Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Salamandertesten Jonas av Jens Bjørneboe Simon Malkenes Voss Senioruniversitet 23112022x.pptx

 1. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 2. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 3. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 4. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 5. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 6. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 7. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 8. Tidsånden. 1951 1957 1958 1961 «Barn er ikke salamandere... Ved en tørr, forstandsmessig skoletype oppdrar man fremtidens nazister» (s. 114) Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 9. 1945 1950 1971/1975/1980/1996 Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 10. 1961 «Utdanning har alltid hatt ei sentral rolle i politiske utopiar. Derfor er det i utopiar alltid ein vilje til å utnytte barnet ved å ta frå dei unge deira eigne mogelegheit til sjølv å forme deira eiga verd, i deira eiga tid, slik dei sjølve vil ha den». Kap 5, The Crisis in Education (s. 170-193) Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 11. 1972 Positivismestriden Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 12. Positivismestriden og Den anti-autoritære pedagogikken • – Pedagogikken ble fiende nummer én. Den ble sett på som et positivistisk styringsredskap for Arbeiderpartiets statsapparat, ja, som et instrument for hele det teknokratisk-materialistiske samfunnet, sier Helsvig. • Positivismekritikken hadde en viktig inspirator i den tyske filosofen Jürgen Habermas’ identifisering av den positivistiske samfunnsvitenskapen som sentral ideologi i det kapitalistiske samfunnet. Kritikken fikk i Norge en viktig talsmann i filosofen Hans Skjervheim. I stedet for en positivistisk vitenskap ønsket de radikale kritikerne en ”frigjørende dialektisk pedagogikk”. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 13. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 14. Opprør eller moralsk forfall? They hurt you at home and they hit you at school They hate you if you're clever and they despise a fool 'Til you're so fucking crazy you can't follow their rules A working class hero is something to be A working class hero is something to be “Working Class Hero” John Lennon Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 15. When we grew up and went to school There were certain teachers who would Hurt the children in any way they could By pouring their derision Upon anything we did And exposing every weakness However carefully hidden by the kids But in the town, it was well known When they got home at night, their fat and Psychopathic wives would thrash them Within inches of their lives. We don't need no education We dont need no thought control No dark sarcasm in the classroom Teachers leave them kids alone Hey! Teachers! Leave them kids alone! All in all it's just another brick in the wall. All in all you're just another brick in the wall. "If you don't eat yer meat, you can't have any pudding. How can you have any pudding if you don't eat yer meat?" "You! Yes, you behind the bikesheds, stand still laddy!» The Happiest Days of our Lives/ Another Brick in the Wall - Part 2 (Waters) Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 16. • «Uro i skolen» er omtalt både som: «Manglende disiplin og reformiver». Dette knyttes videre til generelle oppløsningstendenser i samfunnet. Arbeiderpartiets reformiver og disiplinproblemene i skolen henger derfor sammen: «Gjennom lengre tid, i misforstått mildhet og toleranse, har det ene sanksjonsmidlet etter det andre blir systematisk avskaffet. Resultatet er at skolen til sist står nokså ribbet og hjelpeløs tilbake når noe skjer som fordrer reaksjon. Denne kapitulasjonslinjen må skolen få lov til å snu (…) Vi kan ikke ha en tilstand med nærmest permanent skolerevolusjon – det sliter for mye». • Austad, Tore: En skole for alle (Cappelen: Oslo, 1981). s. 54 • Austad, Tore: En skole for alle (Cappelen: Oslo, 1981), s. 56-57 Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 17. