Publicité
Publicité

Contenu connexe

Dernier(20)

Publicité

พื้นฐานชีวิต 16.pptx

 1. พื้นฐานชีวิต 16 ผู้เรียบเรียงรุ่นหลัง65 30/08/2565 14.11น.
 2. สารบัญ บทที่ 2: พลังชีวิตมาจากไหน? (ตอนที่ 2) พลังชีวิตด้าน บวกและด้านลบ 3 อ่านปาจื้อ ดวงจีนจากหยิน หยาง Yin Yang (ตอน1) 61 ธาตุสาคัญ用喜神 เอ่งซิ้ง (ดาวปรับดวงชะตา) 91 การใช ้งานธาตุสาคัญ 用神 หลังจากได ้วิเคราะห์ สถานะของรูปดวงแล ้ว 94 ตาราฝังเข็มฉบับสมบูรณ์ (針灸學) ภาคทฤษฎี บทที่ 4 หกอวัยวะหยาง (ตอนที่2) กระเพาะ อาหาร 122 ฤดูกาลและปฏิทิน ปฏิทินกานจื่อ แบ่งออกเป็น 24 อุตุปักษ์ (節氣 jié qi เจี๋ย ชี่) 131 147 ฉีเหมินตุ้นเจี่ย สุดยอดวิชาในตานาน ที่ขง เบ้งใช้ 167
 3. พลังชีวิตกับสุขภาพ บทที่ 2: พลังชีวิตมาจากไหน? (ตอนที่ 2) https://medium.com/@QiMenAlchemy/tian-ren-di-aba89d25e551
 4. พลังชีวิตด้านบวกและด้านลบ • พลังชีวิต หรือชี่ภายนอกที่ไหลเวียนอยู่รอบๆ ตัวเรานั้น ไม่จาเป็นต ้องเข ้ากับเราได ้เสมอไป หรือมีคุณประโยชน์กับตัวเราไปทั้งหมด • แต่ก็ไม่มีชี่ที่ดีหรือชี่ไม่ดี มีเพียงชี่ที่เข ้ากับเราได ้หรือไม่ได ้ • พลังชี่มีลักษณะทั้งที่เป็นบวกและลบต่อกันและกัน
 5. ชี่ด ้านบวก หมายถึง ชี่ที่เข ้ากับเราได ้และให ้คุณ กับเรา ส่วนพลังชี่ด ้านลบ ก็จะตรงกันข ้าม คือเข ้ากับเราไม่ได ้และให ้โทษกับเรา • เข ้าทานองเดียวกับ อาหารและยา ซึ่งหากเข ้ากับร่างกายของเราได ้ ก็จะเป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตและสุขภาพของ เรา
 6. แต่หาก อาหารและยา ชนิดเดียวกัน นั้น เข ้ากับร่างกายของบางคนไม่ได ้ ก็จะทาให ้กลายเป็นอาหารพิษหรือยาพิษ สาหรับคนผู้นั้นไป • ดังนั้น อาหารที่ถือเป็นอาหารพิษ หรือยาที่ถูกจัดว่าเป็นยาพิษ ถ ้ารู้จักใช ้ก็สามารถนามารักษาคนให ้หายป่ วยได ้ เช่นกัน
 7. พลังชี่ด ้านบวก (จิงชี่) ก็คือชี่ดั้งเดิมและชี่หลังกาเนิด ที่เป็นประโยชน์กับร่างกาย • ร่างกายรับไปเก็บสะสมไว ้ในไตและเส ้นชี่ตูม่อ เพื่อคอยหล่อเลี้ยงร่างกายของเรา ให ้ดารงชีวิตอยู่ได ้นั่นเอง
 8. พลังชีวิต • ไม่สามารถสร ้างใหม่ได ้ • ตันเถียนล่าง (หยิน) • น้า (ไตและบริเวณท ้องน้อย ) ชี่ก่อน คลอด • สามารถสร ้างใหม่ได ้ • ตันเถียนกลาง (หยาง) • ไฟ (กลางหน้าอก) ชี่หลัง คลอด http://www.nawachione.org/2012/10/28/life-energy-and- health-02/
 9. http://www.nawachione.org/2012/10/28/life-energy-and- health-02/
 10. ทั้งพลังชี่ดั้งเดิมและพลังชี่หลัง กาเนิด • ไม่ได ้ต่างฝ่ ายต่างอยู่แยกขาดจากกันในร่างกายของ เรา ชี่ก่อน คลอด ชี่หลัง คลอด http://www.nawachione.org/2012/10/28/life-energy-and- health-02/
 11. ชี่ทั้งสองประเภท • จะไหลมาประสานรวมกันเป็นพลังชี่ที่มี ประสิทธิภาพ ที่เรียกว่า พลังชี่แท ้(เจินชี่ หรือ จิงชี่) http://www.nawachione.org/2012/10/28/life-energy-and- health-02/
 12. ลักษณะการผันแปร https://medium.com/@QiMenAlchemy/tian-ren-di-aba89d25e551
 13. ชี่ทั้งสองประเภท • จะเก็บสะสมอยู่ที่ไตและใน เส ้นชี่พิเศษ ในร่างกายที่ชื่อว่า ตูม่อ หรือ ต๊กแม๊ะ (เส ้นกลางลาตัวด ้านหลัง) ที่อยู่ตามแนวกระดูกสันหลัง http://www.nawachione.org/2012/10/28/life-energy-and- health-02/
 14. ส่วนพลังชี่ด ้านลบ (เซี๋ยชี่) ก็คือภาวะแวดล ้อมที่ไม่เหมาะสมกับร่างกายและจิตใจ เป็นสาเหตุทาให ้ร่างกายเจ็บป่ วย • บางครั้งจึงเรียก ชี่ลบ เหล่านี้ ว่า ชี่ก่อโรค
 15. หากแบ่งชีวิตของเรา ออกเป็น 3 ภาคตามศาสตร์ชี่กง ได ้แก่ ร่างกาย อารมณ์จิตใจ และจิตวิญญาณ
 16. https://medium.com/@QiMenAlchemy/tian-ren-di-aba89d25e551
 17. ชี่ลบที่เข ้ากับเราไม่ได ้ทางกาย หมายถึงพิษชี่ทั้ง 6 ได ้แก่ ลม หนาว ร ้อน ชื้น แห ้ง และ ไฟ หรือภาวะ แวดล ้อม อุณหภูมิระดับความชื้น แรงลม เชื้อโรค และมลภาวะ ต่างๆ
 18. ส่วนชี่ลบที่เข ้ากับเราไม่ได ้ทางจิตใจ หมายถึงพิษอารมณ์ทั้ง 7 ได ้แก่ โกรธ ดีใจ วิตกกังวล เสียใจ ตกใจ หวาดกลัว และ โศกเศร ้า หรือชี่อารมณ์ด ้านลบ ทั้งที่เกิดขึ้นภายในตัวเราเอง และที่เกิดจากสภาพแวดล ้อมภายนอก
 19. https://www.blockdit.com/posts/5d56d174a2e8811941ba9d78
 20. อารมณ์ 5 ธาตุ ครุ่นคิด เศร ้าวิตก กลัว โกรธ ดีใจตกใจ
 21. • พวกเราคงเคยมีประสบการณ์ ที่ความอารมณ์เสียของคนเพียงคน เดียว สามารถมีผลและอิทธิพล ต่อบรรยากาศและอารมณ์ของคนทั้ง ห ้องได ้ นี่เป็นตัวอย่างของชี่อารมณ์ด ้านลบ ที่เกิดจากสภาพแวดล ้อมภายนอก
 22. • ส่วนชี่ลบที่เข ้ากับเราไม่ได ้ทางจิตวิญญาณ หรือชี่ที่สกัดกั้นการเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณ หมายถึง พลังความคิดด ้านลบและความเห็นผิด หรือ มิจฉาทิฐิ นั่นเอง
 23. เป็นที่น่าเสียดายว่า • ในขณะที่พวกเรากาลังพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี เอาชนะธรรมชาติเพื่อความสะดวกสบาย ทันสมัย • เราได ้ค่อยๆ ทาลายความสมดุลของระบบนิเวศและ สิ่งแวดล ้อม ที่ตัวเราเองต ้องพึ่งพาอาศัย เพื่อการดารงชีวิตรอด
 24. การเสียสมดุลของธรรมชาติ อย่างมากภายในเวลาที่รวดเร็ว ได ้ก่อให ้เกิดชี่ด ้านลบเพิ่มมากขึ้น • ปรากฏเป็นโรคภัยประหลาดๆ ใหม่ๆ มากมาย หรือเกิดภัยพิบัติรุนแรงมากขึ้นและบ่อยครั้งขึ้น เป็นการทาร ้ายตัวเอง และสร ้างปัญหา ให ้กับลูกหลานรุ่นต่อๆ ไปในอนาคต อย่างเห็นแก่ตัวยิ่ง
 25. การได้มาและเสียไปของพลังชีวิต มนุษย์โดยทั่วไป จะรับพลังชีวิตเข ้าสู่ร่างกาย จาก 3 ทางหลัก คือ • จากพ่อแม่ (ชี่ดั้งเดิม) • จากอากาศที่เราหายใจ (ชี่ฟ้า) • และอาหารที่เรารับประทาน (ชี่ดิน)
 26. เราจะเสียชี่ ไปกับสภาพแวดล ้อมและวิถีการดาเนินชีวิต คือ • การทางานการใช ้ชีวิต • การมีเพศสัมพันธ์ และอารมณ์ต่างๆ ดังนั้น ระดับของชี่หลังกาเนิดในร่างกาย จะมีมากหรือน้อย ก็ขึ้นกับการเลือกวิถีการดาเนินชีวิต ของเราแต่ละคน
 27. ตามหลักสุขภาพของการแพทย์จีน แผนโบราณ วิถีการดาเนินชีวิต จะหมายถึง ความเป็นองค์รวมทั้งหมดของ ชีวิต ที่รวมถึงคุณภาพของสภาวะ แวดล ้อม ภาวะด ้านจิตใจ และสภาพทาง สังคม สภาวะ แวดล ้อม จิตใจ สังคม
 28. • ตามคากล่าวที่ว่า ฟ ้ าและคนรวมเป็ นหนึ่ง กายกับจิตเป็ นหนึ่งเดียว (เทียน เหริน เหอ อิ เสิน สิง อี้ ถี่)
 29. ตาราการแพทย์ที่เก่าแก่ที่สุดของ จีน ที่ชื่อ หวางตี้เน่ยจิง ได ้กล่าวไว ้ว่า คนและฟ ้ าดินผสมผสานอยู่ร่วมกัน คนกับพระอาทิตย์และพระจันทร ์ก็มีปฏิกิริยา ตอบสนองซึ่งกันและกัน คนแต่ละคนล้วนแต่เป็นส่วนหนึ่ง ซึ่งไม่สามารถแยกออกจากสิ่งแวดล ้อมในจักรวาล
 30. อาหารที่เราทาน • ไม่ได ้ให ้เพียงแค่ความอร่อย อิ่มท ้อง หรือสารอาหารที่ไปทาให ้ร่างกายมีกาลังเท่านั้น • แต่อาหารเหล่านั้น จะมีพลังชีวิตจากดิน ที่สามารถไปเสริมหรือลดทอนชี่แท ้ในร่างกายได ้ และยังส่งผลต่อ ความเป็นอินและหยาง ของอวัยวะภายในต่างๆ ด ้วย
