290970 tcvn6273 2003

SAMCO VINA
SAMCO VINASAMCO VINA

Kích thuớc Container (cont) 20 (feet), 40 (feet), 45 (feet), 10 (feet) và tiêu chuẩn về chiều cao - chiều dài - tải trọng của Container xem thêm: https://samcovina.vn/kich-thuoc-container-20-40-45-feet/

tiÅu chu¸n viÎt nam tcvn 6273 : 2003
qui ph−m chÆ t−o v¡ chöng nhºn
cáng te nç vºn chuyÌn b±ng ½õéng biÌn
Rules for Construction and Certification of Freight Containers
Chõçng 1 qui ½Ùnh chung
1.1 Qui ½Ùnh chung
1.1.1 Ph−m vi Ÿp dòng
1 Qui ph−m n¡y Ÿp dòng cho viÎc thø v¡ kiÌm tra cáng te nç vºn chuyÌn b±ng ½õéng biÌn.
2 Ngo¡i cŸc yÅu c·u cða Qui ph−m n¡y, theo yÅu c·u cða ngõéi sø dòng, cŸc cáng te nç cÝn ph¨i Ÿp dòng cŸc
Cáng õèc v¡ cŸc TiÅu chu¸n quâc tÆ khŸc liÅn quan ½Æn cáng te nç vºn chuyÌn b±ng ½õéng biÌn.
1.1.2 ‡iËu kho¨n tõçng ½õçng
1 Nhùng cáng te nç cÜ biÌn chöng nhºn an to¡n cÝn hiÎu lúc nÆu ½õìc ‡¯ng kiÌm xem x¾t v¡ ch¶p nhºn thÖ cÜ
thÌ ½õìc cáng nhºn phï hìp vèi Qui ph−m n¡y.
2 Nhùng cáng te nç cÜ kiÌu thiÆt kÆ khŸc so vèi cŸc yÅu c·u cða Qui ph−m n¡y ph¨i thÞa m¬n cŸc qui ½Ùnh riÅng
cða ‡¯ng kiÌm.
1.1.3 Lõu û khi Ÿp dòng
1 Ngo¡i nhùng qui ½Ùnh trong Qui ph−m n¡y, cáng te nç cÝn ph¨i Ÿp dòng cŸc yÅu c·u riÅng cða ChÏnh quyËn
h¡nh chÏnh nõèc khai thŸc cáng te nç.
2 Cáng te nç h¡ng lÞng (d−ng xit¾c) chê h¡ng nguy hiÌm cÝn ph¨i thÞa m¬n cŸc bæ luºt v¡ qui ½Ùnh tõçng öng.
1.1.4 ‡Ùnh nghØa
Tr÷ khi cÜ nhùng qui ½Ùnh khŸc, nhùng thuºt ngù dïng trong Qui ph−m n¡y ½õìc ½Ùnh nghØa nhõ sau:
(1) Tràng lõìng bÖ (T) l¡ tràng lõìng cða cáng te nç kháng cÜ h¡ng;
(2) Tràng lõìng sø dòng lèn nh¶t (R) l¡ täng tràng lõìng cho ph¾p lèn nh¶t cða cáng te nç v¡ h¡ng hÜa trong
½Ü;
(3) Tràng lõìng cÜ Ïch lèn nh¶t (P) l¡ hiÎu sâ giùa tràng lõìng sø dòng lèn nh¶t v¡ tràng lõìng bÖ;
(4) ChiËu cao, chiËu ræng v¡ chiËu d¡i l¡ nhùng kÏch thõèc bÅn ngo¡i lèn nh¶t ½o theo t÷ng phõçng th²ng
½öng, ngang v¡ dàc theo cáng te nç;
(5) KÏch thõèc bÅn ngo¡i lèn nh¶t l¡ kÏch thõèc bÅn ngo¡i lèn nh¶t cða cáng te nç kÌ c¨ nhùng chi tiÆt câ
½Ùnh v¡ ½õìc kû hiÎu b±ng H, W v¡ L;
(6) KÏch thõèc bÅn trong l¡ kÏch thõèc bÅn trong nhÞ nh¶t cða cáng te nç, kÌ c¨ nhùng chi tiÆt câ ½Ùnh tr÷ chi
tiÆt ph·n ½×nh n°p;
(7) Cáng te nç chÆ t−o h¡ng lo−t l¡ nhùng cáng te nç ½õìc chÆ t−o theo cïng mæt kiÌu thiÆt kÆ ½¬ ½õìcduyÎt;
(8) Cáng te nç m¹u l¡ mæt cáng te nç dïng l¡m m¹u cho cŸc cáng te nç ½õìc s¨n xu¶t h¡ng lo−t theo mæt
kiÌu kÆt c¶u ½¬ ½õìc duyÎt;
(9) Chi tiÆt nâi gÜc l¡ chi tiÆt ½õìc h¡n v¡o gÜc trÅn, gÜc dõèi cða cáng te nç, cÜ cŸc lå kho¾t t−i cŸc m´t ½Ì
xÆp, ½ë châng v¡ câ ½Ùnh cáng te nç.
5
tcvn 6273 : 2003, Chõçng 1
(10) TiÅu chu¸n ISO l¡ TiÅu chu¸n Quâc tÆ ½âi vèi cáng te nç ½õìc ™y ban Kþ thuºt TC104 cða Tä chöc TiÅu
chu¸n Quâc tÆ tháng qua.
(11) CSC l¡ Cáng õèc Quâc tÆ vË an to¡n cáng te nç.
1.1.5 KiÌm tra
1 ViÎc kiÌm tra trong khi chÆ t−o cáng te nç ph¨i ½õìc thúc hiÎn phï hìp vèi nhùng yÅu c·u trong Chõçng 4.
2 ViÎc b¨o qu¨n v¡ kiÌm tra cáng te nç sau khi chÆ t−o ph¨i ½õìc thúc hiÎn phï hìp vèi cŸc yÅu c·u cða CSC.
3 Nhùng cáng te nç kháng ½õìc kiÌm tra trong khi chÆ t−o theo CSC ho´c nhùng cáng te nç cÜ b¶t kü thay ½äi
n¡o, v.v... ph¨i ½õìc kiÌm tra phï hìp vèi nhùng yÅu c·u cða ‡¯ng kiÌm.
4 Trong t÷ng trõéng hìp cò thÌ, ‡¯ng kiÌm cÜ thÌ yÅu c·u cáng te nç ph¨i ½õìc kiÌm tra thÅm.
1.1.6 C¶p Gi¶y chöng nhºn
1 Sau khi ‡¯ng kiÌm viÅn tiÆn h¡nh thø v¡ kiÌm tra thÞa m¬n, måi mæt cáng te nç nÅu ê (1) v¡ (2) dõèi ½µy sÁ
½õìc ‡¯ng kiÌm c¶p Gi¶y chöng nhºn.
(1) Cáng te nç chÆ t−o h¡ng lo−t cÜ sú giŸm sŸt cða ‡¯ng kiÌm viÅn;
(2) CŸc cáng te nç khŸc.
2 Theo yÅu c·u cða chð cáng te nç, nhùng cáng te nç ½ang khai thŸc sÁ ½õìc kiÌm tra v¡ nÆu thÞa m¬n chîng sÁ
½õìc c¶p Gi¶y chöng nhºn tõçng öng. NÆu cŸc cáng te nç n¡y ½¬ cÜ Gi¶y chöng nhºn nÅu trÅn thÖ ch× c·n xŸc
nhºn sú phï hìp v¡o cŸc Gi¶y chöng nhºn ½Ü.
1.1.7 BiÌn chöng nhºn an to¡n
1 Nhùng cáng te nç ½¬ ½õìc kiÌm tra phï hìp vèi cŸc yÅu c·u nÅu t−i 1.1.5-1 ho´c 1.1.5-3 v¡ kÆt qu¨ thÞa m¬n,
chîng sÁ ½õìc g°n mæt biÌn chöng nhºn an to¡n qui ½Ùnh ê Chõçng 9.
2 Nhùng cáng te nç ½õìc kiÌm tra phï hìp vèi 1.1.5-1 ho´c 1.1.5-3, ‡¯ng kiÌm sÁ qui ½Ùnh tràng lõìng sø dòng
lèn nh¶t, t¨i tràng cho ph¾p xÆp chãng, t¨i tràng thø ½æ lÎch v¡ trÙ sâ ½æ bËn m´t mît v¡/ho´c m´t bÅn khi t¨i
tràng thø ½âi vèi m´t mît v¡/ho´c m´t bÅn khŸc so vèi t¨i tràng thø qui ½Ùnh nÅu t−i B¨ng 5.1. CŸc trÙ sâ t¨i
tràng thø n¡y ph¨i ½õìc nÅu rß trong biÌn chöng nhºn an to¡n nÅu t−i -1.
1.1.8 X¾t duyÎt kiÌu thiÆt kÆ
1 ‡¯ng kiÌm sÁ x¾t duyÎt kiÌu v¡ c¶p Gi¶y chöng nhºn x¾t duyÎt kiÌu thiÆt kÆ cho nhùng cáng te nç phï hìp
cŸc yÅu c·u cða Chõçng 2.
2 ‡¯ng kiÌm sÁ thu hãi Gi¶y chöng nhºn x¾t duyÎt kiÌu thiÆt kÆ khi th¶y kiÌu thiÆt kÆ ½¬ duyÎt kháng cÝn phï
hìp so vèi cŸc bä sung søa ½äi cða Qui ph−m n¡y.
1.1.9 X¾t duyÎt qui trÖnh chÆ t−o
1 ‡¯ng kiÌm sÁ kiÌm tra nh¡ mŸy v¡ qui trÖnh chÆ t−o t−i nh¡ mŸy theo nhùng yÅu c·u qui ½Ùnh ê Chõçng 3, phÅ
chu¸n khi th¶y r±ng chîng thÞa m¬n, v¡ sÁ c¶p Gi¶y chöng nhºn x¾t duyÎt qui trÖnh chÆ t−o cáng te nç ½õìc
s¨n xu¶t t−i nh¡ mŸy.
2 ‡¯ng kiÌm sÁ thu hãi Gi¶y chöng nhºn x¾t duyÎt qui trÖnh chÆ t−o khi th¶y r±ng cÜ nhùng ph·n trong qui trÖnh
chÆ t−o kháng cÝn phï hìp vèi nhùng yÅu c·u trong 3.1.1-1.
1.1.10 TrÖnh ½çn xin kiÌm tra
NÆu muân ½õìc ‡¯ng kiÌm kiÌm tra cáng te nç theo Qui ph−m n¡y, ngõéi yÅu c·u (sau ½µy gài l¡ “Chð cáng
te nç”) ph¨i trÖnh ‡¯ng kiÌm ½çn xin kiÌm tra cáng te nç.
6
tcvn 6273 : 2003, Chõçng 1
1.1.11 Chu¸n bÙ cho kiÌm tra v¡ trì giîp kiÌm tra
1 Chð cáng te nç ph¨i thúc hiÎn cŸc cáng tŸc chu¸n bÙ theo yÅu c·u cða kiÌm tra cñng nhõ nhùng yÅu c·u m¡
‡¯ng kiÌm viÅn cho l¡ c·n thiÆt phï hìp vèi Qui ph−m. Cáng tŸc chu¸n bÙ nh±m ½¨m b¨o mæt lâi v¡o an to¡n
v¡ dÍ d¡ng, cŸc thiÆt bÙ v¡ hã sç c·n thiÆt ½Ì tiÆn h¡nh viÎc kiÌm tra. CŸc thiÆt bÙ ½Ì tiÆn h¡nh kiÌm tra, ½o ½−c
v¡ thø nghiÎm m¡ ‡¯ng kiÌm viÅn c·n ½Ì tiÆn h¡nh viÎc phµn c¶p ph¨i ½õìc chàn lúa v¡ kiÌm chu¸n riÅng
biÎt theo tiÅu chu¸n m¡ ‡¯ng kiÌm cho l¡ thÏch hìp. Tuy nhiÅn, ‡¯ng kiÌm viÅn cÜ thÌ ch¶p nhºn nhùng thiÆt
bÙ ½o ½−c ½çn gi¨n nhõ thõèc, thõèc dµy, dòng cò ½o kiÌm tra kÏch thõèc mâi h¡n, tr°c vi kÆ m¡ kháng c·n sú
lúa chàn riÅng lÀ hay sú xŸc nhºn vË kiÌm chu¸n vèi ½iËu kiÎn nhùng thiÆt bÙ ½Ü cÜ thiÆt kÆ tháng dòng ½−t
tiÅu chu¸n v¡ ½õìc ½âi chiÆu ½Ùnh kü vèi cŸc thiÆt bÙ hay dòng cò thø nghiÎm tõçng tú.
2 Chð cáng te nç ph¨i bâ trÏ mæt nhµn viÅn biÆt rß vË cŸc qui trÖnh kiÌm tra trong cáng tŸc chu¸n bÙ ½Ì trì giîp
‡¯ng kiÌm viÅn trong suât quŸ trÖnh kiÌm tra.
3 Cáng viÎc kiÌm tra cÜ thÌ bÙ ho¬n l−i nÆu chõa cÜ sú chu¸n bÙ c·n thiÆt hay chð cáng te nç ho´c nhµn viÅn nhõ
yÅu c·u ê mòc -2 kháng cÜ m´t khi tiÆn h¡nh kiÌm tra ho´c ‡¯ng kiÌm viÅn th¶y chõa cÜ sú ½¨m b¨o an to¡n
cho viÎc tiÆn h¡nh kiÌm tra.
7
TCVN 6273 : 2003, Chõçng 2
Chõçng 2 x¾t duyÎt thiÆt kÆ
2.1 Qui ½Ùnh chung
2.1.1 Qui ½Ùnh chung
1 Måi mæt kiÌu cáng te nç ½õìc ½Ë nghÙ x¾t duyÎt thiÆt kÆ ph¨i phï hìp vèi nhùng yÅu c·u tõçng öng trong
Chõçng 5, 6 v¡ 7 liÅn quan ½Æn kÆt c¶u, kÏch thõèc, vºt liÎu, v.v... v¡ mæt cáng te nç m¹u ph¨i ½õìc thø v¡
kiÌm tra nhõ qui ½Ùnh ê Chõçng 5 ½Æn Chõçng 7. Tuy nhiÅn trong trõéng hìp cáng te nç ½Ü cÜ Gi¶y chîng
nhºn x¾t duyÎt kiÌu thiÆt kÆ phï hìp vèi cŸc yÅu c·u cða Cáng õèc Quâc tÆ vË an to¡n cáng te nç, ‡¯ng kiÌm
sÁ xem x¾t hã sç cò thÌ v¡ miÍn gi¨m mæt ph·n n¡o ½Ü cða viÎc thø v¡ kiÌm tra theo yÅu c·u.
2 ‡âi vèi cáng te nç ½õìc chÆ t−o theo tiÅu chu¸n khŸc, viÎc thø v¡ kiÌm tra ph¨i phï hìp vèi nhùng yÅu c·u
cða ‡¯ng kiÌm. NÆu ½õìc ch¶p nhºn, nhùng ½iËu kiÎn ½´c biÎt sÁ ½õìc ghi v¡o Gi¶y chöng nhºn x¾t duyÎt
kiÌu thiÆt kÆ cho cáng te nç ¶y.
3 ‡¯ng kiÌm cÜ thÌ yÅu c·u thø v¡ kiÌm tra bä sung ngo¡i nhùng ½iËu qui ½Ùnh trong Qui ph−m n¡y ho´c søa
½äi l−i thiÆt kÆ tïy thuæc t÷ng ho¡n c¨nh cò thÌ.
2.1.2 KiÌu cáng te nç
Mæt kiÌu cáng te nç l¡ nhùng cáng te nç ½õìc chÆ t−o theo cïng mæt thiÆt kÆ cç b¨n v¡ cŸc ½´c ½iÌm kþ thuºt.
Tuy nhiÅn, ‡¯ng kiÌm v¹n cÜ thÌ coi nhùng cáng te nç cÜ nhùng thay ½äi nhÞ so vèi cáng te nç m¹u vË bâ trÏ
kÆt c¶u ho´c khŸc nhau vË cŸc chi tiÆt l°p rŸp kháng gµy ¨nh hõêng lèn ½Æn sú ho−t ½æng l¡ cïng kiÌu vèi
cáng te nç ½¬ duyÎt.
2.1.3 B¨n vÁ v¡ hã sç trÖnh duyÎt
‡Ì x¾t duyÎt kiÌu thiÆt kÆ, nhùng hã sç sau ph¨i trÖnh cho ‡¯ng kiÌm:
(1) ThuyÆt minh ½´c ½iÌm kþ thuºt, ba bæ.
(2) Nhùng b¨n vÁ ch× d¹n chi tiÆt ch¶t lõìng vºt liÎu sø dòng, kÏch thõèc v¡ bâ trÏ cŸc th¡nh ph·n kÆt c¶u v¡
nhùng liÅn kÆt giùa chîng cñng nhõ nhùng b¨n vÁ theo yÅu c·u trong Chõçng 6 v¡ 7, måi lo−i ba bæ.
(3) Sä tay hõèng d¹n thø nghiÎm, ba bæ.
(4) Nhùng hã sç c·n thiÆt khŸc theo yÅu c·u cða ‡¯ng kiÌm, ba bæ.
2.1.4 Hã sç chÆ t−o
Chð cáng te nç ph¨i gÖn giù c¸n thºn hã sç chÆ t−o cáng te nç theo kiÌu thiÆt kÆ ½¬ duyÎt. Hã sç n¡y Ït nh¶t
baogãm:
- Sâ phµn biÎt cða nh¡ mŸy chÆ t−o;
- Ng¡y b¡n giao;
- TÅn v¡ ½Ùa ch× khŸch h¡ng, v.v...
8
tcvn 6273 : 2003, Chõçng 3
Chõçng 3 x¾t duyÎt qui trÖnh chÆ t−o
3.1 Qui ½Ùnh chung
3.1.1 Qui ½Ùnh chung
1 ‡Ì x¾t duyÎt qui trÖnh chÆ t−o, nh¡ mŸy ph¨i chöng minh cho ‡¯ng kiÌm th¶y r±ng cÜ ½ð kh¨ n¯ng kþ thuºt ½Ì
s¨n xu¶t h¡ng lo−t cáng te nç cÜ ch¶t lõìng kháng thay ½äi.
2 B¶t kü nhùng thay ½äi ½âi vèi qui trÖnh chÆ t−o ½¬ ½õìc duyÎt ½Ëu ph¨i ½õìc ‡¯ng kiÌm kiÌm tra v¡ duyÎt.
NÆu cÜ thay ½äi lèn, ‡¯ng kiÌm sÁ thúc hiÎn täng kiÌm tra t−i nçi s¨n xu¶t.
3.1.2 Hã sç trÖnh duyÎt
‡Ì x¾t duyÎt qui trÖnh chÆ t−o, nhùng hã sç nÅu rß cŸc tháng tin liÅn quan ½Æn viÎc s¨n xu¶t cáng te nç dõèi
½µy ph¨i ½õìc trÖnh cho ‡¯ng kiÌm, sâ lõìng hai bæ.
(1) Gièi thiÎu sç lõìc nh¡ mŸy chÆ t−o;
(2) Gièi thiÎu sç lõìc cáng te nç ½õìc chÆ t−o v¡ qui trÖnh chÆ t−o;
(3) Trang thiÆt bÙ chÏnh phòc vò s¨n xu¶t;
(4) Dòng cò thø nghiÎm;
(5) Phõçng phŸp kiÌm tra ch¶t lõìng, gãm c¨ nhùng tiÅu chu¸n kiÌm tra cða nh¡ mŸy;
(6) Nhùng v¶n ½Ë khŸc theo yÅu c·u cða ‡¯ng kiÌm.
3.1.3 Duy trÖ viÎc x¾t duyÎt
NÆu viÎc chÆ t−o cáng te nç t−i nh¡ mŸy cÜ qui trÖnh chÆ t−o ½õìc duyÎt bÙ giŸn ½o−n nhiËu hçn mæt n¯m thÖ
‡¯ng kiÌm sÁ tiÆn h¡nh kiÌm tra v¡ giŸm sŸt nh¡ mŸy chÆ t−o theo nhùng qui ½Ùnh cða Chõçng n¡y trõèc khi
viÎc chÆ t−o cáng te nç ½õìc tiÆp tòc t−i nh¡ mŸy ½Ü.
9
tcvn 6273 : 2003, Chõçng 4
Chõçng 4 thø v¡ kiÌm tra trong khi chÆ t−o
4.1 Qui ½Ùnh chung
4.1.1 Qui ½Ùnh chung
1 ViÎc thø v¡ kiÌm tra trong khi chÆ t−o ph¨i ½õìc tiÆn h¡nh theo yÅu c·u qui ½Ùnh ê 4.2. ‡âi vèi nhùng cáng te
nç cÜ kiÌu ½´c biÎt kháng ½õìc qui ½Ùnh ½·y ½ð trong Qui ph−m n¡y thÖ viÎc thø kiÌm tra nÜi chung ph¨i ½õìc
thúc hiÎn phï hìp vèi nhùng qui ½Ùnh n¡y v¡/ho´c cŸc ch× d¹n cða ‡¯ng kiÌm.
2 Ngo¡i cŸc yÅu c·u qui ½Ùnh ê 4.2 dõèi ½µy, ‡¯ng kiÌm cÜ thÌ yÅu c·u thø v¡ kiÌm tra thÅm, tïy thuæc v¡o
t÷ng ho¡n c¨nh cò thÌ.
