Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Digi-Suomi 2015 - Missä mennään?

Kokooma ajatuksia Suomesta ja digitaalisuuden tilasta.
Sinisen Meteoriitin Aamiaissemma 24.2.2015

Digi-Suomi 2015 - Missä mennään?

 1. 1. DIGISUOMI 2015 LÄHES TÄYSI-IKÄINEN. MISSÄ MENNÄÄN? NÄKÖKULMIA PALVELUKEHITTÄMISEN TUEKSI TOMMI PELKONEN 24. HELMIKUUTA 2015
 2. 2. http://pennystocks.la/internet-in-real-time/
 3. 3. TOMMI – UUSMEDIAA VUODESTA 1996 -> fi.linkedin.com/in/tommipelkonen/
 4. 4. UUSMEDIALLA OLI ALKUNSA… JA NYKYPÄIVÄ ON TOKI KOVIN ERILAINEN, VAI ONKO?
 5. 5. PÄÄTEEMAT: DIGISUOMI 2015 – MISSÄ MENNÄÄN? •  TOSIASIOIDEN TUNNUSTAMINEN •  TILANNEKATSAUS JA TRENDEJÄ –  KULUTTAJAKÄYTTÄYTYMINEN –  PALVELUT JA MARKKINOINTI –  DATAOHJAUTUVUUS KRIITTISTÄ •  HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ JA SUOSITUKSIA –  MITÄ PITÄISI TEHDÄ? MIKSI?
 6. 6. TOSIASIAT TUTUIKSI 1.  Netin vaikutukset alkavat näkyä kaikessa 2.  Mullistukset ovat vasta alkaneet 3.  Suomi ei johda digitaalista kehittämistä 4.  Markkinointi on yhä liian usein bisneksen tukifunktio ja pelkkä kustannuspaikka 5.  Tarvitaan rohkeutta uudistaa ja uudistua
 7. 7. IMAGE: http://coclouds.com/wp-content/uploads/2013/03/hazy-early-morning-cirrus-cloud-sunrise-2013-03-28.jpg VUOSI 2015 ON VARHAINEN AAMU NETIN MUUTOKSESSA…
 8. 8. eBUSINES = BUSINESS eBUSINESS = MULTISCREEN > BUSINESS = MULTISCREEN
 9. 9. KAIKKI MUUTTUU TAAS IHAN PIAN, MYÖS TEKNISESTI ÄLÄ PYYDÄ LUPAA, VAAN PYYDÄ ANTEEKSIANTOA!
 10. 10. TOSIASIA: SUOMALAINEN DIGIOSAAMINEN EI (ENÄÄ) JOHDA DIGIKEHITYSTÄ
 11. 11. https://hbr.org/2015/02/where-the-digital-economy-is-moving-the-fastest
 12. 12. www.tivia.fi IT-Barometri 2014
 13. 13. http://tivia.fi/tapahtuma/ict-investoinnit-ja-digitaalisuus-talouskasvun-ydin Elintaso (bkt/asukas) on viimeksi kasvanut yhtä hitaasti 1800-luvulla 5 On kysymys valinnasta Yritykset ja Suomi pitäytyvät vanheneviin toimintatapoihin Kilpailukyky heikkenee, investointeja ei tule, työpaikat vähenevät Jalostusarvo Suomessa pienenee edelleen Verotulot vähenevät Muuttotappio ja yhteiskunnallista turhautumista Yritykset ja Suomi hyödyntävät teollisen internetin mahdollisuudet Kilpailukyky paranee ja Suomi on houkutteleva paikka sijoittaa uutta tutkimus- ja liiketoimintaa Työllisyys kohenee, jalostusarvo Suomessa kohentuu Verotulot kasvavat Muuttovoitto ja yhteiskunnallista innostusta Kuinka käy Suomen? Teollinen internet voi kiihdyttää työn tuottavuutta yhtä paljon, kuin tieto- ja viestintäteknologia 1990-2000 luvuilla! Lähde: Matti Pohjola: Suomi uuteen nousuun (Teknologiateollisuus ry, 2014)
 14. 14. TOSIASIA: VERKKOKAUPPAMME EI OLE KANSAINVÄLISTYNYT
 15. 15. TOSIASIA: MARKKINOINTI EI OLE STRATEGISESSA ROOLISSA
 16. 16. http://www.accenture.com/SiteCollectionDocuments/PDF/ Accenture-CMO-Insights-Report-PDF.pdf CMO/ Brand Manager Markkinoinnin tehokkuuden optimointi CIO/CTO Kustannus- tehokkuuden optimointi TOSIASIA: TEKNOLOGIASTA TULEE MARKKINOIJAN PARAS KAVERI JUURI NYT!
