Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Grows model

1 324 vues

Publié le

เครื่องมือที่ช่วยกระตุ้นเพื่อช่วยกันหาทางออกของปัญหา อย่างสร้างสรรค์และมีทิศทาง

Publié dans : Développement personnel
 • Soyez le premier à commenter

Grows model

 1. 1. GROWS modelGROWS model เครืองมือกระตุ้น และส่งเสริมเพือสิงทีดีกว่าเครืองมือกระตุ้น และส่งเสริมเพือสิงทีดีกว่า ByBy SuradetSuradet SriangkoonSriangkoon
 2. 2. เราจะพัฒนาต่อกันอย่างไรดีเราจะพัฒนาต่อกันอย่างไรดี ปัญหาทีเผชิญอยู่คืออะไรปัญหาทีเผชิญอยู่คืออะไร ทางออกของปัญหาคืออะไรทางออกของปัญหาคืออะไร เป้ าหมายในการพัฒนาเรืองนีเป้ าหมายในการพัฒนาเรืองนี คืออะไร และจะทําอะไรต่อไปคืออะไร และจะทําอะไรต่อไป ความเสียงความเสียง//ข้อร้องเรียนทีข้อร้องเรียนที เกิดขึนจะจัดการอย่างไรดีเกิดขึนจะจัดการอย่างไรดี ผมไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรดีผมไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรดี Etc.Etc. อย่างนีต้อง GROWS model GROWS modelFb : Suradet Sriangkoon
 3. 3. GROWSGROWS modelmodel GOALGOAL RealityReality OptionOption WhatWhat nextnext Study คือเครืองมือทีช่วยกระตุ้นเพือช่วยกันคือเครืองมือทีช่วยกระตุ้นเพือช่วยกัน หาทางออกของปัญหาหาทางออกของปัญหา อย่างสร้างสรรค์และมีทิศทางอย่างสร้างสรรค์และมีทิศทาง GoalGoal (( เป้ าหมายเป้ าหมาย ) :) : เราต้องการทีจะเราต้องการทีจะ บรรลุอะไร แก้ปัญหาอะไรบรรลุอะไร แก้ปัญหาอะไร RealityReality (( ความเป็นจริงทีเกิดขึนความเป็นจริงทีเกิดขึน ) :) : สถานการณ์ ทีเราเผชิญอยู่คืออะไรสถานการณ์ ทีเราเผชิญอยู่คืออะไร OptionOption (( ทางเลือกในการแก้ไขทางเลือกในการแก้ไข ) :) : มีอะไรบ้างทีจะเป็นทางออกของปัญหามีอะไรบ้างทีจะเป็นทางออกของปัญหา What nextWhat next (( จะทําอะไรต่อไปจะทําอะไรต่อไป ) :) : เราจะทําอะไรต่อไป ต้องการความเราจะทําอะไรต่อไป ต้องการความ ช่วยเหลืออะไรบ้างช่วยเหลืออะไรบ้าง StudyStudy (( เรียนรู้เรียนรู้ )) :: เราจะเรียนรู้สิงทีเราจะเรียนรู้สิงที เกิดขึนอย่างไรเกิดขึนอย่างไร Fb : Suradet Sriangkoon GROWS model
 4. 4. GROWS modelGROWS model กับการตังคําถามกับการตังคําถาม การใช้การใช้ GROWS modelGROWS model จะทําให้จะทําให้ ประสิทธิภาพในการตังคําถามประสิทธิภาพในการตังคําถาม ดีขึน เกิดแรงกระตุ้น แรงจูงใจดีขึน เกิดแรงกระตุ้น แรงจูงใจ เพือช่วยกันหาทางออกและเพือช่วยกันหาทางออกและ พัฒนา นันคือเกิดพัฒนา นันคือเกิด คําถามคําถาม แบบปลายเปิ ดแบบปลายเปิ ด ให้เห็นโอกาสให้เห็นโอกาส ในการพัฒนามากขึนในการพัฒนามากขึน Fb : Suradet Sriangkoon GROWS model
