Publicité

salutiestilsdevida-140421030310-phpapp01.pdf

21 Mar 2023
Publicité

Contenu connexe

Publicité

salutiestilsdevida-140421030310-phpapp01.pdf

 1. Ciència Salut i estils de vida
 2. El treball que hauràs de realitzar aquest trimestre és Faràs un monogràfic d’una de les malalties que tractarem al llarg de la unitat. Per fer el treball hauràs de buscar informació de la malaltia en qüestió, com per exemple, les causes, les conseqüències, el tractament, l’afectació a nivell mundial de la malaltia, etc. Una vegada tinguis la informació, la presentaràs davant la resta de la classe mitjançant una presentació en power point. Escull: diabetis, obesitat, al·lèrgies, infart de miocardi, tabaquisme, alcoholèmia, anorèxia, bulí mia, depressió, síndrome de dèficit d’atenció i hiperactivitat, altres malaties mentals i malaltia
 3. Salut i malaltia Què entenem amb els termes salut i malaltia??
 4. SALUT I MALALTIA SALUT: estat complet de benestar físic, mental i social  MALATIA: alteració de l’estat de salut, és a dir, pèrdua transitòria o permanent d’aquest benestar.
 5. Esperança de vida  És una estimació mitjana d’anys que viuria un grup de persones si no variessin les condicions sanitaries i socials a la zona on es fa l’estudi
 6. Salut = genotip + ambient  Malaties genètiques: degudes a alteracions del genoma: síndrome Down, diabetes,…  Malaties en les que el genotip marca la pre- disposició a patir-les: malaties cardiovasculars, obesitat…..  Malaties congènites:Es manisfesten des del naixement per problemes durant el desenvolupament de l’embrió o degudes a factors ambientals com rX, alguns fàrmacs, algunes infeccions com la rubeola o la toxoplasmosi.
 7. Agressions i riscos per a la salut Origen dels riscos:  Intern (predisposició genètica)  Mals hàbits de vida  Entorn sociocultural  Ambientals
 8. Tipus de malalties 1.Depenent de l’origen Infeccioses No Infeccioses 2. Depenent del curs Agudes Cròniques 3.Depenent de l’òrgan o sistema al que afecti Cardiovasculars Digestives.....
 9. Agressions ambientals Físiques Químiques Biològiques radiacions ionitzants contam. aire virus sorolls contam. aigua bacteris variacions de contam. aliments fongs i temperatura protozous
 10.  Que las cosas vayan mal no quiere decir que no puedan ir peor. La radiación registrada ayer en la central nuclear de Fukushima I ha sido la más alta registrada desde que las instalaciones colapsaron como resultado del terremoto y el tsunami del 11 de marzo. Tokyo Electric Power (Tepco), la empresa que opera la planta, aseguró que había detectado un nivel de radiación de 1.000 milisievert por hora (100.000 veces por encima de la radiación habitual), y todo indica a que procede de una fuga de agua del segundo reactor. Ante los altísimos índices de radiactividad, los trabajadores que desde hace dos semanas luchan para estabilizar el reactor se vieron obligados a evacuar las instalaciones.  La compañía que opera la planta rectificó una medición exagerada  El 58% de los japoneses critica la gestión del Gobierno en la crisis nuclear  "Es un valor muy elevado", afirmó Hidehiko Nishiyama, portavoz de la agencia de seguridad atómica de Japón, quien añadió que había una "alta probabilidad" de que el agua contaminada proviniera de una fuga en el segundo de los seis reactores que tiene la central. Existe la posibilidad de que las vasijas de las barras de combustible usado o el sistema de tuberías estén dañados. Algunos expertos extranjeros afirman que estos niveles de radiactividad en el agua indican que el núcleo del reactor se ha fundido en parte.  Una única dosis de 1.000 milisievert puede causar mareo, náuseas y vómitos y, según la agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos, es suficiente para provocar hemorragias. Se considera que una exposición a 100 milisievert por año es el umbral a partir del cual es evidente el incremento del riesgo de sufrir cáncer.  Tepco dijo inicialmente que la cantidad de yodo radiactivo en el agua era 10 millones de veces superior a la normal, pero más tarde rectificó y aseguró que había cometido un error de medición y que se trataba de 100.000 veces. La situación en las turbinas de los otros reactores tampoco es precisamente idílica: en los números 1 y 3, la radiación es 10.000 veces superior a la normal. La radiación en Fukushima alcanza un nuevo máximo Los expertos creen que podría haber una fuga de agua contaminada. -Los trabajadores del reactor 2 abandona Fukushima ante el riesgo JOSE REINOSO - Tokio - 28/03/2011 (http://www.elpais.com/articulo/internacional/radiacion/Fukushima/alcanza/nuevo/maximo/elpepuint/20110328elpepuint_2/Tes
