SlideShare une entreprise Scribd logo
1
                               !            "
             !
                                     #

$     %                                   #
                       &
             &#          !
        '             #
                                   #      #
             &                    () *  !
%                         !  '      $
      *         #              !            %
                                   !        + !
           #
$                           !
                   %
          $ !                            !      !

, -.               /
0 -1               %                    /
2     %
         Define la organización
         Que es                  de tipo
                      afectado          Se relaciona
        Conocida                destaca
    aplicada en

                                   Pueden ser
2
!    "
                        !    "

"         #          $
)    !                             %        3               & 4
                                                    5*  !   4
                     # &                              6
                                                          4
            ,<=,

"               %


                          +    &
&
   >  3                       &                                                       %
5)                                     4            !
                                          7*     (
       !                 ?? "                &  (8
                                             8  9:       8;                     %                     !
                                          )                4
  %
            ) *    !
          !       %                 &
           !                           %    )
                 61        @                %
         ,A= 6
                                        3
#                    $


                  %                $

            &           ' (                  )
                )                    '(     "  &
  B      5             #


    !                            6C       D
  $            #      ' ,,,
                !
          (


  •        (
    )                          )
                          +
            )                    %    %
                    $ !
      %                              !
      #
                     !
    %              %                        #
                  %              #      !
4
•  *                        # (
  )
     %        %                                      %


                 E
  '                                                    4
                                   7      ;            7  4
       ;                                          !'
)            %                    (    %          4      4
             %      E          4 &      &  4              %
                 4       4 ")                                            4
       4    %                5      6"                         *
    ! %                   %              &
                           #
                   !%               %      #$                                          &
                   ! %
         %                  "
     4                         4
               %            *
                      !
                                                         5
Transformación
                                       (throughput)

                        Entrada (input)                         Salida(output)          Ambiente                                              Ambiente                                   Retroalimentación
                )*
        '        ' '           +    $  ,
        "          %                        #                      (
                             &    &                           %
                                 "        &
                                           %    &

        1                                           %         %
'
3E %  %  4      %                   %                               #
      4
                                       %          %      &

(       -                   &    F      %
$     4
                           %              %
              !

        )            #                          %                  4
                                             %
                                             E      %           #
                      #


        "              %                    #          !
          %                   %                                   !
        &                           %


      6
!             #               !               (
       8


                      )*       * +

       , -       . "
              / -                   '
            "#         '      (  )"  * ,      .
  !       $      %&
                %           *  +  -" ,
                                 (         /
                                  (,
    ).
'             !            +
$         &              &          &
          "        &
     #
          %            %
'      %                               %
                    !                          +
            &              %                      4'      %         %                    E            4
                &                !
    %                         +
                              &              %                                                  7
%
              !              %
    )/
  G            %        %
                                  %
    %                            +    !
            #
  E
                #


                                      %
            &              !

  "      %  %                    %
      !            4    %          &
                    4
  %                                      4
8
'  E                 F   %
    #                     %              !
"    %       !        %       %
                    '         %        %
                                        #
                  F

1         &    F               E
              +
                       & #                     4
                  %     E        %


                    ).      1. +              . &
              /
      2.  #             0
) *     !
                           1 )" 2 ) *
                              )   !                )      4
                                                      H
                                                    !

      %                   &              )  *  !
            0               '
                                    "
                                            )
                                                9
"         #          0
               )  *    !
                          (


)  *  !      I    ,4 "                         3      >
      >    G
        "               7,<JA; '             K    7,<=J;        7,<=J;

%    #                                   !      !

          %                               @ L       B
                   @     L @ 9         B


               04 )                           @
                                %      %                  %
                                  &
                   %                                 &
                          %    $               24 "                     %
                                    E        F
                            %      !    F        &        %
                   )4
            10
J4 ) *  !                         7 H;
   H                             )
               !
                     ,<=J    H
   #          E
       0  !        "    (   &          1
       &
                            +

             "


)                              %
       !          )                    )

         (


,4                  "


                      +    E


                   %
           (
                                    11
a)
     b) 1
     c) 1                 7      ;
        )5
   "  &
   *       (
   999


   2-                 M        &
              &
                "            %
                          &    %


                                    %      E      !                      %
                  "                    (
                                "
                      %
12
&'    $ " 6 '$    ! " 7 ! 8 8& 8$    &'    $ " 6 '$ 6 "   !" 7 !8 8& 8$
  •  *                     •  *
  •  '                     •  '           E
  •  *                     •  *
  •  L            #        •  L
  •  *                     •  *

    )9
1    !


)
                            %) *     !
                                     )
                                   &B
           &    +                          "  *  !


