Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Dernier(20)

พื้นฐานชีวิต 13.pptx

 1. พื้นฐานชีวิต 13 ผู้เรียบเรียงรุ่นหลัง65 23/08/2565 11.30น.
 2. สารบัญ กำเนิด ผังเหอถู และ 5 ธำตุ 154 สถำนะ ตำมเวลำ 183 นาฬิกาชีวิต 185 วิชาดาวเหิน 241 ผังเหอถู 246 ภำคี เหอถู 247 21 ธ.ค. นี้ วันเหมายัน “ตะวันอ ้อมข ้าว” กลางคืน ยาวที่สุดในรอบปี 258
 3. ทบทวน
 4. หัวข ้อตามวิชาจีนโบราณ (ตามความเข ้าใจของผู้เรียบเรียงฯ) หยิน-หยำง 5ธาตุจีน ฤดูกาล ฟ้า คน ดิน ปฏิกิริยำ5ธำตุกับดิถี ปฏิกิริยานักษัตรกับดิถี ปฏิกิริยาระหว่างนักษัตร
 5. https://medium.com/@QiMenAlchemy/tian-ren-di-aba89d25e551
 6. ลักษณะการผันแปร 1
 7. https://medium.com/@QiMenAlchemy/tian-ren-di-aba89d25e551 ลักษณะการผันแปร 2
 8. ลักษณะการผันแปร 3 https://medium.com/@QiMenAlchemy/tian-ren-di-aba89d25e551
 9. https://bit.ly/3jQPFXA
 10. ควำมสำมำรถของหน้ำที่ขึ้นกับ อวัยวะตันที่สร้ำง https://bit.ly/3jQPFXA
 11. https://www.blockdit.com/posts/5d56d174a2e8811941ba9d78
 12. อารมณ์สะท ้อนภาวะจิตใจของ คนเรา
 13. อารมณ์ 5 ธาตุ ครุ่นคิด เศร ้าวิตก กลัว โกรธ ดีใจตกใจ
 14. ทฤษฎีปัญจธาตุ
 15. แผนผังสี่สัตว์เทพ N
 16. ทิศทาง方 ฮึง • ธาตุไม ้木 ทิศตะวันออก 東方 ตังฮึง
 17. ธาตุทอง 金 ทิศตะวันตก 西方 ไซ ฮึง
 18. ดอกไม ้เริ่มบาน ดอกไม ้เริ่ม หุบ
 19. ธาตุไฟ 火 ทิศใต ้南方 นั้มฮึง ดอกไม ้ บานเต็มที่
 20. ธาตุน้า 水 ทิศเหนือ 北方 ปักฮึง
 21. ฤดูกาลจีนทั้ง ๔
 22. ฤดูร ้อน
 23. 3 หมวด 5 ธาตุ (12 นักษัตร) พลังงำน หมวด นักษัตรจีน นักษัตรไทย ศักย์ ความรัก,ของสวยงาม (แม่ ธาตุ) 子 午 卯 酉 ชวด มะเมีย เถาะ ระกา จลน์ อานาจ (พาหะ) 寅 申 巳 亥 ขาล วอก มะเส็ง กุน สะสม เงินทอง (คลังขุมทรัพย์) 辰 戌 丑 未 มะโรง จอ ฉลู มะแม
 24. ฤดูใบไม ้ผลิ ฤดูร ้อน ฤดูใบไม ้ร่วง ฤดูหนาว
 25. จาแนกพลังตามลักษณะของการ ทางาน ๑. พลังงานศักย์ (Potential Energy) เป็นพลังงานที่เกิดขึ้น เมื่อวัตถุถูกวางอยู่ในตาแหน่งที่สามารถเคลื่อนที่ได ้ ไม่ว่าจากแรงโน้มถ่วง หรือแรงดึงดูดจำกแม่เหล็ก เช่น ก ้อนหินที่วางอยู่บนขอบที่สูง
 26. ๒. พลังงานจลน์ (Kinetic Energy) เป็นพลังงานที่เกิดขึ้นเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ เช่น รถที่กาลังวิ่ง ธนูที่พุ่งออกจากแหล่ง จักรยานที่กาลังเคลื่อนที่ เป็นต ้น
 27. ๓. พลังงานสะสม (Stored Energy) เป็นพลังงานที่เก็บสะสมในวัสดุหรือสิ่งของต่างๆ เช่น พลังงานเคมีที่เก็บสะสมไว ้ในอาหาร ในก ้อนถ่านหิน น้ามัน หรือไม ้ฟืน ซึ่งพลังงานดังกล่าว จะถูกเก็บไว ้ในรูปขององค์ประกอบทางเคมีหรือของ วัสดุหรือ สิ่งของนั้น ๆ และจะถูกปล่อยออกมา เมื่อวัสดุหรือสิ่งของดังกล่าวมีการเปลี่ยนรูป เช่น การเผาไม ้ฟืนจะให ้พลังงานความร ้อน
 28. ลักษณะอาการของพลัง องค์ประกอบข ้างในพลังมีดังนี้ ๑. ถูกผลัก (ชง) ๒. ถูกดึง (ฮะ) ๓. ระเบิด ปะทะ เสียดสี (เฮ ้ง, ไห่, ผัวะ) ๔. กดดัน (คัก/ขัก/เก๋อ)
 29. ฤดูกาล
 30. เบ ้า (กระต่าย) นักษัตรเถาะธาตุไม ้เล็ก กระต่ายคบกับหมา (ฮะ) หมาก็คบกระต่าย (ผลประโยชน์ ร่วมกัน)
 31. ชง - ฮะ ไม ้ น้า ฮะ ฮะ ช ง ช ง
 32. พาหะ ชงกัน
 33. โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งใน 10 รอบอำยุ ปี เกิดที่มีผลกระทบโดยตรงในปี พ.ศ.2565 นี้ คือ 1. ท่านที่มีอายุ 93 ปี เกิดปี พ.ศ.2472 己巳 (ปี มะเส็ง ราศีบนธาตุดิน) 2. ท่านที่มีอายุ 84 ปี เกิดปี พ.ศ.2481 戊寅 (ปี ขาล ราศีบนธาตุดิน) 3. ท่านที่มีอายุ 75 ปี เกิดปี พ.ศ.2490 丁亥 (ปีกุน ราศีบนธาตุไฟ) 4. ท่านที่มีอายุ 66 ปี เกิดปี พ.ศ.2499 丙申 (ปี วอก ราศีบนธาตุไฟ) 5. ท่านที่มีอายุ 60 ปี เกิดปี พ.ศ.2505 壬寅 (ปี ขาล ราศีบนธาตุน้า)
 34. 6. ท่านที่มีอายุ 51 ปี เกิดปี พ.ศ.2514 辛亥 (ปี กุน ราศีบนธาตุทอง) 7. ท่านที่มีอายุ 42 ปี เกิดปี พ.ศ.2523 庚申 (ปี วอก ราศีบนธาตุทอง) 8. ท่านที่มีอายุ 33 ปี เกิดปี พ.ศ.2532 己巳 (ปี มะเส็ง ราศีบนธาตุดิน) 9. ท่านที่มีอายุ 24 ปี เกิดปี พ.ศ.2541 戊寅 (ปี ขาล ราศีบนธาตุดิน) 10. ท่านที่มีอายุ 15 ปี เกิดปี พ.ศ.2550 丁亥 (ปี กุน ราศีบนธาตุไฟ)
 35. ย่อมจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อ 4 นักษัตรดังต่อไปนี้ • เกิดปีวอก“申”(ซิม) จะปะทะหรือ“沖”(ชง) กับปีจรขาล“寅”(เอี๊ยง) โดยตรง ส่งผลให ้ได ้รับบาปเคราะห์เต็มๆ หากชะตาตก อาจถึงแก่ชีวิต มีเกณฑ์ประสบอุบัติเหตุได ้รับบาดเจ็บ ถึงเลือดตก ยางออก ร่างกายจะเจ็บป่ วย ถูกคนปองร ้าย จิตใจว ้าวุ่น กลุ้มวุ่นวาย ธุรกิจมีอุปสรรค
 36. เกิดปีขาล“寅”(เอี๊ยง) จะทับซ ้อนหรือ“壓”(เอี๊ยบ) กับปีจรขาล“寅”(เอี๊ยง) • มีเกณฑ์เกิดเหตุประสบเภทภัย จึงไม่ควรเดินทางไกล มีโอกาสได ้ทุกขลาภ เสียทรัพย์ เงินทองรั่วไหล เพื่อนฝูงคนสนิทจะเอารัดเอาเปรียบเบียดเบียนให ้ เดือดร ้อน อีกทั้งตัวเราเอง จะสร ้างปัญหาให ้วุ่นวาย
 37. เกิดปีกุน“亥”(ไห) จะแตกหักหรือ“破”(ผั่ว) กับปีจรขาล“寅”(เอี๊ยง) • ส่งผลให ้มีแต่คนคอยกลั่นแกล ้ง จนเกิดการแตกหัก ทาให ้ชีวิต พบแต่เรื่องวุ่นวายราคาญใจ • อยู่ท่ามกลาง “ความขัดแย ้ง”
 38. ปีมะเส็ง“巳”(จี้) จะให ้ร ้ายหรือ“害”(ไห่) กับปีจรขาล“寅”(เอี๊ยง) • ระวังจะถูกคู่ศัตรูแทงหลัง ส่งผลให ้ความมั่นคงในชีวิต เริ่มมีความเปราะบางเพิ่มขึ้น • ทะเลาะกับเพื่อนของศัตรู
 39. ไตรภาคี (ครึ่งไตรภาคี) http://tiantek.blogspot.com/p/blog-page_22.html
 40. เดือนจีน http://tiantek.blogspot.com/p/60-5-30.html
 41. เดือน มกราคม – นักษัตร ฉลู ม ค.
