Digitaalisen talouden mittaamisen haasteet – seminaari 30.6.2017

Suomen Pankki
Suomen PankkiSuomen Pankki
Onko digitalisaatio rikkonut
bruttokansantuotteen?
Eljas Tuomaala, yliaktuaari
TK / SP –digitalisaatioseminaari 30.6.2017
Sisältö
1. Johdanto
2. Tilinpidon tuotantoraja – mitä bkt sisältää ja mitä ei
3. Digitalisaation mittaushaasteet
– Digitaaliset välityspalvelut
– Ilmaiset, mainosrahoitteiset ja muut digitaaliset palvelut
– Alusta-, jakamis- ja keikkatalous
– Investoinnit ja aineeton pääoma
– Luokitukset
4. Johtopäätökset
29.6.2017 Eljas Tuomaala2
1. Johdanto
- Käsitteitä on lukuisia
– Digitalisaatio, internet-
talous, jakamistalous,
esineiden internet (IoT),
jne.
- Koskettaa sekä yrityksiä että
kotitalouksia
– Kulutus verkossa
– Kulutustuotteiden
muuttuminen fyysisistä
digitaalisiksi
– Yritysten sähköiset
myyntikanavat, IoT,
kehittynyt analytiikka
29.6.2017 Eljas Tuomaala4
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Internetin käyttö yrityksissä
Laajakaista, % yrityksistä
Vähintään 10 Mbit/s internet yhteys, % yrityksistä
Lähde: Tietotekniikan käyttö yrityksissä –tilasto,
Tilastokeskus
Mitä haluttiin selvittää?
-Työryhmän selvityksen taustalla monia kysymyksiä
-Huomioiko kansantalouden tilinpito digitalisaation?
-Mittaako bkt digitalisaatiota ”oikein”?
-Jääkö jotain huomioimatta?
29.6.2017 Eljas Tuomaala5
Internet-talouden laajuus – 3 näkökulmaa
Internet-
talous
Suora vaikutus:
toimialat, jotka
liittyvät
läheisesti
internetiin
Dynaaminen
vaikutus:
internetin
vaikutus kaikkiin
toimialoihin Epäsuora
vaikutus:
Kuluttajan hyöty
tai sosiaalinen
hyvinvointi
29.6.2017 Eljas Tuomaala6
BKT
Suora vaikutus: ICT-sektorin arvonlisäys,
prosenttia koko taloudesta 2013
29.6.2017 Eljas Tuomaala7
Lähde: OECD Digital Economy Outlook 2015
Epäsuora vaikutus: henkilöstön internetin
käyttö yrityksissä 2016
29.6.2017 Eljas Tuomaala8
Lähde:
Tietotekniikan
käyttö yrityksissä
–tilasto,
Tilastokeskus
2. Tilinpidon tuotantoraja – mitä bkt sisältää
ja mitä ei
Miksi tuotantoraja on tärkeä?
• Yrityksissä ja kotitalouksissa tehtävän työn raja on hämärtynyt
– Tuotanto kotitalouksista markkinoille -> bkt kasvaa (+)
– Tuotanto markkinoilta kotitalouksille -> bkt supistuu (-)
• Digitalisaatio on muuttanut toimintatapoja merkittävästi
– Kotitaloudet tuottavat itselleen ja muille palveluita
• Omaan käyttöön: Matkanvarauspalvelut, verkkopankki
• Muille: Kuljetus- ja majoituspalvelut
29.6.2017 Eljas Tuomaala10
Tuotantorajan soveltamisesta
• Tilinpidon manuaalit määrittävät kehikon
– YK:n kansantalouden tilinpidon suositus (SNA 2008) sekä
Euroopan Unionin säätämä Euroopan kansantalouden
tilinpitojärjestelmä (EKT 2010)
• Kotitalouksien tuotanto - mitä lasketaan bkt:een?
– Markkinatuotanto sisältyy bkt:een
– Rajanveto: Omaan käyttöön tuotetut tavarat ja palvelut
• Mukana: maataloustuotanto ja asuntojen rakentaminen,
omistusasuntojen laskennallinen asumispalvelu sekä
kotitaloushenkilöstön palvelut
• Ei mukana: Palkaton kotitaloustyö
29.6.2017 Eljas Tuomaala11
Markkinat
tuottavat
Kotitalous
tuottaaSisältyyBKT:een
EisisällyBKT:een
- palkattu
lastenhoitaja
- matkatoimiston
tuottama
matkanvarauspalvelu
- palkaton
kotitaloustyö
- itse tuotettu
matkanvarauspalvelu
29.6.2017 Eljas Tuomaala12
Esimerkki tuotantorajasta
Paul Samuelson: “GDP falls when a man marries his maid”
3. Digitalisaation mittaushaasteet
Digitaaliset välityspalvelut
• Verkossa tapahtuva kaupankäynti
– Sisältyy bkt:een, mutta tapahtuu siirtymä perinteisestä
palvelusta web-pohjaiseen palveluun
– Matkatoimistot, verkkokaupat, joukkorahoitus ym.
– Ansaintamallit ovat moninaisia
• Jälleenmyynti, välityspalkkio, mainostulot
• Verkkokaupan mittaamisen haasteet
– Myyjä voi olla kotimainen tai ulkomainen
– Aineistoista vaikea erottaa verkkokaupan osuutta
• Etenkin yksityishenkilöiden ostot ulkomaisilta
talousyksiköiltä
29.6.2017 Eljas Tuomaala14
Ilmaiset, mainosrahoitteiset ja tilauspalvelut
1. Vapaaehtoistyönä tuotettavat ilmaishyödykkeet (Linux ja
Wikipedia)
• Ei lasketa bkt:een, koska tuottaminen tapahtuu ilmaiseksi
2. Mainostuloilla rahoitettavat käyttäjille ilmaiset digitaaliset
palvelut (Facebook, Youtube, jne.)
• Ei ole uusi ilmiö: mainosrahoitteiset televisiokanavat
• Mainostettavien tuotteiden kulutus näkyy välillisesti bkt:ssa
(tuotteiden ostot)
• Ilmaispalvelun tarjoavan yrityksen saamat mainostulot
näkyvät suoraan yrityksen kotimaan bkt:ssa
3. Tilauspalvelut (Netflix, jne.)
• Suora vaikutus yrityksen kotimaan bkt:een
29.6.2017 Eljas Tuomaala15
Mainosrahoitteisten palvelujen näkyminen
tilinpidossa
Kuluttaja
Mainostava yritysIlmaispalveluyritys
29.6.2017 Eljas Tuomaala16
Ostaa tuotteen:
Kotitalouksien
kulutusta
Käyttää
ilmaispalvelua:
ei ole kulutusta
Mainostilan osto ja myynti:
yritysten välistä
tuotantotoimintaa
Alusta-, jakamis- ja keikkatalous
- Useita erilaisia toimintoja
– Airbnb, Uber, aikapankit,
käytettyjen tavaroiden
kauppa, jne.
– Osa maksullisia, osa
vastavuoroisuuteen
perustuvia
- TEM:n selvityksen mukaan
jakamistalouden yksittäisten
ostotapahtumien arvo hieman
yli 100 miljoonaa euroa
vuonna 2016
29.6.2017 Eljas Tuomaala17
Alusta-, jakamis- ja keikkatalous
• Hämärtää rajaa kuluttajan ja tuottajan välillä
- Vaikutus tilinpitoon tapauskohtaista
– Airbnb ja Uber kuuluvat bkt:een
• Mittaushaasteet, harmaa talous
– Käytettyjen tavaroiden myynnistä vain
välityspalkkiot/alustamaksut bkt:ssa
– Näihin kohdistuu myös kuluja
• Vaikutus bkt:een lienee vielä hyvin pieni, mutta tilannetta
seurataan
• Jossain määrin haastaa tiedonkeruuta
29.6.2017 Eljas Tuomaala18
Investoinnit ja aineeton pääoma
• Investoinnit:
– Rajanveto investointien ja välituotekäytön/kulutuksen välillä
• Kuluttajat tuottajina (esim. Uber. Airbnb)
• Aineeton pääoma:
– Digitalisoituvassa taloudessa ns. henkisten
omaisuustuotteiden (Intellectual Property Products) merkitys
kasvaa
• Tutkimus ja kehittämistoiminta, mineraalien etsintä,
ohjelmistot ja tietokannat, viihteen, kirjallisuuden ja taiteen
alkuperäisteokset sekä muut henkiset omaisuustuotteet
– Liikkuu myös globaalisti – tapaus Irlanti vuodelta 2015
29.6.2017 Eljas Tuomaala19
Luokitukset
- Nykyiset toimiala- ja
tuoteluokitukset kuvaavat
digitaloutta varsin rajallisesti
- Voitaneen verrata
sähköistymiseen
(yleiskäyttöinen teknologia)
- Niin läpitunkeva teknologia,
että vaikutusta on vaikea
erottaa
29.6.2017 Eljas Tuomaala20
4. Johtopäätökset
Digitalisaatio haastaa tuotantorajaa ja
tilinpidon kattavuutta
• Palvelut muuttuvat markkinapalvelusta kuluttajan itse tekemiksi
tai päinvastoin
– Kotitalouksien itse tekemien digitaalisten palvelujen vaikutusta
vaikea arvioida
• Lienee vähäinen yksittäisenä vuonna
• Kansantalouden tilinpidon käsikirjat muuttuvat hitaasti
– Digitaalinen talous tutkimusagendalla kv-organisaatioissa
– ’Ydintilinpidon’ ulkopuoliset satelliittitarkastelut joustavampi
tapa
• Mutta mitä niillä halutaan kuvata?
• Mikä olisi Suomen tapauksessa tärkeää?
29.6.2017 Eljas Tuomaala22
Käypähintainen bkt huomioi digitalouden
• Selvityksessä ei tullut esille tekijöitä, joiden perusteella voitaisiin
olettaa, että käypähintainen bkt olisi digitalisaation takia tilastoitu
”väärin”
– Kansantalouden tulo- ja veropohjan arvioinnissa bkt on
edelleen käypä mittari
– Kotimainen tuotanto saadaan hyvin tilastoitua: kattavat tiedot
tuloista ja kuluista
• Ongelmallisempi on rajat ylittävä tuotanto, etenkin
palvelujen ulkomaankauppa tai konsernin sisäinen kauppa
• Globaalia tuotantoa ja palvelujen ulkomaankauppaa
koskevien tiedonkeruiden kehittäminen tärkeää
29.6.2017 Eljas Tuomaala23
Bkt:n volyymimenetelmiä kehitettävä
• Volyyminmuutos mittaa bkt:n kasvua
– Volyymin tulisi mitata sekä määrän että laadun muutosta
