SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  30
ФИНАНСОВИ ПАЗАРИ
Д-р инж.-химик Тихомир Цанов;
ПОЛИХАРТМАТ ООД
Август, 2013 г.
2
ПАРИЧЕН ПАЗАР
• Основни участници на ПП са банките,
финансово кредитните и застрахователните
институции, и др.
• Особености, възможности и предимства:
√ Банкови депозити; комбинирани /хибридни/
банкови продукти; сметки и т. н.;
√ Сравнително малки доходност и риск;
√ Основен л. п. и парично-кредитна политика на
банката;
√ Професионален мениджмънт.
3
ФОРЕКС /ВАЛУТЕН/ ПАЗАР
• Възниква сравнително скоро – 1971 г., с
премахването на фиксираните валутни курсове;
• Най-големият финансов пазар – сътношение между
обемите на форекс и пазара на акции – 20 : 1;
• Великолепна ликвидност и добра волатилност;
• Основни участници – Ц и Т Б, брокерски къщи,
мултинационални компании и индивидуални
инвеститори;
• Лесен достъп, извънборсов пазар;
• Спот /65 %/ и форуърд /35 %/ транзакции;
4
ФОРЕКС
• Основни валутни двойки – EUR/USD; GBP/USD;
USD/JPY; други важни валути – CHF; AUD; CAD
• Лесно и бързо затваряне на позиции;
• Ясни трендове; улеснен анализ и възможност за
минимизиране на риска чрез диверсифициране
между различните валутни съотношения;
• Основните макроикономически показатели, влияещи
върху движенията на валутните пазари са платежния
баланс; инфлацията; л. п.; безработицата и БВП.
• Най-големи ценови движения се получават след
неочаквани събития – внезапно повишаване на л. п.,
резултат от президентски или други избори в
големите страни, начало на войни и т. н.
5
ФОРЕКС
• Често очакванията за дадено събитие влияят повече
на пазара, отколкото самото събитие и те
обикновено са “калкулирани” предварително в
ценовите движения;
• По-малко влияние на ЦБ, в сравнение с преди;
• Важните нива на подкрепа рядко биват пробивани
при първото им тестване;
• При важна новина, пазарът обикновено тества първо
важно ниво в обратна посока и след това тръгва в
посоката на тренда;
• Възможност за ливъридж; използване на стоп-
поръчки;
• Онлайн търговия.
6
ФОНДОВ /КАПИТАЛОВ/ ПАЗАР
• Покупка и продажба на корпоративни акции;
• Финансиране чрез емитиране на акции;
• Акциите са всъщност част от капитала на
компанията;
• Акционерите очакват компанията да печели и
изплаща дивиденти;
• Инвестициите в акции са с по-голяма доходност от
тези в облигации и депозити, по принцип и
презумпция, но и с по-голям риск;
• Цената на акциите на печелившите компании расте;
• Възможност за капиталова и дивидентна печалба;
7
ФОНДОВ ПАЗАР
• Инвестиране на спестявания пряко в акции или в
инвестиционни фондове;
• Периоди на възходи и спадове;
• Борсови индекси /обобщаващи показатели/ – най-
чувствителните индикатори за състоянието на
икономиката по сектори и като цяло;
• Базови финансови активи – акции и облигации.
8
ПАЗАРИ НА ФЮЧЪРСИ
• Договори за предварително определяне на
условията по доставката на бъдеща продукция;
• Сключен контракт за условията по бъдеща сделка;
купувача дава парична сума като гаранция на
продавача;
• Възможност за продаване/купуване на договора на
трета страна;
• Стокови и парични фючърси;
• Стокови фючърси – пшеница; царевица; соя; кафе;
какао; захар; портокалов сок; злато; мед; памук;
петрол.
• Фючърсите, за разлика от акциите, имат определен
“живот” – време, през което трябва да се упражнят.
9
ФЮЧЪРСИ
• Основно предимство – те са средство за хеджиране
/застраховане/ срещу риск от неблагоприятни ценови
движения на базовия актив – стока или финансов
инструмент;
• Възможност за печалби от подобни движения,
вместо от търговия с реални активи;
• Фючърсите са договори с фиксирана цена на актива
към определена бъдеща дата.
• Купувачите откриват т. нар. дълги, а продавачите –
къси позиции;
• С течение на времето, цената на актива се
променя, в сравнение с фиксираната при откриване
на позицията. Това води до натрупване на печалби
/за едната/ и загуби /за сметка на другата страна/.
10
ФЮЧЪРСИ
• Често позициите по фючърсните договори се
закриват преди крайната дата чрез обратна
операция, т. е. чрез тях не се постига реална
доставка;
• Цената на стоковия фючърс се влияе основно от
цената на стоката на реалния пазар, сезонни
фактори и природните условия;
• Финансовите фючърси /валути, облигации, ДЦК и
др./ зависят от решенията на ЦБ, икономическите
показатели, политически събития и др.;
• Цените на фючърсите отразяват, освен текущото
състояние на пазара, и очакванията за бъдещото
влияние на основните фактори;
• Два основни типа участници на фючърсния пазар –
хеджъри и спекуланти;
11
ФЮЧЪРСИ – хеджиране
• Хедж – предпазване от загуби /при неблаприятни
ценови движения/;
• Хеджърите са обикновено производители или
търговци, търгуващи със стоките на реалния пазар;
• Късо и дълго хеджиране. Напр., притежател на
дадена стока иска да се застрахова от понижаване
на цената й – продава фючърс, късо хеджиране;
тогава загубите му на реалния пазар се компенсират
от печалбата на фючърсния;
• И обратно – когато има опасения за покачване на
цените – купуване на фючърс, дълъг хедж;
печалбата от него компенсира по-големите разходи
по придобиването на стоката в бъдещия момент;
• Спекулации; спекуланти – независими брокери /
инвеститори;
12
ПАЗАРИ НА ФЮЧЪРСИ
• Предимства на фючърсите за спекулантите:
 ако заетата позиция /къса или дълга/ е правилна,
печалбата може да е доста голяма;
 на тези пазари се търгува много по-трудно с
“вътрешна информация”;
 по-ефективно определяне на цените;
