Publicité

พื้นฐานชีวิต 39.pptx

31 Mar 2023
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Dernier(20)

พื้นฐานชีวิต 39.pptx

 1. พื้นฐานชีวิต 39 ผู้เรียบเรียงรุ่นหลัง65 28/12/2565 10.39น.
 2. - + - + + + - + -
 3. #ในเล่ม 39 ดวงจัตุสดมภ์ อัฏฐะเรือน ฮวงจุ้ยสานักดาว เหิน ผังลั่วซู ปาจื้อ ชาวราศีตะวันออก ยุคเจ็ด ปา-กว ้า (หลังฟ้า) ปฏิทินเซี่ย ชาวราศีตะวันตก กัวปกครอง 旺氣(อ๊วงขี่) สุริยคติ แปดกัว ตุ้ย 生氣(แซขี่) โชคชะตา บ ้านเจิ้น หมายเลข 7 เสี่ยง “善” มนุษย์ บ ้านตุ้ย วัฏจักร 180 ปี อั๊ก “惡” จักรวาล บ ้านขั่น 9 ดาว 加油 jiā yóu จับซิ้ง Single Mom ซานหยวน ทิศกลางบ้าน
 4. สารบัญ 24 การผูกดวงแบบจีนและโชคชะตาตามหลักฮวงจุ้ย 8 10 ทฤษฎีฮวงจุ้ยสานักอัฏฐะเรือน 60 14 ฮวงจุ้ยสานักดาวเหิน 75 วัฏจักร 180 ปี 80 ขั้นพื้นฐาน #4 — 9 ดาว, ซานหยวน 95 洛書, luò shū, ลั่วซู — ผังลั่วซู 98 9 ดาว 107 หล่อแกคืออะไร 羅盤 ตอนที่ 10 ”หล่อแก” ชั้นที่ 3 洛書九星 ผังลั่วซู-กิวแช 120 ความหมายของ ผังล่อซู 9 ดาว 洛書九星 126 ความหมายของดาวทั้ง 9 134 ปา-กว ้า (หลังฟ้า) 156 คุณลักษณะของผังล่อซู 9 ดาว 157
 5. สารบัญ วัฏจักรการส่งเสริมและพิฆาต ของ ดาวล่อซูกิวแช 212 การสอบบรรจุข ้าราชจีนสมัยราชวงศ์ ชิง 242 5 ธาตุ กับฮวงจุ้ยปี 2565 254 ฮวงจุ้ยคืออะไร? ทาไมต ้องทา? 259 Feng Shui Color Wheel - 5 ธาตุทางฮวงจุ้ยกับวงล ้อสี 270 ฮวงจุ้ยดี ด ้วยชัยภูมิเก็บกระแสพลัง 294
 6. 24 การผูกดวงแบบจีนและ โชคชะตา ตามหลักฮวงจุ้ย การทาฮวงจุ้ยจนเป็นนายเหนือมันได ้นั้น เป็นกระบวนการที่ต ้องใช ้เวลายาวนาน เนื่องจากไม่สามารถแยกออกจากวิชาทานายโชคชะตา สาขาอื่น ๆ ได ้ เนื้อห า https://bit.ly/3vizWVU
 7. การผูกดวงแบบจีนและโชคชะตา ตามหลักฮวงจุ้ย • ที่จริงมีเทคนิคการทานายโชคชะตาอยู่มากมายใน วัฒนธรรมจีน และเทคนิคหลายอย่าง ก็ส่งเสริมและเพิ่มพูนศิลปะฮวงจุ้ยให ้ยิ่งขึ้น ตัวอย่าง เช่น เราสามารถประยุกต์ใช ้คาทานาย อี้จิ้ง เพื่อตรวจสอบว่ามีสิ่งเหนือธรรมชาติหรือผี คอยหลอกหลอน อยู่ในบ ้านหรือไม่ เนื้อห า
 8. หรือใช ้อธิบายกรณีเกิดเหตุ ฆาตกรรม ในทฤษฎีของอาจารย์ซัม • ถ ้ามีความรู้เกี่ยวกับ..กัว..ในวิชา..อี้จิง อย่างถ่องแท ้ • เพราะมันจะช่วยวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ ได ้อย่าง ละเอียด • นอกเหนือจาก..คาทานายอี้จิ้ง..แล ้ว • ซินแสฮวงจุ้ย ยังควรต ้องมีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการอ่านโชคชะตา โดยใช ้ดวงชะตากาเนิดของบุคคลด ้วย • และวิธีหนึ่งที่ใช ้กันอย่างแพร่หลาย คือ "ดวงจัตุสดมภ์" (ปาจื้อ) เนื้อห า
 9. "ดวงจัตุสดมก์" หมายถึงองค์ประกอบ 4 ส่วน • ซึ่งผูกขึ้นจากวัน เดือน ปีและเวลาเกิดของเรา โดยอาศัยปฏิทินเซี่ยของจีน (มีกาเนิดในสมัยราชวงศ์เซี่ย ในราว2,100 ปีก่อนคริสต์ศักราช) • ซึ่งไม่เหมือนกับปฏิทินของตะวันตก ตรงที่มันสลับซับซ ้อนกว่ามาก เนื้อห า
 10. ดวงจีน/ปาจื้อ เสริ ม
 11. เพราะมันไม่เพียงบันทึก “ปูมเวลา” ที่ผ่านไปเท่านั้น • แต่ยังรวมเอามิติ..ด ้านเทศะ ที่แสดงถึงปฏิสัมพันธ์ ระหว่างโลกกับดาวพระเคราะห์อื่น ๆ ในจักรวาลเข ้าไว ้ ด ้วย • ตัวอย่าง เช่น ในปี 1989 ตามปฏิทินแบบตะวันตกนั้น ตัวเลข 1989 เพียงบ่งบอกว่า มันเป็นปีที่ 1989 หลังการสมภพของพระคริสต์ เนื้อห า
 12. แต่ในปฏิทินเซี่ย จะเป็น “ปีมะเส็ง” • ซึ่งบ่งบอกด ้วยว่าดาวพฤหัสฯ โคจรมาอยู่ทิศตะวันออกเฉียงใต ้ • ปฏิทินนี้ ยังสะท ้อนถึงตาแหน่งของโลกในระบบจักรราศีอีก ด ้วย • ในอดีตชาวนาจีน จะอาศัยปฏิทินเซี่ย ในการพยากรณ์อากาศ เพื่อการเพาะปลูก • และวันสาคัญแต่ละวันในปฏิทิน จะมีตานานและความเชื่อโบร่าโบราณต่างๆ ผูกพันอยู่ เป็นอันมาก เนื้อห า
 13. 24 อุตุปักษ์ เสริ ม
 14. ปฏิทินที่อาจารย์คานวณดวง จัตุสดมภ์ (ปาจื้อ) เนื้อห า
 15. อาทิ วันแรกตามปฏิทินเซี่ย จะเรียกว่า วันเริ่มต ้นฤดูใบไม ้ผลิ • และเชื่อกันว่า ในวันนี้สามารถตั้งไข่..โดยไม่ล ้มได ้ • เนื่องจากถือกันว่า..วันนี้ จักรวาลจะอยู่ในภาวะแห่งความสมดุลอันยิ่งใหญ่ • ทั้งยังเชื่อกันอีกว่า เราจะได ้ยินเสียงฟ้าร ้องในวันแรก ของเดือนที่ 2 ซึ่งจะปลุกสัตว์ที่จาศีลอยู่ให ้ตื่น เนื้อห า
 16. อย่างไรก็ตาม สิ่งสาคัญที่ควรระลึกไว ้เสมอ คือ ปฏิทินเซี่ย ไม่เหมือนกับปฏิทินในระบบจันทรคติของจีน ซึ่งมีพื้นฐานอยู่บนการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์ • อาจถือได ้ว่า ปฏิทินเซี่ย คือปฏิทินในระบบสุริยคติ ซึ่งมีพื้นฐานอยู่บนการหมุนรอบดวงอาทิตย์ของโลก และแบ่งเดือนออกตามตาแหน่งโลกในวิถีโคจร เนื้อห า
 17. ปฏิทินเซี่ย คือปฏิทินในระบบสุริยคติ เนื้อห า
 18. หลักการสาคัญทางปรัชญาอย่างหนึ่ง ที่อยู่เบื้องหลังปฏิทินเซี่ย คือทฤษฎีเบญจธาตุ อันประกอบด ้วยธาตุทอง ไม ้ น้า ไฟ และดิน • ซึ่งชาวจีน เชื่อว่าเป็นธาตุพื้นฐานของจักรวาล • ในปฏิทินเซี่ย ปี เดือน วัน และเวลา ไม่ใช่ตัวเลข แต่จะเป็นตัวอักษรจีนที่เขียนเป็นคู่ ๆ • โดยแต่ละตัว มีธาตุประจาของมันกากับอยู่ • ในแง่นี้..ปฏิทินเซี่ย จึงบ่งบอกถึงวัฏจักรของเบญจธาตุด ้วย เนื้อห า
 19. ปฏิทินเซี่ย บ่งบอกถึงวัฏจักรของเบญจธาตุ เนื้อห า
 20. ตารางนี้ แสดงให ้เห็นว่าเบญจธาตุ ผ่านวัฏจักรก่อเกิด เติบโตเต็มที่ตาย ในระหว่างฤดูกาลทั้ง 4 อย่างไร เนื้อห า
 21. ธาตุดิน..ไม่ปรากฎในตาราง • เนื่องจากถือกันว่า ธาตุดิน เป็นธาตุพื้นฐานและเป็นกลาง เนื้อห า
 22. ดังนั้น ช่วงแห่งความเจริญของธาตุ ดิน จึงอยู่ที่ปลายฤดูกาลทั้ง 4 • ซึ่งได ้แก่เดือนที่ 3 ของแต่ละฤดูกาลนั่นเอง • กล่าวคือ เดือนเมษายน กรกฏาคม ตุลาคม และ มกราคม เนื้อห า มกราคม ตุลาคม กรกฏาคม เมษายน