– Keskiössä tuottajahintaindeksit, erityisesti palvelut
• Volyyminmuutokseen liittyy kysymyksiä
– Miten laadunmuutokset huomioidaan tai tulisi huomioida?
– Päteekö enää oletus siitä, että halvempi on laadultaan
huonompi?
• Digitaaliset tuotteet usein fyysistä edullisempia
• Voidaan käyttää paikasta riippumatta
• Laajempi tarjonta
• Tarvitaan tilinpidon ja hintatilastojen yhteistä
menetelmien kehittämistä sekä kansallisesti että
kansainvälisesti
29.6.2017 Eljas Tuomaala24
Kiitos
Eljas Tuomaala eljas.tuomaala@tilastokeskus.fi
TK / SP –digitalisaatioseminaari 30.6.2017
Digitalisaation haasteet hintaindekseille
Satu Montonen, Tilastokeskus
Digitaalisen talouden mittaamisen haasteet –seminaari 30.6.2017
Sisältö
1. Yleistä hintaindekseistä
2. Uudet aineistolähteet
3. Verkkokauppa
4. Digitalisaatio, uudet tuotteet ja palvelut
5. Tuottajahintaindekseistä
6. Johtopäätökset
30.6.2017 Satu Montonen27
1. Yleistä hintaindekseistä
Esityksessä käsiteltävät hintaindeksit
- Kuluttajahintaindeksi mittaa kuluttajien tavaroista ja palveluista
maksamien hintojen kehitystä
- Teollisuuden tuottajahintaindeksi mittaa kotimaisten tuottajien
myymien tavaroiden (kotimarkkina ja vienti) hintojen kehitystä
- Palvelujen tuottajahintaindeksi mittaa yritysten toisille yrityksille
ja julkiselle sektorille tuottamien palvelujen hintakehitystä
– Kattaa jatkossa myös yritysten kotitalouksille tuottamat
palvelut (asetus Euroopan yritystilastoista)
30.6.2017 Satu Montonen29
Hintaindeksit
- Hintaindekseissä mitataan puhdasta hinnanmuutosta, ei
hintatasoa
- Laadunmuutos menee volyymiin
- Laskenta perustuu parivertailuun eli saman tuotteen hintaa
samassa liikkeessä/yrityksessä verrataan eri kuukausien välillä
30.6.2017 Satu Montonen30
Esimerkki
- Oletetaan, että verkkokaupassa polkupyörän hinta on halvempi
kuin kivijalkakaupassa
- Halvempi hintataso ei kuitenkaan laske indeksiä:
– Indeksi 04/2017 = 100
– Tapaus 1
>> indeksi 05/2017 = 100
– Tapaus 2
>> indeksi 05/2017 = 100
30.6.2017 Satu Montonen31
Hinta 04/2017 Hinta 05/2017 Muutos-%
Kauppa 1 350 350 0
Kauppa 2 330 330 0
Hinta 04/2017 Hinta 05/2017 Muutos-%
Kauppa 1 350 350 0
Kauppa 2 330 330 0
Verkkokauppa 200 200 0
2. Uudet aineistolähteet
Web-scraping ja scanner-aineistot
- Web-haravoija (web-scraping) poimii hinnat suoraan nettisivuilta
– Testattu lentolipuilla ja rautakaupoilla
– Haasteina ovat myyntimäärien puuttuminen, nopeasti
muuttuvat sivut, vastaavatko hinnat myyntihintoja
- Scanner- eli kassapääteaineistot
– Sisältävät kuukausittaiset hintahavainnot, ostetut määrät ja
tuotteisiin liittyvät yksityiskohtaiset tiedot
– Ajantasaiset kulutustiedot kaikista ostetuista tuotteista
>> mahdollistaa substituutioharhan vähentämisen
- Kuluttajahintaindeksissä on otettu käyttöön (v. 2017 alussa)
ensimmäinen scanner-aineisto liittyen lääkkeisiin
30.6.2017 Satu Montonen33
Esimerkki scanner-aineistosta
30.6.2017 Satu Montonen34
Uusien aineistolähteiden käyttö EU:ssa 1/2
- Tällä hetkellä 8 maata käyttää scanner-aineistoa
indeksituotannossaan
– Norja (1995), Hollanti (2002), Sveitsi (2008), Ruotsi (2012),
Belgia ja Tanska (2016), Suomi ja Islanti (2017)
- Lisäksi noin 10 maata testaa scanner-aineistojen käyttöä
- Eurostat valmistelee opasta scanner-aineistojen käsittelyyn >>
maiden välisen vertailtavuuden parantaminen
30.6.2017 Satu Montonen35
Uusien aineistolähteiden käyttö EU:ssa 2/2
30.6.2017 Satu Montonen36
3. Verkkokauppa
Verkkokauppa kuluttajahintaindeksissä
- Tällä hetkellä kerätään käsin mm. matkojen, elektroniikan ja
tietokoneiden sekä vaatteiden hintoja
- Haasteet:
– Tarkkoja tietoja ei ole saatavilla
• Mitä tuotteita tai palveluja ostetaan netistä
• Mistä verkkokaupoista ostetaan
• Kuinka paljon ostetaan netistä
– Joidenkin hyödykkeiden osalta verkkokaupat aliedustettuna
– Hintojen kerääminen käsin työlästä
– Ulkomaiset verkkokaupat
30.6.2017 Satu Montonen38
Eurostatin suositus verkkokaupoista
- Verkkokauppaostot (myös ulkomaisista verkkokaupoista) pitää
huomioida sen maan kuluttajahintaindeksissä, mihin tavara tai
palvelu on toimitettu
- Seurataan tuotteen tai palvelun kokonaishintaa (toimitus- ja
luottokorttimaksut jne.)
- Toimitusmaksut yms. luokitellaan samaan ryhmään kuin
varsinainen tuote
30.6.2017 Satu Montonen39
4. Digitalisaatio, uudet tuotteet ja palvelut
Digitalisaatio, uudet tuotteet ja palvelut
1. Vanhan tuotteen ominaisuudet paranevat
– Esim. tietokoneen ominaisuudet paranevat
2. Fyysinen tuote muuttuu digitaaliseksi
– Esim. paperilehti muuttuu digilehdeksi
3. Kokonaan uudet digitaaliset palvelut
– Esim. sovellukset
30.6.2017 Satu Montonen41
Digitalisaation huomioiminen 1/2
- Digitalisaation tuomia uusia tuotteita ja palveluja otetaan
kuluttajahintaindeksiin sitä mukaa, kun niiden kulutus kasvaa ja
niille saadaan määriteltyä hyödykekohtainen paino
– Esim. sähköinen kirja
- Jossain tapauksissa fyysinen tuote ja digitaalinen palvelu
luokitellaan eri hyödykeryhmiin (eCOICOP)
– Esim. dvd (09.1.4.1 Valmiiksi tallennetut tallennusvälineet) ja
suoratoistopalvelut (09.4.2.3 Televisio- ja radiolupamaksut, maksulliset
lähetykset)
30.6.2017 Satu Montonen42
Digitalisaation huomioiminen 2/2
- Siirtyminen fyysisestä tuotteesta digitaaliseen näkyy
painorakenteen muuttumisena
- Ominaisuuksien paraneminen (tietokone) tai sisällön määrän
kasvu (dvd -> suoratoistopalvelu) ei näy indeksissä, koska
indeksilaskennassa nämä tulkitaan eri tuotteiksi (laatu muuttunut)
30.6.2017 Satu Montonen43
5. Tuottajahintaindekseistä
Teollisuuden tuottajahintaindeksi
- Haasteet:
– Yhä enemmän räätälöidyt tuotteet
– One off –tuotteet
• Esim. laivat, paperikoneet, höyrykattilat
– Laadunmuutokset tuotteiden ominaisuuksissa
– Hintoja on vähän saatavilla netissä, osa listahintoja
30.6.2017 Satu Montonen45
Palvelujen tuottajahintaindeksi
- Haasteet:
– Palvelujen tuottajahintaindeksistä puuttuu paljon toimialoja 3-
ja 4-numerotasolla
• Syynä palvelutuotetietojen puute
– Palvelujen tilastoinnissa vielä paljon kehitettävää:
puuttuu kattava tilasto palvelujen tuotannosta
• Palvelujen tuottajahintaindeksistä puuttuu palveluja
– Esim. kaupan marginaalit, vakuutukset, T&K-palvelut
ja hallintopalvelut
– Palvelujen laatuvakioitu hintojen mittaaminen haastavaa
30.6.2017 Satu Montonen46
6. Johtopäätökset
Scanner-aineistot ovat hintatilastojen
kannalta käyttökelpoisin lähde
- Scanner-aineistot ovat käyttökelpoisin lähde
– Sisältävät myös ostetut määrät sekä räätälöidyt tuotteet
– Hinnat ovat todellisia myyntihintoja
– Voidaan hyödyntää myös verkkokauppaostoissa
- Hintatilastoissa jatketaan uusien aineistolähteiden testaamista ja
käyttöönottoa
– Kuluttajahintaindeksissä käynnissä projekti liittyen
päivittäistavaroihin
– Muutokset tapahtuvat kuitenkin hitaasti
30.6.2017 Satu Montonen48
Verkkokauppaostoista saatava tarkempia
tietoja
- Verkkokauppaostoista pitäisi saada tarkempia tietoja
– Suomen Pankin maksuliiketilaston tai jonkin tutkimuslaitoksen
tutkimustuloksien hyödyntäminen
• Oston ajankohta, verkkokauppa, ostettu tuote tai palvelu
mahdollisimman tarkalla tasolla
- Verkkokauppaostojen puuttuminen ei ole ongelma, mikäli
verkkokauppojen hintakehitys on samanlainen kuin
kivijalkakauppojen
30.6.2017 Satu Montonen49
Digitalisaatio tuo uudenlaisia haasteita
- Joidenkin hyödykkeiden kohdalla laadunmuutoksen hallinta
haastavaa
– Vaatteet, autot, elektroniikka, valmismatkat, palvelut jne.
- Hyödykekohtaisten painojen saaminen uusille tuotteille ja
palveluille vie aikaa
- Tulisiko hintatilastoissa näkyä siirtyminen fyysisestä tuotteesta
digitaaliseen?
30.6.2017 Satu Montonen50
Kiitos!
Satu Montonen, satu.montonen@stat.fi
Digitaalisen talouden mittaamisen haasteet –seminaari 30.6.2017
Julkinen
Suomen Pankki
Digitalisaation