                                       "
                            %     %    &
                                   !      #
         '
             !


                        %
                                               13
"                            7 H;
                                    !
                      7              ;       !
                          &                   )  H
  !   (          ,
"         %
                                  %           )    !
           4
  & #    &
%                 !        !        !               !
&                   4


              )            H  !                         !
              &            !    !    &
                                %        H              1- B
              2- B                              !


              3- )      #            !         !
                                      %              )    H
                                                   !


                                             "#
                                                   $
                        $
           14
)    H                %              %


              )  H)              H            # (

1- )


2- )      !                #


3- )
4- )    H                              !
            %
  %              %
"              H)    H    #                        !
          !                          $  %
                             H &
                      (
                  #
                                        15
)    H          %                #


         !


   )                          )  (

   a)
       1- H       #
       2- $
       3- "         !
       4-
       5-


     ;                  0+
           1- "
           2- H       #
           3-
           4- '
           5- H       #

   c)
           1- *
             7  !      ;
           2- 1


   #,                      "
   )                    !    H
                                   ! (

   •    *    !
   •    *    !
   •    *    !


16
•  *    !
•  '
•  '                  !
•  '
•  "                  !


) %       &          &
          @
                                     &
    &
              #          #                !
                                         %
                #


                      )/
      1.                    '        &    '    "
            "                  & $
      2.                                  '
                                         2
      '                    '
1          #              !        !            4
            !                >  3


                                               17
!
                 #                       %
                               %    *  !
     :        6                $)8)
   G '")


                                       G
   $F G    ) '                 &
       $                                    F
                    %


               "   L                                      I
   >  !                ==N          %
             G '")                  "
                   1      !# %
                     @    C
   "      4        "      '                     4
           !
                   ! )18
&        F  "
    %                                        %
&  !                                    %
      "                        C      1 #         =O
F
                                         %
5    6        #              "


                                 #
                                   #


                         %        %
    &
        %                    !
                         )        %    &
          5      6&
%                  !
%                    %      %
                         !


1                                %            %
                       %
                                           !
                                                 19
, "
   0                              -%
                !
                       /
   2 -.                      !
                       /
   J -1      !                    / -&   !
                  %                           %
                       /
   1@ $>"G $*H                             !
              3      ("    '    )    %
   L"P"   ' $     ! $                    ("     )
            ,<<O
   LH 33 G      &    ' $             !            ("  '@ @
   '     4@    @        $      $             ,<<J
   "                                E
                                                  "


                      F               &          )
                                      !
                                       %
      &20
'    !  *    !1
  &      #
             21
22
%
6   ; QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
8        QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ           - ( QQQQQQQQQQQQQQQQQ
     QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ$               QQQQQQQQQQQQQQQ

                   <      <

, )     !                    (
       ) 9    >    3
       1
       C     D
       >

0 )                      (
       "            1
       '            #
       "
       L      !

2 ) *    !
     (
       '


       $

          8 0        !

               #      >"L $ "L$        #     "?') 1$1 R G
1H LL"1*$                 $L. B " $
             #        >"L $ "L$
                         # GH "
         1H LL"1*$       $L. B " 3
           >"L $ "L$    #   C$) $ $L. B " 1
           C$) $   #  >"L $ "L$ $L. B "
             #  C$) $ $L. B " "

4) B                                 %
                      " != >'    *  !
               %        #                                               23
$    3        1      "

   = )                  !
                'H L. B "
            &

          $    3        1      "

   S '                    %  %
              #                %


   A         %     %
      *  !
24

Contenu connexe

Tendances

15 191 ss cac thuat toan phan cum
15 191 ss cac thuat toan phan cum15 191 ss cac thuat toan phan cum
15 191 ss cac thuat toan phan cumde_choat
 
Greenfield shimoga exe_eng
Greenfield shimoga exe_engGreenfield shimoga exe_eng
Greenfield shimoga exe_engSharath Veerappa
 
Estadísticas junio 2011
Estadísticas junio 2011Estadísticas junio 2011
Estadísticas junio 2011
Dominios.es
 
Articles written By Ben Rothke
Articles written By Ben RothkeArticles written By Ben Rothke
Articles written By Ben Rothke
Ben Rothke
 
(Rafael reyes una introducci 323 n al concepto experiencia hermeneutica en ga...
(Rafael reyes una introducci 323 n al concepto experiencia hermeneutica en ga...(Rafael reyes una introducci 323 n al concepto experiencia hermeneutica en ga...
(Rafael reyes una introducci 323 n al concepto experiencia hermeneutica en ga...
Rafael
 