4.1.2 B¨n vÁ v¡ hã sç trÖnh duyÎt
1 Trõèc khi cáng te nç ½õìc ½õa ½Æn thø v¡ kiÌm tra, ph¨i trÖnh cho ‡¯ng kiÌm nhùng b¨n vÁ v¡ hã sç sau ½µy:
(1) ‡âi vèi cáng te nç chÆ t−o h¡ng lo−t
(a) CŸc b¨n vÁ v¡ hã sç qui ½Ùnh ê 2.1.3;
(b) B¨n vÁ ho´c hã sç nÅu lÅn nhùng thay ½äi nhÞ (nÆu cÜ) vË viÎc bâ trÏ kÆt c¶u ho´c nhùng sai khŸc ½âi
vèi cŸc chi tiÆt l°p rŸp so vèi kiÌu thiÆt kÆ ½¬ duyÎt.
(2) ‡âi vèi nhùng cáng te nç khŸc
(a) ThuyÆt minh ½´c tÏnh kþ thuºt cða cáng te nç;
(b) Nhùng b¨n vÁ ch× d¹n chi tiÆt ch¶t lõìng vºt liÎu sø dòng, kÏch thõèc v¡ cŸch bâ trÏ cŸc th¡nh ph·n kÆt
c¶u, cŸc liÅn kÆt cða chîng cñng nhõ cŸc b¨n vÁ theo yÅu c·u ê Chõçng 6 v¡ 7. Tuy nhiÅn viÎc trÖnh
cŸc b¨n vÁ ho´c hã sç n¡y cÜ thÌ ½õìc miÍn tr÷ nÆu nhõ ‡¯ng kiÌm nhºn th¶y viÎc thúc hiÎn chîng
thúc sú cÜ khÜ kh¯n.
2 TrÖnh duyÎt nhùng b¨n vÁ v¡ hã sç khŸc so vèi qui ½Ùnh trÅn sÁ do ‡¯ng kiÌm yÅu c·u khi th¶y c·n thiÆt.
4.2 Thø v¡ kiÌm tra cŸc cáng te nç chÆ t−o h¡ng lo−t
4.2.1 Cáng te nç chÆ t−o h¡ng lo−t ½õìc s¨n xu¶t ê nh¡ mŸy cÜ Gi¶y chöng nhºn x¾t duyÎt qui trÖnh chÆ
t−o
1 ‡âi vèi Cáng te nç chÆ t−o h¡ng lo−t ½õìc s¨n xu¶t ê nhùng nh¡ mŸy cÜ Gi¶y chöng nhºn x¾t duyÎt qui trÖnh
chÆ t−o, viÎc thø, kiÌm tra dõèi ½µy ph¨i ½õìc thúc hiÎn v¡ thÞa m¬n vèi sú cÜ m´t cða ‡¯ng kiÌm viÅn.
(1) KiÌm tra kÏch thõèc v¡ xem x¾t bÅn ngo¡i qui ½Ùnh ê 5.5 cho t÷ng cáng te nç.
(2) Cµn tràng lõìng cáng te nç qui ½Ùnh ê 5.5 vèi sâ lõìng nh¶t ½Ùnh ½õìc ‡¯ng kiÌm ch¶p nhºn.
(3) Thø kÏn théi tiÆt ½õìc qui ½Ùnh ê 5.5 ½âi vèi t÷ng cáng te nç chê h¡ng khá.
(4) Thø kÏn khÏ ½õìc qui ½Ùnh ê 6.5 cñng nhõ thø kÏn théi tiÆt ê mòc 5.5 ½âi vèi cïng cáng te nç ½²ng nhiÎt.
Théi gian v¡ ½iËu kiÎn thø kÏn khÏ cÜ thÌ thay ½äi nÆu ½õìc ‡¯ng kiÌm ch¶p nhºn.
(5) Thø ho−t ½æng ½âi vèi måi thiÆt bÙ l¡m l−nh ho´c thiÆt bÙ hµm nÜng cða cáng te nç ½²ng nhiÎt.
(6) Thø Ÿp lúc ½õìc qui ½Ùnh ê 7.5 ½âi vèi t÷ng k¾t ho´c khoang k¾t cáng te nç h¡ng lÞng.
(7) Thø xÆp chãng, thø nµng cŸc chi tiÆt nâi gÜc phÏa trÅn v¡ thø ½æ bËn s¡n ½õìc qui ½Ùnh ê 5.5, 6.5 ho´c 7.5
½âi vèi mæt cáng te nç ½õìc lúa chàn b¶t kü trong t÷ng nhÜm 50 cáng te nç. ‡âi vèi nhùng cáng te nç
½²ng nhiÎt, viÎc thø truyËn nhiÎt ho´c ho−t ½æng ½õìc qui ½Ùnh ê 6.5 ½Ì bä sung cho cŸc bõèc thø nÅu trÅn.
Lo−i thø v¡ sâ lõìng thø cÜ thÌ thay ½äi phò thuæc v¡o kÆt qu¨ thø nhºn ½õìc cða ½ìt thø trõèc.
Théi gian thø truyËn nhiÎt v¡ thø ho−t ½æng thiÆt bÙ l¡m l−nh cÜ thÌ thay ½äi nÆu ½õìc ‡¯ng kiÌm ch¶p
nhºn.
2 ‡âi vèi viÎc thø, kiÌm tra nhõ yÅu c·u qui ½Ùnh ê -1 trÅn ½µy, cÜ thÌ thay ½äi qui trÖnh thø khi ‡¯ng kiÌm th¶y
r±ng viÎc thø, kiÌm tra do nh¡ mŸy thúc hiÎn l¡ ½Ÿng tin cºy.
3 BiÅn b¨n thø v¡ kiÌm tra, kiÌm tra ch¶t lõìng v¡ kÆt qu¨ kiÌm tra, hiÎu ch×nh ph¨i ho¡n t¶t v¡ tin cºy cho måi
10
tcvn 6273 : 2003, Chõçng 4
cáng te nç v¡ ph¨i trÖnh cho ‡¯ng kiÌm xem x¾t khi cÜ yÅu c·u.
4.2.2 Cáng te nç chÆ t−o h¡ng lo−t ½õìc s¨n xu¶t ê nh¡ mŸy kháng cÜ Gi¶y chöng nhºn x¾t duyÎt qui
trÖnh chÆ t−o
ViÎc thø v¡ kiÌm tra dõèi ½µy ph¨i ½õìc ‡¯ng kiÌm viÅn thúc hiÎn vèi kÆt qu¨ thÞa m¬n yÅu c·u cða ‡¯ng
kiÌm:
(1) KiÌm tra kÏch thõèc v¡ xem x¾t bÅn ngo¡i qui ½Ùnh ê 5.5 cho t÷ng cáng te nç.
(2) Cµn tràng lõìng cáng te nç ½õìc qui ½Ùnh ê 5.5 vèi sâ lõìng nh¶t ½Ùnh ½õìc ‡¯ng kiÌm ch¶p nhºn.
(3) Thø kÏn théi tiÆt ½õìc qui ½Ùnh ê 5.5 cho t÷ng cáng te nç chê h¡ng khá.
(4) Thø kÏn khÏ ½õìc qui ½Ùnh ê 6.5 cñng nhõ thø kÏn théi tiÆt trong 5.5 cho t÷ng cáng te nç ½²ng nhiÎt. Théi
gian thø v¡ ½iËu kiÎn thø kÏn khÏ cÜ thÌ ½õìc thay ½äi nÆu ½õìc ‡¯ng kiÌm ch¶p thuºn.
(5) Thø ho−t ½æng ½âi vèi t÷ng thiÆt bÙ l¡m l−nh ho´c thiÆt bÙ hµm nÜng cða cáng te nç ½²ng nhiÎt.
(6) Thø Ÿp lúc ½õìc qui ½Ùnh ê 7.5 cho t÷ng k¾t ho´c khoang k¾t cða cáng te nç h¡ng lÞng.
(7) Thø ½æ bËn ½õìc qui ½Ùnh ê 5.5 ho´c 6.5 ho´c 7.5 cho mæt cáng te nç ½õìc lúa chàn b¶t kü trong t÷ng
nhÜm 50 chiÆc cáng te nç ½õìc chÆ t−o trong cïng mæt théi gian, cïng thiÆt kÆ v¡ cÜ cïng cŸc ½´c ½iÌm kþ
thuºt. Ngo¡i ra, ½âi vèi cáng te nç ½²ng nhiÎt ph¨i thø truyËn nhiÎt v¡ thø ho−t ½æng. Lo−i thø v¡ sâ lõìng
thø cða chîng cÜ thÌ thay ½äi phò thuæc v¡o kÆt qu¨ thø thu nhºn ½õìc cða ½ìt thø trõèc.
11
tcvn 6273 : 2003, Chõçng 5
Chõçng 5 Cáng te nç chê h¡ng khá
5.1 Qui ½Ùnh chung
5.1.1 Ph−m vi Ÿp dòng
Nhùng ½iËu kho¨n cða Chõçng n¡y Ÿp dòng cho cáng te nç chê h¡ng khá kiÌu ½Üng kÏn v¡ kiÌu mê t−i m´t
phÏa trÅn.
5.2 KÏch thõèc, phµn lo−i v¡ bâ trÏ kÆt c¶u
5.2.1 T¨i tràng thiÆt kÆ
Måi th¡nh ph·n kÆt c¶u cða cáng te nç ph¨i ½õìc thiÆt kÆ sao cho cÜ kh¨ n¯ng chÙu ½õìc t¨i tràng nÅu t−i
B¨ng 5.1 cho cŸc tr−ng thŸi dõèi ½µy:
(1) Khi xÆp chãng: XÆp chãng tèi chiËu cao 6 cáng te nç.
(2) Khi nµng: nµng th²ng ½öng b±ng bân chi tiÆt nâi gÜc phÏa trÅn v¡ nµng b±ng bân chi tiÆt nâi gÜc phÏa dõèi
vèi nhùng dòng cò treo chuyÅn dïng.
(3) Khi di chuyÌn: Ch¿n giù v¡ ch±ng buæc dõèi tŸc dòng cða t¨i tràng ½æng do vºn chuyÌn ½õéng s°t, ½õéng
bæ ho´c cŸc di chuyÌn cða t¡u biÌn gµy ra.
(4) Khi ch¶t v¡ dë h¡ng: T¨i tràng tºp trung do thiÆt bÙ nµng h¡ng, v.v..., trong khi tiÆn h¡nh ch¶t v¡ dë h¡ng
hÜa.
5.2.2 KÏch thõèc v¡ phµn lo−i cáng te nç
1 KÏch thõèc v¡ dung sai cho ph¾p cða chîng cñng nhõ viÎc phµn lo−i cáng te nç ½õìc qui ½Ùnh ê B¨ng 8.1 v¡
HÖnh 8.1, Chõçng 8. Tuy nhiÅn, t¨i tràng lèn nh¶t dïng trong khi thø cÜ thÌ lèn hçn trÙ sâ cho trong B¨ng
n¡y. Khi ½Ü t¨i tràng sø dòng lèn nh¶t ½õa ra theo yÅu c·u trong 1.1.7-2 v¡ 5.4(2) ph¨i l¡ trÙ sâ dïng trong khi
thø.
2 KÏch thõèc bÅn trong nhÞ nh¶t ½âi vèi cáng te nç ISO ½õìc qui ½Ùnh ê B¨ng 8.2, cða Chõçng 8.
3 Kháng mæt ph·n n¡o cða cáng te nç ½õìc ph¾p nhá ra khÞi ph−m vi kÏch thõèc bÅn ngo¡i lèn nh¶t cða nÜ.
5.2.3 CŸc chi tiÆt nâi gÜc
1 Måi mæt cáng te nç ph¨i ½õìc trang bÙ chi tiÆt nâi gÜc phÏa trÅn v¡ phÏa dõèi. KÏch thõèc cða chîng ½õìc qui
½Ùnh ê HÖnh 8.2 v¡ 8.3, Chõçng 8.
2 M´t trÅn cða chi tiÆt nâi gÜc phÏa trÅn ph¨i cao hçn m´t nÜc cáng te nç Ït nh¶t l¡ 6 mm.
5.2.4 KÆt c¶u ½Ÿy
1 Mài cáng te nç ph¨i cÜ kh¨ n¯ng ½õìc ½ë ch× b±ng cŸc chi tiÆt nâi gÜc phÏa dõèi cða chîng.
2 Cáng te nç lo−i 1A, 1AA, 1B, 1BB, 1C, 1CC cñng ph¨i cÜ kh¨ n¯ng ½õìc ½ë nhé cŸc vïng phµn bâ t¨i tràng
trong kÆt c¶u ½Ÿy cða chîng. Vïng n¡y ph¨i ½õìc ½´t cŸc d·m ngang trung gian vèi kho¨ng cŸch kháng quŸ
1000 mm ho´c nhùng th¡nh ph·n kÆt c¶u t−o nÅn cŸc vïng phµn bâ t¨i tràng t−i nhùng vÙ trÏ nÅu t−i HÖnh 8.4,
Chõçng 8. T¨i tràng lèn nh¶t tŸc dòng v¡o cŸc vïng phµn bâ t¨i tràng kháng ½õìc võìt quŸ 2R.
3 ‡âi vèi cŸc cáng te nç 1A, 1AA; 1B, 1BB; 1C, 1CC, m´t dõèi cïng vïng phµn bâ t¨i tràng ê ½Ÿy, bao gãm c¨
cŸc d·m ngang phÏa trÅn m´t ph²ng ½Ÿy, ph¨i cao hçn m´t ph²ng ½i qua m´t dõèi cða chi tiÆt gÜc phÏa dõèi
mæt kho¨ng b±ng 12,5 mm, dung sai +5 mm ho´c -1,5 mm.
4 Cáng te nç ISO ph¨i ½õìc thiÆt kÆ sao cho kháng mæt ph·n n¡o cða kÆt c¶u ½Ÿy vßng quŸ 6 mm th¶p hçn so
vèi m´t ph²ng ½i qua m´t dõèi cða chi tiÆt nâi gÜc phÏa dõèi khi cÜ t¨i tràng b±ng 1,8R - T phµn bâ ½Ëu.
12
tcvn 6273 : 2003, Chõçng 5
5 KÆt c¶u ½Ÿy cða cáng te nç ph¨i kháng ½õìc nhá th¶p hçn chi tiÆt nâi gÜc khi cÜ t¨i tràng r¨i ½Ëu tõçng ½õçng
vèi tràng lõìng cÜ Ïch lèn nh¶t.
5.2.5 KÆt c¶u m´t mît
‡âi vèi cŸc cáng te nç 1A, 1AA, 1B, 1BB, 1C, 1CC, ½æ lÎch theo phõçng ngang cða m´t nÜc cáng te nç so vèi
m´t ½Ÿy cáng te nç t−i lîc ½´t lúc b±ng 150 kN (15.000 kG) khi thø ½æ lÎch, vèi lúc kháng ½õìc t−o ra sú thay
½äi täng chiËu d¡i hai ½õéng ch¾o ê måi m´t mît võìt quŸ 60 mm.
5.2.6 KÆt c¶u m´t bÅn
‡âi vèi cŸc cáng te nç 1A, 1AA, 1B, 1BB, 1C, 1CC ½æ lÎch theo chiËu dàc cða m´t nÜc cáng te nç so vèi m´t
½Ÿy cáng te nç t−i lîc ½´t lúc b±ng 75 kN (7.500 kG) khi thø lÎch dàc kháng ½õìc võìt quŸ 25 mm.
5.2.7 CŸnh cøa v¡ lå ½´t cøa
1 T¶t c¨ cŸc lå cøa ph¨i c¡ng lèn c¡ng tât. ‡âi vèi cáng te nç ISO, kÏch thõèc lå cøa t−i m´t mît ½õìc qui ½Ùnh ê
B¨ng 8.2, Chõçng 8.
2 CŸnh cøa ph¨i ½õìc trang bÙ nhùng bæ khÜa ch°c ch°n v¡ cÜ kh¨ n¯ng ½Üng kÏn. T¶t c¨ cŸc cøa ph¨i cÜ kh¨
n¯ng g¡i câ ½Ùnh khi chîng ½õìc mê.
5.2.8 ‡´c ½iÌm lúa chàn
1 Cáng te nç lo−i 1A v¡ 1AA cÜ thÌ cÜ r¬nh cä ngång. YÅu c·u vË kÏch thõèc ½âi vèi cáng te nç ISO ½õìc qui
½Ùnh ê HÖnh 8.5, Chõçng 8 v¡ ngo¡i ra, t¶t c¨ cŸc ph·n khŸc cða kÆt c¶u ½Ÿy ph¨i ½õìc l¶y theo 5.2.4.
2 Cáng te nç lo−i 1C, 1CC v¡ 1D cÜ thÌ cÜ ä ch−c nµng. YÅu c·u vË kÏch thõèc ½âi vèi cáng te nç ISO ½õìc qui
½Ùnh ê HÖnh 8.6, Chõçng 8 v¡ ngo¡i ra, kÆt c¶u ½Ÿy ½õìc l¶y theo 5.2.4.
3 Cáng te nç cÜ thÌ ½õìc nµng t÷ vïng ½Ÿy b±ng cŸc thanh ch−c ho´c cŸc thiÆt bÙ tõçng tú khŸc. YÅu c·u vË kÏch
thõèc ½âi vèi cáng te nç ISO ½õìc qui ½Ùnh ê HÖnh 8.7, Chõçng 8 v¡ ngo¡i ra kÆt c¶u ½Ÿy ½õìc l¶y theo 5.2.4.
5.3 Vºt liÎu v¡ cáng nghÎ chÆ t−o
5.3.1 Vºt liÎu
1 CŸc th¡nh ph·n kÆt c¶u cða cáng te nç ph¨i chÆ t−o b±ng vºt liÎu kháng han r× ho´c ph¨i ½õìc xø lû châng ¯n
mÝn thÏch hìp.
2 CŸc chi tiÆt nâi gÜc ph¨i l¡m b±ng th¾p ½îc ho´c b±ng vºt liÎu cÜ tÏnh dÀo tõçng ½õçng, ngo¡i ra chîng cÝn
ph¨i cÜ tÏnh h¡n tât ½õìc khi ½õìc l°p rŸp b±ng phõçng phŸp h¡n ½iÎn.
3 Vºt liÎu l¡m kÏn cŸc mâi nâi ph¨i l¡ lo−i ½õìc duyÎt.
4 Nhùng vºt liÎu dïng cho cŸc th¡nh ph·n kÆt c¶u chÏnh cða cáng te nç ½õìc chÆ t−o theo 1.1.6-1(1) ph¨i cÜ
ch¶t lõìng phï hìp vèi cŸc ½´c ½iÌm kØ thuºt ½¬ ½õìc duyÎt v¡ ph¨i ½õìc thø v¡ kiÌm tra thÞa m¬n dõèi sú
giŸm sŸt cða ‡¯ng kiÌm viÅn. ‡¯ng kiÌm cÜ thÌ bÞ qua viÎc thø vºt liÎu ½âi vèi nhùng vºt liÎu ½¬ cÜ Gi¶y
chöng nhºn phï hìp.
5.3.2 Cáng nghÎ chÆ t−o
ViÎc h¡n cáng te nç ½õìc chÆ t−o theo 1.1.6-1(1) ph¨i ½õìc thúc hiÎn phï hìp vèi qui trÖnh ½¬ ½õìc duyÎt v¡
do nhùng thì h¡n ½õìc ‡¯ng kiÌm c¶p chöng ch× ho´c cÜ trÖnh ½æ chuyÅn mán tõçng ½õçng thúc hiÎn.
5.4 ‡Üng mŸc
Måi cáng te nç ph¨i ½õìc ½Üng mŸc trong ½Ü Ït nh¶t ph¨i ghi nhùng mòc sau ½µy nhõ qui ½Ùnh ê HÖnh 5.1:
13
tcvn 6273 : 2003, Chõçng 5
(1) M¬ hiÎu cða chð cáng te nç v¡ sâ seri.
(2) Tràng lõìng sø dòng lèn nh¶t.
(3) Tràng lõìng bÖ.
(4) KiÌu cáng te nç (kiÌu cða nh¡ chÆ t−o)
(5) TÅn nh¡ mŸy chÆ t−o.
2
2
1
1
3
1 M¬ hiÎu chð cáng te nç, sâ seri v¡ sâ kiÌm tra
2 M¬ Quâc gia, kÏch cë v¡ m¬ lo−i cða cáng te nç
3 Tràng lõìng sø dòng lèn nh¶t v¡ tràng lõìng bÖ (Kg)
HÖnh 5.1 VÙ trÏ ½Ÿnh d¶u trÅn cáng te nç
5.5 Thø v¡ kiÌm tra
5.5.1 Qui ½Ùnh chung
1 Thø v¡ kiÌm tra bao gãm cŸc bõèc sau:
(1) KiÌm tra bÅn ngo¡i;
(2) KiÌm tra kÏch thõèc;
(3) Cµn tràng lõìng;
(4) Thø ½æ bËn;
(5) Thø kÏn théi tiÆt.
2 Dòng cò ½o ½−c ½õìc dïng ½Ì thø v¡ kiÌm tra cáng te nç ph¨i ½õìc hiÎu ch×nh chÏnh xŸc.
3 NÆu kháng Ÿp dòng ½õìc nhùng yÅu c·u cða Chõçng n¡y, ‡¯ng kiÌm cÜ thÌ cho ph¾p Ÿp dòng cŸc yÅu c·u
kiÌm tra v¡ thø khŸc theo cŸc TiÅu chu¸n thÏch hìp.
4 Nhùng qui trÖnh thø khŸc so vèi nhùng qui ½Ùnh nÅu trong Chõçng n¡y sÁ ½õìc ch¶p nhºn nÆu ½õìc coi l¡
tõçng ½õçng.
5.5.2 KiÌm tra bÅn ngo¡i
1 KiÌm tra bÅn ngo¡i ph¨i ½õìc thúc hiÎn theo cŸc cáng ½o−n thÏch hìp trong quŸ trÖnh s¨n xu¶t v¡/ho´c sau khi
ho¡n th¡nh ½Ì xŸc ½Ùnh r±ng kÆt c¶u, vºt liÎu v¡ cáng nghÎ chÆ t−o cáng te nç l¡ ho¡n to¡n phï hìp vèi nhùng
yÅu c·u cða Qui ph−m n¡y m¡ kháng th¶y b¶t kü khuyÆt tºt bÅn ngo¡i n¡o ê måi chi tiÆt cða cáng te nç.