 по-малки комисионни, в сравнение с тези при
повечето други ФИ, като част от тях се заплаща при
закриването на позицията;
 добра ликвидност на много от фючърсните пазари,
намаляваща риска от неблагоприятни ценови
движения при изпълнението на поръчката.
13
ПАЗАРИ НА ФЮЧЪРСИ
• При стоковите фючърси се използва предимно ФА –
търсене и предлагане; информация от много
източници – държавни органи, търговски асоциации,
частни изследвания, медии. Големите спекулативни
фондове обаче, използват предимно другия вид
анализ – техническия;
• Спекулантите правят пазара по-ликвиден и
обикновено заемат противоположни позиции на
хеджърите. По този начин те се явяват своеобразни
застрахователи, поемащи риска на компаниите,
които произвеждат или търгуват реално със стоката.
14
ПАЗАРИ НА ФЮЧЪРСИ
• Често се използват комбинирани позиции,
наречени спредове – едновременно откриване на
къса и дълга позиция в различни контракти, или в
един договор, но с различни месеци на доставка.
Така могат да се реализират печалби от сезонни
явления, но при по-малък риск.
15
ОПЦИИ
• Опция – инвестиционно средство, което дава право,
но и без да е задължително упражняването му, да се
купи или продаде даден актив на предварително
определена цена по всяко време преди определена
дата;
• Кол и пут опции – да се купи, съотв. продаде актива,
преди падежа на опцията, на договорената цена;
• Цена на упражняване – цената, на която собственика
на опцията има правото да купи или продаде актива;
• Базов актив – фючърсен договор, акция или валута,
за които опцията дава право /за покупка или
продажба/;
• Купувач на опцията – инвеститор, който чрез
плащане на премия получава правото да купи /при
кол/ или продаде /при пут опция/ базовия актив;
16
ОПЦИИ
• Продавач /издател/ на опцията – инвеститор, който
е длъжен, в случай, че притежателя на опцията
реши да я упражни, да продаде /при кол/ или да
купи /при пут опция/ базовия актив;
• Премия – цената, която купувача плаща на
продавача. Тя е резултат от пряката конкуренция
между пазарните участници според правилата на
съответната борса;
• Падеж на опцията – последната дата, до която
опцията трябва да бъде упражнена или позицията да
бъде закрита /чрез обратна операция/. След това,
правата на опцията се губят и тя не може да бъде
упражнена.
17
ОПЦИИ
• Котировки. Премиите на търгуваните опции се
публикуват на сайтовете на борсите и в големите
всекидневници. Тъй като ликвидността при опциите е
по-малка, е възможно котировките да не са актуални,
поради което не се препоръчва използването на
пазарни поръчки;
• Упражняване. Опцията може да се упражни само от
купувача /притежателя/ й, по всяко време преди
датата на падежа. При кол опция, купувачът й ще
придобие дълга позиция в базовия актив на цената
на упражняване, а продавачът – къса. При
упражняване на пут опция, купувачът й ще придобие
къса позиция в базовия актив на цената на
упражняване, а продавачът – дълга.
18
ОПЦИИ
• Ликвидиране /офсет/ на опцията. Всяка позиция в
опция, може да бъде ликвидирана чрез извършване
на обратна /офсетна/ операция. Чрез това могат да
се реализират натрупаните до момента печалби от
позицията, или да се ограничат загубите от нея.
• “В пари” – когато има смисъл една опция да бъде
упражнена; при кол опция когато цената й на
упражняване е под, а при пут опция – съответно
над текущата котировка на базовия актив.
• “Извън пари” – когато няма смисъл да се упражни
опцията. Съответно, една кол опция е извън пари
когато цената й на упражняване е над, а при пут
опцията – под текущата котировка на базовия актив.
19
ОПЦИИ
• Компоненти на премията на опцията.
• Цената на опцията варира с времето и се формира
от два компонента – вътрешна и времева стойности.
• Вътрешна стойност – разликата между текущата
пазарна цена на базовия актив и цената на
упражняване на опцията /получава се при
упражняване на опцията и ликвидиране на
придобитата позиция в базовия актив по пазарна
цена/. Вътрешната стойност на опция “извън пари” е
0, а премията й е само времевата стойност.
Последната представлява сумата, която купувачите
са съгласни да платят над вътрешната й стойност, за
да притежават правата, които дава опцията, т. е.
чрез нея пазарът дава количествена оценка на
възможноста опцията да бъде “в пари” преди падежа
си.
20
ОПЦИИ
• Купуване и продаване на опции. Необходимо е да
се знаят разходите, свързани с търговията с опции –
таксите и комисионните. Последните се плащат на
брокерската фирма за откриването и закриването на
позициите в опции. Особености на тези разходи:
трябва да се отнасят за цялата сделка; значителни
различия при различните фирми; при някои те са
фиксирани, а при други – дял от премията, при което
обикновено има някакъв минимум; включени ли са в
комисионните таксите за борсата, има ли
допълнителни месечни разходи за управление на
сметката и котировки в реално време и т. н. От тази
гл. т. се препоръчва да се контактува с няколко
брокерски фирми, преди да се направи избора.
21
ОПЦИИ
• Ефект на лоста /ливъридж/. Премията, която се
плаща при купуването на опция, покрива само малка
част от цената /стойността/ на базовия актив. Поради
това, дори и малка промяна в пазарната цена на
актива води до реализирането на по-голям ефект
/печалба или загуба/ от позицията в опции. Преди да
се купи или продаде дадена опция, е важно да се
определи при каква цена на базовия актив ще се
