Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

พันธุกรรม ประถม

1 379 vues

Publié le

ผู้สอน: ครูวันวิสา แพนพันธุ์อ้วน
ออกแบบ: ครูลัทธพล ด่านสกุล
1. ลักษณะทางพันธุกรรม
2. โครโมโซม
3. การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
ตะลุยโจทย์

Publié dans : Formation

พันธุกรรม ประถม

 1. 1. ลักษณะทางพันธุกรรม ลักษณะทางพันธุกรรม หมายถึง ลักษณะบางอย่างที่มีปรากฏอยู่ ในรุ่นบรรพบุรุษ แล้วถ่ายทอดลักษณะนั้นๆ ให้กับรุ่นลูกหลานต่อๆ มา Copyright © 2015 by Miss Wanwisa Panphanoun
 2. 2. Copyright © 2015 by Miss Wanwisa Panphanoun ลักษณะของสิ่งมีชีวิตอาจเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปได้ โดยปัจจัย 2 ประการ คือ 1. พันธุกรรม 2. สิ่งแวดล้อม ลักษณะทางพันธุกรรม
 3. 3. Copyright © 2015 by Miss Wanwisa Panphanoun ลักษณะทางพันธุกรรม ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1.1 ลักษณะทางพันธุกรรมที่มีความแปรผันต่อเนื่อง เป็นลักษณะทาง พันธุกรรมที่มีความลดหลั่นกันทีละน้อย สามารถนามาเรียงลาดับกัน ได้ เช่น ความสูง น้าหนัก สีผิว เป็นต้น 1.2 ลักษณะทางพันธุกรรมที่มีความแปรผันไม่ต่อเนื่อง เป็นลักษณะที่ แบ่งเป็นกลุ่ม ได้อย่างชัดเจน เช่นหมู่เลือดของคน ลักษณะผิวเผือก ลักยิ้ม ติ่งหู การห่อลิ้นเป็นต้น
 4. 4. Copyright © 2015 by Miss Wanwisa Panphanoun ลักษณะทางพันธุกรรม
 5. 5. Copyright © 2015 by Miss Wanwisa Panphanoun โครโมโซมและสารพันธุกรรม
 6. 6. Copyright © 2015 by Miss Wanwisa Panphanoun เซลล์พืชและเซลล์สัตว์
 7. 7. เป็นที่อยู่ของสารพันธุกรรม หรือดีเอ็นเอ รวมถึงหน่วยพันธุกรรมหรือ ยีนก็อยู่ในดีเอ็นเออีกที ซึ่งทาหน้าที่ควบคุมและถ่ายทอดข้อมูล เกี่ยวกับ ลักษณะทางพันธุกรรมต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต เช่น ลักษณะของเส้นผม ลักษณะดวงตา เพศ และผิว โครโมโซม (Chromosome) Copyright © 2015 by Miss Wanwisa Panphanoun
 8. 8. Copyright © 2015 by Miss Wanwisa Panphanoun จานวนโครโมโซม ในสิ่งมีชีวิตต่างๆ ๆ โครโมโซม (Chromosome)
 9. 9. Copyright © 2015 by Miss Wanwisa Panphanoun  มนุษย์มีโครโมโซมทั้งสิ้น 23 คู่ หรือ 46 แท่ง  โครโมโซมมี 2 ชนิด คือ 1. โครโมโซมเพศ (sex chromosome) คู่ที่ 23 2. โครโมโซมร่างกาย (autosome) คู่ที่ 1-22 โครโมโซมมนุษย์
 10. 10. Copyright © 2015 by Miss Wanwisa Panphanoun ยีนเด่นและยีนด้อย
 11. 11. Copyright © 2015 by Miss Wanwisa Panphanoun ยีนเด่น (Dominant) คือ ยีนที่สามารถแสดงลักษณะ นั้นออกมาได้ แม้มียีนเพียงยีน เดียว เช่น ยีนผมหยิกอยู่คู่กับ ยีนผม เหยียด แต่แสดง ลักษณะผมหยิกออกมา แสดง ว่า ยีนผมหยิกเป็นยีนเด่น ยีนเด่นและยีนด้อย