 31. You are What You Eat!!
 32. คุณภาพของอากาศที่เราหายใจ รับเข ้าสู่ร่างกาย ก็หมายถึงคุณภาพของพลังชี่จากฟ ้ า • ที่สามารถไปเสริมหรือลดทอนชี่แท ้ในร่างกาย • และส่งผลต่อความเป็นอินหรือหยางในร่างกายเรา ด ้วยเช่นกัน • อากาศที่มีมลพิษ นอกจากจะมีพลังชี่จากฟ้าอยู่น้อยแล ้ว บางกรณียังมีชี่ก่อโรคปะปนอยู่ สามารถบั่นทอนพลังชีวิตในร่างกายได ้ด ้วย
 33. วิธีการหายใจแต่ละแบบ เช่น หายใจสั้น ยาว ถี่ ลึก ก็มีผลต่อการรับพลังชี่จากฟ้า ตาราแพทย์จีนเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อน • ระบุว่ามนุษย์เราหายใจ 13,500 ครั้งใน 24 ชั่วโมง ปัจจุบันโดยเฉลี่ยคนเราหายใจนาทีละ 18 ครั้ง หรือ 25,920 ครั้งใน 24 ชั่วโมง เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว • ซึ่งเป็นผลจากการใช ้แรงกายและแรงสมองอย่างหนัก ตามวิถีชีวิตที่มีการแข่งขันทางสังคมที่ดุเดือดและ รุนแรง ของโลกยุคโลกาภิวัตน์ ที่ไร ้พรมแดนในปัจจุบัน
 34. สภาพแวดล ้อมที่มีมลภาวะทาง เสียงและแสงสูง • มีอบายมุขมากมายที่มายั่วยุอารมณ์ต่างๆ ทาให ้คนในสังคมฉุนเฉียวโหดร ้ายอามหิตมากขึ้น • ความโลภหวังรวย ทาให ้ผู้ผลิต ไม่คานึงถึงคุณภาพของผลผลิต และผลกระทบต่อสิ่งแวดล ้อม
 35. ทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้ • ล ้วนส่งผลต่อคุณภาพของอาหาร อากาศ หรือพลังชี่ภายนอกที่เรารับเข ้าสู่ร่างกาย • เพิ่มชี่ด ้านลบให ้มีมากขึ้น และทาให ้เราต ้องใช้พลังชี่ที่มีอยู่มากขึ้น เพื่อดารงชีวิตอยู่ในสภาพสังคมแวดล ้อมเช่นนี้ให ้ได ้
 36. มลภาวะทางสิ่งแวดล ้อม
 37. คุณภาพของพลังชี่ภายนอกที่รับเข ้าสู่ ร่างกาย รวมถึงความเป็นอิน-หยางนี่เอง ที่ส่งผลอย่างมากต่ออารมณ์และความคิด • ซึ่งแสดงออก ให ้เห็นเป็นลักษณะบุคคลิกและอุปนิสัยของเราแต่ละ คน • การแสดงออกทางอารมณ์ วิธีการคิด ทัศนคติ และวิธีที่แต่ละคนมองและตัดสินโลกนั้น
 38. • ไม่ได ้เป็นสิ่งที่คนๆ นั้นเป็นด ้วยตัวเขาเอง หรือเป็นด ้วยผลจากการเลี้ยงดูบ่มเพาะให ้เป็น เสียทั้งหมด • แต่จะเป็นไปตามคุณภาพของ ชี่ ที่คนๆ นั้น ได ้รับจากวิถีการใช้ชีวิตที่เขาเลือกด ้วย
 39. การตั้งผังดวงจีน • โดยปกติจะเรียงจากแถวขวามือไปซ ้ายมือ หมายเหตุ: การคานวณใช ้หลักหญิง
 40. การตั้งผังดวงจีน
 41. แถวที่ 1 อ่านจากขวามือคือหลักปี 年柱 หนี่เถียว
 42. หลักเดือน เป็นตัวแทนของฤดู
 43. ฐานวัน
 44. หลักยาม
 45. ในทานองเดียวกันแต่ละระดับ (แถว) ก็สามารถวิเคราะห์ได ้เป็น
 46. หากเราจะทาบัญชีการได ้มาและ เสียไปของพลังชีวิต • โดยถือว่าชี่หลังกาเนิดที่รับเข ้ามาเป็นรายรับ • และชี่ที่เราเสียไปเป็นรายจ่าย • เมื่อรายรับมากกว่ารายจ่าย ก็หมายถึงการมีสุขภาพดี แข็งแรง อายุยืนยาว
 47. 64ปี x 4ครั้ง = 256
 48. แต่ถ ้ารายจ่ายมากกว่ารายรับ ก็หมายถึง • การมีสุขภาพที่อ่อนแอ • โรคภัยไข ้เจ็บถามหา • แก่ชราเร็วกว่าที่ควร
 49. การฝึ กเพิ่มพลังชี่ จึงเป็นอีกทางหนึ่งในการเพิ่มรายรับให ้มากกว่ารายจ่าย ถ ้าเราบริหารรายรับและรายจ่ายได ้อย่างสมดุล ก็ไม่จาเป็นต ้องไปดึงเงินออมที่เก็บสะสมไว้ (ชี่ดั้งเดิม) ออกมาใช ้ เงินออม ก็ไม่ร่อยหรอ • เมื่อสุขภาพร่างกายและจิตใจมีคุณภาพ ก็ไม่ เดือดร ้อนจากการเจ็บป่ วย ผิวพรรณสดใสดูอ่อนกว่า วัย
 50. ในทางตรงข ้าม คนที่ใช ้ชีวิตอย่าง ฟุ่ มเฟือย • รับประทานมาก เที่ยวหนัก ดื่มหนัก ทางานหามรุ่งหามค่า พักผ่อนน้อย ไม่ออกกาลังกาย • ไม่คานึงถึงคุณภาพชี่จากอาหารที่รับประทาน • ไม่สนใจคุณภาพชี่จากอากาศที่หายใจ • ไม่ใส่ใจคุณภาพชี่จากสภาพสังคมแวดล ้อม • ไม่ฝึกบ่มเพาะชี่หรือรับชี่จักรวาลเพิ่มเติมให ้กับ ร่างกาย ก็เปรียบเหมือนการใช้ชี่ที่มีอยู่อย่างล ้างผลาญ
 51. เมื่อมี รายจ่าย มากกว่า รายรับ ก็มีแต่ติดลบขาดทุนเพิ่มมากขึ้นทุกวัน • ต ้องไปดึงเงินออมหรือชี่ดั้งเดิมออกมาใช ้อยู่เสมอ หรือตลอดเวลา • ความเจ็บป่ วยทั้งทางกาย ทางอารมณ์ และทาง ความคิด จะมีมากกว่าคนทั่วไป • ถ ้าไม่ป่ วยด ้วยโรคภัยไข ้เจ็บต่างๆ ความแก่ชราก็จะมาเยือนเร็วกว่าที่ควร เพราะชี่ดั้งเดิมที่เก็บออมไว ้ค่อยๆ ร่อยหรอลงเรื่อยๆ และในที่สุดก็จะถูกใช้จนหมดก่อนเวลาอันสมควร
 52. ดังจะเห็นได ้ว่า • คนที่ใช ้ชีวิตสามะเลเทเมา หรือเสพสุข กิน กาม เกียรติ มากเกินเลย • หรือคนที่ต ้องตรากตรางานหนัก • หรือคนที่อาศัยในสภาพแวดล ้อมที่บีบคั้นตึงเครียด ทั้งทางกายภาพและจิตใจ ล ้วนดูแก่กว่าวัยหรืออายุสั้นด ้วยกันทั้งสิ้น http://www.nawachione.org/2012/10/28/life-energy-and-health-02/
 53. อ่านปาจื้อ ดวงจีนจากหยิน หยาง Yin Yang
 54. ในการศึกษาภูมิปัญญาโบราณของ จีนนั้น สิ่งจาเป็นอย่างยิ่งคือ การศึกษาหยินหยาง และกฏของ ธาตุทั้งห ้า ไม่ว่าจะเป็นวิชาดวงจีน ฮวงจุ้ย โหงวเฮ ้ง แพทย์แผน จีน กฏพื้นฐานของสรรพสิ่งคือ • เริ่มต ้นที่ความสมดุล หยินหยาง และธาตุทั้งห ้า ดังนั้น จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต ้องทาความเข ้าใจสิ่งนี้ให ้ มากขึ้น
 55. ใน ดวงจีน ก็มีการพูดถึง ลักษณะนิสัยของคนธาตุต่างๆ และพลังหยินหรือหยางของคนๆนั้น ก็บ่งบอกนิสัยได ้ เช่นกัน
 56. คนที่เกิดธาตุเดียวกัน ก็ยังแบ่งเป็ นพลัง หยิน และหยาง
 57. ดิถี ธาตุไม ้ • ดิถี ธาตุไม ้- หยาง มีเมตตา ชอบช่วยเหลือคน มี จุดยืนมั่นคง รักความก ้าวหน้า กตัญญู มนุษยสัมพันธ์ดี • ดิถี ธาตุไม ้- หยิน จิตใจดีอ่อนโยน ชอบช่วยเหลือคน มีเมตตากรุณา กตัญญู รู ้จักยืดหยุ่น ผ่อนหนักผ่อน เบา
