Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
äNPeen Sanomat 1/2013
äNPeen Sanomat 1/2013
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 6 Publicité

Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf

Télécharger pour lire hors ligne

Jaana Niiranen, Siilinjärvi: Esimerkki. Jalkautuvan nuorisotyön vaikutusten ennakkoarviointi. Vaikutusten ennakkoarvioinnilla vaikuttavampia päätöksiä ehkäisevään päihdetyöhön -webinaari, 27.9.2022

Jaana Niiranen, Siilinjärvi: Esimerkki. Jalkautuvan nuorisotyön vaikutusten ennakkoarviointi. Vaikutusten ennakkoarvioinnilla vaikuttavampia päätöksiä ehkäisevään päihdetyöhön -webinaari, 27.9.2022

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus par THL (20)

Publicité

Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf

  1. 1. VAIKUTUSTEN ENNAKKOARVIOINTI J A L K A U T U V A N U O R I S O T Y Ö / W A L K E R S J A A N A N I I R A N E N , S I I L I N J Ä R V I V A I K U T U S T E N E N N A K K O A R V I O I N N I L L A V A I K U T T A V A M P I A P Ä Ä T Ö K S I Ä E H K Ä I S E V Ä Ä N P Ä I H D E T Y Ö H Ö N - W E B I N A A R I , 2 7 . 9 . 2 0 2 2
  2. 2. Walkers-toiminta • Walkers on Aseman Lapset ry:ssä kehitetty nuorisotyönmalli • ammatillisesti ohjattua ja tarkoitettu kaikille alle 18-vuotiaille nuorille • keskittyy kohtaamaan nuoria myönteisellä asenteella ja tarjoaa nuorille turvallisia aikuiskontakteja • toimii tällä hetkellä 14 paikkakunnalla 27/9/2022 Jaana Niiranen, ehkäisevän päihdetyön koordinaattori, Siilinjärven kunta
  3. 3. Jalkautuva nuorisotyö • nuorten vapaa-ajan ympäristössä yhdessä muiden toimijoiden kanssa tehtävää nuorisotyötä, jonka tavoitteena on kohdata nuoria, kartoittaa ilmiöitä ja hyödyntää saatua tietoa nuorten hyvinvoinnin vahvistamiseksi • viedä nuorisotyöllinen tila sekä nuorisotyön palveluja ja toimintaa niille alueille, joissa niitä ei muutoin ole • kohdata kaikkia nuoria, mutta erityisesti niitä nuoria, joita nuorisotyössä ei muutoin tavoiteta (esimerkiksi syrjäisellä alueella asuvat nuoret, nuorten ryhmä, joka herättää aikuisten huolen mutta jota ei kohdata nuorisotalolla tai koulussa, tai yksittäinen nuori, joka kutsuu nuorisotyön tapaamaan itseään) • reagoida kunnassa esiin nousseisiin nuoriin liittyviin tilanteisiin ja ilmiöihin ja muodostaa havainnoiden laajempaa tilannekuvaa. Lähde: LIIKKUEN LÄSNÄ, HETKESSÄ TEILLE; Tutkimusraportti liikkuvasta nuorisotyöstä; Aino Tormulainen & Eila Kauppinen, 2022 27/9/2022 Jaana Niiranen, ehkäisevän päihdetyön koordinaattori, Siilinjärven kunta
  4. 4. WAUTO-auto 27/9/2022 Jaana Niiranen, ehkäisevän päihdetyön koordinaattori, Siilinjärven kunta
  5. 5. Jalkautuvaan toimintaan (auton hankintaan) EVAUS • Jalkautuvalla työllä pystytään puuttumaan paremmin nuorten päihteiden käyttöön, kiusaamiseen ja syrjäytymiseen ja sitä kautta tukemaan terveyttä ja hyvinvointia • Saadaan lapsia/nuoria nuorisotoimen palvelujen piiriin, ehkäistään syrjäytymistä, tasoitetaan syrjäkylien nuorisopalvelujen puutetta, autetaan vanhempia jaksamaan tarjoamalla nuorille asiallista ajanvietettä • Pyritään puuttumaan ja ehkäisemään kiusaamista ja syrjäytymistä • Pyritään puuttumaan ja ehkäisemään nuorten tekemää ilkivaltaa ja sotkemista • Nuorten pahoinvointiin puutuminen vahvistuu jalkautuvan nuorisotyön myötä • Tarjoamalla palvelua syrjäkylille hyvinvointierot kaventuvat 27/9/2022 Jaana Niiranen, ehkäisevän päihdetyön koordinaattori, Siilinjärven kunta
  6. 6. Jalkautuvaan toimintaan EVAUS • Walkers-toiminnalla pyritään saamaan Siilinjärveläisiä yrityksiä mukaan toimintaan ja sillä tavoin heitä näkyvämmäksi • JOHTOPÄÄTÖS: Jalkautuvan nuorisoyön kehittäminen olisi kaikin puolin kannattavaa, josta hyötyisivät monet tahot kunnassa. Jalkautuvalla työllä pystytään puuttumaan paremmin nuorten päihteiden käyttöön, kiusaamiseen ja syrjäytymiseen ja sitä kautta tukemaan terveyttä ja hyvinvointia Walkers-toimintaan liittyen nuorisotoimi osallistaisi myös vanhempia ja muita kuntalaisia toimintaan nuorten hyväksi mukaan. "Koko kunta kasvattaa”-periaatteen mukaisesti 27/9/2022 Jaana Niiranen, ehkäisevän päihdetyön koordinaattori, Siilinjärven kunta

×