mittaushaasteiden vaikutus
kansantalouden
kokonaiskuvaan
5230.6.2017
Juha Itkonen
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Digitalisaation laaja ilmiökenttä tuo
monenlaisia haasteita talouden mittaamiseen
30.6.2017 Juha Itkonen 53
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Digitalisaatio, mittaushaasteet ja
ekonomistin huolenaiheet
1. Heikkeneekö perinteisten mittarien kyky kuvata
talouden kehitystä?
2. Muuttuuko talousmittarien merkitys
hyvinvoinnin kehityksen arvioinnissa?
3. Tarvitaanko uusia talousmittareita?
4. Muuttuuko käsitys viime vuosien kehityksestä?
5. Miten mittausongelmat tulisi huomioida
talouspolitiikassa?
30.6.2017 Juha Itkonen 54
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Millainen on hyvä mittari?
 Mittaaminen liittää mittauskohteen ominaisuuteen
suureen, joka mahdollistaa vertailun.
 Talouden mittareita arvioidessa on tärkeää huomioida:
– Mitä kukin mittari pyrkii kuvaamaan?
– Mikään mittari ei vastaa kaikkiin kysymyksiin kaikissa olosuhteissa
– Tarvitaan useita mittareita kuvaamaan tarkasteltavan ilmiön eri puolia
 Hyvän mittarin ominaisuuksia:
– Tarkoituksenmukaisuus: vastaa kysymyksiin joihin haetaan vastausta
– Osuvuus: kuvaa määritelmänsä mukaista ilmiötä luotettavasti
– Toteutuskelpoisuus: mittaus voidaan toteuttaa myös käytännössä
 Mittausvirhe = havaittu arvo – ”todellinen” arvo
 Bruttokansantuote ei ole hyvinvoinnin mittari
– Onko BKT yhä riittävän hyvä taloudellisen tuotannon mittari?
30.6.2017 Juha Itkonen 55
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Mittausvirheet keskeisissä
talousmittareissa heijastuvat laajalle
1. Talouden koko
• Elintaso
• Julkinen alijäämä ja
velkasuhde
• Veroaste
• EU:n jäsenmaksut
2. Talouden rakenne
• Toimialarakenne
• Kulutusrakenne
• Kulutus, välituotekäyttö ja
investoinnit
3. Hintaindeksit
• Reaalitulot
• Reaalikorko
• Indeksisidonnaiset
tulonsiirrot
4. Talouskasvu
• Tuottavuuskasvu
• Elintason kasvu
• Kestävyysvaje
• Kilpailukyky
30.6.2017 Juha Itkonen 56
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Tilastoista puuttuva tuotanto
 Tuotantoraja määrittää mikä
sisältyy tilinpitoon, mikä ei
– Esim. maksuttomat digitaaliset palvelut,
kotitalouksien itselleen tuottamat palvelut
BKT:n ulkopuolella
 Sopiva tuotantoraja riippuu
tarkasteltavasta kysymyksestä
– Laajennettu BKT, satelliittitilinpito
– Virallinen BKT hyvin julkisen sektorin
tulopohjaa
 BKT-kasvuluku harhainen, jos
1. Havaitsematon BKT kasvaa eri vauhtia
2. Tuotantorajan yli siirtyy tuotantoa
30.6.2017 Juha Itkonen 57
Aika
Tuotanto Laajennettu
BKT
BKT
Tuotanto Tuotos
Työvoima
Pääoma
Välituotteet
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Talouden rakenne
 Miten tuotanto jakautuu eri toimialoille ja hyödykkeisiin?
– Toimiala- ja hyödykeluokituksen avulla on vaikea analysoida digitalisaation
aikaansaamaa rakennemuutosta
– Digitalisaatio näkyy kaikilla toimialoilla, kuten sähkö aikanaan
 Investoinnit, välituotekäyttö ja kulutus
– Kotitalouksien autojen ja asuntojen
käyttö tulonhankintaan (Airbnb, Uber)
– Yritysten tietomassat:
aineetonta pääomaa vai välituotekäyttöä?
 Kiinteän pääoman varaluokitus
– Olisiko ICT-investointeja mahdollista
eritellä aiempaa tarkemmin?
– Hyödyttäisi tuottavuustutkimusta:
ICT:n merkitys kasvun kannalta?
30.6.2017 Juha Itkonen 58
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Elinkustannusindeksi (cost of living index):
Ekonomistin Graalin malja
 Paljonko rahaa tarvitsen tänä vuonna, jotta saan
viime vuoden
a) Hyödykekorin  Kuluttajahintaindeksi (KHI)
b) Hyötytason  Elinkustannusindeksi (EKI)
 KHI – EKI = substituutioharha
– Ero syntyy siitä, että kuluttaja voi muuttaa hyödykekorin sisältöä
– Laspeyres-indeksissä on aina yläsuuntainen substituutioharha
a) EKI ja tulot nousevat 10 %  kuluttaja on yhtä tyytyväinen
b) KHI ja tulot nousevat 10 %  kuluttaja saa ainakin viime vuoden
hyödykekorin, mutta voi mahdollisesti valita paremminkin
30.6.2017 Juha Itkonen 59
Kuluttajan 𝑖 elinkustannusindeksi 𝐸𝐾𝐼𝑡,𝑖 on pienin kulutusmeno hetkellä 𝑡, joka tarvitaan
saavuttamaan sama hyötytaso kuin hetkellä 0, suhteutettuna kulutusmenoon hetkellä 0, eli
𝐸𝐾𝐼𝑡,𝑖 =
𝑒𝑖(𝑢, 𝑝𝑡)
𝑒𝑖(𝑢, 𝑝0)
,
missä 𝑒𝑖 on kuluttajan 𝑖 menofunktio (expenditure function), 𝑢 hyötytaso, 𝑝 hintavektori.
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Hintaindeksin harhan lähteitä
1. Hyödykkeiden kulutusosuuksien mittaus
– Hyödykekorin rakenne on arvioitu väärin,
yksittäiset hinnanmuutokset saavat väärän painon
2. Indeksikaavaan liittyvä substituutioharha
– Kuluttajat voivat ”väistää” hinnan nousun
3. Uudet hyödykkeet
– Uudet hyödykkeet parantavat hyvinvointia, vaikka hinnat eivät muutu,
vaikutus jopa 0,8 %-yks. (Broda & Weinstein 2010)
– Uudet maksuttomat digitaaliset palvelut
(Goolsbee & Klenow 2016, Brynjolfson & Oh 2012)
4. Laadunkorjauksiin liittyvä harha
– Vastaavaa hyödykettä ei myydä eri ajankohtina, laadunmuutosta ei havaita
– ICT-hyödykkeiden laadunmuutokset tyypillisesti nopeita
– Digitalisaatio helpottaa valikoiman räätälöimistä ja laajentamista
5. Liikeotoksesta johtuva harha
– Uusien ostopaikkojen tulo markkinoille ei laske KHI:ta
– Verkkokaupat ja halpamarketit
30.6.2017 Juha Itkonen 60
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Talouskasvu on todennäköisesti ollut
mitattua nopeampaa
 BKT:n ulkopuolisen tuotannon kasvu
– Laajennettu BKT:n on saattanut kasvaa virallista lukua nopeammin
 Hintaindeksin mittausvirheet näkyvät käänteisinä
reaalisessa BKT:ssa
– Nimellisen BKT:n kasvu tiedetään tarkemmin
– Inflaation mittausvirheet heijastuvat moniin muihin reaalisiin mittareihin
 Suhdanteiden seurantaan merkitys on vähäisempi
– Mittausvirhe myös trendissä  suhdannepoikkeama ei muutu
– Uusien hyödykkeiden syntymistahti myötäsyklinen
 vaihtelut saattavat olla mitattua voimakkaampia
 Missä määrin digitalisaatio on tuonut uusia
mittausvirheitä (tai poistanut vanhoja)?
– Missä määrin vaikuttaa viime vuosien kasvulukuihin?
30.6.2017 Juha Itkonen 61
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Mittausvirheiden todennäköinen
suunta tiedetään, suuruutta ei
Talouden koko
• Nimellisen BKT:n taso korkeampi
• Julkisen sektorin velkasuhde matalampi
• Julkisen sektorin rahoitusjäämä lähempänä nollaa
Talouden
rakenne
• Kulutus- ja toimialarakenne ”digitaalisempi”
• Enemmän investointeja kuin kulutusta
Hintaindeksit
• Inflaatio hitaampi
• Reaalikorko korkeampi
• Reaalitulojen kasvuvauhti nopeampi
Talouskasvu
• Reaalisen BKT:n kasvuvauhti nopeampi
• Tuottavuuskasvu nopeampi
• Kustannuskilpailukyky ja kestävyysvaje
muuttumaton
30.6.2017 Juha Itkonen 62
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Johtopäätökset
 Talouden perinteinen mittaristo on yhä tarkoituksenmukainen
kansantalouden kehityksen kuvaamiseen
– Valtaosa taloudesta kyetään mittaamaan hyvin ja digitalisaatio tarjoaa uusia välineitä
tilastotuotantoon
– Mittariston säilyminen relevanttina edellyttää jatkuvaa kehitystyötä
 Digitalisaatiosta johtuvien mittausvirheiden suuruudesta ei ole
varmuutta, mutta harhan suunta tiedetään paremmin
– Merkittävimpiä mittaushaasteita aiheuttavat uudet hyödykkeet, ilmaispalvelut, laadun
muutokset ja globaali aineeton pääoma
– Talous ja hyvinvointi on todennäköisesti kasvanut mitattua nopeammin
 Mittausvirheet eivät suuresti vaikuta talouspolitiikan mittareihin
– Tuotanto, joka ei näy rahamääräisissä markkinatransaktioissa, ei kasvata veropohjaa
– Julkisen sektorin kestävyydestä, kustannuskilpailukyvystä, suhdannetilanteesta tai
työttömyydestä
 Nopean teknologisen murroksen ymmärtäminen edellyttää
luotettavaa tietoa taloudesta, joten digitalisaation myötä tilastojen
arvo ja merkitys kasvaa
30.6.2017 Juha Itkonen 63
1 sur 63

