Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Nuoren tilannekuva - Lähtötilanneselvitys

1 641 vues

Publié le

Selvityksessä on kartoitettu nuorisotyössä toteutettuja viranomaisyhteistyötä parantavia kehittämishankkeita. Selvityksessä löytyi nk. liputusjärjestelmään tai muuhun viranomaisten väliseen yhteistyöhön liittyviä hyviä käytäntöjä sekä ulkomailta että Suomesta. Selvitys on osa Sitran Nuoren tilannekuva -kokonaisuutta.

Publié dans : Santé & Médecine
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Nuoren tilannekuva - Lähtötilanneselvitys

 1. 1. Nuoren tilannekuvaLähtötilanneselvitysSitra 28.2.2013Jussi Nikander
 2. 2. Tiivistelmä Selvitystyön tarkoitus ja toteutus Suomessa käynnissä olevia aihepiiriin kuuluvia hankkeita löydettiin tietokantahakujen perusteella yhteensä 462. Kumppaniksi valittaville Selvitystyön tarkoituksena oli tuottaa tietoa nuorisotyön sektorilla hankkeille asetettiin kriteerejä, joiden täytyttyä hanke voitaisiin toteutettavista viranomaisyhteistyötä parantavista arvioida potentiaaliseksi yhteistyöhankkeeksi. Tällaisia kehittämishankkeista. Tavoitteena oli löytää hankkeita: kehittämishankkeita listattiin yhteensä 27. Nämä hankkeet arvioitiin erikseen asetettujen kriteerien perusteella. Selvityksessä kaikki • joissa Sitra voisi toimia kumppanina kumppanuushankkeelle määritetyt neljä valintakriteeriä täyttävät kehittämishankkeet ovat: • joissa olisi mahdollista uudistaa varhaisen tuen toimintakäytäntöjä • MYK – monialaisen yhteistyön kehittämishanke • joihin voitaisiin integroida liputusjärjestelmä käytännön työvälineeksi. • Via Vis – Yhteistyössä Väkivaltaa Vastaan 2012 – 2014 Selvityksen tulokset • Move – monialainen verkkonuorisotyö Selvityksessä löytyi liputusjärjestelmään tai muuhun viranomaisten • Välittämisen koodi –hanke väliseen yhteistyöhön liittyviä hyviä käytäntöjä sekä ulkomailta että Suomesta. Näiden hyvien käytäntöjen voidaan arvioida edistävän • Nuorten ohjauspalvelujen kehittämishanke Olkkari. Nuoren tilannekuva –kokonaisuuden tavoitteita. Tällaisia käytäntöjä ovat: Toimenpidesuositukset • Verwijsindex (Hollanti) Nuoren tilannekuva –kokonaisuuden kumppanuushanketta valittaessa tulisi hankkeiden yksityiskohtaisiin sisältöihin perehtyä • The White Paper for Vulnerable Children (Uusi Seelanti) edelleen tarkemmin mm. odotettavien tulosten, lainsäädännön, tarvittavien resurssien ja realistisen aikataulun näkökulmista. • Nuorisotyöllisyyden toimintamalli (Tanska) Viranomaisyhteistyön hyviin käytäntöihin on Nuoren tilannekuva – • Byströmin nuortenpalvelut (Oulun kaupunki) kokonaisuuden edetessä suositeltavaa tutustua tarkemmin. • Turun nuoren ohjausmalli (Turun kaupunki) Hankekokonaisuudessa tulisi erityisesti huomioida Suomessa toteutetut lainsäädäntömuutokset mm. nuorisotyön monialaisen • Ankkuri-toiminta (Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen poliisi) yhteistyövelvoitteeseen ja yhteiskuntatakuuseen liittyen.© 2013 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with 1KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
 3. 3. Sisällys Tiivistelmä 1 Selvitystyön tausta 3 Kansainväliset hyvät käytännöt 8 Kotimaiset hyvät käytännöt 12 Nuorisotyön hankkeet Suomessa 15 Määritetyt kriteerit täyttävät hankkeet 19 Toimenpidesuositukset 25 Liitteet 27 1. Selvityksessä käytetyt oleelliset käsitteet© 2013 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with 2KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
 4. 4. Selvitystyöntausta
 5. 5. Selvitystyön taustaYleistä Selvitystyön tavoitteet ja aikataulu Rajaukset Selvitystyön tavoitteena oli: Kotimaisten hankkeiden tarkastelu rajattiin koskemaan hankkeita: • tunnistaa kansainvälisiä viranomaisyhteistyötä parantavia ratkaisuja, joissa on hyödynnetty • jotka kuuluvat julkisen sektorin liputusjärjestelmän periaatteita järjestämisvelvollisuuden piiriin ja • muodostaa kokonaiskuva nuorisotyön sektorilla • joiden olennaisena tavoitteena on parantaa eri käynnissä olevien viranomaisyhteistyön sujuvuuden viranomaisten välistä yhteistyötä. parantamista tavoittelevien hankkeiden laajuudesta Suomessa Kolmannen sektorin toimijoiden ja yritysten toteuttamat hankkeet huomioitiin ainoastaan silloin kun toimijalla oli • laatia kuvaukset suomalaisista nuorisotyön sektorin sopimus palvelun tuottamisesta kunnan kanssa. varhaisen puuttumisen hankkeista, joissa voisi soveltaa liputusjärjestelmää syrjäytymisvaarassa Toimeksianto ei edellyttänyt perehtymistä hankkeiden olevien nuorten palveluissa yksityiskohtaisiin sisällöllisiin kuvauksiin. • laatia toimenpidesuositukset hankkeista, joihin tulisi perehtyä tarkemmin avainalueen jatkosuunnitelmia tehtäessä. Selvitystyö toteutettiin tammi-helmikuun 2013 aikana.© 2013 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with 4KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