2 Trong lîc kiÌm tra bÅn ngo¡i ph¨i ½¨m b¨o ½õìc r±ng cŸnh cøa ho−t ½æng nh nh¡ng v¡ ch°c ch°n.
5.5.3 KiÌm tra kÏch thõèc
14
tcvn 6273 : 2003, Chõçng 5
ViÎc kiÌm tra kÏch thõèc ph¨i ½õìc thúc hiÎn sau khi ho¡n th¡nh t¶t c¨ cáng viÎc chÆ t−o cáng te nç ½Ì xŸc
½Ùnh r±ng cáng te nç thÞa m¬n cŸc yÅu c·u vË kÏch thõèc qui ½Ùnh ê Qui ph−m n¡y.
5.5.4 Cµn tràng lõìng cáng te nç
ViÎc cµn tràng lõìng ph¨i ½õìc thúc hiÎn sau khi ho¡n th¡nh t¶t c¨ cáng viÎc chÆ t−o cáng te nç ½Ì xŸc ½Ùnh
tràng lõìng bÖ cða cáng te nç.
5.5.5 Thø ½æ bËn
1 Thø ½æ bËn ph¨i ½õìc thúc hiÎn nhõ ½õìc qui ½Ùnh ê B¨ng 5.2 sau khi kÆt thîc t¶t c¨ cáng viÎc chÆ t−o cáng te
nç.
2 Trong khi thø ½æ bËn ph¨i tiÆn h¡nh ½o ½−c nhùng sâ liÎu theo yÅu c·u trong B¨ng 5.2. ViÎc ½o bä sung cŸc sâ
liÎu cÜ thÌ ½õìc yÅu c·u phò thuæc v¡o t÷ng trõéng hìp cò thÌ.
3 KÆt thîc ½ìt thø, cáng te nç ph¨i kháng cÜ biÆn d−ng dõ cñng nhõ kháng cÜ khuyÆt tºt n¡o l¡m ¨nh hõêng ½Æn
viÎc sø dòng chîng nhõ qui ½Ùnh.
5.5.6 Thø kÏn théi tiÆt
1 Thø kÏn théi tiÆt ph¨i ½õìc thúc hiÎn nhõ qui ½Ùnh ê B¨ng 5.2. Trong khi thø ½Ì x¾t duyÎt kiÌu thiÆt kÆ, thø kÏn
théi tiÆt ph¨i ½õìc thúc hiÎn sau khi ho¡n th¡nh t¶t c¨ cŸc cuæc thø ½æ bËn. ‡âi vèi nhùng cáng te nç qui ½Ùnh
ê 4.2.1, viÎc thø kÏn théi tiÆt ph¨i ½õìc thúc hiÎn ê mæt giai ½o−n hìp lû trong s¨n xu¶t.
2 Khi kÆt thîc viÎc thø, cáng te nç ph¨i kháng bÙ th¶m nõèc v¡o ê m´t trong.
15
tcvn 6273 : 2003, Chõçng 5
B¨ng 5.1 T¨i tràng v¡ lúc dïng ½Ì thø
Næi dung thø ‡iÌm ½´t lúc Hõèng thø Ghi chî
Thø xÆp chãng
CŸc chi tiÆt nâi gÜc phÏa
trÅn, kho¨ng dÙch
chuyÌn vÙ trÏ ½´t theo
hõèng dàc b±ng 38 mm,
hõèng ngang b±ng 25,4
mm
T¨i tràng thø b±ng
9R ½´t t−i tµm phµn
½Ëu 4 gÜc (9R/4
cho mæt chi tiÆt nâi
gÜc)
Nµng b±ng chi
tiÆt nâi gÜc phÏa
trÅn
CŸc chi tiÆt nâi gÜc phÏa
trÅn
Lúc nµng b±ng 2R
(2R/4 cho mæt chi
tiÆt nâi gÜc)
Nµng b±ng chi
tiÆt nâi gÜc phÏa
dõèi
CŸc chi tiÆt nâi gÜc phÏa
dõèi.
Kho¨ng cŸch giùa ½iÌm
½´t dµy truyËn lúc nµng
½Æn m´t ngo¡i cïng cða
chi tiÆt nâi gÜc kháng
½õìc quŸ 38 mm
Lúc nµng b±ng 2R
Hõèng th²ng ½öng xuâng dõèi
2,70R 2,70R
2,25R
1,8R - T
2,25R
Hõèng th²ng ½öng lÅn trÅn cho
cŸc cáng te nç 1A, 1AA, 1B, 1BB,
1C v¡ 1CC
R/2
2R - T
R/2
α = 30o
so vèi phõçng th²ng ½öng
cho cáng te nç 1D
300
2R - T
2R
α
α : gÜc so vèi phõçng n±m ngang
2R
2R - T
α
1A, 1AA 30o
1B, 1BB 37o
1C, 1CC 45o
1D 60o
α
16
tcvn 6273 : 2003, Chõçng 5
B¨ng 5.1 T¨i tràng v¡ lúc dïng ½Ì thø (tiÆp theo)
Næi dung thø ‡iÌm ½´t lúc thø Hõèng thø Ghi chî
Thø b±ng xe thø
t¨i tràng
S¡n cáng te nç
Hõèng th²ng ½öng xuâng dõèi − 5460 kg cho mæt
tròc (2730 kg cho
mæt bŸnh xe)
− ChiËu ræng bŸnh xe:
180 mm
− Kho¨ng cŸch tµm hai
bŸnh xe: 760 mm
− DiÎn tÏch tiÆp xîc
cða mæt bŸnh xe:
142 cm2
Thø k¾o n¾n dàc CŸc chi tiÆt nâi gÜc phÏa
dõèi
T¨i tràng ½´t tºp trung
b±ng 2R (2R/2 cho mæt
m´t mît)
Thø m´t mît M´t mît T¨i tràng phµn bâ ½Ëu
b±ng 0,4P
Thø m´t bÅn M´t bÅn
T¨i tràng phµn bâ ½Ëu
b±ng 0,6P
Thø m´t nÜc
TrÅn diÎn tÏch
600mm×300mm ½õìc
½´t t−i vïng yÆu nh¶t
T¨i tràng 300 kg phµn
bâ ½Ëu
2730 kg 2730 kg
180 mm
760 mm
Hõèng dàc
1P
1R
1R
1R
1R
Hõèng ra phÏa ngo¡i m´t mît
0,4P
1P
Hõèng ra phÏa ngo¡i m´t bÅn
0,6P
Hõèng xuâng phÏa dõèi m´t nÜc
300kg
17
tcvn 6273 : 2003, Chõçng 5
B¨ng 5.1 T¨i tràng v¡ lúc dïng ½Ì thø (tiÆp theo)
Næi dung thø ‡iÌm thø Hõèng thø Ghi chî
Thø ½æ cöng
ngang (cáng te nç
1A, 1AA, 1B, 1C
v¡ 1CC)
CŸc chi tiÆt nâi gÜc
phÏa trÅn
Lúc ½´t tºp trung
trÅn måi chi tiÆt
nâi gÜc phÏa trÅn
b±ng 150 kN
Thø ½æ cöng dàc
(cáng te nç 1A,
1AA, 1B, 1C v¡
1CC)
CŸc chi tiÆt nâi gÜc
phÏa trÅn
Lúc ½´t tºp trung
trÅn måi chi tiÆt
nâi gÜc phÏa trÅn
b±ng 75 kN
Hõèng ngang
150kN
150kN
Hõèng dàc
75kN
75kN
75kN
75kN
150kN
150kN
Thø ä ch−c nµng
½âi vèi cáng te nç
1C, 1CC v¡ 1D
(nÆu cÜ)
ä ch−c nµng
T¨i tràng b±ng
1,25R/2 phµn bâ
cho t÷ng ä ch−c
nµng
Nµng t−i vÙ trÏ
ch−c nµng m´t
bÅn (nÆu cÜ)
T−i vÙ trÏ ch−c nµng
T¨i tràng b±ng
1,25R/4 phµn bâ
cho t÷ng ä ch−c
nµng
Hõèng th²ng ½öng lÅn trÅn
1,25R-T
0,625R
0,625R
Hõèng th²ng ½öng lÅn trÅn
1,25R-T
0,3125R
mæt phÏa
0,3125R
mæt phÏa
18
tcvn 6273 : 2003, Chõçng 5
B¨ng 5.2 Qui trÖnh thø v¡ ½o ½−c
Thø Qui trÖnh v¡ ½o ½−c
Nµng b±ng chi
tiÆt nâi gÜc
phÏa dõèi
Qui trÖnh:
T¨i tràng ½´t phÏa trong: Phµn bâ kh°p m´t ½Ÿy vèi täng t¨i tràng b±ng 2R - T
Lúc ½´t: Cáng te nç ê vÙ trÏ bÖnh thõéng, lúc nµng t¯ng d·n d·n qua lå c−nh cða chi tiÆt nâi gÜc
dõèi nhõ sau:
Cáng te nç lo−i Hõèng ½´t lúc t−o vèi phõçng ngang
1A, 1AA 30o
1B, 1BB 37o
1C, 1CC 45o
1D 60o
Cáng te nç ½õìc ½ë trong 5 phît.
‡o ½−c: ‡o b¶t kÖ nhùng biÆn d−ng n¡o x¨y ra khi thø nµng.
Söc bËn s¡n
Qui trÖnh:
T¨i tràng ½´t phÏa trong: kháng cÜ
Lúc ½´t: Cáng te nç ½õìc ½ë b±ng cŸc chi tiÆt nâi gÜc dõèi. Dïng xe thø cÜ chiËu ræng bŸnh
xe 180 mm ; kho¨ng cŸch 2 tµm bŸnh xe 760 mm ; diÎn tÏch tiÆp xîc mæt bŸnh xe 142
mm2
, cÜ t¨i tràng tŸc dòng lÅn mæt tròc l¡ 5460 kg di chuyÌn trÅn to¡n bæ s¡n.
‡o ½−c: ‡o ½æ biÆn d−ng v¡ biÆn d−ng dõ t−i ba vÙ trÏ cða s¡n.
K¾o n¾n dàc
Qui trÖnh:
T¨i tràng bÅn trong: 2R-T phµn bâ ½Ëu kh°p m´t s¡n.
Lúc ½´t: Cáng te nç ½´t ê vÙ trÏ bÖnh thõéng ½õìc câ ½Ùnh b±ng chât khÜa qua cŸc lå dõèi cða
cŸc chi tiÆt nâi gÜc dõèi t−i mæt m´t mît. ê m´t mît kia t¨i tràng R ½´t v¡o t÷ng d·m
dàc qua lå dõèi cða chi tiÆt nâi gÜc dõèi theo chiËu dàc d·m, ½·u tiÅn thÖ n¾n sau ½Ü
thÖ k¾o.
‡o ½−c: ‡o sú thay ½äi theo chiËu d¡i cða hai d·m dàc ½Ÿy trong lîc thø v¡ sau khi thø (t÷ng
hõèng thø).
19
tcvn 6273 : 2003, Chõçng 5
B¨ng 5.2 Qui trÖnh thø v¡ ½o ½−c (tiÆp theo)
Thø Qui trÖnh v¡ ½o
XÆp chãng
Qui trÖnh:
T¨i tràng ½´t phÏa trong: 1,8R - T phµn bâ ½Ëu trÅn m´t s¡n.
Lúc ½´t: Cáng te nç ½´t ê vÙ trÏ bÖnh thõéng ½õìc ½ë b±ng cŸc chi tiÆt nâi gÜc dõèi, lúc n¾n
tõçng ½õçng 2,25R ph¨i ½õìc ½´t v¡o måi trò gÜc qua nhùng chi tiÆt nâi gÜc thø nâi
câ ½Ùnh. ViÎc thø ph¨i ½õìc thúc hiÎn nhiËu l·n sao cho cÜ thÌ thø ½õìc t¶t c¨ cŸc vÙ
trÏ trong ph−m vi ½´t lúc theo chiËu ngang b±ng 25,4 mm v¡ chiËu dàc 38 mm.
‡o ½−c:
(i) BiÆn d−ng t−i ½iÌm th¶p nh¶t cða hai d·m dàc ½Ÿy v¡ t−i vÙ trÏ tròc giùa cða tròc
½Ÿy. ViÎc ½o n¡y cÜ thÌ ½õìc thúc hiÎn trõèc khi thø t¨i hõèng tròc.
(ii) BiÆn d−ng t−i ½iÌm giùa trò gÜc vË hai hõèng ngang, dàc ho´c ê vÙ trÏ vßng lèn
nh¶t.
(iii)BiÆn d−ng dõ sau khi bÞ t¨i tràng ê bÅn trong ra.
Nµng b±ng chi
tiÆt nâi gÜc
phÏa trÅn
Qui trÖnh:
T¨i tràng ½´t phÏa trong: 2R - T phµn bâ ½Ëu trÅn m´t s¡n.
Lúc ½´t: Cáng te nç ½´t ê vÙ trÏ bÖnh thõéng. Lúc nµng t¯ng d·n qua cŸc chi tiÆt nâi gÜc phÏa
trÅn
(i) ‡´t th²ng ½öng ½âi vèi cáng te nç lo−i 1A, 1AA,1B, 1BB, 1C v¡ 1CC.
(ii) GÜc 30o
so vèi phõçng th²ng ½öng ½âi vèi cáng te nç 1D
Cáng te nç ph¨i ½õìc ½ë trong 5 phît
‡o ½−c:
(i) Khi cÜ ½´t t¨i tràng thø v¡ cáng te nç ½õìc ½ë bêi bân chi tiÆt nâi gÜc phÏa dõèi
trõèc khi c°t lúc nµng, ½o biÆn d−ng t−i vÙ trÏ th¶p nh¶t cða hai d·m dàc ½Ÿy v¡
tròc dàc tµm ½Ÿy.
(ii) T¶t c¨ cŸc biÆn d−ng do nµng.
(iii)BiÆn d−ng dõ sau khi bÞ t¨i tràng bÅn trong
20
tcvn 6273 : 2003, Chõçng 5
B¨ng 5.2 Qui trÖnh thø v¡ ½o ½−c (tiÆp theo)
Thø Qui trÖnh v¡ ½o ½−c
Thø bËn m´t
mît
Qui trÖnh:
T¨i tràng bÅn trong: 0,4P phµn bâ ½Ëu kh°p bË m´t mît, sao cho m´t mît cÜ thÌ vßng tú do.
‡o ½−c: ‡æ vßng v¡ biÆn d−ng dõ t−i tµm v¡ Ït nh¶t t−i hai ½iÌm khŸc cða m´t mît.
Thø bËn m´t
bÅn
Qui trÖnh:
T¨i tràng bÅn trong: 0,6P phµn bâ ½Ëu kh°p m´t bÅn, khi thø ph¨i ½´t sao cho m´t bÅn v¡ cŸc
d·m dàc trÅn, dõèi cða nÜ cÜ thÌ vßng tú do. Måi m´t ph¨i ½õìc thø riÅng. Tuy nhiÅn
nÆu kÆt c¶u hai m´t nhõ nhau thÖ ch× c·n thø mæt m´t.
‡o ½−c: ‡æ vßng v¡ biÆn d−ng dõ t−i tµm cða m´t bÅn v¡ ½iÌm giùa cða d·m dàc trÅn, dõèi
cða m´t bÅn.
Thø bËn nÜc
(m´t trÅn)
Qui trÖnh:
T¨i tràng bÅn trong: kháng cÜ
Lúc ½´t: B±ng 300 kg phµn bâ ½Ëu kh°p diÎn tÏch 600mm × 300mm t−i vïng yÆu nh¶t cða m´t
nÜc.
‡o ½−c: ‡æ vßng lèn nh¶t v¡ biÆn d−ng dõ t−i tiÆt diÎn ½õìc thø.
21
tcvn 6273 : 2003, Chõçng 5
B¨ng 5.2 Qui trÖnh thø v¡ ½o ½−c (tiÆp theo)
Thø Qui trÖnh v¡ ½o ½−c
LÎch ngang
Qui trÖnh:
T¨i tràng bÅn trong: Kháng cÜ
Lúc ½´t : Cáng te nç ê vÙ trÏ bÖnh thõéng ½õìc ½´t câ ½Ùnh qua nhùng lå ê cŸc chi tiÆt nâi gÜc
½Ÿy, Lúc thø lÎch ngang b±ng 150 kN (15.000 kG) ½õìc ½´t riÅng ho´c ½ãng théi v¡o
måi chi tiÆt nâi nÜc ê mæt m´t bÅn. Ph¨i h−n chÆ chuyÌn vÙ ngang b±ng cŸch dïng
thiÆt bÙ giù câ ½Ùnh theo hõèng ½õéng ch¾o ½âi diÎn vèi lúc ½´t. Ngo−i lúc ½õìc ½´t
½·u tiÅn theo chiËu hõèng v¡o cŸc chi tiÆt nâi gÜc rãi sau ½Ü theo chiËu ngõìc l−i.
‡o ½−c: Sú sai khŸc ê cŸc ½õéng ch¾o trõèc khi thø, trong v¡ sau khi thø.
LÎch dàc
Qui trÖnh:
T¨i tràng bÅn trong: Kháng cÜ
Lúc ½´t: Cáng te nç ê vÙ trÏ bÖnh thõéng ½õìc ½´t câ ½Ùnh qua nhùng lå ê cŸc chi tiÆt nâi gÜc
½Ÿy, lúc ½¸y b±ng 75 kN (7500 kG) ½õìc ½´t riÅng ho´c ½ãng théi v¡o måi chi tiÆt
nâi gÜc phÏa trÅn. Ph¨i h−n chÆ chuyÌn vÙ dàc b±ng cŸch dïng thiÆt bÙ giù câ ½Ùnh
theo hõèng ½õéng ch¾o ½âi diÎn so vèi lúc ½´t. Ngo−i lúc ½õìc ½´t ½·u tiÅn theo
chiËu hõèng v¡o cŸc chi tiÆt nâi gÜc rãi sau ½Ü theo chiËu ngõìc l−i.
‡o ½−c: ‡æ dÙch chuyÌn dàc cða d·m dàc nÜc.
Nµng b±ng ä
ch−c nµng
Qui trÖnh:
T¨i tràng bÅn trong: 1,25R - T phµn bâ ½Ëu kh°p m´t s¡n.
Lúc ½´t: Cáng te nç ½õìc ½ë b±ng hai ch−c cÜ chiËu ræng 200 mm ½ît sµu v¡o trong ä ch−c
mæt kho¨ng l¡ 1828 mm ± 3 mm v¡ ½õìc giù trong 5 phît.
‡o ½−c: CŸc biÆn d−ng còc bæ v¡ biÆn d−ng dõ khi thø ho´c sau khi thø.
Nµng t−i vÙ trÏ
ch−c nµng m´t
bÅn
Qui trÖnh:
T¨i tràng bÅn trong: 1,25R - T phµn bâ ½Ëu kh°p m´t s¡n
Lúc ½´t: Cáng te nç ½õìc ½ë b±ng nhùng t¶m ½Îm t−i vÙ trÏ cða bân ä ch−c nµng trong 5 phît.
CŸc t¶m ½Îm ph¨i cÜ cïng diÎn tÏch nhõ ch−c nµng ½õìc dïng.
‡o ½−c: TiÆn h¡nh ½o cŸc biÆn d−ng còc bæ trong khi thø v¡ mài biÆn d−ng dõ phŸt sinh.
KÏn théi tiÆt
Qui trÖnh: T¶t c¨ cŸc m´t cða cáng te nç ph¨i ½õìc thø phun nõèc b±ng vÝi phun cÜ ½õéng kÏnh
12,5 mm, Ÿp lúc nõèc t−i vÝi b±ng 1 bar (0,1 MPa) di chuyÌn ngang vèi tâc ½æ
kho¨ng 100 mm/giµy t−i kho¨ng cŸch t÷ vÝi phun ½Æn m´t ½õìc thø b±ng 1,5 m.
22
tcvn 6273 : 2003, Chõçng 6
Chõçng 6 Cáng te nç ½²ng nhiÎt
6.1 Qui ½Ùnh chung
6.1.1 Ph−m vi Ÿp dòng
Nhùng qui ½Ùnh trong Chõçng n¡y Ÿp dòng cho nhùng cáng te nç ½õìc chÆ t−o cÜ cŸc vŸch ng¯n, cøa, s¡n v¡
nÜc ½õìc cŸch nhiÎt ½Ì cÜ thÌ h−n chÆ sú trao ½äi nhiÎt giùa bÅn trong v¡ bÅn ngo¡i cáng te nç (dõèi ½µy gài l¡
cáng te nç ½²ng nhiÎt).
ViÎc x¾t duyÎt kiÌu thiÆt kÆ, x¾t duyÎt qui trÖnh chÆ t−o, thø nghiÎm v¡ kiÌm tra trong khi chÆ t−o cŸc thiÆt bÙ
l¡m l−nh v¡/ho´c thiÆt bÙ hµm nÜng dïng cho cáng te nç ½²ng nhiÎt sÁ thúc hiÎn theo cŸc yÅu c·u cða chð
cáng te nç.
6.1.2 CŸc b¨n vÁ v¡ hã sç
Ngo¡i nhùng hã sç v¡ b¨n vÁ qui ½Ùnh ê 2.1.3 v¡ 4.1.2, cáng te nç ½²ng nhiÎt muân ½õìc ‡¯ng kiÌm thø v¡
kiÌm tra thÖ ph¨i trÖnh ‡¯ng kiÌm cŸc b¨n vÁ v¡ hã sç sau ½µy vèi sâ lõìng ba bæ:
(1) KÆt c¶u cŸch nhiÎt (bao gãm lo−i vºt liÎu cŸch nhiÎt, sâ liÎu vË trao ½äi nhiÎt, chi tiÆt vË phõçng phŸp thúc
hiÎn cŸch nhiÎt);
(2) ThiÆt bÙ tháng giÜ, thoŸt nõèc;
(3) VÙ trÏ ½´t nhiÎt kÆ v¡ bâ trÏ thiÆt bÙ ghi nhiÎt ½æ.
