Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Електронски бизнис

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 57 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Publicité

Електронски бизнис

 1. 1. Company LOGO Електронски бизнис Мијалче Санта Економски факултет - Скопје
 2. 2. Company LOGO Електронс Мијалче Санта Цели на обуката • Увидена потребата од електронски бизнис • Совладан процесот на дигитализација на бизнисот • Одредени идните активности за воведување на електронски бизнис
 3. 3. Company LOGO Електронс Мијалче Санта Предизвик да се биде конкурентен Клиенти •24x7 достапност •Онлајн пристап •Подобра услуга •Поголем избор Добавувачи •Поголем број странски компани •Брзина •Флексибилност Притисок од пазарот •Економска рецесија •Намалување на профитот •Услови кои брзо се менуваат Конкуренција •Локална и глобална •Потреба од уникатни производи •Пониски цени
 4. 4. Company LOGO Електронс Мијалче Санта Проблем со конкурентноста Во светот ние сме 79 - Конкурентноста на нашата економија 90 - Софистицираност на производниот процес 110 - Софистицираноста на купувачите 113 - Абсорбција на технологии од страна на компаниите 139 – број на економии кои се споредувани Каде е вашето претпријатие? (http://www.gcr.weforum.org/)
 5. 5. Company LOGO Електронс Мијалче Санта Проблеми одвнатре  Премногу погрешни делови  Времето на испорака се зголемува  Проблем да се следи кој колку работи  Никој не знае што да набави  Немате информации за вашите клиенти  Големите нарачки ви креираат проблем  Не знаете до каде сте со производството
 6. 6. Company LOGO Електронс Мијалче Санта Неповрзаност на бизнис процесите
 7. 7. Company LOGO Електронс Мијалче Санта За да бидеме поконкурентни НИЕ МОРАМЕ ДА БИДЕМЕ • ПОЕФИКАСНИ (да ја правиме работата на правилен начин) • ПОЕФЕКТИВНИ (да ја правиме вистинската работа) и • ПОДЕЛОТВОРНИ (да креираме посакуван ефект) ОД НАШАТА КОНКУРЕНЦИЈА
 8. 8. Company LOGO Електронс Мијалче Санта Што е електронски бизнис? Електронски бизнис е нов бизнис-модел којшто ги користи информатичките технологии на суштински различен начин за унапредување на бизнис-процесите за да оствари една од трите цели: • досегне и вклучи повеќе клиенти на поефикасен начин; • издигне на највисоко ниво продуктивноста на вработените; • подобри оперативната ефикасност.
 9. 9. Company LOGO Електронс Мијалче Санта Што е Електронски бизнис? Електронскиот бизнис има влијание врз сите аспекти на „нормалниот“ бизнис и наскоро електронскиот бизнис ќе биде „нормален“ бизнис. Тоа ќе се случи многу брзо! „Кога нова технологија се доближува кон тебе, ако не си дел од валјакот, тогашси дел од патот“- Стујарт Бранд
 10. 10. Company LOGO Електронс Мијалче Санта До кое ниво да го применам Сметководство Материјално финансиско Производство Продажба Односи со купувачите
 11. 11. Company LOGO Електронс Мијалче Санта Основни елементи во вашиот план • Тековна состојба • Пазар • Конкуренти • Партнери • Опции • Технологии • Имплементација на опциите
 12. 12. Company LOGO Електронс Мијалче Санта Ризици • Системски ризик • Сигурносни ризици • Бизнис ризици • Како да се справите со овие ризици
 13. 13. Company LOGO Електронс Мијалче Санта Сигурност Заштита од надвор и заштита од внатре Кој што смее да прави Кој има пристап до информациите и податоците Лозинки и картички
 14. 14. Company LOGO Електронс Мијалче Санта Чекори за имплементација на дигитален бизнис Чекор 1. Формирајте тим Чекор 2. Утврдете ја тековната состојба Чекор 3. Поставете цели Чекор 4. Од тековна кон идна состојба Чекор 5. Избор на решение Чекор 6. Разлики решение – идна состојба Чекор 7. Трансформирање Чекор 8. Дизајнирање на решението Чекор 9. Тестирање на решението Чекор 10. Инсталирање Чекор 11. Обука на вработените Чекор 12. Унапредувај континуирано
 15. 15. Company LOGO Електронс Мијалче Санта Чекор 1. Формирајте тим • Членови на тимот мора да бидат лица коишто се влијателни во претпријатието, директорот и сопственикот. • Тие мора да бидат силни поддржувачи на имплементацијата на дигитален бизнис. • Лидерот на тимот не треба да биде од таа област. Пожелно е да доаѓа од производство, набавки, маркетинг. • Тој треба целосно да биде посветен на дигитализација на претпријатието, • Ако немате знаење добра идеја е да најмите и независен консултант,
 16. 16. Company LOGO Електронс Мијалче Санта Чекор 2. Утврдете ја тековната состојба • Анализирајте ги сите аспекти на вашиот бизнис. • Утврдете ја точно вашата состојба. • Обидете се колку што можете да ја квантифицирате таа состојба. • На пример, не е доволно да се каже „доцниме со испораките“ туку „во просек со секоја испорака доцниме три дена, најдолгото доцнење ни е 10 дена“. Поминете ги сите бизнис-процеси во фирмата од набавка до пари на сметка.