 23. • เนื่องจากถือกันว่า เบญจธาตุ คือองค์ประกอบพื้นฐานของทุกสิ่งทุกอย่างใน จักรวาล รวมทั้งมนุษย์ด้วย เนื้อห า
 24. • ดังนั้น การอ่านวัฏจักรชีวิตและปฏิสัมพันธ์ระหว่าง เบญจธาตุ ที่บ่งบอกไว ้ในปฏิทินเซี่ย จึงเป็นวิธีการอันแม่นยา ในการทานายโชคชะตา "ดวงจัตุสดมภ์" ก็พัฒนาจากระบบนี้นั่นเอง ดังนั้น จึงเป็นเครื่องมือที่โยงใย โชคชะตาของมนุษย์เข ้ากับจักรวาล เนื้อห า
 25. "ดวงจัตุสดมภ์" ผูกได ้ง่ายมาก เมื่อเทียบกับการทานายโชคชะตา สาขาอื่น ๆ • เพราะไม่ต ้องทาแผนภูมิตาแหน่งดาวพระเคราะห์ใน จักรวาล เพียงแต่เปิดปฏิทิน และหาตัวอักษรจีน 4 คู่ ที่เป็นสัญลักษณ์ แทนวัน เดือน ปี และเวลาเกิดเท่านั้น เนื้อห า
 26. จากนั้น • ก็ประเมินปฎิสัมพันธ์ระหว่างเบญจธาตุ ที่กากับอักษรจีนทั้ง 4 คู่นั้น เนื้อห า
 27. โดยแก่นแท ้แล ้ว ตัวอักษรจีนหนึ่งตัวใน "สดมภ์" วันเกิดจะแทนตัวบุคคล เนื้อห า
 28. ส่วนตัวอักษรจีนอีก 7 ตัว • จะแทนสถานภาพ สุขภาพ ความมั่งคั่งร่ารวย บุคลิกลักษณะ อารมณ์ ความสัมพันธ์ในครอบครัว และศักยภาพของคนคน นั้น • ข ้อมูล ที่เราสามารถหาได ้จากตัวอักษรจีนทั้ง 8 นี้ มีมากมายเต็มไปหมด ทั้งยังถูกต ้องแม่นยาอีกด ้วย เนื้อห า
 29. ปรัชญาที่อยู่เบื้องหลัง"ดวง จัตุสดมภ์" คือธรรมชาติและความสามารถของคนคนนั้น ถูกกาหนดโดยธาตุประจาวัน เดือน ปี และเวลาเกิด • เมื่อคนคนนั้นเติบโตขึ้น ธาตุที่บ่งบอกไว ้ในปฏิทินเซี่ย จะเริ่มส่งอิทธิพล โดยทาปฏิกิริยา กับบุคลิกลักษณะที่ติดตัวมาแต่กาเนิดของคนคนนั้น • และเป็นสาเหตุของโชคดีและโชคร ้าย ความโสมนัสและโทมนัส เนื้อห า
 30. ดังนั้น จึงอาจเปรียบวันเดือนปีและ เวลาเกิดของคนเรากับรถยนต์ เนื้อห า • วัน เดือน ปี และเวลาเกิดที่ดี เปรียบได ้กับรถยนด์ราคาแพง อย่างโรลส์รอยซ์ • การเดินทางผ่านห ้วงเวลา ก็เหมือนกับรถยนต์ที่ขับเคลื่อนไปตามถนน • ถ ้าถนนราบเรียบ..หรือ..เบญจธาตุให ้คุณ รถยนต์ที่ดี ก็จะเดินทางโดยไม่ก่อปัญหาแต่อย่างใด
 31. ถ ้าถนนราบเรียบ..หรือ..เบญจธาตุให ้ คุณ รถยนต์ที่ดี ก็จะเดินทางโดยไม่ก่อปัญหาแต่อย่าง ใด เนื้อห า
 32. ในทางตรงข ้าม • ถ ้าถนนขรุขระ หรือเบญจธาตุให ้โทษ • แม ้แต่..รถโรลส์-รอยซ์ ก็จะเดินทางไปได ้ไม่ไกล • ดังนั้น วัน เดือน ปี และเวลาเกิด จึงสะท ้อนถึงชีวิต และการเดินทาง ผ่านห ้วงเวลาด ้วยความโชคดีหรือโชคร ้าย • วัน เดือน ปี และเวลาเกิดที่ดี เมื่อรวมกับโชคดี ย่อมส่งผลที่ดีที่สุดให ้ เนื้อห า
 33. และกลับกัน เนื้อห า • ปัจจุบัน ซินแสฮวงจุ้ยที่เก่ง จะตรวจสอบดวงชะตากาเนิดของบ ้านก่อน ประเมินฮวงจุ้ยของบ ้าน • สาเหตุมีอยู่ว่า วัตถุประสงค์ของฮวงจุ้ย คือ ศึกษาผลกระทบของสภาพแวดล้อม ที่มีต่อโชคชะตาของมนุษย์ และศึกษาว่า มันมีอิทธิพลแตกต่างกัน ต่อบุคคลที่แตกต่างกันอย่างไร
 34. ตัวอย่างเช่น ในบ ้านที่ฮวงจุ้ยไม่ดี • ซึ่งมีผู้พักอาศัย 3 หรือ 4 คน ภัยพิบัติจากพลังที่จับต ้องไม่ได ้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อทุกคนในบ ้านหลังนี้ • คาอธิบายอย่างหนึ่ง คือ พวกเขาไม่ได ้อยู่ห ้องเดียวกัน หรือ นอนใน ตาแหน่งเดียวกัน • ผู้ที่อยู่ในห ้องหรือนอนในตาแหน่งที่ เลวร ้ายที่สุด จะได ้รับผลกระทบที่ร ้ายแรงที่สุด เนื้อห า
 35. ทิศใต ้ เสริ ม
 36. ทิศเหนือ เสริ ม
 37. แต่มีอยู่ปัจจัยหนึ่งที่เราละเลย ไม่ได ้ คือ มีบ ้านบางหลังที่ไม่ดีสาหรับคน บางคน • เนื่องจากคนเหล่านี้ รับผลกระทบจากบ ้านที่ฮวงจุ้ย ไม่ดีได ้ง่าย • ถ ้ามีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้น คนเหล่านี้จะได ้รับผลร ้ายที่สุด เนื้อห า
 38. ชงปะทะ หน้าบ ้าน-หลังบ ้าน เนื้อห า
 39. ฮวงจุ้ยสานักอัฏฐะเรือน เน้นปีเกิดของคนเป็นหลัก เนื้อห า • สานักนี้ แบ่งคนออกเป็นแปดกัว ตามปีเกิด • จากนั้นก็แบ่งแปดกัว ออกเป็น 2 กลุ่ม นั่นคือ คนในกลุ่มราศีตะวันออก 4 ประเภท และคนในกลุ่มราศีตะวันตก 4 ประเภท • คนราศีตะวันออก ควรอยู่ในบ ้านกลุ่มตะวันออก และคนราศีตะวันตก ก็ควรอยู่ในบ ้านกลุ่มตะวันตก
 40. การแบ่งคนและบ ้านออกเป็น 2 กลุ่มเช่นนี้ ไม่ใช่จุดสาคัญของฮวงจุ้ยสานัก ดาวเหิน เนื้อห า • อย่างไรก็ตาม สานักนี้ ก็คานึงถึง..กัวของคน..เหมือนกัน • เพราะภายใต ้ภาวการณ์บางอย่าง มันเป็นปัจจัยที่สาคัญมาก ในการระบุว่า คนคนนั้นเหมาะกับบ ้านที่เขาอยู่หรือไม่
 41. รูปนี้คือแผนภูมิดวงชะตาบ ้านหลังหนึ่งในยุคหก ซึ่งเป็นบ ้านที่หลังอิงทิศตะวันออก และหน้าหัน ไปทางทิศตะวันตก เนื้อห า
 42. หมายเลข 4 และ 8 ที่มีขนาดเล็ก กว่า อยู่ที่ศูนย์กลาง • 4 เป็นธาตุไม ้และ 8 เป็นธาตุดิน • เนื่องจากไม ้ทาลายดิน 4 จึงเป็นภัยคุกคามต่อ 8 • ดังนั้น บ ้านหลังนี้ จึงไม่เหมาะกับคนที่เถิดใน กัวแปด หรือ เกิ้นกัว เนื้อห า
 43. กัวแปด หรือ เกิ้นกัว เนื้อห า
 44. คนที่มีกัวแปด ได ้แก่ • ผู้ชายที่เกิดในปี ค.ศ. 1947 1956 1965 1974 และ 1983 • ผู้หญิงที่เกิดในปี ค.ศ. 19451948 1954 1957 1963 1966 1972 1975 1981 และ 1984 • เกิ้นกัว ยังเป็นสัญลักษณ์ของ “เด็กหนุ่ม” • ดังนั้น ถ ้าเด็กหนุ่มที่เกิดในปี 1983 อยู่ในบ ้านหลังนี้ เขาจะเป็นคนประสบเคราะห์กรรมได ้ง่ายที่สุด เนื้อห า
 45. เกิ้นกัว เป็นสัญลักษณ์ของ “เด็กหนุ่ม” เนื้อห า
 46. ปัจจัยสาคัญอีกประการหนึ่ง ในปีเกิดของบุคคลคือ สัญลักษณ์ปี นักษัตร • ปีนักษัตร..บางปี จะเข ้าไม่ได ้กับบ ้าน..บางหลัง • ตัวอย่าง เช่น คนเกิดในปีฉลู ควรหลีกเลี่ยงไม่อยู่ในบ ้านที่หลังอิง..ทิศเหนือ • อีกปัจจัยหนึ่งที่ต ้องคานึงถึง คือ..เบญจธาตุ ใน วัน เดือน ปี และเวลาเกิดของบุคคล เพื่อใช ้เป็นเครื่องกาหนดสีและเครื่องตกแต่งบ ้าน เนื้อห า