 5. 5. คําถามปลายเปิ ดคําถามปลายเปิ ด คําถามปลายปิ ดคําถามปลายปิ ด ทําให้ได้ข้อมูลทีไม่จํากัด มีคุณภาพทําให้ได้ข้อมูลทีไม่จํากัด มีคุณภาพ ได้รับข้อมูลทีจํากัดได้รับข้อมูลทีจํากัด เปิ ดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นเปิ ดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น และและ เห็นสิงใหม่ๆเพิมขึนเห็นสิงใหม่ๆเพิมขึน ปิ ดกันโอกาสทีจะเห็นสิงใหม่ และการปิ ดกันโอกาสทีจะเห็นสิงใหม่ และการ แสดงความคิดเห็นแสดงความคิดเห็น ตัวอย่างเช่น อย่างไร ทีไหน เมือใดตัวอย่างเช่น อย่างไร ทีไหน เมือใด ใคร ผลเป็นอย่างไร ทําไม เป็นต้นใคร ผลเป็นอย่างไร ทําไม เป็นต้น ตัวอย่างเช่น เคยไหม ใช่ไหม หรือไม่ตัวอย่างเช่น เคยไหม ใช่ไหม หรือไม่ สามารถไหม พร้อมไหม เป็นต้นสามารถไหม พร้อมไหม เป็นต้น คําตอบทีได้มีรายละเอียดของสิงคําตอบทีได้มีรายละเอียดของสิง ต่างๆ มากขึนต่างๆ มากขึน คําตอบทีได้คือ ใช่ กับ ไม่ใช่คําตอบทีได้คือ ใช่ กับ ไม่ใช่ Fb : Suradet Sriangkoon GROWS model
 6. 6. ตัวอย่างการตังคําถามเพือตัวอย่างการตังคําถามเพือ :: GoalGoal จากเรืองนีท่านต้องการทีจะบรรลุอะไรจากเรืองนีท่านต้องการทีจะบรรลุอะไร เป้ าหมายทีท่านตังไว้นันสําคัญเพียงใดเป้ าหมายทีท่านตังไว้นันสําคัญเพียงใด ท่านมีส่วนช่วยทีให้บรรลุเป้ าหมายทีตังท่านมีส่วนช่วยทีให้บรรลุเป้ าหมายทีตัง ไว้ของหน่วยงานไว้ของหน่วยงาน//องค์กรได้อย่างไรองค์กรได้อย่างไร ท่านทราบได้อย่างไรว่าหน่วยงานท่านทราบได้อย่างไรว่าหน่วยงาน//องค์กรองค์กร ของท่านบรรลุเป้ าหมายแล้วของท่านบรรลุเป้ าหมายแล้ว เป้ าหมายทีท่านตังไว้ท่านจะประเมินผลเป้ าหมายทีท่านตังไว้ท่านจะประเมินผล และติดตามอย่างไรและติดตามอย่างไร และอืนๆและอืนๆ G : GoalG : Goal Fb : Suradet Sriangkoon GROWS model
 7. 7. ตัวอย่างการตังคําถามเพือตัวอย่างการตังคําถามเพือ :: RealityReality จากปัญหาจากปัญหา//ความเสียงทีสําคัญทีเรากําลังความเสียงทีสําคัญทีเรากําลัง เผชิญกันอยู่ในตอนนีคืออะไรเผชิญกันอยู่ในตอนนีคืออะไร มีอะไรบ้างทีทําให้เราไม่บรรลุเป้ าหมายมีอะไรบ้างทีทําให้เราไม่บรรลุเป้ าหมาย ในตอนนีในตอนนี จากปัญหาจากปัญหา//ความเสียงทีเกิดขึน เราทุกคนความเสียงทีเกิดขึน เราทุกคน ได้เรียนรู้อะไรกันบ้างได้เรียนรู้อะไรกันบ้าง