 17. 17. Company LOGO Електронс Мијалче Санта Чекор 2. Утврдете ја тековната состојба Следете го процесот: Набавувачи – Набавка – Магацин – Производство – Магацин Испорака – Наплата – Исплата – Клиенти Идентификувајте ги проблемите со кои се соочувате, тесните грла, причините поради кои настануваат проблемите.
 18. 18. Company LOGO Електронс Мијалче Санта Чекор 2. Утврдете ја тековната состојба
 19. 19. Company LOGO Електронс Мијалче Санта Чекор 2. Утврдете ја тековната состојба • Оценка на подготвеноста • Мапирање на бизнис процеси
 20. 20. Company LOGO Електронс Мијалче Санта Старт ЧЕКОР Одлука ЧЕКОР Крај НЕ ДА
 21. 21. Company LOGO Електронс Мијалче Санта Чекор 3. Поставете цели • Целите треба да ја претставуваат идната состојба на претпријатието. Состојба во која претпријатието ќе биде конкурентно и ќе остварува профит. • Цели треба да се постават за сите аспекти на бизнисот и да ги покријат сите клучни бизнис- процеси. • Набавувачи – Набавка – Магацин – Производство – Магацин Испорака – Наплата – Исплата – Клиенти
 22. 22. Company LOGO Електронс Мијалче Санта Чекор 3. Поставете цели Целите треба да се: Прецизни Мерливи : Остварливи Насочени кон резултати : Временски одредени На пример: Испораките за големите клиенти ќе се испорачуваат следниот работен ден и кај нив ќе бидат најдоцна до 15.00 часот.
 23. 23. Company LOGO Електронс Мијалче Санта Чекор 4. Од тековна кон идна состојба • Низ овој чекор се одредуваат сите активности што треба да се направат за да може да се надмине јазот којшто постои помеѓу тековната состојба и поставените цели. • Ова може да подразбира и целосно реорганизрање на бизнис-процесите во претпријатието. Тоа може да резултира и во менување на позиции, функции или отпуштање на луѓе од работа.
 24. 24. Company LOGO Електронс Мијалче Санта Чекор 4. Од тековна кон идна состојба • Овој чекор има влијание и врз изборот на претпријатието коешто ќе го имплементира софтверското и хардверското решение. И врз основа на него ќе се одлучува за нивото на приспособување на софтверот и на хардверот. • Но доколку немате знаење овој чекор можете да го направите со компанијата која ќе ја изберете за имплементација на решението или да најмите консултант
 25. 25. Company LOGO Електронс Мијалче Санта Чекор 5. Избор на решение • Во овој чекор најбитно е да знаете дека вие не купувате софтвер и хардвер, туку вие купувате решение за управување со бизнисот. • Успехот на дигитализацијата на претпријатието во голема мера зависи од правилниот избор на решението.
 26. 26. Company LOGO Електронс Мијалче Санта Чекор 5. Избор на решение Самиот избор на решение се состои од неколку чекори: А. Идентификување на можни решенија Б. Оценување и избор на можните решенија В. Договор со претпријатието
 27. 27. Company LOGO Електронс Мијалче Санта А. Идентификување на можни решенија Целта е да се направи истражување, да се види кои претпријатија ја нудат оваа услуга и да се направи листа од нив.
