Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Presentation (1)

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Presentation (1)
Presentation (1)
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 9 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Publicité

Presentation (1)

  1. 1. z WELCOME
  2. 2. z ദുരന്തനിവാരണ പ്രേവർത്തങ്ങൾ
  3. 3. z പോതുനടേടികൾ  േരിപ്േറ്റവർേ് എരതയുും പ്വഗും വവദയ സഹായും എത്തിേുക  ഊഹാപ്ോഹങ്ങൾ വിശ്വസികാതിരിേുക  വിലേിടിപ്പുള്ള വസ്തുേൾ ,പ്രഖകൾ എന്നിവ മാരതo ഒപ്പും കരുതുക
  4. 4. z പവള്ളപോേും  ശ്ക്തമായ ഒഴുേുള്ളപ്പ്പാൾ േുഴയിൽ ഇറങ്ങരു്  േുഴപയാരത്തു താമസിേുന്നവർ എരതയുും പ്വഗും ഉയർന്ന പ്രേപ്ദശ്ങ്ങളിപ്ലേു മാറുക
  5. 5. z ഉരുൾപോട്ടൽ  കുത്തപന ചരിവുള്ള ഇടങ്ങളിൽ നിന്നുും മാറി താമസിേുക
  6. 6. z ഭൂകമ്പും  തുറസ്സായ പ്രേപ്ദശ്ങ്ങളാണ് സുരക്ഷിതും  ജനലരികിൽ നിന്ന് മാറുക
  7. 7. z സുനാമി  കടലിൽ അസാധാരണമായ എപന്തകിലുും മാറ്റങ്ങപ്ളാ അതു സുംബന്ധമായ മുന്നറിയിപ്പ്പാ ലഭിച്ചാൽ എരതയുും പ്വഗും തീരത്തുനിന്നു മാറുക  വലഫ് ജാേറ്റ്, ടയൂബ് എന്നിവ ഒപ്പും കരുതുക
  8. 8. z ഇടിമിന്നൽ  ഒറ്റപപ്പട്ട മരങ്ങളുപട ചുവട്ടിൽ നിന്ന് മാറുക  കാൽ നിലത്തു പതാടാപത തടികട്ടിലിപ്ലാ േലക പ്മപ്ലാ ഇരിേുക
  9. 9. z  THANK YOU

×