 12. 12. Copyright © 2015 by Miss Wanwisa Panphanoun ยีนด้อย (Recessive) คือ ยีนที่สามารถแสดงลักษณะ ให้ปรากฏออกมาได้ก็ต่อเมื่อบน คู่ของโครโมโซมนั้น ปรากฏแต่ ยีนด้อย เช่น การแสดงออกของ ลักษณะผมเหยียด จะต้องมียีน ผมเหยียดบนโครโมโซมทั้งคู่ ยีนเด่นและยีนด้อย
 13. 13. Copyright © 2015 by Miss Wanwisa Panphanoun โยฮัน เกรกอร์ เมนเดล (Johann Gregor Mendel) เป็นชาวออสเตรียได้ทาการทดลองทาง ชีววิทยาซึ่งเมนเดลบวชอยู่ ได้ทดลองปลูก ผักหลายชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งถั่วลันเตา จึงพบกฏเกณฑ์การถ่ายทอดลักษณะต่างๆ ทาให้ชื่อเสียงของเมนเดลเริ่มโด่งดังขึ้นและ ได้ชื่อว่าเป็น บิดาแห่งวิชาพันธุศาาสตร์ บิดาแห่งวิชาพันธุศาาสตร์
 14. 14. Copyright © 2015 by Miss Wanwisa Panphanoun กฏข้อที่ 1 การที่ยีนที่เป็นแอลลีลแยกออกจากกันเพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์ กฏข้อที่ 2 การที่ยีนที่เป็นแอลลีลแยกกันแล้วมารวมกันใหม่เพื่อสร้าง เซลล์สืบพันธุ์ กฏของเมนเดล
 15. 15. Copyright © 2015 by Miss Wanwisa Panphanoun กฏของเมนเดล
 16. 16. Copyright © 2015 by Miss Wanwisa Panphanoun กฏของเมนเดล
 17. 17. Copyright © 2015 by Miss Wanwisa Panphanoun ในช่วงที่มีการแบ่งเซลล์ โครโมโซมประกอบด้วยหน่วย พันธุกรรม หรือยีน โครโมโซมเป็นแหล่งที่มียีนมากมาย ซึ่งเมื่อมีการ แบ่งเซลล์แบบไมโตซิส หรือ ไมโอซิส ความผิดพลาดอาจเกิดขึ้นได้ โดยอาจมีผลทาให้จานวนโครโมโซมเพิ่มขึ้น หรือลดน้อยลง หรือ ชิ้นส่วนของโครโมโซมเพิ่มขึ้นมาหรือขาดหายไป ปรากฏการณ์เหล่านี้ ยังส่งผลต่อลักษณะฟีโนไทป์ของคนได้หลายรูปแบบ ความผิดปกติของโครโมโซมๆ
 18. 18. Copyright © 2015 by Miss Wanwisa Panphanoun กลุ่มอาการคริดูซาต์ๆ (Cri–du–chat Syndrome) สาเหตุ โครโมโซมคู่ที่ 5 (ลูกศรชี้) เส้นหนึ่งมีบางส่วนของแขนข้างสั้นหายไป โดยจานวนท่อนโครโมโซม ในเซลล์ร่างกายยังคงเป็น 46 ท่อนเท่าเดิม โรคทางพันธุกรรมๆ
 19. 19. Copyright © 2015 by Miss Wanwisa Panphanoun กลุ่มอาการพาโต (Patau’s Syndrome) สาเหตุ โครโมโซม คู่ที่ 13 เกินมา 1 ท่อน โครโมโซมในเซลล์ร่างกายเป็น 47 ท่อน โรคทางพันธุกรรมๆ
 20. 20. Copyright © 2015 by Miss Wanwisa Panphanoun กลุ่มอาการดาว์นๆ (Down ’s Syndrome) สาเหตุ โครโมโซม คู่ที่ 21 เกินมา 1 ท่อน โครโมโซมในเซลล์ร่างกายจึง เป็น 47 ท่อน เกิดกับแม่ที่มีอายุมาก สร้างไข่ผิดปกติ (23 + x) โรคทางพันธุกรรมๆ
 21. 21. Copyright © 2015 by Miss Wanwisa Panphanoun กลุ่มอาการเอ็ดวาดส์ (Edward’s Syndrome) สาเหตุ โครโมโซมคู่ที่ 18 เกินมา 1 ท่อน โครโมโซมในเซลล์ ร่างกายจึงเป็น 47 ท่อน โรคทางพันธุกรรมๆ
 22. 22. Copyright © 2015 by Miss Wanwisa Panphanoun ทดสอบโรคตาบอดสี