 17. 17. TUNNETTUUS TARVE KIINNOSTUS HARKINTA VALINTA OSTO UUSINTAOSTO SUOSITTELU ASIAKKUUSMARKKINOINTI TULOSMARKKINOINTI SUOSITUS: LUODAAN KOKONAISVALTAINEN MALLI, JOTA MITATAAN JATKUVASTI AIDA(S)-MALLI PÄTEE YHÄ – MUTTA MEDIAMIX ON PAISUNUT YLI ÄYRÄITTENSÄ PERINTEINEN TV, RADIO ULKOMAINOS PRINTTI PR ESITE, MYYMÄLÄ KELTAISET SIVUT PUHELINMYYNTI KANTA- ASIAKASOHJELMA ASIAKKUUSVIESTINTÄ SUORAMARKKINOINTI BRÄNDIMARKKINOINTI NÄYTTÖMAINOS DIGITAALINEN VIDEOMAINONTA RICH MEDIA / VIDEO- NÄYTTÖMAINOKSET TAKTINEN HAKU VIDEOSISÄLLÖT VERKKOSIVUSTO REMARKETING UUTISKIRJE VIDEOSISÄLLÖT SOSIAALINEN MEDIA BRÄNDIHAKU SOSIAALINEN MEDIA PALVELU
 18. 18. TOSIASIA: MEILLÄ ON (YHÄ) MAINIOTA OSAAMISTA JA INTOA DIGISEKTORILLA
 19. 19. TOSIASIAT TUTUIKSI 1.  Netin vaikutukset alkavat näkyä kaikessa 2.  Mullistukset ovat vasta alkaneet 3.  Suomi ei johda digitaalista kehittämistä 4.  Markkinointi on yhä liian usein bisneksen tukifunktio ja pelkkä kustannuspaikka 5.  Tarvitaan rohkeutta uudistaa ja uudistua
 20. 20. PÄÄTEEMAT: DIGISUOMI 2015 – MISSÄ MENNÄÄN? •  TOSIASIOIDEN TUNNUSTAMINEN •  TILANNEKATSAUS JA TRENDEJÄ –  KULUTTAJAKÄYTTÄYTYMINEN –  PALVELUT JA MARKKINOINTI –  DATAOHJAUTUVUUS KRIITTISTÄ •  HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ JA SUOSITUKSIA –  MITÄ PITÄISI TEHDÄ? MIKSI?
 21. 21. KAIKKI OVAT NETISSÄ! Nettikäyttäjiä: 4,7m (90%) Laajakaistakotitalouksia: 1,6m (64,6%) Matkapuhelimien käyttäjiä: 4,7m (89,9%) Verkko-ostoksia tehneitä: 75% Internetissä käytetty aika päivässä: 2,2h
 22. 22. http://www.slideshare.net/ylefi/suomalaiset-verkoss-2013-esitys-yleisradion-isossa-pajassa-1862013-klo-13
 23. 23. http://www.slideshare.net/ylefi/suomalaiset-verkoss-2013-esitys-yleisradion-isossa-pajassa-1862013-klo-13
 24. 24. UUTISNÄLKÄINEN SUOMINETTI
 25. 25. 57 % 23 % 36 % Lähde: ConsumerBarometer 2014 MOBILISOITUVA SUOMINETTI
 26. 26. Kuinka monella Suomen Top 50 -yrityksellä on mobiilisivut? Lähde: Google 2014 Top 50 Suomen suurinta yritystä ON AIKA KORJATA LOPULTAKIN TÄMÄ!