 6. 6. Selvitystyön taustaYleistä Tietokantahaut Muut haut ja hanke-esittelyt Kotimaisten hankkeiden selvityksessä tukeuduttiin Yksittäisiä hankkeita listattiin niiden tullessa esille työn suurelta osin tietokantahakuihin sekä toimintaohjelmien kuluessa. Hakuja suoritettiin internet-hakujen, Sitralle piiriin kuuluviin hankkeisiin. Selvityksessä kartoitettiin pidettyjen hanke-esittelyjen sekä muun hankkeisiin seuraavat tietokannat: liittyvän tiedonhaun yhteydessä. • THL:n hanketietokanta hakusanalla ’*nuor*’ (33 hanketta) Yhtenä keskeisenä selvityksen toteutuksen • Lasten Kaste –ohjelma (22 hanketta) tiedonhakumenetelmänä oli asiantuntijuuden kautta • RAY:n 2012 ja 2013 myönnetyt projektiavustukset merkittäväksi nuorisotyön toimijaksi arvioitujen ja toimialalla ’nuorisokasvatus’ (160 hanketta) tunnistettujen tahojen kontaktoiminen ja alan • EURA2007 –hanketietokanta, käynnissä olevat asiantuntijoilta tehdyt kyselyt. hankkeet hakusanalla ’nuoret’ (247 hanketta) • Valtioneuvoston hankerekisteri, käynnissä olevat Näiden hakujen osalta esille tulleet hankkeet eivät kehittämis- ja uudistushankkeet asiasanalla ’nuoret’ sisältyneet tietokantahakuihin, mutta saatettiin sisällöstä (3 työryhmää, ei selvityksen piiriin kuuluvia hankkeita) riippuen kirjata merkittäviksi kehittämishankkeiksi. Selvitystyöhön sisältynyt kansainvälisten hyvien Haastattelut ja tapaamiset käytäntöjen etsiminen toteutettiin sähköpostitiedusteluihin Selvitystyön kuluessa haastateltiin useita yksittäisten ja julkisiin kirjallisiin lähteisiin tukeutuen. Osiossa hankkeiden yhteyshenkilöitä ja muita aihealueen hyödynnettiin KPMG:n kansainvälistä osaajaverkostoa asiantuntijoita. Haastattelut toteutettiin sekä muita KPMG:n kontakteja. puhelinhaastatteluiden, videoneuvottelun tai henkilökohtaisten tapaamisten muodossa.© 2013 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with 5KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
 7. 7. Selvitystyön taustaKontaktoidut organisaatiot Kontakteja kotimaassa ja ulkomailla KONTAKTI Henk.koht tapaaminen Selvitystyön kuluessa tiedonhakuja suoritettiin Hämeenlinnan kaupunki kyllä tietokantahakujen lisäksi kontaktoimalla asiantuntijuuden SAS kyllä perusteella tunnistettuja tahoja, joilla arvioitiin olevan Uudenmaan elinkeino- liikenne ja ympäristökeskus aihealueeseen liittyvää merkittävää tietoa. Selvitystyön Allianssi ry kuluessa kontaktoitiin yhteensä 26 eri organisaatiota, Kuntaliitto joitakin useampaan kertaan. Kontaktoidut organisaatiot Helsingin kaupunki, nuorisoasiainkeskus kyllä on esitelty viereisessä taulukossa. Sosiaalikehitys KPMG Norja KPMG Tanska KPMG Healthcare Global KPMG Australia KPMG Plexus (NED) Kent County (UK) Lastensuojelun keskusliitto Sosiaalikehitys Turun kaupunki, nuorisoasiainkeskus kyllä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Pohjanmaa-hanke Kasperi II -hanke Opetus- ja kulttuuriministeriö/Nuora kyllä Opetus- ja kulttuuriministeriö kyllä Oulun seudun setlementti Lahden kaupunki Oulun kaupunki, nuorisoasiainkeskus Mikkelin kaupunki kyllä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri© 2013 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with 6KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
 8. 8. Selvitystyön taustaTarkasteltavien hankkeiden valintakriteerit Viranomaisten välinen yhteistyö Hankkeiden tarkemmat kriteerit Selvityksessä etsittiin hankkeita, joissa viranomaisten Työn kuluessa tarkennettiin hankekriteerejä: väliseen yhteistyöhön pyritään löytämään uusia työvälineitä ja ratkaisuja. Ratkaisujen tulisi kohdistua 1) Konkreettisia tuloksia / työvälineitä tulee olla mahdollisuuksien mukaan asiakastyöhön, ei ainoastaan olemassa tai hankkeen pilotoinnin tulee olla hallinnolliseen tietojenvaihtoon. toteutettu vuoden 2014 loppuun mennessä Hankkeissa tulisi kehittää yhteistyötä parantavia 2) Mahdollisimman moni viranomainen on mukana toimintamalleja paikallisella tai alueellisella tasolla. yhteistyössä (lähtökohtana nuorisolain mukaisen ohjaus- ja palveluverkoston viranomaistahot: Toimintamallien kehittämisen tulisi kohdistua nuorisotyön sosiaali- ja terveystoimi, opetustoimi, nuorisotoimi, sektorille, tai kehitetyt toimintamallit olisivat työhallinto ja poliisi) implementoitavissa nuorisotyöhön sellaisenaan. 