 23. 23. 1. ข้อใดเป็นความหมายของคาว่ายีนเด่น ก. ยีนที่มีลักษณะแตกต่างจากยีนอื่นๆ ข. ยีนที่แสดงลักษณะพันธุกรรมที่ไม่เป็นโรค ค. ยีนที่ควบคุมลักษณะผิดปกติต่างๆในร่างกาย ง. ยีนที่สามารถแสดงลักษณะต่างๆ ออกมาได้ มากกว่ายีนอื่น ตะลุยโจทย์กันดีกว่า!! Copyright © 2015 by Miss Wanwisa Panphanoun
 24. 24. 2. ถ้ากาหนดให้ๆA เป็นยีนที่ควบคุมๆตาสีดาๆa เป็นยีนที่ควบคุมตาสีฟ้าๆคนที่มีตาสีดาๆจะมีจีโน ไทป์ เป็นแบบใด ก. AA ข. Aa ค. aa ง. เป็นได้ทั้ง AA หรือ Aa ตะลุยโจทย์กันดีกว่า!! Copyright © 2015 by Miss Wanwisa Panphanoun
 25. 25. 3. จากข้อๆ2 ถ้าพ่อมียีนเป็นๆAA แม่มียีนเป็นๆaa ลูกจะมีจีโนไทป์ แบบๆAA กี่เปอร์เซ็นต์ ก. 0 % ข. 25 % ค. 50 % ง. 100 % ตะลุยโจทย์กันดีกว่า!! Copyright © 2015 by Miss Wanwisa Panphanoun
 26. 26. 4. จากข้อๆ3 ลูกที่มีฟีโนไทป์ เป็นตาสีฟ้ามีกี่ เปอร์เซ็นต์ ก. 0 % ข. 25 % ค. 50 % ง. 100 % ตะลุยโจทย์กันดีกว่า!! Copyright © 2015 by Miss Wanwisa Panphanoun
 27. 27. 5. ส่วนประกอบใดของเซลล์ที่มีโครโมโซมอยู่ ภายใน ก. เยื่อหุ้มเซลล์ ข. ผนังเซลล์ ค. นิวเคลียส ง. ไม่มีคาตอบที่ถูก ตะลุยโจทย์กันดีกว่า!! Copyright © 2015 by Miss Wanwisa Panphanoun
 28. 28. 6. ข้อใดคือฟีโนไทป์ ก. สัญลักษณ์ของคู่ยีน ข. AA หรือ aa ค. Aa ง. ผมสีทอง ตะลุยโจทย์กันดีกว่า!! Copyright © 2015 by Miss Wanwisa Panphanoun
 29. 29. 7. ถ้านายแดงมีเลือดกรุ๊ปๆO นางน้อยมีเลือด กรุ๊ปๆAB ลูกจะมีโอกาสมีเลือดกรุ๊ปๆA กี่ เปอร์เซ็นต์ ก. 0 % ข. 25 % ค. 50 % ง. 100 % ตะลุยโจทย์กันดีกว่า!! Copyright © 2015 by Miss Wanwisa Panphanoun
 30. 30. 8. จากข้อๆ7 ลูกของสามีภรรยาคู่นี้สามารถจะมี เลือดกรุ๊ปใดได้บ้าง ก. A เท่านั้น ข. B เท่านั้น ค. ทั้ง A และ B ง. อาจเป็น A ,B, AB หรือ O ก็ได้ ตะลุยโจทย์กันดีกว่า!! Copyright © 2015 by Miss Wanwisa Panphanoun
 31. 31. 9. สิ่งใดเล็กที่สุดจากตัวเลือกต่อไปนี้ ก. เซลล์ ข. นิวเคลียส ค. โครโมโซม ง. ยีน ตะลุยโจทย์กันดีกว่า!! Copyright © 2015 by Miss Wanwisa Panphanoun
 32. 32. 10. ข้อใดสัมพันธ์กับสัญลักษณ์ๆAa มากที่สุด ก. ยีนเด่นทั้งคู่ ข. เป็นพันธุ์ทาง ค. เป็นพันธุ์แท้ ง. เป็นจีโนไทป์ของยีนด้อย ตะลุยโจทย์กันดีกว่า!! Copyright © 2015 by Miss Wanwisa Panphanoun
 33. 33. 11. การถ่ายทอดลักษณะจากรุ่นหนึ่งไปยังอีก รุ่นหนึ่งของสิ่งมีชีวิตๆโดยอาศาัยเซลล์สืบพันธุ์ เป็นความหมายของข้อใด ก. พันธุกรรม ข. พันธุศาสตร์ ค. มรดกทางพันธุกรรม ง. ลักษณะทางพันธุกรรม ตะลุยโจทย์กันดีกว่า!! Copyright © 2015 by Miss Wanwisa Panphanoun