 58. ดิถี ธาตุไฟ • ดิถี ธาตุไฟ - หยาง มีมารยาทดี ตรงไปตรงมา กล ้าได ้ กล ้าเสีย ชอบเป็ นผู้นาต ้องการให ้คนยกย่อง รัก หน้าตา ชื่อเสียง แต่ใจร ้อน • ดิถี ธาตุไฟ - หยิน มารยาทเรียบร ้อย อ่อนน้อมถ่อม ตน บุคลิกดี เรียบง่าย ไม่โอ่อ่า เข ้มแข็งแต่ ไม่ร้อนแรง รักศักดิ์ศรี
 59. ดิถี ธาตุดิน • ดิถี ธาตุดิน - หยาง เป็นคนหนักแน่น ทิฐิ มานะ มั่นคง เชื่อมั่นตัวเอง มีสัจจะ น่าเชื่อถือ • ดิถี ธาตุดิน - หยิน เป็นคนหนักแน่น แต่นุ่มนวล มีสัจจะ เชื่อถือได ้สุขุม รู้จักยืดหยุ่น ผ่อนหนัก ผ่อน เบา
 60. • ดิถี ธาตุทอง - หยาง กล ้าหาญเสียสละ ยุติธรรม ประจบคนไม่เป็น ยอมหักไม่ยอมงอ • ดิถี ธาตุทอง - หยิน มีศีลธรรม เกลียดความชั่วร ้าย ใจ บุญกุศล เข ้มแข็ง เดินทางสายกลาง จิตใจอ่อนโยน
 61. • ดิถี ธาตุน้า - หยาง สติปัญญาสูง เฉลียวฉลาด รู้ทัน คน ความคิดซับซ้อน มีแผนการณ์มาก • ดิถี ธาตุน้า - หยิน อ่อนโยน เฉลียวฉลาด มีวาทะศิลป์ ใจกว ้าง มีศีลธรรม
 62. ดิถีมีกาลัง หนักแน่น ซื่อสัตย์ • มีเมตตาเกลียดความชั่วร้าย รักความก้าวหน้า ความประพฤติดี ท่าทางสง่าผ่าเผย
 63. หลักเดือน เป็นตัวแทนของฤดู
 64. ฐานวัน
 65. ธาตุไม ้ • ธาตุไม ้มากเกิน ถือทิฐิ อารมณ์ร้าย อิจฉาคนที่ได ้ ดีกว่า ทาเกินกว่าเหตุ ขาดความตรึกตรอง ทางานจึงเกิด อุปสรรค • ธาตุไม ้อ่อนแอ จิตใจอ่อนแอ ทางานไม่คอยเป็น ระเบียบ ตระหนี่ คิดเล็กคิดน้อย จึงสนใจ แต่ประโยชน์เฉพาะ หน้า
 66. ระยะห่างในการปลูก
 67. ขาดธาตุอาหารคือปุ๋ ย (พลังงาน ธาตุดิน)
 68. ส่วนชี่ลบที่เข ้ากับเราไม่ได ้ทางจิตใจ หมายถึงพิษอารมณ์ทั้ง 7 ได ้แก่ โกรธ ดีใจ วิตกกังวล เสียใจ ตกใจ หวาดกลัว และ โศกเศร ้า หรือชี่อารมณ์ด ้านลบ ทั้งที่เกิดขึ้นภายในตัวเราเอง และที่เกิดจากสภาพแวดล ้อมภายนอก
 69. https://www.blockdit.com/posts/5d56d174a2e8811941ba9d78
 70. อารมณ์ 5 ธาตุ ครุ่นคิด เศร ้าวิตก กลัว โกรธ ดีใจตกใจ
 71. ธาตุไฟมากเกิน • ธาตุไฟมากเกิน (ดิถีมีกาลัง) ฉลาดทาอะไรเหนือคนอื่น รู้จักหาช่องว่าง พลิกแพลง ฉวยโอกาส อิจฉาคนที่ ดีกว่า • ธาตุไฟมากเกิน (ดิถีอ่อนแอ) มีสติปัญญา แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ชอบแต่งตัว สนใจความหรูหรา โอ่อ่า ปี่เกียบ-ให ้ โทษ
 72. ทฤษฎีปัญจธาตุ
 73. การระบายความร ้อนในอาคาร
 74. เลือดลมสูบฉีด ตาพร่ามัว
 75. หลายจั่ว หลายหัว หลายความคิด แตกต่าง แตกแยก
 76. ดีแบบมาตรฐาน
 77. ธาตุดินมากเกิน • เชื่อมั่นตัวเอง ถือทิฐิ งานตัวเองจะรอบคอบ งานคนอื่นไม่ใส่ใจ อ่อนโยนไม่ก ้าวร ้าว
 78. ดินมากเกินไป
 79. ธาตุทองมากเกิน • กล ้าหาญ ดุดัน โหด แต่ลึกๆ ขาดความเชื่อมั่น จึงไม่กระตือรือร ้น เป็น อุปสรรค ทาให ้ไม่ก ้าวหน้า
 80. ธาตุน้ามากเกิน • หาความแน่นอนไม่ได ้ทางานขาดตก บกพร่อง ไม่เตรียมความพร ้อม ขาดระเบียบ ใจและกายไม่นิ่ง
 81. ทาสมาธิได ้ยาก
 82. ธาตุสาคัญ用喜神 เอ่งซิ้ง (ดาวปรับดวงชะตา) • ดวงจีนที่ตั้งขึ้นมา มีความไม่สมดุลของ 5 ธาตุ เป็น ส่วนใหญ่ • ดวงที่แข็งแรงเกินไปหรืออ่อนแอเกินไป เป็นดวงที่ เสียสมดุล ถือว่าเป็นโรค
 83. โรคที่เกิดขึ้น แบ่งเป็นอาการเบา ไปจนถึงอาการโรคหนัก • พื้นดวงชะตา มีธาตุใดเป็ นปัญหาของดวงชะตา และธาตุนั้น ส่งผลร ้ายต่อดิถี เราเรียกธาตุตัวนี้ว่า เป็ นสาเหตุของโรค (病 แป่ ) • ถ้ามีดาวดีมาแก้ไข ช่วยเหลือ จะเรียกธาตุปรับดวงนั้น ว่า ยารักษา ( 药 เอี๊ยะ) เพื่อแก ้อุปสรรค ความวิกฤตในดวง
 84. ธาตุสาคัญ 用神 หรือเรียกว่า ยารักษาโรค เปรียบได ้กับจิตวิญญาณของดวงชะตา ที่ส่งเสริมให ้ดวงชะตาดีขึ้น • มีหน้าที่ปรับดวงให ้สมดุล • ส่งผลต่อดิถีในการดาเนินชีวิต ตลอดอายุขัย
 85. การใช ้งานธาตุสาคัญ 用神 หลังจากได ้วิเคราะห์สถานะของรูป ดวงแล ้ว 1.ดิถีแข็งแรง 身旺 เอ่งซิ้ง 用神 ก็จะเลือกจาก - ดาวถ่ายเทกาลังของดิถีคือ ดาวเจียะ- เซีย (食 伤) - ดาวบั่นทอนกาลังของดิถีคือ ดาวไช ้(財) - ดาวควบคุม พิฆาตดิถีคือ ดาว กัว สัวะ (官 杀)
 86. 2.ดิถีอ่อนแอ 身弱 เอ่งซิ้ง 用神 ก็จะเลือกจาก - ดาวให ้กาเนิดดิถี คือ ดาวอิ่ง (印) - ดาวคู่ธาตุเหมือนกับดิถี คือดาว ปี่ - เกียบ (比 刧)
 87. 3. พื้นดวงหนาวเย็นเกินไป ร ้อน เกินไป แห ้งแล ้งเกินไป ชื้นแฉะเกินไป ต ้องปรับอุณหภูมิ 調候 เถี่ยว ห่าว ให ้สมดุล
 88. 4. พื้นดวงที่มีธาตุ 2 ฝ่ ายมีกาลัง แข็งแรงพอ ๆ กัน ปะทะกัน ซึ่งเป็นลักษณะของโรค ต ้องใช ้ธาตุตัวกลาง มาเชื่อม 通關 ทง กวง ให ้กาเนิด ส่งเสริมกันและกัน
 89. • ถ ้าโรคมีอาการหนัก มียารักษา และธาตุสาคัญมีกาลัง เหมือนคนป่ วยได ้ยาดี จึงจะเป็นดวงชั้นสูง ดวงเฮง วาสนาดี • ดวงชะตาที่มีโรค ไม่มียารักษา เรียกว่า ดวงเพี้ยนธรรมชาติ ถ ้าไม่มีธาตุสาคัญ จะลาบาก มีโรคเรื้อรัง มีเคราะห์
 90. ดวงเพี้ยนธรรมชาติ หมายถึง การไม่ได ้ปรับดวงตามลักษณะที่ ควรจะเป็น เช่น • ดิถีเป็นธาตุน้า ในพื้นดวงมีธาตุทองมาก สมควรใช ้ธาตุไฟ มาพิฆาต ทอง แต่กลับมีธาตุไม้อยู่ในดวง ไม่มีธาตุไฟ กลายเป็นธาตุทอง ปะทะกับ ธาตุไม ้ จึงเรียกว่า "ดวงเพี้ยน"
 91. ตัวอย่าง น้า ไ ฟ ทอ ง
 92. ตัวอย่าง "ดวงเพี้ยน" น้า ไ ม ้ ทอ ง
 93. พื้นดวงชะตาที่ธาตุสาคัญมีกาลัง เดินวัยจร ปีจร สนับสนุนธาตุสาคัญ • ชะตาชีวิตจะดาเนินไปได ้สะดวก มีลาภยศ บารมี ประสบความสาเร็จ แคล ้วคลาดจากภัยอันตรายต่าง ๆ
 94. ตัวอย่าง น้า ไ ฟ ทอ ง ไ ม ้ ดิน
 95. ถ ้าฮะติด คาทายคือ • ธาตุให ้คุณ ฮะ ฐานปีเกิด ทานายว่าอยู่กับพ่อแม่มี ความสุข ฮะ ฐานเดือนเกิด ทานายว่าอยู่ที่ทางานมี ความสุข ฮะ ฐานวันเกิด ทานายว่าอยู่กับคู่ครองมี ความสุข ฮะ ฐานเวลาเกิด ทานายว่าอยู่กับลูกมี ความสุข