постигне печалба /ЦБАП/. За това е необходимо да
се знаят следните величини:
• Цена на упражняване на опцията /ЦУО/;
• Цена /премия/ на опцията /ПО/ и
• Комисионни и други разходи по сделката /КДР/.
22
ОПЦИИ – при каква цена на базовия
актив ще се постигне печалба
• За различните опции:
• Сделки с кол опция ЦБАП = ЦУО + ПО + КДР;
• Сделки с пут опция ЦБАП = ЦУО – ПО – КДР.
• При дълга или къса позиция в кол опция напр., ако
пазарната цена на актива е над ЦБАП в момента на
упражняване на опцията, ще сме на печалба, ако сме
купили опцията /имаме дълга позиция по кол
опцията/, а ако цената е под ЦБАП – ако сме я
продали /т. е., ако сме къси по нея/.
23
ОПЦИИ
• Ако очаквате понижаване на цената на базовия
актив /валута, стока или др./, то продавате кол и
купувате пут опция.
• И обратно – ......търговия или спекула ?
• Освен очакванията за движението на базовия актив,
има още 3 основни фактора, влияещи върху избора
на конкретна опция, а именно:
  оставащо време до падежа;
  цена на упражняване и
  присъща волатилност на опцията.
24
ОПЦИИ
• Оставащо време до падежа. Колкото по-дълъг срок
дадем на опцията, толкова е по-голяма вероятността
очакванията ни да се потвърдят. Колкото повече е
времето до падежа на опцията обаче, толкова и
цената й е по-висока.
• Цена на упражняване. Цената на опцията зависи
значително от връзката между цената на
упражняване на опцията и цената на базовия актив.
Кол опция с по-малка цена на упражняване ще е по-
скъпа /с по-висока стойност/ от опция с по-голяма
цена на упражняване, т. е. правото да се купи 1 USD
за BGN 1,48 ще струва повече, отколкото за BGN
1,51 напр. При пут опциите съществува обратната
зависимост – тези с по-висока цена на упражняване
имат по-голяма стойност, отколкото тези с по-ниска
цена на упражняване.
25
ОПЦИИ
• Изборът на вида опция – кол или пут, зависи
предимно от очакванията за посоката на пазара,
докато определянето на подходящата цена на
упражняване е по-сложно. Елементарната връзка
е, че цената на упражняване влияе върху цената на
опцията, но съществува и зависимост между
изменението на цената на опцията и цената на
базовия актив. Цените на опциите, които са “извън
пари”, се изменят по-малко при движения на
котировките базовия актив, отколкото на опциите
“в пари”. Дори и ако опцията е “дълбоко извън
пари”, може да няма никаква реакция.
26
ОПЦИИ
• Присъща волатилност на опцията. Тя е показател
за “нервността” на брокерите на опции. Когато се
очакват големи ценови движения на базовия актив,
те увеличават цените на опциите, за да компенсират
по-големия риск, който се поема. С други думи,
когато купуваме опции трябва да избираме
такива с по-малка присъща волатилност, а когато
продаваме – с по-голяма. Причината за това е
способността на присъщата волатилност на опциите
да се “връща към средните си стойности”. При
използване на комбинация от опции трябва да се
стремим опцията, която продаваме, да е с по-голяма
присъща волатилност от тази, която купуваме.
27
ОПЦИИ
• След като сме отворили позиция в опции имаме
следните 3 възможности:
• - да затворим позицията чрез обратна операция;
• - да продължим да държим опцията; и
• - да я упражним.
• Затваряне на позицията – най-често срещания
вариант при търгуването с опции. Тъй като в
последно време опциите се използват като
инструменти за спекулиране, е нормално позицията
да бъде затворена преди падежа чрез подаване на
поръчка за извършване на обратна /офсетна/
операция. При пласирането на тази поръчка се
уточнява, че тя е за затваряне на позиция в опция.
28
ОПЦИИ
• Напр.: купуваме юнска пут опция на фючърси на евродоларови
депозити със страйк 9700 за цена от 20. Цената на фючърса
пада от 9841 на 9750 и според нашия анализ това е силно ниво
на подкрепа. При споменатото движение цената на опцията ни
се увеличава от 20 на 160 и имаме печалба от 350 USD, която
искаме да приберем. За целта пласираме поръчка за продажба
на опцията със страйк 9700 на цена 160 за затваряне на
позиция. Ако обаче решим, че цената ще продължи да пада,
може да продължим да държим позицията, т. к. цената на
опцията ни ще расте още. Ако цената на фючърса падне под
9700 и опцията “влезе в пари”, може да упражним опцията. В
резултат на това ще имаме къса позиция на юнски фючърси на
евродоларови депозити на цена 9700. В този случай ще имаме
и маржин за откритата позиция за разликата от дългата
позиция в опции.
29
ОПЦИИ
• В заключение, при опциите съществуват стотици
възможни комбинации от къси и дълги позиции /на
пут или кол опции/. При използването им
единствените ограничения са въображението на
инвеститора /спекуланта/ и наличния капитал. Могат
да се използват стандартни стратегии като кондор
или бътерфлай напр., или да се съставят най-
различни комбинации, отговарящи на склонността
към риск и очакванията на инвеститорите за
движенията на пазарите. Основните фактори,
влияещи върху опциите са цената на базовия актив,
времето и волатилността. Ако смятате, че ще има
голяма волатилност, без да сте уверени за посоката
на пазара, използвайте делта неутрална стратегия.
30
ОПЦИИ
• Ако мислите, че пазарът ще се движи в определена
посока и не се интересувате от изменението на
волатилността, тогава подходящ избор би могла да
бъде вега неутрална стратегия с голяма делта. Във
всички случай обаче, се стремете позицията да има
разумно съотношение риск / печалба и минимални
разходи.
• УСПЕХ и благодаря за вниманието!