 47. เมื่อผูก "ดวงจัตุสดมภ์" ขึ้นมาแล ้ว • เราจะเห็นความสัมพันธ์ระหว่างเบญจธาตุที่กากับ ตัวอักษรจีนทั้งแปด • ตัวอักษรจีนตัวหนึ่งจากวันเกิด จะแทนตัวคนคนนั้น • ถ ้าวันนั้นเป็นธาตุไม ้จะถือว่าเขาหรือเธอเป็น "คนธาตุ ไม ้" • จากนั้นก็พิเคราะห์ ต่อไปว่า ธาตุไม ้ สัมพันธ์กับธาตุอื่น ๆ จากเดือนเกิด ปีเกิด และเวลาเกิดอย่างไร เนื้อห า
 48. ตัวอักษรจีนตัวหนึ่งจากวันเกิด จะแทนตัวคนคนนั้น เนื้อห า
 49. ถ ้าวันนั้นเป็นธาตุไม ้ จะถือว่าเขาหรือเธอเป็น "คนธาตุไม ้" • จากนั้นก็พิเคราะห์ ต่อไปว่า..ธาตุไม ้ สัมพันธ์กับ..ธาตุอื่น ๆ จากเดือนเกิด ปีเกิด และเวลาเกิดอย่างไร เนื้อห า
 50. ดิถีไม ้ เนื้อห า
 51. ถ ้าคนธาตุไม ้ เกิดในฤดูใบไม ้ผลิ • ขณะที่ธาตุไม ้กาลังเจริญเต็มที่ (โดยไม่มีธาตุทองคุกคามธาตุไม ้มากนัก และมีธาตุน้า ส่งเสริมธาตุไม ้) • ย่อมถือได ้ว่าธาตุไม ้เข ้มแข็ง • ธาตุไม ้ที่เข ้มแข็ง จาเป็นต ้องมีธาตุทองมาควบคุมมัน และตัดแต่งมัน เพื่อให ้มันกลายเป็นเครื่องมือเครื่องใช ้และเครื่อง เรือนที่มีประโยชน์ ทั้งก็จาเป็นต ้องมีธาตุดิน มาช่วยสลายพลังงานส่วนเกินของมัน (ไม ้ทาลาย ดิน) เนื้อห า
 52. ฤดูกาลจีน ทั้ง ๔ เสริ ม
 53. ดังนั้น ถ ้าคนคนนั้น มีธาตุไม ้เข ้มแข็ง • สีที่เหมาะสมกับเขาหรือเธอ จึงได ้แก่สีโลหะ สีทอง สีเงิน สีขาว หรือสีดินเหลือง • เครื่องตกแต่งบ ้านที่ดีที่สุดคือ สิ่งที่ทาด ้วยโลหะหรือ ดิน อาทิ เครื่องกระเบื้องเคลือบ หรือเครื่องปั้นดินเผา • ทั้งเขาหรือเธอ ยังไม่ควรปลูกต ้นไม ้หรือเลี้ยงปลาไว ้ในบ ้าน ให ้มากเกินไปอีกด ้วย เนื้อห า
 54. ถ ้าคนคนนั้น มีธาตุไม ้เข ้มแข็ง ไม่ควรปลูกต ้นไม ้หรือเลี้ยงปลาไว ้ในบ ้าน ให ้มากเกินไป เนื้อห า
 55. ในทางตรงข ้าม • ถ ้าเขาหรือเธอเป็นคนธาตุไม ้ที่เกิดในฤดูใบไม ้ร่วง ในขณะที่ธาตุทองกาลังเจริญเต็มที่ และธาตุไม ้กาลังอ่อนแออย่างที่สุด • เขาหรือเธอ จะต ้องการน้าและไม ้มากขึ้น เพื่อค้าจุนชีวิต เนื้อห า
 56. • สีที่ดีที่สุดสาหรับเขาหรือเธอ จึงได ้แก่สีดา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนน้า และสีเขียว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนไม ้ • เครื่องตกแต่งบ ้านที่เหมาะกับเขาหรือเธอ ได ้แก่ ต ้นไม ้เครื่องเรือนที่ทาด ้วยไม ้และตู้เลี้ยงปลา • หรือเธอควรหลีกเลี่ยงสีขาวหรือสีทอง และวัตถุที่ทาด ้วยโลหะ เนื้อห า
 57. เนื้อห า • ส่วนสีแดง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนธาตุไฟ ก็จะสลายพลังของเขาหรือเธอเช่นกัน • ที่กล่าวมานี้ คือ ตัวอย่างการวิเคราะห์ "ดวงจัตุสดมภ์" อย่างง่ายๆ ซึ่งแสดงให ้เห็นว่า สามารถนามาเสริมการประเมินฮวงจุ้ยบ ้านได ้อย่างไร
 58. 10 ทฤษฎีฮวงจุ้ยสานักอัฏฐะเรือน เนื้อห า • มีสานักฮวงจุ้ยหลายสานักด ้วยกัน แต่ 2 สานักที่ได ้รับความนิยมในฮ่องกงและไต ้หวัน คือ สานักอัฏฐะเรือนและสานักดาวเหิน https://bit.ly/3YML6jn
 59. ทฤษฎีฮวงจุ้ยสานักอัฏฐะเรือน เนื้อห า • ความแตกต่างหลักระหว่าง 2 สานักนี้ คือ สานักแรก มีลักษณะสถิต ส่วนสานักหลัง มีลักษณะพลวัต • เพราะมันให ้น้าหนัก ต่อการเปลี่ยนแปลงปีต่อปีและเดือนต่อเดือน ของพลังที่จับต ้องไม่ได ้ในฮวงจุ้ย
 60. การเปรียบเทียบข ้อดีข ้อเสียของ 2 สานักนี้ เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมาก • แต่ละสานักต่างล ้วนมีผู้สนับสนุน และควรเน้นไว ้ด ้วยว่า ผู้ทาฮวงจุ้ยอย่างเอาจริงเอาจัง พึงทาความคุ้นเคยกับเทคนิคต่าง ๆ ของทั้ง 2 สานัก • เพราะมันล ้วนมีประโยชน์ ในสถานการณ์อันเฉพาะเจาะจง เนื้อห า
 61. สานักอัฏฐะเรือน เกี่ยวพันกับ..แปดกัว..ใน..อี้จิง • เนื่องจากแปดกัว แทน 8 ทิศ สานักนี้ ระบุว่า บ ้านทุกหลัง แบ่งออกได ้เป็น 8 ประเภทตามทิศที่ตั้งของมัน • ตัวอย่าง เช่น บ ้านที่หลังอิงทิศตะวันตกเฉียงเหนือ หน้าหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ้ เรียกว่า บ ้านเฉียน เนื้อห า
 62. อย่างไรก็ตาม ควรตั้งข ้อสังเกตไว ้ด ้วยว่า การแบ่งประเภทบ ้าน นั้น ถือเอาหลังอิงเป็นหลัก • ตาราง 2 แสดงถึง การแบ่งกลุ่มบ ้านภายใต ้แปดกัว • จะเห็นได ้ว่า บ ้าน 8 หลัง แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก อันได ้แก่ "จัตตุเรือนตะวันออก" และ "จัตตุเรือน ตะวันตก" เนื้อห า ตาราง 2
 63. กลุ่มแรกประกอบด ้วยธาตุน้า ไม ้ และไฟ ส่วนกลุ่มหลังประกอบด ้วยธาตุดิน และทอง เนื้อห า • เนื่องจากน้าก่อเกิดไม ้และ ไม ้ก่อเกิดไฟ จัตตุเรือนตะวันออก จึงมีความสัมพันธ์ฉันแม่ลูก ดังนั้น มันจึงกลมกลืนกัน • ในทานองเดียวกัน จัตตุเรือนตะวันตก ก็มีความสัมพันธ์ที่กลมกลืน กัน เนื่องจากธาตุดินก่อเกิดธาตุ ทอง ตะวันออก ตะวันตก
 64. ในทางตรงข ้าม • บ ้านหลังใด ๆ ในกลุ่มจัตตุเรือน ตะวันออก จะไม่กลมกลืนกับบ ้านหลังใด ๆ ในกลุ่มจัตตุเรือนตะวันตก • ตัวอย่าง เช่น บ ้านเจิ้น (ตะวันออก) เป็นธาตุ ไม ้ บ ้านตุ้ย เป็นธาตุทอง (ตะวันตก) และธาตุทองทาลายธาตุไม ้ • ดังนั้นบ ้านทั้งสอง จึงไม่กลมกลืนกัน เนื้อห า
 65. ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง..แปดกัว จะทวีความสลับชับซ ้อนยิ่งขึ้น เมื่อเราพิจารณาถึงโชคชะตาของ มนุษย์ ประกอบด ้วย • เพราะในกรณีนี้ เราต ้องคานึงถึงปี เกิดของคนคนนั้น • บ ้านสามารถจาแนกประเภทออกเป็นอัฏฐะเรือนได ้ฉัน ใด • คนเราก็สามารถจาแนกประเภท ออกเป็น "ชาวราศีตะวันออก" กับ "ชาวราศีตะวันตก" ได ้ฉันนั้น เนื้อห า