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 18. En skolepolitisk lesning: Jonas – 2022. «I en moderne stat, med hele den maktvilje som utstråles fra staten, vil skolevesenet ytterst lett forvandles fra en del av åndslivet til et maktmiddel i den politiske kamp. Skolevesenet blir uttrykk for de herskende kretsers kulturpolitikk og menneskesyn. Målet med skolegangen blir ikke mennesket, eleven, men at eleven oppdrages til statens ideologi» (Jens Bjørneboe: «Når jeg skrev Jonas», (1956) Samlede Essays, Kultur 2, s 332) Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 19. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022 Norge er en skoletaper! Hermed er det solid dokumentert. Dagbladet 04.12.2001 om Utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet sin pressekonferanse om PISA-resultat 4. des 2001 Man må kunne arbeide for noe uten å tro at det er den ideelle sak, uten å tro det er Saken» (s. 302)
 20. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 21. Etter Oljen: Kunnskapssamfunnet «[k]unnskapssamfunnet er globalt. Globaliseringen vil bidra til at kvaliteten på utdanningssystemet kommer i sentrum, også i Norge. Vi konkurrerer med andre land på utdanningsmarkedet, noe som igjen fordrer at vårt utdanningstilbud må være av god kvalitet for å hevde seg. Norsk utdanning må kunne hevde seg i sammenlikning med andre land.» I første rekke, kap 4. En opplæring for sin tid, punkt 4.3.3 globalisering. I kunnskapssamfunnet er «befolkningens kompetanse i dag vurdert som den viktigste enkeltfaktoren i et lands økonomiske yteevne». I første rekke, kap 4. En opplæring for sin tid, punkt 4.2 Humankapitalen – vår viktigste ressurs. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 22. ”Humankapital – vår viktigste ressurs” Omgrepet humankapital kjem frå professor i økonomi ved Universitetet i Chicago, Gary Becker. Becker ser til dømes forholdet mellom mor og barn som eit økonomisk forhold. - korleis mor og barn ter seg overfor kvarandre, - kor mykje tid dei bruker saman - kor mykje omsorg, ømheit og merksemd mor gjev - korleis ho følgjer med barnets utvikling, utdanninga det får, framstega det gjer på skolen, den fysiske utviklinga, kva mat ungen får. • Alt dette utgjer ei investering som betaler seg i form av den humankapitalen barnet utgjer. • I neste omgang seier dette noko om kva inntekt eller avkasting mora får av investeringa i barnet sitt. Gary S. Becker: ”Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis” Journal of Political Economy, Vol 70, Issue 5 1975 Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 23. ”Humankapital – vår viktigste ressurs” Kva gjer det med skolen? • Ein innfører ein økonomisk retorikk som investering, bestilling og resultat, kapitalkostnader, økonomisk og psykologisk forteneste i utdannings- og oppsedingsforholdet mellom vaksen og barn og mellom lærar og elev. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 24. Kategorimistak: Økonomisk forståing av det sosiale feltet ”Med en framgang på 25 PISA-poeng vil Norges BNP auke med 841 milliardar dollar i 2090” The high cost of low educational performance, the long-run economic impact of improving PISA outcomes, OECD 2010, Eric Hanushek mfl) «Dersom ein ikkje held fast ved dette skiljet forfalskar ein problemstillingane både når det gjeld politikk, pedagogikk og administrativ styring». «Bakgrunnen for dette er at det er karakteristisk for dei totalitære systema i det tjuande hundreåret at dei gjer seg skuldig i ei illegitim utviding av produksjonsparadigmet». Skjervheim, Hans: «Målstyring er av mange slag» i Menneske (Universitetsforlaget: Oslo, 2002), s. 178 Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 25. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022 «problemet er å kunne arbeide for en sak uten å tro at man holder på med å frelse verden» (s. 302)