Recommandé

Onko digitalisaatio rikkonut bruttokansantuotteen? Eljas Tuomaala, Satu Monto... par
Onko digitalisaatio rikkonut bruttokansantuotteen? Eljas Tuomaala, Satu Monto...Onko digitalisaatio rikkonut bruttokansantuotteen? Eljas Tuomaala, Satu Monto...
Onko digitalisaatio rikkonut bruttokansantuotteen? Eljas Tuomaala, Satu Monto...Tilastokeskus
445 vues63 diapositives
Onko digitalisaatio rikkonut bruttokansantuotteen?, Eljas Tuomaala, Tilastoke... par
Onko digitalisaatio rikkonut bruttokansantuotteen?, Eljas Tuomaala, Tilastoke...Onko digitalisaatio rikkonut bruttokansantuotteen?, Eljas Tuomaala, Tilastoke...
Onko digitalisaatio rikkonut bruttokansantuotteen?, Eljas Tuomaala, Tilastoke...Tilastokeskus
161 vues26 diapositives
Digitalisaation mittaushaasteiden vaikutus kansantalouden kokonaiskuvaan, Juh... par
Digitalisaation mittaushaasteiden vaikutus kansantalouden kokonaiskuvaan, Juh...Digitalisaation mittaushaasteiden vaikutus kansantalouden kokonaiskuvaan, Juh...
Digitalisaation mittaushaasteiden vaikutus kansantalouden kokonaiskuvaan, Juh...Tilastokeskus
297 vues12 diapositives
Digitalisaation haasteet hintaindekseille, Satu Montonen, Tilastokeskus par
Digitalisaation haasteet hintaindekseille, Satu Montonen, TilastokeskusDigitalisaation haasteet hintaindekseille, Satu Montonen, Tilastokeskus
Digitalisaation haasteet hintaindekseille, Satu Montonen, TilastokeskusTilastokeskus
380 vues26 diapositives
Palveluiden ja palveluviennin merkitys ja tilastoinnin puutteet, Martti Pykär... par
Palveluiden ja palveluviennin merkitys ja tilastoinnin puutteet, Martti Pykär...Palveluiden ja palveluviennin merkitys ja tilastoinnin puutteet, Martti Pykär...
Palveluiden ja palveluviennin merkitys ja tilastoinnin puutteet, Martti Pykär...Tilastokeskus
117 vues14 diapositives
Taltio visio 2017 par
Taltio visio 2017Taltio visio 2017
Taltio visio 2017Suomen Taloushallintoliitto
6.2K vues17 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Aleksi Kopponen: Teollisuuden palkansaajat digitalisaatio 30.11.2016 par
Aleksi Kopponen: Teollisuuden palkansaajat digitalisaatio 30.11.2016Aleksi Kopponen: Teollisuuden palkansaajat digitalisaatio 30.11.2016
Aleksi Kopponen: Teollisuuden palkansaajat digitalisaatio 30.11.2016Teollisuuden palkansaajat
245 vues16 diapositives
Suomidigin tiivis esittely par
Suomidigin tiivis esittelySuomidigin tiivis esittely
Suomidigin tiivis esittelySuomidigi
961 vues83 diapositives
Isosta datasta uuteen dataan? Timo Koskimäki par
Isosta datasta uuteen dataan? Timo KoskimäkiIsosta datasta uuteen dataan? Timo Koskimäki
Isosta datasta uuteen dataan? Timo KoskimäkiTilastokeskus
595 vues8 diapositives
TALTIO-hanke käynnistyi - laaja joukko mukana par
TALTIO-hanke käynnistyi - laaja joukko mukanaTALTIO-hanke käynnistyi - laaja joukko mukana
TALTIO-hanke käynnistyi - laaja joukko mukanaSuomen Taloushallintoliitto
7.2K vues31 diapositives
Tilastokeskuksen big data -hankkeet, Pasi Piela par
Tilastokeskuksen big data -hankkeet, Pasi PielaTilastokeskuksen big data -hankkeet, Pasi Piela
Tilastokeskuksen big data -hankkeet, Pasi PielaTilastokeskus
709 vues27 diapositives

Tendances(13)

Suomidigin tiivis esittely par Suomidigi
Suomidigin tiivis esittelySuomidigin tiivis esittely
Suomidigin tiivis esittely
Suomidigi961 vues
Isosta datasta uuteen dataan? Timo Koskimäki par Tilastokeskus
Isosta datasta uuteen dataan? Timo KoskimäkiIsosta datasta uuteen dataan? Timo Koskimäki
Isosta datasta uuteen dataan? Timo Koskimäki
Tilastokeskus595 vues
Tilastokeskuksen big data -hankkeet, Pasi Piela par Tilastokeskus
Tilastokeskuksen big data -hankkeet, Pasi PielaTilastokeskuksen big data -hankkeet, Pasi Piela
Tilastokeskuksen big data -hankkeet, Pasi Piela
Tilastokeskus709 vues
Suomidigin laaja esitys par Suomidigi
Suomidigin laaja esitysSuomidigin laaja esitys
Suomidigin laaja esitys
Suomidigi1.4K vues
Espoon digiagendaa toteutetaan kokeiluin par Hannes Rauhala
Espoon digiagendaa toteutetaan kokeiluinEspoon digiagendaa toteutetaan kokeiluin
Espoon digiagendaa toteutetaan kokeiluin
Hannes Rauhala681 vues
Mullistaako #DigiEspoo kuntapalvelut? par Hannes Rauhala
Mullistaako #DigiEspoo kuntapalvelut?Mullistaako #DigiEspoo kuntapalvelut?
Mullistaako #DigiEspoo kuntapalvelut?
Hannes Rauhala2.9K vues

Similaire à Digitaalisen talouden mittaamisen haasteet – seminaari 30.6.2017

Fintechien sääntelynäkymät ja valvojan työ innovaatioiden parissa par
Fintechien sääntelynäkymät ja valvojan työ innovaatioiden parissaFintechien sääntelynäkymät ja valvojan työ innovaatioiden parissa
Fintechien sääntelynäkymät ja valvojan työ innovaatioiden parissaFinanssivalvonta
191 vues11 diapositives
Yhteiset digiratkaisut ja tuki (Shared Digital Solutions and Support) by Mikk... par
Yhteiset digiratkaisut ja tuki (Shared Digital Solutions and Support) by Mikk...Yhteiset digiratkaisut ja tuki (Shared Digital Solutions and Support) by Mikk...
Yhteiset digiratkaisut ja tuki (Shared Digital Solutions and Support) by Mikk...Mindtrek
15 vues11 diapositives
Uudet digitaaliset liiketoimintamallit par
Uudet digitaaliset liiketoimintamallitUudet digitaaliset liiketoimintamallit
Uudet digitaaliset liiketoimintamallitTommi Rissanen
1.6K vues32 diapositives
MARK 12092014, olemmeko jääneet digijunasta? par
MARK 12092014, olemmeko jääneet digijunasta?MARK 12092014, olemmeko jääneet digijunasta?
MARK 12092014, olemmeko jääneet digijunasta?Tuomo Luoma
3.7K vues104 diapositives
Palveluja meille kaikille – miten sen hoidamme? Digitalisaatio tulevaisuudess... par
Palveluja meille kaikille – miten sen hoidamme? Digitalisaatio tulevaisuudess...Palveluja meille kaikille – miten sen hoidamme? Digitalisaatio tulevaisuudess...
Palveluja meille kaikille – miten sen hoidamme? Digitalisaatio tulevaisuudess...Ikateknologiakeskus15
142 vues9 diapositives
Tekijänoikeuden tulevaisuus 2020 par
Tekijänoikeuden tulevaisuus 2020Tekijänoikeuden tulevaisuus 2020
Tekijänoikeuden tulevaisuus 2020Olli Pitkänen
558 vues11 diapositives

Similaire à Digitaalisen talouden mittaamisen haasteet – seminaari 30.6.2017(20)