 66. สิ่งสาคัญที่ต ้องจาสาหรับสานัก อัฏฐะเรือน • คือ จัตตุเรือนตะวันตกเหมาะกับชาวราศี ตะวันตก และจัตตุเรือนตะวันออกเหมาะกับชาว ราศีตะวันออก เนื้อห า ชาวราศีตะวันออก ชาวราศีตะวันตก
 67. ตัวอย่าง เช่น ถ ้าคุณเป็นผู้ชายที่เกิดในปี 1952 • คุณคือเจิ้นกัว และเป็นชาวราศี ตะวันออก • บ ้านที่เหมาะกับคุณที่สุด คือ จัตตุ เรือนตะวันออก อาทิ บ้านที่หลังอิงทิศใต้ หน้าหันไป ทางทิศเหนือ เนื้อห า
 68. จัตตุเรือนตะวันตกเหมาะกับชาว ราศีตะวันตก และจัตตุเรือนตะวันออกเหมาะกับ ชาวราศีตะวันออก เนื้อห า จัตตุเรือนตะวันตก จัตตุเรือนตะวันออก
 69. สิ่งสาคัญอันดับถัดไปที่ต ้อง พิจารณา คือประตูหน้า • คนชาวราศีตะวันออก ควรเปิดประตูหน้า ในทิศทางเดียวกับ จัตตุเรือน ตะวันออก • ตัวอย่าง เช่น ถ ้าบ ้านของคุณหันไปทางทิศใต ้(หลังอิงทิศ เหนือ) บ ้านหลังนั้น ก็จะเป็น..บ ้านขั่น ซึ่งเป็นหนึ่งใน จัตตุเรือนตะวันออก เนื้อห า
 70. เช่น ถ ้าบ ้านของคุณหันไปทางทิศใต ้(หลังอิงทิศเหนือ) บ ้านหลังนั้น ก็จะเป็น..บ ้านขั่น ซึ่งเป็นหนึ่งในจัตตุเรือนตะวันออก เนื้อห า จัตตุเรือนตะวันตก จัตตุเรือนตะวันตก จัตตุเรือนตะวันตก จัตตุเรือนตะวันตก จัตตุเรือนตะวันออก จัตตุเรือนตะวันออก จัตตุเรือนตะวันออก จัตตุเรือนตะวันออก
 71. แต่มีปัญหายุ่งยากอยู่ข ้อหนึ่ง คือ ถ ้าคนในครอบครัว มีทั้งชาวราศีตะวันออกกับชาวราศีตะวันตกล่ะ • พวกเขาจะเลือกบ ้าน ให ้ถูกโฉลกกับปีเกิดของทุกคนได ้อย่างไร? • คาตอบคือ ควรหาทางประนีประนอม โดยเลือกบ้าน ที่เหมาะกับหัวหน้าครอบครัวที่สุด และจัดการตกแต่งภายใน ให ้เหมาะกับสมาชิกครอบครัวแต่ละคน เนื้อห า
 72. หัวหน้าครอบครัวคือผู้หาเงินเข ้า บ ้าน ซึ่งปกติมักได ้แก่พ่อ • แต่หัวหน้าครอบครัว อาจได ้แก่ใครก็ได ้ที่มีส่วนช่วยเหลือเกื้อกูล ในด ้านรายได ้การเงินแก่ครอบครัวมากที่สุด เนื้อห า
 73. 14 ฮวงจุ้ยสานักดาวเหิน เนื้อห า • ฮวงจุ้ยสานักอัฏฐะเรือน เน้นเรื่องทิศและการตกแต่งภายในของบ ้าน และย้าว่าสิ่งเหล่านี้ เหมาะกับคนที่เกิดในปีที่เฉพาะเจาะจง https://bit.ly/3i1lZZC
 74. ฮวงจุ้ยสานักดาวเหิน • อย่างไรก็ตาม การประเมินฮวงจุ้ยที่สมบูรณ์ ควรพิจารณาถึง องค์ประกอบด ้านกาละและเทศะด ้วย • ปัจจัยเหล่านี้ มีนัยในทางปฏิบัติ เนื้อห า
 75. ตัวอย่าง เช่นถ ้าซินแสฮวงจุ้ยคนหนึ่ง ซึ่งใช ้วิธีของสานักอัฏฐะเรือน เลือกทาเลสุสาน "ที่เป็นเลิศ" • นั่นจะหมายความว่า ลูกหลานของผู้ตายจะเจริญรุ่งเรืองตลอดไปหรือ เปล่า? • คาตอบที่เห็นได ้ชัดคือ "ไม่" ประวัติศาสตร์ของจีน แสดงให ้เห็นราชวงศ์ต่าง ๆ เถลิงอานาจแล ้วก็ล่ม สลายไป • ดังนั้น องค์ประกอบด ้านกาละ จึงเข ้ามามีส่วนเกี่ยวพันอย่างเห็นได ้ชัด เนื้อห า
 76. ฮวงจุ้ยสานักดาวเหิน ผนวกเอาองค์ประกอบด ้านกาละ เข ้ามาพิจารณาประกอบด ้วย • โดยแบ่งเวลาออกเป็นช่วง 20 ปี ซึ่งเรียกว่า ยุค แต่ละยุค จะมีดาวปกครองหรือกัว ซึ่งแทนด ้วยตัวเลข • ตัวอย่าง เช่น ในระหว่างปี 1984 ถึง 2003 เป็น ยุคเจ็ด และ กัวปกครอง คือ ตุ้ย ซึ่งแทนด ้วยหมายเลข 7 เนื้อห า
 77. ตัวอย่าง เช่น ในระหว่างปี 1984 ถึง 2003 เป็น ยุคเจ็ด และ กัวปกครอง คือ ตุ้ย ซึ่งแทนด ้วยหมายเลข 7 เนื้อห า
 78. วัฏจักร 180 ปี ยุคต้น ยุคกลาง ยุคปลาย ยุค1 (1864- 1883) ยุค2 (1884- 1903) ยุค3 (1904- 1923) ยุค4 (1924- 1943) ยุค5 (1944- 1963) ยุค6 (1964- 1983) ยุค7 (1984- 2003) ยุค8 (2004- 2023) ยุค9 (2024- 2043) เนื้อห า ระบบวัฏจักรและยุคของฮวงจุ้ย
 79. เราสามารถผูกดวงชะตากาเนิดของ บ ้าน จากทิศและยุคในขณะสร ้างบ ้าน หลังนั้น • ดวงชะตากาเนิดของบ ้าน จะแสดงให ้เห็นการหมุนเวียนของอิทธิพลฮวงจุ้ยที่จับ ต ้องไม่ได ้ ในแง่ที่สัมพันธ์กับบ ้าน เนื้อห า
 80. ภาพแสดงดวงชะตากาเนิดของ บ ้าน ที่สร ้างเสร็จ ในปี 1985 • ด ้านหน้าและด ้านหลังของบ ้าน หันไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกตามลาดับ • แต่ละจัตุรัสจะแทนแต่ละทิศ เนื้อห า
 81. ทุกช่องจะมีหมายเลขอยู่ 3 หมายเลข • หมายเลขที่มีขนาดใหญ่กว่าตรงกลาง มาจากยุคในระหว่างที่สร ้างบ ้านหลังนี้ • อีก 2 หมายเลขที่มีขนาดเล็กกว่า แทนอิทธิพลฮวงจุ้ยที่จับต ้องไม่ได ้ ซึ่งบ ้าน จะได ้รับจากทิศที่เฉพาะเจาะจง เนื้อห า
 82. หมายเลขเหล่านี้ เรียกกันทั่วไปว่า "ดาว" • ถึงแม ้ มันจะไม่มีความสัมพันธ์โดยตรง กับดาวฤกษ์และดาวพระเคราะห์ ในจักรวาลก็ตาม เนื้อห า
 83. • ดาวด ้านซ ้ายมือคือ "ดาวภูเขา" และดาวด ้านขวามือคือ "ดาวน้า" ซึ่งมาจากทิศของด ้านหลังและด ้านหน้าของ สิ่งก่อสร ้าง ตามลาดับ • โดยทั่วไปแล ้ว ดาวภูเขา จะมีอิทธิพลต่อสุขภาพของคนเรา ส่วนดาวน้า จะมีอิทธิพลต่อความมั่งคั่งร่ารวยและความ เจริญรุ่งเรือง เนื้อห า
 84. ดาวด ้านซ ้ายมือคือ "ดาวภูเขา" และดาวด ้านขวามือคือ "ดาวน้า" • ดาวภูเขา จะมีอิทธิพลต่อสุขภาพของคนเรา • ส่วนดาวน้า จะมีอิทธิพลต่อความมั่งคั่งร่ารวยและความ เจริญรุ่งเรือง เนื้อห า
 85. หลักการหนึ่งที่สาคัญมากและควร จดจา คือ ดาวภูเขาแห่งความเมตตา สามารถถูก "กระตุ้น" ให ้ส่งอิทธิพลดี ก็ต่อเมื่อมันอยู่ "บนภูเขา" กล่าวคือ ตาแหน่งของมัน ควรเป็นผนังหรือวัตถุที่อยู่ใกล ้นิ่ง สูง หรือเป็นปึกแผ่น เนื้อห า
 86. ดาวภูเขาแห่งความเมตตา สามารถถูก "กระตุ้น" ให ้ส่งอิทธิพลดี ก็ต่อเมื่อมันอยู่ "บนภูเขา" เนื้อห า
 87. ในทางตรงข ้าม • ดาวน้าที่ดี สามารถนาความมั่งคั่งร่ารวยและความเจริญรุ่งเรืองมา ให ้ ก็ต่อเมื่อมันอยู่ในตาแหน่งที่เปิด ของเหลว เคลื่อนไหว หรือไหล เนื้อห า