3) Sitran hankerahoitus on enintään yhteensä 400 te Liputusjärjestelmä 4) Kehitettävän työmenetelmän tulisi olla geneerinen Selvityksessä etsittiin kansallisesti tai muuten laajasti ja organisaatiosta riippumaton (lähtökohtaisesti julkisella sektorilla toimivia hyviä käytäntöjä. hanke käynnissä keskisuuressa kaupungissa) Käytännön tulisi olla kehitetty tai sitä olisi sovellettu nuorisotyön sektorilla varhaisen puuttumisen mallina, ja siihen tulisi olla kytkettynä liputusjärjestelmä. Lähtökohtaisesti liputusjärjestelmän tulisi saattaa eri viranomaiset yhteen käytännön asiakastyössä. Toimintamallilla on pystytty tai sillä pyritään aktiivisesti tehostamaan riskinuorten tunnistamista ja käynnistämään nuoren, tämän perheen ja viranomaisten välistä yhteistyötä aiempaa tuloksekkaammin.© 2013 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with 7KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
 9. 9. Kansainvälisethyvätkäytännöt
 10. 10. Kansainväliset hyvät käytännötLiputusjärjestelmä Vastuutaho Valtio, nuoriso- ja perheasioiden ministeri. Hollannin ”verwijsindex” -toimintamalli Kunnanhallituksen tehtävä edistää rekisterin "Verwijsindex" on lailla säädetty asiakasrekisteriä käyttöä. hyödyntävä varhaisen tuen toimintamalli, jossa eri Käytössä alkaen 2010 viranomaiset saavat tiedon syrjäytymisvaarassa olevasta nuoresta, ja ilmoitusvelvollisten viranomaisten välinen Kohderyhmä Alle 23-vuotiaat nuoret yhteistyö mahdollistuu. Asiakasrekisteriä käyttävät ilmoitusvelvolliset viranomaiset, ja ilmoituksen aiheuttavat riskitekijät on määritelty laissa yksityiskohtaisesti. Toimintamalliin Ilmoitusvelvolliset viranomaiset: nuorisotuki, kytkeytyvät nuorten terveydenhuolto, opetus, Toimintamallin keskeisenä työkaluna toimii viranomaisten toimijat yhteiskunnallinen tuki, työ ja toimeentulo, käytössä oleva asiakasrekisteri (riskiryhmiin kuuluvien poliisihallinto tai oikeuslaitos. nuorten suojelua koskeva asiakasrekisteri), johon nuoren kanssa asioiva ilmoitusvelvollinen viranomainen kirjaa Toimintamallin Kansallinen sähköinen järjestelmä ainoastaan nuoren perustiedot. Kun useampi laajuus viranomainen kirjaa rekisteriin syrjäytymisvaarassa Lippujärjestelmä Kyllä olevan nuoren tiedot, järjestelmä jakaa tiedot näiden viranomaisten välillä. Asiakasrekisterin ainoa tarkoitus on sovittaa yhteen varhaisessa vaiheessa Erityisesti nuorille Kyllä ilmoitusvelvollisten viranomaisten toimet, jotta he voisivat ajoissa tarjota lapsille ja nuorille asianmukaista apua, Implementoinnin Kyllä tukea tai korjaavia toimenpiteitä. mahdollisuus syytä Selvityksessä tehtyjen havaintojen pohjalta voidaan selvittää arvioida mallin implementoinnin olevan mahdollista Suomeen mallin keveyden vuoksi. Implementointia harkittaessa lainsäädännölliset muutostarpeet tulee arvioida huolellisesti.© 2013 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with 9KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
 11. 11. Kansainväliset hyvät käytännötLiputusjärjestelmä Vastuutaho Valtio, opetusvirasto Uuden-Seelannin ”The White Paper for Vulnerable Children” -toimintamalli Käytössä alkaen 2012 Toimintamalli on kehitetty Uudessa-Seelannissa lapsiin kohdistuvien pahoinpitelyiden torjumiseksi. Toimintamallin kehitys on saanut alkunsa julkisuuteen tulleiden Kohderyhmä Lapset, nuoret, perheet pahoinpitelytapausten myötä. Toimintamalliin Sosiaalitoimi, terveystoimi, opetustoimi, Yksinkertaisen koko maan kattavan toimintakäytännön kytkeytyvät oikeuslaitos, poliisi, yritys-, kehitys- ja tukena toimii auttava puhelin, joka koordinoi toimijat työhallinto, asumisen tukipalvelut, Te Puni viranomaisyhteistyötä ja palveluohjausta. Auttava puhelin Kökiri (Maorien kehitysministeriö) kytkee varhaiseen puuttumiseen myös viranomaisverkoston ulkopuoliset tahot. Viranomaisilla Toimintamallin Maanlaajuinen toimintamalli. on velvoite ilmoittaa huolen aihe yhteiseen rekisteriin. laajuus Kehityssuunnitelma tehty, toimintamallin Viranomaisten lisäksi syrjäytymisvaarassa olevien konkretisointi työn alla. nuorten tunnistamiseen osallistuu voittoa tavoittelematon Lippujärjestelmä Kyllä organisaatio, joka ylläpitää kaikille avointa auttavaa puhelinta. Myös auttava puhelin käyttää asiakasrekisteriä. Viranomaisilla avautuu pääsy asiakkaiden tietoihin, mikäli Erityisesti nuorille Kyllä huolen kriteerit ovat täyttyneet ja asia on raportoitu myös muissa viranomaisissa. Toimintamallin ideologia on Implementoinnin Kyllä vastaava kuin Hollannissa. mahdollisuus syytä selvittää Toimintamallia tukee lainsäädäntöön perustuva monihallinnollinen yhteistyö. Lainsäädännöllisesti vastaavia piirteitä on myös Australiassa kehitetyissä viranomaisyhteistyön käytännöissä.© 2013 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with 10KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