Retos para el cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional sobre "...
Retos para el cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional sobre "...Retos para el cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional sobre "...
Retos para el cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional sobre "...
Comisión Colombiana de Juristas
 
Nota mensual d'actualitat econòmica Feb09
Nota mensual d'actualitat econòmica Feb09Nota mensual d'actualitat econòmica Feb09
Nota mensual d'actualitat econòmica Feb09
Cambra de Comerç de Barcelona
 
Article Achotegui
Article AchoteguiArticle Achotegui
Article Achoteguisalonso3
 
Catering Menu
Catering MenuCatering Menu
Catering Menu
drjcatering
 
Java Runtime for S60 Roadmap
Java Runtime for S60 RoadmapJava Runtime for S60 Roadmap
Java Runtime for S60 Roadmap
Apocalypso
 
Success story Carrefour
Success story CarrefourSuccess story Carrefour
Success story Carrefour
MAXXING
 
The islamic ruling on tawassul
The islamic ruling on tawassulThe islamic ruling on tawassul
Estadísticas mayo 2011
Estadísticas mayo 2011Estadísticas mayo 2011
Estadísticas mayo 2011
Dominios.es
 
Processo.Desenvolvimento.Fabrica.Soft.Distribuida
Processo.Desenvolvimento.Fabrica.Soft.DistribuidaProcesso.Desenvolvimento.Fabrica.Soft.Distribuida
Processo.Desenvolvimento.Fabrica.Soft.DistribuidaAnnkatlover
 

Tendances (17)

15 191 ss cac thuat toan phan cum
15 191 ss cac thuat toan phan cum15 191 ss cac thuat toan phan cum
15 191 ss cac thuat toan phan cum
 
Greenfield shimoga exe_eng
Greenfield shimoga exe_engGreenfield shimoga exe_eng
Greenfield shimoga exe_eng
 
Estadísticas junio 2011
Estadísticas junio 2011Estadísticas junio 2011
Estadísticas junio 2011
 
Articles written By Ben Rothke
Articles written By Ben RothkeArticles written By Ben Rothke
Articles written By Ben Rothke
 
(Rafael reyes una introducci 323 n al concepto experiencia hermeneutica en ga...
(Rafael reyes una introducci 323 n al concepto experiencia hermeneutica en ga...(Rafael reyes una introducci 323 n al concepto experiencia hermeneutica en ga...
(Rafael reyes una introducci 323 n al concepto experiencia hermeneutica en ga...
 
Retos para el cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional sobre "...
Retos para el cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional sobre "...Retos para el cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional sobre "...
Retos para el cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional sobre "...
 
Leng 14
Leng 14Leng 14
Leng 14
 
Nota mensual d'actualitat econòmica Feb09
Nota mensual d'actualitat econòmica Feb09Nota mensual d'actualitat econòmica Feb09
Nota mensual d'actualitat econòmica Feb09
 
Article Achotegui
Article AchoteguiArticle Achotegui
Article Achotegui
 
Catering Menu
Catering MenuCatering Menu
Catering Menu
 
Java Runtime for S60 Roadmap
Java Runtime for S60 RoadmapJava Runtime for S60 Roadmap
Java Runtime for S60 Roadmap
 
Success story Carrefour
Success story CarrefourSuccess story Carrefour
Success story Carrefour
 
Pl soc jun09
Pl soc jun09Pl soc jun09
Pl soc jun09
 
New provider
New providerNew provider
New provider
 
The islamic ruling on tawassul
The islamic ruling on tawassulThe islamic ruling on tawassul
The islamic ruling on tawassul
 
Estadísticas mayo 2011
Estadísticas mayo 2011Estadísticas mayo 2011
Estadísticas mayo 2011
 
Processo.Desenvolvimento.Fabrica.Soft.Distribuida
Processo.Desenvolvimento.Fabrica.Soft.DistribuidaProcesso.Desenvolvimento.Fabrica.Soft.Distribuida
Processo.Desenvolvimento.Fabrica.Soft.Distribuida
 

En vedette

Workflow de production web
Workflow de production webWorkflow de production web
Workflow de production web
Caroline Pipolo
 
Yaprak sarması
Yaprak sarmasıYaprak sarması
Yaprak sarması
berfinim
 
Banco nacional
Banco nacionalBanco nacional
Banco nacional
Angelica2701
 
Carla Portal
Carla PortalCarla Portal
Carla Portal
Carla Seabra
 
Jc cid0313 lll01-mutum6
Jc cid0313 lll01-mutum6Jc cid0313 lll01-mutum6
Jc cid0313 lll01-mutum6
Projeto Golfinho Rotador
 
How Trust Built an Empire
How Trust Built an EmpireHow Trust Built an Empire
How Trust Built an Empire
David Amerland
 