 26. 2001 «Det er den moderne og frie oppsedinga som har skylda» (s 31) Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 27. «Den antiautoritære, norske faglitteraturen viste gjerne til den amerikanske pragmatikeren John Dewey og hans lære om fire grunnleggende interesser: • 1) interessen for samvær og konversasjon. • 2) Interessen for gransking. • 3) Interessen for å konstruere eller lage ting. • 4) Behovet for kunstnerisk ekspresjon. Skolen som en del av velferdsstatens «utopiske kjerne» for på bruke en Habermas-term, skulle beskytte eleven mot virkningene av det kapitalistiske systemet, det vil si mot den sortering og hardhet som kapitalismen med dens jakt på profitt representerte. Derfor avviste progressivismen den tradisjonelle, borgerlige motivasjonsbasisen med vekt på belønning og straff i form av konkurranse, karakterer, segregasjonstiltak og stigmatisering, det vil si tiltak som baserer seg på selvhevdelse, misunnelse, skyldfølelse, skam og pine. Eleven skulle settes fri fra en opplæringssituasjon dominert av den voksnes autoritet, av ytre press og kontroll, av tvang og plikt.» Telhaug, Alfred Oftedal: Kunnskapsløftet – ny eller gammel skole? Beskrivelse og analyse av Kristin Clemets reformer i grunnopplæringen (Cappelen Akademisk: Oslo, 2005) s. 118. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 28. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 29. «den progressive pedagogikken var grunnleggende antikapitalistisk» der «elevene skulle beskyttes mot harde og brutale krav fra det kapitalistiske systemet, det vil si evaluering, konkurranse, sortering, og i det hele tatt mot prestasjonspresset» (s.28-29). «Avvisningen av målbare prestasjoner og karakterer hang nøye sammen med det bredere filosofiske oppgjøret om positivismen» (s.29) «Innholdsmessig førte altså den progressive pedagogikken til en radikal nyorientering i arbeiderpartistatens skolepolitikk – med skjebnesvangre følger.» (s. 31) Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 30. 2004 Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 31. «Alt annet vil føre til kaos og brottsverk» (s 34) Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 32. Standardisering Senter utvikler pedagogiske «pakker» som de selger til kommunene (som konkurrerer om resultat). «Evidensbasert» «Det som virker» Instrumentelle Behavioristiske TIEY Connect PALS Konflikt: «Data, not doctrine». (forskning, ikke ideologi/erfaringsbasert) Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 33. En datadoktrine? Amerikansk curriculum-tradisjon • Må bygge på vitenskapelige resultater om hvordan ting fungerer i skolen. • kvantitativ, er orientert mot læringsresultater og «utbytte», ikke kvalitativt orientert • sentral i den internasjonale utdanningspolitikken de siste to tiårene både i USA og i Europa • hviler på antakelsen om at læring og kunnskap kan måles. • resultater på tester og prøver som er det ultimate kriteriet på «hva som virker» • Behavioristisk: læring betraktes som fullendt og målbart. • Læring er identisk med «kompetanse», som en bærer med seg på tvers av ulike situasjoner og utfordringer. • ligger til grunn for testbevegelsen og for de fleste forskningsresultatene om «hva som virker» i undervisningen. • Den ligger også i bunnen av Læreplanen for Kunnskapsløftet og for deler av elevvurderingen. Alle sitat: Professor i Pedagogikk, Gunn Imsen: Hattie-feberen i norsk skolepolitikk (Bedre skole 4/2011) Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 34. Amerikansk Curriculum tradisjon Opphav i Taylorismens ide om scientific management Effektivitet for lønnsomhet i fabrikkens mas Taylor, Fredric Winslow: The Principles of Scientific Management (London: Harper & Brothers, 1911) Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 35. • Analyserer alle deler av produksjon Taylor, Fredric Winslow: The Principles of Scientific Management (London: Harper & Brothers, 1911) Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 36. • Detaljerte instruksjoner for hver oppgave Taylor, Fredric Winslow: The Principles of Scientific Management (London: Harper & Brothers, 1911) Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 37. • Splitter opp undervisning i minst mulig deler Taylor, Fredric Winslow: The Principles of Scientific Management (London: Harper & Brothers, 1911) Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 38. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022 «Han følte seg alltid uvel ved salamanderspråket. I dag ble han kvalm. Dette var direkte fra salamandernes hovedkvarter!» (s. 65)