Contenu connexe

Plus de Tihomir Tsanov

CEO, Tihomir N. Tsanov
CEO, Tihomir N. TsanovCEO, Tihomir N. Tsanov
CEO, Tihomir N. TsanovTihomir Tsanov
 
CEO, Tihomir N. Tsanov
CEO, Tihomir N. TsanovCEO, Tihomir N. Tsanov
CEO, Tihomir N. TsanovTihomir Tsanov
 
PPM LLCorp, Information
PPM LLCorp, InformationPPM LLCorp, Information
PPM LLCorp, InformationTihomir Tsanov
 
PPM LLCorp, Information
PPM LLCorp, InformationPPM LLCorp, Information
PPM LLCorp, InformationTihomir Tsanov
 
Currencies markets, 2013 may
Currencies markets, 2013 mayCurrencies markets, 2013 may
Currencies markets, 2013 mayTihomir Tsanov
 
Currencies markets, 2013 may
Currencies markets, 2013 mayCurrencies markets, 2013 may
Currencies markets, 2013 mayTihomir Tsanov
 
March's market comentary
March's market comentaryMarch's market comentary
March's market comentaryTihomir Tsanov
 
Making money during recession
Making money during recessionMaking money during recession
Making money during recessionTihomir Tsanov
 
Market commentary of the week feb 2013
Market commentary of the week feb 2013Market commentary of the week feb 2013
Market commentary of the week feb 2013Tihomir Tsanov
 
Capital markets at the beggining of 2013
Capital markets at the beggining of 2013Capital markets at the beggining of 2013
Capital markets at the beggining of 2013Tihomir Tsanov
 