Comentários SSA 3 - 2017 - 1º dia - Colégio NAP
Comentários SSA 3 - 2017 - 1º dia - Colégio NAPComentários SSA 3 - 2017 - 1º dia - Colégio NAP
Comentários SSA 3 - 2017 - 1º dia - Colégio NAP
Erick De Souza Fonseca
 
Evaluation of the Usability and Availability of Spanish Consumer Medication I...
Evaluation of the Usability and Availability of Spanish Consumer Medication I...Evaluation of the Usability and Availability of Spanish Consumer Medication I...
Evaluation of the Usability and Availability of Spanish Consumer Medication I...
Cristina Romeo
 
Presentacion de equipo trabajo social
Presentacion de equipo trabajo socialPresentacion de equipo trabajo social
Presentacion de equipo trabajo social
yvalentin
 
Idef0
Idef0Idef0
Roberto E. Arias Accountant Resume II
Roberto E. Arias Accountant Resume IIRoberto E. Arias Accountant Resume II
Roberto E. Arias Accountant Resume II
Roberto Arias
 
Presentación Resumen de la Línea de investigación ESYPAC-II
Presentación Resumen de la Línea de investigación ESYPAC-IIPresentación Resumen de la Línea de investigación ESYPAC-II
Presentación Resumen de la Línea de investigación ESYPAC-II
Dra. Anggy Rodríguez
 
Leverage your business with cloud architecture
Leverage your business with cloud architectureLeverage your business with cloud architecture
Leverage your business with cloud architecture
CBC Solutions.biz
 
Investigación en los programas de cp en colombia 2009
Investigación en los programas de cp en colombia 2009Investigación en los programas de cp en colombia 2009
Investigación en los programas de cp en colombia 2009
Skepper63
 
La ira, el enojo
La ira, el enojoLa ira, el enojo
La ira, el enojo
Angelica2701
 
LINEA DE TIEMPO DEL DISEÑO INSTRUCIONAL
LINEA DE TIEMPO DEL DISEÑO INSTRUCIONALLINEA DE TIEMPO DEL DISEÑO INSTRUCIONAL
LINEA DE TIEMPO DEL DISEÑO INSTRUCIONAL
nankylozano
 
Desarrollo Prenatal
Desarrollo PrenatalDesarrollo Prenatal
Desarrollo Prenatal
Monica Sandoval
 
Semiologia renal y urologica
Semiologia renal y urologicaSemiologia renal y urologica
Semiologia renal y urologica
Silvia Caballero
 
Online Turkish Language Grammar Turkish Alphabet vowels consonants
Online Turkish Language Grammar Turkish Alphabet vowels consonantsOnline Turkish Language Grammar Turkish Alphabet vowels consonants
Online Turkish Language Grammar Turkish Alphabet vowels consonants
Orhan HOCA Turkish Language Teacher
 
Semiologia de Abdomen
Semiologia de AbdomenSemiologia de Abdomen
Semiologia de Abdomen
JOHNNY JULIO DE LA ROSA
 

En vedette (20)

Workflow de production web
Workflow de production webWorkflow de production web
Workflow de production web
 
Yaprak sarması
Yaprak sarmasıYaprak sarması
Yaprak sarması
 
Banco nacional
Banco nacionalBanco nacional
Banco nacional
 
Carla Portal
Carla PortalCarla Portal
Carla Portal
 
Jc cid0313 lll01-mutum6
Jc cid0313 lll01-mutum6Jc cid0313 lll01-mutum6
Jc cid0313 lll01-mutum6
 
How Trust Built an Empire
How Trust Built an EmpireHow Trust Built an Empire
How Trust Built an Empire
 
Comentários SSA 3 - 2017 - 1º dia - Colégio NAP
Comentários SSA 3 - 2017 - 1º dia - Colégio NAPComentários SSA 3 - 2017 - 1º dia - Colégio NAP
Comentários SSA 3 - 2017 - 1º dia - Colégio NAP
 
Evaluation of the Usability and Availability of Spanish Consumer Medication I...
Evaluation of the Usability and Availability of Spanish Consumer Medication I...Evaluation of the Usability and Availability of Spanish Consumer Medication I...
Evaluation of the Usability and Availability of Spanish Consumer Medication I...
 