 27. 27. ...Neljän ruudun olohuone & videovallankumous 72% katsoo videoita älypuhelimellaan 89% katsoo televisio-ohjelmia netissä 47% pitää nettitelkkaria itselleen erittäin tärkeänä mediavälineenä (netti 73%, tv 72%) 77% käyttää toista laitetta katsoessaan perinteistä televisiota (kännykkää tai läppäriä) 69% katsoo videoita YouTubessa Google & Ipsos 2013 Suomalaiset älypuhelinkäyttäjät Deloitte: State of Media report 2013 Lähteet. YLE&15/30 Resaerch, 2013 ja IAB Mediascope 2012: Suomalaiset kuluttajat
 28. 28. KAIKKI SISÄLLÖT MISSÄ-MILLOIN-VAIN RAJATON VALIKOIMA KAIKILLA RUUDUILLA KOHDISTETTUNA PERSONOITUNA
 29. 29. " " #$%&'()*)'$&+)$" ,-./0'(-10200"345!536!7"/$..+"!3566" " ! "#$%&'&%()((&(!*&%()*%+,#!+%%-,.%!+/012%+%%(! '#$%)%0%(!3456! ! "#$%&'&%()(,&&(!1/.,#,,%%(!78)'#++&!98)((&!3456!.0,##(+/!55:;<=!'%>?))(&&! #8-)&<!'%1/!)(!3<@!A!9/0#''/(!18%(!#$#>>%+#(/!98)((&B!C%#$),!*#-8+,89&,! "&%()((&(!D#89),,#>818((&(!CD7!E&>>8*!F.G>,/!,%>&&'&&(!,8,1%'81+##(B! " " 80'9+9)009"/:;)$));"$-<+=::<:".0(/'"1-+990"36!>"20'9$)-'((0"=$&'+'((0"?0")$.$1'('+((05" 8$&'0=0'9+9909"20'9+2'()$"(''<);'"(:%/*'($..$"2-+.$..$@"('..:"$<');'($()'"1$<//+=0'9+9)0"?0)/+'" /0(1-009"=+A''.'B"?0"'9B()<$0=B=0'9+9909"10-%&'))0=0905"8$&'0=;;9)'::9"+99'()-'10)" /0(10))0=009"=;*("<0&'+B@"-./+B"?0"$.+/-10=0'9+9)00")0<?+010)";<');/($)5""" " " H&%(#,,8!'#$%&!&>>#!*8)>#,!'#$%&1&18+,&! " C0'9$))-?$9"=$&'+'&$9"+(--("=$&'0=0'9+990()0"1-+990"36!>"+.'";%)$$9(:">D@!"E5"" F0%0..'($((0"209+()-/($((0"20'9$))--9"=$&'0=0'9+9)009")020%)-'".0(/-0"4@3"E5" " C0'9$))--9"(09+=0.$%)'=0'9+9)009"/:;)$))''9"<0%00"G@H"E"1:%$==:9"/-'9"" $&$..'($9:"1-+9905"I0-2-9/'B"?0"9+-)+.$%&'((:"=0'9+9)009"/:;)$));"$-<+=::<:".0(/'"%'$=09" 1:%$==:9"$.'"!@H"E5"J09+=0B"?0"/0-2-9/'.$%)'=0'9+9909"+(--("=$&'0=0'9+990()0"+.'"KG@6"E5" L(--("/+/+"=$&'0/0/-()0"+9".0(/$9-)"9+'9"3"2<+($9))';/('//*:5" " M'/0/0-(.$%)'=0'9+9909"+(--("=$&'0=0'9+990()0"+.'"G@!"E5"#0(/-0"<0%0..'($((0" 209+()-/($((0")020%)-'"!7@K"E"$&$..'(1-+)$$9"1$<<0))-905"M'/0/0-(.$%)'<;%=:((:" ;.$'(*.$%)'$9"=0'9+()-.+)".0(/'10)"2$<:)'"36@K"E"?0"0('0/0(.$%)'$9"K@D"E5"M==0))'B"?0" ?:<?$()*.$%)'$9"=0'9+()-.+)".0(/'10)"2-+.$()009"!3@6"E5"" " N./+B"?0".''/$99$=0'9+9)0"/0(1+'"7@G"E@"?0"($9"+(--("=$&'0=0'9+990()0"+.'"K@G"E5"" " "
 30. 30. 30M hakua päivittäin Suomessa Googlen sisäinen data, Suomi MAAILMAN SUURIN KULUTTAJABAROMETRI >6M Mobiilihakua päivittäin Suomessa 63 % etsii ennen ostoa 15 % hauista uusia
 31. 31. OSTAJAN REITTI KAUPPAAN ON MONIMUTKAINEN Markkinoijan on osattava luovia mediaviidakossa vaikuttaakseen kuluttajiin 300 x 250 News HAKU VERKKO-ARVIOT, SOSIAALISET SUOSITUKSET MOBIILIHAUT PRINTTIMAINOKSET VERKKOMAINOKSET OSTAMINEN VERKKOVIDEOT KARTAT TV- MAINONTA YDINHAASTE: MITEN HALLITA KOKONAISUUTTA JA TUOTTAA TULOKSIA? 63 päivää 10 sivustoa 2h 41 min Source: Compete Clickstream (Travel online activity 90 days prior to travel booking) - Base: Online travel bookers (Home PC only) ESIM. ENNEN MATKAVARAUSTA KESKIMÄÄRIN:
 32. 32. TIETOA HAETAAN MOBIILISTI INNOLLA – MUTTA VAIKEUKSIA ON!
