Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

ทักษะมวยไทยเบื้องต้น

3 539 vues

Publié le

Publié dans : Sports
 • Soyez le premier à commenter

ทักษะมวยไทยเบื้องต้น

 1. 1. ทักษะมวยไทยเบื้องตน้
 2. 2. โดย นาย ณัฐกิตติ์ จิตรนาวี ชนั้ปีที่ 4/2 เลขที่ 9
 3. 3. ขนั้ตอนการสอนเพื่อเรียนรกู้ารสอนทักษะมวยไทย เบื้องต้น การสอนทักษะมวยไทยเบื้องตน้มีขนั้ตอนการสอนเพื่อการเรียนรู้ ดังนี้ 1. การพันมือ มีความสา คัญมากต่อการฝึกซ้อมมวยไทยและ การแข่งขันชกมวยไทย ประชาฤาชตุกลุ (2525 : 160) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของ การพันมือ เพื่อที่จะรัดให้กระดกูนวิ้มือรวมกันเขา้เป็นมัดเดียวกัน ป้องกันการกระเทือนระหว่างกระดกู มีกล้ามเนอื้เอ็นและไขมัน พอ สรปุได้ว่าการพันมือ เพื่อป้องกันกระดกูนวิ้มือ ขอ้มือ และกล้ามเนอื้ เอ็นเกิดอันตราย เช่น ซ้น แตก หรือหักได้
 4. 4. ขนั้ตอนการพันมือ 1. ใชผ้า้พันมือพันรอบสันมือสามหรือสี่รอบแล้วพันที่ขอ้มือสองหรือ สามรอบ 2. พันรอบหัวแม่มือหนงึ่รอบหรือสองรอบดึงให้ผา้กระชับหัวแม่มือ เพื่อล็อคหัวแม่มือ ป้องกันหัวแม่มือส้นแล้วดึงผา้มาพันที่ขอ้มือ หนึ่งรอบหรือสองรอบ 3. พันระหว่างนวิ้ก้อยกับนวิ้นางดึงผา้ขนึ้มาพันขอ้มือหนงึ่รอบหรือ สองรอบ
 5. 5. ต่อ 4. พันระหว่างนวิ้นางกับนวิ้กลางดึงผา้ขนึ้มาพันขอ้มือหนงึ่รอบหรือ สองรอบ 5. พันระหว่างนวิ้กลางกับนวิ้ชดีึ้งผา้ขนึ้มาพันขอ้มือหนงึ่รอบหรือสอง รอบ 6. พันที่สันมือดึงผา้ให้แน่นกับสันมือพอประมาณ 7. นา ปลายผา้ผูกรอบผา้ใตฝ้่ามือมัดผา้ให้แน่น
 6. 6. วิธีการกา หมัด วิธีการกา มือให้กา นวิ้ชี้นวิ้กลาง และนวิ้ก้อยเขา้หาฝ่ามือกา ฝ่ามือให้แน่นให้นวิ้ทงั้สี่เรียงชิดกันและทับหวัแม่มือลงบนระหว่าง นวิ้ชแี้ละนวิ้กลาง กา หมัดให้แน่น ขอ้มือตอ้งเกร็งเป็นแนวเดียวกัน ตลอด ไม่งอหรือปล่อยตามสบาย เพราะจะเกิดอันตรายเมื่อชกหรือ กระแทกเป้า ให้สันหมัดเท่านนั้ถูกเป้าหมาย
 7. 7. ท่าคมุและตาแหน่งของมือ วิธีการฝึกท่าคมุและตาแหน่งของมือ ยืนด้วยปลายเท้า เท้าทงั้สองชิดกัน แยกเท้าหนา้ และแยก เท้าหลังออกตงั้ฉากกับส้นเท้าให้ปลายเท้าเฉียงออกด้านข้าง เล็กนอ้ยห่างกันระดับช่วงไหล่ ส้นเท้าทงั้สองเปิดเล็กน้อยนา้หนักตัว อยู่บนเท้าทงั้สองเข่างอเล็กนอ้ยเพื่อให้การเคลื่อนไหวได้คล่องตัว หมัดหลังกา หลวมปิดคางงอแขนให้ศอกติดลา ตัว ก้มหนา้เล็กนอ้ย มือหนา้อยู่ในแนวเดียวกับหัวไหล่หรือสูงกว่าเล็กนอ้ย สันหมัดหนา้ ห่างจากไหล่พอสมควร ให้หัวแม่มือหันเขา้หาไหล่ งอแขนให้ศอก ห่างลาตัวพอประมาณ
 8. 8. การเคลื่อนที่ จรัสเดช อุลิต (2527: 15) ได้กล่าวไว้ว่า การ เคลื่อนเท้าเป็นสิ่งสา คัญที่สุดของการชกมวยไทย จะหาระยะชกให้ ถูกคู่ต่อสจู้ะเขา้จะออกไดร้วดเร็ว หรือจะหลบหลกีคู่ต่อสขู้นึ้อยู่กับ การเคลื่อนเท้า