Presentacion de equipo trabajo social
Presentacion de equipo trabajo socialPresentacion de equipo trabajo social
Presentacion de equipo trabajo social
 
Idef0
Idef0Idef0
Idef0
 
Roberto E. Arias Accountant Resume II
Roberto E. Arias Accountant Resume IIRoberto E. Arias Accountant Resume II
Roberto E. Arias Accountant Resume II
 
Presentación Resumen de la Línea de investigación ESYPAC-II
Presentación Resumen de la Línea de investigación ESYPAC-IIPresentación Resumen de la Línea de investigación ESYPAC-II
Presentación Resumen de la Línea de investigación ESYPAC-II
 
Leverage your business with cloud architecture
Leverage your business with cloud architectureLeverage your business with cloud architecture
Leverage your business with cloud architecture
 
Investigación en los programas de cp en colombia 2009
Investigación en los programas de cp en colombia 2009Investigación en los programas de cp en colombia 2009
Investigación en los programas de cp en colombia 2009
 
La ira, el enojo
La ira, el enojoLa ira, el enojo
La ira, el enojo
 
LINEA DE TIEMPO DEL DISEÑO INSTRUCIONAL
LINEA DE TIEMPO DEL DISEÑO INSTRUCIONALLINEA DE TIEMPO DEL DISEÑO INSTRUCIONAL
LINEA DE TIEMPO DEL DISEÑO INSTRUCIONAL
 
Desarrollo Prenatal
Desarrollo PrenatalDesarrollo Prenatal
Desarrollo Prenatal
 
Semiologia renal y urologica
Semiologia renal y urologicaSemiologia renal y urologica
Semiologia renal y urologica
 
Online Turkish Language Grammar Turkish Alphabet vowels consonants
Online Turkish Language Grammar Turkish Alphabet vowels consonantsOnline Turkish Language Grammar Turkish Alphabet vowels consonants
Online Turkish Language Grammar Turkish Alphabet vowels consonants
 
Semiologia de Abdomen
Semiologia de AbdomenSemiologia de Abdomen
Semiologia de Abdomen
 

Similaire à Introducción a la administración f07

Tact shipper´s documentation
Tact  shipper´s documentationTact  shipper´s documentation
Tact shipper´s documentationcomercio01
 
¿Qué es-lo-que-dios-me-pide-en-cuanto-a-mis-finanzas
¿Qué es-lo-que-dios-me-pide-en-cuanto-a-mis-finanzas¿Qué es-lo-que-dios-me-pide-en-cuanto-a-mis-finanzas
¿Qué es-lo-que-dios-me-pide-en-cuanto-a-mis-finanzasMinisterio Infantil Arcoiris
 
Articulo fundamentos ajuste_historia_geografia_y_csoc_300309
Articulo fundamentos ajuste_historia_geografia_y_csoc_300309Articulo fundamentos ajuste_historia_geografia_y_csoc_300309
Articulo fundamentos ajuste_historia_geografia_y_csoc_300309Hector Luengo Rodriguez
 
Artigo células-tronco
Artigo  células-troncoArtigo  células-tronco
Artigo células-tronconetoalvirubro
 
Conte animals per la mostra 2010
Conte animals per la mostra 2010Conte animals per la mostra 2010
Conte animals per la mostra 2010escolaprimavera
 
Contrato de evaluación. Perspectivas Epistemológicas
Contrato de evaluación. Perspectivas EpistemológicasContrato de evaluación. Perspectivas Epistemológicas
Contrato de evaluación. Perspectivas Epistemológicas
Edelin Bravo
 
Retos para el cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional sobre "...
Retos para el cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional sobre "...Retos para el cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional sobre "...
Retos para el cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional sobre "...
Comisión Colombiana de Juristas
 
Shri sai satcharitra
Shri sai satcharitraShri sai satcharitra
Shri sai satcharitra
Swati Krishna
 
Historiadelaeducacionenmexico
HistoriadelaeducacionenmexicoHistoriadelaeducacionenmexico
Historiadelaeducacionenmexico
Plenti
 
Plagio en internet
Plagio en internetPlagio en internet
Plagio en internet
Rosbelia Balza
 
Solutions Director, Toronto
Solutions Director, TorontoSolutions Director, Toronto
Solutions Director, TorontoNancyMandrake
 
Solutions Director, Toronto
Solutions Director, TorontoSolutions Director, Toronto
Solutions Director, TorontoLynnDoyle
 
Developing a project proposal
Developing a project proposalDeveloping a project proposal
Developing a project proposalKhadar Abshir
 
Developing a project proposal
Developing a project proposalDeveloping a project proposal
Developing a project proposalKhadar Abshir
 
"Guide" for the NEXT Program
"Guide" for the NEXT Program"Guide" for the NEXT Program
"Guide" for the NEXT ProgramSandy_Johnson
 
Success story carrefour
Success story carrefourSuccess story carrefour
Success story carrefour
MAXXING
 