 33. 33. MERKITTÄVÄ OSA TIEDONHAUSTA ON JO MOBIILISSA Pukeutuminen 34% 35%Tabletit 25%Kamerat 34%Urheiluvälineet Googlen sisäinen data, Q2’14 Suomi Mobiilihaut = kännykät & tabletit 35% Huonekalut 32% Ravintolat 42% Ruokareseptit 29% Kodinkoneet
 34. 34. 1/3 mobiilihauista liittyy tiettyyn paikkaan Google Internal Data, global trend
 35. 35. Lähde: Google & YouGov Analysis Institute, 2014; N = 1024 Finns aged 18-74 and who own a smartphone Tartutaanko tähän tilaisuuteen? KYSYMYS: “Käytän älypuhelintani usein myymälän osoitteen selvittämiseksi”
 36. 36. 8% KYSYMYS: “Jos en löydä helposti etsimääni asiaa nettisivulta, siirryn käyttämään toista sivua älypuhelimella” Lähde: Google & YouGov Analysis Institute, 2014 N = 1024 Finns aged 18-74 and who own a smartphone ; Consumerbarometer 2014 Kuluttajan kärsivällisyys on lyhyt
 37. 37. PÄÄTEEMAT: DIGISUOMI 2015 – MISSÄ MENNÄÄN? •  TOSIASIOIDEN TUNNUSTAMINEN •  TILANNEKATSAUS JA TRENDEJÄ –  KULUTTAJAKÄYTTÄYTYMINEN –  PALVELUT JA MARKKINOINTI –  DATAOHJAUTUVUUS KRIITTISTÄ •  HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ JA SUOSITUKSIA –  MITÄ PITÄISI TEHDÄ? MIKSI?
 38. 38. “Eivät ihmiset mainontaa vihaa. He vihaavat huonoa mainontaa.” - Fred Wilson, New York-based venture capitalist and blogger
 39. 39. IHMISET PYSYVÄT SAMANLAISINA PERUSTEILTAAN. RAKASTAMME TARINOITA! …JA TARINANKERTOJAT FANEJAAN…
 40. 40. Pysyn rinnallasi aina! PUOLUSTAMINEN OMISTAJUUS Sovit juuri minulle ja edustat arvojani Rakastan sinua yli kaiken ANTEEKSIANTO Tiedän mitä edustat ja missä olet TUNNETTUUS VÄLITTÄMINEN JA OMA YHTEYS Kaikki tietävät, että teet parhaasi ja olet aito OLEMASSAOLO Olen kuullut ja nähnyt tuon nimen jossain TARINOITA SIIS. SUHDETTA VAHVISTAMAAN.