6.2 Bâ trÏ kÆt c¶u v¡ s¨n lõìng cða thiÆt bÙ l¡m l−nh
6.2.1 Qui ½Ùnh chung
1 Tr÷ khi cÜ nhùng qui ½Ùnh khŸc trong Chõçng n¡y, nhùng yÅu c·u trong Chõçng 5 ph¨i ½õìc Ÿp dòng ½âi vèi
cáng te nç ½²ng nhiÎt.
2 Cáng te nç ½²ng nhiÎt ph¨i phï hìp nhùng ½´c tÏnh kþ thuºt nÅu dõèi ½µy:
(1) NhiÎt ½æ bÅn trong v¡ bÅn ngo¡i cða cáng te nç ½²ng nhiÎt cÜ thiÆt bÙ l¡m l−nh ph¨i tõçng öng l¡ -18 o
C v¡
38 o
C. Ngo¡i ra, nhiÎt ½æ bÅn trong v¡ bÅn ngo¡i ½âi vèi cáng te nç cŸch nhiÎt cÜ thÌ l¡ cŸc nhiÎt ½æ thiÆt
kÆ.
(2) HÎ sâ truyËn nhiÎt (dõèi ½µy gài l¡ hÎ sâ "K") cða cáng te nç ½²ng nhiÎt ph¨i kháng nhÞ hçn 0,4 W/m2 o
C.
(3) ThiÆt bÙ ½iÎn ph¨i phï hìp vèi tiÅu chu¸n ISO/IS 1496/II, ½Æn ch÷ng múc cÜ thÌ thúc hiÎn ½õìc.
6.2.2 KÆt c¶u cŸch nhiÎt
Lèp cŸch nhiÎt cða cáng te nç ph¨i ½õìc chÆ t−o sao cho chîng kháng bÙ ¨nh hõêng trong quŸ trÖnh l¡m s−ch
nhõ røa b±ng nõèc, b±ng hçi nõèc v¡ cŸc ch¶t t¸y khŸc.
6.2.3 ‡æ kÏn khÏ
Cáng te nç ½²ng nhiÎt ph¨i cÜ kÆt c¶u kÏn khÏ v¡ phï hìp cŸc yÅu c·u qui ½Ùnh ê 6.5.3.
6.2.4 ThiÆt bÙ l¡m l−nh
1 ThiÆt bÙ l¡m l−nh ph¨i phï hìp vèi yÅu c·u nÅu dõèi ½µy v¡ ph¨i ½ð s¨n lõìng cho t¶t c¨ cŸc tr−ng thŸi khai
thŸc cða cáng te nç.
(1) ThiÆt bÙ l¡m l−nh ph¨i cÜ s¨n lõìng ½Ì l¡m viÎc liÅn tòc v¡ cÜ kh¨ n¯ng duy trÖ tât nhiÎt ½æ bÅn trong tâi
thiÌu nhõ qui ½Ùnh theo ½iËu kiÎn thø ½¬ qui ½Ùnh ê 6.5.5(1)(d).
(2) ThiÆt bÙ l¡m l−nh cñng ph¨i cÜ kh¨ n¯ng duy trÖ cÜ hiÎu qu¨ nhiÎt ½æ tâi thiÌu ½õìc qui ½Ùnh vèi théi gian Ït
nh¶t l¡ 4 gié theo ½iËu kiÎn thø ½¬ qui ½Ùnh ê 6.5.5(1)(e).
23
tcvn 6273 : 2003, Chõçng 6
2 NÆu b·u ngõng l¡ kiÌu l¡m mŸt b±ng nõèc thÖ nhiÎt ½æ thiÆt kÆ cða nõèc l¡m mŸt ½âi vèi thiÆt bÙ l¡m l−nh l¡
36 o
C.
3 ‡âi vèi nhùng thiÆt bÙ yÅu c·u l¡m mŸt b±ng nõèc thÖ cŸc ½·u nhºn v¡ x¨ nõèc ph¨i phï hìp vèi HÖnh 8.8 v¡
HÖnh 8.9, Chõçng 8. CŸc ½·u nâi lå x¨ v¡ lå nhºn nõèc ph¨i ½´t t−i vÙ trÏ cuâi cç c¶u cáng te nç sao cho ngõéi
quan sŸt ½öng ½âi diÎn th¶y chîng xu¶t hiÎn ê phÏa dõèi háng m−n ph¨i cáng te nç.
4 Cáng te nç ph¨i cÜ kÆt c¶u sao cho kháng khÏ ½õìc l¡m l−nh cÜ thÌ tu·n ho¡n giùa cŸc t¶m bàc bÅn trong, cŸc
s¡n v¡ h¡ng hÜa.
5 ‡âi vèi cŸc cáng te nç ½²ng nhiÎt lo−i 1AA, 1CC v¡ 1C cÜ kÆt c¶u dïng hÎ thâng tháng khÏ ho´c dïng cŸc
thiÆt bÙ cÜ thÌ thŸo réi l°p ½´t bÅn ngo¡i thÖ cŸc lå nhºn v¡ x¨ khÏ ph¨i phï hìp vèi HÖnh 8.10, 8.11 v¡ 8.12,
Chõçng 8.
6.2.5 Nhùng yÅu c·u vË vÎ sinh v¡ thiÆt bÙ thoŸt nõèc
1 BË m´t bÅn trong v¡ kÆt c¶u cða cáng te nç ½²ng nhiÎt ph¨i ½õìc c¶u t−o sao cho viÎc l¡m s−ch chîng dÍ d¡ng
v¡ ph¨i thúc hiÎn nhùng biÎn phŸp thÏch ½Ÿng ½Ì ½¨m b¨o r±ng nõèc røa cáng te nç cÜ thÌ thoŸt hÆt ra ngo¡i.
NÆu khoang chöa h¡ng khá yÅu c·u cÜ ½´t lå thoŸt nõèc ½Ì røa phÏa bÅn trong cáng te nç, chîng ph¨i cÜ
nhùng nît ½Üng mê b±ng tay.
2 Khi thiÆt bÙ thoŸt nõèc ½´t ê trÅn s¡n cáng te nç, chîng ph¨i cÜ bæ phºn ½Üng kÏn cÜ kh¨ n¯ng ½Üng mê t÷ bÅn
ngo¡i cáng te nç ho´c cÜ thiÆt bÙ ng¯n nõèc tr¡n v¡o bÅn trong. Ngo¡i ra thiÆt bÙ thoŸt nõèc ph¨i c¶u t−o sao
cho kháng l¡m ¨nh hõêng ½Ÿng kÌ ½Æn tÏnh kÏn khÏ.
3 NÆu cÜ yÅu c·u hÎ thâng thoŸt nõèc khoang h¡ng cÜ thÌ ho−t ½æng khi cáng te nç ½ang chöa h¡ng thÖ ph¨i ½´t
cŸc thiÆt bÙ b¨o vÎ cÜ thÌ mê tú ½æng khi Ÿp su¶t bÅn trong cao hçn Ÿp su¶t l¡m viÎc bÖnh thõéng.
6.2.6 Bâ trÏ thiÆt bÙ treo h¡ng
NÆu h¡ng ½õìc treo trÅn tr·n cáng te nç ½²ng nhiÎt thÖ cáng te nç ph¨i ½õìc thiÆt kÆ sao cho cÜ kh¨ n¯ng treo
mæt tràng lõìng g¶p 2 l·n tràng lõìng l¡m viÎc lèn nh¶t ho´c 3.000 kg cho 1 m¾t chiËu d¡i sø dòng bÅn trong
cáng te nç, l¶y giŸ trÙ n¡o lèn hçn.
6.2.7 Dòng cò ½o nhiÎt ½æ
1 Cáng te nç ½²ng nhiÎt ph¨i cÜ dòng cò thÏch hìp ½Ì ½o nhiÎt ½æ bÅn trong. CÜ thÌ dïng mŸy ghi nhiÎt ½æ ½Ì tú
½æng ghi nhiÎt ½æ cða cáng te nç.
2 NÆu dïng dòng cò ch× bŸo nhiÎt ½æ tú ½æng thÖ ph¨i cÜ phõçng tiÎn thÏch hìp ½Ì hiÎu ch×nh.
6.3 Vºt liÎu v¡ cáng nghÎ chÆ t−o
Ngo¡i cŸc yÅu c·u nÅu t−i 5.3 ra, vºt liÎu v¡ cáng nghÎ chÆ t−o cáng te nç ½²ng nhiÎt cÝn ph¨i phï hìp vèi cŸc
yÅu c·u sau:
(1) ViÎc chàn vºt liÎu thÏch hìp dïng cho cáng te nç ½²ng nhiÎt v¡ thiÆt bÙ l¡m l−nh ho´c thiÆt bÙ hµm nÜng
ph¨i sao cho nÜ kháng gµy ½æc h−i tèi h¡ng hÜa. Vºt liÎu kháng bÙ hõ hÞng khi thúc hiÎn cŸc bõèc thø
nghiÎm ½õìc qui ½Ùnh ê 6.5.4 v¡ 6.5.5.
(2) Ch¶t lõìng vºt liÎu cŸch nhiÎt ph¨i do ‡¯ng kiÌm ch¶p nhºn.
(3) Cáng viÎc cŸch nhiÎt ph¨i ½õìc thúc hiÎn c¸n thºn, chu ½Ÿo.
(4) NÆu lèp cŸch nhiÎt ½õìc chÆ t−o b±ng cŸch t−o bàt t−i chå thÖ phõçng phŸp t−o bàt ph¨i ½õìc ‡¯ng kiÌm
x¾t duyÎt.
6.4 ‡Üng mŸc
1 Ngo¡i viÎc ph¨i thÞa m¬n cŸc qui ½Ùnh nÅu t−i 5.3 ra, viÎc ½Üng mŸc cáng te nç ½²ng nhiÎt ph¨i ghi rß cŸc mòc
sau ½µy:
24
tcvn 6273 : 2003, Chõçng 6
(1) KiÌu thiÆt bÙ l¡m l−nh, ng¡y chÆ t−o v¡ kiÌu ch¶t l¡m l−nh;
(2) Cáng su¶t v¡ vÝng quay ½æng cç ½iÎn dïng cho mŸy n¾n cŸc ch¶t l¡m l−nh;
(3) HiÎu ½iÎn thÆ ½Ùnh möc, t·n sâ, sâ seri cŸc pha cða mátç mŸy n¾n cáng ch¶t l¡m l−nh;
(4) KiÌu nguãn ½iÎn (phµn lo−i nguãn ½iÎn I, II, ho´c III ½õìc nÅu trong ISO/IS 1496/II);
(5) DÝng to¡n t¨i v¡ täng dÝng khêi ½æng;
(6) NhiÎt ½æ bÅn trong nhÞ nh¶t v¡ nhiÎt ½æ mái trõéng (khi bæ ngõng l¡m mŸt b±ng kháng khÏ).
2 NÆu cáng te nç ½²ng nhiÎt cÜ thiÆt bÙ treo h¡ng thÖ ph¨i ghi rß t¨i tràng sø dòng lèn nh¶t t−i vÙ trÏ dÍ th¶y trÅn
th¡nh ê phÏa trong cða cáng te nç.
6.5 Thø v¡ kiÌm tra
6.5.1 Qui ½Ùnh chung
1 Ngo¡i nhùng qui ½Ùnh cða Chõçng n¡y ra, viÎc thø v¡ kiÌm tra cÝn ph¨i ½õìc tiÆn h¡nh theo nhùng qui ½Ùnh
trong Chõçng 5 cða Qui ph−m n¡y.
2 Thø v¡ kiÌm tra ½âi vèi cáng te nç ½²ng nhiÎt bao gãm cŸc bõèc sau:
(1) KiÌm tra bÅn ngo¡i;
(2) KiÌm tra kÏch thõèc cáng te nç;
(3) Cµn tràng lõìng;
(4) Thø kÏn théi tiÆt;
(5) Thø söc bËn;
(6) Thø kÏn khÏ;
(7) Thø truyËn nhiÎt;
(8) Thø ho−t ½æng thiÆt bÙ l¡m l−nh.
3 ViÎc thø ho−t ½æng ph¨i ½õìc thúc hiÎn sau khi kÆt thîc vèi kÆt qu¨ thÞa m¬n cŸc cuæc thø vË söc bËn.
4 T¶t c¨ cŸc thiÆt bÙ v¡ dòng cò ½õìc dïng cho cuæc thø ho−t ½æng ph¨i ½õìc chàn lúa thÏch hìp v¡ sai sâ cða
chîng ½õìc l¶y nhõ sau:
(1) ThiÆt bÙ ½o nhiÎt ½æ : ±0,5 0
C;
(2) HÎ thâng ½o cáng su¶t : ±2% sâ lõìng ½õìc ½o;
(3) Lõu lõìng kÆ : ±3%;
(4) Ÿp kÆ : ±5%.
6.5.2 Thø ½æ bËn
Thø ½æ bËn cða nÜc cáng te nç cÜ cŸc thiÆt bÙ treo h¡ng (nÆu cÜ) ph¨i ½õìc thúc hiÎn nhõ sau:
(1) Qui trÖnh
Mæt t¨i tràng b±ng 2 l·n tràng lõìng sø dòng lèn nh¶t ho´c 3.000 kg cho 1 m¾t chiËu d¡i sø dòng bÅn
trong cáng te nç, l¶y giŸ trÙ n¡o lèn hçn, ½õìc ½´t v¡o mÜc nhõ mæt t¨i tràng sø dòng bÖnh thõéng gi¨ ½Ùnh
khi cáng te nç ½õìc ½´t trÅn giŸ ½ë b±ng bân chi tiÆt nâi gÜc cða nÜ.
(2) ‡o ½−c
‡o ½æ vßng lèn nh¶t v¡ biÆn d−ng dõ cða tiÆt diÎn dõèi t¨i tràng thø.
(3) Nhùng yÅu c·u
KÆt thîc cuæc thø cáng te nç ph¨i kháng ½õìc cÜ biÆn d−ng dõ cñng nhõ nhùng khuyÆt tºt ¨nh hõêng ½Æn
viÎc sø dòng cða cáng te nç.
6.5.3 Thø kÏn khÏ
Thø kÏn khÏ ph¨i ½õìc thúc hiÎn nhõ sau:
(1) Qui trÖnh thø
(a) Cuæc thø n¡y ph¨i ½õìc thúc hiÎn trõèc khi thø truyËn nhiÎt.
25
tcvn 6273 : 2003, Chõçng 6
(b) Cáng te nç ph¨i ê ½iËu kiÎn ho−t ½æng bÖnh thõéng v¡ ph¨i ½õìc ½Üng kÏn ê möc ½æ bÖnh thõéng nhõ
khi sø dòng.
(c) Khi thø, nhiÎt ½æ bÅn trong v¡ bÅn ngo¡i cáng te nç v¡o kho¨ng 15 0C ½Æn 25 0C. ‡æ dao ½æng cða
nhiÎt ½æ trong v¡ ngo¡i ê trong kho¨ng 3 0C.
(d) T¶t c¨ cŸc lå thoŸt nõèc ph¨i ½õìc ½Üng kÏn.
(e) HÎ thâng c¶p khÏ qua bæ lõu tâc v¡ Ÿp kÆ ph¨i ½õìc nâi vèi cáng te nç b±ng ½·u nâi kiÌu kÏn khÏ. Ÿp
kÆ kháng ½õìc ½´t trúc tiÆp v¡o âng c¶p khÏ.
(f) Kháng khÏ ph¨i ½õìc thäi v¡o cáng te nç sao cho Ÿp su¶t bÅn trong nµng tèi 250+10 Pa (25mm+1mm
chiËu cao cæt nõèc) v¡ viÎc c¶p kháng khÏ ph¨i ½õìc ½iËu ch×nh ½Ì duy trÖ Ÿp su¶t n¡y. Sau khi tr−ng
thŸi thø ½¬ än ½Ùnh, Ÿp su¶t n¡y ph¨i ½õìc giù vèi théi gian kháng nhÞ hçn 30 phît.
(2) ‡o ½−c
(a) Ph¨i ½o nhiÎt ½æ bÅn trong v¡ xung quanh cáng te nç.
(b) ‡o lõu lõìng kháng khÏ yÅu c·u ½Ì duy trÖ Ÿp su¶t thø.
(3) YÅu c·u
Tý lÎ dÝ khÏ ½õìc xŸc ½Ùnh trong ½iËu kiÎn kháng khÏ tiÅu chu¸n kháng ½õìc lèn hçn giŸ trÙ nÅu trong
B¨ng dõèi ½µy. NÆu ½æ dÝ khÏ ½o ½õìc võìt quŸ trÙ sâ n¡y thÖ tý lÎ dÝ khÏ lèn nh¶t cÜ thÌ ½õìc l¶y phï
hìp vèi nhùng yÅu c·u cða ISO/IS 1496/II.
‡âi vèi nhùng cáng te nç lo−i 1C v¡ 1CC ½õìc ½Ë cºp ½Æn ê 6.5.3(1)(d) cÜ cŸc lå nhºn v¡ x¨ khÏ nhõ qui
½Ùnh 6.2.4-5 thÖ tý lÎ rÝ khÏ cho ph¾p lèn nh¶t xŸc ½Ùnh trong ½iËu kiÎn khÏ quyÌn tiÅu chu¸n ph¨i nhÞ hçn
8 m3
/gié.
Lo−i cáng te nç 1A, 1AA 1BB, 1B 1CC,1C 1D
T× lÎ dÝ khÏ m3
/h 30 23 16 9
6.5.4 Thø truyËn nhiÎt
Thø truyËn nhiÎt ph¨i ½õìc thúc hiÎn nhõ sau:
(1) Qui trÖnh
(a) Cuæc thø n¡y ph¨i ½õìc thúc hiÎn sau khi kÆt thîc thø kÏn khÏ v¡ thÞa m¬n.
(b) Khi thø, cŸc thiÆt bÙ hµm nÜng/l−nh ph¨i ½´t ½îng chå, tr÷ khi cáng te nç ½õìc thiÆt kÆ vèi cŸc thiÆt bÙ
thŸo réi ½õìc thÖ cŸc thiÆt bÙ ½Ü cÜ thÌ kháng l°p v¡o vÙ trÏ khi thø, nhõng ê chå ½Ü ph¨i ½õìc ½Üng
kÏn.
(c) Thø truyËn nhiÎt ph¨i ½õìc thúc hiÎn ê ½iËu kiÎn än ½Ùnh Ÿp dòng phõçng phŸp l¡m nÜng bÅn trong
ho´c phõçng phŸp l¡m l−nh bÅn trong.
(d) Thø ph¨i ½õìc tiÆn h¡nh vèi théi gian liÅn tòc kháng nhÞ hçn 8 gié, ph¨i ghi t¶t c¨ cŸc sâ liÎu trong
t÷ng kho¨ng théi gian 30 phît mæt l·n.
(e) Trong lîc thø, cŸc ½iËu kiÎn dõèi ½µy ph¨i ½õìc thÞa m¬n:
(i) NhiÎt ½æ trung bÖnh cða th¡nh cáng te nç ph¨i trong ph−m vi nhÞ nh¶t 20 o
C, cao nh¶t 32 o
C v¡ ½æ
chÅnh lÎch nhiÎt ½æ giùa bÅn trong v¡ bÅn ngo¡i cáng te nç ph¨i kháng nhÞ hçn 20 o
C.
(ii) ChÅnh lÎch nhiÎt ½æ lèn nh¶t giùa 2 ½iÌm b¶t kÖ bÅn trong t−i b¶t cö lîc n¡o khi thø l¡ 3 o
C.
(iii)‡æ chÅnh lÎch nhiÎt ½æ lèn nh¶t giùa 2 ½iÌm b¶t kÖ bÅn ngo¡i t−i b¶t cö lîc n¡o khi thø l¡ 3 o
C.
(iv)ChÅnh lÎch nhiÎt ½æ lèn nh¶t cða nhiÎt ½æ trung bÖnh kháng khÏ bÅn trong θi t−i cŸc théi ½iÌm ½o
khŸc nhau l¡ 1,5 o
C.
(v) ChÅnh lÎch nhiÎt ½æ lèn nh¶t cða nhiÎt ½æ trung bÖnh kháng khÏ bÅn ngo¡i θe t−i cŸc théi ½iÌm ½o
khŸc nhau l¡ 1,5 o
C.
(vi)ChÅnh lÎch lèn nh¶t tÏnh theo ph·n tr¯m giùa giŸ trÙ tiÅu hao cáng su¶t lèn nh¶t v¡ nhÞ nh¶t kháng
½õìc võìt quŸ 3 % giŸ trÙ tiÅu hao nhÞ nh¶t.
(vii)Dòng cò ½o nhiÎt ½´t ê phÏa trong v¡ ngo¡i cáng te nç ph¨i ½õìc b¨o vÎ châng l−i sú böc x− nhiÎt.
(f) ‡iÌm ½o nhiÎt ½æ: NhiÎt ½æ ph¨i ½õìc ½o t−i nhùng ½iÌm nÅu trong HÖnh 8.13 Chõçng 8.
(g) ‡âi vèi phõçng phŸp l¡m nÜng bÅn trong b±ng ½iÎn, bæ gia nhiÎt ph¨i ½õìc che ch°n thÏch hìp ½Ì
kháng t−o ra böc x− nhiÎt v¡ ph¨i cÜ qu−t lõu tháng kháng khÏ ½´t t−i tµm hÖnh hàc cða cáng te nç.