 96. • หลักปีเกิด, เดือนเกิด, วันเกิด, เวลาเกิด เป็น สุก (จอ) ธาตุดิน (หมายถึงสถานที่) • วัยจร, ปีจร, เดือนจร, หรือวันจรเดิน เบ ้า (เถาะ) ธาตุ ไม ้(หมายถึงบุคคล) • ฮะกันแล ้วเป็นธาตุไฟ หมายเหตุ ต ้องดูที่ฐานวัยจรด ้วยว่าถ ้าเป็นธาตุไม ้ หรือ ธาตุไฟ จึงจะฮะติด
 97. ตัวอย่างภาคีราศีล่าง (นักษัตร) เวลาเกิดบน ดิถี เดือนเกิดบน ปีเกิดบน เวลาเกิดล่าง ลูก-บริวาร วันเกิดล่าง คู่ครอง เดือนเกิด ล่าง เถ ้าแก่ ปีเกิดล่าง พ่อ-แม่ + = ธาตุไฟ
 98. • ฮะกันแล ้วเป็นธาตุไฟ หมายเหตุ ต ้องดูที่ฐานวัยจรด ้วยว่าถ ้าเป็นธาตุไม ้ หรือ ธาตุไฟ จึงจะฮะติด ตัวอย่าง ยาม วัน เดือน ปี ราศีบน (กิ่งฟ้า) ดิถี ราศีล่าง (ก ้าน ดิน) นักษัตรจอ ธาตุดิน นักษัตรเถาะ ธาตุไม ้ ราศีแฝง (กิ่ง ซ่อน) ตัวอย่าง วัยจร ช่วงวัยผู้ใหญ่ ช่วงกลางคน ช่วงวัยรุ่น ช่วงวัยเด็ก ราศีบน (กิ่งฟ้า) ราศีล่าง (ก ้าน ดิน) นักษัตรมะเมีย ธาตุไฟ นักษัตรมะเส็ง ธาตุไฟ นักษัตรมะโรง ธาตุดิน นักษัตรเถาะ ธาตุไม ้ ราศีแฝง (กิ่ง ซ่อน) +
 99. พื้นดวงใดที่ธาตุสาคัญมีกาลัง แต่เดินวัยจร ปีจร ไม่สนับสนุนหรือทา ร ้ายธาตุสาคัญ • ดวงชะตานั้นจะเกิดในครอบครัวมีฐานะ แต่ช่วงชีวิตที่เดินไป ชีวิตการงาน และครอบครัว มี อุปสรรค
 100. พื้นดวงใดที่ธาตุสาคัญไม่มีกาลัง แต่เดินวัยจร ปีจร สนับสนุนธาตุสาคัญ • ดวงชะตานั้นจะกาเนิดจาก ครอบครัวธรรมดาหรือ ยากจน แต่ช่วงชีวิตที่ดาเนินไป จะก ้าวหน้า ประสบ ความสาเร็จ มีชื่อเสียง ฐานะ และเกียรติยศ
 101. พื้นดวงใด ที่ธาตุสาคัญไม่มีกาลัง เดินวัยจร ปีจร ไม่สนับสนุนธาตุ สาคัญ • จะเป็นดวงคนยากจน ช่วงชีวิตดาเนินไป ด ้วยความยากลาบาก ทากิจการงานใด ไม่ก ้าวหน้า มีเคราะห์ภัย
 102. ธาตุสาคัญ (用神 เอ่งซิ้ง) ห ้ามถูกทาร ้าย เสียหาย บาดเจ็บ • การแยกแยะความหนักเบา ดูที่ เอ่งซิ้ง โผล่เด่นชัดขึ้นราศีบน และถูกทาร้าย ให้เห็น • เมื่อเดินวัยจร ปีจร เสริมดาวร ้าย 忌神 ให ้มีกาลัง เอ่งซิ้งจะถูกทาร ้าย นั่นหมายถึงชะตาถึงฆาตของดิถี
 103. ดวงชะตาที่เอ่งซิ้ง 用神 ชารุด ถูกทาร ้าย ขัดขวาง ใช ้งาน ไม่ได ้ • หากมี ธาตุให ้คุณ (喜神 ฮี่ ซิ้ง) มาช่วยเหลือ ส่งเสริมเอ่งซิ้ง เปรียบเสมือนต ้นกล ้า ได ้น้าหล่อเลี้ยง ได ้พึ่งพาอาศัยกัน และกัน
 104. ดวงชะตาที่มีเอ่งซิ้ง แต่มีดาวอื่นมาปะทะ ทาร ้ายเอ่งซิ้ง และมีธาตุให ้คุณ 喜神 มาช่วยแก ้ไข ควบคุม หรือมีดาวที่มาภาคีดาวร ้ายออกไป เป็นดวงดี แคล ้วคลาด
 105. "A Series of Unfortunate Events" - Netflix • "ซีรีย์นี้ติดตามเรื่องราวที่น่าเศร ้าของเด็กกาพร ้าสาม คน ได ้แก่ 'ไวโอเล็ต''คลอส'และ'ซันนี่เบาเดอแลร์‘ • เรื่องราวมันคือ เด็ก3 คนนี้สืบสวนเรื่องการตายอย่าง ลึกลับของพ่อแม่ พี่น้องได ้รับมรดกกับผู้พิทักษ์ความชั่วร ้ายที่ชื่อว่า เคานต์โอลาฟ ซึ่งจะทาทุกอย่างเพื่อจัดการมรดกของพวกโบเดแลร์ • ไวโอเล็ต คลอสและซันนี่ จะต ้องเอาชนะ โอลาฟ ทุก รอบ ทาให ้แผนการร ้ายกาจของเขาพังพินาจ • https://pantip.com/topic/38538597
 106. ดาวร ้าย 忌神 หมายถึง ดาวที่มาพิฆาต ปะทะ เฮ ้ง ไห่ ภาคี เอ่งซิ้ง หรือเป็นดาวที่ทาร้ายธาตุให้คุณ 喜神
 107. ตัวอย่าง น้า ไ ฟ ทอ ง ไ ม ้ ดิน
 108. จากตัวอย่าง เปลี่ยน วอก เป็น ระกา น้า ไ ฟ ทอ ง ไ ม ้ ดิน +
 109. หาก ดาวร ้าย 忌神 อยู่ในพื้นดวง จะเป็นดวงมีอุปสรรคในชีวิต https://www.facebook.com/Wattanaheng59/posts/pfbid024sKfb51sXBoZMSwx58S1Jzj6ERoGAHBZtY7o6Wb4ndqYSnNHMFhd1nK9m6 9EBFXNl
 110. ศูนย์ก ลาง ดิน เหนือ น้า ออก ไม้ ใต้ ไฟ ตก ทอง ม ้าม ไต กระเพาะปัสสาวะ กระเพาะ อาหาร ตับ ถุงน้าดี หัวใจ ลาไส ้เล็ก เยื่อหุ้มหัวใจ สาม ส่วน ปอด ลาไส ้ ใหญ่ 4 ทิศกับอวัยวะ
 111. ตาราฝังเข็มฉบับสมบูรณ์ (針灸學) ภาคทฤษฎี บทที่ 4 หกอวัยวะหยาง (ตอนที่2) กระเพาะอาหาร • กระเพาะอาหาร อยู่ตรงส่วนบนของหน้าท ้อง
 112. • ส่วนบน เชื่อมต่อกับหลอดอาหาร • ส่วนล่าง เชื่อมต่อกับลาไส ้เล็ก
 113. • ปากทางเข ้าบน คือ ซั่งหวั่น (上脘) หรือกระเพาะอาหารส่วนบน • ปากทางลงล่าง คือ เซี่ยหวั่น (下脘) หรือกระเพาะอาหารส่วนล่าง • ระหว่างซั่งหวั่นและเซี่ยหวั่น ก็คือ จงหวั่น (中脘) หรือกระเพาะอาหารส่วนกลาง 上脘 下脘 中脘
 114. • ทั้งสามส่วนจะมีลักษณะคดเคี้ยวไปมา • โดยส่วนบน จะคดไปทางขวา ส่วนกลาง จะคดไปทางซ ้าย ส่วนล่าง จะอยู่ตรงกลาง • ดังนั้น กระเพาะอาหารจะมีสามคด มีเส ้นลมปราณที่เชื่อมกับเส ้นม ้ามในลักษณะนอกใน 上脘 下脘 中脘
 115. • หน้าที่หลักของกระเพาะอาหาร คือ “การรับ (受納)” และ “การทาให ้น้าอาหารสุกละเอียด (腐熟)”
 116. https://www.blockdit.com/posts/5db3b961852e270ce9a6d09b?series=5d7d9c0b39d2050cb25c3378
 117. • เมื่ออาหารเข ้าสู่ปาก ลงสู่หลอด อาหาร และไหลลงไปในกระเพาะอาหารแล ้ว • หลังจากผ่านกระบวนการย่อยบดจน สุกละเอียดแล ้ว จึงค่อยส่งต่อไปที่ลาไส ้เล็ก
 118. พลังกระเพาะอาหาร จะลงล่าง จึงจะลื่นไหล (以下為順) • หาก พลังแห่งกระเพาะ ขาดซึ่งการปรับลงล่างแล ้ว ยามนั้นก็จะเกิดอาการเบื่ออาหาร ปวดตึงกระเพาะและหน้าท ้อง พะอืดพะอมและอาเจียน เป็นต ้น https://www.blockdit.com/posts/5db3b961852e270ce9a6d09b?series=5d7d9c0b39d2050cb25c3378
 119. ฤดูกาลและปฏิทิน • หนงลี่ 农历 Nónglì เป็นปฏิทินจีนที่มีมาแต่โบราณ ทั้งเป็นปฏิทินการเกษตรและปฏิทินจันทรคติ https://www.facebook.com/shengugu/posts/pfbid0Cn1D6ZF4kTYNZuFJEmG5UHzncF6HrhWfoZviavQEQagxFZNkkRuo5cKYCehSaCw3l
 120. หนงลี่ 农历 Nónglì
 121. หนงลี่ 农历 Nónglì
 122. • ซึ่งมักมีความเข ้าใจที่ไม่ถูกต ้องนักในหมู่ชาวบ ้าน เพราะการอ ้างว่าเป็นปฏิทินจันทรคติ คือ กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของดวงจันทร์เป็นหลัก • ทว่า หนงลี่ ยังพิ่มองค์ประกอบของ "24 สุริยะคติ" ซึ่งบ่งชี้ถึงความสั้นยาวของแสงอาทิตย์ หรือ ฤดูกาล เรียกได ้ว่า เป็นการผสมผสานระหว่างหยินหยาง