 28. 28. Company LOGO Електронс Мијалче Санта Б. Оценување и избор на можните решенија • Функционалности. • Технички аспекти • Услуги и поддршка. • Стабилност на решението • Компатибилен со други решенија. • Лесно за приспособување. • Референци • Поврзаност на модулите • Методологија на имплементација • Трошоци. • Консултантство.
 29. 29. Company LOGO Електронс Мијалче Санта Б. Оценување и избор на можните решенија
 30. 30. Company LOGO Електронс Мијалче Санта В. Договор со претпријатието • Врз основа на оцената и направениот избор на решение, со претпријатието кое ќе го имплементира решението потребно е целосно да ја договорите неговата имплементацијата. • • Треба да ги одредите условите, процесот и резултатите кои треба да се остварат. Сè што ќе се договори треба да го одобри лицето кое е највисоко во хиерархијата.
 31. 31. Company LOGO Електронс Мијалче Санта Квантифицирање на трошоци и корисности
 32. 32. Company LOGO Електронс Мијалче Санта Квантифицирање на трошоци и корисности Помалку потребно време за извршување на работата; (заштедени часови * трошоци по саат) Заштедено време за барање и средување на информациите; (заштедени часови * трошоци по саат) Намалување на поплаките од клиентите; (број на поплаки * трошоци по поплака)
 33. 33. Company LOGO Електронс Мијалче Санта Квантифицирање на трошоци и корисности Поголема доследност и навременост на испораките; (намален број на доцнења при испорака * трошоци поради задоцнети испораки) Помали количини на резерва; (намалени количини * трошоци за чување на резерва).
 34. 34. Company LOGO Електронс Мијалче Санта Вредноста на дигиталниот бизнис Две вообичаени формули кои се користат за пресметување на вредноста на дигитализацијата на бизнисот се:
 35. 35. Company LOGO Електронс Мијалче Санта Чекор 6. Разлики решение – идна состојба? Претпријатие Решение
 36. 36. Company LOGO Електронс Мијалче Санта Чекор 7: Трансформирање • промени во улогите на вработените • промени на бизнис-процесите • промени во технологијата (софтвер, хардвер, податоци)
 37. 37. Company LOGO Електронс Мијалче Санта Пазете со промената • Многу луѓе не сакаат промени • Промената е процес, не еднократен настан • За промена треба време • За промена требаат пари • Не секоја промена е добра • Промените имаат непредвидливи нус ефекти • Промената треба да се мери
 38. 38. Company LOGO Електронс Мијалче Санта Едноставен пристап • Одмрзни • Промени • Замрзни
 39. 39. Company LOGO Електронс Мијалче Санта Промени Очекувајте ОТПОР!!!
 40. 40. Company LOGO Електронс Мијалче Санта Отпорот произлегува од • Увидување на индивидуален ризик • Специјални интереси • Тесен фокус на вниманието • Влијанието на претходни обиди за промени • Награди за променување
 41. 41. Company LOGO Електронс Мијалче Санта Вработени Време Отпор Негирање Истражување Посветеност Продуктивност
 42. 42. Company LOGO Електронс Мијалче Санта На индивидуално ниво ВремеДенес Утре Гнев Преговара Депресија Истражување ПрифаќањеСтаписаност Негирање Нивонаотпор
 43. 43. Company LOGO Електронс Мијалче Санта Реакции на луѓето + Позитивни • Ентузијазам • Можности • Предизвик • Возбуденост • Нови вештини • Ново знаење • Награди • Исполнетост • Преживување • Нов почеток • Создава избор • Мотивација - Негативни • Страв • Шок • Недоверба • Љутина • Конфузија • Депресија • Конфликт • Загубена самодоверба • Недоразбирање • Несоница • Откажување
 44. 44. Company LOGO Електронс Мијалче Санта Пристап на процеси Оддел A Оддел Б Оддел В Клиент Производ/ УслугаПроцес 1 Процес 2 Процес 3 ЦЕЛИ МЕРКИ
 45. 45. Company LOGO Електронс Мијалче Санта Технологија
 46. 46. Company LOGO Електронс Мијалче Санта Чекор 8. Дизајнирање на решението Се дизајнира системот којшто ќе се инсталира, преку одредување на следниве аспекти: • кориснички интерфејс на решението; • потребни модули; • дополнителни алатки и апликации; • потребни обуки.