Fintechien sääntelynäkymät ja valvojan työ innovaatioiden parissa par Finanssivalvonta
Fintechien sääntelynäkymät ja valvojan työ innovaatioiden parissaFintechien sääntelynäkymät ja valvojan työ innovaatioiden parissa
Fintechien sääntelynäkymät ja valvojan työ innovaatioiden parissa
Finanssivalvonta191 vues
Yhteiset digiratkaisut ja tuki (Shared Digital Solutions and Support) by Mikk... par Mindtrek
Yhteiset digiratkaisut ja tuki (Shared Digital Solutions and Support) by Mikk...Yhteiset digiratkaisut ja tuki (Shared Digital Solutions and Support) by Mikk...
Yhteiset digiratkaisut ja tuki (Shared Digital Solutions and Support) by Mikk...
Mindtrek15 vues
Uudet digitaaliset liiketoimintamallit par Tommi Rissanen
Uudet digitaaliset liiketoimintamallitUudet digitaaliset liiketoimintamallit
Uudet digitaaliset liiketoimintamallit
Tommi Rissanen1.6K vues
MARK 12092014, olemmeko jääneet digijunasta? par Tuomo Luoma
MARK 12092014, olemmeko jääneet digijunasta?MARK 12092014, olemmeko jääneet digijunasta?
MARK 12092014, olemmeko jääneet digijunasta?
Tuomo Luoma3.7K vues
Palveluja meille kaikille – miten sen hoidamme? Digitalisaatio tulevaisuudess... par Ikateknologiakeskus15
Palveluja meille kaikille – miten sen hoidamme? Digitalisaatio tulevaisuudess...Palveluja meille kaikille – miten sen hoidamme? Digitalisaatio tulevaisuudess...
Palveluja meille kaikille – miten sen hoidamme? Digitalisaatio tulevaisuudess...
Tekijänoikeuden tulevaisuus 2020 par Olli Pitkänen
Tekijänoikeuden tulevaisuus 2020Tekijänoikeuden tulevaisuus 2020
Tekijänoikeuden tulevaisuus 2020
Olli Pitkänen558 vues
STM Digi open 14092017 Sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisaatio par STM DigiOpen
STM Digi open 14092017 Sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisaatioSTM Digi open 14092017 Sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisaatio
STM Digi open 14092017 Sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisaatio
STM DigiOpen192 vues
Median murros: mistä kasvu ja työpaikat? par Timo Argillander
Median murros: mistä kasvu ja työpaikat?Median murros: mistä kasvu ja työpaikat?
Median murros: mistä kasvu ja työpaikat?
Timo Argillander726 vues
Verkosta virtaa liiketoimintaan_tuomo luoma par Tuomo Luoma
Verkosta virtaa liiketoimintaan_tuomo luomaVerkosta virtaa liiketoimintaan_tuomo luoma
Verkosta virtaa liiketoimintaan_tuomo luoma
Tuomo Luoma540 vues
Digitalisaatio Business Forum Kirkkonummi par Ilkka O. Lavas
Digitalisaatio Business Forum KirkkonummiDigitalisaatio Business Forum Kirkkonummi
Digitalisaatio Business Forum Kirkkonummi
Ilkka O. Lavas389 vues
Ole siellä missä matkailija on - Kaisa Kosonen par Matkailufoorumi
Ole siellä missä matkailija on - Kaisa KosonenOle siellä missä matkailija on - Kaisa Kosonen
Ole siellä missä matkailija on - Kaisa Kosonen
Matkailufoorumi577 vues
Globalisaation uudet tietolähteet, Henri Luomaranta par Tilastokeskus
Globalisaation uudet tietolähteet, Henri LuomarantaGlobalisaation uudet tietolähteet, Henri Luomaranta
Globalisaation uudet tietolähteet, Henri Luomaranta
Tilastokeskus315 vues
Suomen digimenestyjät 2015 tutkimuksen esittely otto söderlund_20151118 par BearingPoint Finland
Suomen digimenestyjät 2015 tutkimuksen esittely otto söderlund_20151118Suomen digimenestyjät 2015 tutkimuksen esittely otto söderlund_20151118
Suomen digimenestyjät 2015 tutkimuksen esittely otto söderlund_20151118
Digibisneksen perusjuttuja mikroyrittäjille. Iso D on jo täällä, miten päästä... par Elina Arasola
Digibisneksen perusjuttuja mikroyrittäjille. Iso D on jo täällä, miten päästä...Digibisneksen perusjuttuja mikroyrittäjille. Iso D on jo täällä, miten päästä...
Digibisneksen perusjuttuja mikroyrittäjille. Iso D on jo täällä, miten päästä...
Elina Arasola123 vues
Digitaalinen murros muuttaa kuluttajia, kilpailua ja toimintamalleja – mitkä ... par Timo Argillander
Digitaalinen murros muuttaa kuluttajia, kilpailua ja toimintamalleja – mitkä ...Digitaalinen murros muuttaa kuluttajia, kilpailua ja toimintamalleja – mitkä ...
Digitaalinen murros muuttaa kuluttajia, kilpailua ja toimintamalleja – mitkä ...
Timo Argillander463 vues
Digimarkkinoiden strategiset trendit 2015 par Timo Argillander
Digimarkkinoiden strategiset trendit 2015Digimarkkinoiden strategiset trendit 2015
Digimarkkinoiden strategiset trendit 2015
Timo Argillander479 vues
Kaupunki digitalisaation kasvualustana 2015 11-05 par Paivi Sutinen
Kaupunki digitalisaation kasvualustana 2015 11-05Kaupunki digitalisaation kasvualustana 2015 11-05
Kaupunki digitalisaation kasvualustana 2015 11-05
Paivi Sutinen996 vues
Kaupunki digitalisaation kasvualustana 2015 11-05 par Paivi Sutinen
Kaupunki digitalisaation kasvualustana 2015 11-05Kaupunki digitalisaation kasvualustana 2015 11-05
Kaupunki digitalisaation kasvualustana 2015 11-05
Paivi Sutinen646 vues

Plus de Suomen Pankki

Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023 par
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023Suomen Pankki
4 vues7 diapositives
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta... par
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...Suomen Pankki
53 vues11 diapositives
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme... par
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...Suomen Pankki
111 vues15 diapositives
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu... par
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...Suomen Pankki
181 vues15 diapositives
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf par
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdfEuro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdfSuomen Pankki
46 vues20 diapositives
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk... par
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...Suomen Pankki
109 vues8 diapositives

Plus de Suomen Pankki(20)

Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023 par Suomen Pankki
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023
Suomen Pankki4 vues
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta... par Suomen Pankki
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...
Suomen Pankki53 vues
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme... par Suomen Pankki
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...
Suomen Pankki111 vues
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu... par Suomen Pankki
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...
Suomen Pankki181 vues
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf par Suomen Pankki
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdfEuro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf
Suomen Pankki46 vues
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk... par Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...
Suomen Pankki109 vues
Governor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary Policy par Suomen Pankki
Governor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary PolicyGovernor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary Policy
Governor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary Policy
Suomen Pankki432 vues
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten kestävää tulevaisuutta rakennetaan? par Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten kestävää tulevaisuutta rakennetaan?Pääjohtaja Olli Rehn: Miten kestävää tulevaisuutta rakennetaan?
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten kestävää tulevaisuutta rakennetaan?
Suomen Pankki98 vues
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous, maksaminen ja kriisinkestävyys par Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous, maksaminen ja kriisinkestävyysPääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous, maksaminen ja kriisinkestävyys
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous, maksaminen ja kriisinkestävyys
Suomen Pankki124 vues
Tuloksia suomalaisten talousosaamisesta 2023 par Suomen Pankki
Tuloksia suomalaisten talousosaamisesta 2023Tuloksia suomalaisten talousosaamisesta 2023
Tuloksia suomalaisten talousosaamisesta 2023
Suomen Pankki285 vues
Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj... par Suomen Pankki
Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj...Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj...
Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj...
Suomen Pankki47 vues
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail... par Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...
Suomen Pankki230 vues
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes... par Suomen Pankki
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...
Suomen Pankki140 vues
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa? par Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?
Suomen Pankki148 vues
Pääjohtaja Olli Rehn: Millä eväillä Suomi pärjää jatkuvien kriisien maailmassa? par Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Millä eväillä Suomi pärjää jatkuvien kriisien maailmassa?Pääjohtaja Olli Rehn: Millä eväillä Suomi pärjää jatkuvien kriisien maailmassa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Millä eväillä Suomi pärjää jatkuvien kriisien maailmassa?
Suomen Pankki86 vues
Studia monetaria 11.4.2023: Vastuullinen sijoittaminen nyt ja huomenna par Suomen Pankki
Studia monetaria 11.4.2023: Vastuullinen sijoittaminen nyt ja huomennaStudia monetaria 11.4.2023: Vastuullinen sijoittaminen nyt ja huomenna
Studia monetaria 11.4.2023: Vastuullinen sijoittaminen nyt ja huomenna
Suomen Pankki56 vues
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Keskuspankin epätavanomainen rahapolitiikka – ... par Suomen Pankki
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Keskuspankin epätavanomainen rahapolitiikka – ...Osastopäällikkö Juha Kilponen: Keskuspankin epätavanomainen rahapolitiikka – ...
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Keskuspankin epätavanomainen rahapolitiikka – ...
Suomen Pankki78 vues
Pääjohtaja Olli Rehn: Digitalisaatio talouden veturina – vieläkö olemme edel... par Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Digitalisaatio talouden veturina – vieläkö olemme edel...Pääjohtaja Olli Rehn: Digitalisaatio talouden veturina – vieläkö olemme edel...
Pääjohtaja Olli Rehn: Digitalisaatio talouden veturina – vieläkö olemme edel...
Suomen Pankki110 vues
Pääjohtaja Olli Rehn: Geopolitiikan ja globalisaation murros Suomen näkökulm... par Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Geopolitiikan ja globalisaation murros Suomen näkökulm...Pääjohtaja Olli Rehn: Geopolitiikan ja globalisaation murros Suomen näkökulm...
Pääjohtaja Olli Rehn: Geopolitiikan ja globalisaation murros Suomen näkökulm...
Suomen Pankki106 vues
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Euroopan ja Suomen talous selviävät kriisien maa... par Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Euroopan ja Suomen talous selviävät kriisien maa...Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Euroopan ja Suomen talous selviävät kriisien maa...
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Euroopan ja Suomen talous selviävät kriisien maa...
Suomen Pankki191 vues