 123. ปฏิทินหนงลี่ แบ่งออกเป็นปีปฏิทินปกติและปีอธิกสุรทิน • ปีปกติคือ หนึ่งปีมี 12 เดือน, ปีอธิกสุรทินคือ มี 13 เดือน แบ่งเป็นเดือนเล็กและเดือนใหญ่ • เดือนใหญ่คือ 30 วัน เดือนเล็ก มี 29 วัน
 124. ปฏิทินจัทรคติ อ ้างอิงถึงการเปลี่ยนแปลงของดวงจันทร์ • ทว่า ดวงจันทร์หมุนรอบโลก และไม่ได ้พิจารณาถึงการเคลื่อนที่ของโลกรอบดวง อาทิตย์ จึงไม่สามารถสะท ้อนการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล เพื่อชี้แนะทางการเกษตรได ้อย่างถูกต ้อง
 125. แต่ก็มีบทบาทสาคัญ ในการสะท ้อนปรากฏการณ์ของ กระแสน้า ขึ้น-ลง ได ้ • เพราะปรากฏการณ์ของกระแสน้าขึ้น-ลง เกี่ยวพันกับการเดินเรือในมหาสมุทรและการประมง • รวมทั้งกิจกรรมการผลิตต่างๆ ตามแนวชายฝั่งล ้วน ได ้รับผลกระทบจาก กระแสน้าขึ้น-ลง นี้
 126. กระแสน้าขึ้น-ลง
 127. ในประเทศจีนแต่โบราณ • การขึ้นลงของน้า เกี่ยวข ้องกับแรงดึงดูดของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ • ในวันแรกของเดือน ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ อยู่ด ้านข ้างของโลก ดังนั้นจึงมีแรงน้าขึ้นน้าลงสูงที่สุด
 128. เมื่อวันที่สิบห ้าหรือสิบหก ของเดือนในฤดูร ้อน • ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์อยู่ทั้งสองด ้านของโลก • ดังนั้นจะทาให ้เกิด "น้าขึ้นน้าลงสูง" • ดังนี้แล ้ว จึงเป็นความสาคัญของ การสังเกตการเปลี่ยนแปลงของดวงจันทร์ นั่นเอง
 129. น้าขึ้นน้าลงแตกต่างกันในระดับสูง
 130. ปฏิทินกานจื่อ (干支历 Gānzhī lì) หรือ ปฏิทินแผนภูมิสวรรค์ • เป็นปฏิทินจีนโบราณอย่างหนึ่ง ซึ่งประกอบด ้วยส่วนย่อย 2 ส่วน ได ้แก่ ภาคสวรรค์ เรียกว่า "ต ้นฟ้า" มี 10 ตัวอักษร (天干; tiāngān เทียน กาน) และภาคปฐพี เรียกว่า "กิ่งดิน" มี 12 ตัวอักษร (地支; dìzhī ตี้จือ) • ซึ่งใช ้สองส่วนนี้ จับเข ้าคู่กันในการนับกาล ทาให ้เกิดชื่อเรียกได ้60 แบบ หรือเรียกว่า 60 ยาม
 131. ภูมิสวรรค์ (60กะจื้อ)
 132. โดยจะมี 60 องค์เทพเจ ้า 太歲爺 (ไท ้ส่วยเอี๊ย) • ตามหลักวัฎจักรวงจร 六十甲子 (หลักจับกะจื้อ) ประจาในแต่ละปี จนครบ 1 รอบ 60 ปี
 133. ปฏิทินกานจื่อ แบ่งออกเป็น 24 อุตุปักษ์ (節氣 jié qi เจี๋ย ชี่) โดยอ ้างถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้าอากาศ • โดยสังเกตจากการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ ทุกครั้งที่แสงแดดทามุมกับโลก เปลี่ยนไปทุก 15 องศา จะเป็นการเริ่มต้นปักษ์ใหม่ อย่างไรก็ดี แท ้จริงแล ้ว เจี๋ยชี่ เป็นจุดเวลา มากกว่าจะเป็นช่วงเวลา
 134. https://medium.com/@QiMenAlchemy/qimendunjia-sanyuan-4f0df935c3d5 ปฏิทินกานจื่อ แบ่งออกเป็น 24 อุตุปักษ์ (節氣 jié qi เจี๋ย ชี่) 24 เจี๋ยชี่ตามปกต
 135. 24 เจี๋ยชี่ เมื่อกาหนดโดยอาศัย จุด หรือ วัน https://medium.com/@QiMenAlchemy/qimendunjia-sanyuan-4f0df935c3d5
 136. นับแต่สมัยโบราณ ปฏิทินกานจื่อ ได ้รับการยอมรับโดยทั่วไป • ทั้งในสาขาดาราศาสตร์, ฮวงจุ้ย, การแพทย์แผนจีน รวมไปถึงบันทึกประวัติศาสตร์อย่างเป็นทางการของ ราชวงศ ์ จึงมีส่วนสาคัญทางวัฒนธรรมจีนโบราณ อย่างเป็นทางการ
 137. เรียกได ้ว่า หนงลี่ รวมเอาไว ้ทั้งปฏิทินจันทรคติและสุริ ยคติ
 138. https://www.yangfanhao.com/n/400256.html
 139. ตามตานานเชื่อกันว่ามีการคิดค ้น "หนงลี่" หรือปฏิทินการเกษตรขึ้นในสมัย ราชวงศ์เซี่ย ซึ่งเป็นราชวงศ์ ในยุคประวัติศาสตร์ ราชวงศ ์แรกของ จีน ดังนั้น จึงมีชื่อเรียก อีกชื่อหนึ่งว่า "เซี่ยลี่" หรือปฏิทิน แห่งเซี่ย
 140. สาเหตุที่เรียกปฏิทินนี้ว่า "หนงลี่" ก็เนื่องมาจากปฏิทินดังกล่าว เป็นปฏิทินที่ใช ้ประโยชน์ทางการเกษตร มาตั้งแต่สมัยโบราณ • หนงลี่ มีการคานวณที่เที่ยงตรงตามหลักวิทยาศาสตร ์ จึงสามารถใช ้ประโยชน์ได ้ตรง ตามสภาพดินฟ้าอากาศจริง
 141. ด ้วยเหตุนี้ หนงลี่ จึงได ้ใช ้สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน
 142. หนงลี่ แบ่งเวลาในช่วงปี ตามรอบวันธรรมชาติ ออกเป็น 4 ฤดู คือ 春季 ฤดูใบไม ้ผลิ(วสันต์) 夏季 ฤดูร ้อน (คิมหันต์) 秋季 ฤดูใบไม ้ร่วง (สารท) 冬季 ฤดูหนาว (เหมันต์)
 143. หนงลี่ แบ่งเวลาในช่วงปี ตามรอบวันธรรมชาติ
 144. 24 อุตุปักษ์/ฤดูกาล 节气 ฤดูใบไม้ผลิ • 立春 ลี่ชุน lìchūn เริ่มต ้นฤดูใบไม ้ผลิ สรรพสัตว์บรรดา ที่ไม่จาศีลทั้งหลายเริ่มออกหากินอย่างมีชีวิตชีวา สรรพพืชเริ่มแตกกิ่งก ้าน • 雨水 อวี๋สุ่ย yúshuǐ ฝนตกส่งท ้ายฤดูหนาว • 驚蟄 จิงเจ๋อ jīngzhé กิมิชาติด ้วงแมลง เริ่มออกโบย บินหากิน บรรดาสัตว์ที่จาศึลเริ่มออกจากรัง • 春分 ชุนเฟิน chūnfēn กลางฤดูใบไม ้ผลิ • 清明 ชิงหมิง qīngmíng อากาศเย็น ท ้องฟ้าโปร่ง น่า อภิรมย์ • 穀雨 กู๋อวี่ gúyǔ ฝนเริ่มฤดูเพาะปลูก
 145. ฤดูใบไม้ผลิ
 146. ฤดูร้อน • 立夏 ลี่เซี่ย lìxià เริ่มต ้นฤดูร ้อน • 小滿 เสียวหม่าน xiáomǎn พืชพรรณออกดอก แต่ยัง ไม่ออกผล • 芒種 หมางจ ้ง mángzhòng พืชพรรณเริ่มแข็งแรงและพร ้อมเก็บเกี่ยวต่อไป • 夏至 เซี่ยจือ xiàzhì กลางฤดูร ้อน • 小暑 เสียวสู่ xiáoshǔ อากาศร ้อนพอควร • 大暑 ต ้าสู่ dàshǔ อากาศร ้อนอบอ ้าว
 147. https://www.yangfanhao.com/n/400256.html
 148. ฤดูใบไม้ร่วง • 立秋 ลี่ชิว lìqiū เริ่มฤดูใบไม ้ร่วง • 處暑 (处暑)ฉูสู่ chúshǔ สุดฤดูร ้อน • 白露 ป๋ ายลู่ báilù น้าค ้างเริ่มมีบนใบไม ้ฤดูเริ่มเข ้าสู่ ความหนาวเย็น • 秋分 ชิวเฟิน qiūfēn กลางฤดูใบไม ้ร่วง • 寒露 หานลู่ hánlù น้าค ้างเริ่มเป็นเกล็ดปนน้า • 霜降 ซวงเจี้ยง shuāngjiàng น้าค ้างเริ่มแข็งจัด ความ หนาวเริ่มได ้ที่
