Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Právo stavby - advokátní kancelář Pavelec

280 vues

Publié le

Jak probíhá zřízení práva stavby a co obsahuje smlouva o zřízení práva stavby? Prezentace advokátní kanceláře Pavelec Vám nabízí základní informace o právu stavby zřízeném podle občanského zákoníku.

Publié dans : Immobilier
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Právo stavby - advokátní kancelář Pavelec

 1. 1. PRÁVO STAVBY OFFICE@AKTP.CZ +420 777 64 24 78
 2. 2. Co je právo stavby? • Vrátilo se k dřívějšímu konceptu, protože stavba je opět součástí pozemku • Vlastník pozemku a vlastník stavby = dvě rozdílné osoby • Právo stavby je věc nemovitá a stavba, která vyhovuje právu stavby, je jeho součástí • Může se jednat o stavbu již zřízenou nebo dosud nezřízenou • Právo stavby je právní fikce, která umožňuje stavebníkovi postavit a mít stavbu na cizím pozemku, a to i opětovně
 3. 3. Co je právo stavby? • Znamená věcné právo jiné osoby (stavebníka) mít na povrchu nebo pod povrchem pozemku stavbu, tj. užívat pozemek za účelem výstavby, právo postavit, užívat, provozovat, pronajímat, opravovat a brát užitky ze stavby, jakož i stavbu případně zničit • Po celou dobu trvání práva stavby, ať již právo stavby přechází na jiné osoby či nikoliv, náleží vlastnické právo k pozemku původnímu vlastníkovi a právo stavby na tom nic nemění
 4. 4. Co je právo stavby? • Právo stavby je zcizitelné, zděditelné a zastavitelné, pokud si smluvní strany nesjednají jinak • Zřizuje se vždy ke stavbě celé, nikoliv pouze k její části, vždy celý pozemek (nikoliv jen jeho užitečnou část) • Daňové povinnosti stavebníka • Lze jej vnést do obchodní korporace? Ano, věc nemovitá. • Stavba (StZ) X Stavba (ObčZ)
 5. 5. Co je právo stavby? • Není možné, aby ke stejnému pozemku získaly právo stavby dvě osoby • Zřizuje se vždy ke stavbě celé, nikoliv pouze k její části (například k podkrovnímu bytu) • Může se jednat o stavbu jakoukoliv, která vyhovuje právním předpisům a je v souladu se zásadami územního rozvoje
 6. 6. Problematika popisu stavby a reálného vzniku práva stavby • Popis stavby vyhovující právu stavby: konkrétní x obecný • Proč to řešit? Na co to má vliv? Není-li právo stavby, je stavba součástí pozemku. • Možnost nápravy? Ano x ne? • Upravení stavby do souladu • Vlastník pozemku a stavebník se domluví na změně práva stavby • Vlastník pozemku si stavbu nebo její část ponechá, a to za cenu obvyklou • Návrh soudu, aby rozhodl o odstranění stavby
 7. 7. Doba trvání • Nesmí být zřízeno na více než 99 let • Obligatorní náležitost smlouvy, • Právní úprava opouští omezení historické právní úpravy spodní hranice a navyšuje o deset let horní hranici. • V případě vydržení práva stavby nabývá stavebník toto právo na dobu 40 let. Soud však může na návrh a pro spravedlivé důvody tuto dobu zkrátit nebo prodloužit. • Po skončení věcněprávního vztahu je možné ujednat si nové právo stavby k již zřízené stavbě
 8. 8. Jak zřídit právo stavby? • Smlouvou, • Vydržením, • Rozhodnutím orgánu veřejné moci.
 9. 9. Úplata • Bezplatné, anebo za úplatu, jednorázově nebo v opakujících se dávkách (stavební plat, stavební činže, stavebné), peněžní či nepeněžní • Ujednají-li si strany, že změny výše stavebního platu závisí na nejisté budoucí události, nepřihlíží se k němu, ledaže je ujednána výše stavebního platu na míře zhodnocování a znehodnocování peněz • Ujednat, co v případě prodlení • Zničení stavby x úplata = povinnost platit, co v případě, že stavební plat je sjednán např. jako % výnosu obchodního závodu?
 10. 10. Co sjednat? • Již zmíněnou úplatu • Právo stavebníka mít na povrchu nebo pod povrchem cizího pozemku • Rovněž může určit, že stavebník je povinen zřídit stavbu do určité doby a co v případě že nebude v této době stavba zřízena • Stavebník má také povinnost udržovat stavbu v dobrém stavu, neujednají-li si strany něco jiného a co se rozumí dobrým stavem, • Výhrada udělení souhlasu k zatížení práva stavby v písemné formě • Předkupní právo • Vypořádání v případě zániku práva stavby a vypořádání pro případ, že by právo stavby nevzniklo
 11. 11. Zánik práva stavby 1. uplynutí sjednané doby, 2. dohoda, 3. rozhodnutí soudu. • Převodem práva na vlastníka pozemku právo stavby nezaniká. • Při zániku práva stavby stavba připadá vlastníkovi pozemku (§ 1084 ObčZ) a stává se jeho součástí (§ 3085 ObčZ).
 12. 12. Děkuji za pozornost • V případě dotazů se neváhejte obrátit na: Tomáš Pavelec, advokát •http://www.aktp.cz • office@aktp.cz • tel. (+420) 777 642478

×