 42. ธาตุดิน 土 อยู่ศูนย์กลาง ถิ่นที่เกิด 戊 己
 43. ดาวเคราะห์ทุกดวงมีแกนเอียงต่าง ๆ กัน • ดาวเคราะห์ที่มีแกนเอียงคล ้ายโลกที่สุดคือ ดาว อังคาร ซึ่งมีแกนหมุนเอียง จากแนวดิ่งของระนาบทางโคจรรอบดวงอาทิตย์ เป็นมุมประมาณ 25 องศา http://thaiastro.nectec.or.th/library/article/223/
 44. http://thaiastro.nectec.or.th/library/article/223/
 45. มุมนี้จะลงไปต่าสุดที่ 22.6° ในอีก 10,200 ปี ปัจจุบัน ε มีค่าประมาณ 23° 26′ 23° 26′ 22.6°
 46. ในระยะยาว อีกประมาณ 12,000 ปีจากปัจจุบัน • ขั้วโลกเหนือ หันเข้ำหาดวงอาทิตย์ในเดือนธันวาคม และหันออกในเดือนมิถุนายน ดังนั้นฤดูกาลจึงกลับกันกับในปัจจุบัน คือซีกโลกเหนือ เป็นฤดูร ้อนในเดือนธันวาคม และเป็นฤดูหนาวในเดือนมิถุนายน ปรำกฏกำรณ์เช่นนี้เกิดขึ้น เพรำะกำรส่ำยของแกนหมุนของโลก รอบละ 25,800 ปี
 47. องค์จักรพรรดิ อยู่ ณ ศูนย์กลาง ของจักรวาล
 48. ผังสี่เหลี่ยม จักรพรรดิและ จักรวำล • ชาวจีน เชื่อว่าพระราชวังต ้องห ้าม เป็นจุดที่อยู่ใจกลางกรุงปักกิ่ง มีรูปลักษณ์เป็นสี่เหลี่ยม ตามความเชื่อโบราณที่ว่า “โลก มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยม ขณะที่สวรรค์ มีลักษณะเป็นวงกลม”
 49. แผนภูมิกาเนิดปากว ้า ที่มา เครื่องหมาย และชื่อเรียก
 50. เซียนเทียนปากว ้า (先天八卦) และโฮ่วเทียนปากว ้า (后天八卦) https://www.facebook.com/udeeland/posts/650998372005210/
 51. ผังก่อนฟ้า
 52. ซึ่งสังเกต ความแตกต่างจากการก่อสร ้าง • สถานที่สาคัญของปักกิ่ง สองแห่ง คือ เทียนถำน (สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในเมืองปักกิ่ง) มีรูปลักษณ์เป็นทรงกลม และมีหลังคาเป็นสีฟ้าคราม
 53. เทียนถาน
 54. พระรำชวังต้องห้ำม (FORBIDDEN CITY)
 55. ขณะที่ พระราชวังต ้องห ้าม • จะมีลักษณะของพื้นที่เป็นสี่เหลี่ยม และมีหลังคาเป็นสีเหลือง คล ้ายกับสีของดิน เป็นสัญลักษณ์ ระบุถึงความเชื่อว่า องค์จักรพรรดิ อยู่ ณ ศูนย์กลางของจักรวาล ผืนดินทั้งหมดในโลกนั้น เป็นของพระองค์ และผู้คนภายใต ้ท ้องฟ้า ก็เป็นสมบัติของพระองค์
 56. ภูมิสถำปัตย์และหลักฮวงจุ้ย โบรำณ • การออกแบบและก่อสร ้างพระราชวังแห่งนี้ เป็นไปตามหลักฮวงจุ้ยของจีนโบราณ นอกจากจะหันหน้า ไปตามหลักฮวงจุ้ยของจีนโบรำณ • นอกจากจะหันหน้าไปทางทิศใต ้ รับเอากระแสลมอุ่น และหันหลังให ้กับทิศเหนือ
 57. หันใต ้ แบบอุดมคติ
 58. ในส่วนของด ้านหลังเป็นภูเขาจิ่ง ซาน • ที่ช่วยบังกระแสลมเย็นในฤดูหนาว และยังเป็นไปตามหลักที่ว่า “ที่ทางานอยู่ด ้านหน้า ที่พักอาศัยอยู่ด ้านหลัง บรรพชนอยู่ทางซ ้าย และเทพอยู่ทางขวา”
 59. ขณะที่อาคารด ้านหน้า ทาเป็นสถานที่ให ้จักรพรรดิออกว่าราชการ ให ้ข ้าราชบริพารเข ้าเฝ้า • ส่วนด ้านหลัง เปรียบเสมือนบ ้านของจักรพรรดิ และเป็นที่อยู่พระมเหสี นางสนม ขันที และหญิงรับใช ้
 60. สีเหลือง และสีแดง
 61. สาหรับทางซ ้าย เป็นวัดบรรพชน • ที่ปัจจุบัน ถูกดัดแปลงให ้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว • ทางขวา เป็นแท่นบูชาเทพเจ ้าผืนดินและการเพาะปลูก ซึ่งปัจจุบันนั้น เรียกว่า เซ่อจี้ถำน อันเป็นส่วนหนึ่งของสวนสำธำรณะจงซาน
 62. โฮ่วเทียนปากว ้า (后天八卦) ผังหลังฟ้า กับ บุคคล
 63. ปา กว ้า - ซวิ่น
 64. ฤดูกาลจีนทั้ง ๔
 65. ฤดูกาลจีน ทั้ง ๔
 66. ไตรทิศไม ้(ซาหวย) • ราศีล่างไม ้寅 เป็น ไม ้พลังหยาง ในฤดูกาลไม ้ ดังนั้นไม ้กะ 甲 ที่แฝงจึงเป็นพลังแท ้正气 • ไม ้卯 มี ไม ้อิก 乙 พลังหยิน เป็นราศีแฝงพลังแท ้ • ดินซิ้ง 辰 มี ดินโบ่ว 戊 เป็นราศีแฝงพลังแท ้
 67. ไตรทิศไฟ (ซาหวย) • ไฟจี๋ 巳 มีไฟเปี้ย 丙 เป็นไฟหยางในฤดูกาลไฟ ไฟเปี้ยจึงเป็นราศีแฝงพลังแท ้ • ไฟโง่ว 午 มีไฟเต็ง 丁 เป็นราศีแฝงพลังแท ้ • ดินบี่ 未 มีดินกี้ 己 เป็นราศีแฝงพลังแท ้
 68. ไตรทิศทอง (ซาหวย) • ทองซิม 申 มีทองแก 庚 เป็นราศีแฝงพลังแท ้ • ทองอิ้ว 酉 มีทองซิง 辛 เป็นราศีแฝงพลังแท ้ • ดินสุก 戌 มีดินโบ่ว 戊 เป็นราศีแฝงพลังแท ้
 69. ไตรทิศน้า (ซาหวย) • น้าไห 亥 มีน้ายิ้ม 壬 เป็นราศีแฝงพลังแท ้ • น้าจื้อ 子 มีน้ากุ่ย 癸 เป็นราศีแฝงพลังแท ้ • ดินทิ่ว 丑 มีดินกี้ 己 เป็นราศีแฝงพลังแท ้
 70. กิ่งฟ้า - ราศีบน
 71. ราศีบน http://tiantek.blogspot.com/p/blog-page_22.html
 72. ภาคีราศีบน http://tiantek.blogspot.com/p/blog-page_22.html
