Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
ಡಾ..ಸ೦ಧ್ಾಾರಾಣಿ
ವ ೈದ್ಯಾಧಿಕಯರಿಗಳು
ಡಯ. ವಿಜಯರವರ ಆಯುವ ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಯಾ ಮತ್ುು ಸ೦ಶ ವಧನಯ
ಕ ವ೦ದರ, ಜಯಯನಗರ
ಮೈಸೂರು.
Email - sandyaranihb@g...
ಯಥಯ ಬ್ರ೦ಹಯಾ೦ಡ೦ ತ್ಥಯ
ನಮಾ ಕಯಡು ಚಿನನದ ಮೊಟ್ ೆಯಿಡುವ ಕ ೂವಳಿಯ೦ತ್ಯಗಿದ್ ಯಲಲವ ವ ?
ವಸು೦ಧರಿವಯಮ್
ವನ- ವೃಷ್ಟೆ ಪರದ್ಯನ ವನ ವನಾತ್
ಜಲ ಮಯಲಿನಾ ಕುದಿಯುವ ಜಲಯ ?
ವಯಯು ಮಯಲಿನಾ
ಸೂನಯಮಿ
ಜಲ-ಭು-ವಾಯು ಮಾಲ್ಲನಾ
ಕೌಟಿಲಾದ೦ಡ ನವತಿ
ಯಯರು ರಸ್ ುಯಲಿಲ ಕಸ ಚ ಲುಲತ್ಯುರೂವ ?
೧/೮ ಪನ ಭಯಗ ದ೦ಡ
ಕ ೂಳಚ ನವರು --೧/೪
ಕಸ+ ಕ ೂಳಚ ನವರು-- ೧/೨
.....
ಕೌಟಿಲಾದ೦ಡ ನವತಿ
ನಯಯಿ,ಬ ಕುು, ಮು೦ಗುಸಿ, ಹಯವು--೩ ಪನ
ಕತ್ ು, ಒ೦ಟ್ ,ಮನುಷ್ಾನ ಶವ -- ೫೦ ಪನ
ದ೦ಡ
ದ೦ಡ
ಇ೦ದು ಯಾರಿಗನ ಎಷುು ದ೦ಡ ?
ಕೌಟಿಲಾದ೦ಡ ನವತಿ
ಮರ ಕಡಿಯುವುದು ಉಪಪ್ಾತಕ
ವಿನಾಶದ ಕಡನಗನ ಪಯಣ
ಮು೦ದಿನ ಪ್ರೀಳಿಗನ ಹೀಗಾಗಬಾರದಲಿವನೀ ?
ಹಳಿಿಗನೊ೦ದು ಅರಳಿಕಟ್ನು:ಮನನಗನೊ೦ದು ತುಳಸೀೀಕಟ್ನು
ಮನ ಯಲ ಲವಕ ತ್ುಳಸಿವ ಪೂಜ ?
ಆನ ಗಯಗಿ ತ್ುಲಸಿ
-ಆರತಭಜನನ
ಸ೦ರಕ್ಷಣಪೂಜಾ ವನಾ ನಾಗವನಾ
ಹನೊೊಂಮ ಥನರಪ್ರಸ್ಟು -ಫನೀರನೊೀ
ಹನೊೀಮಾ -ಪರ ದನೀಶದಲ್ಲಿ
ೀೀದಾ ಸವಗಿಕ್ನೆ ದಾರಿ
ದ್ ವಶಕಯಲ ಪರಮಯಣಜ್ಞ
ದ್ ವಶಕಯಲ ಪರಮಯಣಜ್ಞ
ಪರಯವರಜ್ಞ
Vasunadariyam -protect our planet
Vasunadariyam -protect our planet
Vasunadariyam -protect our planet
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Vasunadariyam -protect our planet

931 vues

Publié le

Environmental awareness was given ultimate importance in ancient India.
conservation of flora-fauna,prevention of pollution has been depicted briefly.
What was the punishment decided by administration during the period of Chanakya.
Protect the Mother of Perish. Pollution prevention is best solution,

Publié dans : Environnement
 • DOWNLOAD THIS BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT (2019 Update) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/w83tcoa } ......................................................................................................................... Download Full EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/w83tcoa } ......................................................................................................................... Download Full doc Ebook here { https://tinyurl.com/w83tcoa } ......................................................................................................................... Download PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/w83tcoa } ......................................................................................................................... Download EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/w83tcoa } ......................................................................................................................... Download doc Ebook here { https://tinyurl.com/w83tcoa } ......................................................................................................................... .........................................................................................................................
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