 47. 47. Company LOGO Електронс Мијалче Санта Резултатот треба да е
 48. 48. Company LOGO Електронс Мијалче Санта Чекор 9. Тестирање на решението • Тестирањето се спроведува преку креирање на случај, движејки се низ бизнис-процесите, користење на различни сценарија (што ако се случи ова? што ако заборави да притисне?, што ако згреши?). • Утврдете дали е разбирливо за луѓето што треба да го користат. Врз основа на резултатите се утврдуваат измените со кои решението треба да се унапреди. • Подоцна кога ќе бидат направени измените повторно тестирајте го решението.
 49. 49. Company LOGO Електронс Мијалче Санта Чекор 10: Инсталирање • Фазен • Пилот • Паралелен • Севкупен
 50. 50. Company LOGO Електронс Мијалче Санта Фазен • Се инсталира само одреден модул од решението (на пример, производство). • Се приспособува, осигурува дека функционира и потоа се инсталира следниот модул. • Иако овој пристап може да придонесе за успех, проблем е што дигиталните решенија за управување со бизнисот се интегрирани и нивното цепкање ќе создаде сериозни проблеми.
 51. 51. Company LOGO Електронс Мијалче Санта Пилот • Се инсталира целото решение, но само на одредена локација (на пример, фабрика или канцеларија во друг град). • Позитивно во овој пристап е тоа што ја поминувате целата инсталација, ги воочувате проблемите, ги решавате и ја подобрувате инсталацијата на следната локација. • Негативно е тоа што доколку пилот- инсталацијата не успее или има премногу проблеми сите во претпријатието ќе дознаат.
 52. 52. Company LOGO Електронс Мијалче Санта Паралелен • И старото и новото решение функционираат во исто време. • Позитивно е тоа што на овој начин може да се провери дали новото и старото решение се компатибилни. • Проблематично е што ова подразбира дека новото решение треба да ги дава истите работи како старото решение. • Дополнително, затоа што вработените го користат старото решение, не даваат напор за учење и користење на новото решение.
 53. 53. Company LOGO Електронс Мијалче Санта Севкупен • Во даден момент старото решение се гаси и во истиот момент се вклучува новото решение. • Вработените се принудени да го користат новото решение и затоа се мотивирани побрзо да го научат. • Но без разлика колку подготовки, обуки и тестирања да се направат, сепак во првите неколку дена ќе се појават проблеми. • Со овој пристап на имплементација, по гасењето нема враќање назад.
 54. 54. Company LOGO Електронс Мијалче Санта Чекор 11: Обука за вработените • Со обуките се создава средина низ која поединците и групите ги менуваат своите навики и процедури. • Обуките треба да ги опфатат сите лица што ќе го користат решението. • Нивото и должината на поединечните обуки треба да се приспособат на групата која ја посетува обуката. • Секоја група мора да биде обучена пред да започне да го користи решението во секојдневната работа.
 55. 55. Company LOGO Електронс Мијалче Санта Чекор 12. Унапредувај континуирано • Најпрво, пофалете се! • Кажете дека го дигитализиравте вашиот бизнис. • Потоа проверете дали ги остваривте целите и предвидените корисности. • Доколку не, утврдете што треба да се поправи. • Направете детална листа на работи кои треба да ги направите (поправите) за да потполно ги остварите сите корисности.
 56. 56. Company LOGO Електронс Мијалче Санта Мора понатаму! • Правилната имплементација на решението значително ги зголемува шансите за поголема конкурентност. • Но само во одреден период! • Затоа што мрежните технологии кои го поддржуваат дигиталниот бизнис се изградени на силикон - т.е. на песок - и како што песокот се менува така се менува и дигиталниот бизнис. Така и вие треба да се менувате! • „Технологијата е како рибата. Колку подолго е на рафтовите, толку помалку е посакувана“ – Андру Хелер.
 57. 57. Company LOGO Електронс Мијалче Санта Ви благодарам

×