Bulgarian crysis and capital markets
Bulgarian crysis and capital marketsBulgarian crysis and capital markets
Bulgarian crysis and capital marketsTihomir Tsanov
 

Plus de Tihomir Tsanov (12)

CEO, Tihomir N. Tsanov
CEO, Tihomir N. TsanovCEO, Tihomir N. Tsanov
CEO, Tihomir N. Tsanov
 
CEO, Tihomir N. Tsanov
CEO, Tihomir N. TsanovCEO, Tihomir N. Tsanov
CEO, Tihomir N. Tsanov
 
PPM LLCorp, Information
PPM LLCorp, InformationPPM LLCorp, Information
PPM LLCorp, Information
 
PPM LLCorp, Information
PPM LLCorp, InformationPPM LLCorp, Information
PPM LLCorp, Information
 
PPP financial markets
PPP financial marketsPPP financial markets
PPP financial markets
 
Currencies markets, 2013 may
Currencies markets, 2013 mayCurrencies markets, 2013 may
Currencies markets, 2013 may
 
Currencies markets, 2013 may
Currencies markets, 2013 mayCurrencies markets, 2013 may
Currencies markets, 2013 may
 
March's market comentary
March's market comentaryMarch's market comentary
March's market comentary
 
Making money during recession
Making money during recessionMaking money during recession
Making money during recession
 
Market commentary of the week feb 2013
Market commentary of the week feb 2013Market commentary of the week feb 2013
Market commentary of the week feb 2013
 
Capital markets at the beggining of 2013
Capital markets at the beggining of 2013Capital markets at the beggining of 2013
Capital markets at the beggining of 2013
 
Bulgarian crysis and capital markets
Bulgarian crysis and capital marketsBulgarian crysis and capital markets
Bulgarian crysis and capital markets
 