 11. MALALTIES INFECCIOSES AGENT INFECCIÓS VEHICLE D’INFECCIÓ INFECCIÓ I CURS DE LA MALALTIA Símptomes TRACTAMENT PREVENCIÓ GUARIMENT INMUNITAT
 12. AGENTS INFECCIOSOS BACTERIS VIRUS FONGS PROTOZOUS METAZOUS PARÀSITS
 13. Transmissió de malaties infeccioses  Per contacte directe: per contacte cutani, a través de l’aparell respiratori o bé per transmissió sexual.  Per mitjà de l’aigua.  Per mitjà d’aliments.  Per mitjà d’animals: VECTORS
 14. El desenvolupament de les malalties infeccioses  Infecció: el microorganisme entra al cos i es comença a reproduir.  Incubació: temps transcorregut entre la infecció i l’aparició dels símptomes.  Període agut: la malaltia és manifesta plenament.  Declivi: van remetent els símptomes.  Convalescència: tornem a l’estat normal de salut.
 15. La prevenció de les malalties infeccioses  BONS HÀBITS: Veure aigua embotellada quan anem de viatge. Conservar i manipular els aliments correctament. Rentar bé els aliments que haguem de menjar crus. Rentar-se les mans i tenir una bona higiene. Utilitzar preservatius en les relacions sexuals.
 16. La defensa contra les infeccions  Mecanismes de defensa inespecífics: ens defensem davant de qualsevol infecció específics: van dirigits a microorganismes concrets
 17. Mecanismes de defensa inespecífics El nostre cos disposa de diferents barreres per evitar que entrin microorganismes:  La pell: si no hi ha cap ferida, la pell és una barrera molt eficient.  Les mucoses: estan recobertes de mucositats que destrueixen els microorganismes.  La inflamació: resposta de l’organisme davant de microorganismes aliens. Intervenen els glòbuls blancs de la sang que fagociten els microorganismes i els destrueixen.
 18. Mecanismes de defensa específics : sistema immunitari El component més important des sistema immunitari són els glòbuls blancs (LIMFÒCITS). Els limfòcits reconeixen els microorganismes aliens. N’hi ha de dos tipus i cada un actua d’una manera diferent: LIMFÒCITS B LIMFÒCITS T Els microorganismes contenen molècules diferents de les del nostre cos que són reconegudes pel nostre sistema immunitari. S’anomenen ANTÍGENS i desencadenen la resposta del sistema immunitari.
 19. Limfòcits B i anticossos Els anticossos són molècules proteiques anomenades immunoglobulines, alliberades pels limfòcits B. Aquests s’uneixen als antígens LIMFÒCITS T Quan un virus infecta una cèl·lula, deixa fora les seves proteïnes. Els limfòcits T les reconeixen i destrueixen les cèl·lules en que es troben. Dibuixos
 20. Els trastorns del sistema immunitari  Malalties autoimmunes: Es produeixen que els sistema immunitari reconeix com a estranya alguna molècula dels nostre propi organisme: Esclerosi múltiple, diabetis,...  Al·lèrgies: Apareixen quan el sistema immunitari respon a antígens als quals no hauria de respondre en condicions normals.
 21. Alèrgies QQC
 22. El tractament de les malalties infeccioses Tractament contra malalties causades per bacteris: Es tracten amb ANTIBIÒTICS: substàncies letals pels bacteris i inofensives per les persones. El primer antibiòtic que es va descobrir va se la penicilina (Fleming 1881-1955) Problemàtica actual: degut a la generalització dels antibiòtics han sorgit bacteris resistents que fan que l’ús d’aquest hagi percut efectivitat.
 23. Informe setmanal Vacuna contra la malària
 24. Les vacunes Tenen com objectiu immunitzar les persones contra una sèrie de microorganismes patògens. Per fer- ho, s’injecta el mateix microorganisme dins l’organisme. Amb un programa de vacunació a escala mundial s’han aconseguit eradicar
 25. Informe setmanal vacuna contra la SIDA
 26. Les malalties tumorals i el càncer  Què és un tumor? En els teixits del nostre organisme es produeix un reemplaçament de les cèl·lules velles per noves cèl·lules. Quan es trenca l’equilibri de producció i destrucció de cèl·lules apareix un tumor, que es defineix com una massa de teixit desorganitzat. Aquests tumors poden ser benignes o malignes. Un tumor maligne és aquell les cèl·lules del qual és poden desplaçar des de lloc inicial del tumor per fer tumors en altres parts del cos.
 27. Les cèl·lules d’un tumor maligne tenen dos característiques Invasivitat Metàstasi  Capacitat de penetrar i estendre’s pels teixits contigus.  Capacitat de penetrar dins els vasos sanguinis i limfàtics, moure’s per la sang i la limfa i dipositar-se en qualsevol part del cos per formar un altre tumor.