 34. 34. 12. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะทางพันธุกรรม ก. หมู่เลือด ข. ศีรษะล้าน ค. ความประพฤติ ง. ลายพิมพ์นิ้วมือของแต่ละคน ตะลุยโจทย์กันดีกว่า!! Copyright © 2015 by Miss Wanwisa Panphanoun
 35. 35. 13. ส่วนประกอบที่ทาหน้าที่ควบคุมการ แสดงออกของลักษณะต่าง ๆของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ บนโครโมโซมเรียกว่าอะไร ก. ยีน ข. DNA ค. โครมาทิน ง. นิวเคลียส ตะลุยโจทย์กันดีกว่า!! Copyright © 2015 by Miss Wanwisa Panphanoun
 36. 36. 13. โครโมโซมร่างกายจะมีรูปร่างลักษณะที่ เหมือนกันเป็นคู่ ๆแต่ละคู่เรียกว่าอะไร ก. โครมาทิน ข. เซนโทรเมียร์ ค. ฮอมอโลกัสโครโมโซม ง. ฮอมอไซกัสโครโมโซม ตะลุยโจทย์กันดีกว่า!! Copyright © 2015 by Miss Wanwisa Panphanoun
 37. 37. 14. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องๆเกี่ยวกับโครโมโซม ก. เพศหญิงมีโครโมโซม XX ข. เพศชายมีโครโมโซม XY ค. โครโมโซมของคนมี 23 คู่ ง. โครโมโซมเพศ เรียกว่า ออโตโซม ตะลุยโจทย์กันดีกว่า!! Copyright © 2015 by Miss Wanwisa Panphanoun
 38. 38. 15. ลักษณะของยีนที่ควบคุมลักษณะใน สิ่งมีชีวิตๆหมายถึงข้อใด ก. แอลลีล ข. จีโนไทป์ ค. ฟีโนไทป์ ง. เซลล์สืบพันธุ์ ตะลุยโจทย์กันดีกว่า!! Copyright © 2015 by Miss Wanwisa Panphanoun
 39. 39. 16. การป้องกันการเกิดความผิดปกติเกี่ยวกับ โรคทางพันธุกรรมควรปฏิบัติอย่างไร ก. ฝากครรภ์กับแพทย์ขณะตั้งครรภ์ ข. อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัย ค. หลีกเลี่ยงการแต่งงานในหมู่เครือญาติ ง. ถูกทุกข้อ ตะลุยโจทย์กันดีกว่า!! Copyright © 2015 by Miss Wanwisa Panphanoun
 40. 40. 17. การศาึกษาแบบแผนการถ่ายทอดลักษณะ ทางพันธุกรรมในมนุษย์ทาได้ยากเพราะมี ข้อจากัดใด ก. มนุษย์มีจานวนลูกมาก ข. ช่วงอายุมนุษย์แต่ละคนสั้น ค. มนุษย์มีโอกาสเกิดลูกได้ง่าย ง. ไม่สามารถควบคุมการแต่งงานให้เป็นไปตาม ต้องการได้ ตะลุยโจทย์กันดีกว่า!! Copyright © 2015 by Miss Wanwisa Panphanoun
 41. 41. 18. สาร DNA ทาหน้าที่อะไรภายในเซลล์ ก. กาหนดเพศ ข. กาหนดลักษณะเฉพาะ ค. ลาเลียงสารภายในเซลล์ ง. ควบคุมการสังเคราะห์โปรตีน ตะลุยโจทย์กันดีกว่า!! Copyright © 2015 by Miss Wanwisa Panphanoun
 42. 42. 19. เซลล์อวัยวะภายในต่าง ๆของมนุษย์ๆมีการ แบ่งเซลล์แบบใด ก. ไมโอซิส ข. ไมโทซิส ค. ไมโอซิสและไมโทซิส ง. ไม่มีข้อถูก ตะลุยโจทย์กันดีกว่า!! Copyright © 2015 by Miss Wanwisa Panphanoun
 43. 43. 20. การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสได้เซลล์ใหม่ที่มี จานวนโครโมโซมเป็นเท่าใด ก. เท่ากับเซลล์เดิมทุกประการ ข. เพิ่มขึ้นสองเท่าจากเซลล์เดิม ค. ลดลงครึ่งหนึ่งจากเซลล์เดิม ง. ลดลงหนึ่งในสี่จากเซลล์เดิม ตะลุยโจทย์กันดีกว่า!! Copyright © 2015 by Miss Wanwisa Panphanoun

×