 39. Ukeplan 1.trinn Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 40. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 41. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 42. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022 22 læringsmål pr uke x 26 elever x 38 skoleuker = 21.736 mål i året
 43. Sosial kompetanseplan 1-2 trinn Inkludering/ Empati; toleranse , respekt vise omtanke for, evne til å lese seg inn i andres situasjon, ha respekt for andres følelser og synspunkter, vise støtte/ oppmuntring, rose. Tenkevaner: Tenke fleksibelt, Tenke sammen, Tenke gjennom hvordan du tenker , Ta i bruk tidligere kunnskap i nye situasjoner, Lytte til andre Forventet kompetanse Kriterier/"Det er bra nok"  kan kjenne igjen glede, tristhet, sinne og redsel hos andre.  Jeg kan se på kroppsspråket og ansikter når noen er lei seg, sinte osv.  Kan vise omsorg for andre som ikke har det godt.  Jeg ler ikke av noen selv om de sier eller gjør noe dumt.  Jeg sier i fra til en voksen hvis noen er lei seg eller trenger hjelp.  er en god venn/klassekamerat  Jeg leker med alle  Jeg trøster hvis noen er lei seg.  Hvis noen går alene spør jeg om han/hun vil være med  Jeg forstyrrer ikke andre i deres arbeid.  kunne si unnskyld hvis jeg har gjort noe dumt mot andre  Jeg sier unnskyld på en oppriktig måte Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 44. Sosial kompetanseplan 1-2 trinn Ansvarlighet; vise respekt for egne og andres eiendeler og arbeid, utføre oppgaver, holde avtaler, følge regler. Tenkevaner: Lytte til andre, Selvkontroll, Tenke gjennom hvordan du tenker, Ta i bruk tidligere kunnskap i nye situasjoner , Tenke og kommunisere tydelig og presist Forventet kompetanse Kriterier/"Det er bra nok"  bidrar til arbeidsro  Jeg snakker med innestemme, ber om ordet ved å rekke opp hånden.  Jeg er rolig og forstyrrer ingen  Jeg holder orden på ting og bøker.  Jeg følger lærers beskjed og klasseregler.  -viser respekt for andre og skolens regler.  Jeg er hyggelig og høflig.  Jeg respekterer andres grenser med blant annet STOPP reglen.  Jeg respekterer ulikheter i form av utseende, klær, interesser, språk og læringsmåter.  Jeg sier i fra til en voksen når noen blir plaget eller mobbet.  Jeg er ute i friminuttene.   Tar ansvar for orden på skolen  Jeg holder det ryddig i klasserom, garderobe og i egne saker.  Gjøre sitt beste.  Jeg er arbeidsom og utholdende i læringsarbeidet  Jeg gjør det jeg vet er riktig.  Jeg leverer lekser/ elevarbeid innen fristen. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 45. Sosial kompetanseplan 1-2 trinn Selvkontroll; vente på tur, inngå kompromisser, kontrollere impulsivitet, forhandle om regler, følge instruksjoner og beskjeder Tenkevaner: Utholdenhet, Lytte til andre, Tenke og kommunisere tydelig og presist, Tenke gjennom hvordan du tenker, Tenke fleksibelt, Være åpen for kontinuerlig læring Forventet kompetanse Kriterier/"Det er bra nok"  vise respekt for ulikheter  Jeg bruker ikke stygge ord om andre eller erter andre  bruker innestemme.  Jeg tilpasser stemmen etter situasjon.  Jeg kan hviske.  følger klasseregler for lek, og i spill.  Jeg tåler å tape.  Jeg aksepterer reglene i spillet.  tåler at noen kommer borti meg.  Jeg tar ikke igjen selv om noen ved et uhell dunker borti meg. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 46. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022 84 sosiale mål
 47. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022 «vi har tapt krigen mot salamanderne! .... Salamanderne har besatt skolevesenet. Stakkars barn!» (s 47)
 48. Klassens mål: Vær en god venn. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 49. Skolens mål: Jeg har skolesakene i orden og er klar for læring hver dag. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 50. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 51. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 52. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022 «Så spurte han moren om alle måtte på skolen når de var syv år» (s 11)
