Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
ಡಾ..ಸ೦ಧ್ಾಾರಾಣಿ
ವ ೈದ್ಯಾಧಿಕಯರಿಗಳು
ಡಯ. ವಿಜಯರವರ ಆಯುವ ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಯಾ ಮತ್ುು ಸ೦ಶ ವಧನಯ
ಕ ವ೦ದರ, ಜಯಯನಗರ
ಮೈಸೂರು.
Email - sandyaranihb@g...
ಯಥಯ ಬ್ರ೦ಹಯಾ೦ಡ೦ ತ್ಥಯ
ನಮಾ ಕಯಡು ಚಿನನದ ಮೊಟ್ ೆಯಿಡುವ ಕ ೂವಳಿಯ೦ತ್ಯಗಿದ್ ಯಲಲವ ವ ?
ವಸು೦ಧರಿವಯಮ್
ವನ- ವೃಷ್ಟೆ ಪರದ್ಯನ ವನ ವನಾತ್
ಜಲ ಮಯಲಿನಾ ಕುದಿಯುವ ಜಲಯ ?
ವಯಯು ಮಯಲಿನಾ
ಸೂನಯಮಿ
ಜಲ-ಭು-ವಾಯು ಮಾಲ್ಲನಾ
ಕೌಟಿಲಾದ೦ಡ ನವತಿ
ಯಯರು ರಸ್ ುಯಲಿಲ ಕಸ ಚ ಲುಲತ್ಯುರೂವ ?
೧/೮ ಪನ ಭಯಗ ದ೦ಡ
ಕ ೂಳಚ ನವರು --೧/೪
ಕಸ+ ಕ ೂಳಚ ನವರು-- ೧/೨
.....
ಕೌಟಿಲಾದ೦ಡ ನವತಿ
ನಯಯಿ,ಬ ಕುು, ಮು೦ಗುಸಿ, ಹಯವು--೩ ಪನ
ಕತ್ ು, ಒ೦ಟ್ ,ಮನುಷ್ಾನ ಶವ -- ೫೦ ಪನ
ದ೦ಡ
ದ೦ಡ
ಇ೦ದು ಯಾರಿಗನ ಎಷುು ದ೦ಡ ?
ಕೌಟಿಲಾದ೦ಡ ನವತಿ
ಮರ ಕಡಿಯುವುದು ಉಪಪ್ಾತಕ
ವಿನಾಶದ ಕಡನಗನ ಪಯಣ
ಮು೦ದಿನ ಪ್ರೀಳಿಗನ ಹೀಗಾಗಬಾರದಲಿವನೀ ?
ಹಳಿಿಗನೊ೦ದು ಅರಳಿಕಟ್ನು:ಮನನಗನೊ೦ದು ತುಳಸೀೀಕಟ್ನು
ಮನ ಯಲ ಲವಕ ತ್ುಳಸಿವ ಪೂಜ ?
ಆನ ಗಯಗಿ ತ್ುಲಸಿ
-ಆರತಭಜನನ
ಸ೦ರಕ್ಷಣಪೂಜಾ ವನಾ ನಾಗವನಾ
ಹನೊೊಂಮ ಥನರಪ್ರಸ್ಟು -ಫನೀರನೊೀ
ಹನೊೀಮಾ -ಪರ ದನೀಶದಲ್ಲಿ
ೀೀದಾ ಸವಗಿಕ್ನೆ ದಾರಿ
ದ್ ವಶಕಯಲ ಪರಮಯಣಜ್ಞ
ದ್ ವಶಕಯಲ ಪರಮಯಣಜ್ಞ
ಪರಯವರಜ್ಞ
Vasunadariyam -protect our planet
Vasunadariyam -protect our planet
Vasunadariyam -protect our planet
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Vasunadariyam -protect our planet

723 vues

Publié le

Environmental awareness was given ultimate importance in ancient India.
conservation of flora-fauna,prevention of pollution has been depicted briefly.