 88. ถ ้าคุณใช ้ห ้องทางทิศตะวันตก เป็นห ้องนอน จะดีที่สุด เนื้อห า • เพราะมันเป็นห ้องที่มิดชิดและมีความเป็นส่วนตัว ซึ่งเหมาะกับดาวภูเขาอย่างยิ่งนั่นเอง
 89. ส่วนทางเข ้าบ ้านนั้น ถ ้าอยู่ทางทิศตะวันออกได ้เป็นดี ที่สุด • เพราะประตู จะปล่อยให ้อากาศเข ้า และถือกันว่าอากาศเป็นของ ไหล จึงเท่ากับเปิดโอกาสให ้ดาว น้า นาความเจริญรุ่งเรืองเข ้ามา ในบ ้าน เนื้อห า
 90. ถ ้าคุณทาในทางตรงข ้าม เนื้อห า • สิ่งที่เราจะได ้คือ "ดาวน้าขึ้นภูเขา ดาวภูเขาตกน้า" ซึ่งเป็นฮวงจุ้ยที่เลวมาก และจะส่งผลร ้ายต่อสุขภาพและความเจริญรุ่งเรือง
 91. อย่างไรก็ตาม ควรตั้งข ้อสังเกตไว ้ด ้วยว่า พลังที่จับต ้องไม่ได ้ ต ้องมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล ้อมด ้าน กายภาพที่เป็นจริง มันจึงจะส่งอิทธิพลได ้ • ดังนั้นแม ้แต่ดวงชะตากาเนิดของบ ้านที่แย่มาก เราก็ยังสามารถฉวยประโยชน์จากมัน โดยให ้มันส่งอิทธิพลแห่งความเมตตาได ้อยู่ดี ถ ้าสภาพแวดล ้อมด ้านกายภาพของบ ้านดี และจัดการตกแต่งภายในของบ ้านให ้ดี เนื้อห า
 92. เสริ ม
 93. ขั้นพื้นฐาน #4 — 9 ดาว, ซาน หยวน เนื้อห า https://medium.com/@QiMenAlchemy/feng-shui-basic-9-stars-68ebb82241b1
 94. เมื่อเริ่มเข ้าสู่วิชาเฟิงสุ่ย (ฮวงจุ้ย) และ ฉีเหมินตุ้นเจี่ยแล ้ว • สิ่งหนึ่งจะที่ขาดไม่ได ้คือ ผังลั่วซู (洛書, luò shū) ซึ่งจะเป็นตาราง 9 ช่องที่มีเลขข ้างใน เนื้อห า
 95. วิชาฮวงจุ้ยหลายวิชา โดยเฉพาะ วิชาดาวเหิน ล ้วนใช ้..ผังลั่วซู..เป็นทฤษฎี พื้นฐานของวิชา • การจาผังให ้ได ้ จึงเป็นประโยชน์ต่อการจะศึกษาวิชานี้เป็นอย่างมาก เนื้อห า
 96. 洛書, luò shū, ลั่วซู — ผังลั่วซู เนื้อห า • ผังลั่วซู เป็นผังที่ใช ้บอกลาดับของหยิน/หยาง ของพลังในทิศ ต่าง ๆ • เป็นผังที่ใช ้แสดงความสมดุลของหยินหยาง ซึ่งจะเห็นว่า ไม่ว่าจะบวกกันแนวไหน แนวตั้ง, แนวนอน หรือ แนวทแยง ก็จะได ้ผลรวมเป็น 15 เสมอ เช่น แนวตั้ง คือ 9 + 5 + 1 = 15 แนวนอน คือ 3 + 5 + 7 = 15
 97. ผังนี้ เป็นผังสาคัญในวิชาเฟิงสุ่ย (ฮวง จุ้ย) • จึงเป็นเหตุให ้เมื่อเราจาผังนี้ได ้ จะช่วยให ้เราเรียนวิชาฮวงจุ้ยอย่างสบายชีวิตขึ้นอย่าง มาก เนื้อห า
 98. ดังนั้นในขั้นนี้ • จุดที่สาคัญคือ จาลาดับให ้ได ้ว่า เลขแต่ละตัวอยู่ตรง ทิศไหนบ ้าง • ก่อนจะเริ่มจา ต ้องจาไว ้1 ข ้อคือ คนจีนใช ้ทิศใต ้(S) อยู่ด ้านบน • ผังด ้านบน = ทิศใต ้| ด ้านล่าง = ทิศเหนือ เนื้อห า
 99. เวลาเราเริ่มต ้นลาดับ • เรามักจะเริ่มที่ตรงกลาง คือ 5 • จากนั้นก็ไปทางขวาล่างหรือ NW ก็คือ 6 • จากนั้นก็ขึ้นไปทางด ้านบนหรือ W ก็คือ 7 เนื้อห า
 100. เรามักจะเริ่มที่ตรงกลาง คือ 5 เนื้อห า
 101. จากนั้นก็ไปทางล่างซ ้ายหรือ NE ก็ คือ 8 • ขึ้นไปทางด ้านบนตรงกลาง หรือ S ก็คือ 9 • เนื่องจากมี 9 ดาว เมื่อครบ 9 แล ้วก็เริ่มกลับมา 1 ใหม่ • จากนั้นก็ลงมาด ้านล่าง ทิศ N ก็คือ 1 เนื้อห า
 102. จาก 1 ก็ไปขวาบน ทิศ SW ซึ่งเป็น 2 เนื้อห า • จากนั้นจึงไปด ้านซ ้ายกลาง ทิศ E เป็น 3 • แล ้วขึ้นไปซ ้านบน ทิศ SE เป็น 4
 103. ลาดับนี้คือ ลาดับของ ลั่วซู เนื้อห า • ซึ่งเป็นพื้นฐานของการ “เหินดาว” หรือ (การบินของ ดาว) • ในการขึ้นผังพลังงานในทิศต่าง ๆ ในวิชาดาวเหิน ก็จะอาศัยลาดับตาม..ผังลั่วซู..นี่เอง ในการเปลี่ยนแปลงดาวในทิศทางต่าง ๆ
 104. การจาลาดับนี้ได ้ • ช่วยทาให ้เราสามารถขึ้นผังดาวเหินได ้ง่านขึ้น, รู้ว่าดาวของแต่ละปี, แต่ละเดือน อยู่ที่จุดไหนของ อาคาร • จึงเป็นเรื่องสาคัญมากที่จาเป็นต ้องคุ้นเคย และจา ลาดับให ้ได ้ เนื้อห า
 105. 9 ดาว • จากผังลั่วซู ซึ่งมีเลข 1–9 ในวิชาฮวงจุ้ยของสาย เสวี่ยนคง ซึ่งวิชาดาวเหิน ก็เป็นหนึ่งในวิชาที่อยู่ในสายนี้ จะมีการกาหนดเลข 1–9 นี้ เข ้ากับดาว 9 ดวง, กาหนดสี, กาหนดธาตุให ้กับดาวทั้ง 9 ดวง เนื้อห า
 106. ดาวทั้ง 9 ดวงนี้ จะถูกกาหนดเลขและ ธาตุ ตามผังลั่วซู ที่ได ้แสดงไปแล ้วนี่เอง • ในสมัยก่อน บางทีเราก็เรียกว่า วิชา “ม่วงขาว” (紫白, zǐ bái, จื่อ ไป๋ ) [紫 = ม่วง, 白 = ขาว] ซึ่งมาจาก..สีดาวของดาว 9 และ ดาว 1 นี่เอง เนื้อห า
 107. ที่คุณต ้องจา หลัก ๆ ก็คือ ดาวเลข ไหน ธาตุอะไร • สาหรับสีของดาว และ ชื่อของดาวนั้น แค่ดูผ่าน ๆ ให ้คุ้นตาก็เพียงพอ เนื่องจากในสมัยโบราณ ในตารา จะเรียกดาวแต่ละดวง บางทีไม่ได ้เรียกตาม..หมายเลข แต่เรียกตาม..สี หรือ ชื่อดาว เช่น ดาวแดง เจอ ดาวม่วง เป็นต ้น เนื้อห า
 108. ดาวทั้ง 9 ดวง คือ เนื้อห า
 109. 1 ขาว ธาตุน้า — ทานหลัง 貪狼, tān láng, ทานหลัง เนื้อห า
 110. 2 ดา ธาตุดิน — จี้ว์เหมิน 巨門, jù mén, จี้ว์ เหมิน เนื้อห า
 111. 3 เขียวอ่อน (หยก) ธาตุไม้ — ลู่ ฉุน 祿存, lù cún, ลู่ ฉุน เนื้อห า
 112. 4 เขียวแก่ ธาตุไม้ — เหวินชีว์ 文曲, wén qū, เหวินชีว์ เนื้อห า
 113. 5 เหลือง ธาตุดิน — เหลียนเจิน 廉貞, lián zhēn, เหลียน เจิน เนื้อห า
 114. 6 ขาว ธาตุทอง — อู่ซีว์ 武曲, wǔ qū, อู่ ชีว์ เนื้อห า
 115. 7 แดง (เข้ม) ธาตุทอง — พั่วจวิน 破軍, pò jūn, พั่ว จวิน เนื้อห า
 116. 8 ขาว ธาตุดิน — จั๋วฝู่ 左輔, zuǒ fǔ, จั๋ว ฝู่ เนื้อห า
 117. 9 ม่วง ธาตุไฟ — โย่วปี้ 右弼, yòu bì, โย่ว ปี้ เนื้อห า
 118. หล่อแกคืออะไร 羅盤 ตอนที่ 10 ”หล่อแก” ชั้นที่ 3 洛書九星 ผังลั่วซู-กิวแช เนื้อห า https://bit.ly/3I9LZfV
 119. สาหรับหล่อแกสาหรับดูฮวงจุ้ย จะมีชั้นที่เป็นระบบ 9 ดาว (กิวแช) อยู่ 2 ระบบ • ระบบแรก เรียกว่า”หล่อซูจิ่วซิง-หลกจือกิ้วแช” 洛書九星 หรือผังล่อซู 9 ดาว • กับอีกระบบ เรียกว่า”ตี้หมู่ฟานกว ้าจิ่วซิง-ตี่บ ้อฮ ้วงข่วยกิวแช” 地母翻卦九星 หรือแม่ธรณีพลิกกว ้า 9 ดาว หรือบางทีก็เรียกว่า”จว ้อซานจิ่วซิง-จ่อซัวกิ้วแช” 坐山九星 หรือ 9 ดาวประทับภูผา เนื้อห า