 28. El tractament del càncer  Cirurgia: extirpació del tumor.  Radioteràpia: ús de radiació per eliminar les cèl.lules canceroses.  Quimioteràpia: administració de fàrmacs.  Tractaments hormonals: ús de fàrmacs per contrarestar l’efecte d’hormones que ajuden en el desenvolupament del càncer.  Immunoteràpia: ús d’agents que reforcen el sistema immunitari.
 29. Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques. S’inclou un ampli grup de trastorns, congènits o adquirits, causats per una alteració dels enzims o les hormones que intervenen en el metabolisme o per malalties de les glàndules endocrines o dels òrgans que intervenen en el metabolisme. Les dues malalties més freqüents dins d'aquest grup són la diabetis i l’obesitat.
 30. Conductes addictives S’engloben dins les malalties mentals, ja que una persona que pateix una addició experimenta canvis en la seva personalitat. Drogodependència o drogoaddicció: La persona pateix un trastorn per abús d’alguna substància. Hi ha dependència. Es pateix el síndrome d’abstinència. Els components principals de les addiccions són la pèrdua de control i la dependència.
 31. Les drogues  Una droga és una substància que, introduïda en l’organisme, és capaç de produir canvis en el cervell que comporten alteracions del comportament, condueixen a processos d’abús i dependència i provoquen un impuls irreprimible a prendre la substància, sigui per obtenir-ne els efectes o per evitar el malestar de l'abstinència.  Les drogues és poden classificar com: Depressores del sistema nerviós Estimulants del sistema nerviós Pertorbadores del sistema nerviós.
 32. Com afecten les drogues a la salut
 33. El diagnòstic de les malalties Anomenem diagnòstic al procediment pel qual s’identifica la malaltia que té un pacient. La diagnosi té diverses fases:  Entrevista clínica anamnesi  Exploració física  Exploracions complementàries. A partir d’aquí és pot donar un diagnòstic, al qual li seguirà el pronòstic o evolució i la fase del tractament.
 34. Exploracions complementaries més utilitzades  Anàlisi de sang: és una prova diagnòstica que consisteix en extreure sang d’un pacient per analitzar-ne paràmetres com: Hematies = nombre de glòbuls vermells Glucosa= quantitat de sucre a la sang Triglicèrids= greix ingerit en la dieta Ferro= forma part de l’hemoglobina Colesterol= component de les membranes cel·lulars Leucòcits= nombre total de glòbuls blancs
 35. Tècniques de diagnòstic per imatge  Radiografia  Tomografia axial computada (TAC o escàner)  Ressonància magnètica  Ecografia  Medicina nuclear
 36. Altres tècniques de diagnòstic són:  Cateterisme cardíac: es porta un catèter a través d’una artèria fins al cor i es prenen imatges.  Tècniques de registre de l’activitat elèctrica: en formen part l’electrocardiograma, i l’electroencefalograma.  Test d’esforç.  Tècniques endoscòpiques: utilitza l’endoscopi que és un instrument en forma de tub amb una càmera que capta l’interior de la cavitat.  Biòpsia: extracció d’una petita part de teixit per examinar-la al laboratori. S’utilitzen per determinar si un tumor és benigne o maligne.
 37. Tractament de malalties : fàrmacs i medicaments Un medicament és un producte que utilitzem per curar, prevenir o alleujar una malaltia. Els medicaments contenen un fàrmac que és el principi actiu del mateix. Els medicaments s’han de prendre en dosis adequades i sota prescripció mèdica.
 38. La indústria farmacèutica: patents i genèrics Comercialització d’un medicament: Proves amb animals de laboratori Proves amb humans sans Proves amb malalts: assaig clínic. Comercialització.
 39. Quan una empresa crea un nou fàrmac en sol.licita una patent. Aquesta l’autoritza a ser l’únic fabricant i comercialitzador del fàrmac durant un període d’entre 10 i 20 anys. A partir d’aquest temps aquesta patents expira i altres laboratoris poden comercialitzar el fàrmac, llavors rep el nom de genèric.
 40. La llarga i increíble historia d'un comprimit (subtitulat en català)
 41. Tractament de malalties: la cirurgia La cirurgia és un mètode agressiu d’extirpació d’òrgans, teixits o d’altres que s’efectua mitjançant una incisió, la qual posteriorment haurà de cicatritzar. Avui en dia s’avança en el camp de la cirurgia no agressiva: endoscòpica o
 42. OBESITAT Problema del 1r món
 43. La medicina als països en vies de desenvolupament L’ONU reconeix la salut com un dret universal, però en realitat és així?
 44. Problemes sanitaris al tercer món Els països en vies de desenvolupament tenen una esperança de vida d’entre 40 i 50 anys. Influeixen factors com : LA POBRESA, DESASTRES NATURALS, MANCA DE PERSONAL SANITARI I RECURSOS, GUERRES, FALTA
 45. Fi
Publicité