จากการติดตามประเมินผลเป้ าหมายทีวางจากการติดตามประเมินผลเป้ าหมายทีวาง ไว้ ผลลัพธ์เป็นอย่างไรบ้างไว้ ผลลัพธ์เป็นอย่างไรบ้าง ท่านมีส่วนทีเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาอย่างไรท่านมีส่วนทีเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาอย่างไร และอืนๆและอืนๆ R : RealityR : Reality Fb : Suradet Sriangkoon GROWS model
 8. 8. ตัวอย่างการตังคําถามเพือตัวอย่างการตังคําถามเพือ :: OptionOption ปัญหาปัญหา//ความเสียงทีเกิดขึนเรามีทางเลือกความเสียงทีเกิดขึนเรามีทางเลือก อย่างไรบ้างในการแก้ไขสิงทีเกิดขึนอย่างไรบ้างในการแก้ไขสิงทีเกิดขึน จากการเยียมสํารวจภายในจากการเยียมสํารวจภายใน//การการ RoundRound ในใน ครังนี เราจะพัฒนาปรับปรุงกันอย่างไรครังนี เราจะพัฒนาปรับปรุงกันอย่างไร เรามีตัวอย่างอะไรบ้างทีดีๆ จากทีอืนทีเราเรามีตัวอย่างอะไรบ้างทีดีๆ จากทีอืนทีเรา พอจะนํามาปรับใช้ได้บ้างพอจะนํามาปรับใช้ได้บ้าง เราจะวางมาตรการในการป้ องกันอะไรกันเราจะวางมาตรการในการป้ องกันอะไรกัน บ้างทีจะไม่ทําให้เกิดความเสียงซําอีกบ้างทีจะไม่ทําให้เกิดความเสียงซําอีก เราจะรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆเราจะรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ เช่นอุบัติภัยหมู่ อัคคีภัย นําท่วมกันอย่างไรเช่นอุบัติภัยหมู่ อัคคีภัย นําท่วมกันอย่างไร และอืนๆและอืนๆ O : OptionO : Option Fb : Suradet Sriangkoon GROWS model
 9. 9. ตัวอย่างการตังคําถามเพือตัวอย่างการตังคําถามเพือ :: What nextWhat next จากทีเรากล่าวมาทังหมดเราจะเริมต้นทําจากทีเรากล่าวมาทังหมดเราจะเริมต้นทํา อะไรกันก่อน และเมือไหร่อะไรกันก่อน และเมือไหร่ เราต้องการทรัพยากรอะไรบ้างทีช่วยให้เราเราต้องการทรัพยากรอะไรบ้างทีช่วยให้เรา พัฒนาได้ดียิงขึนพัฒนาได้ดียิงขึน อะไรคือความท้าทายทีสําคัญ ทีเราอาจต้องอะไรคือความท้าทายทีสําคัญ ทีเราอาจต้อง เผชิญ และจะรับมือกันอย่างไรเผชิญ และจะรับมือกันอย่างไร สิงใดทีจะทําให้เราสามารถบรรลุเป้ าหมายได้สิงใดทีจะทําให้เราสามารถบรรลุเป้ าหมายได้ อย่างเรียบง่าย และคุ้มค่าทีสุดอย่างเรียบง่าย และคุ้มค่าทีสุด จากการทําจากการทํา RCARCA สาเหตุทีเราค้นพบ อะไรคือสาเหตุทีเราค้นพบ อะไรคือ สาเหตุทีสําคัญทีทําให้เกิดความเสียงนีสาเหตุทีสําคัญทีทําให้เกิดความเสียงนี และอืนๆและอืนๆ W : What nextW : What next Fb : Suradet Sriangkoon GROWS model