Vasunadariyam -protect our planet

 1. 1. ಡಾ..ಸ೦ಧ್ಾಾರಾಣಿ ವ ೈದ್ಯಾಧಿಕಯರಿಗಳು ಡಯ. ವಿಜಯರವರ ಆಯುವ ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಯಾ ಮತ್ುು ಸ೦ಶ ವಧನಯ ಕ ವ೦ದರ, ಜಯಯನಗರ ಮೈಸೂರು. Email - sandyaranihb@gmail.com ಪ್ಾಾಚೀನ ಭಾರತೀಯ ವಾ೦ಙ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಪಾಜ್ನೆ , ಸ೦ರಕ್ಷಣನ : ಒ೦ದು ವಿಶನಿೀಷಣನ ಡಾ..ಶಾ೦ತಲಾ ಪ್ರಾಯದರ್ಶಿನಿ .ಟಿ.ಆರ್. ಪ್ಯರಧ್ಯಾಪಕರು ಹಯಗೂ ವಿಭಯಗದ ಮುಖ್ಾಸಥರು ಸಕಯೇರಿ ಆಯುವ ವೇದ ವ ೈದಾಕಿವಯ ಮಹಯವಿದ್ಯಾಲಯ ಮೈಸೂರು. Email - shantala301@gmail.com
 2. 2. ಯಥಯ ಬ್ರ೦ಹಯಾ೦ಡ೦ ತ್ಥಯ
 3. 3. ನಮಾ ಕಯಡು ಚಿನನದ ಮೊಟ್ ೆಯಿಡುವ ಕ ೂವಳಿಯ೦ತ್ಯಗಿದ್ ಯಲಲವ ವ ?
 4. 4. ವಸು೦ಧರಿವಯಮ್
 5. 5. ವನ- ವೃಷ್ಟೆ ಪರದ್ಯನ ವನ ವನಾತ್
 6. 6. ಜಲ ಮಯಲಿನಾ ಕುದಿಯುವ ಜಲಯ ?
 7. 7. ವಯಯು ಮಯಲಿನಾ
 8. 8. ಸೂನಯಮಿ ಜಲ-ಭು-ವಾಯು ಮಾಲ್ಲನಾ
 9. 9. ಕೌಟಿಲಾದ೦ಡ ನವತಿ
 10. 10. ಯಯರು ರಸ್ ುಯಲಿಲ ಕಸ ಚ ಲುಲತ್ಯುರೂವ ? ೧/೮ ಪನ ಭಯಗ ದ೦ಡ ಕ ೂಳಚ ನವರು --೧/೪ ಕಸ+ ಕ ೂಳಚ ನವರು-- ೧/೨ ..... ಕೌಟಿಲಾದ೦ಡ ನವತಿ
 11. 11. ನಯಯಿ,ಬ ಕುು, ಮು೦ಗುಸಿ, ಹಯವು--೩ ಪನ ಕತ್ ು, ಒ೦ಟ್ ,ಮನುಷ್ಾನ ಶವ -- ೫೦ ಪನ ದ೦ಡ ದ೦ಡ ಇ೦ದು ಯಾರಿಗನ ಎಷುು ದ೦ಡ ? ಕೌಟಿಲಾದ೦ಡ ನವತಿ
 12. 12. ಮರ ಕಡಿಯುವುದು ಉಪಪ್ಾತಕ
 13. 13. ವಿನಾಶದ ಕಡನಗನ ಪಯಣ
 14. 14. ಮು೦ದಿನ ಪ್ರೀಳಿಗನ ಹೀಗಾಗಬಾರದಲಿವನೀ ?
 15. 15. ಹಳಿಿಗನೊ೦ದು ಅರಳಿಕಟ್ನು:ಮನನಗನೊ೦ದು ತುಳಸೀೀಕಟ್ನು
 16. 16. ಮನ ಯಲ ಲವಕ ತ್ುಳಸಿವ ಪೂಜ ? ಆನ ಗಯಗಿ ತ್ುಲಸಿ
 17. 17. -ಆರತಭಜನನ
 18. 18. ಸ೦ರಕ್ಷಣಪೂಜಾ ವನಾ ನಾಗವನಾ
 19. 19. ಹನೊೊಂಮ ಥನರಪ್ರಸ್ಟು -ಫನೀರನೊೀ
 20. 20. ಹನೊೀಮಾ -ಪರ ದನೀಶದಲ್ಲಿ
 21. 21. ೀೀದಾ ಸವಗಿಕ್ನೆ ದಾರಿ
 22. 22. ದ್ ವಶಕಯಲ ಪರಮಯಣಜ್ಞ ದ್ ವಶಕಯಲ ಪರಮಯಣಜ್ಞ ಪರಯವರಜ್ಞ

×