 12. 12. Kansainväliset hyvät käytännötLiputusjärjestelmä Vastuutaho Valtio, opetusvirasto Tanskan nuorisotyöllisyyden toimintamalli Tanskaa pidetään nuorten työllisyyden mallimaana. Käytössä alkaen 2004 Tulokset perustuvat opetusjärjestelmän työelämälähtöiseen lähestymistapaan, jossa ammatinvalinta on integroitu normaaliin opetusohjelmaan. Kohderyhmä Alle 25-vuotiaat kunnan alueella asuvat 8.-luokkalaisille annetaan ammatinvalintaohjausta, 9.- ja nuoret 10.-luokilla rakennetaan siltaa jatkokoulutukseen ja Toimintamalliin Opetustoimi, työhallinto, ohjauskeskukset, jokaiselle kansakoulun päättävälle laaditaan koulutus- kytkeytyvät yritykset. /siirtymäsuunnitelma. Toisen asteen koulutus on hyvin toimijat Laki ohjauksesta ja neuvonnasta velvoittaa työelämälähtöinen ja muistuttaa Suomen sektorirajat ylittävään yhteistyöhön. oppisopimusjärjestelmää. Toimintamallin Tällä hetkellä yhteensä 52 ohjauskeskusta Nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä keskeisessä roolissa laajuus Tanskan 98 kunnassa. ovat nuorten ohjauskeskukset, joissa ohjausta saavat kaikki kunnan alueella asuvat alle 19-vuotiaat ja 19-25 - Lippujärjestelmä Ei vuotiaat, jotka ottavat yhteyttä ohjauskeskukseen. Erityisesti nuorille Kyllä Keskeytykset opinnoissa näkyvät ohjauskeskuksen työntekijöiden PC-ruudulla (ei drop-out vaan pop-out). Ohjauskeskuksen työntekijä tavoittaa Implementoinnin Kyllä keskeyttämisaikeissa olevan puhelimitse, sähköpostitse mahdollisuus syytä tai kotikäynnin avulla. Myös vanhemmat tavataan. selvittää Vaikka tietoteknisiä ratkaisuja on hyödynnetty myös Tanskan nuorisotyöllisyyden toimintamallissa, ei siihen ole kytketty liputusjärjestelmää yhtä laajasti kuin Hollannin tai Uuden-Seelannin toimintamalleissa.© 2013 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with 11KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
 13. 13. Kotimaisethyvätkäytännöt
 14. 14. Kotimaiset hyvät käytännötViranomaisyhteistyötä parantavat käytännöt Oulun kaupungin Byströmin nuortenpalvelut Turun nuoren ohjausmalli Oulun kaupunki on pyrkinyt tavoittamaan oululaiset Turun kaupunki on kehittänyt opiskelujen jatkuvuuteen nuoret moniammatillisen ja hallintokuntarajoista panostavan varhaisen tuen mallin, joka nojaa vahvasti riippumattoman työotteen turvin. Byströmin Turun kaupungin Nuorisoasiainkeskuksen ylläpitämään nuortenpalvelut kokoaa samaan fyysiseen tilaan usean Ohjaamo-palveluun. Ohjaamon kautta nuori saa tukea eri hallinnonalan viranomaiset matalan kynnyksen opiskelusuunnitelmiensa tekemiseen moniammatillisen nuorten palvelukeskuksen muodossa. Palvelukeskus on tuen avulla. Hankkeessa hyödynnetään myös tarkoitettu kaikille 13-29-vuotiaille. päättyneessä MAST-hankkeessa kehitettyjä hyviä käytäntöjä, joista keskeisin on opintojen ja työelämän Byströmin nuortenpalvelut on profiloitunut matalan nivelvaiheisiin keskittyvä maakunnallinen ohjausmalli. kynnyksen kohtaamispaikaksi, johon nuori on tervetullut omien tarpeidensa lähtökohdista. Verkostoituminen Ohjaamo palvelee kaikkia turkulaisia nuoria, jotka nuorten kanssa asioivien viranomaisten kesken on tarvitsevat tukea opiskelusuunnitelmien laatimiseen. konseptia ylläpitävä tuloksekas toimintatapa. Moniammatillisuus toteutetaan kumppanuuksien avulla ja kokoamalla viranomaisverkostoa etsivän nuorisotyön Nuorten palvelujen kehittäminen nuorten mielipiteitä ympärille. kuullen ja innovatiivisia palveluratkaisuja luoden on tavoittanut oululaiset nuoret useita sisääntuloväyliä hyödyntäen. Konsepti on herättänyt kiinnostusta niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.© 2013 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with 13KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