 10. 10. ตัวอย่างของการเรียนรู้ตัวอย่างของการเรียนรู้ :: StudyStudy การแลกเปลียนเรียนรู้การแลกเปลียนเรียนรู้ การทํากิจกรรมทบทวนการทํากิจกรรมทบทวน การติดตามตัวชีวัดทีกําหนดไว้การติดตามตัวชีวัดทีกําหนดไว้ การตามรอยกระบวนการการตามรอยกระบวนการ การประเมินตนเองการประเมินตนเอง การทบทวนเวชระเบียนการทบทวนเวชระเบียน การนําเสนอผลงานเพือรับข้อเสนอแนะการนําเสนอผลงานเพือรับข้อเสนอแนะ การเยียมสํารวจ การตรวจติดตามการเยียมสํารวจ การตรวจติดตาม ภายในภายใน และอืนๆและอืนๆ SS : Study: Study Fb : Suradet Sriangkoon GROWS model
 11. 11. ตัวอย่างการใช้เครืองมือตัวอย่างการใช้เครืองมือ GROWS modelGROWS model จากการเยียมสํารวจพบว่าการป้ องกันผู้ป่วยตกเตียงยังไม่ดีพอจากการเยียมสํารวจพบว่าการป้ องกันผู้ป่วยตกเตียงยังไม่ดีพอ อะไรคือเป้ าหมายอะไรคือเป้ าหมาย ( Goal )( Goal ) :: เพือป้ องกันผู้ป่วยตกเตียงให้มีประสิทธิภาพเพือป้ องกันผู้ป่วยตกเตียงให้มีประสิทธิภาพ ตอนนีเป็นอย่างไรตอนนีเป็นอย่างไร ( Reality )( Reality ) :: พบว่าแนวทางการปฏิบัติไม่ชัดเจน บุคลากรพบว่าแนวทางการปฏิบัติไม่ชัดเจน บุคลากร ขาดความรู้ ความเข้าใจขาดความรู้ ความเข้าใจ เราจะแก้ไขกันอย่างไรเราจะแก้ไขกันอย่างไร ( Option )( Option ) :: มีแนวทางในการปฏิบัติทีเราสามารถมีแนวทางในการปฏิบัติทีเราสามารถ นํามาใช้ได้ เช่น ของโรงพยาบาล ก หรือแนวทางการป้ องกันการผลัดตก หกนํามาใช้ได้ เช่น ของโรงพยาบาล ก หรือแนวทางการป้ องกันการผลัดตก หก ล้มของล้มของ Patient Safety GoalsPatient Safety Goals เราจะป้ องกันอย่างไรเราจะป้ องกันอย่างไร ( What next )( What next ) :: ใช้แนวทางของใช้แนวทางของ Patient Safety GoalsPatient Safety Goals และสือสารให้บุคลากรรับทราบ นําไปสู่การปฏิบัติและสือสารให้บุคลากรรับทราบ นําไปสู่การปฏิบัติ เราเรียนรู้ ประเมินผลอย่างไรเราเรียนรู้ ประเมินผลอย่างไร ( Study )( Study ) :: ติดตามจากอุบัติการณ์ผู้ป่วยตกติดตามจากอุบัติการณ์ผู้ป่วยตก เตียงในโรงพยาบาล และนําไปสู่การพัฒนา ปรับปรุงต่อเตียงในโรงพยาบาล และนําไปสู่การพัฒนา ปรับปรุงต่อไปไป Fb : Suradet Sriangkoon GROWS model
 12. 12. GROWS modelGROWS model เป็นเครืองมือทีนําไปเป็นเครืองมือทีนําไป ประยุกต์ใช้ในการกระตุ้น ส่งเสริมให้เห็นโอกาสพัฒนาทีประยุกต์ใช้ในการกระตุ้น ส่งเสริมให้เห็นโอกาสพัฒนาที ดีขึน ชัดเจนขึน ซึงหนึงในวิธีนันคือช่วยการตังคําถามดีขึน ชัดเจนขึน ซึงหนึงในวิธีนันคือช่วยการตังคําถาม แบบปลายเปิ ดแบบปลายเปิ ด Fb : Suradet Sriangkoon GROWS model

×