Publicité

Contenu connexe

Similaire à Giao duc NLKH quan he voi KTXHMT - Bao Huy.pdf(20)

Publicité

Giao duc NLKH quan he voi KTXHMT - Bao Huy.pdf

 1. PGS.TS. Bảo Huy y
 2. 1. Vấn đề trong phát triển NLKH 2 Các khía cạnh kỹ thuật cảnh quan môi 2. Các khía cạnh kỹ thuật, cảnh quan, môi trường trong NLKH ế 3. Các khía cạnh kinh tế, xã hội, chính sách trong NLKH g 4. Phát triển chương trình đào tạo NLKH
 3. ƒ Sự thay đổi nhanh chóng phương thức sử dụng đất và tác động của nó đã thu hút sự quan tâm của các tổ chức nghiên cứu/đào tạo t hát t iể NLKH trong phát triển NLKH. ƒ Giáo dục đào đạo NLKH cung cấp các kiến thức, kỹ năng và thái độ để góp phần phát triển hệ thống nông lâm nghiệp vùng cao và ấ thấp. ƒ NLKH có mối liên hệ với nhiều ngành/môn học khác nhau như kinh tế, xã hội, chính sách, thị trường, môi trường, kỹ thuật, công ộ ị g g ỹ ậ g nghệ. Cần tiếp cận đa ngành và đặt trong một hệ thống đào tạo và phát triển. ƒ NLKH được thực hiện chủ yếu bởi người nông dân sản xuất NLKH được thực hiện chủ yếu bởi người nông dân sản xuất nhỏ, vì vậy giáo dục phải gắn với thực tế; các tổ chức giáo dục cần có sự phối hợp với cơ quan quản lý, khuyến nông lâm, các tổ chức xã hội cộng đồng kinh doanh và nghiên cứu chức xã hội – cộng đồng, kinh doanh và nghiên cứu.
 4. ƒ NLKH cung cấp các sản phẩm: Thứ ă t à l th ă l ƒ Thức ăn – an toàn lương thực, năng lượng, gỗ, lâm sản ngoài gỗ…. ƒ Dịch vụ môi trường. ƒ NLKH là một chiến thuật tạo ra thu nhập, cơ hội việc làm Phát triển NLKH cần có hiểu biết về: - Hệ thống kỹ thuật, sinh thái nông lâm nghiệp - Tính đa dạng dân tộc, nhân văn, kiến thức sinh thái địa phương - Hệ thống kinh tế xã hội
 5. Kỹ thuật Kinh tế PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG VÀ NHU CẦU ĐÀO TẠO NLKH NLKH NLKH cảnh quan Chính sách Thị t ờ xã hội Môi Ạ trường trường Phân tích trách nhiệm, ế kiến thức, kỹ năng, thái độ, nghề nghiệp Sự tham gia của các bên liên quan + Hệ thống giáo dục Kh LẬP CHƯƠNG TRÌNH g g ụ Hệ thống giáo dục Đánh giá Khung chương trình LẬP CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NLKH Mục tiêu Nội Phương Vật liệu Thực hiện, g Nội dung Phương pháp dạy – học Thời gian Trong hệ thóng Bài giảng ệ , giám sát CHU TRÌNH PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NLKH giảng
 6. Kỹ thuật Kinh tế PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG VÀ NHU CẦU ĐÀO TẠO NLKH NLKH NLKH cảnh quan Chính sách Thị t ờ xã hội Môi Ạ trường trường Phân tích trách nhiệm, ế kiến thức, kỹ năng, thái độ, nghề nghiệp Sự tham gia của các bên liên quan + Hệ thống giáo dục Kh LẬP CHƯƠNG TRÌNH g g ụ Hệ thống giáo dục Đánh giá Khung chương trình LẬP CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NLKH Mục tiêu Nội Phương Vật liệu Thực hiện, g Nội dung Phương pháp dạy – học Thời gian Trong hệ thóng Bài giảng ệ , giám sát CHU TRÌNH PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NLKH giảng
 7. Thời tiết Ánh sáng Địa hình Thời tiết, khí hậu: Nhiệt độ, P, gió Cây lâu năm Vật nuôi Địa hình, dốc gió Cây hoa màu Đất, dinh dưỡng Nước Sâu bệnh màu g Sâu bệnh hại Vi sinh vật đất ƒ Quá trình lý sinh trong hệ thống ƒ Vòng quay dinh dưỡng, nước và khả năng duy trì đất ủ ố ƒ Quan hệ tích cực – tiêu cực của các bộ phận và đối với ánh sáng, nước, dinh dưỡng, …
 8. ƒ NLKH ở mức cảnh quan: ƒ Sự kết hợp giữa các hệ sinh thái: Rừng – Đồng ƒ Sự kết hợp giữa các hệ sinh thái: Rừng Đồng ruộng – Ngập nước – Đất cao, … ƒ Sự kế tiếp và tương tác giữa hệ thống canh tác Sự kế tiếp và tương tác giữa hệ thống canh tác vùng núi – vùng biển thông qua di chuyển nước, đất, … Đà t ƒ Đào tạo: ƒ Phân tích được tác động, tương tác bên trong và bê ò i ủ h thứ ử d đất bên ngòai của phương thức sử dụng đất ƒ Phát triển các chính sách để kiểm soát các tác động trong quản lý sử dụng tài nguyên động trong quản lý, sử dụng tài nguyên