Digitaalisen talouden mittaamisen haasteet – seminaari 30.6.2017

 • 1. Onko digitalisaatio rikkonut bruttokansantuotteen? Eljas Tuomaala, yliaktuaari TK / SP –digitalisaatioseminaari 30.6.2017
 • 2. Sisältö 1. Johdanto 2. Tilinpidon tuotantoraja – mitä bkt sisältää ja mitä ei 3. Digitalisaation mittaushaasteet – Digitaaliset välityspalvelut – Ilmaiset, mainosrahoitteiset ja muut digitaaliset palvelut – Alusta-, jakamis- ja keikkatalous – Investoinnit ja aineeton pääoma – Luokitukset 4. Johtopäätökset 29.6.2017 Eljas Tuomaala2
 • 4. - Käsitteitä on lukuisia – Digitalisaatio, internet- talous, jakamistalous, esineiden internet (IoT), jne. - Koskettaa sekä yrityksiä että kotitalouksia – Kulutus verkossa – Kulutustuotteiden muuttuminen fyysisistä digitaalisiksi – Yritysten sähköiset myyntikanavat, IoT, kehittynyt analytiikka 29.6.2017 Eljas Tuomaala4 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Internetin käyttö yrityksissä Laajakaista, % yrityksistä Vähintään 10 Mbit/s internet yhteys, % yrityksistä Lähde: Tietotekniikan käyttö yrityksissä –tilasto, Tilastokeskus
 • 5. Mitä haluttiin selvittää? -Työryhmän selvityksen taustalla monia kysymyksiä -Huomioiko kansantalouden tilinpito digitalisaation? -Mittaako bkt digitalisaatiota ”oikein”? -Jääkö jotain huomioimatta? 29.6.2017 Eljas Tuomaala5
 • 6. Internet-talouden laajuus – 3 näkökulmaa Internet- talous Suora vaikutus: toimialat, jotka liittyvät läheisesti internetiin Dynaaminen vaikutus: internetin vaikutus kaikkiin toimialoihin Epäsuora vaikutus: Kuluttajan hyöty tai sosiaalinen hyvinvointi 29.6.2017 Eljas Tuomaala6 BKT
 • 7. Suora vaikutus: ICT-sektorin arvonlisäys, prosenttia koko taloudesta 2013 29.6.2017 Eljas Tuomaala7 Lähde: OECD Digital Economy Outlook 2015
 • 8. Epäsuora vaikutus: henkilöstön internetin käyttö yrityksissä 2016 29.6.2017 Eljas Tuomaala8 Lähde: Tietotekniikan käyttö yrityksissä –tilasto, Tilastokeskus
 • 9. 2. Tilinpidon tuotantoraja – mitä bkt sisältää ja mitä ei
 • 10. Miksi tuotantoraja on tärkeä? • Yrityksissä ja kotitalouksissa tehtävän työn raja on hämärtynyt – Tuotanto kotitalouksista markkinoille -> bkt kasvaa (+) – Tuotanto markkinoilta kotitalouksille -> bkt supistuu (-) • Digitalisaatio on muuttanut toimintatapoja merkittävästi – Kotitaloudet tuottavat itselleen ja muille palveluita • Omaan käyttöön: Matkanvarauspalvelut, verkkopankki • Muille: Kuljetus- ja majoituspalvelut 29.6.2017 Eljas Tuomaala10
 • 11. Tuotantorajan soveltamisesta • Tilinpidon manuaalit määrittävät kehikon – YK:n kansantalouden tilinpidon suositus (SNA 2008) sekä Euroopan Unionin säätämä Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmä (EKT 2010) • Kotitalouksien tuotanto - mitä lasketaan bkt:een? – Markkinatuotanto sisältyy bkt:een – Rajanveto: Omaan käyttöön tuotetut tavarat ja palvelut • Mukana: maataloustuotanto ja asuntojen rakentaminen, omistusasuntojen laskennallinen asumispalvelu sekä kotitaloushenkilöstön palvelut • Ei mukana: Palkaton kotitaloustyö 29.6.2017 Eljas Tuomaala11
 • 12. Markkinat tuottavat Kotitalous tuottaaSisältyyBKT:een EisisällyBKT:een - palkattu lastenhoitaja - matkatoimiston tuottama matkanvarauspalvelu - palkaton kotitaloustyö - itse tuotettu matkanvarauspalvelu 29.6.2017 Eljas Tuomaala12 Esimerkki tuotantorajasta Paul Samuelson: “GDP falls when a man marries his maid”
 • 14. Digitaaliset välityspalvelut • Verkossa tapahtuva kaupankäynti – Sisältyy bkt:een, mutta tapahtuu siirtymä perinteisestä palvelusta web-pohjaiseen palveluun – Matkatoimistot, verkkokaupat, joukkorahoitus ym. – Ansaintamallit ovat moninaisia • Jälleenmyynti, välityspalkkio, mainostulot • Verkkokaupan mittaamisen haasteet – Myyjä voi olla kotimainen tai ulkomainen – Aineistoista vaikea erottaa verkkokaupan osuutta • Etenkin yksityishenkilöiden ostot ulkomaisilta talousyksiköiltä 29.6.2017 Eljas Tuomaala14
 • 15. Ilmaiset, mainosrahoitteiset ja tilauspalvelut 1. Vapaaehtoistyönä tuotettavat ilmaishyödykkeet (Linux ja Wikipedia) • Ei lasketa bkt:een, koska tuottaminen tapahtuu ilmaiseksi 2. Mainostuloilla rahoitettavat käyttäjille ilmaiset digitaaliset palvelut (Facebook, Youtube, jne.) • Ei ole uusi ilmiö: mainosrahoitteiset televisiokanavat • Mainostettavien tuotteiden kulutus näkyy välillisesti bkt:ssa (tuotteiden ostot) • Ilmaispalvelun tarjoavan yrityksen saamat mainostulot näkyvät suoraan yrityksen kotimaan bkt:ssa 3. Tilauspalvelut (Netflix, jne.) • Suora vaikutus yrityksen kotimaan bkt:een 29.6.2017 Eljas Tuomaala15
 • 16. Mainosrahoitteisten palvelujen näkyminen tilinpidossa Kuluttaja Mainostava yritysIlmaispalveluyritys 29.6.2017 Eljas Tuomaala16 Ostaa tuotteen: Kotitalouksien kulutusta Käyttää ilmaispalvelua: ei ole kulutusta Mainostilan osto ja myynti: yritysten välistä tuotantotoimintaa
 • 17. Alusta-, jakamis- ja keikkatalous - Useita erilaisia toimintoja – Airbnb, Uber, aikapankit, käytettyjen tavaroiden kauppa, jne. – Osa maksullisia, osa vastavuoroisuuteen perustuvia - TEM:n selvityksen mukaan jakamistalouden yksittäisten ostotapahtumien arvo hieman yli 100 miljoonaa euroa vuonna 2016 29.6.2017 Eljas Tuomaala17
 • 18. Alusta-, jakamis- ja keikkatalous • Hämärtää rajaa kuluttajan ja tuottajan välillä - Vaikutus tilinpitoon tapauskohtaista – Airbnb ja Uber kuuluvat bkt:een • Mittaushaasteet, harmaa talous – Käytettyjen tavaroiden myynnistä vain välityspalkkiot/alustamaksut bkt:ssa – Näihin kohdistuu myös kuluja • Vaikutus bkt:een lienee vielä hyvin pieni, mutta tilannetta seurataan • Jossain määrin haastaa tiedonkeruuta 29.6.2017 Eljas Tuomaala18
 • 19. Investoinnit ja aineeton pääoma • Investoinnit: – Rajanveto investointien ja välituotekäytön/kulutuksen välillä • Kuluttajat tuottajina (esim. Uber. Airbnb) • Aineeton pääoma: – Digitalisoituvassa taloudessa ns. henkisten omaisuustuotteiden (Intellectual Property Products) merkitys kasvaa • Tutkimus ja kehittämistoiminta, mineraalien etsintä, ohjelmistot ja tietokannat, viihteen, kirjallisuuden ja taiteen alkuperäisteokset sekä muut henkiset omaisuustuotteet – Liikkuu myös globaalisti – tapaus Irlanti vuodelta 2015 29.6.2017 Eljas Tuomaala19
 • 20. Luokitukset - Nykyiset toimiala- ja tuoteluokitukset kuvaavat digitaloutta varsin rajallisesti - Voitaneen verrata sähköistymiseen (yleiskäyttöinen teknologia) - Niin läpitunkeva teknologia, että vaikutusta on vaikea erottaa 29.6.2017 Eljas Tuomaala20
 • 22. Digitalisaatio haastaa tuotantorajaa ja tilinpidon kattavuutta • Palvelut muuttuvat markkinapalvelusta kuluttajan itse tekemiksi tai päinvastoin – Kotitalouksien itse tekemien digitaalisten palvelujen vaikutusta vaikea arvioida • Lienee vähäinen yksittäisenä vuonna • Kansantalouden tilinpidon käsikirjat muuttuvat hitaasti – Digitaalinen talous tutkimusagendalla kv-organisaatioissa – ’Ydintilinpidon’ ulkopuoliset satelliittitarkastelut joustavampi tapa • Mutta mitä niillä halutaan kuvata? • Mikä olisi Suomen tapauksessa tärkeää? 29.6.2017 Eljas Tuomaala22
 • 23. Käypähintainen bkt huomioi digitalouden • Selvityksessä ei tullut esille tekijöitä, joiden perusteella voitaisiin olettaa, että käypähintainen bkt olisi digitalisaation takia tilastoitu ”väärin” – Kansantalouden tulo- ja veropohjan arvioinnissa bkt on edelleen käypä mittari – Kotimainen tuotanto saadaan hyvin tilastoitua: kattavat tiedot tuloista ja kuluista • Ongelmallisempi on rajat ylittävä tuotanto, etenkin palvelujen ulkomaankauppa tai konsernin sisäinen kauppa • Globaalia tuotantoa ja palvelujen ulkomaankauppaa koskevien tiedonkeruiden kehittäminen tärkeää 29.6.2017 Eljas Tuomaala23