 53. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 54. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 55. Egenevaluering med smilefjes Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 56. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 57. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 58. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 59. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 60. s. 65-66 «Særlig dette med målingen av Jonas hadde opphisset ham» (s 66) Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 61. «intelligensalder og intelligenskvosient var understreke med rødt» ( s65) Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 62. «Læringstrykk» Kvalitetsutvalget la i 2002 fram en delinnstilling som beskrev et nasjonalt kvalitetsvurderingssystem for norsk grunnopplæring. Dette omfattet etableringen av et nasjonalt kvalitetsvurderingssystem og en endring av opplæringsloven for å sikre kommunene større lokalt handlingsrom og ansvar. Det å synliggjøre skolens resultater skulle bidra til ansvarliggjøring av alle nivåer – både internt i skolen og ved hjelp av eksternt trykk. Systemet besto av nasjonale prøver i elevenesgrunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning og engelsk. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022 «Hvis jeg var dem, da ville jeg øve han i lesing hver dag fremover. Hver eneste dag, en lang stund av gangen. Så blir det et slags press på han. Og så blir klassen lei av å sitte og høre på han bestandig. På den måten blir presset større, ser de. Og da vil han nok ta seg sammen!» (s 36)
 63. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022 «Gode skoler får høye pointsummer» (s 92)
 64. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 65. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 66. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022 ”Fra barn til borger” Lindgren, Janne NRK 16.08.2016
 67. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 68. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 69. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 70. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 71. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 72. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 73. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 74. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 75. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 76. ”Hvis man får dårlig karakter eller poeng på en prøve så føler en at en ikke får det til. Og de andre i klassen jubler. Og da føler en seg ganske ensom.” Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022 Ragnhild Bergem: Hvem vinner? En dokumentar om Osloskolen 2015 «Og at den bestandig gikk ut over ungene, denne målingen» (s. 67)
 77. ”jeg gruer meg fordi andre tror at jeg er dårlig og at de ikke vil være venner med meg” Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022 Ragnhild Bergem: Hvem vinner? En dokumentar om Osloskolen 2015
 78. Juleavslutning på en prestasjonsorientert skole Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022 ”Fra barn til borger” Lindgren, Janne NRK 16.08.2016
 79. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 80. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 81. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 82. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 83. Kva gjer dette med skolebarna? Mestringsforventning hos eleven: •Elevene lærer at de ikke kan •Elevene tror at de ikke får til •Påvirker motivasjon og lærelyst Skaalvik og Skaalvik: Motivasjon for læring (Universitetsforlaget, Oslo 2015). Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 84. Kva lærer skolebarna i ein prestasjonsorientert skole? Prestasjonsorientert skole: - ” skolen legger størst vekt på resultatene, og at elevenes resultater sammenlignes med elever, klasser og skoler.” - ”Læringsprosessen, samarbeid, innsats og problemløsning, verdsettes i mindre grad enn selve resultatet.” - ”Elevene verdsettes ut fra sine prestasjoner.” - ”Suksess er at skolen er bedre enn andre skoler, eller at en elev får bedre resultater enn andre elever.” - ”negativ utvikling av mestring, forventninger, holdninger til skolen og skolefaglige prestasjoner.” Skaalvik og Skaalvik: Motivasjon for læring (Universitetsforlaget, Oslo 2015). Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022 «Gutten er idiot» sa frøken til Lærer Strange ( s 46).