 9. 9. การเคลื่อนที่ตรงไปด้านหน้า คือ การเคลื่อนเท้าหนา้ไปขา้งหนา้ สืบเท้าหลังตาม รักษา ระยะห่างกันประมาณช่วงไหล่ งอเข่าเล็กนอ้ยอยู่ในท่าคุม
 10. 10. การเคลื่อนที่ไปด้านหลัง คือ การเคลื่อนเท้าหลัง ถอยหลังไปก่อน แล้วตามด้วย เท้าหนา้ อยู่ในท่าคุม
 11. 11. การเคลื่อนไปทางด้านขวา คือ การเคลื่อนเท้าไปทางขวามือ โดยสืบเท้าขวาไปทางขวาก่อนแล้วสืบ เท้าซ้ายตาม เท้าทงั้สองห่างกันระดับช่วงไหล่อยู่ในท่าคุม
 12. 12. การเคลื่อนที่ไปทางด้านซ้าย คือ การเคลื่อนเท้าไปทางซ้ายมือ โดยสืบเท้าซ้ายไปทางซ้าย ก่อนแล้วสืบเท้าขวาตาม เท้าทงั้สองห่างกันระดับช่วงไหล่อยู่ในท่า คุม
 13. 13. การเคลื่อนที่หมนุไปทางด้านขวามือ โดยการให้เท้าขวานา แล้วสืบเท้าซ้ายตาม เท้าทงั้สองห่างกัน ระดับช่วงไหล่
 14. 14. การเคลื่อนที่หมนุไปทางด้านซ้ายมือ โดยการใชเ้ท้าซ้ายนา สืบเท้าขวาตาม เท้าทงั้สองห่างกัน ระดับช่วงไหล่
 15. 15. ทักษะพื้นฐานในการฝึกมวยไทย 1. หมัดงัด หมายถึง เริ่มตน้จากท่าจรดมวยขวา แล้ว ย่อตัวลง เท้าแยกห่างย่อเข่าซ้ายลง พร้อมกับลดหมัดซ้ายลงและ หงายหมัดขนึ้แล้วบิดลา ตัวไปทางขวาของตนเองพร้อมกับดึง กระตกุหมัดซ้ายขนึ้ตรง
 16. 16. ต่อ 2. หมัดตรง หมายถึง การชกหมัดออกไปจากไหล่ให้เป็นแนว วิถีทางตรง ไปสู่เป้าหมาย 3. หมัดเสย หมายถึง ชกหมัดในระยะประชิดตัว ทิศทางการ เคลื่อนที่ จากล่างขนึ้บน 4. หมัดตวัด หมายถึง การชกหมัดโดยการงอและเกร็งขอ้ศอกไว้ให้ หมัดออกไปเป็นวิถีทางโค้งอาจควา่หรือตงั้หมัดก็ได้
 17. 17. ต่อ 5. ศอกตีหมายถึง การพับขอ้ศอกตีเฉียงลงกระทบเป้าหมาย สามารถตีได้ทงั้ซ้ายและขวา 6. ศอกตัด หมายถึง การพับขอ้ศอกขนึ้ตีศอกทิศทางขนานกับพื้น 7. ศอกงัด หมายถึง ศอกที่เราใชตี้เสยขนึ้หรืองัดขนึ้เป้าหมาย ที่ปลายคาง คิ้วและใบหนา้ 8. ศอกสับ หมายถึง ศอกที่ใชสั้บลงบนคู่ต่อสทูี้่เขา้กอด จะด้วยศอก เดยี่วหรือคู่ ก็ตาม บริเวณใบหนา้จะตอ้งเร็วและแรง แต่คู่ต่อสตู้อ้ง เตี้ยกว่า
 18. 18. ต่อ 9. เข่าเฉียง หมายถึง การตีเข่าขนึ้เฉียงทา มุม กับลา ตัวคู่ต่อสู้ เป้ าหมายบริเวณชายโครง 10. เข่าโค้ง หมายถึง เป็นเข่าที่ผูใ้ชจ้ะตอ้งบิดสะโพกควา่ลงให้ ทิศทางของเข่าลอยโค้งจากบนลงปะทะเป้าหมายให้ปลายเท้าเหยียด เป็นเส้นตรงกับขาและเข่า 11. เข่าตรง หมายถึง เข่าที่เคลื่อนที่จากจุดเริ่มไปกระทบ เป้ าหมายแนววิถีทางตรงดิ่ง 12. เข่าลอย หมายถึง การตีเข่าขนึ้ไปตรงๆโดยการกระโดดตัว ลอยพ้นจากพื้น
 19. 19. ต่อ 13. เตะตรง หมายถึง การเตะให้วิถีทางขนึ้ตรงจากพื้นสู่เป้าหมาย 14. เตะตัด หมายถึง การเตะที่มีวิถีทางโค้งขนึ้เล็กนอ้ยแล้วตัด ขนาน กับไป กับพื้น 15. เตะเฉียง หมายถึง การเตะเฉียงจากพื้นสู่เป้าหมายบริเวณชาย โครง ลา ตัว หรือปลายคางคู่ต่อสู้ 16. เตะตวัด หมายถึง การเตะเหวี่ยงแล้วตวัดเท้าให้ส้นเท้าปะทะ เป้ าหมาย

×