26
tcvn 6273 : 2003, Chõçng 6
(h) Kháng ½õìc dïng phõçng phŸp thø n¡o ½Ü d¹n ½Æn ½Üng b¯ng trÅn cŸc chi tiÆt l¡m ¨nh hõêng ½Æn kÆt
qu¨ thø truyËn nhiÎt.
(2) ‡o ½−c
(a) Sâ liÎu vË nhiÎt ½æ bÅn ngo¡i v¡ bÅn trong cáng te nç cñng nhõ giŸ trÙ tiÅu hao cáng su¶t ½Ì xŸc ½Ùnh
hÎ sâ K ph¨i ½õìc thúc hiÎn trong kho¨ng théi gian kháng quŸ 30 phît/l·n v¡ thúc hiÎn liÅn tòc trong
kho¨ng théi gian kháng nhÞ hçn 8 gié.
(b) NhiÎt ½æ trung bÖnh cða th¡nh cáng te nç ½õìc xŸc ½Ùnh theo cáng thöc:
θ = (θe + θi )/2
(c) HÎ sâ truyËn nhiÎt K ½õìc xŸc ½Ùnh theo cáng thöc sau:
K
U
S
U
Q
S S S
e i
e i
=
=
−
=
θ θ
.
Trong ½Ü:
K : HÎ sâ truyËn nhiÎt (W/m2 o
C)
U : Täng ½−i lõìng truyËn nhiÎt (W/o
C).
S : DiÎn tÏch trung bÖnh bË m´t cáng te nç (m2
)
Se : DiÎn tÏch m´t ngo¡i cáng te nç (m2
)*
Si : DiÎn tÏch m´t trong cáng te nç (m2
)*
Q : Cáng su¶t tÞa ra ho´c h¶p thò trong théi gian cŸc bæ phºn l¡m nÜng, qu−t ho´c thiÆt bÙ
l¡m l−nh bÅn trong l¡m viÎc (W)
θ : NhiÎt ½æ trung bÖnh th¡nh cáng te nç (o
C)
θe : NhiÎt ½æ trung bÖnh phÏa ngo¡i cáng te nç (o
C)
θi : NhiÎt ½æ trung bÖnh phÏa trong cáng te nç (o
C)
Chî thÏch : * NÆu bË m´t cáng te nç cÜ d−ng gìn sÜng, diÎn tÏch sø dòng l¶y theo hÖnh chiÆu cða chîng.
(3) YÅu c·u
HÎ sâ K thu ½õìc qua thø nghiÎm ph¨i kháng ½õìc lèn hçn trÙ sâ qui ½Ùnh ê 6.2.1-2(2).
6.5.5 Thø ho−t ½æng thiÆt bÙ l¡m l−nh
Thø ho−t ½æng thiÆt bÙ l¡m l−nh ph¨i thúc hiÎn nhõ sau:
(1) Qui trÖnh
(a) Cáng te nç ph¨i ½õìc ½´t trong phÝng thø cÜ nhiÎt ½æ kháng thay ½äi v¡ b±ng nhiÎt ½æ bÅn ngo¡i ½õìc
qui ½Ùnh ê 6.2.1-2(1).
(b) ‡iÌm ½o nhiÎt ½æ phÏa ngo¡i cáng te nç ph¨i ê nhùng chå ½õìc qui ½Ùnh ê HÖnh 8.13 Chõçng 8, ê m´t
trong cáng te nç Ït nh¶t ph¨i ½o nhiÎt ½æ t−i lå nhºn v¡ lå x¨ kháng khÏ cða cáng te nç.
(c) ViÎc thø ½õìc tiÆn h¡nh ê tr−ng thŸi l¡m viÎc bÖnh thõéng cða cáng te nç, nhõng cŸc bæ phºn tháng giÜ
ph¨i ½õìc ½Üng kÏn.
(d) Dïng thiÆt bÙ l¡m l−nh ½Ì l¡m l−nh cáng te nç thÖ nhiÎt ½æ bÅn trong cáng te nç ph¨i h− tèi nhiÎt ½æ
½õìc qui ½Ùnh ê 6.2.1-2(1). Sau ½Ü giù nguyÅn nhiÎt ½æ n¡y trong kho¨ng théi gian 8 gié.
(e) Sau khi thúc hiÎn nhùng thø nghiÎm nÅu trÅn, ph¨i ½Üng m−ch thiÆt bÙ hµm nÜng ½´t bÅn trong
cáng te nç ½Ì ½−t ½õìc cáng su¶t Ït nh¶t b±ng 25% täng lõìng truyËn nhiÎt cða cáng te nç (U)
½õìc xŸc ½Ùnh khi thø truyËn nhiÎt qui ½Ùnh ê 6.5.4. Khi thiÆt bÙ hµm nÜng l¡m viÎc, thiÆt bÙ
l¡m l−nh ph¨i ho−t ½æng vèi théi gian Ït nh¶t l¡ 4 gié.
(f) Cáng su¶t cŸc thiÆt bÙ hµm nÜng ½õìc xŸc ½Ùnh theo cáng thöc:
Cáng su¶t t−o nhiÎt = 0,25KS(θe - θi)
27
tcvn 6273 : 2003, Chõçng 6
Trong ½Ü:
K : HÎ sâ truyËn nhiÎt ½õìc xŸc ½Ùnh trong cuæc thø truyËn nhiÎt ½õìc qui ½Ùnh ê 6.5.4 (W/m2
o
C).
S : DiÎn tÏch trung bÖnh bË m´t cða cáng te nç (m2
)
θi : NhiÎt ½æ bÅn trong cáng te nç ½õìc qui ½Ùnh ê 6.2.1-2(1) (o
C).
θe : NhiÎt ½æ bÅn ngo¡i cáng te nç ½õìc qui ½Ùnh ê 6.2.1-2(1) (o
C).
(2) ‡o ½−c
(a) NhiÎt ½æ bÅn trong v¡ bÅn ngo¡i ph¨i ½õìc ghi l−i.
(b) Cáng su¶t tiÅu hao cða thiÆt bÙ hµm nÜng b±ng ½iÎn ph¨i ½õìc ghi l−i.
(3) YÅu c·u
Trong khi thø ph¨i b¨o ½¨m r±ng nhiÎt ½æ trung bÖnh bÅn trong cáng te nç luán luán ½õìc duy trÖ ê nhiÎt
½æ qui ½Ùnh.
28
tcvn 6273 : 2003, Chõçng 7
Chõçng 7 cáng te nç h¡ng lÞng
7.1 Qui ½Ùnh chung
7.1.1 Ph−m vi Ÿp dòng
Nhùng qui ½Ùnh cða Chõçng n¡y Ÿp dòng cho cáng te nç h¡ng lÞng dïng ½Ì chuyÅn chê cŸc ch¶t lÞng v¡ ch¶t
khÏ cÜ Ÿp su¶t l¡m viÎc cho ph¾p t÷ 0,3 kG/cm2
(29,4 kPa) trê lÅn.
7.1.2 B¨n vÁ v¡ hã sç
‡Ì thø v¡ kiÌm tra cáng te nç h¡ng lÞng, ngo¡i nhùng hã sç, b¨n vÁ qui ½Ùnh ê 2.1.3 ho´c 4.1.2 ph¨i trÖnh
thÅm cho ‡¯ng kiÌm duyÎt cŸc b¨n vÁ v¡ hã sç sau:
(1) ThuyÆt minh ½´c tÏnh kþ thuºt cða k¾t chöa, ba bæ.
(2) CŸc b¨n vÁ cða k¾t chöa, nÅu chi tiÆt vË vºt liÎu, kÏch thõèc, qui trÖnh h¡n v¡ cŸc chi tiÆt l°p rŸp cŸc van,
cŸc ½·u phun v¡ cŸc chi tiÆt l°p rŸp khŸc, ba bæ.
(3) B¨n vÁ bâ trÏ ½·y ½ð cŸc chi tiÆt cða van v¡ ½·u phun cñng nhõ cŸc chi tiÆt l°p rŸp khŸc, ba bæ.
(4) B¨n vÁ chi tiÆt cŸc van gi¨m Ÿp, ba bæ.
7.2 KÏch thõèc, phµn lo−i v¡ bâ trÏ kÆt c¶u
7.2.1 Qui ½Ùnh chung
1 Tr÷ khi cÜ nhùng qui ½Ùnh khŸc ½i, cŸc qui ½Ùnh trong 5.2, Chõçng 5 (tr÷ 5.2.2-2, 5.2.7 v¡ 5.2.8-2) ph¨i Ÿp
dòng ½âi vèi cáng te nç h¡ng lÞng.
2 CŸc k¾t chöa v¡ phò tïng l°p ½´t ph¨i ½õìc thiÆt kÆ, chÆ t−o v¡ thø nghiÎm phï hìp vèi Qui ph−m vË bÖnh chÙu
Ÿp lúc ½¬ ½õìc cáng nhºn v¡ nhùng yÅu c·u cða Chõçng n¡y.
7.2.2 T¨i tràng thiÆt kÆ
Måi th¡nh ph·n kÆt c¶u cða cáng te nç ph¨i ½õìc thiÆt kÆ thÞa m¬n cŸc t¨i tràng qui ½Ùnh ê B¨ng 7.1.
7.2.3 Khung cáng te nç
M´t trÅn cða cŸc chi tiÆt nâi gÜc ph¨i cao hçn nÜc k¾t v¡ cŸc phò tïng, ½õéng âng liÅn kÆt Ït nh¶t l¡ 6 mm.
7.2.4 KÆt c¶u ½Ÿy
Khi cáng te nç h¡ng lÞng chöa h¡ng vèi tràng lõìng sø dòng lèn nh¶t R, kháng mæt ph·n n¡o cða k¾t v¡ phò
tïng liÅn kÆt vèi vÞ k¾t ½õìc nhá quŸ xuâng dõèi m´t ph²ng cao hçn 25 mm so vèi m´t ½Ÿy cða cŸc chi tiÆt
nâi gÜc phÏa dõèi cða cáng te nç.
7.2.5 ‡´c trõng lúa chàn khung cáng te nç
1 Kháng ½õìc dïng ä ch−c nµng ½Ì xÆp dë cáng te nç h¡ng lÞng khi cÜ t¨i vÖ khi vºn chuyÌn cáng te nç chöa
½·y ho´c mæt ph·n h¡ng lÞng b±ng ch−c nµng, sÁ nguy hiÌm do kháng än ½Ùnh. Kháng ½õìc trang bÙ ä ch−c
nµng cho cáng te nç ISO.
2 Lâi ½i (nÆu cÜ) ph¨i ½õìc thiÆt kÆ ½Ì chÙu ½õìc t¨i tràng b±ng 300 kg, phµn bâ ½Ëu trÅn diÎn tÏch 600 mm x 300
mm.
3 C·u thang (nÆu cÜ) ph¨i ½õìc thiÆt kÆ ½Ì cÜ thÌ chÙu ½õìc t¨i tràng b±ng 200 kg cho mæt bºc thang b¶t kü.
7.2.6 K¾t chöa
29
tcvn 6273 : 2003, Chõçng 7
1 K¾t ph¨i ½õìc câ ½Ùnh ch°c ch°n vèi cŸc th¡nh ph·n kÆt c¶u cða khung cáng te nç. K¾t ph¨i cÜ kh¨ n¯ng n−p
½·y v¡ x¨ hÆt m¡ kháng ph¨i chuyÌn k¾t ra khÞi cáng te nç.
2 Khoang cða k¾t kháng cÜ van an to¡n chµn kháng ph¨i ½õìc thiÆt kÆ sao cho chîng cÜ thÌ chÙu ½õìc khi Ÿp
su¶t bÅn ngo¡i cao hçn Ÿp su¶t bÅn trong Ït nh¶t l¡ 0,4 kG/cm2
(39 kPa) m¡ kháng cÜ biÆn d−ng dõ.
7.2.7 CŸc phò tïng cða k¾t chöa
1 T¶t c¨ cŸc lå, tr÷ van an to¡n, ph¨i cÜ thiÆt bÙ ½Üng kÏn thÏch ½Ÿng ½Ì ng¯n ng÷a h¡ng lÞng thoŸt ra ngo¡i qua
cŸc lå ½Ü.
2 CŸc thiÆt bÙ cða âng n−p v¡ x¨ h¡ng ph¨i ½õìc chÆ t−o v¡ l°p ½´t sao cho h−n chÆ ê möc th¶p nh¶t kh¨ n¯ng hõ
hÞng, nÆu c·n thiÆt cÜ thÌ b¨o vÎ chîng b±ng cŸc n°p ho´c b±ng cŸc hæp che ch°n thÏch hìp.
3 T¶t c¨ nhùng lå ½´t th¶p hçn möc chê h¡ng bÖnh thõéng trong k¾t v¡ ½õìc trang bÙ van cÜ kh¨ n¯ng ½Üng b±ng
tay ph¨i cÜ phõçng tiÎn ½Üng phò ê phÏa thoŸt ra cða van. Phõçng tiÎn ½Üng phò n¡y cÜ thÌ l¡ t¶m ch´n kÏn
ch¶t lÞng, m´t bÏch ½õìc b°t ch´t b±ng buláng ho´c thiÆt bÙ b¨o vÎ thÏch hìp khŸc cÜ kh¨ n¯ng ng¯n kháng
cho ch¶t lÞng bÅn trong ch¨y ra ngo¡i.
4 T¶t c¨ cŸc van dï ½´t bÅn trong hay bÅn ngo¡i ½Ëu ph¨i ½´t c¡ng sŸt vèi vÞ k¾t c¡ng tât.
5 CŸc van ch´n cÜ c·n v´n ph¨i ½Üng l−i khi v´n tay quay theo chiËu kim ½ãng hã.
6 T¶t c¨ nhùng trang bÙ phò cða k¾t ph¨i ½õìc chî thÏch rß r¡ng ½Ì ch× d¹n chöc n¯ng cða chîng.
7.2.8 Van an to¡n
1 Måi k¾t cða buãng chöa ch¶t lÞng kÏn ph¨i ½õìc ½´t mæt bæ van an to¡n v¡ nÜ ph¨i mê ho¡n to¡n t−i Ÿp su¶t
kháng lèn hçn Ÿp su¶t thø cða k¾t.
2 ‡Ì trŸnh sú t¯ng Ÿp su¶t quŸ möc bÅn trong cáng te nç, cŸc van an to¡n ½´t trÅn nhùng cáng te nç ISO ph¨i cÜ
dung lõìng x¨ t−i Ÿp su¶t tâi thiÌu mê van an to¡n ½õìc nÅu trong B¨ng dõèi ½µy:
Lo−i cáng te nç Dung lõìng x¨ t−i Ÿp su¶t tâi thiÌu mê van an to¡n (m3
/phît)
1AA
1A
1B
1C
1D
6,4
5,7
4,8
3,8
2,8
3 Van an to¡n ph¨i ½õìc nâi vèi ph·n kháng gian chöa hçi v¡ ½´t t−i ½×nh k¾t ho´c ½×nh cða khoang k¾t v¡ câ
g°ng g·n ½iÌm giùa chiËu d¡i cða chîng nçi dÍ kiÌm tra v¡ ½iËu ch×nh.
4 Måi van an to¡n ph¨i ½õìc kÂp chÖ v¡ ½Ÿnh d¶u rß r¡ng Ÿp su¶t l¡m viÎc cða nÜ.
5 Khi cŸc k¾t ho´c khoang chöa cÜ van an to¡n chµn kháng, chîng ph¨i ½õìc thiÆt kÆ sao cho cÜ thÌ ng¯n ch´n
½õìc nhùng biÆn d−ng dõ gµy ra do Ÿp su¶t bÅn ngo¡i.
7.2.9 Lå ngõéi chui
Måi k¾t chöa ph¨i cÜ lå ngõéi chui ho´c nhùng lå khŸc cÜ ½õéng kÏnh nhÞ nh¶t l¡ 450 mm phòc vò cho viÎc
søa chùa ho´c kiÌm tra bÅn trong cáng te nç.
7.2.10 Dòng cò ½o
Dòng cò ½o tiÆp xîc trúc tiÆp vèi h¡ng chöa trong k¾t ph¨i ½õìc l¡m b±ng nhùng vºt liÎu kháng bÙ phŸ hðy bêi
h¡ng chöa trong k¾t.
30
tcvn 6273 : 2003, Chõçng 7
7.2.11 ‡´c trõng lúa chàn ½âi vèi k¾t chöa
1 Khi cáng te nç ph¨i cŸch nhiÎt, c·n ph¨i cÜ nhùng lõu û thÏch hìp ½âi vèi cŸc yÅu c·u ê 7.3 v¡ viÎc thiÆt kÆ,
chÆ t−o ph¨i sao cho viÎc cŸch nhiÎt kháng l¡m ¨nh hõêng ½Æn chöc n¯ng ho−t ½æng cða cŸc phò tïng cða k¾t
chöa.
2 Khi cáng te nç h¡ng lÞng cÜ trang bÙ thiÆt bÙ hµm nÜng ho´c thiÆt bÙ l¡m l−nh c·n lõu û trang bÙ nhùng thiÆt bÙ
b¨o vÎ thÏch hìp ½Ì trŸnh sú t¯ng ho´c gi¨m quŸ möc nhiÎt ½æ v¡ öng su¶t. Nhùng thiÆt bÙ b¨o vÎ nhõ vºy c·n
ph¨i dÍ d¡ng ho−t ½æng.
7.3 Vºt liÎu v¡ cáng nghÎ chÆ t−o
Ngo¡i nhùng yÅu c·u qui ½Ùnh ê 5.3, nhùng yÅu c·u dõèi ½µy ph¨i Ÿp dòng cho cáng te nç h¡ng lÞng.
(1) Vºt liÎu chàn l¡m k¾t chöa kháng ½õìc gµy nhùng ph¨n öng nguy hiÌm khi tiÆp xîc vèi h¡ng hÜa, dú trù
½æ ¯n mÝn cða vºt liÎu do cç quan cÜ th¸m quyËn nh¡ nõèc qui ½Ùnh.
(2) ‡âi vèi cáng te nç ISO, kho¨ng nhiÎt ½æ nhÞ nh¶t thÏch hìp cho vºt liÎu chÆ t−o cáng te nç l¡ -10 o
C ½Æn
50 o
C.
7.4 ‡Üng mŸc
Ngo¡i nhùng sâ liÎu yÅu c·u qui ½Ùnh ê 5.4, cŸc sâ liÎu dõèi ½µy ph¨i ½õìc ghi v¡o mŸc câ ½Ùnh cða cáng te
nç:
(1) Ng¡y thø Ÿp lúc nõèc;
(2) Ÿp su¶t thø;
(3) Ÿp su¶t l¡m viÎc cho ph¾p lèn nh¶t;
(4) Täng dung tÏch.
7.5 Thø v¡ kiÌm tra
7.5.1 Qui ½Ùnh chung
1 Tr÷ khi cÜ nhùng qui ½Ùnh khŸc, nhùng yÅu c·u qui ½Ùnh ê 5.5, Chõçng 5 ph¨i ½õìc Ÿp dòng ½âi vèi cáng te nç
h¡ng lÞng.
2 Thø v¡ kiÌm tra ½âi vèi cáng te nç h¡ng lÞng gãm nhùng bõèc sau:
(1) KiÌm tra xem x¾t bÅn ngo¡i;
(2) KiÌm tra kÏch thõèc;
(3) Cµn tràng lõìng;
(4) Thø söc bËn;
(5) Thø Ÿp lúc.
7.5.2 KiÌm tra xem x¾t bÅn ngo¡i
‡âi vèi cáng te nç h¡ng lÞng ½õìc cŸch nhiÎt, viÎc kiÌm tra xem x¾t bÅn ngo¡i ph¨i ½õìc thúc hiÎn trõèc lîc
b°t ½·u cŸc cáng viÎc bàc cŸch nhiÎt.
7.5.3 Thø ½æ bËn cáng te nç
1 Thø ½æ bËn ph¨i ½õìc thúc hiÎn theo yÅu c·u cða B¨ng 7.2, sau khi kÆt thîc t¶t c¨ nhùng cáng viÎc chÆ t−o
cáng te nç.
2 Trong khi thø ½æ bËn, viÎc ½o ½−c ½õìc thúc hiÎn theo yÅu c·u trong B¨ng 7.2. ViÎc ½o ½−c bä sung cÜ thÌ
½õìc yÅu c·u tïy thuæc ho¡n c¨nh cò thÌ.
3 T¨i tràng yÅu c·u trong måi l·n thø ph¨i ½õìc ½´t sao cho cŸc ph·n tø cða cáng te nç lîc thø cÜ thÌ vßng tú
do.
31
tcvn 6273 : 2003, Chõçng 7
4 Cáng te nç ph¨i ½õìc chöa ½·y ch¶t lÞng bÅn trong k¾t v¡ khi c·n thiÆt cÜ thÌ sø dòng t¨i tràng phò bÅn ngo¡i
½Ì ½−t ½õìc t¨i tràng thø nhõ qui ½Ùnh. T¨i tràng thø ½õìc dïng nhõ vºy ph¨i l¡ t¨i tràng r¨i ½Ëu.
5 Khi kÆt thîc cuæc thø, cáng te nç ph¨i kháng cÜ biÆn d−ng dõ cñng kháng cÜ nhùng khŸc thõéng ¨nh hõêng
½Æn chöc n¯ng khai thŸc cða nÜ.
7.5.4 Thø Ÿp lúc
1 Thø Ÿp lúc ph¨i ½õìc thúc hiÎn theo yÅu c·u cða B¨ng 7.2. Khi thø cáng te nç ½Ì x¾t duyÎt kiÌu thiÆt kÆ, viÎc
thø Ÿp lúc ph¨i ½õìc thúc hiÎn sau khi ½¬ ho¡n th¡nh cŸc cuæc thø vË ½æ bËn. ‡âi vèi cŸc cáng te nç s¨n xu¶t
theo dµy chuyËn, viÎc thø Ÿp lúc ½õìc tiÆn h¡nh t−i giai ½o−n hìp lÏ trong quŸ trÖnh chÆ t−o.