 120. “หลกจือกิ้วแช” 洛書九星 มี 9 ดาวดังนี้ (1)白水 ไป๋ -แป๊ ะ -สีขาว ธาตุน้า (2)黑土 เฮย-เฮ็ก -สีดา ธาตุดิน (3)碧木 ปี้-เพ็ก -สีเขียวอ่อน ธาตุไม ้ (4)绿木 ลวี่-เล็ก -สีเขียว ธาตุไม ้ (5)黄土 หวง-อึ๊ง -สีเหลือง ธาตุดิน (6)白金 ไป๋ -แป๊ ะ -สีขาว ธาตุทอง (7)赤金 ชื่อ-เฉี๊ยะ -สีแดง ธาตุทอง (8)白土 ไป๋ แป๊ ะ -สีขาว ธาตุดิน (9)紫火 ฉื่อ-จี้ -สีม่วง ธาตุไฟ เนื้อห า
 121. “จ่อซัวกิ้วแช” 坐山九星 หรือ 9 ดาวประทับภูผา มี 9 ดาวดังนี้ (1)ดาวทันหลาง(ทัมลั้ง) 貪狼 (2)ดาวจวี้เหมิน(กื้อมึ้ง) 巨門 (3)ดาวลวี่ฉุน-(ลกซุ้ง) 祿存 (4)ดาวเหวินฉวี่(บุ้งเข็ก)文曲 (บางที่ใช ้เป็นดาวเหวินชาง (บุ่งเชียง)文昌星) (5)ดาวเหลียนเจิน(เนี้ยมเจ็ง) 廉貞 (6)ดาวอู่ฉวี่(บู้เข็ก) 武曲 (7)ดาวพั่วจวิน(ผั่วกุง) 破軍 (8)ดาวจว๋อฝู่ (จ ้อหู) 左輔 (9)ดาวโย่วปี้(อิ๋วติก) 右弼 เนื้อห า
 122. ระบบหล่อซูเก ้าดาว • สาหรับดูฮวงจุ้ย ใช ้เพื่อจับคู่กับจานหล่อแกระบบเสวียนคง玄空飛星 หรือ กว ้าทั้ง 8 玄空大原卦 เพื่อดูว่าตาแหน่งวังใด(宫位) หรือเรือนใดเป็นเรือน “ตังวั่ง”當旺หรือเรือนรุ่งโรจน์ • ตัวอย่าง เช่นในยุค 1 ดาว 1 สถิตทิศเหนือ ซึ่งมี 3 ทิศย่อยคือ หยิ่ม-จื้อ-กุ่ย 壬子癸 ดังนั้นในยุค 1 ทิศเหนือ จึงเป็นเรือนรุ่งโรจน์ เนื้อห า
 123. ยุค 1 ดาว 1 สถิตทิศเหนือ ซึ่งมี 3 ทิศย่อยคือ หยิ่ม-จื้อ-กุ่ย 壬子 癸 เนื้อห า
 124. ความหมายของ ผังล่อซู 9 ดาว 洛書九星 • จากตานานโบราณ มีเต่าวิเศษโผล่ขึ้นมาจากแม่น้า • หลังเต่า ปรากฏว่ามีจุดและลวดลายต่างๆ (ลั่วซู) และจานวนจุดต่างๆเหล่านี้ สามารถแบ่งลงเป็นตารางได ้9 ช่อง ไม่ว่าจะบวกไปทางแนวตั้ง แนวนอน แนวทแยง ก็ล ้วนรวมกันได ้15 เสมอ เนื้อห า
 125. หลังเต่า ปรากฏว่ามีจุดและลวดลายต่างๆ (ลั่วซู) เนื้อห า
 126. ไม่ว่าจะบวกไปทางแนวตั้ง แนวนอน แนวทแยง ก็ล ้วนรวมกันได ้15 เสมอ เนื้อห า
 127. สูตรการท่องจาผังล่อซู 9 ดาว • มีดังนี้ 帶九履一、左三右七、二四為肩、六八為足 เข็มขัด 9 รองเท ้า1, ซ ้าย 3 ขวา 7 ,2 กับ 4 เป็นบ่า ไหล่ ,6 กับ 8 เป็นเท ้าทั้งสอง เนื้อห า
 128. ผังล่อซู..นี้ บางทีก็เรียกว่า ผังก่อกาเนิด หรือไม่ก็เรียกว่า ผังแห่งแผ่นดิน • ไม่ว่าจะบวกกันไปทิศทางไหน ก็ล ้วนรวมกันได ้จานวน 15 เสมอ • และตาราง 9 ช่องนี้ การจัดวางจานวน 1-9 นี้ ก็ได ้ใช ้หลักการจัดเรียงลาดับทิศทาง จาก “ผังปา-กว ้า-หลังฟ้า” 后天八卦 เป็นหลัก ในการจัดวาง เนื้อห า
 129. 24 ภู (หลังฟ้า) เสริ ม
 130. ผังล่อซู่..ใน..หล่อแก..สาหรับดูฮ วงจุ้ยนี้ มีการจัดวางกลุ่มดาว 5 ไว ้ตรง กลาง ส่วนที่เหลือ 8 ช่องหรือ 8 เรือน 八宫 เป็นตัวแทนของ ทิศทั้ง 8 ตามแผนผัง “ปา-กว ้า-หลังฟ้า” 后天八卦 ดังนี้ • 坤(☷) “คุง” -ครองทิศตะวันตกเฉียงใต ้ 坤 為西南、 • 離(☲) “ลี้” -ครองทิศใต ้ 離為正南、 • 巽(☴) “สุ่ง” -ครองทิศตะวันออกเฉียงใต ้巽為 東南、 • 震(☳) “จิ้ง” -ครองทิศตะวันออก 震為正 東、 เนื้อห า
 131. • 艮(☶) “กึ่ง” -ครองทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 艮 為東北、 • 坎(☵) “ขั้ม”-ครองทิศเหนือ 坎為正 北、 • 乾(☰) “เคี้ยง”-ครองทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 乾 為西北、 • 兌(☱) “ต๋วย”-ครองทิศตะวันตก 兌為正 西 เนื้อห า
 132. ความหมายของดาวทั้ง 9 เนื้อห า
 133. ตามรูปภาพประกอบ • ในตารางของผังก่อกาเนิด มีเลขของกลุ่มดาวทั้ง 9 ดังนี้ (2、9、4、7、5、3 、6、1、8) เนื้อห า
 134. เนื่องจากผังล่อซู ใช ้ทฤษฎีหลังฟ้าเป็นหลัก • ดังนั้นตัวเลขกลุ่มดาว จึงเป็นตัวแทนของกว ้าหลังฟ้าทั้ง 8 ซึ่งหมายถึง (1)จานวนตัวเลข (2)เรือนที่กว ้าครองอยู่ (3)ทิศทางทั้ง 8 (4)ธาตุทั้ง5 (5) พลังอิมเอี๊ยง (6) สีต่างๆ เนื้อห า
 135. ดังนั้นเพื่อการทาความเข ้าใจให ้ ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น • หากต ้องการดูฮวงจุ้ยให ้เก่ง เราจาเป็นที่จะต ้องท่องจา 6 ข ้อข ้างต ้น ให ้แม่นยาเสียก่อน เนื้อห า
 136. 1.ดาวทันหลาง(ทัมลั้ง)貪狼 • จานวนคือ 1, เป็นตัวแทนของ..ขั้ม..ข่วย坎(☵), • สถิตในเรือนขั้มเก็ง 屬坎宮, • ครองทิศเหนือ,ธาตุน้า,สีขาว,พลังเอี๊ยง • ส่วนมาก มักเรียกว่า 一白水星 เจ็กแป๊ ะจุ้ยแช เนื้อห า
 137. จานวนคือ 1, เป็นตัวแทนของ..ขั้ม..ข่วย坎(☵) เนื้อห า
 138. 2.ดาวจวี้เหมิน(กื้อมึ้ง)巨門 • จานวนคือ 2, เป็นตัวแทนของ..คุง..ข่วย坤(☷), • สถิตในเรือนคุงเก็ง 屬坤宮, • ครองทิศตะวันตกเฉียงใต ้,ธาตุดิน,สีดา,พลังอิม • ส่วนมากมักเรียกว่า 二黑土星 ยี่เฮ็กโถ่วแช เนื้อห า
 139. จานวนคือ 2, เป็นตัวแทนของ..คุง..ข่วย坤(☷) เนื้อห า
 140. 3.ดาวลวี่ฉุน-(หลกซุ้ง)祿存 เนื้อห า • จานวนคือ 3, เป็นตัวแทนของ..จิ้ง..ข่วย震(☳), • สถิตในเรือนจิ้งเก็ง 屬震宮, • ครองทิศตะวันออก ,ธาตุไม ้,สีเขียวอ่อน,พลังเอี๊ยง • หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า 三碧木星 ซาเพ็กบักแช
 141. จานวนคือ 3, เป็นตัวแทนของ..จิ้ง..ข่วย震(☳) เนื้อห า
 142. 4.ดาวเหวินชาง(บุ่งเชียง)文昌 • จานวนคือ 4, เป็นตัวแทนของ..สุ่ง..ข่วย巽(☴), • สถิตในเรือนสุ่งเก็ง 屬巽宮, • ครองทิศตะวันออกเฉียงใต ้,ธาตุไม ้,สีเขียว,พลังอิม • หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า 四綠星 สี่เหล็กแช เนื้อห า
 143. จานวนคือ 4, เป็นตัวแทนของ..สุ่ง..ข่วย巽(☴) เนื้อห า
 144. 5.ดาวเหลียนเจิน(เนี้ยมเจ็ง)廉貞 เนื้อห า • จานวนคือ 5, เป็นตัวแทนของศูนย์กลางฟ้า, ไม่มีข่วย, • สถิตในเรือนตงเก็ง 中宮(จุดศูนย์กลาง), • ครองทิศกลางฟ้า,ธาตุดิน,สีเหลือง,พลังเป็นกลาง • หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า 五黃星 โหวงอึ๊งแช
 145. จานวนคือ 5, เป็นตัวแทนของศูนย์กลางฟ้า, ไม่มีข่วย เนื้อห า