 149. หนงลี่ 农历 Nónglì 6/21
 150. ฤดูหนาว • 立冬 ลี่ตง lìdōng เริ่มฤดูหนาว • 小雪 เสียวเสวี่ย xiáoxuě หิมะตกพอควร • 大雪 ต ้าเสวฺ่ย dàxuě หิมะตกหนัก • 冬至 ตงจื้อ dōngzhì กลางฤดูหนาว • 小寒 เสี่ยวหาน xiǎohán อากาศหนาวพอควร • 大寒 ต ้าหาน dàhán อากาศหนาวจัด https://www.facebook.com/shengugu/posts/pfbid0Cn1D6ZF4kTYNZuFJEmG5UHzncF6HrhWfoZviavQEQagxFZNkkRuo5cKYCehSaCw3l
 151. 24 อุตุปักษ์ (節氣 jié qi เจี๋ย ชี่) https://www.facebook.com/shengugu/posts/pfbid0Cn1D6ZF4kTYNZuFJEmG5UHzncF6HrhWfoZviavQEQagxFZNkkRuo5cKYCehSaCw3l
 152. ฉีเหมินตุ้นเจี่ย สุดยอดวิชาในตานาน ที่ขงเบ้งใช้ ฉีเหมินตุ้นเจี่ย (奇門遁甲) วิชาวางกลยุทธ์เพื่อวางแผน เจรจาต่อรองทางธุรกิจ หรือเหตุการณ์ต่างๆ https://bit.ly/3KIuYZC
 153. ในวิชา ฉีเหมินตุ้นเจี่ย นั้น บุคคลทั่วไป จะได ้ยินวิชานี้ จากการที่ ขงเบ้ง (จูเก๋อ เลี่ยง, จูกัดเหลียง) ใช ้วิชา ฉีเหมินตุ้นเจี่ย ในเหตุการณ์ หลายครั้ง เช่น • ศึกผาแดง เรียกลมเรียกฝน ที่แท่นบูชา 7 ดาว (七星 壇) • ศึกผาแดง ใช ้เพื่อหลบหนีโดยไม่ให ้มีคนเห็น • ค่ายกล 8 ทิศ ( ค่ายกลพยุหะอัฏฐทิศ) • จุดตะเกียง 7 ดาวต่ออายุ • ปล่อยโคม 7 ดาว (โคมขงเบ ้ง — 孔明燈)
 154. ศึกผาแดง
 155. ฉีเหมินตุ้นเจี่ย คือ อะไร? เป็นการอาศัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในการกาหนดตาแหน่ง และทิศทางดีร้ายในเวลา นั้นๆ • ซึ่งใน 1 รอบปี( 年 ) จะแบ่งออกเป็น 12 เดือน ( 月 ) และ 24 สารท ( 節 氣 ) ครอบคลุมระยะเวลา 360 วัน ( 日 )
 156. • และทุกๆ 5 วัน จะมีการเปลี่ยน หยวน ( 元 ) หรือ จู่ ( 局 ) พร ้อมทั้งแบ่งภาพ หลักของการหมุนเวียนของพลังในรอบปี ออกเป็น 2 รูปแบบ คือ หยางตุ้น ( 陽遁 ) และ หยินตุ้น ( 陰遁 )
 157. โดยจากการเปลี่ยนแปลงสภาพของ ภูมิอากาศ และสภาพธรรมชาติดังกล่าว จะส่งผลต่อ การเคลื่อนย ้าย-หมุนเวียน ของ 10 ราศีบน( 天干 ) 12 ราศีล่าง( 地支 ) 9 ดาว( 星 ) 9ประตู ( 門 ) 9 เทพ ( 神 ) ในผัง 9 วัง( 宮 ) • ซึ่งจาก 10 ราศีบน 12 ราศีล่าง 9 ดาว 9 ประตูและ 9 เทพที่อยู่ในแต่ละวังนั้น จะนามาประเมินความดี-ร้ายที่เกิดขึ้นในวัง และเชื่อมโยงยังทิศทางที่สอดคล ้องกับวังนั้นๆ
 158. เจี่ย( 甲 ) แม่ทัพ อี่( 乙 ), ปิ่ง( 丙 ) และ ติง( 丁 ) สามองครักษ์ กองทหาร
 159. โครงสร้างของฉีเหมินตุ้นเจี่ย : ประกอบด้วย ฉีเหมิน และตุ้นเจี่ย 1.ฉีเหมิน ฉีเหมิน : ฉี ( 奇 ) หรือ ซานฉี ( 三奇 ) • คือ อี่( 乙 ), ปิ่ง( 丙 ) และ ติง( 丁 ) ซึ่งหากเปรียบเทียบกับ ระบบกองทัพ แล ้ว ทั้ง 3 ตัวนี้จะเป็นเสมือน องค์รักษ์ ข ้างกายของแม่ทัพ ใหญ่ “เจี่ย( 甲 )” เพื่อช่วยเหลือในการปกครองกองทหาร
 160. สามองครักษ์ – อี่( 乙 ) เป็นกองบัญชาการทหารที่ให ้คาปรึกษา, ข ้าราชการพลเรือน – ปิ่ง( 丙 ) เป็นกองการบริหารการจัดการ ,ข ้าราชการ ทหาร – ติง( 丁 ) เป็นกองธุรการหรือแนวหลังให ้การจัดหา เตรียมการ และสนับสนุน
 161. และหากเปรียบความสัมพันธ์เครือญาติ ในลักษณะของ 5 ธาตุ เมื่อ ไม ้เจี่ย( 甲 ) เปรียบเป็ น พี่ชาย ที่ต ้องระวังศัตรูทองเกิง( 庚 )เข ้ามา ทาร ้าย ดังนั้น อี่( 乙 ) จึงเปรียบเป็น น้องสาว ของ ไม ้เจี่ย ที่ช่วยชักนาทองเกิงไม่ให ้ทาร ้ายไม ้ เจี่ย ปิ่ง( 丙 ) จึงเปรียบเป็น ลูกชาย ของ ไม ้เจี่ย ที่เข ้ามาขวางทองเกิงไม่ให ้ทาร ้าย 拼 音: yǐ 拼 音: bǐng 拼 音: īng
 162. 1,2 3,4 5,6 7,8 9,10
 163. + = + = + = + = + = 1+ 2- 3+ 4- 5+ 6- 7+ 8- 9+ 10- ดิ น ท อง น้า ไม ้ ภาคีราศี บน
 164. เหมิน ( 門 ) ประกอบด ้วย 8 ประตู อันได ้แก่ ซิ่ว( 休 ) สือ( 死 ) ซั่ง( 傷 ) ตู่( 杜 ) ไค( 開 ) จิง( 驚 ) เซิง( 生 ) และจิ้ง( 景 ) ซึ่งทั้ง 8 ประตูนี้ จะมีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกัน ตามตาแหน่งใน 9 วัง และองค์ประกอบอื่นที่อยู่ในวังนั้น
 165. เหมิน ( 門 ) ประกอบด ้วย 8 ประตู
 166. 2.ตุ้นเจี่ย ตุ้นเจี่ย : ไม ้เจี่ย( 甲 ) เป็นอันดับแรกของ 10 ราศีบน( 天干 ) เป็นผู้นาและมีความน่านับถือ แต่ด ้วยความสัมพันธ์ของ 5 ธาตุนั้น ไม้เจี่ย( 甲 ) จะกลัวทองเกิง( 庚 )มาทาร ้าย
 167. ดังนั้น ไม ้เจี่ย จึงต ้องหลบ หรือมีคนคอยปกป้อง ซึ่งก็คือ 6 ราศีบนที่เหลือ หรือเรียกว่า ลิ่วอี๋ ( 六儀 ) อัน ได ้แก่ อู้( 戊 ) จี่( 己 ) เกิง( 庚 ) ซิน( 辛 ) เหริน( 壬 ) และกุ่ย( 癸 )
 168. ในโหราศาสตร์จีนนั้น • การนับเวลา วัน เดือนและปี จะใช ้60 เจี่ยจื่อ( 甲子 ) ในการกาหนดซึ่งจะแบ่งออกเป็น 6 ชุด ชุดละ 10 คู่
 169. โดยในแต่ละชุดจะมี ไม ้เจี่ย เป็นผู้นา หรือเรียกรวมว่า ลิ่วเจี่ย( 六甲 ) ซึ่ง ลิ่วเจี่ย ทั้ง 6 คู่นี้ เรียกว่า ซุ่นโส่ว ( 旬首 ) • ก็จะซ่อนหรือถูกปกป้อง โดย 6 ราศีบน (เรียกว่า ฟู่ โส่ว ( 符首 ) หรือ ลิ่วอี๋( 六 儀 )) ดังนี้
 170. ลิ่วเจี่ย ( 六甲 ) • เจี่ยจื่ออู้( 甲子(戊) ) เจี่ยซวีจี่ ( 甲戌(己) ) เจี่ยเชินเกิง ( 甲申(庚) ) เจี่ยอู่ซิน ( 甲午(辛) ) เจี่ยเฉินเหริน ( 甲辰(壬) ) และเจี่ยอิ๋นกุ่ย (甲寅(癸) )
 171. ซุ่นโส่ว ( 旬首 ) ฟู่ โส่ว ( 符首 ) ลิ่วเจี่ย ( 六甲 ) ลิ่วอี๋( 六儀 ) ( 甲 ) 甲子(戊) 甲戌(己) 甲申(庚) 甲午(辛) 甲辰(壬) 甲寅(癸) https://bit.ly/3KIuYZC
 172. จาก ฉีเหมินและตุ้นเจี่ย เมื่อนามาใช ้ร่วมกับผัง 9 วัง(หลังฟ ้ า) จะเกิดเป็น จานฉีเหมิน ( 奇門盤 ) ที่ประกอบด ้วย 4 จาน 1.จานดิน (地盤) 2.จานฟ้า ( 天盤 ) 3.จานคน ( 人盤 ) 4.จานเทพ ( 神盤 )
 173. 1.จานดิน (地盤) จานดิน • เป็นจานเริ่มต้นในการคานวณ ประกอบด ้วยการเรียง กว ้า( 卦 ) ตามผังหลังฟ ้ า ( 後 天 ) และการวางตาแหน่งของ ซานฉี กับ ลิ่วอี๋ ตามสารท( 節氣 ) และจู่( 局 ) เพื่อกาหนดตาแหน่งเริ่มต ้นของจานฟ้าและจานคน ตลอดจนกาหนดตาแหน่งของเวลาที่สัมพันธ์กันกับ เวลานั้น