 73. ข ้อสังเกต • ในแต่ละคู่จะเป็นธาตุที่พิฆาตกัน ตัวหนึ่งจะเป็นพลัง เอี๊ยง และอีกตัวหนึ่งจะเป็น พลัง อิม อาจเรียกว่า เป็นคู่ ”พิฆาตต่างพลัง” • ผลจากการรวมธาตุในแต่ละคู่ เราจะไม่สนใจว่า ธาตุใหม่ นั้นเป็น อิม หรือ เอี๊ยง
 74. 1,2 3,4 5,6 7,8 9,10
 75. + = + = + = + = + = 1+ 2- 3+ 4- 5+ 6- 7+ 8- 9+ 10- ดิ น ท อง น้า ไม ้ ภาคีราศี บน
 76. 五行 อู่ สิง - เบญจคุณะ
 77. 5 ธาตุใน อายุรเวท พลัง(ธาตุ)ทั้ง 5 ในแพทย์จีน เตชะ - ธาตุ ไฟ ไฟ-ร ้อน,อุ่น,พุ่งไปข ้างบน,โชติช่วง ชละ - ธาตุ น้า น้า-น้าคือการลื่นไหล,ความชื้น, ไหลลงต่า,เหน็บหนาว,กักเก็บซ่อนไว ้ ปฐวี - ธาตุ ดิน ดิน-การเกิดและการแปรสภาพ, เกาะติด, รับและเก็บเอาไว ้,ความชื้น วายุ - ธาตุลม ไม ้-การเกิดขึ้นในแนวเส ้นตรง ,แสดงถึงการ เติบโต , การลอยขึ้นไป,การพองออก ขยายออก , ความสุข ปลอดโปร่งโล่งสบาย, ลมในร่างกาย อากาส - ทอง-การแปรสภาพ,
 78. https://www.blockdit.com/posts/5d86b13bf1f1db0cd4587b19?id=5d86b13bf1f1db0cd4587b19&series=5d7d9c0b39d2050cb25c3378
 79. 五行 อู่ สิง - เบญจคุณะ
 80. หลักธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติ • ทุกๆปี ตามความเชื่อทางด ้านโหราศาสตร์จีนโบราณ จะทาการฝากดวงชะตาต่อองค์เทพเจ ้า 太歲爺 (ไท ้ ส่วยเอี๊ย) ผู้ซึ่งคุ้มครองดวงชะตา ประจาในแต่ละปีจร จะสลับผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน ลงมายังโลกมนุษย์
 81. ภูมิสวรรค์ (60กะจื้อ)
 82. โดยจะมี 60 องค์เทพเจ ้า 太歲爺 (ไท ้ส่วยเอี๊ย) • ตามหลักวัฎจักรวงจร 六十甲子 (หลักจับกะจื้อ) ประจาในแต่ละปี จนครบ 1 รอบ 60 ปี
 83. 六十甲子 หลักจั๊บกะจื้อ
 84. การเรียงอักษรฟ้าดินแต่ละคู่ จะเรียงตามลาดับการก่อเกิดของห ้า ธาตุหยินหยาง หมุนเวียนแปรเปลี่ยน ไปตามกาลเวลา รอบละ 60 ปี
 85. ดวงจีน 八字四柱 โป๊ ยหยี่สี่เถียว
 86. http://tiantek.blogspot.com/p/blog-page_29.html
 87. กำรตั้งผังดวงจีน • โดยปกติจะเรียงจากแถวขวามือไปซ ้ายมือ หมายเหตุ: การคานวณใช ้หลักหญิง
 88. ดาว 10 จับซิ้ง
 89. การตั้งดวงชะตาตามวันเดือน ปี เวลาเกิด รวมทั้งวัยจร และปีจร • กาหนดมาจากปฏิทินจีน 六十甲子 หลักจั๊บกะจื้อ ที่เกิดจากการนาตัวอักษรของราศีบน 天干 10 ตัว และราศีล่าง 地支 12 ตัว มาจับคู่กัน จะได ้ชื่อเรียกที่ไม่ซ้ากันถึง 60 คู่ https://www.facebook.com/Wattanaheng59/posts/pfbid02yvre4AMVLjtCWHGab3Xh7xsPf7oqQNVNfwcmn6Zy4ZDcQnFPq7MDTjWznzyWdTcGl
 90. 1.ราศีบน 十天干 เทียงกัง มีอักษร 10 ตัวได ้แก่ • 甲 乙 丙 丁 戊 己 庚 辛 壬 癸 • กะ อิก เปี้ย เต็ง โบ่ว กี้ แก ซิง ยิ้ม กุ่ย 1,2 3,4 5,6 7,8 9,10
 91. ราศีบน-ราศีฟ้า-กิ่งฟ้า-เทียงกัง
 92. ราศีบน天干 เทียงกัง มีค่าเป็น พลังหยาง • ต้นเรื่องกำหนดจำกรำศีบน หมายถึง การขยับ กระทาการ การเคลื่อนไหวแสดงบทบาทของเจ้าชะตา มองเห็นเด่นชัด มีผลทันที ต่อเนื่อง โดยมี รำศีบนหลักวัน เป็น ตัวแทนของดิถี
 93. 2.ราศีล่าง 十二地支 ตี่จี มีอักษร 12 ตัวได ้แก่ • 子 丑 寅 卯 辰 巳 午 未 申 酉 戌 亥 • จื้อ ทิ่ว เอี้ยง เบ ้า ซิ้ง จี๋ โง่ว บี่ ซิม อิ้ว สุก ไห
 94. ราศีล่าง地支 ตี่จี เป็นภาคสนับสนุน • มีราศีแฝงที่นิ่งสงบ รอเวลาใช ้ปรากฏได ้ยาก เห็นได ้ ช ้า จึงมีค่าเป็น พลังหยิน • เป็นฐานกาลังของราศีบน ตัวแทนอุปนิสัย พฤติกรรมของดิถี • เป็นสัญญลักษณ์ของกาลเวลา , เป็นฤดูกาล , และปี นักษัตร
 95. " ฟ้าทาให ้เกิดเหตุการณ์ ดินทาให ้ เกิดเรื่องราว " https://www.facebook.com/Wattanaheng59/posts/pfbid02yvre4AMVLjtCWHGab3Xh7xsPf7oqQNVNfwcmn6Zy4ZDcQnFPq7MDTjWznzyWdTcGl
 96. จิตใต ้สานึกที่คอยสนับสนุน ผลักดันดวงชะตา
 97. 3.ราศีแฝง 暗藏 อ้าชั้ง • เป็นพลังแฝงของราศีบน ที่ซ่อนอยู่ในราศีล่าง • เป็นนิสัยแท ้จริงที่ดิถีซ่อนอยู่ มองไม่เห็น • เป็นจิตใต ้สานึกที่คอยสนับสนุน ผลักดันดวงชะตา
 98. หาก ราศีแฝง ถูกกระตุ้นจากธาตุที่จรเข ้ามากระทบ ธาตุที่ซ่อนอยู่ จะปรากฏออกมาใช ้งาน https://www.facebook.com/Wattanaheng59/posts/pfbid02yvre4AMVLjtCWHGab3Xh7xsPf7oqQNVNfwcmn6Zy4ZDcQnFPq7MDTjWznzyWdTcGl
 99. ราศีแฝง暗藏 ประกอบด ้วยพลังปราณ 3 ส่วนคือ (ก.) พลังปราณที่เหลือ 馀气 (อื่อขี่) มาจากเดือนก่อน จะนับจากวันเปลี่ยนสารทใหญ่
 100. (ข.) พลังกลาง 中气 ตงขี่ คานวณจากกลุ่มราศีไตรภาคี 三合 https://www.facebook.com/Wattanaheng59/posts/pfbid02yvre4AMVLjtCWHGab3Xh7xsPf7oqQNVNfwcmn6Zy4ZDcQnFPq7MDTjWznzyWdTcGl