 41. 41. HYVÄ MARKKINOINTI… …Luo vahvan tunnesiteen yleisöönsä …Yllättää positiivisesti, koukuttaa, houkuttaa, miellyttää …Yhdistää menneen ja tulevan luontaiseksi jatkumoksi …Jää mieleen ja on helposti muistettavissa uudestaan …Antaa tärkeimmät tiedot heti ja selkeästi …Ei hämmennä katsojaa liikaa ja johda heitä harhaan …Kutsuu mukaan ja johtaa toimintaan HYVÄ MARKKINOINTI EI TUNNU MAINONNALTA, SE ON PALVELU!
 42. 42. HYVÄ (VIDEO)SISÄLTÖ… …Kertoo koskettavan ja kiinnostavan tarinan …Saa katsomaan uudestaan ja uudestaan ja uudestaan… …Kytkeytyy taidolla katsojan arvomaailmaan ja tilanteeseen …”Liimaa” katsojansa sen ääreen …Käyttää kaikkia mahdollisia aisteja stimuloivia keinoja …Sisältää lähes poikkeuksetta ihmisiä ja “aitouttaan” …On ajassaan kiinni ja raikas HYVÄ SISÄLTÖ TOIMII AINA, OLI SE SITTEN KAUPALLISTA TAI TAITEELLISTA
 43. 43. CASE SUOMESTA: FINNAIR MATCH MADE IN HEL
 44. 44. https://www.youtube.com/watch?v=JHG2eIIt7go&index=81&list=UUOzdP6ZlqpPKDdx7zibzJmw&internalcountrycode=FI
 45. 45. https://www.youtube.com/watch?v=O2tinqjEfqw&internalcountrycode=FI#t=12
 46. 46. TUNNISTA JA PALVELE Katsoin Hain Tilasin Jaoin Klikkasin Vierailin HENKILÖ- JA PREFERENSSIREKISTEREISTÄ KOHTI KÄYTTÄYTYMISLISTAUKSIA JA REAALIAIKAISTA KOHDISTAMISTA MENESTYSRESEPTI: KÄYTÄ KÄYTTÄYTYMISDATAA SYVENTÄMISEEN
 47. 47. HYÖDYLLINEN KÄYTETTÄVÄ HALUTTAVA HYVÄ KOKEMUS LUO LIIKETOIMINTAA Kuulin homman sujuvuudesta tutultani ja rohkaistuin siten kokeilemaan palveluntarjoajani vaihtoa Menipäs tämä suoraan asiaan, löysin mitä hain ja nyt olen jo tekemässä sitä, mitä halusin Vakuutuin yrityksen tarjoamasta ja sain todella hyvän kuvan se tarjoamista eduista juuri minulle Opin jotain uutta ja kiinnostavaa Sain arvokasta neuvonantoa ja hyötyjä palvelun avulla Varmistuin valintojeni ja saamieni neuvojen laadusta ja hyödyllisyydestä Kiinnostuin yhä enemmän yrityksen esittämistä teemoista ja niiden parantamisesta HYVÄ PALVELUKOKEMUS Innostuin jakamaan ajatuksiani ja löytämääni tutuilleni Yllätyin erittäin positiivisesti asioinnin sujuvuudesta ja miellyttävyydestä Ryhdyin käyttämään yrityksen palveluja yhä enemmän ja myös mobiilisti
 48. 48. YRITYKSILLÄ ON PAREMMAT MAHDOLLISUUDET KUIN KOSKAAN LUODA HYVIÄ KOKEMUKSIA PAIKAT VERKKO- KAUPPA MOBIILI PALVELUKOKEMUS AIKA - PAIKKA- LAITE- KÄYTTÄJÄTIETO
 49. 49. PALVELUMAHDLLISUUKSIEN KIRJO VAIN KASVAA! SILMÄT TALLENTEET KORVAT JA PUHE PAIKKA & KOMPASSI KOSKETUS SEURA JA JUORUT NOPEUS TEHOKKUUS HAUSKUUS HENKILÖKOHTAISUUS PALVELUKOKEMUS?
 50. 50. PÄÄTEEMAT: DIGISUOMI 2015 – MISSÄ MENNÄÄN? •  TOSIASIOIDEN TUNNUSTAMINEN •  TILANNEKATSAUS JA TRENDEJÄ –  KULUTTAJAKÄYTTÄYTYMINEN –  PALVELUT JA MARKKINOINTI –  DATAOHJAUTUVUUS KRIITTISTÄ •  HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ JA SUOSITUKSIA –  MITÄ PITÄISI TEHDÄ? MIKSI?
