Down, one of Somerset’s most dramatic landmarks. This 300 million year-old Carboniferous limestone deposit marks the end of the great chain of Mendip Hills before it disappears into the Bristol Channel. The tip of Brean Down marks the location of the historic Brean Fort, built in 1870 to protect the Somerset coastline from French invasion. Walk back along the northern side’s military road - spot a large white arrow painted on the ground. In WW2, this indicated to passing bombers the direction of a practice range. Continue and you will find yourself surrounded by the remnants of six brick built Lewis Gun positions used in target practice in Weston Bay. Twyni Brean Dewch am dro ar hyd dwyni hanesyddol Brean, un o dirnodau mwyaf trawiadol Gwlad yr Haf. Mae’r gaenen galchfaen garbonifferaidd hon, sy’n 300 miliwn oed, yn cynrychioli diwedd cadwyn fawr Bryniau Mendip, cyn diflannu o dan donnau Môr Hafren. Copa’r twyni yw lleoliad Caer Brean, a adeiladwyd ym 1870 i warchod arfordir Gwlad yr Haf rhag y Ffrancwyr. Cerddwch yn ôl ar hyd ffordd filwrol y gogledd ac fe welwch saeth fawr wen wedi’i phaentio ar y llawr. Yn yr Ail Ryfel Byd, dangosai hon y ffordd i’r maes ymarfer cyfagos i awyrennau bomio. Ewch yn eich blaenau a chyn pen dim byddwch wedi’ch amgylchynu gan weddillion chwe safle saethu Gynnau Lewis a ddefnyddiwyd i ymarfer saethu targedau ym Mae Weston. £17 TA8 2RS www.severnestuarypartnership.org.uk/explore Photocredit:AlunRogers
 • 21. Berrow Beach The long, beautiful six-mile stretch of golden sand between Burnham and Brean is not to be missed when out on the Somerset coast. The sand dunes support some of the most diverse flora in Somerset – over 270 species of wildflower have been identified. At low tide, discover the wreck of the SS Nornen, a Norwegian Barque which ran aground here in 1897. Traeth Berrow Mae chwe milltir o dywod euraid yn estyn rhwng Burnham a Brean – dyma un o uchafbwyntiau arfordir Gwlad yr Haf. Peidiwch â’i fethu, da chi. Mae’r twyni tywod yn gartref i’r amrywiaeth fwyaf o fflora yng Ngwlad yr Haf – dros 270 o rywogaethau o flodau gwyllt. Gyda thrai’r llanw, gallwch weld llong ddrylliedig yr SS Nornen, llong Norwyaidd a diriodd yma ym 1897. £ 18 TA8 2QZ www.severnestuarypartnership.org.uk/explore Photocredit:SecretSomerset
 • 22. Burnham-On-Sea Burnham-on-Sea is a thriving seaside town with an award-winning sandy beach, ideal for a fish and chips fix and an afternoon building sandcastles. The Pier is famous for being Britain’s shortest and the classic promenade is lined with Victorian and Edwardian guest houses. If the tide permits wander along the beach up to the iconic “lighthouse on legs”, built in 1832 to guide fishing boats into the harbour. Burnham-On-Sea Mae Burnham-on-Sea yn dref glan môr fywiog â thraeth tywodlyd sydd wedi ennill gwobrau lu – delfrydol ar gyfer mwynhau ‘sgod a ‘sglods a phrynhawn yn adeiladu cestyll tywod. Y Pier yw’r un byrraf yng ngwledydd Prydain ac mae’r promenâd clasurol dan ei sang â gwestai Fictoraidd ac Edwardaidd. Os yw’r llanw’n caniatáu, ewch am dro ar hyd y traeth i’r “goleudy ar goesau” eiconig, a adeiladwyd ym 1832 i dywys pysgotwyr yn ôl i’r harbwr. £19 TA8 1BU www.severnestuarypartnership.org.uk/explore Photocredit:NigelMatthews
 • 23. Steart Marshes One of the UK’s largest new wetland reserves, the Wildfowl and Wetland Trust’s (in partnership with the Environment Agency) Steart Marshes is a wildlife-watchers’ paradise. Wait unseen in the hides, and enjoy the sound of skylark during the spring and summer and impressive displays of wintering bird flocks being flushed by peregrine falcons. The hundreds of hectares of saltmarsh and freshwater wetlands also provide a home for a rich mix of wildlife including otters, roe deer and brown hare. For panoramic, 360° views of the marshes (not one to miss), head out to the breach point – visit at its best on a big spring tide. Corsydd Steart Mae Corsydd Steart, sydd dan reolaeth Ymddiriedolaeth Adar y Gwlyptir (mewn partneriaeth ag Asiantaeth yr Amgylchedd), yn un o warchodfeydd gwlyptir newydd mwya’r DU ac yn baradwys i wylwyr bywyd gwyllt. Defnyddiwch y cuddfannau i fwynhau cân yr ehedydd yn y gwanwyn a’r haf a heidiau trawiadol o adar gaeafu’n cael eu cwrso gan y cudyll glas. Mae’r cannoedd o hectarau o heli a gwlyptiroedd dŵr croyw hefyd yn gartref i gyfoeth o fywyd gwyllt, gan gynnwys dyfrgwn, iyrchod ac ysgyfarnogod brown. Am olygfeydd panoramig 360° o’r corsydd (peidiwch â’u methu), ewch i’r bwlch – os gallwch yn enwedig â phenllanw’r gwanwyn. 20 TA5 2PU www.severnestuarypartnership.org.uk/explore Photocredit:AdamFreeman(WWT)