 9. ƒ Vấn đề sử dụng đất, nước, rừng ở vùng nhiệt đới: ƒ Nương rẫy: giảm che phủ rừng - gây khí phát thải, thay đổi khí hậu hậu ƒ Thoái hóa đất nhanh chóng ƒ Mất cân bằng nước S iả đ d i h h ƒ Suy giảm đa dạng sinh học ƒ Dịch bệnh ƒ Phương thức NLKH có thể làm giảm bớt hoặc th đổi á h ớ t ê thay đổi các xu hướng trên ƒ Dịch vụ môi trường được chi trả: ƒ RDDL ƒ RDDL ƒ Thủy lợi, thủy điện ƒ ……….
 10. ƒ Đào tạo: Phâ tí h ê hâ ủ th đổi ử d ƒ Phân tích nguyên nhân của thay đổi sử dụng đất ố ế ề ổ ƒ Các quy ước quốc tế về thay đổi khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học, quản lý lưu vực – mối ế ố liên kết với hệ thống NLKH? ƒ Vai trò của NLKH với chức năng môi trường g g được chi trả?
 11. Kỹ thuật Kinh tế PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG VÀ NHU CẦU ĐÀO TẠO NLKH NLKH NLKH cảnh quan Chính sách Thị t ờ xã hội Môi Ạ trường trường Phân tích trách nhiệm, ế kiến thức, kỹ năng, thái độ, nghề nghiệp Sự tham gia của các bên liên quan + Hệ thống giáo dục Kh LẬP CHƯƠNG TRÌNH g g ụ Hệ thống giáo dục Đánh giá Khung chương trình LẬP CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NLKH Mục tiêu Nội Phương Vật liệu Thực hiện, g Nội dung Phương pháp dạy – học Thời gian Trong hệ thóng Bài giảng ệ , giám sát CHU TRÌNH PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NLKH giảng
 12. Đây là những vấn đề then chốt trong hệ thống NLKH ƒ Vấn đề kinh tế sẽ xác định giá trị cơ bản và tính khả thi của NLKH Cần phân tích kinh tế thi của NLKH. Cần phân tích kinh tế ƒ Nhân tố xã hội là quan trọng trong phát triển NLKH: ƒ Sở hữu đất đai, ƒ Lao động, ƒ Khả năng thị trường, ƒ Giới và v v ƒ Giới và v.v…. ƒ Tri thức bản địa cũng là một nhân tố quyết định, lựa chọn NLKH ƒ Thay đổi nhận thức xã hội và lựa chọn phương thức ƒ Thay đổi nhận thức xã hội và lựa chọn phương thức sản xuất mới là vấn đề của NLKH!, Sự chấp nhận
 13. ƒ Tổ chức: ƒ Phạm vi tổ chức là yếu tố cần thiết để quản lý tài nguyên thiên nhiên và NLKH Tổ hứ b ồ á ấ độ Q ố tế ố i tỉ h h ệ ã NLKH. Tổ chức bao gồm các cấp độ: Quốc tế, quốc gia, tỉnh, huyện, xã, thôn làng ƒ Sự quản lý của chính phủ theo mức độ khác nhau ở từng cấp: Quốc gia – xã, thôn ƒ Đào tạo: Phân tích chức năng vai trò của tổ chức trong quản lý đất đai! ƒ Chính sách và khung luật pháp là vấn đề mấu chốt trong quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên, vì vậy trong đào tạo: ƒ Giới thiệu luật, chính sách, chương trình liên quan đến tài nguyên ƒ Phân tích chính sách! Cải tiến chính sách cho phát triển NLKH: ƒ Phân tích chính sách! Cải tiến chính sách cho phát triển NLKH: ▪ Sử dụng đất ▪ Sử dụng nước ▪ Chi trả môi trường g ▪ Vv. …
 14. Phát triển NLKH tiên tiến phải bảo đảm 2 chiều, trong đó ả thảo luận, thu hút sự tham gia của người dân địa phương là nhiệm vụ quan trọng: nhiệm vụ quan trọng: ƒ Thiết kế hệ thống kỹ thuật NLKH có sự tham gia ƒ Phát triển công nghệ, thử nghiệm, phổ biến có sự tham gia ƒ Giám sát đánh giá có sự tham gia ƒ Giám sát, đánh giá có sự tham gia
 15. Kỹ thuật Kinh tế PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG VÀ NHU CẦU ĐÀO TẠO NLKH NLKH NLKH cảnh quan Chính sách Thị t ờ xã hội Môi Ạ trường trường Phân tích trách nhiệm, ế kiến thức, kỹ năng, thái độ, nghề nghiệp Sự tham gia của các bên liên quan + Hệ thống giáo dục Kh LẬP CHƯƠNG TRÌNH g g ụ Hệ thống giáo dục Đánh giá Khung chương trình LẬP CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NLKH Mục tiêu Nội Phương Vật liệu Thực hiện, g Nội dung Phương pháp dạy – học Thời gian Trong hệ thóng Bài giảng ệ , giám sát giảng
 16. ƒ Phát triển chương trình đào tạo ngành NLKH: ƒ Có tính hệ thống, ƒ Quan hệ đa ngành ƒ Có tính liên thông ƒ Phát triển môn học NLKH trong ngành Lâm nghiệp Nông nghiệp Quản lý tài nguyên: nghiệp, Nông nghiệp, Quản lý tài nguyên: ƒ Làm một bộ phận kiến thức/kỹ năng trong hệ thống ngành đào tạo thống ngành đào tạo ƒ Độc lập tương đối và cũng có tính hệ thống trong phát triển NLKH trong mối tương quan với các khí h Ki h tế Xã hội Môi t ờ khía cạnh Kinh tế - Xã hội – Môi trường.
Publicité