 51. 51. SATOJEN TOIMIJOIDEN JA RATKAISUJEN VALTAKUNTA. SUURET TOIMIJAT JYLLÄÄVÄT JA VAHVISTUVAT. http://www.lumapartners.com/lumascapes/ TEKNOLOGIA EI OLE ITSESSÄÄN RATKAISU, VAAN SEN SOVELTAMINEN http://www.gartner.com/technology/research/digital-marketing/transit-map
 52. 52. 44% mainostajista ja toimistoista piti suurimpana ongelmana mainonnan ja kampanjoiden toteuttamista ja hallintaa eri alustojen ja välineiden välillä. Toimistoissa vain 20% digimarkkinointiin käytetyistä tunneista oli kiinni lisäarvoatuottavassa työssä – muu aika käytettin enemmän tai vähemmän tarpeettomaan säätämiseen ja sähläilyyn DoubleClick, “Display Industry Trends – Agency, Advertiser Edition” May 2012; Boston Consulting Group, BCG 2013 KAIKKI MIKÄ ON DIGITALISOITAVISSA – DIGITALISOIDAAN. KAIKKI MIKÄ ON AUTOMATISOITAVISSA – AUTOMATISOIDAAN. MARKKINOINNIN OSTAMISEN JA OPEROINNIN ALUEELLA ON VALTAVASTI TEHOTTOMUUTTA JA SIKSI TILAA AUTOMAATIOLLE
 53. 53. SEE THINK DO CARE TEKNOLOGIA TULEE KYTKEÄ LUONTAISEKSI OSAKSI VAIKUTTAMISKETJUA
 54. 54. “Kun kvantit ovat voimissaan, he luovat “lähes huijaamisen suosimiseen” kannustavia järjestelmiä .. Metriikka johtaa usein siihen, että numeroa optimoidaan riippumatta siitä mitä sillä saavutetaan… …koneet peittoavat lähes poikkeuksetta aina ihmisen, mutta ihminen jolla on kone halllussaan voittaa lähes aina koneen… MITEN VOIKAAN KÄYDÄ KUN KVANTIT SAIVAT VALLAN?
 55. 55. TÄÄLLÄ JO JA KASVAA: OHJELMAPOHJAINEN MAINONNAN OSTAMINEN (PROGRAMMATIC BUYING) PROSESSIMAINEN JA AUTOMATISOITU TAPA VARATA JA OSTAA MEDIAA. HYÖDYNNETÄÄN KAUPANKÄYNTIOHJELMISTOJA, GLOBAALEJA MARKKINAPAIKKOJA, ENNUSTEMALLEJA JA ERILAISIA KYSYNNÄN JA TARJONNAN RAKENTAMISTYÖKALUJA
 56. 56. NYKYAIKA: KONEET MARKKINOIVAT AUTOMAATTISESTI TOISELLE KONEELLE AUTOMAATTINEN SYÖTTÖ SUORAAN MAINONTAAN, ML. SAATAVUUSTIEDOT, OSTO, KUVAT TMS. RAJAPINTA (API)- syöttö suoraan mainontaan hakukohtaisena RAJAPINTA (API)- syöttö suoraan uusiin palveluihin, joiden vertailuominaisuudet ja käyttökokemus kehitetty pitkälle
 57. 57. SIIS MITÄ? https://econsultancy.com/reports/rtb-buyers-guide •  Pörssinomainen 24/7/365 globaali mainonnan markkinapaikka •  Media ja mainostaja välittäjineen ja edustajineen kohtaavat määrittävät hinnat näyttökohtaisesti laskuttavat toisiaan sovitun mallin mukaisesti. •  Lukuisia tuki-, data-, ohjelmisto, verifiointi- tms. palveluntarjoajia. JA KUN TÄMÄ TULEE KÄYTÄNNÖKSI – MITEN KÄY PERINTEISEN MEDIAMYYJÄN?
