Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Pyetje dhe pergjigjje nga mikroekonomia

11 341 vues

Publié le

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Pyetje dhe pergjigjje nga mikroekonomia

 1. 1. 1.”Shportë Qmimesh” ? Me shport qmim kuptojme duke I renditur të parat ato qe dëshirojm më shumë dhe ne fund ato që dëshirojn me pak.
 2. 2. 2.Kur konsumatori e preferon nje te mirë apo sherbim është indiferent ndaj nje te mire apo sherbimi? • Kjo nenkupton që dy te mirat I japin të njëjtin nivel kënaqësie dhe janë një lloji te dëshirueshme.
 3. 3. 3.Kur kurba e indiferences ka pjerrtesi negative? • Kurba e indiferences ka pjerrtesi negative ateher kur numeruesi dhe emeruesi kanë shenja të kundërta
 4. 4. 4.Çka matë koeficienti marxhinal i zëvendësimit? • Matë gatishmërinë e konsumatorit për të zëvendesuar një të mirë me një tjetër pa humbur ose fituar.
 5. 5. 5.Plotësuesit Perfekt ? • Te mirat qe nje konsumator eshte I interesuar qe ti konsumojë vetem se bashku.
 6. 6. 6.Efekti i zevendesimit ? • Eshte ndryshimi ne sasin e kerkuar qe nje konsumator deshiron dhe eshte I aftë te blejë,kur qmimi I nje te mire ndryshon duke mbajtur qmimet e te mirave tjera dhe nivelin e dobisë totale te konsumatorit te pandryshuar.
 7. 7. 7.Efekti i ndryshimit ne çmim? • Nje rritje ne qmimin e vetem te njeres nga te mirat redukton aftesin e konsumatorit per te blerë te njejten sasi te mirash dhe sherbimesh(qe blinte me perpara).
 8. 8. 8.Vija e buxhetit? • Vija buxhetore tregon te gjitha kombinimet e mundshme,nese ju shpenzoni te gjitha te ardhurat tuaja.
 9. 9. 9. Ekulibri I konsumatorit? • Arrihet kur nje konsumator blen te mira deri sa dobishmeria marzhinale per euro te jetë e njejtë per te gjitha te mirat e konsumura.
 10. 10. 10.Qka është Firma? • Firma eshtë nje organizatë qe është ndertuar me qellim sigurimin e fitimeve per pronaret e tyre,duke prodhuar te mira apo sherbime te vleshme ne treg për konsumatorin.
 11. 11. 11.Qka eshte firma individuale? • Firma individuale eshte biznes I perber vetem nga nje pronare.
 12. 12. 12. Perparsitë e Firmave individuale: • Lirinë e veprimit (Biznesi është personal) • Lehtesia e fillimit dhe perfundimit te biznesit • Taksat me te thjeshta • Kufizime me te vogla ligjore
 13. 13. 13. Te Metat e firmave individuale: • E tërë pergjegjesia është mbi pronarin • Veshtersit per te sigurar kapitalin e nevojshem • Pronari menaxheri është teper i ngarkuar • Kontinuiteti kohor • Rreziqet personale
 14. 14. 14.Qka eshte firma me ortak? • Firma me ortak eshte nje biznes qe zotërohet nga dy ose me shum persona,ku secili merr perqindjen te fitimit.
 15. 15. 15. Perparësit e Firmave Ortakrie: • Mund te sigurojn burime me te gjera te financimit • Kanë aftesi me te lartë menaxhuese dhe organizuese • Kanë jetë me te gjatë
 16. 16. 16. Te metat e Firmave Ortakrie janë: • Pergjegjesia e pakufizuar • Jetëzgjatja e kufizuar • Veshtersit per te ardhur deri te kapitali me i madh
 17. 17. 17.Qka eshte Korporata? • Korpaorata eshte nje biznes I krijuar ne bazë te ligjeve shtetërore te cilat I garantojn nje identitet te ndar nga pronaret e saj.
 18. 18. 18. Perparesit e Korporatave janë: • • • • Menaxhimi më efikas Pergjegjesia e kufizuar Madhesia e korporatave Lehtesia per transferimin e pasuris
 19. 19. 19. Te Metat e Korporatave : • • • • • • • Tatimi I dyfisht Kostoja fillestare Jofleksibiliteti Kontrolli jo adekuat nga ana e pronarit Rreziqet nga mundesit e interest personal Mungesa e fshehtesis Kontrolli gjithnje me I madh nga shteti
 20. 20. 20.Çka eshte fitimi? • Fitimi eshte diferenca mes te ardhurave qe nje firmë merr gjat nje periudhe te dhenë dhe kosots qe lind ne pordhimin e te mirave dhe sherbimeve gjatë kesaj periudhe.