PPP Financial Markets

 • 1. ФИНАНСОВИ ПАЗАРИ Д-р инж.-химик Тихомир Цанов; ПОЛИХАРТМАТ ООД Август, 2013 г.
 • 2. 2 ПАРИЧЕН ПАЗАР • Основни участници на ПП са банките, финансово кредитните и застрахователните институции, и др. • Особености, възможности и предимства: √ Банкови депозити; комбинирани /хибридни/ банкови продукти; сметки и т. н.; √ Сравнително малки доходност и риск; √ Основен л. п. и парично-кредитна политика на банката; √ Професионален мениджмънт.
 • 3. 3 ФОРЕКС /ВАЛУТЕН/ ПАЗАР • Възниква сравнително скоро – 1971 г., с премахването на фиксираните валутни курсове; • Най-големият финансов пазар – сътношение между обемите на форекс и пазара на акции – 20 : 1; • Великолепна ликвидност и добра волатилност; • Основни участници – Ц и Т Б, брокерски къщи, мултинационални компании и индивидуални инвеститори; • Лесен достъп, извънборсов пазар; • Спот /65 %/ и форуърд /35 %/ транзакции;
 • 4. 4 ФОРЕКС • Основни валутни двойки – EUR/USD; GBP/USD; USD/JPY; други важни валути – CHF; AUD; CAD • Лесно и бързо затваряне на позиции; • Ясни трендове; улеснен анализ и възможност за минимизиране на риска чрез диверсифициране между различните валутни съотношения; • Основните макроикономически показатели, влияещи върху движенията на валутните пазари са платежния баланс; инфлацията; л. п.; безработицата и БВП. • Най-големи ценови движения се получават след неочаквани събития – внезапно повишаване на л. п., резултат от президентски или други избори в големите страни, начало на войни и т. н.
 • 5. 5 ФОРЕКС • Често очакванията за дадено събитие влияят повече на пазара, отколкото самото събитие и те обикновено са “калкулирани” предварително в ценовите движения; • По-малко влияние на ЦБ, в сравнение с преди; • Важните нива на подкрепа рядко биват пробивани при първото им тестване; • При важна новина, пазарът обикновено тества първо важно ниво в обратна посока и след това тръгва в посоката на тренда; • Възможност за ливъридж; използване на стоп- поръчки; • Онлайн търговия.
 • 6. 6 ФОНДОВ /КАПИТАЛОВ/ ПАЗАР • Покупка и продажба на корпоративни акции; • Финансиране чрез емитиране на акции; • Акциите са всъщност част от капитала на компанията; • Акционерите очакват компанията да печели и изплаща дивиденти; • Инвестициите в акции са с по-голяма доходност от тези в облигации и депозити, по принцип и презумпция, но и с по-голям риск; • Цената на акциите на печелившите компании расте; • Възможност за капиталова и дивидентна печалба;
 • 7. 7 ФОНДОВ ПАЗАР • Инвестиране на спестявания пряко в акции или в инвестиционни фондове; • Периоди на възходи и спадове; • Борсови индекси /обобщаващи показатели/ – най- чувствителните индикатори за състоянието на икономиката по сектори и като цяло; • Базови финансови активи – акции и облигации.
 • 8. 8 ПАЗАРИ НА ФЮЧЪРСИ • Договори за предварително определяне на условията по доставката на бъдеща продукция; • Сключен контракт за условията по бъдеща сделка; купувача дава парична сума като гаранция на продавача; • Възможност за продаване/купуване на договора на трета страна; • Стокови и парични фючърси; • Стокови фючърси – пшеница; царевица; соя; кафе; какао; захар; портокалов сок; злато; мед; памук; петрол. • Фючърсите, за разлика от акциите, имат определен “живот” – време, през което трябва да се упражнят.
 • 9. 9 ФЮЧЪРСИ • Основно предимство – те са средство за хеджиране /застраховане/ срещу риск от неблагоприятни ценови движения на базовия актив – стока или финансов инструмент; • Възможност за печалби от подобни движения, вместо от търговия с реални активи; • Фючърсите са договори с фиксирана цена на актива към определена бъдеща дата. • Купувачите откриват т. нар. дълги, а продавачите – къси позиции; • С течение на времето, цената на актива се променя, в сравнение с фиксираната при откриване на позицията. Това води до натрупване на печалби /за едната/ и загуби /за сметка на другата страна/.
 • 10. 10 ФЮЧЪРСИ • Често позициите по фючърсните договори се закриват преди крайната дата чрез обратна операция, т. е. чрез тях не се постига реална доставка; • Цената на стоковия фючърс се влияе основно от цената на стоката на реалния пазар, сезонни фактори и природните условия; • Финансовите фючърси /валути, облигации, ДЦК и др./ зависят от решенията на ЦБ, икономическите показатели, политически събития и др.; • Цените на фючърсите отразяват, освен текущото състояние на пазара, и очакванията за бъдещото влияние на основните фактори; • Два основни типа участници на фючърсния пазар – хеджъри и спекуланти;
 • 11. 11 ФЮЧЪРСИ – хеджиране • Хедж – предпазване от загуби /при неблаприятни ценови движения/; • Хеджърите са обикновено производители или търговци, търгуващи със стоките на реалния пазар; • Късо и дълго хеджиране. Напр., притежател на дадена стока иска да се застрахова от понижаване на цената й – продава фючърс, късо хеджиране; тогава загубите му на реалния пазар се компенсират от печалбата на фючърсния; • И обратно – когато има опасения за покачване на цените – купуване на фючърс, дълъг хедж; печалбата от него компенсира по-големите разходи по придобиването на стоката в бъдещия момент; • Спекулации; спекуланти – независими брокери / инвеститори;
 • 12. 12 ПАЗАРИ НА ФЮЧЪРСИ • Предимства на фючърсите за спекулантите:  ако заетата позиция /къса или дълга/ е правилна, печалбата може да е доста голяма;  на тези пазари се търгува много по-трудно с “вътрешна информация”;  по-ефективно определяне на цените;  по-малки комисионни, в сравнение с тези при повечето други ФИ, като част от тях се заплаща при закриването на позицията;  добра ликвидност на много от фючърсните пазари, намаляваща риска от неблагоприятни ценови движения при изпълнението на поръчката.