 146. 6.ดาวอู่ฉวี่(บู้เข็ก)武曲 เนื้อห า • จานวนคือ 6, เป็นตัวแทนของ..เคี้ยง..ข่วย乾(☰), • สถิตในเรือนเคี้ยงเก็ง 屬乾宮, • ครองทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ,ธาตุทอง,สีขาว ,พลังเอี๊ยง • หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า 六白金星 หลักแป๊ ะกิมแช
 147. จานวนคือ 6, เป็นตัวแทนของ..เคี้ยง..ข่วย乾 (☰) เนื้อห า
 148. 7.ดาวพั่วจวิน(ผั่วกุง) 破軍 เนื้อห า • จานวนคือ 7, เป็นตัวแทนของ..ต๋วย..ข่วย兌(☱), • สถิตในเรือนต๋วยเก็ง 屬兌宮, • ครองทิศตะวันตก ,ธาตุทอง,สีแดง,พลังอิม • หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า 七赤金星 ฉิกเฉียะกิมแช
 149. จานวนคือ 7, เป็นตัวแทนของ..ต๋วย..ข่วย兌(☱) เนื้อห า
 150. 8.ดาวจว๋อฝู่ (จ้อหู)左輔 เนื้อห า • จานวนคือ 8, เป็นตัวแทนของ..กึ่ง..ข่วย艮(☶), • สถิตในเรือนกึ่งเก็ง 艮宮, • ครองทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ,ธาตุดิน,สีขาว ,พลังเอี๊ยง • หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า 八白土星 โป๊ ยแป๊ ะโท่วแช
 151. จานวนคือ 8, เป็นตัวแทนของ..กึ่ง..ข่วย艮(☶) เนื้อห า
 152. 9.ดาวโย่วปี้(อิ๋วติก) 右弼 เนื้อห า • จานวนคือ 9, เป็นตัวแทนของ..ลี้..ข่วย離(☲), • สถิตในเรือนลี้เก็ง離宮, • ครองทิศใต ้ ,ธาตุดิน,สีม่วง,พลังอิม • หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า 九紫火星 เก ้าจี้ฮ่วยแช
 153. จานวนคือ 9, เป็นตัวแทนของ..ลี้..ข่วย離(☲) เนื้อห า
 154. ปา-กว ้า (หลังฟ้า) เนื้อห า
 155. คุณลักษณะของผังล่อซู 9 ดาว เนื้อห า • ดังจะเห็นได ้ว่า ผังล่อซู ก็มีการแบ่งเป็นหยินห ยาง(อิม-เอี๊ยง) เหมือนกัน • เลขคี่ หมายถึง หยาง (+) เลขคู่ หมายถึง หยิน (- ) - + - + + + - + -
 156. สาหรับการทานายในวิชา..อี้จิง ก็จาเป็นต ้องใช ้..กว ้า(ข่วย) เป็น หลัก เนื้อห า • ในทานองเดียวกัน เมื่อใช ้กับการดูฮวงจุ้ย หรือเมื่อต ้องการทานาย ก็จะต ้องใช ้ความหมาย ที่เกี่ยวข ้องกับ ล่อซู..ทั้ง 9 ดาว..ด ้วย
 157. 1.ดาวเจ๊กแป ๊ ะทัมลั้งแช 一白貪狼 星 มีอิทธิพลต่อสรรพสิ่งต่างๆ ตามความหมายของ(☵)ขั่มข่วย 坎卦 มีดังต่อไปนี้ • นภาลักษณ์天象: หมายถึง ดาวจันทร์ ฝน รุ้ง เมฆ น้าค ้างแข็งและหิมะ และฤดูหนาว • ปฐพีลักษณ์地象: หมายถึง แม่น้า ทะเลสาบ ลาธาร มหาสมุทร น้าพุ บ่อน้าและหนองบึง คูน้า และที่ชื้นแฉะ เนื้อห า
 158. นภาลักษณ์天象: หมายถึง ดาวจันทร์ ฝน รุ้ง เมฆ น้าค ้างแข็งและหิมะ และฤดูหนาว เนื้อห า
 159. นภาลักษณ์天象: หมายถึง ดาวจันทร์ ฝน รุ้ง เมฆ น้าค ้างแข็งและหิมะ และฤดูหนาว เสริ ม
 160. มนุษยลักษณ์人象: • หมายถึง ชายวัยกลางคน คนขี้เมา คนพายเรือ ผู้กล้าในยุทธภพ เป็นพระภิกษุสงฆ์และนักบวชลัทธิเต๋า เป็นโจรและโสเภณี ทหารในกองทัพ เนื้อห า
 161. มนุษยลักษณ์人象: เสริ ม
 162. รูปลักษณ์หมายถึง • การลอยขึ้นและการแกว่งไป มา เส ้นโค ้งและเส ้นตรง • หยางทาให้ตรงและหยินทา ให้โค้ง • หมายถึงอวัยวะของมนุษย์ รวมทั้งหู เลือด ไต ผม และ ไขมัน เนื้อห า
 163. วัตถุลักษณ์物象: เนื้อห า หมายถึง • สีดาหรือสีน้าเงิน และรูปร่างเหมือนคลื่นหรือเหมือนคันธนู • อาคาร หอคอย ประภาคาร โรงแรม ชาและไวน์ ซ่อง โสเภณี โรงอาบน้า • สัตว์ต่างๆ ได ้แก่ หมู ปลา สัตว์น้า หอยทาก กวาง จิ้งจอก หนอน และหนู • พืชได ้แก่ พืชน้า และผักหญ ้าแคระ • อาหารได ้แก่ ไวน์ เนื้อสัตว์ อาหารทะเล ซุป และ น้าส ้มสายชู • เครื่องใช ้ในครัวคือภาชนะใส่ไวน์และน้า
 164. วัตถุลักษณ์物象: เสริ ม
 165. 2.ดาวยี่เฮ็กกื้อมึ้งแช 二黑巨門星 เนื้อห า มีอิทธิพลต่อสรรพสิ่งต่างๆ ตามความหมายของ(☷) คุงข่วย 坤卦 มีดังต่อไปนี้ • นภาลักษณ์天象: หมายถึง เมฆครึ้ม หมอก น้าค ้างแข็ง ภูมิอากาศอยู่ระหว่างฤดูร ้อนและฤดูใบไม ้ร่วง • ปฐพีลักษณ์地象: หมายถึง แผ่นดิน ทุ่งนา ชนบท และที่ราบ บ ้านเรือนที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต ้ ตรอกซอยที่มืดมิด ป่ าทึบ และมุมมืด
 166. นภาลักษณ์天象: หมายถึง เมฆครึ้ม หมอก น้าค ้างแข็ง ภูมิอากาศอยู่ระหว่างฤดูร ้อนและฤดู ใบไม ้ร่วง เนื้อห า
 167. ปฐพีลักษณ์地象: เสริ ม
 168. มนุษยลักษณ์人象: เนื้อห า หมายถึง แม่ผู้ให ้เกิดและแม่เลี้ยง • เกษตรกร ชาวชนบท • คนชรา ฝูงชน คนที่มีพุง แม่ชี • ข ้าราชการระดับสูง เจ ้าพระยา ผู้สอน ครูอาจารย์ • แม่หม้าย คนชั้นต่า ความนุ่มนวลและเงียบสงบ อวัยวะของร่างกายมนุษย์ ได ้แก่ ช่องท ้อง ม ้าม กระเพาะอาหาร และเนื้อ
 169. มนุษยลักษณ์人象: เสริ ม
 170. วัตถุลักษณ์物象: เนื้อห า หมายถึง มีรูปร่างกว ้างและเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีสีเหลือง สีเหลือง และสีดา • บ ้านเรือน หมู่บ ้าน บ ้านไร่ปลายนา บ ้านเตี้ยๆ คันนา โกดัง • วัง เมือง กาแพง และสุสาน • สัตว์ต่างๆ ได ้แก่ วัว วัว ลูกแกะ แกะ ลิง ม ้าตัวเมีย • สาหรับพืช จะเป็นฝ้าย เมล็ดพืช ไหม • ด ้ามไม ้เครื่องถ ้วยชาม ของสี่เหลี่ยม ของแบน ของ ใหญ่ เครื่องปั้นดินเผา • รถยนต์ เครื่องมือทาฟาร์ม จานขนาดใหญ่ ฯลฯ
 171. เสริ ม
 172. 3.ดาวซาเพ็กหลกจุ้งแช 三碧祿 存星 เนื้อห า มีอิทธิพลต่อสรรพสิ่งต่างๆ ตามความหมายของ(☳) จิ้งข่วย 震卦 มีดังต่อไปนี้ • นภาลักษณ์天象: หมายถึง ฟ้าร ้อง สภาพอากาศของฤดูใบไม ้ผลิ • ปฐพีลักษณ์地象: หมายถึง ภูเขาสูงตระหง่าน สวยงาม และเขียวขจี ถนนสายหลัก ตลาดที่มีคนพลุกพล่าน
 173. ปฐพีลักษณ์地象: เสริ ม
 174. มนุษยลักษณ์人象: เนื้อห า หมายถึง ลูกชายคนโต • ยศศักดิ์ ผู้พิพากษา ตารวจ นายพล • นักธุรกิจ โจร • ลักษณะแข็งแรงและตรงไปตรงมา อวัยวะของมนุษย์ ได ้แก่ เท ้า เสียง ตับ และเส ้นผม