Publié dans : Environnement
 • Soyez le premier à commenter

Vasunadariyam -protect our planet

 1. 1. ಡಾ..ಸ೦ಧ್ಾಾರಾಣಿ ವ ೈದ್ಯಾಧಿಕಯರಿಗಳು ಡಯ. ವಿಜಯರವರ ಆಯುವ ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಯಾ ಮತ್ುು ಸ೦ಶ ವಧನಯ ಕ ವ೦ದರ, ಜಯಯನಗರ ಮೈಸೂರು. Email - sandyaranihb@gmail.com ಪ್ಾಾಚೀನ ಭಾರತೀಯ ವಾ೦ಙ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಪಾಜ್ನೆ , ಸ೦ರಕ್ಷಣನ : ಒ೦ದು ವಿಶನಿೀಷಣನ ಡಾ..ಶಾ೦ತಲಾ ಪ್ರಾಯದರ್ಶಿನಿ .ಟಿ.ಆರ್. ಪ್ಯರಧ್ಯಾಪಕರು ಹಯಗೂ ವಿಭಯಗದ ಮುಖ್ಾಸಥರು ಸಕಯೇರಿ ಆಯುವ ವೇದ ವ ೈದಾಕಿವಯ ಮಹಯವಿದ್ಯಾಲಯ ಮೈಸೂರು. Email - shantala301@gmail.com
 2. 2. ಯಥಯ ಬ್ರ೦ಹಯಾ೦ಡ೦ ತ್ಥಯ
 3. 3. ನಮಾ ಕಯಡು ಚಿನನದ ಮೊಟ್ ೆಯಿಡುವ ಕ ೂವಳಿಯ೦ತ್ಯಗಿದ್ ಯಲಲವ ವ ?
 4. 4. ವಸು೦ಧರಿವಯಮ್
 5. 5. ವನ- ವೃಷ್ಟೆ ಪರದ್ಯನ ವನ ವನಾತ್
 6. 6. ಜಲ ಮಯಲಿನಾ ಕುದಿಯುವ ಜಲಯ ?
 7. 7. ವಯಯು ಮಯಲಿನಾ
 8. 8. ಸೂನಯಮಿ ಜಲ-ಭು-ವಾಯು ಮಾಲ್ಲನಾ
 9. 9. ಕೌಟಿಲಾದ೦ಡ ನವತಿ
 10. 10. ಯಯರು ರಸ್ ುಯಲಿಲ ಕಸ ಚ ಲುಲತ್ಯುರೂವ ? ೧/೮ ಪನ ಭಯಗ ದ೦ಡ ಕ ೂಳಚ ನವರು --೧/೪ ಕಸ+ ಕ ೂಳಚ ನವರು-- ೧/೨ ..... ಕೌಟಿಲಾದ೦ಡ ನವತಿ
 11. 11. ನಯಯಿ,ಬ ಕುು, ಮು೦ಗುಸಿ, ಹಯವು--೩ ಪನ ಕತ್ ು, ಒ೦ಟ್ ,ಮನುಷ್ಾನ ಶವ -- ೫೦ ಪನ ದ೦ಡ ದ೦ಡ ಇ೦ದು ಯಾರಿಗನ ಎಷುು ದ೦ಡ ? ಕೌಟಿಲಾದ೦ಡ ನವತಿ
 12. 12. ಮರ ಕಡಿಯುವುದು ಉಪಪ್ಾತಕ
 13. 13. ವಿನಾಶದ ಕಡನಗನ ಪಯಣ
 14. 14. ಮು೦ದಿನ ಪ್ರೀಳಿಗನ ಹೀಗಾಗಬಾರದಲಿವನೀ ?
 15. 15. ಹಳಿಿಗನೊ೦ದು ಅರಳಿಕಟ್ನು:ಮನನಗನೊ೦ದು ತುಳಸೀೀಕಟ್ನು
 16. 16. ಮನ ಯಲ ಲವಕ ತ್ುಳಸಿವ ಪೂಜ ? ಆನ ಗಯಗಿ ತ್ುಲಸಿ
 17. 17. -ಆರತಭಜನನ
 18. 18. ಸ೦ರಕ್ಷಣಪೂಜಾ ವನಾ ನಾಗವನಾ
 19. 19. ಹನೊೊಂಮ ಥನರಪ್ರಸ್ಟು -ಫನೀರನೊೀ
 20. 20. ಹನೊೀಮಾ -ಪರ ದನೀಶದಲ್ಲಿ
 21. 21. ೀೀದಾ ಸವಗಿಕ್ನೆ ದಾರಿ
 22. 22. ದ್ ವಶಕಯಲ ಪರಮಯಣಜ್ಞ ದ್ ವಶಕಯಲ ಪರಮಯಣಜ್ಞ ಪರಯವರಜ್ಞ

×