 15. 15. Kotimaiset hyvät käytännötLiputusjärjestelmään viittaavat käytännöt Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen Ankkuri-toiminta Ankkuri-toiminta perustuu varhaiseen puuttumiseen alaikäisten rikolliseen käyttäytymiseen. Poliisin koordinoima Ankkuri-työ kokoaa tarvittavat viranomaiset nimenomaisissa asiakastapauksissa yhteen tukitoimien suunnitelmalliseksi kohdentamiseksi. Ankkuri-toimintamallin lähtökohta on rikoksista kiinni jääneiden nuorten auttaminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Työmallin perustana on nuoren ja tämän perheen tapaamiset ja tarvittaessa ohjaus tarvetta vastaavalle auttajataholle. Toimintamalliin kytkeytyvissä verkostokokouksissa hyödynnetään mm. koulutoimen, sosiaalityön, terveydenhuollon ja muiden tarvittavien viranomaistahojen yhteistyötä. Viranomaisten välinen tietojenvaihto perustuu nuoren asiaa koskevaan nimenomaiseen suostumukseen, joka saadaan nuoren (ja vanhempien) osallistuessa Ankkuri- toiminnan puitteissa järjestettyihin palavereihin.© 2013 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with 14KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
 16. 16. NuorisotyönhankkeetSuomessa
 17. 17. Nuorisotyön hankkeet SuomessaYleistä Yleiset havainnot Hankekohtaiset tarkastelut Viranomaisten väliseen yhteistyöhön liittyviä hankkeita on Määritettyihin kriteereihin sopivat hankkeet ovat käynnissä runsaasti, mutta tavoite liittyy useimmiten kohtuullisen helposti erotettavissa. yleiseen tiedonvaihtoon (nuorisolain mukainen ohjaus- ja palveluverkosto). Vasta kehitteillä olevia tai alkuvaiheessa olevia kiinnostavia hankkeita on äärimmäisen vähän tai niistä Suurimmalta osin nuorisotyön sektorilla käynnissä olevat ei ole julkista tietoa saatavilla. hankkeet pyrkivät asiakastason toimintamallien ja lähestymistapojen kehittämiseen. Näissä hankkeissa Viranomaisten väliseen yhteistyöhön kehitettyjä viranomaisten välinen yhteistyö on vain pienessä toimintamalleja on jo saatu käytäntöön usean roolissa. päättyneen kehittämishankkeen myötä. Aihepiiriin kuuluvia hyvien käytäntöjen levittämiseen liittyviä Tavoitteiltaan vaativimpien viranomaisyhteistyötä hankkeita ei selvityksessä havaittu. parantavien hankkeiden aikataulu noudattaa usein strategisten toimintaohjelmien aikataulua.© 2013 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with 16KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
 18. 18. Nuorisotyön hankkeet SuomessaHankkeiden aikataulu ja tavoitteet Hankkeiden aikatauluun vaikuttavat seikat Hankkeiden tavoitteet yleisesti Monet hankkeet liittyvät suoraan kansallisiin tai Nuorisolakiin tehtiin olennaisia muutoksia vuonna 2010, kansainvälisiin strategisiin ohjelmiin. Näistä selvityksen joiden mukaan kuntien tulee kehittää viranomaisten aihepiirin näkökulmasta merkittävimpiä ovat välistä yhteistyötä nuorisotyön sektorilla. Lisäksi etsivän nuorisotyön roolia vahvistettiin merkittävästi. Lain • Kaste –ohjelmakausi 2012 – 2015 (STM) jalkauttaminen on edelleen kesken, ja lain velvoittaman ohjaus- ja palveluverkoston toiminta on valtakunnallisesti • Lanuke –ohjelmakausi 2012 – 2015 (OKM) hyvin alkuvaiheessa. • RAY:n avustusstrategia 2012 – 2015 Kehittämishankkeiden traditio on usein hallinnollisia sektorirajoja noudatteleva, etenkin kuntien toteuttamissa • EU:n rakennerahasto-ohjelma 2007 – 2013 (EAKR, hankkeissa. ESR) Kehittämishankkeet kohdistuvat useimmiten suoraan Ohjelmakausien jaksotus vaikuttaa myös hankkeiden nuorille tarjottuihin palveluihin ja prosessien aikatauluun. Jotkut merkittävät hankkeet on kehittämiseen. aikataulutettu päättymään vuoden 2015 lopussa. ESR- hankkeiden osalta ollaan usein jo loppuvaiheessa. Uuden ohjelmakauden hankkeita ei ole vielä tiedossa.© 2013 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with 17KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
 19. 19. Nuorisotyön hankkeet SuomessaKriteereihin sopivat hankkeet Luokittelun perusteet Kriteerit täyttäviä kehittämishankkeita listattiin yhteensä 27. Hankkeiden ensimmäisen vaiheen listaus tehtiin edellä mainittuihin tietokantoihin sekä muihin yksittäisiin Mahdollisia kumppanuushankkeita löytyi yhteensä 5 kpl. selvityksiin nojaten. Hankkeisiin tutustuttiin yleisesti Nämä hankkeet on esitelty lyhyesti seuraavilla sivuilla. otsikon, toimintalinjan ja/tai lyhyen kuvauksen tasolla. Mikäli hankkeen arvioitiin otsikon ja kuvauksen perusteella mahdollisesti täyttävän työn tilaajan kanssa sovitut kriteerit, luokiteltiin hanke ”kriteereihin sopivaksi kehittämishankkeeksi”. •Nuorisotyön hankkeiden etsiminen yleisimmistä tietokannoista Kriteereihin sopivat kehittämishankkeet arvioitiin niistä Hanke- •Yksittäisiin hankkeisiin liittyvä muu tiedonhaku saatavilla olevien kuvausten ja osittain vastuuhenkilöiden listaukset haastattelujen perusteella