Nota mensual d'actualitat econòmica Agost09
Nota mensual d'actualitat econòmica Agost09Nota mensual d'actualitat econòmica Agost09
Nota mensual d'actualitat econòmica Agost09
Cambra de Comerç de Barcelona
 

Similaire à Introducción a la administración f07 (20)

Tact shipper´s documentation
Tact  shipper´s documentationTact  shipper´s documentation
Tact shipper´s documentation
 
¿Qué es-lo-que-dios-me-pide-en-cuanto-a-mis-finanzas
¿Qué es-lo-que-dios-me-pide-en-cuanto-a-mis-finanzas¿Qué es-lo-que-dios-me-pide-en-cuanto-a-mis-finanzas
¿Qué es-lo-que-dios-me-pide-en-cuanto-a-mis-finanzas
 
Articulo fundamentos ajuste_historia_geografia_y_csoc_300309
Articulo fundamentos ajuste_historia_geografia_y_csoc_300309Articulo fundamentos ajuste_historia_geografia_y_csoc_300309
Articulo fundamentos ajuste_historia_geografia_y_csoc_300309
 
Foire du trône
Foire du trôneFoire du trône
Foire du trône
 
Artigo células-tronco
Artigo  células-troncoArtigo  células-tronco
Artigo células-tronco
 
Manual primavera
Manual primaveraManual primavera
Manual primavera
 
Conte animals per la mostra 2010
Conte animals per la mostra 2010Conte animals per la mostra 2010
Conte animals per la mostra 2010
 
Contrato de evaluación. Perspectivas Epistemológicas
Contrato de evaluación. Perspectivas EpistemológicasContrato de evaluación. Perspectivas Epistemológicas
Contrato de evaluación. Perspectivas Epistemológicas
 
Retos para el cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional sobre "...
Retos para el cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional sobre "...Retos para el cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional sobre "...
Retos para el cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional sobre "...
 
Shri sai satcharitra
Shri sai satcharitraShri sai satcharitra
Shri sai satcharitra
 
Optimizacion sol
Optimizacion solOptimizacion sol
Optimizacion sol
 
Historiadelaeducacionenmexico
HistoriadelaeducacionenmexicoHistoriadelaeducacionenmexico
Historiadelaeducacionenmexico
 
Plagio en internet
Plagio en internetPlagio en internet
Plagio en internet
 
Solutions Director, Toronto
Solutions Director, TorontoSolutions Director, Toronto
Solutions Director, Toronto
 
Solutions Director, Toronto
Solutions Director, TorontoSolutions Director, Toronto
Solutions Director, Toronto
 
Developing a project proposal
Developing a project proposalDeveloping a project proposal
Developing a project proposal
 
Developing a project proposal
Developing a project proposalDeveloping a project proposal
Developing a project proposal
 
"Guide" for the NEXT Program
"Guide" for the NEXT Program"Guide" for the NEXT Program
"Guide" for the NEXT Program
 
Success story carrefour
Success story carrefourSuccess story carrefour
Success story carrefour
 
Nota mensual d'actualitat econòmica Agost09
Nota mensual d'actualitat econòmica Agost09Nota mensual d'actualitat econòmica Agost09
Nota mensual d'actualitat econòmica Agost09
 

Plus de Skepper63

Guia 30 men
Guia 30 menGuia 30 men
Guia 30 men
Skepper63
 
Agenda Inducción Metodológica Contaduría pública Sem B 2013
Agenda Inducción Metodológica Contaduría pública Sem B 2013Agenda Inducción Metodológica Contaduría pública Sem B 2013
Agenda Inducción Metodológica Contaduría pública Sem B 2013
Skepper63
 
Cronograma y presupuesto
Cronograma y presupuestoCronograma y presupuesto
Cronograma y presupuesto
Skepper63
 
Introducción a la administración f01
Introducción a la administración f01Introducción a la administración f01
Introducción a la administración f01
Skepper63
 
Introducción a la administración f08
Introducción a la administración f08Introducción a la administración f08
Introducción a la administración f08Skepper63
 
Introducción a la administración f08
Introducción a la administración f08Introducción a la administración f08
Introducción a la administración f08Skepper63
 
Introducción a la administración f07
Introducción a la administración f07Introducción a la administración f07
Introducción a la administración f07Skepper63
 
Introducción a la administración f06
Introducción a la administración f06Introducción a la administración f06
Introducción a la administración f06Skepper63
 
Introducción a la administración f05
Introducción a la administración f05Introducción a la administración f05
Introducción a la administración f05
Skepper63
 
Introducción a la administración f06
Introducción a la administración f06Introducción a la administración f06
Introducción a la administración f06Skepper63
 