 101. ซาฮะ • พื้นดวงที่มีถ่อฮวยและเป็นไตรภาคี และมีภำคีที่รำศีบน จะเป็นคนปากหวาน เข ้ากับคนง่าย พูดเก่ง มีเสน่ห์ต่อเพศตรงข ้าม
 102. ไตรภาคี (ครึ่งไตรภาคี) http://tiantek.blogspot.com/p/blog-page_22.html
 103. วงจรไฟฟ้า (อุดมคติ)
 104. ต่อตรง หรื อ
 105. (ค.) พลังแท ้ของราศีล่าง 正气 เจี่ย ขี่ • จะนับจากครึ่งเดือนหลังเข ้าสารทเล็ก เทียบจากฤดูกาล 三會 พลังแท ้ มีจานวนวันมากที่สุดในเดือน https://www.facebook.com/Wattanaheng59/posts/pfbid02yvre4AMVLjtCWHGab3Xh7xsPf7oqQNVNfwcmn6Zy4ZDcQnFPq7MDTjWznzyWdTcGl
 106. ราศีบน 10 ตัว
 107. ภาคีราศีบน
 108. ภาคีราศีล่าง
 109. การแบ่งกลุ่ม ราศีล่าง地支 แบ่งได ้เป็น 3 กลุ่มดังนี้ (ก.) กลุ่มพาหะ 四馬 สี่แบ ้ เกี่ยวกับการเดินทาง การเคลื่อนไหว ใช ้พลังไปทาให ้เกิดการเปลี่ยนแปลง การพบปะผู้คน คือราศี (นักษัตร) 寅巳申亥 เอี้ยง จี๋ ซิม ไห https://www.facebook.com/Wattanaheng59/posts/pfbid02yvre4AMVLjtCWHGab3Xh7xsPf7oqQNVNfwcmn6Zy4ZDcQnFPq7MDTjWznzyWdTcGl
 110. ชง-ฮะ
 111. ชง - ฮะ ไม ้ น้า ฮะ ฮะ ช ง ช ง
 112. พาหะ ชงกัน
 113. (ข.) กลุ่มแม่ธาตุ 四正 สี่เจี่ย เป็นศูนย์กลางของซาฮะ • เป็นกลุ่มที่โดดเด่นในการประสานงาน • มีจุดยืนที่มั่นคง ทางานใหญ่ ๆ เพื่อให ้เกิดผลสาเร็จ คือราศี (นักษัตร) 子卯午酉 จื้อ เบ ้า โง่ว อิ้ว https://www.facebook.com/Wattanaheng59/posts/pfbid02yvre4AMVLjtCWHGab3Xh7xsPf7oqQNVNfwcmn6Zy4ZDcQnFPq7MDTjWznzyWdTcGl
 114. ตัวอย่าง รูปดวง เวลำเกิด บน ดิถี เดือนเกิด บน ปี เกิดบน เวลำเกิด ล่ำง ลูก-บริวำร วันเกิดล่ำง คู่ครอง เดือนเกิด ล่ำง เถ้ำแก่ ปี เกิดล่ำง พ่อ-แม่ หมวดความรัก
 115. การอ่านดวงหมวดความรัก • หลักปีเกิดและหลักเดือนเกิด หมายถึงเรื่องส่วนรวม หลักวันเกิดและหลักเวลาเกิด หมายถึงเรื่องส่วนตัว
 116. จื้อ (ชวด) นักษัตรหนู ธาตุน้าเล็ก หมายถึง อยู่ในหมวดของควำมรัก (ควำมสุข, ควำมทุกข์) พลังงำน หมวด นักษัตรจีน นักษัตรไทย ศักย์ ความรัก,ของสวยงาม (แม่ ธาตุ) 子 午 卯 酉 ชวด มะเมีย เถาะ ระกา จลน์ อานาจ (พาหะ) 寅 申 巳 亥 ขาล วอก มะเส็ง กุน สะสม เงินทอง (คลังขุมทรัพย์) 辰 戌 丑 未 มะโรง จอ ฉลู มะแม
 117. จื้อ (ชวด) นักษัตรหนู ธาตุน้าเล็ก ชงกับ โง้ว (มะเมีย) นักษัตรม ้าธาตุไฟ เล็ก (ธาตุน้า ชนะ ธาตุไฟ)
 118. ฤดูกาล
 119. (ค.) กลุ่มคลัง 四库 สี่โข่ว • เป็นกลุ่มที่เก็บรักษา การสะสม ความต่อเนื่อง เป็น คลัง เช่นทาเอกสาร ทาบัญชี การเงิน สถิติ คือราศี (นักษัตร) 丑辰未戌 ทิ่ว ซิ้ง บี่ สุก https://www.facebook.com/Wattanaheng59/posts/pfbid02yvre4AMVLjtCWHGab3Xh7xsPf7oqQNVNfwcmn6Zy4ZDcQnFPq7MDTjWznzyWdTcGl
 120. กลุ่มคลัง 四库 สี่โข่ว
 121. องค์ประกอบ ใน 8 เรือนนั้น • ด ้านบน จะเป็น 天干 (tiān gān, เทียน กาน) — กิ่งฟ้า, ราศีบน; ด ้านล่างจะเป็น 地支 (dì zhī, ตี้ จือ) — ก ้าน ดิน, ราศีล่าง;
 122. นอกนั้นยังมี 藏干 (cáng gān, ฉัง กาน) — กิ่งคลัง, ราศีแฝง; 藏 • สมัยโบราณ จะหมายถึง การเก็บรักษาของมีค่าไว ้แอบ ๆ ลับ ๆ ไม่ให ้ใครรู้ เช่น ท ้องพระคลัง, ห ้องลับ เป็นต ้น ผมจึงตัดสินใจเรียกมันว่า กิ่งคลัง หละกันครับ (นอกจากนี้ยังมีเหตุผลตามความหมายที่แท ้จริงของ มันเอง ซึ่งจะนาเสนอในโอกาสต่อไปครับ) • https://medium.com/@QiMenAlchemy/bazi-8-palace-62a02bb9a063
 123. แถวที่ 1 อ่านจากขวามือคือหลักปี 年柱 หนี่เถียว
 124. หลักเดือน เป็นตัวแทนของฤดู
 125. ฐานวัน
 126. หลักยำม
 127. ในทานองเดียวกันแต่ละระดับ (แถว) ก็สามารถวิเคราะห์ได ้เป็น
 128. เราก็จะสามารถบอกได ้ว่า บุคคลนี้ เหมาะจะทางานกับ งานขาย + บริษัท ใหญ่ หรือ งานตลาด + บริษัทข ้าม ชาติ ฯลฯ เป็นต ้น
 129. สรุป • ถ ้าเข ้าใจหลักการและที่มา ต่อไปก็ขึ้นอยู่กับการนาไปประยุกต์เรื่องต่าง ๆ ตามที่ เราต ้องการ โดยต ้องไม่ลืมว่า มันไม่ใช่หลักตายตัว เปลี่ยนแปลง ได ้ • ขึ้นอยู่กับ คนผู้นั้น หรือ ขึ้นอยู่กับจุดอ้ำงอิง (ไท่จี๋ของ เจ ้าของดวง) เช่น หลักปี ปกติจะแปลว่าต่างประเทศ ก็อาจจะเหมาะกับเฉพาะคนที่มีฐานะ แต่คนทั่วไปอาจจะแปลแค่ต่างจังหวัด เป็นต ้น (หรือแปลว่าเดินทางไกลไปเลย https://medium.com/@QiMenAlchemy/bazi-8-palace-62a02bb9a063
 130. กำรมรณกรรมของท่ำนหยำงกง ฮวงซุ้ยที่ท่านหยางกงคานวน สถานที่ให ้ชาวบ ้าน