 • 13. 13 ПАЗАРИ НА ФЮЧЪРСИ • При стоковите фючърси се използва предимно ФА – търсене и предлагане; информация от много източници – държавни органи, търговски асоциации, частни изследвания, медии. Големите спекулативни фондове обаче, използват предимно другия вид анализ – техническия; • Спекулантите правят пазара по-ликвиден и обикновено заемат противоположни позиции на хеджърите. По този начин те се явяват своеобразни застрахователи, поемащи риска на компаниите, които произвеждат или търгуват реално със стоката.
 • 14. 14 ПАЗАРИ НА ФЮЧЪРСИ • Често се използват комбинирани позиции, наречени спредове – едновременно откриване на къса и дълга позиция в различни контракти, или в един договор, но с различни месеци на доставка. Така могат да се реализират печалби от сезонни явления, но при по-малък риск.
 • 15. 15 ОПЦИИ • Опция – инвестиционно средство, което дава право, но и без да е задължително упражняването му, да се купи или продаде даден актив на предварително определена цена по всяко време преди определена дата; • Кол и пут опции – да се купи, съотв. продаде актива, преди падежа на опцията, на договорената цена; • Цена на упражняване – цената, на която собственика на опцията има правото да купи или продаде актива; • Базов актив – фючърсен договор, акция или валута, за които опцията дава право /за покупка или продажба/; • Купувач на опцията – инвеститор, който чрез плащане на премия получава правото да купи /при кол/ или продаде /при пут опция/ базовия актив;
 • 16. 16 ОПЦИИ • Продавач /издател/ на опцията – инвеститор, който е длъжен, в случай, че притежателя на опцията реши да я упражни, да продаде /при кол/ или да купи /при пут опция/ базовия актив; • Премия – цената, която купувача плаща на продавача. Тя е резултат от пряката конкуренция между пазарните участници според правилата на съответната борса; • Падеж на опцията – последната дата, до която опцията трябва да бъде упражнена или позицията да бъде закрита /чрез обратна операция/. След това, правата на опцията се губят и тя не може да бъде упражнена.
 • 17. 17 ОПЦИИ • Котировки. Премиите на търгуваните опции се публикуват на сайтовете на борсите и в големите всекидневници. Тъй като ликвидността при опциите е по-малка, е възможно котировките да не са актуални, поради което не се препоръчва използването на пазарни поръчки; • Упражняване. Опцията може да се упражни само от купувача /притежателя/ й, по всяко време преди датата на падежа. При кол опция, купувачът й ще придобие дълга позиция в базовия актив на цената на упражняване, а продавачът – къса. При упражняване на пут опция, купувачът й ще придобие къса позиция в базовия актив на цената на упражняване, а продавачът – дълга.
 • 18. 18 ОПЦИИ • Ликвидиране /офсет/ на опцията. Всяка позиция в опция, може да бъде ликвидирана чрез извършване на обратна /офсетна/ операция. Чрез това могат да се реализират натрупаните до момента печалби от позицията, или да се ограничат загубите от нея. • “В пари” – когато има смисъл една опция да бъде упражнена; при кол опция когато цената й на упражняване е под, а при пут опция – съответно над текущата котировка на базовия актив. • “Извън пари” – когато няма смисъл да се упражни опцията. Съответно, една кол опция е извън пари когато цената й на упражняване е над, а при пут опцията – под текущата котировка на базовия актив.
 • 19. 19 ОПЦИИ • Компоненти на премията на опцията. • Цената на опцията варира с времето и се формира от два компонента – вътрешна и времева стойности. • Вътрешна стойност – разликата между текущата пазарна цена на базовия актив и цената на упражняване на опцията /получава се при упражняване на опцията и ликвидиране на придобитата позиция в базовия актив по пазарна цена/. Вътрешната стойност на опция “извън пари” е 0, а премията й е само времевата стойност. Последната представлява сумата, която купувачите са съгласни да платят над вътрешната й стойност, за да притежават правата, които дава опцията, т. е. чрез нея пазарът дава количествена оценка на възможноста опцията да бъде “в пари” преди падежа си.
 • 20. 20 ОПЦИИ • Купуване и продаване на опции. Необходимо е да се знаят разходите, свързани с търговията с опции – таксите и комисионните. Последните се плащат на брокерската фирма за откриването и закриването на позициите в опции. Особености на тези разходи: трябва да се отнасят за цялата сделка; значителни различия при различните фирми; при някои те са фиксирани, а при други – дял от премията, при което обикновено има някакъв минимум; включени ли са в комисионните таксите за борсата, има ли допълнителни месечни разходи за управление на сметката и котировки в реално време и т. н. От тази гл. т. се препоръчва да се контактува с няколко брокерски фирми, преди да се направи избора.
 • 21. 21 ОПЦИИ • Ефект на лоста /ливъридж/. Премията, която се плаща при купуването на опция, покрива само малка част от цената /стойността/ на базовия актив. Поради това, дори и малка промяна в пазарната цена на актива води до реализирането на по-голям ефект /печалба или загуба/ от позицията в опции. Преди да се купи или продаде дадена опция, е важно да се определи при каква цена на базовия актив ще се постигне печалба /ЦБАП/. За това е необходимо да се знаят следните величини: • Цена на упражняване на опцията /ЦУО/; • Цена /премия/ на опцията /ПО/ и • Комисионни и други разходи по сделката /КДР/.