2 ‡âi vèi cáng te nç h¡ng lÞng cŸch nhiÎt, viÎc thø Ÿp lúc ph¨i thúc hiÎn trõèc lîc b°t ½·u cŸc cáng viÎc cŸch
nhiÎt.
3 Khi kÆt thîc cuæc thø, cáng te nç ph¨i kháng rÝ r×, kháng cÜ biÆn d−ng dõ ho´c nhùng b¶t thõéng khŸc ¨nh
hõêng ½Æn chöc n¯ng ho−t ½æng cða chîng.
B¨ng 7.1 T¨i tràng v¡ lúc thø
Næi dung thø ‡iÌm ½´t lúc Hõèng ½´t lúc Ghi chî
XÆp chãng Nhõ qui ½Ùnh ê B¨ng 5.1
Nµng b±ng chi tiÆt nâi gÜc phÏa trÅn Nhõ qui ½Ùnh ê B¨ng 5.1
Nµng b±ng chi tiÆt nâi gÜc phÏa dõèi Nhõ qui ½Ùnh ê B¨ng 5.1
K¾o dàc Nhõ qui ½Ùnh ê B¨ng 5.1
Lúc quŸn tÏnh (theo chiËu dàc) M´t mît T¨i tràng phµn bâ ½Ëu 1P
Tháng thõéng hõèng ra
phÏa ngo¡i t÷ m´t mît
1P
Lúc quŸn tÏnh (theo chiËu ngang) M´t bÅn cða
thïng cáng te
nç
T¨i tràng phµn bâ ½Ëu 1P
‡æ cöng (theo chiËu ngang) Nhõ qui ½Ùnh ê B¨ng 5.1
‡æ cöng (theo chiËu dàc) Nhõ qui ½Ùnh ê B¨ng 5.1
Ÿp lúc bÅn trong
K¾t chöa ho´c
cŸc khoang kÏn
chöa ch¶t lÞng
0,45 kG/cm2
(44kPa)
ho´c lèn hçn
VÙ trÏ ch−c nµng m´t bÅn Nhõ qui ½Ùnh ê B¨ng 5.1
Tháng thõéng hõèng ra
phÏa ngo¡i t÷ m´t bÅn
1P
0,45kG/cm
2
(44kPa)
32
tcvn 6273 : 2003, Chõçng 7
B¨ng 7.2 Qui trÖnh thø v¡ ½o ½−c
Thø Qui trÖnh v¡ ½o ½−c
XÆp chãng
Qui trÖnh:
Nhõ qui ½Ùnh ê B¨ng 5.2, kháng c·n t¨i tràng bÅn trong khi thø.
‡o ½−c: Nhõ qui ½Ùnh ê B¨ng 5.2
Nµng b±ng chi tiÆt nâi gÜc
trÅn
Nhõ qui ½Ùnh ê B¨ng 5.2
Nµng b±ng chi tiÆt nâi gÜc
dõèi
Nhõ qui ½Ùnh ê B¨ng 5.2
K¾o n¾n dàc Nhõ qui ½Ùnh ê B¨ng 5.2
QuŸn tÏnh (theo chiËu dàc)
Qui trÖnh:
Lúc ½´t bÅn trong v¡ Ÿp dòng:
T¨i tràng bÅn trong b±ng R - T, cáng te nç ½õìc ½´t theo vÙ trÏ tròc dàc
th²ng ½öng v¡ ½õìc ½ë b±ng bân chi tiÆt nâi gÜc phÏa dõèi.
‡o ½−c: Cáng te nç ph¨i ½õìc ½ë ê tr−ng thŸi ½Ü trong 5 phît. Ph¨i ghi l−i b¶t
kÖ nhùng biÆn d−ng do thø gµy ra.
QuŸn tÏnh (theo chiËu ngang)
Qui trÖnh:
Lúc ½´t bÅn trong v¡ Ÿp dòng:
T¨i tràng bÅn trong b±ng R - T, cáng te nç ½õìc ½´t theo tròc ngang
th²ng ½öng v¡ ½õìc ½ë b±ng bân chi tiÆt nâi gÜc phÏa dõèi. Cáng te nç
ph¨i ½õìc ½ë ê tr−ng thŸi ½Ü trong 5 phît.
‡o ½−c: Ph¨i ghi l−i b¶t kÖ nhùng biÆn d−ng do thø gµy ra.
‡æ bËn lâi ½i
Qui trÖnh:
T¨i tràng bÅn trong: Kháng cÜ
T¨i tràng thø: B±ng 300 kg phµn bâ ½Ëu kh°p diÎn tÏch 600mm × 300mm t−i
vïng yÆu nh¶t cða lâi ½i.
‡o ½−c: ‡æ vßng lèn nh¶t v¡ biÆn d−ng dõ khi thø
‡æ cöng (theo chiËu ngang) Nhõ qui ½Ùnh ê B¨ng 5.2
‡æ cöng (theo chiËu dàc) Nhõ qui ½Ùnh ê B¨ng 5.2
VÙ trÏ ä ch−c
nµng m´t bÅn
Nhõ qui ½Ùnh ê B¨ng 5.2
Ÿp lúc
Qui trÖnh:
(1) Cáng te nç h¡ng lÞng cïng cŸc phò tïng, ½õéng âng ph¨i ½õìc thø Ÿp lúc nõèc
vèi Ÿp su¶t kháng nhÞ hçn 1,5 l·n Ÿp su¶t l¡m viÎc cho ph¾p lèn nh¶t ho´c Ÿp
su¶t thiÆt kÆ.
(2) Ÿp su¶t thø ph¨i ½õìc ½o t−i ½×nh cða k¾t ê vÙ trÏ bÖnh thõéng cða nÜ v¡ ph¨i
½õìc duy trÖ ½Ì cÜ thÌ kiÌm tra to¡n bæ k¾t. ‡âi vèi cáng te nç ISO Ÿp su¶t thø
ph¨i giù nguyÅn Ït nh¶t trong 30 phît.
(3) Van gi¨m Ÿp nÆu cÜ, ph¨i ½õìc thŸo ra ho´c giù ê tr−ng thŸi kháng l¡m viÎc.
33
tcvn 6273 : 2003, Chõçng 8
Chõçng 8 HÖnh d−ng, kÏch thõèc v¡ cŸc sâ liÎu khŸc
8.1 Qui ½Ùnh chung
8.1.1 Qui ½Ùnh chung
HÖnh d−ng, kÏch thõèc, v.v... cða cáng te nç ph¨i phï hìp vèi qui ½Ùnh cða Chõçng n¡y.
8.2 HÖnh d−ng, kÏch thõèc v¡ cŸc sâ liÎu khŸc
8.2.1 KÏch thõèc, dung sai v¡ t¨i tràng sø dòng lèn nh¶t
B¨ng 8.1 KÏch thõèc, dung sai v¡ t¨i tràng sø dòng lèn nh¶t
Lo−i
ChiËu cao H ChiËu ræng W ChiËu d¡i L
K1 (mm) K2 (mm)
T¨i tràng
sø dòng
cáng te
nç
mm
Dung sai
mm
mm
Dung sai
mm
mm
Dung sai
mm
lèn nh¶t lèn nh¶t lèn nh¶t R
(kG)
1A 2438
0
-5
2438
0
-5
12192
0
-10
19 10 30480
1AA 2591
0
-5
2438
0
-5
12192
0
-10
19 10 30480
1B 2438
0
-5
2438
0
-5
9125
0
-10
16 10 25400
1BB 2591
0
-5
2438
0
-5
9125
0
-10
16 10 25400
1C 2438
0
-5
2438
0
-5
6058
0
-6
13 10 20320
1CC 2591
0
-5
2438
0
-5
6058
0
-6
13 10 20320
1D 2438
0
-5
2438
0
-5
2991
0
-5
10 10 10160
Chî thÏch :
KÏch thõèc v¡ dung sai nÅu trong B¨ng ½õìc dïng khi cáng te nç ½õìc ½o ê nhiÎt ½æ 20 0
C. NÆu nhiÎt ½æ khi ½o khŸc 20
o
C ph¨i ½õìc hiÎu ch×nh phï hìp.
34
tcvn 6273 : 2003, Chõçng 8
Chî thÏch:
K1 = D1 - D2 ho´c D3 - D1
K2 = D5 - D6
D1, D2, D3 D4, D5 v¡ D6 l¡ kho¨ng cŸch
giùa tµm cŸc lå kho¾t cða cŸc chi tiÆt nâi
gÜc ½´t ½âi diÎn theo phõçng ½õéng ch¾o.
HÖnh 8.1 KÏch thõèc v¡ dung sai
L
H
W
D3 D4
D6 D5
D5
D2
D1
B¨ng 8.2 KÏch thõèc bÅn trong nhÞ nh¶t v¡ kÏch thõèc lå kho¾t cÜ cŸnh cøa
Lo−i ChiËu cao ChiËu ræng ChiËu d¡i
Lå cøa
cáng te nç bÅn trong
(mm)
bÅn trong
(mm)
bÅn trong
(mm)
ChiËu ræng
(mm)
ChiËu cao
(mm)
1A 2197 11998 2134
1AA 2350 11998 2261
1B 2197 8931 2134
Cáng te nç 1BB 2350 2330 8931 2286 2261
h¡ng khá 1C 2197 5867 2134
1CC 2350 5867 2261
1D 2197 2802 2134
1A
1A A
Cáng te nç 1B
½²ng nhiÎt 1BB 2200
1C
1CC
1D
Chî thÏch:
(1) Cáng te nç cÜ lå kho¾t l¡ mæt ph·n ê m´t bÅn cÜ thÌ cÜ chiËu ræng kháng phï hìp vèi chiËu ræng bÅn trong nhÞ nh¶t
½¬ qui ½Ùnh ê B¨ng 8.2.
(2) Cáng te nç cÜ lå cøa ½´t trÅn nÜc cÜ thÌ cÜ chiËu cao kháng phï hìp vèi chiËu cao bÅn trong nhÞ nh¶t ½¬ qui ½Ùnh ê
B¨ng 8.2.
(3) Cáng te nç cÜ lå cøa ê m´t bÅn v¡ nÜc cÜ thÌ cÜ chiËu ræng v¡ chiËu cao kháng phï hìp vèi chiËu ræng v¡ chiËu cao
bÅn trong nhÞ nh¶t ½¬ qui ½Ùnh ê B¨ng 8.2.
(4) ChiËu cao, chiËu d¡i bÅn trong v¡ lå cøa cða cáng te nç ½²ng nhiÎt ph¨i ½õìc bâ trÏ c¡ng lèn c¡ng tât. Lå cøa thÏch
hìp nh¶t l¡ tõçng ½õçng vèi kÏch thõèc tiÆt diÎn ngang bÅn trong cða cáng te nç.
35
tcvn 6273 : 2003, Chõçng 8
8.2.2 Chi tiÆt nâi gÜc
KÏch thõèc tÏnh b±ng mm
79,50
+1,5
1,9±1,5
A
B B
R
A
R6+2
o
28,50
-
1,5
R36,5o
- 1,5
HÖnh chiÆu c−nh
33,5 0
- 1,5
101,5 o
-1,5
R14,5±1,5
89 0
+ 1
φ 0
+ 1,5
R6,5 0
- 1,5
m´t c°t b-b
≥ 16
20,5 0
-
1,5
N 11 ÷ 20,5
N 11 ÷ 20,5
* ≥ 149
≥ 16
≥ 164,5
6,5 0
+1,5
×45o
1,5
R12,5
*
*
m´t c°t a-a
63,5 o
+ 1
20,5 0
-
1,5
R
63,50
+1,5
R6 2
o
R125 0
- 1,5
R51,0 0
+1,5
HÖnh chiÆu ½Ÿy
HÖnh chiÆu ½×nh
HÖnh 8.2 Chi tiÆt nâi gÜc phÏa trÅn
Chî thÏch:
(1) Chi tiÆt nâi gÜc phÏa trŸi m´t mît trõèc v¡ phÏa ph¨i m´t mît sau ½õìc trÖnh b¡y trÅn hÖnh vÁ. Nhùng chiÆc khŸc ½âi
xöng qua tµm tròc.
(2) ‡õéng khu¶t biÌu diÍn ½õéng bao khai triÌn hæp dòng cò nâi gÜc
(3) NÆu kÏch thõèc lõìn gÜc bÅn trong v¡ bÅn ngo¡i cða lå chi tiÆt nâi gÜc kháng ½õìc nÅu thÖ gÜc lõìn cða chîng ph¨i
l¶y b±ng 3 0
- 1,5 mm.
(4) Nhùng kÏch thõèc cÜ d¶u (N) thÖ chiËu d¡y cða chîng kháng ½õìc lèn hçn chiËu d¡y cŸc vïng kË liËn xung quanh
lå t−i m´t bÅn ho´c m´t mît.
(5) ‡õéng kÏnh chi tiÆt nâi gÜc cÜ kÏch thõèc nhÞ nh¶t l¡ 149 mm ½õìc ½Ÿnh d¶u (*) thÖ bŸn kÏnh lõìn gÜc biÌu thÙ b±ng
(**) (nÆu cÜ) kháng quŸ 5,5 mm. NÆu bŸn kÏnh gÜc lõìn lèn hçn qui ½Ùnh thÖ kÏch thõèc b±ng 149 mm ½Ÿnh d¶u (*)
ph¨i ½õìc hiÎu ch×nh t¯ng thÅm cho thÏch hìp.
36
tcvn 6273 : 2003, Chõçng 8
KÏch thõèc tÏnh b±ng mm
φ12,4 o
+
1,5
63,5 o
+
1,5
101,5 o
-
1,5
89 o
-
1,5
R6,5 o
-
1,5
hÖnh chiÆu b±ng
R14,5±1,5
B
A
B
R
R
A
101,5 o
-1,5
51 o
+1,5
79,5 o
+1,5
28,5 o
-1,5
≤ R12,5
79,5 o
+
1,5
*
*
R
51o
+
1,5
R
1,5
6,5 o
+
1,5
×45o
R6 o
+2
hÖnh chiÆu ½Ÿy
hÖnh chiÆu c−nh
N 11 ÷ 20,5
20,5 0
-
1,5
≥ 16
* 11 ÷ 20,5
≥ 164,5
≥ 16
* ≥ 149
20,5 0
-
1,5
m´t c°t A-A
m´t c°t b-b
Chî thÏch:
(1) Chi tiÆt nâi gÜc phÏa trŸi m´t mît trõèc v¡ phÏa ph¨i m´t mît sau ½õìc trÖnh b¡y trÅn hÖnh vÁ. Nhùng chiÆc khŸc ½âi
xöng qua tµm tròc.
HÖnh 8.3 Chi tiÆt nâi gÜc phÏa dõèi
(2) ‡õéng khu¶t biÌu diÍn ½õéng bao khai triÌn hæp dòng cò nâi gÜc
(3) NÆu kÏch thõèc lõìn gÜc bÅn trong v¡ bÅn ngo¡i cða lå chi tiÆt nâi gÜc kháng ½õìc nÅu thÖ gÜc lõìn cða chîng ph¨i
l¶y b±ng 3 0
- 1,5 mm.
(4) Nhùng kÏch thõèc cÜ d¶u (N) thÖ chiËu d¡y cða chîng kháng ½õìc lèn hçn chiËu d¡y cŸc vïng kË liËn xung quanh
lå t−i m´t bÅn ho´c m´t mît.
(5) ‡õéng kÏnh chi tiÆt nâi gÜc cÜ kÏch thõèc nhÞ nh¶t l¡ 149 mm ½õìc ½Ÿnh d¶u (*) thÖ bŸn kÏnh lõìn gÜc biÌu thÙ b±ng
(**) (nÆu cÜ) kháng quŸ 5,5 mm. NÆu bŸn kÏnh gÜc lõìn lèn hçn qui ½Ùnh thÖ kÏch thõèc b±ng 149 mm ½Ÿnh d¶u (*)
ph¨i ½õìc hiÎu ch×nh t¯ng thÅm cho thÏch hìp.
37
tcvn 6273 : 2003, Chõçng 8
8.2.3 Vïng phµn bâ t¨i tràng trong kÆt c¶u ½Ÿy cáng te nç
KÏch thõèc tÏnh b±ng mm
≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100
250
700
250
2000 2000
Cáng ten nç 1C v¡ 1CC
2000 2000
250
700
250
≥ 100
≥ 100
≥ 100
≥ 100
≥ 100
Cáng ten nç 1B v¡ 1BB
2000 2000
≥ 100
≥ 100
250
700
250
≥ 100
≥ 100
Cáng ten nç 1A v¡ 1AA kháng cÜ r³nh cä ngång
≥ 100
≥ 3156 2000
250
700
250
≥ 100
≥ 100
Cáng ten nç 1A v¡ 1AA cÜ r¬nh cä ngång
≥ 100
HÖnh 8.4 Vïng phµn bâ t¨i tràng
Chî thÏch:
(1) HÖnh vÁ n¡y biÌu diÍn cŸc ph·n tø ngang vïng giùa cáng te nç cÜ kho¨ng cŸch lèn hçn 1000 mm.
(2) Vïng phµn bâ t¨i tràng liÅn kÆt vèi ½Ÿy cáng te nç ½õìc bái m¡u ½en.
(3) Vïng phµn bâ t¨i tràng cða r¬nh cä ngång ½õìc g−ch ch¾o.
(4) Vïng phµn bâ t¨i tràng cða r¬nh cä ngång, cÜ thÌ ½õìc dïng cho mæt ho´c c¨ hai m´t.
38
tcvn 6273 : 2003, Chõçng 8
8.2.4 R¬nh cä ngång
Lt
M´t trõèc chi
tiÆt nâi gÜc
M´t trõèc r¬nh cä ngång
D
At
At
Bt
C
m´t c°t ngang r¬nh cä ngång
KÏ hiÎu KÏch thõèc v¡ dung sai (mm)
C 12,5 +
- 1,5
Bt 120 0
- 3
At 1029 0
+ 3
Lt ≥ 3150
D 6-
+1
2
HÖnh 8.5 R¬nh cä ngång
39
tcvn 6273 : 2003, Chõçng 8
8.2.5 ä ch−c nµng
C X
D
A
C
M´t c°t X - X
B X
KÏ hiÎu KÏch thõèc v¡ dung sai (mm)
Cáng te nç 1C v¡ 1CC Cáng te nç 1D
A 2050 ± 50 900 ± 50
B ≥ 355 ≥ 305
C ≥ 115 ≥ 102
D ≥ 20 ≥ 20
HÖnh 8.6 ä ch−c nµng
40
tcvn 6273 : 2003, Chõçng 8
8.2.6 KÏch thõèc vïng ch−c kÂp nµng
KÏch thõèc tÏnh b±ng mm
m´t c°t X-X
kiÌu 1
Ph·n n¡y cða th¡nh
kháng ½õìc lèn hçn 12 o
- 2
tÏnh t÷ m´t trong cða
th¡nh dàc
GÜc ph¨i nh³n
v¡ vuáng gÜc 6 o
- 2
θ
12 o
- 2
θ ≈ 35o
≥ 51
≥ 2400
M´t dõèi chi tiÆt nâi gÜc
NÆu bæ ch´n ½´t t−i m´t
mît ä nµng chîng ph¨i cÜ
½æ nghiÅng nhõ hÖnh vÁ
≥ 300
≥ 100
kiÌu 2
Ph·n n¡y cða th¡nh
kháng ½õìc lèn hçn 12 o
- 2
tÏnh t÷ m´t trong cða
th¡nh dàc
GÜc ph¨i nh³n
v¡ vuáng gÜc 6 o
- 2
θ
12 o
- 2
θ ≈ 35o
≥ 2400
M´t dõèi chi tiÆt nâi gÜc
NÆu bæ ch´n ½´t t−i m´t
mît ä nµng chîng ph¨i cÜ
½æ nghiÅng nhõ hÖnh vÁ
X
X
(DiÎn tÏch nµng)
2500
1D
(DiÎn tÏch nµng)
4876 ±6
≥ 600 X
X
1B, 1BB
1A, 1AA
≥ 100
≥ 51
≥ 80
≥ 300
Tµm nµng
Tµm nµng
HÖnh 8.7 Vïng ch−c kÂp nµng
41
tcvn 6273 : 2003, Chõçng 8
8.2.7 Bæ nâi nõèc l¡m mŸt
KÏch thõèc tÏnh b±ng mm
φ22,8
φ20,32
φ14,3
φ22,66
PT3/4
φ18,3
‡·u nâi (½´t phÏa cáng te nç)
ä nâi (½´t phÏa t¡u)
φ23
φ48,7
P.T.1
Ÿp su¶t Khi nâi Khi ng°t
MPa* kG/cm2
MPa* kG/cm2
Ÿp su¶t l¡m viÎc
Ÿp su¶t mê
10,5
63
105
630
2,8
6,3
28
63
Chî thÏch: * 1MPa = 1 MN/m2
≈ 10 kG/cm2
HÖnh 8.8 Bæ nâi nõèc l¡m mŸt - van v¡o
42
tcvn 6273 : 2003, Chõçng 8
KÏch thõèc tÏnh b±ng mm
Φ 36,2
P.T.1
Φ 40,5
Φ 37,8
47,23
ä nâi ( ½´t phÏa cáng te nç)
Φ 66,68
Φ 40,76
Φ 38,05
Ÿp su¶t l¡m viÎc 2,8 MPa (28 kG/cm2
)
Ÿp su¶t mê 6,3 MPa (28 kG/cm2
)
P.T.1
‡·u nâi (½´t phÏa t¡u)
HÖnh 8.9 Bæ nâi nõèc l¡m mŸt - van x¨
43
tcvn 6273 : 2003, Chõçng 8
8.2.8 Lå nhºn v¡ x¨ kháng khÏ
Dung sai vË ½õéng tµm
0±3
‡õéng chu¸n, m´t trõèc
chi tiÆt nâi gÜc ½îc phÏa
trõèc
560 o
+5
3÷4,8
2135 o
+5
φ350 o
+6
φ350 o
+6
≥ 550
≥ 550
‡õéng chu¸n, m´t dõèi chi
tiÆt nâi gÜc ½îc phÏa dõèi
Lå nhºn
kháng khÏ
Lå x¨
kháng khÏ
2591 o
- 5
Chî thÏch:
1 Vïng lå luµn chuyÌn kháng khÏ
(1) Ph·n nhá cÜ ½õéng kÏnh b±ng 550 mm ho´c hÖnh vuáng.