 131. สืบเนื่องมาจาก การหาตาแหน่ง โอรส สวรรค์ “天子地” ให ้กับ พระเจ ้า หลู กวง โหว • ต่อมาพระเจ ้า หลู กวง โหว 盧光稠 เกรงว่า คนอื่นๆจะได ้ ฮวงจุ้ยโอรสสวรรค์เหมือนกับตน ก็เลยฆ่า ท่าน หยำงกง เสีย
 132. ในบันทึกของพงศาวดารของ มณฑลกั้นโจว • ได ้บันทึกเอาไว ้ว่า “พระเจ ้า หลู กวงโหว ได ้เชิญท่านหยางกง มาหาตาแหน่งที่ดิน”โอรสสวรรค์” ที่จะสร ้างฮวงซุ้ยให ้กับบิดา มารดาของตน เพื่อตนจะได ้เป็นใหญ่ในแผ่นดินแต่เพียงผู้เดียว
 133. เมื่อได ้ตาแหน่งฮวงจุ้ย โอรส สวรรค์ แล ้ว ก็ย ้ายหลุมฝังศพ บิดามารดาไปฝังไว ้ •แล ้วถามท่าน หยางกง ว่า ฮวงจุ้ยโอรส สวรรค์นี้ ยังมีที่อื่นอีกไหม ท่านหยางกง ตอบว่า “ยังมีอีก”
 134. ท่านกล่าวอีกว่า ทุกๆที่ล ้วนแบ่งออกเป็น 18 ทิศ • หลู กวงโหว จึงถามว่า”ทิศไหนเป็นทิศโอรสสวรรค์ ท่านจึงตอบว่า “ทุกๆทิศล ้วนมีโอรสสวรรค์”
 135. ลักษณะคลื่นของพลังทั้ง 5
 136. ปา กว ้า
 137. ตุ้ย ปาก ลิ้น ซ่างเจียว หลี นัยตา หัวใจ เจิ้น เท ้า ตับ ผม ซวิ่น มือ ชี่ ขั่น หู เลือด ไต เกิ้น จมูก นิ้วชี้ หลัง คุน ท ้อง พุง
 138. https://bit.ly/3Q3uVsI
 139. กำเนิด ผังเหอถู และ 5 ธำตุ
 140. หยิน–หยำง •5 ธาตุ (五行) คืออะไร? •ผังเหอถู (河圖) มาจากหลังม ้า จริง หรือไม่? .....มาสารวจกัน https://medium.com/@QiMenAlchemy/hetu-c4a0daac86d1
 141. • แต่ก็ไม่ได ้มีใครอธิบายไว ้มากนัก สร ้างความฉงนให ้กับผู้เรียนอยู่ไม่น้อยว่า ที่ไปที่มามันมาจากไหน ถามไปก็เจอนิทานว่ามาจากหลังม ้า!!! ตอนที่ได ้ยิน ก็อดสงสัยไม่ได ้ว่า ม ้าอะไรมีผังอยู่บนหลัง!!! หยิน–หยาง, 5 ธาตุ ถือเป็นเรื่องที่พื้นฐานที่สุด https://medium.com/@QiMenAlchemy/hetu-c4a0daac86d1
 142. หยิน–หยาง เป็นเรื่องที่เรียกได ้ว่าพื้นฐานที่สุด • แต่ก็เป็นเรื่องที่ไม่ได ้มีการอธิบาย หรือ พูดถึงอย่างละเอียดเท่าไหร่ในวิชาฮวงจุ้ย แต่ถ ้าศึกษามาทางเต๋า และ แพทย์จีน จะเข ้าใจเรื่องหยิน–ในอีกมุมหนึ่ง ที่ต่างจากฮวงจุ้ยพอสมควร
 143. หยิน–หยำง ตำมลักษณะปรำกฏ • หยิน–หยาง จะมีความหมาย 2 แบบหลัก ๆ คือแบบที่ใช ้กันโดยทั่วไป ที่ทุกคนเข ้าใจ โดย ในความหมายทั่วไป ซึ่งแบบนี้ จะเป็นการแบ่ง ตามลักษณะที่ปรากฏออกมาให ้เห็น
 144. เช่น หยิน–หยาง คือ มืด–สว่าง, กลางวัน–กลางคืน, ชาย–หญิง, ร ้อน–เย็น หรือพูดง่ายๆ ว่า • หยาง = มากกว่าจุดอ ้างอิง หยิน = น้อยกว่าจุดอ ้างอิง
 145. โดยจุดอ ้างอิงในที่นี่ ก็คือ ไท่จี๋ (太 極)
 146. หยิน–หยาง กาเนิดจาก ไท่จี๋ • ก็คือ ไท่จี๋ เป็นจุดอ ้างอิง เพื่อให ้เกิดการแบ่งแยกห ยิน–หยาง ได ้
 147. เช่น ถ ้าเราใช ้อุณภูมิห ้อง (30 องศา) ที่ปรากฏ เป็นตัวอ ้างอิง • อุณหภูมิ ที่มากกว่า 30 องศา เราก็บอกว่า มันร ้อน หรือ เราก็เรียกว่า เป็นหยาง • ถ ้าน้อยกว่า 30 เราก็บอกว่า มันเย็น หรือ เราเรียกว่า เป็นหยิน
 148. หรือ กรณี มืด–สว่าง • เราก็วัดปริมาณแสงสว่างที่ ปรากฎ เป็นตัวกาหนดว่าเป็น มืด หรือ สว่าง
 149. ในตามความหมายนี้ • หยิน–หยาง คือของอย่างเดียวกัน แค่มากกว่า หรือ น้อยกว่า จุดอ ้างอิง
 150. หยินหยางในลักษณะนี้ ณ เวลาใด เวลาหนึ่ง • ถ ้าหยางมาก หยินก็จะ น้อย หรือ ถ ้าหยินน้อย หยางก็ จะมาก เช่น ถ้ำสว่ำงมำก ก็จะเป็ นหยำงมำก มี ควำมมืดน้อย ตามภาพด่านล่าง
 151. ไม่รู้วันคืน
 152. หยิน–หยำง ตำมพลังงำน • ยังมี หยิน–หยาง อีกความหมายหนึ่ง ที่ใช ้ในวิชาฮวงจุ้ย ดวงจีน และ ศาสตร์ทางจีน ทั้งหลายอีก คือ การแบ่งตามพลังงาน ซึ่ง แม ้ว่าเราจะใช ้กันอยู่บ่อยในวิชาต่าง ๆ แต่ก็ไม่ค่อยมีผู้ใดพูดถึง หรือ อธิบายเท่าไหร่ ซึ่งหยิน–หยำงแบบนี้ จะเป็ นตัวสำคัญในกำรเข้ำใจ ทฤษฎี ตำมศำสตร ์จีน ทั้งมวล
 153. หยิน–หยาง แบบนี้ • จะมีพลังหยิน แยก กับพลังหยำง ไม่ได ้เกี่ยวข ้องกันโดยตรง โดย ณ เวลาหนึ่ง อาจจะมี ทั้งพลังหยินที่มาก และ พลังหยางที่มาก ในเวลา เดียวกัน ตามรูปด่านล่าง
 154. มีทั้งพลังหยินที่มาก และ พลังห ยางที่มาก ในเวลาเดียวกัน
 155. โดยสรุป • สิ่งที่สาคัญที่จะต ้องทาความเข ้าใจคือ หยิน–หยาง ใน ลักษณะนี้ เหมือน คน 2 คน ชาย–หญิง อยู่บ ้านเดียวกัน ซึ่งกำรเข้ำใจว่ำ หยิน–หยำง อยู่แยกกันนี้ ในศำสตร ์จีน จะนำไปใช้อีกเยอะมำก ในหลายวิชา เช่น นาไปใช ้กับพื้นที่ ใช ้กับเวลา ใช ้กับ ร่างกายเรา ซึ่งจะอธิบายต่อไป
 156. วัฐจักร ถ ้าเราพิจารณาดู วัฏจักรในธรรมชำติ เช่น น้าขึ้น-น้าลง,กลางวัน-กลาง คือ เราจะพบรูปแบบที่เหมือนกันก็ อยู่ 6 แบบคือ [สว่างเพิ่มขึ้น-> สว่างมาก -> สว่างลดลง-> มืดเพิ่มขึ้น -> มืดมาก ->มืดลดลง] -> สว่างเพิ่มขึ้น หรือ เรียกได ้เป็น [หยางเพิ่ม ->หยางมาก -> หยางลด -> หยินเพิ่ม - > หยินมาก -> หยินลด] -> หยางเพิ่ม