 • 22. 22 ОПЦИИ – при каква цена на базовия актив ще се постигне печалба • За различните опции: • Сделки с кол опция ЦБАП = ЦУО + ПО + КДР; • Сделки с пут опция ЦБАП = ЦУО – ПО – КДР. • При дълга или къса позиция в кол опция напр., ако пазарната цена на актива е над ЦБАП в момента на упражняване на опцията, ще сме на печалба, ако сме купили опцията /имаме дълга позиция по кол опцията/, а ако цената е под ЦБАП – ако сме я продали /т. е., ако сме къси по нея/.
 • 23. 23 ОПЦИИ • Ако очаквате понижаване на цената на базовия актив /валута, стока или др./, то продавате кол и купувате пут опция. • И обратно – ......търговия или спекула ? • Освен очакванията за движението на базовия актив, има още 3 основни фактора, влияещи върху избора на конкретна опция, а именно:   оставащо време до падежа;   цена на упражняване и   присъща волатилност на опцията.
 • 24. 24 ОПЦИИ • Оставащо време до падежа. Колкото по-дълъг срок дадем на опцията, толкова е по-голяма вероятността очакванията ни да се потвърдят. Колкото повече е времето до падежа на опцията обаче, толкова и цената й е по-висока. • Цена на упражняване. Цената на опцията зависи значително от връзката между цената на упражняване на опцията и цената на базовия актив. Кол опция с по-малка цена на упражняване ще е по- скъпа /с по-висока стойност/ от опция с по-голяма цена на упражняване, т. е. правото да се купи 1 USD за BGN 1,48 ще струва повече, отколкото за BGN 1,51 напр. При пут опциите съществува обратната зависимост – тези с по-висока цена на упражняване имат по-голяма стойност, отколкото тези с по-ниска цена на упражняване.
 • 25. 25 ОПЦИИ • Изборът на вида опция – кол или пут, зависи предимно от очакванията за посоката на пазара, докато определянето на подходящата цена на упражняване е по-сложно. Елементарната връзка е, че цената на упражняване влияе върху цената на опцията, но съществува и зависимост между изменението на цената на опцията и цената на базовия актив. Цените на опциите, които са “извън пари”, се изменят по-малко при движения на котировките базовия актив, отколкото на опциите “в пари”. Дори и ако опцията е “дълбоко извън пари”, може да няма никаква реакция.
 • 26. 26 ОПЦИИ • Присъща волатилност на опцията. Тя е показател за “нервността” на брокерите на опции. Когато се очакват големи ценови движения на базовия актив, те увеличават цените на опциите, за да компенсират по-големия риск, който се поема. С други думи, когато купуваме опции трябва да избираме такива с по-малка присъща волатилност, а когато продаваме – с по-голяма. Причината за това е способността на присъщата волатилност на опциите да се “връща към средните си стойности”. При използване на комбинация от опции трябва да се стремим опцията, която продаваме, да е с по-голяма присъща волатилност от тази, която купуваме.
 • 27. 27 ОПЦИИ • След като сме отворили позиция в опции имаме следните 3 възможности: • - да затворим позицията чрез обратна операция; • - да продължим да държим опцията; и • - да я упражним. • Затваряне на позицията – най-често срещания вариант при търгуването с опции. Тъй като в последно време опциите се използват като инструменти за спекулиране, е нормално позицията да бъде затворена преди падежа чрез подаване на поръчка за извършване на обратна /офсетна/ операция. При пласирането на тази поръчка се уточнява, че тя е за затваряне на позиция в опция.
 • 28. 28 ОПЦИИ • Напр.: купуваме юнска пут опция на фючърси на евродоларови депозити със страйк 9700 за цена от 20. Цената на фючърса пада от 9841 на 9750 и според нашия анализ това е силно ниво на подкрепа. При споменатото движение цената на опцията ни се увеличава от 20 на 160 и имаме печалба от 350 USD, която искаме да приберем. За целта пласираме поръчка за продажба на опцията със страйк 9700 на цена 160 за затваряне на позиция. Ако обаче решим, че цената ще продължи да пада, може да продължим да държим позицията, т. к. цената на опцията ни ще расте още. Ако цената на фючърса падне под 9700 и опцията “влезе в пари”, може да упражним опцията. В резултат на това ще имаме къса позиция на юнски фючърси на евродоларови депозити на цена 9700. В този случай ще имаме и маржин за откритата позиция за разликата от дългата позиция в опции.
 • 29. 29 ОПЦИИ • В заключение, при опциите съществуват стотици възможни комбинации от къси и дълги позиции /на пут или кол опции/. При използването им единствените ограничения са въображението на инвеститора /спекуланта/ и наличния капитал. Могат да се използват стандартни стратегии като кондор или бътерфлай напр., или да се съставят най- различни комбинации, отговарящи на склонността към риск и очакванията на инвеститорите за движенията на пазарите. Основните фактори, влияещи върху опциите са цената на базовия актив, времето и волатилността. Ако смятате, че ще има голяма волатилност, без да сте уверени за посоката на пазара, използвайте делта неутрална стратегия.
 • 30. 30 ОПЦИИ • Ако мислите, че пазарът ще се движи в определена посока и не се интересувате от изменението на волатилността, тогава подходящ избор би могла да бъде вега неутрална стратегия с голяма делта. Във всички случай обаче, се стремете позицията да има разумно съотношение риск / печалба и минимални разходи. • УСПЕХ и благодаря за вниманието!

Notes de l'éditeur

 1. Технически и фундаментален анализ. Основни понятия в ТА – графики; тренд линии; нива на подкрепа и съпротива; ценови конфигурации и индикатори. Във ФА се разчита на интерпретиране на голямо количество икономическа информация, вкл. новини, правителствени решения и доклади, изявления и решения на ЦБ, дори и слухове.