 174. 2.จานฟ้า ( 天盤 ) เป็นจานที่แสดงการเคลื่อนที่ของดาว 9 ดวง ที่นามาใช ้ในการคานวณ • ซึ่งแสดงถึง การเปลี่ยนแปลงของฟ้า หรือเป็นสิ่งที่ฟ ้ าเป็ นผู้กระทาเป็นหลัก • และแสดงการเคลื่อนย ้ายของ ซานฉีและลิ่วอี๋ ซึ่งเมื่อนา ซานฉีและลิ่วอี๋ของจานฟ้าและจานดิน มาพิจารณาร่วมกัน จะเกิดลักษณะเฉพาะ(เกอะ (格)) ที่แสดงเหตุของการเปลี่ยนแปลงเป็ นหลัก
 175. 3.จานคน ( 人盤 ) เป็นจานที่แสดงถึงการหมุนเวียนของประตูทั้ง 8 ประตู • ที่แสดงถึงเหตการณ์ หรือพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการกระทาของบุคคล เป็นหลัก
 176. 4.จานเทพ ( 神盤 ) • เป็นจานที่แสดงถึงการเคลื่อนย ้ายตาแหน่งของ 8 เทพ ที่แสดงถึงเหตุการณ์ หรือการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได ้เกิดจากการกระทาของ มนุษย์ เป็นหลัก
 177. ทั้งนี้ในตานานหรือเรื่องเล่าต่างๆ ในอดีตนั้น • การใช ้งานของฉีเหมินตุ้นเจี่ยนั้น จะถูกใช ้ในการวางแผน กาหนดทิศทางและเวลา ในการปฏิบัติการทางการทหารเป็นหลัก เช่น การกาหนดทิศทางและเวลาในการเดินทัพเข ้าตี ข ้าศึก การกาหนดทิศทางในการถอยทัพ การตรวจสอบและเฝ้าระวังการปล ้นค่าย เป็นต ้น • แต่ในปัจจุบันนั้น ได ้มีการศึกษาและประยุกต์การใช ้งานฉีเหมินตุ้นเจี่ย ในการทานายทายทัก หรือกาหนดแนวทางในการติดต่อเจรจาทางธุรกิจ
 178. ตัวย่างการใช ้“ฉีเหมินตุ้นเจี่ย” นั่งทานข ้าวอยู่แล ้วเพื่อนก็โทรมา บอกว่า มีหน่วยงาน เข ้ามาหาที่บ ้าน • พอ จับยาม ด ้วยหลักของ “ฉีเหมินตุ้ยเจี่ย”แบบ”飛盤” นั้น ในวัง良 ประกอบด ้วย เทพ值符 ประตู休門 ดาว天禽 และเกอ戊辛 ซึ่งแสดงให ้เห็นว่า เจ ้าตัวนั้นมีคนคอยปกป้อง และสบายใจไม่ได ้หนักใจ
 179. • ในขณะที่ วัง坤 ประกอบด ้วย เทพ六合 ประตู杜門 ดาว天任 และเกอ 辛丁 ซึ่งแสดงให ้เห็นว่า ผู้ที่มาหานั้น ไม่ค่อยมีประเด็น ไม่ได ้มาเพราะความมุ่งมั่น นอกจากนั้น ยังมี คนกลาง คอยไกล่เกลี่ย และมีลักษณะที่เอื้อประโยชน์ต่อเจ ้าบ ้าน
 180. ดังนั้นจึงแนะนาไปว่า • ให ้อยู่นิ่งๆ ไม่ต ้องไปโต ้เถียง และให ้ผู้ใหญ่ เป็นคนกลาง ในการพูดคุยแทน ถึงจะดี • หลังจากนั้น 1 ชั่วโมง เพื่อนโทร.มาบอกว่า เรียบร ้อยแล ้ว ได ้ผู้ใหญ่ เคลียร์ให ้เรียบร ้อยแล ้ว https://bit.ly/3KIuYZC
 181. ศาสตร์แห่งสุสาน (ฮวงซุ้ย) https://www.nirvana-memorial.co.th/blog-detail.php?Lang=L1&rid=140
 182. ในอดีตโบราณนั้น ฮ่องเต ้ในประเทศจีน ในแต่ละยุคสมัยนั้น จะมีการสร ้างสุสานของตัวเองขึ้น เพื่อให ้ตัวเองนั้นมี บารมี เพื่อบ่งบอกถึงความเป็นนิรันดร์ หลังจากความตายหรือ ได ้ลุล่วงไปแล ้ว แต่ในปัจจุบันนี้ การสร ้างสุสาน • จะใช ้เพื่อเป็นที่เก็บฝังร่างของบรรพชนให ้มีที่อยู่อย่าง สงบสุขตลอดไป ซึ่งถือได ้ว่าที่ตรงนี้จะเป็นตัวเชื่อมพลังในสายเลือด DNA เดียวกัน
 183. เพราะเหตุนี้นั้น • ทาให ้สุสานของบรรพชน จึงสามารถบ่งบอกได ้เลยว่า ครอบครัว อนาคต พี่น้อง สุขภาพ ความเจริญมั่นคงของลูกหลานนั้นจะเป็นอย่างไร • ซึ่งการเลือกสุสาน รวมไปถึงการออกแบบวางสุสานที่ดีนั้น จะต ้องใช ้เวลาพอสมควรบางครอบครัว
 184. บางตระกูลจะใช ้เวลานานมาก • เป็นเดือน เป็นปีในการหาทาเลที่ดี ชัยภูมิที่ดีในการ สร ้าง • และจาเป็นจะต ้องเชิญชินแสที่มีความรู้ความสามารถ ทางด ้านนี้โดยตรง มาเป็นผู้ช่วยหาทาเล และประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ • ซึ่งปรมาจารย์เคยพูดไว ้ว่า (ถ ้าตระกูลดี ลูกหลานดี ก็แสดงว่ามีสุสานที่ดีคอย ส่งเสริมลูกหลาน)
 185. อู่เจ๋อเทียน ได ้รับพลังจากสุสาน “เสือขาวเก ้าชั้น”
 186. ซึ่งต ้องยอมรับว่าในอดีตนั้น คนให ้ความสาคัญมากในเรื่องของการ สร ้างสุสาน บางครอบครัวถึงขนาดต ้องยอมขายของ ทรัพย์สมบัติที่ มีอยู่นั้น เพื่อนาเงินมาทาศพ และหาที่ฝังร่างให ้แก่บรรพชน • เพื่อให ้ได ้สุสานที่ดี • เพื่อที่จะส่งผลที่ดีไปถึงลูกหลานได ้ จะส่งผลให ้ลูกหลานนั้นมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ก็เป็นเหตุมาจากแรงและพลังของการทาสุสานทั้งสิ้น
 187. แต่ถ ้าสุสานมีการวางในพื้นที่ที่มีชัยภูมิ ที่ไม่ดี • มีสภาพแวดล ้อมของภูเขาที่ไม่ดี ไม่เป็นมงคล • มีถนนอุโมงค์ตัดผ่าน หรือมีการระเบิดภูเขาโดยรอบอยู่บ่อย ๆ ก็จะทาให ้ส่งผลแก่ลูกหลาน ก็อาจจะมีปัญหาเกิดเรื่องราวต่าง ๆ ตามมาได ้ • ซึ่งสุสาน ก็สามารถบ่งบอกได ้ว่าจะส่งผลกระทบกับลูกหลาน เพศไหน ชาย หรือหญิงได ้
 188. ลูกหลานคนจีนในอดีตนั้น จะให ้ความสาคัญกับเรื่องนี้มาก ๆ • เพราะเรื่องนี้ ถือว่าเป็นเรื่องราวที่มีความสาคัญกับตระกูล และได ้รับการถ่ายทอดมาจากผู้ใหญ่ และบรรพชน ส่งทอดต่อกันมา ต่อครอบครัว เป็นรุ่นต่อรุ่น https://www.nirvana-memorial.co.th/blog-detail.php?Lang=L1&rid=140
 189. ปรับฮวงจุ้ยชีวิต อยู่ที่ไหนก็รวย https://www.nirvana-memorial.co.th/blog-detail.php?Lang=L1&rid=161
 190. มีลูกค ้ามาปรึกษาเรื่องฮวงจุ้ย ออฟฟิศ ไม่ดีเสียหาย เพราะมีสะพานตัดผ่าน • ออฟฟิศ เป็นตึกแถวติดสี่แยก ฮวงจุ้ยเดิมดีมาก • แต่พอมีสะพานข ้ามแยก สูงกว่าตึกแถว ฮวงจุ้ยเสียหมด ลองแก ้แล ้วไม่หาย รายได ้ลดลงอย่างเห็นได ้ชัด
 191. สะพานข ้ามแยก สูงกว่าตึกแถว
 192. ซินแสจึงแนะนาให ้ทาแซกี • เพราะแซกีคือฮวงจุ้ยชีวิต ฮวงจุ้ยชีวิตของเจ ้าของกิจการ ย่อมส่งผลต่อธุรกิจ
 193. หลังจากทาแซกี • กิจการที่เคยซบเซาก็กลับมาคึกคัก ลูกค ้าเข ้ามาไม่ ขาด • ที่น่าแปลกใจคือ ตึกแถวที่อยู่ติดกัน ฮวงจุ้ยเสีย เหมือนกัน ลูกค ้าไม่เข ้าเลย • เขาจึงมั่นใจว่าเป็นเพราะแซกีแน่ๆ ที่ทาให ้เขามีลูกค ้า