 85. Fagleg sjølvvurdering: • «I en skoleklasse vil sosial sammenligning alltid fortelle noen elever at de er blant de beste i klassen, mens den vil fortelle andre elever at de er blant de svakeste.» • «Sosial sammenligning vil alltid bidra til lavere faglig selvvurdering for noen elever, men også til at den faglige selvvurderingen blir truende for elevenes selvverd. Det vil svekke motivasjonen for disse elevene.» Skaalvik og Skaalvik: Motivasjon for læring (Universitetsforlaget, Oslo 2015). Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022 «Av og til lo de, særlig når det var lette ting som han ikke klarte... (s 40)
 86. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022 «ad Jonas Andreassen, f. 14/1 – 1946», «henger etter» (s. 65)
 87. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022 «En annen ting var det at han ikke fikk til å lese i den (ABC-boken), men det klarte han å holde hemmelig, for faren hjalp han til å lære linjene utenat». (s. 22)
 88. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022 «Og efterhvert lærte han seg dessuten å sitte helt stille, mens han så ut av vinduet. En gang så han en fugl der. Og den nyskjerrigheten som han hadde følt for bokstavene, dryppet langsomt ut av han» ( s. 24)
 89. Fortellingen om seksåringen (s.48) Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 90. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022 «Da Jonas kom hjem fra skolen, alt på den første skoledagen, spurte moren hva han hadde lært. Jonas tenkte seg om. «Jeg har lært å sitta stille», svarte han». (s. 20)
 91. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 92. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 93. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 94. «Han hadde gått ut fra at når alt gikk så bra på skolen, så var det nettopp fordi han leste så flittig som han gjorde. Han forsto slett ikke hva han hadde gjort, men frøken hadde vært lei av seg, og hadde sagt så hele klassen hørte på at han løy og var en skam for skolen...Og nå forsto han at han ikke kunne lese. (s 36) Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 95. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 96. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 97. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 98. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 99. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 100. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 101. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 102. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 103. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 104. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 105. Eksempler: Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 106. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 107. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 108. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 109. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 110. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 111. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 112. Litteraturen «Skolehandlingen i Jonas er en ren ytre rammehandling. Hendelsesforløpet kunne like godt ha vært henlagt til en avis, et sykehus eller hvad som helst» (Jens Bjørneboe: «Når jeg skrev Jonas», (1956) Samlede Essays, Kultur 2, s 333-334) Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 113. Det mytologiske «Sentrum i boken er gjenfortellingen av Gralssagaen, og den forutgående skildringen av gymnasiastene. Hovedtemaet er anslått i setningen: For hvis Gralsridder glemmer Gral, da dreper de hverandre. Og: For Parsifal hadde enda ikke lært det som var nødvendig for den som skal finne Gral; han hadde ikke lært å føle andres smerter like sterkt som sine egne. Derfor måtte han igjen ut i verden for å lære mer og for å få mer forstand». • (Jens Bjørneboe: «Når jeg skrev Jonas», (1956) Samlede Essays, Kultur 2, s 334) Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 114. «Sentrum i boken er gjenfortellingen av Gralssagaen» • Forening av keltisk mytos og kristen etikk. • Metaforer for menneskelige stadier av vekst, utvikling og psykologi. • Myten eksemplifiserer den kjærligheten (amor) som gir individet mulighet til å bli mer seg selv gjennom forståelse og kontakt med seg selv og andre. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 115. «Den rene dåre» «En del kritikere har klaget over ar disse lange mytene gjør boken full av digresjoner: i virkeligheten er de selve fortellingen. Når boken har fått tittelen Jonas, da er det ikke fordi skolegutten Jonas er hovedpersonen, men fordi han gjennom sin ordblindhet er den «rene dåre» som Parsifal er; Jonas er utilgjengelig for vår fordervelse og selve det abstrakte menneskelige som lever i vår samtidige kultur. Parsifal var «som en hjort fra skogen». Og innledningen som skildrer Jonas drømmeliv, antyder hans spesielle art, hans «rase». Gjennom å ha vært isolert og beskyttet i sin barndom, slik som Parsifal var, skal han en dag vise seg å ha veldige reserver som Gralsridder. Men denne uskyld og harmløshet i barndommen har påført ham lidelser, og dette vil gi ham den kunnskap som Parsifal trenger». • (Jens Bjørneboe: «Når jeg skrev Jonas», (1956) Samlede Essays, Kultur 2, s 334) Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 116. Det indre liv og metaforer «Jonas lå med ansiktet ned i puten og følte at kroppen og sengen svevet... Han var et bitte lite, kjempestort luftmenneske, en syvåring så stor som hele himmelen når den er mørk og har stjerner. Han var større enn byen og svevet over den. Han rakk fra den ene blå åsen til den andre tvers overfor den, og enda langt utover fjorden» (s. 12) Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 117. Det indre liv og metaforer «Jonas var ikke engstelig, for han var vant til denne reisen . Han følte seg varm og myk og lykkelig i hele kroppen. Han var fremdeles av luft... Han hadde bestandig sett dem – så lenge han kunne huske tilbake. Men for at de skulle komme, måtte han passe på to ting: han måtte ikke tenke på noe, og han måtte ikke sovne. Og dette hadde han øvelse i, han kunne bli så stille som vann inne i seg uten å gli inn i søvnen. Når han hadde ligget slik en stund, kom det første bildet... Natten var en stor bror som hadde hentet han (s. 13). Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 118. Første setning (reisemotiv): «Den åtteårige Jonas Andreassen er meldt savnet fra sitt hjem i Trondheimsveien» (s. 9) Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 119. Det gode • «Hver eneste betydningsfull person i boken er en variant av Jonas-rasen: • Jochumsen som dør, er Jonas. • Werner er den gamle Jonas, av en annen årgang, og av et materiale som overlever. • Marx er Jonas. • Jungmannen er Jonas. • Presten er Jonas. • Og ikke minst Bobbi, tyskerungen er Jonas. • Den som dreper Bobbi, er ikke trikkeføreren, han er uskyldig i privat forstand, men han tjener den anonyme, mekaniske makt, sporvognen, det skinnelagte – slik som det mekaniske seleksjonssystem i skolen, point- og karaktersystemet vil drepe gutten Jonas». • Jens Bjørneboe: «Når jeg skrev Jonas», (1956) Samlede Essays, Kultur 2, s 334) Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 120. Det onde «Det er slik tenkt: De Onde, Satanas, i boken er ikke mennesker, de er det anonyme, ansiktsløse, de er «systemet» – det store vacum. Dette er samtidens demoni: »mennesket» uten blikk og trekk. Det er blitt innvendt at «salamanderne», overlærer Strange osv ikke er skildret i overensstemmelse med kunstens og «tendensromanens» regler. I virkeligheten er de skildret to-dimensjonalt, ikke som mennesker med gode og onde sider, men som pappfigurer. De er fremstillet nøyaktig slik som det har vært min hensikt å vise problemet: de er ikke mennesker. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 121. Salamanderen Strange er et rent symbol for samme makt som dreper Bobbi ved trikken, det samme demoni, uten blikk, uten trekk. Vi mister i dag vår menneskelighet, vi blir deler av «systemet» – av det store.» «Nei. Strange er aldri tenkt som menneske; han er noe langt mindre og samtidig langt sterkere enn et menneske. Han er inkorporasjon av tidens onde ånd. Han er tidsdemonen, Salamanderen.» (Jens Bjørneboe: «Når jeg skrev Jonas», (1956) Samlede Essays, Kultur 2, s 332) Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022 Science fiction-dystopi av Karel Capek (1936). Allegori over fascismen og kommunismens fremvekst i Europa.
 122. Lydighet vs spontanitet «The banality of Evil» Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 123. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 124. Læreren som gjør det rette i møte med barn Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 125. Fra en generasjon til den neste. «Om en ønsker at mennesker er selvstendige, kritiske, reflekterte og tør å ta standpunkt selvstendig, tør å opponere mot ting de mener er feil, da må man ikke ta fra barna mer av barndommen.» Professor Per Brodal NRK 26.02.2021: Abels tårn Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
 126. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022 «Men det viktigste han lærte på skolen, det var å leke lange, spennende fortellinger om hester og katter og båter» ( s. 24)
 127. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022 «Så drømte han en lang, vond drøm om frøken Bø og overlærer Strange og den gule hunden. De ville gjøre noe med hodet hans... Og her slutter historien om en gutt som ikke kunne lese på tross av at han var over åtte år gammel, men som alikevel klarte å sette igang mange ting ute i verden2 (s. 303, siste setning).
 128. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 18.11.2022
Publicité