 157. [หยางเพิ่ม ->หยางมาก -> หยางลด -> หยิน เพิ่ม -> หยินมาก -> หยินลด] -> หยางเพิ่ม
 158. คนโบราณ • ได ้นา วัฐจักร การเปลี่ยนแปลงพลังหยินหยาง เหล่านี้ มาบัญญัติเป็นปฏิกิริยาต่าง ๆ หรือ สถานะต่าง ๆ ซึ่งเราจะรู้จักกันในชื่อ 5 ธำตุ
 159. 5 ธำตุ 5 ธาตุ หรือ หวู่สิง (五行) • จริง ๆ แล ้วไม่ควรจะแปลว่า “ธาตุ” เพราะคาว่า 行 ในภาษาจีน ไม่ได ้แปลว่า “ธาตุ” • แต่เป็น “สถานะ, กระบวนการ, ขั้นตอน”
 160. เบญจคุณะ -五行
 161. ซึ่งเป็นการเรียกที่ผิดอย่างมาก พอเราเรียกว่า ธาตุ เราก็เลยนึกไปถึงวัตถุจริง ๆ ที่เป็นทอง เป็นไม ้เป็นดิน • ทั้งที่จริงแล ้วมันคือ สถานะ แบบหนึ่ง หรือ สถำนะของ หยิน–หยำง แบบหนึ่ง
 162. ซึ่งจะขอนิยาม “สถานะ” ตามนี้ เพื่อความเข ้าใจต่อไป • หยางเพิ่ม = ไม้ • หยางมาก = ทอง • หยางลด = ดิน • หยินเพิ่ม = ไฟ • หยินมาก ้ https://medium.com/@QiMenAlchemy/hetu-c4a0daac86d1 ไม้ ทอง ดิน ไฟ น้ำ ฟ ้ ำ
 163. ซึ่งสามารถแสดงเป็นรูปได ้ตามนี้
 164. จากจุดนี้ไป ผมจะเรียก “ธาตุ” ว่า “สถานะ” • เพื่อให้เป็ นกำรเรียกให้ถูกต้อง ตำมควำมหมำยดั้งเดิม • ดังนั้น “5 ธาตุ” ก็จะกลายเป็น “5 สถานะ” (แต่ถ ้าพูดเรื่องที่คนทั่วไปเข ้าใจ ก็จะใช ้คาว่าธาตุเหมือนเดิม เพื่อให ้เข ้าใจได ้โดยง่าย) https://medium.com/@QiMenAlchemy/hetu-c4a0daac86d1
 165. 5 ธาตุ 5 สถานะ
 166. สถำนะ ตำมเวลำ • วัฐจักร และ สถานะ หยิน–หยาง ที่ผมอธิบายไปนั้น เป็น วัฐจักรตามเวลา หรือ เราจะเรียกวันว่า “สถานะตามเวลา” หรือ “ธาตุตามเวลา” ซึ่งวัฐจักรนี้ เราจะพบได ้จาก วัฐจักรของ สถำนะ หยิน–หยำง ในร่ำงกำยของเรำ นี่เอง
 167. นาฬิกาชีวิต (ค่าเฉลี่ยสาหรับคนทั่วไป)
 168. ซึ่งเราจะเรียกว่า “นาฬิกาชีวิต” โดย สถานะ ในเส้นลมปรำณต่ำง ๆ ก็จะมี ลักษณะเดียวกัน กับที่ผมได ้กล่าวมา เช่น 5 ทุ่มถึงตี 3 เป็นธาตุไม ้(เวลาของ ตับ และ ถุง น้าดี) ตี 3 ถึง 7 โมงเช ้า เป็นธาตุทอง (เวลาของปอด และ ลาไส ้ใหญ่)
 169. ซึ่งแสดงได ้ตามภาพด ้านล่าง
 170. ต ้องหมายเหตุ ไว ้เล็กน้อย คือ ธาตุ ฟ้า นี้ เป็นธาตุที่ คนทั่วไปเข ้าใจยาก ในนาฬิกาชีวิต ช่วงเวลาที่เป็น ธาตุฟ้า ก็เป็น อวัยวะ ซานเจียว กับ เยื้อหุ้มหัวใจ • ซึ่งเป็นอวัยวะที่เกี่ยวข ้องกับพลังงาน ไม่ได ้เกี่ยวข ้องกับอวัยวะทางกายภาพโดยตรง
 171. เยื้อหุ้มหัวใจ สัมพันธ์กับ ธาตุฟ้า
 172. ในดวงจีน และ แพทย์จีน ขั้น พื้นฐาน • จะจัดให ้ธาตุฟ้า เป็น ธาตุไฟ (ในดวงจีนขั้นสูง ราศีล่าง จึงมี 6 ธาตุ ไม่ใช่ 5 ธาตุ) • ธาตุฟ้า จะใช ้งานกับวิชาขั้นสูง โดยเป็นธาตุที่ใช ้ควบคุม 5 ธาตุที่เหลือ (เช่น ในวิชาฉีเหมิน ขั้นสูง)
 173. สถำนะตำมทิศ ส่วนที่กล่าวไปแล ้ว เป็นการกาหนด สถานะตามเวลา • เราจะมากาหนด สถานะตามทิศ หรือ ตามพื้นที่ โดย เราจะให ้พลังหยำง เป็นพลังที่อยู่ใน ทิศ แนวนอน (ทิศจากตะวันออกไปตะวันตก)
 174. พระอาทิตย์ขึ้น-ลง
 175. พลังหยินอยู่ในทิศแนวตั้ง (ทิศเหนือไปทิศใต ้)
 176. สนามแม่เหล็กโลก
 177. สนามแม่เหล็กโลก
 178. สาหรับเหตุผลนั้น • จะเกี่ยวกับเรื่อง ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และ ดวงดาว ซึ่งถ ้ามีเวลาจะอธิบายในโอกาสต่อไป • ตอนนี้ต ้องไม่ลืม ที่เคยกล่าวไว ้ในช่วงแรก ว่า พลังหยิน พลังหยำง อยู่แยกกันได ้ เป็นพลังงาน 2 สาย
 179. เมื่อนามาเขียนเป็นรูป และใช ้นิยาม ตามที่กาหนด ก็จะได ้ตามภาพด ้านล่าง
 180. ในรูปเป็นเพียงแค่ 2 มิติ เราอาจจะเพิ่มไปอีกมิติ หรือ ทิศ หนึ่งก็จะได ้เป็น 3 มิติ • โดย มิติที่เพิ่มมานั้น อาจจะเป็น นอก/ใน หรือ สูง/ต่า (แต่ไม่สูงมาก เพราะมนุษย์อาศัยอยู่บนพื้น อยู่บน ท ้องฟ้าไม่ได ้) ก็ได ้ โดยกาหนดให ้
 181. ด ้านใน/ด ้านล่าง = หยิน ด ้านนอก/ด ้านบน = หยาง
 182. เวกเตอร์ในสามมิติ
 183. ซึ่งสามารถ แสดงได ้ตามภาพด ้านล่าง โดยให ้เครื่องหมายบวก (+) เป็นหยาง | เครื่องหมายลบ (-) เป็นหยิน
 184. กำเนิดผังเหอถู • บัดนี้ ผมจะอธิบายความลับของวิชาฮวงจุ้ยต่อไปว่า เรานาความรู้ที่เราได ้จากข ้างต ้น มาสร ้างเป็นผังเหอถู ได ้อย่างไร • ก่อนอื่นต ้องทราบที่มาของ ข่วยต่ำงๆ จากเรื่อง กำเนิดผังหลอซู ผังเหอถู ผังหลอซู
 185. ผังหล่อซู่ (洛書) • ตามตานานว่ามาจากหลังเต่า แต่จริง ๆ มาจากไหนกัน?