Introducción a la administración f04
Introducción a la administración f04Introducción a la administración f04
Introducción a la administración f04
Skepper63
 
Introducción a la administración f03
Introducción a la administración f03Introducción a la administración f03
Introducción a la administración f03
Skepper63
 
Introducción a la administración f02
Introducción a la administración f02Introducción a la administración f02
Introducción a la administración f02
Skepper63
 
Introducción a la administración f01
Introducción a la administración f01Introducción a la administración f01
Introducción a la administración f01
Skepper63
 
Agenda procesos administrativos
Agenda procesos administrativosAgenda procesos administrativos
Agenda procesos administrativos
Skepper63
 
Agenda procesos administrativos
Agenda procesos administrativosAgenda procesos administrativos
Agenda procesos administrativos
Skepper63
 
Procesos administrativos f06
Procesos administrativos f06Procesos administrativos f06
Procesos administrativos f06
Skepper63
 
Procesos administrativos f08
Procesos administrativos f08Procesos administrativos f08
Procesos administrativos f08
Skepper63
 
Procesos administrativos f07
Procesos administrativos f07Procesos administrativos f07
Procesos administrativos f07Skepper63
 
Procesos administrativos f05
Procesos administrativos f05Procesos administrativos f05
Procesos administrativos f05
Skepper63
 

Plus de Skepper63 (20)

Guia 30 men
Guia 30 menGuia 30 men
Guia 30 men
 
Agenda Inducción Metodológica Contaduría pública Sem B 2013
Agenda Inducción Metodológica Contaduría pública Sem B 2013Agenda Inducción Metodológica Contaduría pública Sem B 2013
Agenda Inducción Metodológica Contaduría pública Sem B 2013
 
Cronograma y presupuesto
Cronograma y presupuestoCronograma y presupuesto
Cronograma y presupuesto
 
Introducción a la administración f01
Introducción a la administración f01Introducción a la administración f01
Introducción a la administración f01
 
Introducción a la administración f08
Introducción a la administración f08Introducción a la administración f08
Introducción a la administración f08
 
Introducción a la administración f08
Introducción a la administración f08Introducción a la administración f08
Introducción a la administración f08
 
Introducción a la administración f07
Introducción a la administración f07Introducción a la administración f07
Introducción a la administración f07
 
Introducción a la administración f06
Introducción a la administración f06Introducción a la administración f06
Introducción a la administración f06
 
Introducción a la administración f05
Introducción a la administración f05Introducción a la administración f05
Introducción a la administración f05
 
Introducción a la administración f06
Introducción a la administración f06Introducción a la administración f06
Introducción a la administración f06
 
Introducción a la administración f04
Introducción a la administración f04Introducción a la administración f04
Introducción a la administración f04
 
Introducción a la administración f03
Introducción a la administración f03Introducción a la administración f03
Introducción a la administración f03
 
Introducción a la administración f02
Introducción a la administración f02Introducción a la administración f02
Introducción a la administración f02
 
Introducción a la administración f01
Introducción a la administración f01Introducción a la administración f01
Introducción a la administración f01
 
Agenda procesos administrativos
Agenda procesos administrativosAgenda procesos administrativos
Agenda procesos administrativos
 
Agenda procesos administrativos
Agenda procesos administrativosAgenda procesos administrativos
Agenda procesos administrativos
 
Procesos administrativos f06
Procesos administrativos f06Procesos administrativos f06
Procesos administrativos f06
 
Procesos administrativos f08
Procesos administrativos f08Procesos administrativos f08
Procesos administrativos f08
 
Procesos administrativos f07
Procesos administrativos f07Procesos administrativos f07
Procesos administrativos f07
 
Procesos administrativos f05
Procesos administrativos f05Procesos administrativos f05
Procesos administrativos f05
 