 • 24. Bkt:n volyymimenetelmiä kehitettävä • Volyyminmuutos mittaa bkt:n kasvua – Volyymin tulisi mitata sekä määrän että laadun muutosta – Keskiössä tuottajahintaindeksit, erityisesti palvelut • Volyyminmuutokseen liittyy kysymyksiä – Miten laadunmuutokset huomioidaan tai tulisi huomioida? – Päteekö enää oletus siitä, että halvempi on laadultaan huonompi? • Digitaaliset tuotteet usein fyysistä edullisempia • Voidaan käyttää paikasta riippumatta • Laajempi tarjonta • Tarvitaan tilinpidon ja hintatilastojen yhteistä menetelmien kehittämistä sekä kansallisesti että kansainvälisesti 29.6.2017 Eljas Tuomaala24
 • 25. Kiitos Eljas Tuomaala eljas.tuomaala@tilastokeskus.fi TK / SP –digitalisaatioseminaari 30.6.2017
 • 26. Digitalisaation haasteet hintaindekseille Satu Montonen, Tilastokeskus Digitaalisen talouden mittaamisen haasteet –seminaari 30.6.2017
 • 27. Sisältö 1. Yleistä hintaindekseistä 2. Uudet aineistolähteet 3. Verkkokauppa 4. Digitalisaatio, uudet tuotteet ja palvelut 5. Tuottajahintaindekseistä 6. Johtopäätökset 30.6.2017 Satu Montonen27
 • 29. Esityksessä käsiteltävät hintaindeksit - Kuluttajahintaindeksi mittaa kuluttajien tavaroista ja palveluista maksamien hintojen kehitystä - Teollisuuden tuottajahintaindeksi mittaa kotimaisten tuottajien myymien tavaroiden (kotimarkkina ja vienti) hintojen kehitystä - Palvelujen tuottajahintaindeksi mittaa yritysten toisille yrityksille ja julkiselle sektorille tuottamien palvelujen hintakehitystä – Kattaa jatkossa myös yritysten kotitalouksille tuottamat palvelut (asetus Euroopan yritystilastoista) 30.6.2017 Satu Montonen29
 • 30. Hintaindeksit - Hintaindekseissä mitataan puhdasta hinnanmuutosta, ei hintatasoa - Laadunmuutos menee volyymiin - Laskenta perustuu parivertailuun eli saman tuotteen hintaa samassa liikkeessä/yrityksessä verrataan eri kuukausien välillä 30.6.2017 Satu Montonen30
 • 31. Esimerkki - Oletetaan, että verkkokaupassa polkupyörän hinta on halvempi kuin kivijalkakaupassa - Halvempi hintataso ei kuitenkaan laske indeksiä: – Indeksi 04/2017 = 100 – Tapaus 1 >> indeksi 05/2017 = 100 – Tapaus 2 >> indeksi 05/2017 = 100 30.6.2017 Satu Montonen31 Hinta 04/2017 Hinta 05/2017 Muutos-% Kauppa 1 350 350 0 Kauppa 2 330 330 0 Hinta 04/2017 Hinta 05/2017 Muutos-% Kauppa 1 350 350 0 Kauppa 2 330 330 0 Verkkokauppa 200 200 0
 • 33. Web-scraping ja scanner-aineistot - Web-haravoija (web-scraping) poimii hinnat suoraan nettisivuilta – Testattu lentolipuilla ja rautakaupoilla – Haasteina ovat myyntimäärien puuttuminen, nopeasti muuttuvat sivut, vastaavatko hinnat myyntihintoja - Scanner- eli kassapääteaineistot – Sisältävät kuukausittaiset hintahavainnot, ostetut määrät ja tuotteisiin liittyvät yksityiskohtaiset tiedot – Ajantasaiset kulutustiedot kaikista ostetuista tuotteista >> mahdollistaa substituutioharhan vähentämisen - Kuluttajahintaindeksissä on otettu käyttöön (v. 2017 alussa) ensimmäinen scanner-aineisto liittyen lääkkeisiin 30.6.2017 Satu Montonen33
 • 35. Uusien aineistolähteiden käyttö EU:ssa 1/2 - Tällä hetkellä 8 maata käyttää scanner-aineistoa indeksituotannossaan – Norja (1995), Hollanti (2002), Sveitsi (2008), Ruotsi (2012), Belgia ja Tanska (2016), Suomi ja Islanti (2017) - Lisäksi noin 10 maata testaa scanner-aineistojen käyttöä - Eurostat valmistelee opasta scanner-aineistojen käsittelyyn >> maiden välisen vertailtavuuden parantaminen 30.6.2017 Satu Montonen35
 • 36. Uusien aineistolähteiden käyttö EU:ssa 2/2 30.6.2017 Satu Montonen36
 • 38. Verkkokauppa kuluttajahintaindeksissä - Tällä hetkellä kerätään käsin mm. matkojen, elektroniikan ja tietokoneiden sekä vaatteiden hintoja - Haasteet: – Tarkkoja tietoja ei ole saatavilla • Mitä tuotteita tai palveluja ostetaan netistä • Mistä verkkokaupoista ostetaan • Kuinka paljon ostetaan netistä – Joidenkin hyödykkeiden osalta verkkokaupat aliedustettuna – Hintojen kerääminen käsin työlästä – Ulkomaiset verkkokaupat 30.6.2017 Satu Montonen38
 • 39. Eurostatin suositus verkkokaupoista - Verkkokauppaostot (myös ulkomaisista verkkokaupoista) pitää huomioida sen maan kuluttajahintaindeksissä, mihin tavara tai palvelu on toimitettu - Seurataan tuotteen tai palvelun kokonaishintaa (toimitus- ja luottokorttimaksut jne.) - Toimitusmaksut yms. luokitellaan samaan ryhmään kuin varsinainen tuote 30.6.2017 Satu Montonen39
 • 40. 4. Digitalisaatio, uudet tuotteet ja palvelut
 • 41. Digitalisaatio, uudet tuotteet ja palvelut 1. Vanhan tuotteen ominaisuudet paranevat – Esim. tietokoneen ominaisuudet paranevat 2. Fyysinen tuote muuttuu digitaaliseksi – Esim. paperilehti muuttuu digilehdeksi 3. Kokonaan uudet digitaaliset palvelut – Esim. sovellukset 30.6.2017 Satu Montonen41
 • 42. Digitalisaation huomioiminen 1/2 - Digitalisaation tuomia uusia tuotteita ja palveluja otetaan kuluttajahintaindeksiin sitä mukaa, kun niiden kulutus kasvaa ja niille saadaan määriteltyä hyödykekohtainen paino – Esim. sähköinen kirja - Jossain tapauksissa fyysinen tuote ja digitaalinen palvelu luokitellaan eri hyödykeryhmiin (eCOICOP) – Esim. dvd (09.1.4.1 Valmiiksi tallennetut tallennusvälineet) ja suoratoistopalvelut (09.4.2.3 Televisio- ja radiolupamaksut, maksulliset lähetykset) 30.6.2017 Satu Montonen42
 • 43. Digitalisaation huomioiminen 2/2 - Siirtyminen fyysisestä tuotteesta digitaaliseen näkyy painorakenteen muuttumisena - Ominaisuuksien paraneminen (tietokone) tai sisällön määrän kasvu (dvd -> suoratoistopalvelu) ei näy indeksissä, koska indeksilaskennassa nämä tulkitaan eri tuotteiksi (laatu muuttunut) 30.6.2017 Satu Montonen43
 • 45. Teollisuuden tuottajahintaindeksi - Haasteet: – Yhä enemmän räätälöidyt tuotteet – One off –tuotteet • Esim. laivat, paperikoneet, höyrykattilat – Laadunmuutokset tuotteiden ominaisuuksissa – Hintoja on vähän saatavilla netissä, osa listahintoja 30.6.2017 Satu Montonen45
 • 46. Palvelujen tuottajahintaindeksi - Haasteet: – Palvelujen tuottajahintaindeksistä puuttuu paljon toimialoja 3- ja 4-numerotasolla • Syynä palvelutuotetietojen puute – Palvelujen tilastoinnissa vielä paljon kehitettävää: puuttuu kattava tilasto palvelujen tuotannosta • Palvelujen tuottajahintaindeksistä puuttuu palveluja – Esim. kaupan marginaalit, vakuutukset, T&K-palvelut ja hallintopalvelut – Palvelujen laatuvakioitu hintojen mittaaminen haastavaa 30.6.2017 Satu Montonen46
 • 48. Scanner-aineistot ovat hintatilastojen kannalta käyttökelpoisin lähde - Scanner-aineistot ovat käyttökelpoisin lähde – Sisältävät myös ostetut määrät sekä räätälöidyt tuotteet – Hinnat ovat todellisia myyntihintoja – Voidaan hyödyntää myös verkkokauppaostoissa - Hintatilastoissa jatketaan uusien aineistolähteiden testaamista ja käyttöönottoa – Kuluttajahintaindeksissä käynnissä projekti liittyen päivittäistavaroihin – Muutokset tapahtuvat kuitenkin hitaasti 30.6.2017 Satu Montonen48
 • 49. Verkkokauppaostoista saatava tarkempia tietoja - Verkkokauppaostoista pitäisi saada tarkempia tietoja – Suomen Pankin maksuliiketilaston tai jonkin tutkimuslaitoksen tutkimustuloksien hyödyntäminen • Oston ajankohta, verkkokauppa, ostettu tuote tai palvelu mahdollisimman tarkalla tasolla - Verkkokauppaostojen puuttuminen ei ole ongelma, mikäli verkkokauppojen hintakehitys on samanlainen kuin kivijalkakauppojen 30.6.2017 Satu Montonen49
 • 50. Digitalisaatio tuo uudenlaisia haasteita - Joidenkin hyödykkeiden kohdalla laadunmuutoksen hallinta haastavaa – Vaatteet, autot, elektroniikka, valmismatkat, palvelut jne. - Hyödykekohtaisten painojen saaminen uusille tuotteille ja palveluille vie aikaa - Tulisiko hintatilastoissa näkyä siirtyminen fyysisestä tuotteesta digitaaliseen? 30.6.2017 Satu Montonen50
 • 51. Kiitos! Satu Montonen, satu.montonen@stat.fi Digitaalisen talouden mittaamisen haasteet –seminaari 30.6.2017