kunkin määritellyn kriteerin osalta. Kaikki kriteerit täyttävät hankkeet listattiin •Määritettyihin kriteereihin alustavan arvion hankkeiksi, joihin Sitra voi lähteä kumppaniksi tähän perusteella mahdollisesti sopivien hankkeiden selvitykseen kuuluvien tavoitteiden saavuttamiseksi. Hanke- sisällöllinen kuvaus kuvaukset Tiedonhakujen tulokset •Kriteerit täyttävien käynnissä olevien Selvityksen ensimmäiseen osaan kuuluvia hankkeita kehittämishankkeiden valinta (mahdolliset listattiin tietokantahakujen perusteella yhteensä 462. Kriteerien kumppanuushankkeet) arviointi Tietokantahakujen lisäksi kriteerit täyttäviksi kehittämishankkeiksi voitiin arvioida muilla hakumenetelmillä esille tulleita kehittämishankkeita, mm. vasta suunnitteilla olevat hankkeet. TOIMENPIDESUOSITUKSET© 2013 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with 18KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
 20. 20. Määritetytkriteerittäyttäväthankkeet
 21. 21. Määritetyt kriteerit täyttävät hankkeetMYK – monialaisen yhteistyön kehittämishanke Toteuttaja Allianssi ry Kuvaus: Allianssi ry:n toteuttama projekti nuorisolain mukaisen Toiminta-aika 4/2011 – 12/2013 ohjaus- ja palveluverkoston käytännön toiminnasta. Rahoittaja ESR/ Uudenmaan ELY-keskus Hankkeessa pyritään konkretisoimaan nuorten ohjaus- ja palveluverkostoon kytkeytyvien viranomaisten Budjetti 632 430 vuorovaikutusta ja mallintamaan, minkälaisia asioita ohjaus- ja palveluverkoston käsiteltäväksi on syytä ottaa. Toiminta-alue Porvoo, Lohja, Hyvinkää Hanke toteutetaan Porvoossa, Lohjalla ja Hyvinkäällä Mukana Sosiaali- ja terveystoimi, nuorisotoimi, osaprojekteina, joiden painopisteet tulisi olevat tahot opetustoimi, poliisi, työhallinto jatkotyöskentelyssä selvittää tarkemmin. Hankkeeseen kytkeytyvät kaikki tarkastelun kohteena olevat viranomaiset, joten hallintokuntarajat ylittävän Selvitettävät • Hankkeen painopisteet eri kunnissa viranomaisyhteistyön hyvien käytäntöjen kehittämiselle asiat • Hankkeen tulosten laajennettavuus on hankkeen puitteissa hyvät edellytykset. • Vaikutukset asiakastyön tasolle Hankkeen ollessa merkittävä nuorten ohjaus- ja palveluverkoston konkreettista toimintaa kehittävä projekti, on hankkeessa syntyviä tuloksia hyvä seurata tarkasti. Hankkeen tulokset sekä mahdollisuudet asiakastason tietojenvaihtoon ja liputusjärjestelmän integrointiin kannattaa selvittää tarkemmin.© 2013 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with 20KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
 22. 22. Määritetyt kriteerit täyttävät hankkeetVia Vis – Yhteistyössä Väkivaltaa Vastaan 2012 – 2014 Toteuttaja Oulun Seudun Setlementti ry. Kuvaus: Oulun Seudun Setlementin toteuttama kehittämishanke Toiminta-aika 2012 - 2014 väkivaltaisesti käyttäytyvien nuorten tukitoimien Rahoittaja RAY järjestämiseksi. Rikosseuraamuslaitos, poliisi ja Oulun kaupunki ovat hankkeen merkittäviä Budjetti 330 000 yhteistyökumppaneita. Hanke perustuu Helsinki Mission Aggredi-työmalliin, joka luodaan Oulun seudulle Toiminta-alue Oulun seutu paikalliset tarpeet huomioiden. Aggredi-työmallin tavoitteena on kehittää järjestelmää vaikeasti Mukana Rikosseuraamuslaitoksen yksiköt, tavoitettavien ja heikosti motivoituvien asiakkaiden olevat tahot poliisi, sosiaalitoimi, työvoimatoimi, saattamiseksi hoidollisen työn piiriin. koulutoimi (2. aste), sosiaalitoimi, Hankkeen etuna voidaan pitää Oulun kaupungin sovittelutoiminta, Ensi- ja turvakotien Byströmin nuortenpalvelujen hyödyntämisen liiton Varikko-työ. Hanke on mukana mahdollisuuksia monien viranomaistoimijoiden ainoana 3. sektorilta myös Oulun osallistamiseksi. Koska projekti keskittyy väkivaltaan kaupungin sisäisen turvallisuuden syyllistyneiden nuorten auttamisprosessien kehittämisohjelmassa kehittämiseen, kannattaa hankkeen yhtymäkohdat (Sisäasiainministeriö). ehkäisevään toimintaan selvittää tarkemmin. Myös Selvitettävät • Viranomaisyhteistyön hyvät liputusjärjestelmän integroimisen mahdollisuudet käytännöt väkivaltatyössä asiat edellyttävät lisäselvityksiä. • Yhtymäkohdat varhaiseen tukeen • Liputusjärjestelmän integroimisen mahdollisuus© 2013 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with 21KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