 175. มนุษยลักษณ์人象: เสริ ม
 176. วัตถุลักษณ์物象: เนื้อห า หมายถึง รูปร่างเป็นไม ้ทรงสูงและตรง สีฟ้าและสีเขียว • บ ้านเรือนเป็นอาคารสูงและศาลา • สัตว์ต่างๆ ได ้แก่ มังกร งู นกกระเรียน และนกกระสา • สาหรับพืชก็คือ ต ้นไม ้ ป่ าไม ้ และป่ าไผ่ • เสา คาน ซุ้มประตู • เครื่องตัด เช่น มีด • เครื่องดนตรีจากไม ้ไผ่และไม ้ • รถศึก สะพานใหญ่ เสาโคมไฟ เจดีย์สูง
 177. วัตถุลักษณ์物象: เสริ ม
 178. 4.ดาวสี่เหล็กบุ่งเชียงแช 四綠文 昌星 เนื้อห า มีอิทธิพลต่อสรรพสิ่งต่างๆ ตามความหมายของ(☴) สุ่งข่วย 巽卦 มีดังต่อไปนี้ • นภาลักษณ์天象: หมายถึง ลม สภาพอากาศระหว่างฤดูใบไม ้ผลิและฤดูร ้อน • ปฐพีลักษณ์地象: หมายถึง สถานที่ที่มีพืชพรรณที่เขียวชอุ่ม ดอกไม ้ ผลไม ้ สวนผักและสวนป่ า
 179. ปฐพีลักษณ์地象: เสริ ม
 180. มนุษยลักษณ์人象: เนื้อห า • หมายถึง ลูกสาวคนโต แม่หม ้าย • การบาเพ็ญพรตในภูเขาและป่ าไม ้เพื่อเป็นเซียน • แม่ชี คนงานหญิง และนางพยาบาล หมายถึงความอ่อนโยนและความเชื่องช ้า หมายถึงนักอ่านนักเขียน บัณฑิต ข ้าราชการ นักโทษ นางสนม และเจ ้าหน้าที่หรือข ้าราชการที่มั่งคั่ง คนรวย สาหรับอวัยวะของมนุษย์ คือ ตาขาว ลมหายใจ ต ้น ขา และใบหน้าที่หมดจดงดงาม
 181. มนุษยลักษณ์人象: เสริ ม
 182. วัตถุลักษณ์物象: เนื้อห า หมายถึง มีรูปร่างเป็นเชือก สีเป็นสีเขียวมรกต • บ ้าน วัดที่มีชานยื่นออกมาเพื่อชมทิศทัศน์ บ้านในป่ าเขาลาเนาไพร บ ้านที่หันไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ้ • สาหรับสัตว์ ได ้แก่ ไก่ งู ห่าน เป็ด และหนอน • สาหรับพืช จะเป็นไม ้พุ่มแคระ ต ้นป่ าน และต ้นชา • เครื่องใช ้ในบ ้าน เช่น เชือก เถาวัลย์ วัตถุยาว ธูป ขนนก พัด งานฝีมือ
 183. วัตถุลักษณ์物象: เสริ ม
 184. 5.ดาวโหงวอึ๊งเนี้ยมเจ็งแช 五黃廉 貞 เนื้อห า • หรือ โหงวอึ๊งโถ่วแช五黃土星 (ไม่มีข่วย) • สถิตในเรือนตงเก็ง 中宮 (จุดศูนย์กลาง), • ครองทิศกลางฟ้า
 185. มีอิทธิพลต่อสรรพสิ่งต่างๆ มี ดังต่อไปนี้ เนื้อห า • ดาวนี้ ไม่มีคุณลักษณะใดใด เหมือนดาวอื่นๆ • หมายถึง การเป็นหม ้าย, • ให ้ผลร ้ายต่อลูกหลานที่เป็นชาย, • การอักเสบ, โรคไต, กามโรค, โรคมะเร็ง, โรคเนื้องอก , โรคที่เกิดจากการอุดตัน, อุบัติเหตุ
 186. การอักเสบ, โรคไต, กามโรค, โรคมะเร็ง, โรคเนื้องอก, โรคที่เกิดจากการอุดตัน, อุบัติเหตุ เสริ ม
 187. 6.ดาวหลักแป ๊ ะบู้เข็กแช 六白武 曲星 มีอิทธิพลต่อสรรพสิ่งต่างๆ ตามความหมายของ(☰) เคี้ยงข่วย 乾卦 มีดังต่อไปนี้ • นภาลักษณ์天象: หมายถึงท ้องฟ้าและพลังหยางบริสุทธิ์ หมายถึงหิมะและลูกเห็บ ภูมิอากาศคือฤดูใบไม ้ร่วงและฤดูหนาว เนื้อห า
 188. ปฐพีลักษณ์地象: หมายถึง ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ • เมืองหลวง เมืองขนาดใหญ่ สถานที่ประกาศชัย ชนะ ที่สูง • รูปร่างกลมและอยู่สูง • สถานที่ต่อสู้ เนื้อห า
 189. ปฐพีลักษณ์地象: เสริ ม
 190. วัตถุลักษณ์物象: เนื้อห า หมายถึงรูปร่างกลม สีขาว สีดา สีเหลือง และสีแดง และทิศตะวันตกเฉียงเหนือ • ตัวบ ้านเป็นห ้องโถงสูงใหญ่ ระเบียง หอคอย • สัตว์ ได ้แก่ ม ้า ช ้าง สิงโต หงส์ นกอินทรี สุนัข และ หมู • พืชพรรณ เช่น ผลไม ้ในสวน (ผลไม ้ แตง ฯลฯ) • เครื่องใช ้ต่างๆ ได ้แก่ เครื่องประดับ อัญมณี หยก มงกุฎ กระจกทรงกลม ระฆัง คริสตัล • เหรียญโลหะ อาวุธ ดาบ และของที่มีลักษณะแข็ง
 191. วัตถุลักษณ์物象: เสริ ม
 192. 7.ดาวชิกเฉี๊ยะผั่วกุงแช 七赤破 軍星 เนื้อห า มีอิทธิพลต่อสรรพสิ่งต่างๆ ตามความหมายของ(☱) ต๋วยข่วย 兌卦 มีดังต่อไปนี้ • นภาลักษณ์天象: หมายถึงน้าฝน หมอก และอุกกาบาต ภูมิอากาศคือฤดูใบไม ้ร่วง • ปฐพีลักษณ์地象: หมายถึงทิศตะวันตก ห ้วย หนอง คลอง บึง ริมฝั่งน้า บ่อน้าที่แห ้งขอด บ่อน้าที่ถูกถมแล ้ว ภูเขาที่ยุบตัวลง
 193. ปฐพีลักษณ์地象: เสริ ม
 194. มนุษยลักษณ์人象: เนื้อห า หมายถึง ลูกสาวคนเล็ก • บ ้านหลังเล็ก • นางสนม ทาส พ่อมด • นักเต ้น นักแสดง ล็อบบี้ยิสต์ และแม่สื่อ • ผลกาไร • พูดเก่ง ร่าเริง • คล ้อยตามไปกับฝูงชน • คาพูดที่ชั่วร ้าย หน้าซื่อใจคด กระทาสิ่งที่ผิด • การโฆษณาชวนเชื่อและการวิ่งเต ้น • การใส่ร ้ายป้ายสี และหมิ่นประมาท
 195. มนุษยลักษณ์人象: เนื้อห า • อวัยวะของมนุษย์ ได ้แก่ ปาก ลิ้น คอ ปอด กระเพาะปัสสาวะ อวัยวะเพศ เสมหะ และน้าลาย
 196. วัตถุลักษณ์物象: เนื้อห า • หมายถึง ข้อบกพร่องด้านรูปร่าง (รอยบาก ขอบหายไป มุมหายไป ผนังหายไป ฯลฯ) • สีขาว • ที่อยู่อาศัยคือ บ ้านหันหน้าไปทิศตะวันตก และ บ ้าน ริมบึง • จาพวกสัตว์ ได ้แก่ แกะ ปลา ไก่ นก กวาง ลิง เสือ และเสือดาว • อาหารเป็นประเภทขนมหวาน ลูกอมและขนมเปี๊ ยะ • เครื่องใช ้ในครัว ได ้แก่ มีด ขวาน จอบ ช ้อนส ้อม ถ ้วย ไวน์ แจกัน • เครื่องประดับทองและเงิน
 197. วัตถุลักษณ์物象: เสริ ม
 198. 8.ดาวโป ๊ ยแป ๊ ะจ้อหูแช 八白左輔 星 มีอิทธิพลต่อสรรพสิ่งต่างๆ ตามความหมายของ(☶) กึ่งข่วย 艮卦 มีดังต่อไปนี้ • นภาลักษณ์天象: หมายถึงเมฆ หมอก ดวงดาว และควัน ภูมิอากาศอยู่ระหว่างฤดูหนาวและฤดูใบไม ้ผลิ • ปฐพีลักษณ์地象: หมายถึงภูเขาหิน ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เมืองในหุบภูเขา ทางขึ้นเขา ลานภูเขา เนินเขา และ สุสาน เนื้อห า
 199. ปฐพีลักษณ์地象: เสริ ม
 200. มนุษยลักษณ์人象: หมายถึง ลูกชายคนเล็ก บ ้านหลังเล็ก สุภาพบุรุษ เด็กชายในวัยเรียน • ชาวเขา • คนเกียจคร ้าน ญาติ คนรับใช ้และผู้ค้าประกัน ความสงบสุข นิ่ง ลังเลใจ สงสัย และความเศร ้าโศก สาหรับอวัยวะของมนุษย์ เช่น มือ นิ้ว หลัง จมูก ซี่โครง ม ้าม กระเพาะ และกระดูก เนื้อห า
 201. มนุษยลักษณ์人象: เสริ ม
Publicité