 58. 58. PÄÄTEEMAT: DIGISUOMI 2015 – MISSÄ MENNÄÄN? •  TOSIASIOIDEN TUNNUSTAMINEN •  TILANNEKATSAUS JA TRENDEJÄ –  KULUTTAJAKÄYTTÄYTYMINEN –  PALVELUT JA MARKKINOINTI –  DATAOHJAUTUVUUS KRIITTISTÄ •  HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ JA SUOSITUKSIA –  MITÄ PITÄISI TEHDÄ? MIKSI?
 59. 59. ENTÄ SITTEN? MIKSI TÄSTÄ PITÄISI VÄLITTÄÄ? MITÄ MINUN PITÄISI TEHDÄ?
 60. 60. MITÄ TEEMOJA POHTIA JUURI NYT? MALLINTAMINEN Bisnes-, kohtaamis- & attribuutiomallit, analytiikka kaiken moottorina, media- ostaminen kytkettynä siihen tiiviisti UUDELLEENMARKKINONTI KAIKISSA VÄLINEISSÄ Ostamisen tehokkuus paranee, kohdistaminen tehostuu, johtaa syvempiin keskusteluihin kohtaamisten merkityksestä MONIKANAVAISUUDEN HALTUUNOTTO Mobiili – NYT! Full value of Mobile. VIDEOSTRATEGIA JA – KOKEILUT Verkkovidet ja YouTuben käyttäminen ovat avaimia tässä vallankumouksessa RISKINOTTO Muutos vaatii rohkeutta, ilman riskejä ei tule tulosta SIIRTYMINEN OHJELMALLISEEN OSTAMISEEN Muutos on pysyvä, suunta selvä, markkinoille on jo nyt vahvat ja monipuoliset välineet ja ne paranevat 2015 alkuvuonna entistä tehokkaammiksi
 61. 61. VARMISTA PÄÄSY HARKINTAAN JOHDONMUKAINEN LÄSNÄOLO 24/7/365 YTIMEKÄS PIDÄ LUPAUKSET KIINNOSTAVA PALVELUASENNE MENESTYSRESEPTI
 62. 62. LÖYDÄ YLEISÖT. LUOVASTI. VAKUUTA JA VAIKUTA. TUNTEELLA. ROHKAISE KOKEILEMAAN. TOISTA. OPI.
 63. 63. MITEN TEKNISET INNOVAATIOT AUTTAVAT PARANTAMAAN ASIAKASSUHTEIDEN HOITOA JA ASIAKKAIDEN PALVELEMISTA? MITEN SUHTAUDUMME AUTOMAATION VOITTOKULKUUN? MIKÄ ON PARAS TARINAMME? MITEN TARINA SKAALATAAN TAVOITEJOUKON SAATAVILLE? MONTAKO ASIAKASTA TARVITAAN BISNEKSEN PYÖRITTÄMISEEN? MITEN HEIDÄT TAVOITETAAN? PALJONKO HALUTAAN MAKSAA SITOUTUNEESTA KULUTTAJASTA/ASIAKKAASTA? IHMISET TARINAT SUHTEET
 64. 64. !RISKIT TULOKSET KOKEMUKSET INSIGHT TUNNE
 65. 65. KIITOS! KYSYMYKSIÄ? Tommi Pelkonen SEK & GREY Strategy Director (1.3. alkaen) tommi.pelkonen@sek.fi
 66. 66. 1)  60 %:ia sovelluksista ei koskaan ladata sovelluskaupoista, 20 % ladatuista sovelluksista käytetään vain kerran, 90% hylätään kuukauden jälkeen 2)  65 % mobiiliostajista käyttää mieluummin mobiilissa toimivaa sivustoa kuin mobiilisovellusta 3)  3 X alusta (iOS, Android, WP) sitoo kustannuksia ja voimavaroja 4)  Yksi sivusto = Yksi hakuindeksi = yksi löydettävyys = yksi alusta MIKSI RESPONSIIVINEN SIVUSTO? http://www.phonearena.com/news/400000-apps-in-the-App-Store-have-never-been-downloaded-says-report_id32943 http://info.localytics.com/blog/app-retention-improves http://mobithinking.com/blog/shoppers-prefer-mobile-web ILMAN MOBIILISIVUSTOA KÄYTTÄJÄT HARVOIN LÖYTÄVÄT YRITYKSEN PALVELUT JA TARJOAMAT!

×