 23. 23. Määritetyt kriteerit täyttävät hankkeetMove – monialainen verkkonuorisotyö Kuvaus: Toteuttaja Oulun kaupunki, nuorisoasiainkeskus Oulun kaupungin toteuttama hankekokonaisuus, jossa Toiminta-aika 2011 – syksy 2014 testataan useita erilaisia chat-palveluihin perustuvia varhaisen tuen toimintamalleja. Hankkeessa ovat Rahoittaja Oulun kaupunki, ESR/ Pohjois- vahvasti Byströmin nuortenpalvelujen kokonaisuuteen Pohjanmaan liitto kytkeytyvät viranomaistahot, joiden palvelut tuodaan Budjetti 439 200 chat-alustan avulla nuorten keskuuteen. Chat-palveluiden kautta tulleet vihjeet huolen aiheista ja syrjäytymisvaarassa olevista nuorista pyritään Toiminta-alue Oulu tunnistamaan ja saavuttamaan henkilökohtaisesti avun tarpeen tarkemmaksi kartoittamiseksi. Hankkeen ideana Mukana Nuorisopalvelut, poliisi, sosiaalityö, vaikuttaa olevan innovatiivinen ja nykyaikainen varhaisen olevat tahot terveydenhoito. Erittäin merkittävä tuen toimintakonsepti, johon voidaan integroida muitakin taho Byströmin nuorten palvelut ja ko. Oulun seudun kehittämishankkeita. Hankkeeseen konseptiin kytkeytyvät läheisesti kytkeytyvä ICT-tekniikan hyödyntäminen viranomaistahot. voidaan lukea asetettuja tavoitteita edistäväksi seikaksi. Selvitettävät • Liputusjärjestelmän integroinnin asiat mahdollisuudet Liputusjärjestelmän integroinnin edellyttämät toimet ja • Nuorten henkilökohtaisen hankkeessa havaitut käytännöt riskinuorten kontaktoinnin käytännöt henkilökohtaiseksi tavoittamiseksi kannattaa selvittää tarkemmin.© 2013 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with 22KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
 24. 24. Määritetyt kriteerit täyttävät hankkeetVälittämisen koodi -hanke Toteuttaja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Kuvaus: Länsi-Suomen AVI Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alustava Toiminta-aika Ei suunniteltu, pilotoinnin arvioitu hankesuunnitelma Hollannin liputusjärjestelmän toteutuvan vuoden 2014 loppuun pilotoinnista Suomessa. Suunnitelma perustuu mennessä. selainpohjaiseen ratkaisuun, joka on eri viranomaisten Rahoittaja Ei rahoittajaa käytettävissä. Hankkeen tavoitteeksi on asetettu asiakaslähtöisiä varhaisen tuen tehostamisen toimia, Budjetti Ei tiedossa jotka saavutetaan viranomaisyhteistyötä tukemalla. Hanke on tietotekniikkapainotteinen projekti, johon Toiminta-alue Pilotointi Seinäjoella, Vaasa, Jyväskylä sisältyy liputusjärjestelmän ohjeistuksen laatiminen. ja Kokkola mukaan pilotoinnin jälkeen Hankkeen valmistelussa on ollut mukana Etelä- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin lisäksi Länsi-Suomen Mukana Pilottitahot: päiväkoti, koululaitos, Aluehallintovirasto. olevat tahot perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, sosiaalitoimi, Hankkeesta ei ole laadittu yksityiskohtaista poliisi, 3. sektori (esim. urheiluseura). hankesuunnitelmaa, mutta hanketta on tarjottu Seinäjoen Pilotin jälkeen tavoite laajentaa malli kaupungin pilotoitavaksi. koskemaan viranomaistahoja ja palveluntuottajia hyvin laajasti. Hankkeen tavoitteeksi asetettujen tulosten lainsäädän- nölliset mahdollisuudet ja rajoitukset kannattaa selvittää Selvitettävät • Hankesuunnitelma tarkasti ja varata riittävästi resursseja hallintokuntarajojen asiat kokonaisuudessaan (ml. budjetti) välisten yhteistyöprosessien kehittämiseen. • Mukaan kytkeytyvät kumppanit • Lainsäädännölliset selvitystarpeet • Tietojenvaihdon toimintakulttuuriin tarvittavat muutokset© 2013 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with 23KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
 25. 25. Määritetyt kriteerit täyttävät hankkeetNuorten ohjauspalvelujen kehittämishanke Olkkari Toteuttaja Mikkelin kaupunki Kuvaus: Mikkelin kaupungin nuorten ohjausta sekä opiskelun ja Toiminta-aika 2011 – 6/2014 työelämän nivelkohdan tukemista kehittävä hanke. Rahoittaja ESR/ Etelä-Savon ELY-keskus Hankkeen ohjausryhmä toimii Mikkelissä myös nuorisolain mukaisena nuorten ohjaus- ja Budjetti 619 500 palveluverkostona. Hankkeessa on jouduttu miettimään tietosuojakysymyksiä yksittäisiä nuoria koskevissa asioissa sekä ohjaus- ja palveluverkoston toiminnan Toiminta-alue Mikkeli käynnistämistä. Tavoitteena on luoda nuorten matalan kynnyksen toimintatalo, josta nuori voidaan ohjata Mukana etsivä nuorisotyö, sosiaali- ja tarpeenmukaisten palvelujen äärelle. Tietoteknisenä olevat tahot terveystoimi, opetustoimi, TE-toimisto, tukena hankkeeseen on mahdollista yhdistää poliisi, seurakuntayhtymä DigitalMikkeli –hankkeen kokemuksia liputusjärjestelmän • Toimintamallin geneerisyys ja Selvitettävät teknisen ratkaisun kehittämiseksi. valtakunnallinen lisäarvo verrattuna asiat muihin toimintatalo-konsepteihin Hankkeessa kehitettävän konseptin geneerisyys ja verrattuna valtakunnallinen lisäarvo kannattaa arvioida huolellisesti • Viranomaisyhteistyön konkreettisuus ja viranomaisyhteistyön prosessien konkreettisuuteen asiakastyössä kannattaa kiinnittää huomiota. • Projektin resursointi© 2013 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with 24KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