 21. 21. 21.Çka eshte fitimi ekonomik? • Fitimi ekonomik eshte diferenca ne mes te ardhurave totale dhe kostos se te gjithave inputeve qe nje firmë perdor gjatë nje periudhe te caktuar.
 22. 22. 22.Çka eshte fitimi normal? • Fitimi normal eshte kostoja inplicite e outputeve te perdorura te pronarit gjatë nje periudhe kohe.
 23. 23. 23.Çka eshte Prodhimi? • Eshte procesi I perdorimit te sherbimeve te firmes dhe paisjeve se bashku me inputet te tjera per te berë te vleshme te mirat dhe sherbimet.
 24. 24. 24.Çka eshte periudha e shkurter e prodhimit? • Periudha e shkurter e prodhimitnje periudh prodhimi gjatë se cilës disa inpute nuk mund te ndryshohen.
 25. 25. 25.Çka eshte periudha e gjatë e prodhimit? • Periudha e gjate e prodhimit eshte nje periudh e gjatë prodhimi që i lejon menaxheret te ndryshojn te gjitha inputet e perdorura per te prodhuar nje mall.
 26. 26. 26.Ligji i uljes se te ardhurave marxhinale? • Ky ligj thotë qe prodhimi shtesë I marrë nga shtimi I nje inputi variable do te ulet per sa kohë inputi variable perdoret se bashku me inputet fikse.
 27. 27. 27.Çka eshte produkti marxhinal? • Produkti marzhinal i nje inputi eshte rritja ne output per qdo njesi shtesë te atij inputi kur sasia e te gjithë inputeve te tjerë mbetet e pandryshushme.
 28. 28. 28.Produkti Mesatar? • Produkti mesatar I nje inputi eshte output total I prodhuar,pjestuar me numrin e njesive qe perdoren.
 29. 29. 29.Mardhenjet ne mes te produkti Mesatar dhe atij Marzhinal? • Produkti mesatar rritet kur produkti marzhinal e kalon atë.Produkti mesatar bie kur produkti marzhinal duhet te nderpres kurben e produktit mesatar ne piken maksimum te ketij te fundit.
 30. 30. 31.Si ndikojnë permisimet teknologjike ne prodhim? • Teknologjia ne levizje matrialet ereja permisojn produktivitetin.
 31. 31. 32.Kostot fikse? • Kosto Fikse jan ato kosto qe nuk ndryshojn kur firma ndryshon outputin e saj .
 32. 32. 33.Kosto të Ndryshushme? • Kosto te ndryshueshme jan ato qe ndryshojn kur ndryshon output .
 33. 33. 34.Kostoja totale? • Kosto totale eshte shuma e vleres se te gjith inputeve te perdorura gjat nje periudhe te dhenë per te mira.
 34. 34. 35.Parimi barazmarzhinal? • Parimi barazmarzhinal ne perdorimin e inputeve te ndryshme menaxheret e nje firme duhet te zgjedhin nje kombinim te tillë që të prodhojnë nje output te dhenë me kosto te ndryshushme sa me minimale te jetë e mundur.
 35. 35. 36.Kosto totale ne periudhen afatshkurter? • Kostoja totale ne periudhe afateshkurter eshte shuma e kostos fikse dhe kostos se ndryshushme.
 36. 36. 38.Kostoja Marzhinale? • Kostoja marzhinale eshte kostoja shtesë e prodhimit shtesë te nje njesie me teper outputit.
 37. 37. 39. Ekonomia e shkalles? • Ekonomija e shkalles:janë reduktimet ne koston mesatare per njesi qe rezulton nga rritja e madhesis se operacioneve.
 38. 38. 40.Te ardhurat marxhinale? • Te ardhurat marzhinale jane te ardhurat ekstra te fitura nga shitja e nje njesie shtesë te nje te mirë.
 39. 39. 41.Maksimizimi i fitimit? • Nje firm maksimizon fitimin duke vazhduar te prodhoj deri ne piken ne te cilen te ardhuratmarzhinale barazohen me koston marzhinale.
 40. 40. 42.Nje kurb e ofertes e tregut? • Nje kurbe e ofertes se tregut jep shumen e sasive te ofruara nga te gjitha firmat qe prodhojn nje produkt per qdo qmim te mundshem gjatë nje periudhe te dhenë.
 41. 41. 43.Ndikimi i nje takse ne perfitimin neto? • Politikat qeveritare qe krijojnë mosperputhje mes kerkeses dhe ofertes jan taksat dhe kontrollet e qmimeve,keto politika rezultojn ne qmime me te medha se kostoja marzhinale ose ne sasi te ndryshme.
 42. 42. Pyetje per Diskutim!

×