 194. เมื่อมั่นใจว่าแซกีดีจริง • เลยกล ้าแนะนาให ้เจ ้าของตึกแถวข ้างๆ ที่เปิดโฮส เทลทาบ ้าง • โฮสเทลที่ว่านั้น ก่อนทาแซกีแทบไม่มีลูกค ้าเลย เพราะปิดประเทศด ้วย ปกติมีแต่ลูกค ้าต่างชาติ
 195. แต่พอทาแซกี • ก็เริ่มมีคนไทยมาเช่า เช่าเป็นเดือนด ้วย เริ่มมีเงินสดหมุน เอาไปลงโฆษณา ได ้ลูกค ้ามามาก ธุรกิจเลยฟื้นมาได ้ • ฮวงจุ้ยชีวิตของเจ ้าของธุรกิจ สาคัญมากนะครับ ถ ้าฮวงจุ้ยชีวิตดี ถึงแม ้ว่าสิ่งแวดล ้อมไม่ดี พลังธรรมชาติ ก็ยังสามารถหนุนชะตาให ้พบเจอแต่สิ่งดีๆ ได ้
 196. นิทานแสหลัว : ไฉคู มู่คู https://www.facebook.com/mingdeziastro/posts/83810158653 4438/
 197. 财库 ไฉคู่ หรือแต๊จิ๋วอ่านว่า ไฉ่โค่ว หรือ ไช ้โค่ว ก็แล ้วแต่ ล ้วนแปลความหมายว่า โถงแห่งโชคลาภ หรือ โถง แห่งลาภ
 198. อันนี้ต ้องขอชี้แจงก่อน เหตุที่ผมไม่แปลคานี้ว่า คลังทรัพย์ หรือ คลังโชคลาภ เพราะถ ้าคุณไปดูคาภาษาจีน • จะพบว่าในวิชาดวงจีน มีคาที่ใช ้บ่อยสองคาคือ 墓库 มู่คู่ และ 财库 ไฉคู่ • ซึ่งคาว่า คลัง ตามพจนานุกรมไทยราชบัณฑิตย์ ให ้ความหมายว่าที่เก็บทรัพย์สินสมบัติ
 199. ในกรณีนี้ 墓库 มู่คู่ ไม่ใช่ทรัพย์สินสมบัติ แต่เป็นที่บรรจุของเก่า ของที่ราลึก หรือสิ่งที่เกี่ยวกับคนตาย และศพ • ดังนั้นไม่อาจใช ้คาว่า คลัง ในการแปลความหมายนี้ได ้ถูกต ้อง ควรใช้คาว่า โถง หรือ ห้องโถง จึงถูกต้องกว่า
 200. 墓库 มู่คู่
 201. การอ่านดวงจีนที่สอนกันอย่างง่าย สมัยนี้ • หากมีผู้ถามเรื่อง ดวงชะตาที่มีโชคลาภ • ผู้สอนก็มักตอบว่า ให ้ดูที่ ธาตุไฉ เป็นสาคัญ • นอกจากนั้น ก็อาจดูที่ ไฉโค่ว 财库 ตัวนี้ด้วย ว่าเปิ ด หรือไม่เปิ ด
 202. อธิบาย : ธาตุไฉ 財 คือ ธาตุตัวแทนที่เชื่อว่าเป็นโชคลาภของ ดวงจีน เช่น • คนมีธาตุประจาตัว (ช่อง5) เป็นธาตุทอง ธาตุไช ้ก็คือ ไม ้ • หรือคนเป็นไฟ ธาตุไช ้ก็คือ ทอง พูดสรุปคร่าวๆว่า คือ ธาตุที่เราข่มได ้ เช่น ไฟข่มทอง ทองข่มไม ้ไม ้ข่มดิน ดินข่มน้า น้าข่ม ไฟ ดังนี้
 203. ตัวอย่าง น้า ไ ฟ ทอ ง ไ ม ้ ดิน
 204. ไฉคู่ 财库 คือ โถงแห่งทรัพย์ ก็มีหลักคิดล ้อแนวคิดข ้างต ้น แต่เอาเรื่อง 墓库 มู่คู่ มาเกี่ยวข ้อง ดังนี้คือ 1.ดวงจีน มีปฏิกิริยาการรวมร่างของธาตุ 12 นักษัตร หรือ 12 ก ้านดิน ที่เรียกว่า 三合 ซาฮะ ดั่งนี้คือ • 申 子 辰 รวมตัวกันทั้งสาม ได ้พลังธาตุน้า มีมะโรง 辰 เป็น มู่คู่ หรือเป็นโถงเก็บกักพลังธาตุน้า
 205. ไตรภาคีน้า • ฮะกันเป็ นซาฮะ ธาตุน้าใหญ่ แต่เล็กกว่าซาหวย เพราะว่าธาตุน้ามี 1 ตัว สค. ธค. เมย .
 206. ผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค, หลากหลาย ธุรกิจธาตุน้า
 207. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 208. ไตรภาคีน้า 申 子 辰 รวมตัวกันทั้งสาม ได ้พลังธาตุน้า มีมะโรง 辰 เป็น มู่คู่ หรือเป็นโถงเก็บกักพลังธาตุน้า
 209. อิทธิพลของธาตุน้า (ตามลาดับ) ธาตุ ตรีโกณมิติ ฤดูกาล
 210. อิทธิพลของธาตุน้า (ตามลาดับ) หนู ธาตุน้า ลิง หนู มังกร ไตรภาคีน้า หมู หนู วัว ไตรทิศน้า
 211. ไตรภาคี (ครึ่งไตรภาคี) http://tiantek.blogspot.com/p/blog-page_22.html
 212. ไตรภาคี (ซาฮะ)
 213. ไตรภาคีไฟ 寅 午 戌 รวมตัวกันทั้งสาม ได ้พลัง ธาตุไฟ มีจอ 戌 เป็น มู่คู่ หรือเป็นโถงเก็บกัก
 214. ไตรภาคีไม ้ 亥 卯 未 รวมตัวกันทั้งสาม ได ้พลัง ธาตุไม ้ มีมะแม 未 เป็น มู่คู่ หรือเป็นโถงเก็บ กักพลังธาตุไม ้
 215. ไตรภาคีทอง 巳 酉 丑 รวมตัวกันทั้งสาม ได ้พลัง ธาตุทอง มีฉลู 丑 เป็น มู่คู่ หรือเป็นโถงเก็บกัก
 216. ไตรภาคี • 寅 午 戌 รวมตัวกันทั้งสาม ได ้พลังธาตุไฟ มีจอ 戌 เป็น มู่คู่ หรือเป็นโถงเก็บกักพลังธาตุไฟ • 巳 酉 丑 รวมตัวกันทั้งสาม ได ้พลังธาตุทอง มีฉลู 丑 เป็น มู่คู่ หรือเป็นโถงเก็บกักพลังธาตุทอง • 亥 卯 未 รวมตัวกันทั้งสาม ได ้พลังธาตุไม ้ มีมะแม 未 เป็น มู่คู่ หรือเป็นโถงเก็บกักพลังธาตุไม ้
 217. 3 หมวด 5 ธาตุ พลังงา น หมวด นักษัตรจีน นักษัตรไทย ศักย์ ความรัก,ของสวยงาม (แม่ธาตุ) 子 午 卯 酉 ชวด มะเมีย เถาะ ระกา จลน์ อานาจ (พาหะ) 寅 申 巳 亥 ขาล วอก มะเส็ง กุน สะสม เงินทอง (คลัง ขุมทรัพย์) 辰 戌 丑 未 มะโรง จอ ฉลู มะแม
 218. ฤดูใบไม ้ผลิ ฤดูร ้อน ฤดูใบไม ้ร่วง ฤดูหนาว
 219. 2.เมื่อหา มู่คู่ ได ้แล ้ว ไฉคู่ ก็จะหาได ้จาก มู่คู่ของธาตุที่เป็น ไฉ ของเรา เช่น ธาตุประจาตัวเราเป็น ทอง ไฉหรือธาตุที่ทองข่มได ้คือ ไม ้ ดังนั้น ก็ไปดูที่ มู่คู่ของไม ้ ปรากฏว่าคือ 未 มะแม ตัวนี้ ก็คือ ไฉคู่ของธาตุทองเรา
 220. ด ้วยความเคารพในวิชาท่าน อันนี้เป็นความรู้ที่ผมศึกษามาพบว่า หลักเกณฑ์นั้น นามาใช ้ดูดวงชะตาคนแล ้ว ไม่ได ้เกิดความแม่นยาอย่างแท ้จริง • รู ้เพียงสองสิ่งนี้ ยังไม่เพียงพอจะตัดสินว่า ดวงชะตานี้ มีโชคลาภ หรือ ดวงชะตานี้ ร่ารวยหรือไม่ ด ้วยเหตุผลดังนี้ https://www.facebook.com/mingdeziastro/posts/83810158653 4438/
 221. 1.มีโถงเก็บทรัพย์ในดวง ไม่ได ้แปลว่า คนๆนี้เก็บเงินอยู่เสมอ ไป หากว่า มีอยู่ในแถวปี แปลว่า เก็บเงินให ้พ่อแม่ ให ้เจ ้านายได ้ดี ทอ ง มะแ ม
 222. หาก โถงเก็บทรัพย์ อยู่แถวเดือน • พบมากและบ่อยมากคือ ทาหน้าที่ฝ่ ายบัญชี คลัง พัสดุให ้หน่วยงาน สามารถเก็บเงินให ้หน่วยงานได ้ดี ทอ ง มะแ ม
 223. หาก โถงเก็บทรัพย์ อยู่แถววัน • ผลปรากฎว่า คู่ครองอาจเก็บเงินได ้ดีกว่าเขา ทอ ง มะแ ม
 224. หาก โถงเก็บทรัพย์ อยู่แถวยาม • ผลปรากฏว่า เขาสามารถเก็บได ้แต่ชอบเก็บเพื่อการ บริจาคทาน ช่วยคน มากกว่าสะสมให ้ตัวเองรวยเอง ทอ ง มะแ ม
Publicité