 • 53. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Digitalisaation laaja ilmiökenttä tuo monenlaisia haasteita talouden mittaamiseen 30.6.2017 Juha Itkonen 53
 • 54. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Digitalisaatio, mittaushaasteet ja ekonomistin huolenaiheet 1. Heikkeneekö perinteisten mittarien kyky kuvata talouden kehitystä? 2. Muuttuuko talousmittarien merkitys hyvinvoinnin kehityksen arvioinnissa? 3. Tarvitaanko uusia talousmittareita? 4. Muuttuuko käsitys viime vuosien kehityksestä? 5. Miten mittausongelmat tulisi huomioida talouspolitiikassa? 30.6.2017 Juha Itkonen 54
 • 55. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Millainen on hyvä mittari?  Mittaaminen liittää mittauskohteen ominaisuuteen suureen, joka mahdollistaa vertailun.  Talouden mittareita arvioidessa on tärkeää huomioida: – Mitä kukin mittari pyrkii kuvaamaan? – Mikään mittari ei vastaa kaikkiin kysymyksiin kaikissa olosuhteissa – Tarvitaan useita mittareita kuvaamaan tarkasteltavan ilmiön eri puolia  Hyvän mittarin ominaisuuksia: – Tarkoituksenmukaisuus: vastaa kysymyksiin joihin haetaan vastausta – Osuvuus: kuvaa määritelmänsä mukaista ilmiötä luotettavasti – Toteutuskelpoisuus: mittaus voidaan toteuttaa myös käytännössä  Mittausvirhe = havaittu arvo – ”todellinen” arvo  Bruttokansantuote ei ole hyvinvoinnin mittari – Onko BKT yhä riittävän hyvä taloudellisen tuotannon mittari? 30.6.2017 Juha Itkonen 55
 • 56. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Mittausvirheet keskeisissä talousmittareissa heijastuvat laajalle 1. Talouden koko • Elintaso • Julkinen alijäämä ja velkasuhde • Veroaste • EU:n jäsenmaksut 2. Talouden rakenne • Toimialarakenne • Kulutusrakenne • Kulutus, välituotekäyttö ja investoinnit 3. Hintaindeksit • Reaalitulot • Reaalikorko • Indeksisidonnaiset tulonsiirrot 4. Talouskasvu • Tuottavuuskasvu • Elintason kasvu • Kestävyysvaje • Kilpailukyky 30.6.2017 Juha Itkonen 56
 • 57. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Tilastoista puuttuva tuotanto  Tuotantoraja määrittää mikä sisältyy tilinpitoon, mikä ei – Esim. maksuttomat digitaaliset palvelut, kotitalouksien itselleen tuottamat palvelut BKT:n ulkopuolella  Sopiva tuotantoraja riippuu tarkasteltavasta kysymyksestä – Laajennettu BKT, satelliittitilinpito – Virallinen BKT hyvin julkisen sektorin tulopohjaa  BKT-kasvuluku harhainen, jos 1. Havaitsematon BKT kasvaa eri vauhtia 2. Tuotantorajan yli siirtyy tuotantoa 30.6.2017 Juha Itkonen 57 Aika Tuotanto Laajennettu BKT BKT Tuotanto Tuotos Työvoima Pääoma Välituotteet
 • 58. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Talouden rakenne  Miten tuotanto jakautuu eri toimialoille ja hyödykkeisiin? – Toimiala- ja hyödykeluokituksen avulla on vaikea analysoida digitalisaation aikaansaamaa rakennemuutosta – Digitalisaatio näkyy kaikilla toimialoilla, kuten sähkö aikanaan  Investoinnit, välituotekäyttö ja kulutus – Kotitalouksien autojen ja asuntojen käyttö tulonhankintaan (Airbnb, Uber) – Yritysten tietomassat: aineetonta pääomaa vai välituotekäyttöä?  Kiinteän pääoman varaluokitus – Olisiko ICT-investointeja mahdollista eritellä aiempaa tarkemmin? – Hyödyttäisi tuottavuustutkimusta: ICT:n merkitys kasvun kannalta? 30.6.2017 Juha Itkonen 58
 • 59. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Elinkustannusindeksi (cost of living index): Ekonomistin Graalin malja  Paljonko rahaa tarvitsen tänä vuonna, jotta saan viime vuoden a) Hyödykekorin  Kuluttajahintaindeksi (KHI) b) Hyötytason  Elinkustannusindeksi (EKI)  KHI – EKI = substituutioharha – Ero syntyy siitä, että kuluttaja voi muuttaa hyödykekorin sisältöä – Laspeyres-indeksissä on aina yläsuuntainen substituutioharha a) EKI ja tulot nousevat 10 %  kuluttaja on yhtä tyytyväinen b) KHI ja tulot nousevat 10 %  kuluttaja saa ainakin viime vuoden hyödykekorin, mutta voi mahdollisesti valita paremminkin 30.6.2017 Juha Itkonen 59 Kuluttajan 𝑖 elinkustannusindeksi 𝐸𝐾𝐼𝑡,𝑖 on pienin kulutusmeno hetkellä 𝑡, joka tarvitaan saavuttamaan sama hyötytaso kuin hetkellä 0, suhteutettuna kulutusmenoon hetkellä 0, eli 𝐸𝐾𝐼𝑡,𝑖 = 𝑒𝑖(𝑢, 𝑝𝑡) 𝑒𝑖(𝑢, 𝑝0) , missä 𝑒𝑖 on kuluttajan 𝑖 menofunktio (expenditure function), 𝑢 hyötytaso, 𝑝 hintavektori.
 • 60. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Hintaindeksin harhan lähteitä 1. Hyödykkeiden kulutusosuuksien mittaus – Hyödykekorin rakenne on arvioitu väärin, yksittäiset hinnanmuutokset saavat väärän painon 2. Indeksikaavaan liittyvä substituutioharha – Kuluttajat voivat ”väistää” hinnan nousun 3. Uudet hyödykkeet – Uudet hyödykkeet parantavat hyvinvointia, vaikka hinnat eivät muutu, vaikutus jopa 0,8 %-yks. (Broda & Weinstein 2010) – Uudet maksuttomat digitaaliset palvelut (Goolsbee & Klenow 2016, Brynjolfson & Oh 2012) 4. Laadunkorjauksiin liittyvä harha – Vastaavaa hyödykettä ei myydä eri ajankohtina, laadunmuutosta ei havaita – ICT-hyödykkeiden laadunmuutokset tyypillisesti nopeita – Digitalisaatio helpottaa valikoiman räätälöimistä ja laajentamista 5. Liikeotoksesta johtuva harha – Uusien ostopaikkojen tulo markkinoille ei laske KHI:ta – Verkkokaupat ja halpamarketit 30.6.2017 Juha Itkonen 60
 • 61. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Talouskasvu on todennäköisesti ollut mitattua nopeampaa  BKT:n ulkopuolisen tuotannon kasvu – Laajennettu BKT:n on saattanut kasvaa virallista lukua nopeammin  Hintaindeksin mittausvirheet näkyvät käänteisinä reaalisessa BKT:ssa – Nimellisen BKT:n kasvu tiedetään tarkemmin – Inflaation mittausvirheet heijastuvat moniin muihin reaalisiin mittareihin  Suhdanteiden seurantaan merkitys on vähäisempi – Mittausvirhe myös trendissä  suhdannepoikkeama ei muutu – Uusien hyödykkeiden syntymistahti myötäsyklinen  vaihtelut saattavat olla mitattua voimakkaampia  Missä määrin digitalisaatio on tuonut uusia mittausvirheitä (tai poistanut vanhoja)? – Missä määrin vaikuttaa viime vuosien kasvulukuihin? 30.6.2017 Juha Itkonen 61
 • 62. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Mittausvirheiden todennäköinen suunta tiedetään, suuruutta ei Talouden koko • Nimellisen BKT:n taso korkeampi • Julkisen sektorin velkasuhde matalampi • Julkisen sektorin rahoitusjäämä lähempänä nollaa Talouden rakenne • Kulutus- ja toimialarakenne ”digitaalisempi” • Enemmän investointeja kuin kulutusta Hintaindeksit • Inflaatio hitaampi • Reaalikorko korkeampi • Reaalitulojen kasvuvauhti nopeampi Talouskasvu • Reaalisen BKT:n kasvuvauhti nopeampi • Tuottavuuskasvu nopeampi • Kustannuskilpailukyky ja kestävyysvaje muuttumaton 30.6.2017 Juha Itkonen 62
 • 63. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Johtopäätökset  Talouden perinteinen mittaristo on yhä tarkoituksenmukainen kansantalouden kehityksen kuvaamiseen – Valtaosa taloudesta kyetään mittaamaan hyvin ja digitalisaatio tarjoaa uusia välineitä tilastotuotantoon – Mittariston säilyminen relevanttina edellyttää jatkuvaa kehitystyötä  Digitalisaatiosta johtuvien mittausvirheiden suuruudesta ei ole varmuutta, mutta harhan suunta tiedetään paremmin – Merkittävimpiä mittaushaasteita aiheuttavat uudet hyödykkeet, ilmaispalvelut, laadun muutokset ja globaali aineeton pääoma – Talous ja hyvinvointi on todennäköisesti kasvanut mitattua nopeammin  Mittausvirheet eivät suuresti vaikuta talouspolitiikan mittareihin – Tuotanto, joka ei näy rahamääräisissä markkinatransaktioissa, ei kasvata veropohjaa – Julkisen sektorin kestävyydestä, kustannuskilpailukyvystä, suhdannetilanteesta tai työttömyydestä  Nopean teknologisen murroksen ymmärtäminen edellyttää luotettavaa tietoa taloudesta, joten digitalisaation myötä tilastojen arvo ja merkitys kasvaa 30.6.2017 Juha Itkonen 63