(2) BË m´t ph·n nhá ph¨i ph²ng, dung sai b±ng 0,25 mm v¡ ph¨i nh³n.
(3) M´t ph·n nhá song song vèi m´t trõèc chi tiÆt gÜc v¡ thòt v¡o so vèi m´t n¡y t÷ 3 ½Æn 4,8 mm.
(4) CŸc lå cÜ thÌ ½õìc ¾p b−c, nhõng kháng ph·n n¡o cða lå cÜ ½õéng kÏnh nhÞ hçn 350 mm.
2 ThiÆt bÙ ½Üng kÏn
(1) Cáng te nç ph¨i cÜ thiÆt bÙ ½Üng kÏn lå luµn chuyÌn kháng khÏ khi cáng te nç kháng nâi vèi nguãn cung c¶p
khÏ l−nh.
(2) ThiÆt bÙ ½Üng ph¨i cÜ kh¨ n¯ng kÏn khÏ.
HÖnh 8.10 Lå luµn chuyÌn kháng khÏ ê th¡nh mît cáng te nç ½²ng nhiÎt lo−i 1AA
44
tcvn 6273 : 2003, Chõçng 8
KÏch thõèc tÏnh b±ng mm
≥457
≥ 457
2438 o
- 5
0 ± 3
Lå x¨
kháng khÏ
2032 o
+5
‡õéng chu¸n, m´t trõèc
cða chi tiÆt nâi gÜc ½îc
phÏa trõèc
3÷4,8
φ254 o
+6
φ254 o
+6
Dung sai vË ½õéng tµm
‡õéng chu¸n, m´t dõèi chi
tiÆt nâi gÜc ½îc phÏa dõèi
Lå nhºn
kháng khÏ
457 o
+5
Chî thÏch:
1 Vïng lå luµn chuyÌn kháng khÏ
(1) Ph·n nhá cÜ ½õéng kÏnh b±ng 500 mm ho´c hÖnh vuáng.
(2) BË m´t ph·n nhá ph¨i b±ng ph²ng, dung sai b±ng 0,25 mm v¡ ph¨i nh³n.
(3) M´t ph·n nhá song song vèi m´t ph²ng m´t trõèc chi tiÆt gÜc v¡ thòt v¡o so vèi m´t n¡y t÷ 3 ½Æn 4,8 mm.
(4) CŸc lå cÜ thÌ ½õìc ¾p b−c, nhõng kháng ph·n n¡o cða lå cÜ ½õéng kÏnh nhÞ hçn 254 mm.
2 ThiÆt bÙ ½Üng kÏn lå
(1) Cáng te nç ph¨i cÜ thiÆt bÙ ½Üng kÏn lå luµn chuyÌn kháng khÏ khi cáng te nç kháng nâi vèi nguãn cung c¶p
khÏ l−nh.
(2) ThiÆt bÙ ½Üng kÏn ph¨i cÜ kh¨ n¯ng kÏn khÏ.
HÖnh 8.11 Lå luµn chuyÌn kháng khÏ ê th¡nh mît cáng te nç ½²ng nhiÎt lo−i 1CC
45
tcvn 6273 : 2003, Chõçng 8
KÏch thõèc tÏnh b±ng mm
2591 o
- 5
≥ 457
≥ 457
0 ± 3
Lå x¨
kháng khÏ
Lå nhºn
kháng khÏ
‡õéng chu¸n, m´t dõèi cða
chi tiÆt nâi gÜc ½îc phÏa dõèi
Dung sai vË ½õéng tµm
2032 o
+5
‡õéng chu¸n, m´t trõèc
cða chi tiÆt nâi gÜc ½îc
phÏa trõèc
3÷4,8
φ254 o
+6
φ254 o
+6
457 o
+5
Chî thÏch:
1 Vïng lå luµn chuyÌn kháng khÏ
(1) Ph·n nhá cÜ ½õéng kÏnh b±ng 457 mm ho´c hÖnh vuáng.
(2) BË m´t ph·n nhá ph¨i b±ng ph²ng, dung sai b±ng 0,25 mm v¡ ph¨i nh³n.
(3) M´t ph·n nhá song song vèi m´t ph²ng m´t trõèc chi tiÆt gÜc v¡ thòt v¡o so vèi m´t n¡y t÷ 3 ½Æn 4,8 mm.
(4) CŸc lå cÜ thÌ ½õìc ¾p b−c, nhõng kháng ph·n n¡o cða lå cÜ ½õéng kÏnh nhÞ hçn 254 mm.
2 ThiÆt bÙ ½Üng kÏn lå
(1) Cáng te nç ph¨i cÜ thiÆt bÙ ½Üng kÏn lå luµn chuyÌn kháng khÏ khi cáng te nç kháng nâi vèi nguãn cung c¶p
khÏ l−nh.
(2) ThiÆt bÙ ½Üng kÏn ph¨i cÜ kh¨ n¯ng kÏn khÏ.
HÖnh 8.12 Lå luµn chuyÌn kháng khÏ ê th¡nh mît cáng te nç ½²ng nhiÎt lo−i 1C
46
tcvn 6273 : 2003, Chõçng 8
8.2.9 ‡iÌm ½o nhiÎt ½æ kháng khÏ
KÏch thõèc tÏnh b±ng mm
+
+
tiÆt diÎn giùa
+ +
+
+ + +
+
HÖnh chiÆu c−nh
+
+
100
100
+
+
+
+
+
HÖnh chiÆu ½öng
+
+
100
+
+
HÖnh chiÆu n±m
+
+
‡iÌm ½o nhiÎt ½æ kháng khÏ bÅn ngo¡i
tiÆt diÎn giùa
o o o
100
o
o
o
HÖnh chiÆu n±m
o
o
o
o o
o
hÖnh chiÆu c−nh
100
o
o
o
100
o o o
o
o
o
HÖnh chiÆu ½öng
o
‡iÌm ½o nhiÎt ½æ kháng khÏ bÅn trong
HÖnh 8.13 ‡iÌm ½o nhiÎt ½æ kháng khÏ (bÅn trong v¡ bÅn ngo¡i)
47
tcvn 6273 : 2003, Chõçng 9
Chõçng 9 BiÌn chöng nhºn an to¡n
9.1 BiÌn chöng nhºn an to¡n
9.1.1 BiÌn chöng nhºn an to¡n
1 BiÌn chöng nhºn an to¡n cáng te nç ½õìc ‡¯ng kiÌm giŸm sŸt theo sú ðy quyËn cða ChÏnh phð ViÎt Nam ph¨i
½õìc g°n câ ½Ùnh v¡o cáng te nç v¡ ph¨i phï hìp vèi HÖnh 9.1.
2 BiÌn chöng nhºn an to¡n ½õìc g°n câ ½Ùnh v¡o cáng te nç theo ðy quyËn cða ChÏnh phð nhùng nõèc khŸc
tham gia Cáng õèc CSC ph¨i phï hìp vèi HÖnh 9.3.
chöng nhºn an to¡n CSC
cáng te nç ½õìc ‡¯ng kiÌm viÎt nam chöng nhºn ...................
Nçi chÆ t−o.......................................................................................................
Ng¡y chÆ t−o ....................................................................................................
Sâ phµn biÎt .....................................................................................................
Tràng lõìng sø dòng lèn nh¶t : ...................................................................kg ;
Tràng lõìng cho ph¾p xÆp chãng vèi 1,8R .................................................kg ;
T¨i tràng thø ½æ lÎch ...................................................................................kg ;
Ng¡y kiÌm tra b¨o dõëng ½·u tiÅn ..................................................................
D¶u
HÖnh 9.1 BiÌn chöng nhºn an to¡n
Chî thÏch:
(1) BiÌn chöng nhºn an to¡n ph¨i l¡m b±ng vºt liÎu chÙu løa, kháng bÙ mÝn v¡ cÜ d−ng hÖnh chù nhºt.
(2) BiÌn cÜ kÏch thõèc Ït nh¶t 100mm × 200mm.
(3) Nhùng t÷ "biÌn chöng nhºn an to¡n CSC" ph¨i cÜ chiËu cao Ït nh¶t b±ng 8 mm v¡ nhùng t÷ khŸc v¡ chù
sâ cÜ chiËu cao Ït nh¶t 5 mm.
(4) D¶u cða ‡¯ng kiÌm nhõ nÅu ê HÖnh 9.2 ph¨i ½õìc ½Üng lÅn bË m´t cða biÌn.
(5) Cáng te nç ½õìc thø ½æ bËn m´t mît ho´c m´t bÅn b±ng t¨i tràng thø khŸc so vèi t¨i tràng ½¬ qui ½Ùnh ê B¨ng
5.1 ph¨i ½õìc ch× d¹n thÅm b±ng nhùng t÷ "½æ bËn m´t mît" v¡ t¨i tràng thø m´t mît ho´c nhùng t÷ "½æ bËn m´t
bÅn" v¡ t¨i tràng thø m´t bÅn v¡o giùa dÝng "t¨i tràng thø ½æ lÎch" v¡ "ng¡y kiÌm tra b¨o dõëng ½·u tiÅn" tõçng
öng.
(6) ê ph·n dõèi dÝng chù "ng¡y kiÌm tra b¨o dõëng ½·u tiÅn" ph¨i ½Ì mæt kho¨ng trâng hìp lÏ ½Ì cÜ thÌ ghi ng¡y,
thŸng, n¯m cho nhùng l·n thúc hiÎn viÎc kiÌm tra v¡ b¨o qu¨n cáng te nç tiÆp theo.
48
tcvn 6273 : 2003, Chõçng 9
R
V
vr
HÖnh 9.2 D¶u cða ‡¯ng kiÌm ViÎt Nam
BiÌn chöng nhºn an to¡n CSC
cáng te nç ½õìc ‡¯ng kiÌm viÎt nam chöng nhºn
theo sú ðy quyËn cða [1] / [2] ....................................................
Nçi chÆ t−o ......................................................................................................
Ng¡y chÆ t−o ....................................................................................................
Sâ phµn biÎt......................................................................................................
Tràng lõìng sø dòng lèn nh¶t :....................................................................kg ;
Tràng lõìng cho ph¾p xÆp chãng vèi 1,8R .................................................kg ;
T¨i tràng thø ½æ lÎch ...................................................................................kg ;
Ng¡y kiÌm tra b¨o dõëng ½·u tiÅn...................................................................
D¶u
HÖnh 9.3 BiÌn chöng nhºn an to¡n
Chî thÏch:
(1) BiÌn x¾t duyÎt ph¨i l¡m b±ng vºt liÎu chÙu løa, kháng bÙ ¯n mÝn v¡ cÜ d−ng hÖnh chù nhºt.
(2) BiÌn cÜ kÏch thõèc Ït nh¶t 100mm × 200mm.
(3) Nhùng t÷ "chöng nhºn an to¡n CSC" ph¨i cÜ chiËu cao Ït nh¶t b±ng 8 mm v¡ nhùng t÷ khŸc v¡ chù sâ cÜ
chiËu cao Ït nh¶t 5 mm.
(4) T−i vÙ trÏ [1] ghi kÏ hiÎu phµn biÎt cða quâc gia ðy quyËn cho ‡¯ng kiÌm v¡ vÙ trÏ [2] ghi t¡i liÎu duyÎt v¡ ng¡y
duyÎt (thŸng, n¯m) ph¨i ½õìc nÅu rß r¡ng, riÅng biÎt.
(5) Cáng te nç ½õìc thø ½æ bËn m´t mît ho´c m´t bÅn b±ng t¨i tràng thø khŸc so vèi t¨i tràng ½¬ qui ½Ùnh ê B¨ng
5.1 ph¨i ½õìc ch× d¹n thÅm b±ng nhùng t÷ "½æ bËn m´t mît" v¡ t¨i tràng thø m´t mît ho´c nhùng t÷ "½æ bËn m´t
bÅn" v¡ t¨i tràng thø m´t bÅn v¡o giùa dÝng "t¨i tràng thø ½æ lÎch" v¡ "ng¡y kiÌm tra b¨o dõëng ½·u tiÅn" tõçng
öng.
(6) ê ph·n dõèi dÝng chù "ng¡y kiÌm tra b¨o dõëng ½·u tiÅn" ph¨i ½Ì mæt kho¨ng trâng hìp lÏ ½Ì cÜ thÌ ghi ng¡y,
thŸng, n¯m cho nhùng l·n thúc hiÎn viÎc kiÌm tra v¡ b¨o qu¨n cáng te nç tiÆp theo.
49
Hõèng d¹n Ÿp dòng TCVN 6273 : 2003
Hõèng d¹n Ÿp dòng tcvn 6273 : 2003
qui ph−m chÆ t−o v¡ chöng nhºn
cáng te nç vºn chuyÌn b±ng ½õéng biÌn
Chõçng 1 qui ½Ùnh chung
1.1 Qui ½Ùnh chung
1.1.1 Ph−m vi Ÿp dòng
Qui ph−m chÆ t−o v¡ chöng nhºn cáng te nç vºn chuyÌn b±ng ½õéng biÌn (sau ½µy gài t°t l¡ “Qui ph−m” phï
hìp vèi nhùng t¡i liÎu sau ½µy:
(1) CSC
(2) ISO/IS 668 - 1976 Cáng te nç vºn chuyÌn b±ng ½õéng biÌn - Phµn lo−i v¡ kÏch thõèc bÅn ngo¡i;
(3) ISO/IS 1161 - 1976 Chi tiÆt nâi gÜc cða cáng te nç vºn chuyÌn b±ng ½õéng biÌn lo−i 1 - ‡´c tÏnh kØ thuºt;
(4) ISO/IS 1496/I - 1976 - Ph·n I: Cáng te nç chê h¡ng khá;
(5) ISO/IS 1496/II - 1997 Cáng te nç vºn chuyÌn b±ng ½õéng biÌn lo−i 1 - ‡´c tÏnh kØ thuºt v¡ thø - Ph·n II:
Cáng te nç ½²ng nhiÎt;
(6) ISO/IS 1496/III - 1974 Cáng te nç vºn chuyÌn b±ng ½õéng biÌn lo−i 1 - ‡´c tÏnh kØ thuºt v¡ thø - Ph·n III:
Cáng te nç chê h¡ng lÞng v¡ khÏ;
(7) ISO/IS 1894 - 1975 Cáng dòng chÏnh cða cáng te nç vºn chuyÌn b±ng ½õéng biÌn lo−i 1 - KÏch thõèc tâi
thiÌu bÅn trong.
1.1.5 KiÌm tra
“Trõéng hìp cò thÌ” nhõ nÅu ê 1.1.5-4 cða Qui ph−m l¡ trõéng hìp viÎc trang bÙ mèi, thay mèi, thŸo réi ho´c
thay ½äi hÎ thâng t¨i tràng cða cáng te nç l¡m nÜ kháng thÞa m¬n b¶t kÖ ½iËu n¡o dõèi ½µy:
(1) CÝn biÌn chöng nhºn an to¡n.
(2) B¨o dõëng ½îng kÖ h−n.
(3) Kháng cÜ hao mÝn, vÆt nöt, biÆn d−ng quŸ gièi h−n v¡ hiÎn tõìng kháng bÖnh thõéng khŸc.
1.1.10 TrÖnh ½çn xin kiÌm tra
‡çn ½Ë nghÙ nÅu ê M¹u 1, M¹u 2, M¹u 3, M¹u 4, M¹u 5 v¡ M¹u 6.
5
Hõèng d¹n Ÿp dòng TCVN 6273 : 2003, Chõçng 1
M¹u 1
‡çn ½Ë nghÙ x¾t duyÎt kiÌu thiÆt kÆ cáng te nç vºn chuyÌn b±ng ½õéng biÌn
, ng¡y thŸng n¯m
KÏnh göi: ‡¯ng kiÌm ViÎt Nam
Ngõéi ½Ë nghÙ:
‡Ùa ch×:
Chîng tái ½Ë nghÙ x¾t duyÎt kiÌu thiÆt kÆ cáng te nç vºn chuyÌn b±ng ½õéng biÌn theo Qui ph−m chÆ t−o v¡
chöng nhºn cáng te nç vºn chuyÌn b±ng ½õéng biÌn nhõ nÅu ê dõèi ½µy:
TÅn v¡ ½Ùa ch× nçi chÆ t−o
Lo−i cáng te nç
Tràng lõìng sø dòng lèn nh¶t v¡ tràng lõìng bÖ
Vºt liÎu
Ng¡y v¡ nçi kiÌm tra
Hã sç k¿m theo, v.v...
6
Hõèng d¹n Ÿp dòng TCVN 6273 : 2003, Chõçng 1
M¹u 2
‡çn ½Ë nghÙ x¾t duyÎt qui trÖnh chÆ t−o cáng te nç vºn chuyÌn b±ng ½õéng biÌn
, ng¡y thŸng n¯m
KÏnh göi: ‡¯ng kiÌm ViÎt Nam
Ngõéi ½Ë nghÙ:
‡Ùa ch×:
Chîng tái ½Ë nghÙ x¾t duyÎt qui trÖnh chÆ t−o cáng te nç vºn chuyÌn b±ng ½õéng biÌn theo Qui ph−m chÆ t−o v¡
chöng nhºn cáng te nç vºn chuyÌn b±ng ½õéng biÌn nhõ nÅu ê dõèi ½µy:
TÅn v¡ ½Ùa ch× nçi chÆ t−o
‡´c tÏnh kØ thuºt cða cáng te nç dú ½Ùnh chÆ t−o
Tràng lõìng sø dòng lèn nh¶t v¡ tràng lõìng bÖ
Ng¡y v¡ nçi kiÌm tra
Hã sç k¿m theo, v.v...
7
Hõèng d¹n Ÿp dòng TCVN 6273 : 2003, Chõçng 1
M¹u 3
‡çn ½Ë nghÙ thø v¡ kiÌm tra cáng te nç vºn chuyÌn b±ng ½õéng biÌn
trong quŸ trÖnh chÆ t−o
, ng¡y thŸng n¯m
KÏnh göi: ‡¯ng kiÌm ViÎt Nam
Ngõéi ½Ë nghÙ:
‡Ùa ch×:
Chîng tái ½Ë nghÙ thø v¡ kiÌm tra cáng te nç vºn chuyÌn b±ng ½õéng biÌn trong quŸ trÖnh chÆ t−o theo Qui
ph−m chÆ t−o v¡ chöng nhºn cáng te nç vºn chuyÌn b±ng ½õéng biÌn nhõ nÅu ê dõèi ½µy:
TÅn v¡ ½Ùa ch× nçi chÆ t−o (1)
Lo−i cáng te nç (2) Sâ duyÎt cða kiËu thiÆt kÆ:
Sâ duyÎt cða qui trÖnh chÆ t−o:
Ng¡y v¡ sâ lõìng chÆ t−o (3) T÷: ‡Æn:
Sâ lõìng: chiÆc
TÅn v¡ ½Ùa ch× cða chð cáng te nç (4)
Lo−i biÌn chöng nhºn an to¡n (5) TÅn hìp ½ãng:
Lo−i cáng te nç (tÅn t¡u) (6)
Ng¡y v¡ nçi kiÌm tra (7)
Ghi chî: ê (5) ghi (KiÌu - J) ho´c (KiÌu - F) theo Chõçng 9 Qui ph−m.
- Trõéng hìp (KiÌu - J) ghi tháng tin ê cæt 6.
- Trõéng hìp (KiÌu - F) ghi “TÅn hìp ½ãng”
Hã sç k¿m theo, v.v...
8
Hõèng d¹n Ÿp dòng TCVN 6273 : 2003, Chõçng 1
M¹u 4
‡çn ½Ë nghÙ x¾t duyÎt kiÌu thiÆt kÆ thiÆt bÙ l¡m l−nh
cáng te nç vºn chuyÌn b±ng ½õéng biÌn
, ng¡y thŸng n¯m
KÏnh göi: ‡¯ng kiÌm ViÎt Nam
Ngõéi ½Ë nghÙ:
‡Ùa ch×:
Chîng tái ½Ë nghÙ x¾t duyÎt kiÌu thiÆt kÆ thiÆt bÙ l¡m l−nh cáng te nç vºn chuyÌn b±ng ½õéng biÌn theo Qui
ph−m chÆ t−o v¡ chöng nhºn cáng te nç vºn chuyÌn b±ng ½õéng biÌn nhõ nÅu ê dõèi ½µy:
TÅn v¡ ½Ùa ch× nçi chÆ t−o
Lo−i thiÆt bÙ l¡m l−nh
‡´c tÏnh kØ thuºt Cáng ch¶t l¡m l−nh:
KiÌu mŸy n¾n khÏ:
Cáng su¶t cða ½æng cç lai:
Cáng su¶t l¡m l−nh: kcal/h ê:
nhiÎt ½æ l¡m viÎc tâi thiÌu: 0
C
nhiÎt ½æ mái trõéng tâi thiÌu: 0
C
Ng¡y v¡ nçi kiÌm tra
Hã sç k¿m theo, v.v...