Introducción a la administración f07

 • 1. 1 ! " ! # $ % # & &# ! ' # # # & ( ) * ! % ! ' $ * # ! % ! + ! # $ ! % $ ! ! ! , -. / 0 -1 % /
 • 2. 2 % Define la organización Que es de tipo afectado Se relaciona Conocida destaca aplicada en Pueden ser 2
 • 3. ! " ! " " # $ ) ! % 3 & 4 5* ! 4 # & 6 4 ,<=, " % + & & > 3 & % 5) 4 ! 7* ( ! ?? " & (8 8 9: 8; % ! ) 4 % ) * ! ! % & ! % ) 61 @ % ,A= 6 3
 • 4. # $ % $ & ' ( ) ) '( " & B 5 # ! 6C D $ # ' ,,, ! ( • ( ) ) + ) % % $ ! % ! # ! % % # % # ! 4
 • 5. * # ( ) % % % E ' 4 7 ; 7 4 ; ! ' ) % ( % 4 4 % E 4 & & 4 % 4 4 " ) 4 4 % 5 6" * ! % % & # !% % # $ & ! % % " 4 4 % * ! 5
 • 6. Transformación (throughput) Entrada (input) Salida(output) Ambiente Ambiente Retroalimentación )* ' ' ' + $ , " % # ( & & % " & % & 1 % % ' 3E % % 4 % % # 4 % % & ( - & F % $ 4 % % ! ) # % 4 % E % # # " % # ! % % ! & % 6
 • 7. ! # ! ( 8 )* * + , - . " / - ' "# ' ( )" * , . ! $ %& % * + -" , ( / (, ). ' ! + $ & & & " & # % % ' % % ! + & % 4 ' % % E 4 & ! % + & % 7
 • 8. % ! % )/ G % % % % + ! # E # % & ! " % % % ! 4 % & 4 % 4 8
 • 9. ' E F % # % ! " % ! % % ' % % # F 1 & F E + & # 4 % E % ). 1. + . & / 2. # 0 ) * ! 1 )" 2 ) * ) ! ) 4 H ! % & ) * ! 0 ' " ) 9
 • 10. " # 0 ) * ! ( ) * ! I ,4 " 3 > > G " 7,<JA; ' K 7,<=J; 7,<=J; % # ! ! % @ L B @ L @ 9 B 04 ) @ % % % & % & % $ 24 " % E F % ! F & % )4 10
 • 11. J4 ) * ! 7 H; H ) ! ,<=J H # E 0 ! " ( & 1 & + " ) % ! ) ) ( ,4 " + E % ( 11
 • 12. a) b) 1 c) 1 7 ; )5 " & * ( 999 2- M & & " % & % % E ! % " ( " % 12
 • 13. &' $ " 6 '$ ! " 7 ! 8 8& 8$ &' $ " 6 '$ 6 " !" 7 !8 8& 8$ • * • * • ' • ' E • * • * • L # • L • * • * )9 1 ! ) % ) * ! ) & B & + " * ! " % % & ! # ' ! % 13
 • 14. " 7 H; ! 7 ; ! & ) H ! ( , " % % ) ! 4 & # & % ! ! ! ! & 4 ) H ! ! & ! ! & % H 1- B 2- B ! 3- ) # ! ! % ) H ! "# $ $ 14
 • 15. ) H % % ) H ) H # ( 1- ) 2- ) ! # 3- ) 4- ) H ! % % % " H ) H # ! ! $ % H & ( # 15
 • 16. ) H % # ! ) ) ( a) 1- H # 2- $ 3- " ! 4- 5- ; 0+ 1- " 2- H # 3- 4- ' 5- H # c) 1- * 7 ! ; 2- 1 #, " ) ! H ! ( • * ! • * ! • * ! 16
 • 17. * ! • ' • ' ! • ' • " ! ) % & & @ & & # # ! % # )/ 1. ' & ' " " & $ 2. ' 2 ' ' 1 # ! ! 4 ! > 3 17
 • 18. ! # % % * ! : 6 $)8) G '") G $F G ) ' & $ F % " L I > ! ==N % G '") " 1 !# % @ C " 4 " ' 4 ! ! ) 18
 • 19. & F " % % & ! % " C 1 # =O F % 5 6 # " # # % % & % ! ) % & 5 6& % ! % % % ! 1 % % % ! 19
 • 20. , " 0 -% ! / 2 -. ! / J -1 ! / -& ! % % / 1@ $>"G $*H ! 3 (" ' ) % L"P" ' $ ! $ (" ) ,<<O LH 33 G & ' $ ! (" '@ @ ' 4@ @ $ $ ,<<J " E " F & ) ! % & 20
 • 21. ' ! * !1 & # 21
 • 22. 22
 • 23. % 6 ; QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ 8 QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ - ( QQQQQQQQQQQQQQQQQ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ$ QQQQQQQQQQQQQQQ < < , ) ! ( ) 9 > 3 1 C D > 0 ) ( " 1 ' # " L ! 2 ) * ! ( ' $ 8 0 ! # >"L $ "L$ # "?') 1$1 R G 1H LL"1*$ $L. B " $ # >"L $ "L$ # GH " 1H LL"1*$ $L. B " 3 >"L $ "L$ # C$) $ $L. B " 1 C$) $ # >"L $ "L$ $L. B " # C$) $ $L. B " " 4) B % " != >' * ! % # 23
 • 24. $ 3 1 " = ) ! 'H L. B " & $ 3 1 " S ' % % # % A % % * ! 24