 186. ทุกท่านที่เคยได ้เรียนฮวงจุ้ยมา • โดยเฉพาะวิชาดาวเหิน ย่อมจะต ้องรู้จัก ผังหล่อซู่ (洛書 — luò shū, ลั่ว ซู̲) เป็นอย่างดี
 187. ลักษณะคลื่นของพลังทั้ง 5
 188. เพราะว่าเป็นผังพื้นฐานที่ จาเป็นต ้องรู้และเข ้าใจ • เพื่อใช ้ในการเดินดาว • ซึ่งสมัยที่ได ้เรียนมาจากสานักต่าง ๆ ก็เล่าให ้ฟังว่าผังนี้ เกิดจากมีคนไปเจออยู่บนหลังเต่า!!!!
 189. ตอนที่เรียนก็เกิดความอึ้งขึ้นมา ทันทีว่า มันไปอยู่บนหลังเต่าได ้ไง • และ คนที่เห็น เห็นแล ้วรู้ได ้ไงว่า ไอ ้จุด ๆ นี่คือความลับของจักรวาล แต่ละแถวบวกกันได ้15 4 9 2 3 5 7 8 1 6 15 15 15
 190. และพอเริ่มเรียนไป ก็เริ่มท่องจาให ้ชานาญว่า • เวลาเหินดาว ต ้องเหินจากทิศไหนไปทิศไหนบ ้าง ก็ทาให ้เกิดความรู้สึกว่า ทาไมดาวจึงกระโดดไป กระโดดมา แล ้วทาไมต ้องกระโดดตามนี้ด ้วย มีกฎหรือทฤษฎีอะไรอยู่เบื่องหลังรูปแบบนี้
 191. ผังหล่อซู่ (洛書)
 192. หลังจากเกิดข ้อสงสัยอยู่นาน จน ปรมาจารย์ท่านหนึ่ง ได ้อธิบายให ้ ฟัง ดังนี้ ขั้นที่ 1 เรานาเอา หยิน-หยาง มาแตกไปเรื่อย ๆ จาก 2 (หยิน- หยาง) เป็น 4 ทิศ, จาก 4 ทิศ เป็น 8 ข่วย เราจะได ้ตามภาพ • ซึ่งเป็นการแสดงข่วยตามพลังของหยิน-หยาง ค่อยๆ ซ ้อนที ละชั้น
 193. ขั้นที่ 1
 194. ขั้นที่ 2 • ถ ้าเรานาข่วยทั้ง 8 มาเรียงตาม ลักษณะหยิน-หยำงที่ ปรำกฎ เราจะได ้ดังรูปด ้านล่าง
 195. https://bit.ly/3pLtRyk ลาดับหยิน-หยาง ที่ปรากฎ
 196. ลักษณะของหยิน-หยาง ที่ปรากฏ คืออะไร • เช่น ตอน ตี 4 นับเป็นพลังห ยางแล ้ว (เข ้าสู่วันใหม่ เลยเที่ยงคืน มาแล ้ว) แต่ว่ายังมืดอยู่ไม่มีแสงสว่าง การแสดงออกจึงเป็นหยิน (กลางคืน) • หรือ ตอน บ่าย 3 นับเป็นพลังห ยินแล ้ว เพราะเลยเที่ยงวันมาแล ้ว
 197. หรือ... • จะเห็นว่าเพศ (พลัง) จริง ๆ เป็นผู้ชาย แต่ลักษณะที่ปรากฏเป็น ผู้หญิง (บางคนสวยกว่าผู้หญิงจริงอีก)
 198. เมื่อเราเรียงตามลักษณะที่ปรากฏ ของข่วย • เราจะเรียงโดยอาศัยการดูว่า ข่วยไหนมีความ แตกต่างจากข่วยที่เหลือ หรือ เรียกว่า มองหาหยินในหยาง มองหาหยางในห ยิน
 199. ซึ่งลักษณะความเป็นหยิน หยาง ที่ มากที่สุด คือ การเป็นหยิน หรือ หยาง หมด ทั้ง 3 เส ้น • โดยเราให ้ หยินมากสุดเป็น 1 หยางมากสุดเป็น 9
 200. โดยเราให ้หยินมากสุดเป็น 1 หยางมากสุดเป็น 9
 201. จากนั้น เส ้นล่างสุด ที่มีความแตกต่างจาก 2 เส ้นด ้านบน ก็จะมีลักษณะหยิน-หยางที่ปรากฏ รองลงไป
 202. จึงให ้ • หยินมากสุดอันดับ 2 เป็น 2 • และให ้หยำงมากสุดอันดับ 2 เป็น 8
 203. ด ้วยวิธีเดียวกัน เราก็ทากับเส ้น กลาง และ เส ้นบน ก็จะได ้ตามภาพ
 204. ขั้นที่ 3 • นาตัวเลข และลาดับ หยิน-หยาง ที่กาหนดจาก ขั้นตอนที่ 2 มาใส่ในภาพขั้นตอนที่ 1 ก็จะได ้ตามภาพด ้านล่าง
 205. ทบทวน-ขั้นที่ 1
 206. ลาดับหยินหยาง-ขั้นที่ 2
 207. ข่วยตามลักษณะที่ปรากฏ https://bit.ly/3pLtRyk
 208. ขั้นที่ 4 เรากาลังจะนาข ้อมูลที่ได ้จากขั้นที่ 3 มาเขียนเป็น วงกลม • โดยในซีกซ ้าย เราจะเริ่มจากด ้านล่างแล ้วเขียน ข่วย ทวนเข็มไป • ส่วนซีกขวา เราอ่านจาก ข่วย ขวาสุด (เส ้นเต็ม 3 เส ้น หรือ ลาดับ ที่ 9) โดยเริ่มเขียน จำกด้ำนบน ไปทำงทวนเข็ม
 209. ทิศทางของข่วย https://bit.ly/3pLtRyk
 210. เมื่อเราเขียนสาเร็จก็จะได ้ตามภาพ ด ้านล่าง • ซึ่งผังนี้เราจะเรียกกันว่าผัง “ข่วยก่อนฟ้า” หรือที่ซินแสเรียกกันว่า “เซียนเทียนปากั้ว (先天八 卦)”
 211. ขั้นที่ 5 นาข ้อมูลที่ได ้จากขั้นต ้น มาใส่เลขลาดับของลักษณะ หยิน-หยำง ที่ปรำกฎ ก็ได ้ได ้ตามภาพด ้านล่าง
 212. ซึ่งตอนนี้เราจะเห็นแล ้วว่า หลอซู นั้นมาได ้อย่างไร ที่มาผังหล่อซู
 213. สรุป • จากขั้นตอนทั้งหมด เราจะเห็นได ้ว่า ผังหลอซู ที่เป็นความลับมานาน รวมไปถึงนิทานที่ว่ามาจากหลังเต่า เบื้องหลังวิชาที่แท ้จริง คืออะไร
 214. จุดที่น่าสนใจก็คือ • “การเหินดาว” ในวิชาดาวเหินนั้น แท ้จริงแล ้วคือ “ลาดับ” ของลักษณะที่แสดงออกมา ของหยิน-หยาง
 215. ดาวจริงๆ ไม่ได ้เหินไปไหน ที่เปลี่ยนไปคือ หยิน-หยาง ในแต่ ละช่วงเวลา และ • พลังจริงๆ หมุนเป็นวงกลม ไม่ได ้เหินกระโดดไปกระโดดมาตาม เลข แต่ลักษณะของหยิน-หยางแสดง ออกมาต่างหาก ที่ให ้เหมือนมันเหินไปมา
 216. วิชาดาวเหิน
 217. หลังจากทราบที่มาของวิชาดาว เหินไปแล ้ว • เรื่องถัดไปคือถ ้าใช ้วิธีการกาหนดธาตุ แบบที่ได ้ อธิบายไปข ้างต ้น เราก็จะสามารถกาหนดธาตุได ้ตามภาพด ้านล่าง
 218. สถานะ (ธาตุ) ของแต่ละข่วย
 219. ถ ้านา ธาตุตามพื้นที่ + ธาตุ ของข่วย + เลขของข่วย มา รวมกัน • เราก็จะได ้ภาพพลังตามพื้นที่ 3 มิติ ซึ่งก็คือ ผังเหอถู (河圖) นั่นเอง สาหรับคนที่ไม่รู้จัก ผังเหอถู ขออธิบายสั้นๆ ว่า ผังเหอถู เป็นผังที่ ชินแส ทุกท่าน อ ้างว่าเป็น ผังพลังงานที่ม ้ามังกรจาก สวรรค์ ลงมาบอกความลับสวรรค์ เป็นต ้นกาเนิดวิชาฮวงจุ้ย