 26. 26. Toimenpide-suositukset
 27. 27. ToimenpidesuosituksetHankeselvityksen perusteella tehtävät toimenpidesuositukset Kumppanihankkeen tai -hankkeiden valinta Hankesuunnitelmassa huomioitavat lisäselvitykset Kumppanihanketta valittaessa tulisi kiinnittää huomiota Nuoren tilannekuvan hankesuunnitelmaa tehtäessä on erityisesti seuraaviin asioihin: huomioitava, että seuraavat asiat edellyttävät lisäselvityksiä: • Mahdollisuus liputusjärjestelmän integroimiseksi • Nuorisolain mukaisen nuorten ohjaus- ja palveluverkoston hankkeeseen tulee arvioida huolellisesti. toimintaa ei ole laajasti jalkautettu ja konkretisoitu kunnissa. Verkoston rooli yleisen tason tietojenvaihdon ja • Mahdollisen kumppanihankkeen tavoitteiden viranomaisyhteistyön perustan sekä mm. laajentaminen tai muuttaminen alkuperäisestä yhteiskuntatakuun toteutumisen osalta on keskeinen. hankesuunnitelmasta poikkeavaksi edellyttää käytettävissä olevien resurssien arviointia. Hankkeen • Liputusjärjestelmän lainsäädännöllinen oikeutus sekä ja hankkeeseen kytkeytyvän kunnan mahdollisuudet mahdollisesti tarvittavat lakimuutokset viranomaisten irrottaa lisäresursseja hanketyöskentelyyn tulee välisen tietojenvaihdon sujuvoittamiseksi tulee arvioida kartoittaa. erityisen huolellisesti. Henkilörekistereihin liittyvä lainsäädäntö sekä tietosuojakysymykset ovat hankkeen • Nuoren tilannekuvan kumppanihanketta tai –hank- tavoitteiden osalta erityisen merkittäviä. Järjestelmien keita valittaessa tulee huomioida, että tavoitteet kansainvälinen vertailu on hyödyllistä myös edellyttävät uusia, innovatiivisia ratkaisuja: lainsäädännön näkökulmasta. • asiakastason viranomaisyhteistyön käytäntöjen • Tarkempi tutustuminen kansainvälisten ja Suomen uudistamiseen ja kuntien viranomaisyhteistyöhön liittyviin hyviin käytäntöihin on tärkeää toimintamallien geneerisyyden • tietoteknisten ratkaisujen etsimiseen. arvioimiseksi.© 2013 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with 26KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
 28. 28. Liitteet
 29. 29. LiitteetLiite 1: Selvityksessä käytetyt oleelliset käsitteet Euroopan Unionin rakennerahasto-ohjelmat Nuori Julkinen rahoituskanava pääasiassa kuntien toteuttamille Tässä selvityksessä nuorella tarkoitetaan 13-29 – kehittämishankkeille. Ko. ohjelmia ovat Euroopan vuotiaita kansalaisia. Hankekohtaiset rajaukset eivät sosiaalirahaston (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahaston välttämättä noudata samaa rajausta. Rajaus perustuu (EAKR) ohjelmat. Meneillään oleva ohjelmakausi on nuorisolain mukaiseen määritelmään nuoresta (alle 29- ajoitettu vuosille 2007-2013. vuotias) sekä useimpien nuorisotyön sektorin hankkeiden ja toimintojen kohdistuessa 13+ -vuotiaille. Myös esim. Hanke Facebookin käyttäjän ikäraja on 13 vuotta (Children’s Online Privacy Protection Act / USA). Määräaikainen kehittämishanke tai projekti. Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto Hyvä käytäntö, best practice Nuorisolain (72/2006) 7a§:n mukainen kunnan tai kuntien Toiminnassa oleva ja toimivaksi sekä tavoitteiden yhteisen monialaisen yhteistyön toimielin, johon kuuluvat mukaiseksi arvioitu toimintamalli. vähintään opetus-, sosiaali- ja terveys- ja nuorisotoimen sekä työ- ja poliisihallinnon edustajat. Lanuke Varhainen puuttuminen, varhainen tuki Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoima lasten ja nuorten kehittämisohjelma Toimenpide, jolla pyritään tunnistamaan nuoren riski joutua ongelmiin tai syrjäytymisvaaraan mahdollisimman Liputusjärjestelmä aikaisessa vaiheessa. Varhaisen tuen toimintamalli, jossa viranomaisen, Viranomaisyhteistyö perheen, nuoren itsensä tai muun tahon nuoresta havaitsema huoli aiheuttaa nuoren elämäntilanteen Kunnan ja/tai valtion viranomaisten yhteistyö aktiivisemman seurannan syrjäytymisen ehkäisemiseksi organisaation / organisaatioiden hallintorajat ylittäen. ja mahdollistaa viranomaisten välisen yhteistyön sekä asiakastasoisen tietojenvaihdon. .© 2013 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with 28KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

×