 220. ผังเหอถู
 221. ภำคี เหอถู ตอนนี้ ผมเชื่อว่าทุกท่านจะเข ้าใจ ที่มาของผังเหอถู และ ภาคีเหอถู กันแล ้วว่า • ทาไม ข่วย 1–6 ถึงภาคีเป็น ธาตุน้า ซึ่งจาก ข่วย เราจะเห็นว่าคือ คู่หยิน–หยาง นั่นเอง
 222. เวกเตอร์ในสามมิติ
 223. เครื่องหมายบวก (+) เป็นหยาง | เครื่องหมายลบ (-) เป็นหยิน
 224. และสังเกตที่เส ้นล่างสุดของข่วย จะเห็นได ้ว่า • ในแนวนอน เส ้นล่างสุดจะเป็นหยาง (เส ้นเต็ม) • ในแนวตั้ง เส ้นล่างสุดจะเห็นหยิน (เส ้นขาด) ซึ่งตรงกับที่เราบอกว่า • พลังแนวนอน เป็นพลังหยาง แนวตั้ง เป็นพลังหยิน
 225. สถำนะตำมทิศ ส่วนที่กล่าวไปแล ้ว เป็นการกาหนด สถานะตามเวลา • เราจะมากาหนด สถานะตามทิศ หรือ ตามพื้นที่ โดย เราจะให ้พลังหยำง เป็นพลังที่อยู่ใน ทิศ แนวนอน (ทิศจากตะวันออกไปตะวันตก)
 226. พระอาทิตย์ขึ้น-ลง
 227. พลังหยินอยู่ในทิศแนวตั้ง (ทิศเหนือไปทิศใต ้)
 228. สนามแม่เหล็กโลก
 229. สรุป เชื่อได ้ว่า หลายท่านคงหายข ้องใจว่าผังเหอถูมาจาก ไหน ภาคีเหอถูมาจากไหน ความสัมพันธ์ต่างมาจาก ไหนบ ้าง จะเห็นว่า • ผังเหอถู คือ การอธิบาย ปฏิกิริยา หรือ สถานะ ของ หยิน–หยาง ในทิศ และ พื้นที่ต่าง ๆ และ • ภาคีเหอถู คือ คู่หยิน–หยาง ของสถานะนั้น (ของธาตุ นั้น)
 230. ด ้วยความเข ้าใจอันนี้ • จะทาให ้เราอธิบายได ้ว่า ข่วยก่อนฟ้า กลายเป็นข่วย หลังฟ้า ได ้อย่างไร (ต ้องใช ้ระบบ 6 สถานะ หรือ 6 ธาตุในการอธิบาย) ซึ่ง หากมีโอกาส ผมจะมาเขียนอธิบายให ้ โดยละเอียดอย่างเคย
 231. อีกจุด ที่ต ้องสนใจ คือ • 5 สถานะ (5 ธาตุ) ของเวลา ไม่เหมือนกับ 5 สถานะ (5 ธาตุ) ของพื้นที่ และ ความเข ้าใจ 5 ธาตุที่ถูกต ้อง คือ • 5 สถานะ (5 ธาตุ) คือ สถานะของ หยิน–หยาง เช่น กาลังเพิ่ม หรือ กาลังลด ไม่ได ้เกี่ยวข ้องอะไรกับวัตถุ สี หรือ รูปทรง โดยตรง (เช่นไม่ได ้เกี่ยวกับ โอ่งดินเผา) • 5 สถานะ (5 ธาตุ) จะทางานก็ต่อเมื่อ มีการเปลี่ยนแปลงหยิน–หยาง ของพลังงาน
 232. 21 ธ.ค. นี้ วันเหมายัน “ตะวันอ ้อม ข ้าว” กลางคืนยาวที่สุดในรอบปี วันที่ 21 ธันวาคม เป็น “วันเหมายัน” เวลากลางคืน ยาวนานที่สุดในรอบปี • นับเป็นวันที่ประเทศทางซีกโลกเหนือ ย่างเข ้าสู่ฤดูหนาว • และประเทศทางซีกโลกใต ้ ย่างเข ้าสู่ฤดูร ้อน
 233. วันที่ 21 ธันวาคม 2564 เป็น “วันเหมายัน” (เห-มา-ยัน) (Winter Solstice) • เวลากลางคืนยาวนานที่สุดในรอบปี • ดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงไปทำงใต้ มากที่สุด และตกทางทิศตะวันตกเฉียงไปทำงใต้มากที่สุด • คนไทยเรียกว่า “ตะวันอ ้อมข ้าว”
 234. ในแต่ละวัน ดวงอาทิตย์จะปรากฏอยู่ตาแหน่งที่ต่างกัน • เปลี่ยนตำแหน่งไปประมาณวันละ 1 องศา • ตั้งแต่เดือนกันยายน เป็นต ้นมา ดวงอาทิตย์ค่อย ๆ เคลื่อนที่ จากจุดตั้งฉาก กับเส ้นศูนย์สูตรของโลกลงมาทางใต ้
 235. เมื่อดวงอาทิตย์เคลื่อนมา ณ ตาแหน่ง เฉียงไปทางทิศใต ้มากที่สุด • วันดังกล่าว จึงมีเวลากลางวันที่สั้นที่สุด และเวลากลางคืนที่ยาว ที่สุด
 236. วันที่ 21 ธันวาคม 2564 • ดวงอาทิตย์จะขึ้นเวลาประมาณ 06:36 น. • และจะตกลับขอบฟ้า เวลาประมาณ 17:55 น. (เวลา ณ กรุงเทพฯ) รวมระยะเวลากลางวันเพียง 11 ชั่วโมง 19 นาทีเท่านั้น
 237. ส่งผลให ้ ท ้องฟ้าในช่วงนี้ จะมืดเร็วกว่าช่วงเวลาอื่น ๆ ของปี • นับเป็นวันที่เข ้าสู่ฤดูหนำว ของประเทศทางซีกโลก เหนือ • และเป็นวันที่ย่างเข ้าสู่ฤดู ร้อน ของประเทศทางซีกโลก ใต ้
 238. ฤดูกาล • เกิดจากแกนโลกเอียงทามุม 23.5 องศา กับแนวตั้งฉาก กับระนาบโคจรของโลกรอบดวง อาทิตย์
 239. ทาให ้พื้นที่ต่าง ๆ ทั่วโลก ได้รับแสงอำทิตย์ในปริมำณไม่เท่ำกัน ส่งผลให้มีอุณ ภูมิต่ำงกัน • รวมถึงระยะเวลากลางวันและกลางคืนก็ต่างกันด ้วย • เหตุนี้ทาให ้เกิดฤดูกาลขึ้นบนโลกนั่นเอง
 240. ปรากฏการณ์อายัน (Solstice) https://ngthai.com/science/33605/solstic e/
 241. จะสังเกตได ้ว่าในฤดูร ้อน ดวงอาทิตย์จะขึ้นเร็วและตกช ้า เวลากลางวันจะยาวกว่ากลางคืน แตกต่างกับ • ฤดูหนาว ที่ดวงอาทิตย์จะขึ้นช ้าและตกเร็ว เวลากลางคืนจะยาวนานกว่ากลางวัน
 242. ในระยะเวลา 1 ปี โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ จะเกิดปรากฏการณ์สาคัญ ที่เกี่ยวข ้องกับการขึ้น – ตก ของดวงอาทิตย์ทั้งหมด 4 ครั้ง ได ้แก่ • วันครีษมายัน วันที่กลางวันยาวนานที่สุด • วันเหมายัน วันที่กลางคืนยาวนานที่สุด • วันวสันตวิษุวัตและวันศำรทวิษุวัต วันที่มีกลางวันและกลางคืนยาวนานเท่ากัน
Publicité