9
Hõèng d¹n Ÿp dòng TCVN 6273 : 2003, Chõçng 1
M¹u 5
‡çn ½Ë nghÙ x¾t duyÎt qui trÖnh chÆ t−o thiÆt bÙ l¡m l−nh
cáng te nç vºn chuyÌn b±ng ½õéng biÌn
, ng¡y thŸng n¯m
KÏnh göi: ‡¯ng kiÌm ViÎt Nam
Ngõéi ½Ë nghÙ:
‡Ùa ch×:
Chîng tái ½Ë nghÙ x¾t duyÎt qui trÖnh chÆ t−o thiÆt bÙ l¡m l−nh cáng te nç vºn chuyÌn b±ng ½õéng biÌn theo Qui
ph−m chÆ t−o v¡ chöng nhºn cáng te nç vºn chuyÌn b±ng ½õéng biÌn nhõ nÅu ê dõèi ½µy:
TÅn v¡ ½Ùa ch× nçi chÆ t−o
‡´c tÏnh kØ thuºt cða thiÆt
bÙ chÆ t−o
Ng¡y v¡ nçi kiÌm tra
Hã sç k¿m theo, v.v...
10
Hõèng d¹n Ÿp dòng TCVN 6273 : 2003, Chõçng 1
M¹u 6
‡çn ½Ë nghÙ thø v¡ kiÌm tra thiÆt bÙ l¡m l−nh
cáng te nç vºn chuyÌn b±ng ½õéng biÌn
, ng¡y thŸng n¯m
KÏnh göi: ‡¯ng kiÌm ViÎt Nam
Ngõéi ½Ë nghÙ:
‡Ùa ch×:
Chîng tái ½Ë nghÙ thø v¡ kiÌm tra thiÆt bÙ l¡m l−nh cáng te nç vºn chuyÌn b±ng ½õéng biÌn theo Qui ph−m chÆ
t−o v¡ chöng nhºn cáng te nç vºn chuyÌn b±ng ½õéng biÌn nhõ nÅu ê dõèi ½µy:
TÅn v¡ ½Ùa ch× nçi chÆ t−o
KiÌu thiÆt bÙ KiÌu:
Sâ duyÎt cða kiÌu thiÆt kÆ:
Sâ duyÎt cða qui trÖnh chÆ t−o:
Ng¡y v¡ sâ lõìng chÆ t−o T÷ ‡Æn
... chiÆc
TÅn v¡ ½Ùa ch× cða chð thiÆt
bÙ
Ng¡y v¡ nçi kiÌm tra
Hã sç k¿m theo, v.v...
11
Hõèng d¹n Ÿp dòng TCVN 6273 : 2003, Chõçng 2
Chõçng 2 x¾t duyÎt thiÆt kÆ
2.1 Qui ½Ùnh chung
2.1.1 Qui ½Ùnh chung
Trong trõéng hìp mæt ph·n cða thiÆt kÆ thay ½äi theo 2.1.2 cða Qui ph−m, ph¨i trÖnh b¨n vÁ ½õìc søa, v.v...
cho ‡¯ng kiÌm v¡ theo qui ½Ùnh, ph¨i tiÆn h¡nh viÎc thø nhõ qui ½Ùnh ê B¨ng 2.1 ho´c 2.2 ½âi vèi cŸc th¡nh
ph·n kÆt c¶u cða kiÌu thiÆt kÆ thay ½äi.
12
Hõèng d¹n Ÿp dòng TCVN 6273 : 2003, Chõçng 2
B¨ng 2.1 CŸc h−ng mòc thø cða thiÆt kÆ thay ½äi (Cáng te nç chê h¡ng khá)
H−ng mòc thø
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Th¡nh ph·n kÆt c¶u 1
F R
11 12 13 14
Khung M´t mît
Chi tiÆt nâi gÜc trÅn O O O O
Chi tiÆt nâi gÜc dõèi O O O
Trò gÜc O O O
D·m trÅn O
D·m ½Ÿy O
M´t mît trõèc
Trò trõèc O
T¶m mît O
Cøa mît
Thµn cøa O
Thanh khÜa O O
B¨n lË cøa O
Thanh ½ë cøa O
M´t bÅn
Trò bÅn O
T¶m bÅn O O
D·m trÅn O O O
D·m ½Ÿy O O O O
S¡n
GiŸ ½ë s¡n O
T¶m s¡n O
R¬nh cä ngång O
ä ch−c O O O
NÜc
Mñi s¡n O
T¶m s¡n O
Chî thÏch:
Sâ cða cŸc h−ng mòc thø nhõ sau:
1: Nµng b±ng chi tiÆt nâi gÜc phÏa trÅn.
2: Nµng b±ng chi tiÆt nâi gÜc phÏa dõèi.
3: Thø ä ch−c nµng.
4: Thø xÆp chãng.
5: Thø m´t nÜc.
6: Thø m´t s¡n.
7: Thø lÎch ngang.
8: Thø lÎch dàc.
9: K¾o dàc.
10: Thø m´t mît (F: Trõèc, R: Sau).
11: Thø m´t bÅn.
12: Thø lúc quŸn tÏnh theo chiËu dàc.
13: Thø lúc quŸn tÏnh theo chiËu ngang.
14: Thø Ÿp lúc.
13
Hõèng d¹n Ÿp dòng TCVN 6273 : 2003, Chõçng 2
B¨ng 2.2 CŸc h−ng mòc thø cða thiÆt kÆ thay ½äi (Cáng te nç chê h¡ng lÞng)
H−ng mòc thø
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Th¡nh ph·n kÆt c¶u 1
F R
11 12 13 14
Khung M´t mît
Chi tiÆt nâi gÜc trÅn O O O O
Chi tiÆt nâi gÜc dõèi O O O
Trò gÜc O O O
D·m trÅn O
D·m ½Ÿy O
M´t bÅn
Trò bÅn O
T¶m bÅn
D·m trÅn O O (2)
D·m ½Ÿy O O (1) (2) (1)
S¡n
GiŸ ½ë s¡n (2) (2) (2)
T¶m s¡n
R¬nh cä ngång (2)
ä ch−c O
NÜc
Mñi s¡n (2) (2)
T¶m s¡n
Th¡nh ph·n khŸc
MŸi che O O
BÖnh chöa (2) (2) (2) O O
Thanh gi±ng mît O (3) (3)
Thanh gi±ng bÅn O O O
M´t ½Æ O O O
Chî thÏch:
1. CŸc h−ng mòc thø t÷ 1½Æn 14 nhõ nÅu ê Chî thÏch cða B¨ng 2.1.
2. (1) ch× Ÿp dòng cho cáng te nç chê h¡ng lÞng cÜ k¾t l¡m t÷ khung hÖnh chù nhºt v¡ ch× ½õìc ½ë bêi d·m ½Ÿy, m´t ½Æ,
v.v...
3. (2) ch× Ÿp dòng cho cáng te nç chê h¡ng lÞng cÜ k¾t ½õìc ½ë bêi khung liÅn kÆt vèi bË m´t k¾t.
4. (3) kháng Ÿp dòng nÆu k¾t ê phÏa ngo¡i thanh gi¯ng mît.
14

Recommandé

Nb 02 luu y khi kiem traNb 02 luu y khi kiem tra
Nb 02 luu y khi kiem traHieu Dang
16 vues114 diapositives
Pluc1 d~1Pluc1 d~1
Pluc1 d~1Ttx Love
235 vues7 diapositives
Qt chungQt chung
Qt chungTtx Love
191 vues93 diapositives
Phan2Phan2
Phan2Ttx Love
212 vues17 diapositives
Phan3Phan3
Phan3Ttx Love
218 vues12 diapositives
Phan1Phan1
Phan1Ttx Love
258 vues6 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Qtct1Qtct1
Qtct1Ttx Love
199 vues28 diapositives
Pluc2 d~1Pluc2 d~1
Pluc2 d~1Ttx Love
258 vues14 diapositives
Pluc4 cauPluc4 cau
Pluc4 cauTtx Love
274 vues13 diapositives
Qtct3Qtct3
Qtct3Ttx Love
190 vues17 diapositives

Tendances(19)

Qtct1Qtct1
Qtct1
Ttx Love199 vues
Pluc2 d~1Pluc2 d~1
Pluc2 d~1
Ttx Love258 vues
Pluc4 cauPluc4 cau
Pluc4 cau
Ttx Love274 vues
Qtct3Qtct3
Qtct3
Ttx Love190 vues
Podatkovij kodeksPodatkovij kodeks
Podatkovij kodeks
presscvua168 vues
GIAM DINH DONG MOI TAU BIENGIAM DINH DONG MOI TAU BIEN
GIAM DINH DONG MOI TAU BIEN
PandI Correspondents/ Adjusting/ Investigation/ Surveying/ Tallying/ Supervision573 vues
Nb 01 qui dinh chungNb 01 qui dinh chung
Nb 01 qui dinh chung
Hieu Dang16 vues
Vi sinh moi truongVi sinh moi truong
Vi sinh moi truong
Dangcong Dung227 vues
May cat 6 k vMay cat 6 k v
May cat 6 k v
Hoàng Thế Hùng305 vues
sieuamchandoan-benhlyruotthuasieuamchandoan-benhlyruotthua
sieuamchandoan-benhlyruotthua
Phan Cong Binh93 vues
Gt quan ly_nguon_nuocGt quan ly_nguon_nuoc
Gt quan ly_nguon_nuoc
Hung Pham Thai299 vues
HO RA MÁUHO RA MÁU
HO RA MÁU
SoM419 vues
Chan thuong cot song va tuy songChan thuong cot song va tuy song
Chan thuong cot song va tuy song
Ngô Định1.3K vues

Similaire à 290970 tcvn6273 2003

Tcvn 6171 2005Tcvn 6171 2005
Tcvn 6171 2005Sơn Nguyễn
1.3K vues22 diapositives
Ndt moi han tcvn5113 1990Ndt moi han tcvn5113 1990
Ndt moi han tcvn5113 1990Hungndt
78 vues11 diapositives
TCVN 5699-1/2014TCVN 5699-1/2014
TCVN 5699-1/2014Pham Hoang
154 vues132 diapositives

Similaire à 290970 tcvn6273 2003(20)

290970 tcvn6273 2003

 • 1. tiÅu chu¸n viÎt nam tcvn 6273 : 2003 qui ph−m chÆ t−o v¡ chöng nhºn cáng te nç vºn chuyÌn b±ng ½õéng biÌn Rules for Construction and Certification of Freight Containers Chõçng 1 qui ½Ùnh chung 1.1 Qui ½Ùnh chung 1.1.1 Ph−m vi Ÿp dòng 1 Qui ph−m n¡y Ÿp dòng cho viÎc thø v¡ kiÌm tra cáng te nç vºn chuyÌn b±ng ½õéng biÌn. 2 Ngo¡i cŸc yÅu c·u cða Qui ph−m n¡y, theo yÅu c·u cða ngõéi sø dòng, cŸc cáng te nç cÝn ph¨i Ÿp dòng cŸc Cáng õèc v¡ cŸc TiÅu chu¸n quâc tÆ khŸc liÅn quan ½Æn cáng te nç vºn chuyÌn b±ng ½õéng biÌn. 1.1.2 ‡iËu kho¨n tõçng ½õçng 1 Nhùng cáng te nç cÜ biÌn chöng nhºn an to¡n cÝn hiÎu lúc nÆu ½õìc ‡¯ng kiÌm xem x¾t v¡ ch¶p nhºn thÖ cÜ thÌ ½õìc cáng nhºn phï hìp vèi Qui ph−m n¡y. 2 Nhùng cáng te nç cÜ kiÌu thiÆt kÆ khŸc so vèi cŸc yÅu c·u cða Qui ph−m n¡y ph¨i thÞa m¬n cŸc qui ½Ùnh riÅng cða ‡¯ng kiÌm. 1.1.3 Lõu û khi Ÿp dòng 1 Ngo¡i nhùng qui ½Ùnh trong Qui ph−m n¡y, cáng te nç cÝn ph¨i Ÿp dòng cŸc yÅu c·u riÅng cða ChÏnh quyËn h¡nh chÏnh nõèc khai thŸc cáng te nç. 2 Cáng te nç h¡ng lÞng (d−ng xit¾c) chê h¡ng nguy hiÌm cÝn ph¨i thÞa m¬n cŸc bæ luºt v¡ qui ½Ùnh tõçng öng. 1.1.4 ‡Ùnh nghØa Tr÷ khi cÜ nhùng qui ½Ùnh khŸc, nhùng thuºt ngù dïng trong Qui ph−m n¡y ½õìc ½Ùnh nghØa nhõ sau: (1) Tràng lõìng bÖ (T) l¡ tràng lõìng cða cáng te nç kháng cÜ h¡ng; (2) Tràng lõìng sø dòng lèn nh¶t (R) l¡ täng tràng lõìng cho ph¾p lèn nh¶t cða cáng te nç v¡ h¡ng hÜa trong ½Ü; (3) Tràng lõìng cÜ Ïch lèn nh¶t (P) l¡ hiÎu sâ giùa tràng lõìng sø dòng lèn nh¶t v¡ tràng lõìng bÖ; (4) ChiËu cao, chiËu ræng v¡ chiËu d¡i l¡ nhùng kÏch thõèc bÅn ngo¡i lèn nh¶t ½o theo t÷ng phõçng th²ng ½öng, ngang v¡ dàc theo cáng te nç; (5) KÏch thõèc bÅn ngo¡i lèn nh¶t l¡ kÏch thõèc bÅn ngo¡i lèn nh¶t cða cáng te nç kÌ c¨ nhùng chi tiÆt câ ½Ùnh v¡ ½õìc kû hiÎu b±ng H, W v¡ L; (6) KÏch thõèc bÅn trong l¡ kÏch thõèc bÅn trong nhÞ nh¶t cða cáng te nç, kÌ c¨ nhùng chi tiÆt câ ½Ùnh tr÷ chi tiÆt ph·n ½×nh n°p; (7) Cáng te nç chÆ t−o h¡ng lo−t l¡ nhùng cáng te nç ½õìc chÆ t−o theo cïng mæt kiÌu thiÆt kÆ ½¬ ½õìcduyÎt; (8) Cáng te nç m¹u l¡ mæt cáng te nç dïng l¡m m¹u cho cŸc cáng te nç ½õìc s¨n xu¶t h¡ng lo−t theo mæt kiÌu kÆt c¶u ½¬ ½õìc duyÎt; (9) Chi tiÆt nâi gÜc l¡ chi tiÆt ½õìc h¡n v¡o gÜc trÅn, gÜc dõèi cða cáng te nç, cÜ cŸc lå kho¾t t−i cŸc m´t ½Ì xÆp, ½ë châng v¡ câ ½Ùnh cáng te nç. 5
 • 2. tcvn 6273 : 2003, Chõçng 1 (10) TiÅu chu¸n ISO l¡ TiÅu chu¸n Quâc tÆ ½âi vèi cáng te nç ½õìc ™y ban Kþ thuºt TC104 cða Tä chöc TiÅu chu¸n Quâc tÆ tháng qua. (11) CSC l¡ Cáng õèc Quâc tÆ vË an to¡n cáng te nç. 1.1.5 KiÌm tra 1 ViÎc kiÌm tra trong khi chÆ t−o cáng te nç ph¨i ½õìc thúc hiÎn phï hìp vèi nhùng yÅu c·u trong Chõçng 4. 2 ViÎc b¨o qu¨n v¡ kiÌm tra cáng te nç sau khi chÆ t−o ph¨i ½õìc thúc hiÎn phï hìp vèi cŸc yÅu c·u cða CSC. 3 Nhùng cáng te nç kháng ½õìc kiÌm tra trong khi chÆ t−o theo CSC ho´c nhùng cáng te nç cÜ b¶t kü thay ½äi n¡o, v.v... ph¨i ½õìc kiÌm tra phï hìp vèi nhùng yÅu c·u cða ‡¯ng kiÌm. 4 Trong t÷ng trõéng hìp cò thÌ, ‡¯ng kiÌm cÜ thÌ yÅu c·u cáng te nç ph¨i ½õìc kiÌm tra thÅm. 1.1.6 C¶p Gi¶y chöng nhºn 1 Sau khi ‡¯ng kiÌm viÅn tiÆn h¡nh thø v¡ kiÌm tra thÞa m¬n, måi mæt cáng te nç nÅu ê (1) v¡ (2) dõèi ½µy sÁ ½õìc ‡¯ng kiÌm c¶p Gi¶y chöng nhºn. (1) Cáng te nç chÆ t−o h¡ng lo−t cÜ sú giŸm sŸt cða ‡¯ng kiÌm viÅn; (2) CŸc cáng te nç khŸc. 2 Theo yÅu c·u cða chð cáng te nç, nhùng cáng te nç ½ang khai thŸc sÁ ½õìc kiÌm tra v¡ nÆu thÞa m¬n chîng sÁ ½õìc c¶p Gi¶y chöng nhºn tõçng öng. NÆu cŸc cáng te nç n¡y ½¬ cÜ Gi¶y chöng nhºn nÅu trÅn thÖ ch× c·n xŸc nhºn sú phï hìp v¡o cŸc Gi¶y chöng nhºn ½Ü. 1.1.7 BiÌn chöng nhºn an to¡n 1 Nhùng cáng te nç ½¬ ½õìc kiÌm tra phï hìp vèi cŸc yÅu c·u nÅu t−i 1.1.5-1 ho´c 1.1.5-3 v¡ kÆt qu¨ thÞa m¬n, chîng sÁ ½õìc g°n mæt biÌn chöng nhºn an to¡n qui ½Ùnh ê Chõçng 9. 2 Nhùng cáng te nç ½õìc kiÌm tra phï hìp vèi 1.1.5-1 ho´c 1.1.5-3, ‡¯ng kiÌm sÁ qui ½Ùnh tràng lõìng sø dòng lèn nh¶t, t¨i tràng cho ph¾p xÆp chãng, t¨i tràng thø ½æ lÎch v¡ trÙ sâ ½æ bËn m´t mît v¡/ho´c m´t bÅn khi t¨i tràng thø ½âi vèi m´t mît v¡/ho´c m´t bÅn khŸc so vèi t¨i tràng thø qui ½Ùnh nÅu t−i B¨ng 5.1. CŸc trÙ sâ t¨i tràng thø n¡y ph¨i ½õìc nÅu rß trong biÌn chöng nhºn an to¡n nÅu t−i -1. 1.1.8 X¾t duyÎt kiÌu thiÆt kÆ 1 ‡¯ng kiÌm sÁ x¾t duyÎt kiÌu v¡ c¶p Gi¶y chöng nhºn x¾t duyÎt kiÌu thiÆt kÆ cho nhùng cáng te nç phï hìp cŸc yÅu c·u cða Chõçng 2. 2 ‡¯ng kiÌm sÁ thu hãi Gi¶y chöng nhºn x¾t duyÎt kiÌu thiÆt kÆ khi th¶y kiÌu thiÆt kÆ ½¬ duyÎt kháng cÝn phï hìp so vèi cŸc bä sung søa ½äi cða Qui ph−m n¡y. 1.1.9 X¾t duyÎt qui trÖnh chÆ t−o 1 ‡¯ng kiÌm sÁ kiÌm tra nh¡ mŸy v¡ qui trÖnh chÆ t−o t−i nh¡ mŸy theo nhùng yÅu c·u qui ½Ùnh ê Chõçng 3, phÅ chu¸n khi th¶y r±ng chîng thÞa m¬n, v¡ sÁ c¶p Gi¶y chöng nhºn x¾t duyÎt qui trÖnh chÆ t−o cáng te nç ½õìc s¨n xu¶t t−i nh¡ mŸy. 2 ‡¯ng kiÌm sÁ thu hãi Gi¶y chöng nhºn x¾t duyÎt qui trÖnh chÆ t−o khi th¶y r±ng cÜ nhùng ph·n trong qui trÖnh chÆ t−o kháng cÝn phï hìp vèi nhùng yÅu c·u trong 3.1.1-1. 1.1.10 TrÖnh ½çn xin kiÌm tra NÆu muân ½õìc ‡¯ng kiÌm kiÌm tra cáng te nç theo Qui ph−m n¡y, ngõéi yÅu c·u (sau ½µy gài l¡ “Chð cáng te nç”) ph¨i trÖnh ‡¯ng kiÌm ½çn xin kiÌm tra cáng te nç. 6
 • 3. tcvn 6273 : 2003, Chõçng 1 1.1.11 Chu¸n bÙ cho kiÌm tra v¡ trì giîp kiÌm tra 1 Chð cáng te nç ph¨i thúc hiÎn cŸc cáng tŸc chu¸n bÙ theo yÅu c·u cða kiÌm tra cñng nhõ nhùng yÅu c·u m¡ ‡¯ng kiÌm viÅn cho l¡ c·n thiÆt phï hìp vèi Qui ph−m. Cáng tŸc chu¸n bÙ nh±m ½¨m b¨o mæt lâi v¡o an to¡n v¡ dÍ d¡ng, cŸc thiÆt bÙ v¡ hã sç c·n thiÆt ½Ì tiÆn h¡nh viÎc kiÌm tra. CŸc thiÆt bÙ ½Ì tiÆn h¡nh kiÌm tra, ½o ½−c v¡ thø nghiÎm m¡ ‡¯ng kiÌm viÅn c·n ½Ì tiÆn h¡nh viÎc phµn c¶p ph¨i ½õìc chàn lúa v¡ kiÌm chu¸n riÅng biÎt theo tiÅu chu¸n m¡ ‡¯ng kiÌm cho l¡ thÏch hìp. Tuy nhiÅn, ‡¯ng kiÌm viÅn cÜ thÌ ch¶p nhºn nhùng thiÆt bÙ ½o ½−c ½çn gi¨n nhõ thõèc, thõèc dµy, dòng cò ½o kiÌm tra kÏch thõèc mâi h¡n, tr°c vi kÆ m¡ kháng c·n sú lúa chàn riÅng lÀ hay sú xŸc nhºn vË kiÌm chu¸n vèi ½iËu kiÎn nhùng thiÆt bÙ ½Ü cÜ thiÆt kÆ tháng dòng ½−t tiÅu chu¸n v¡ ½õìc ½âi chiÆu ½Ùnh kü vèi cŸc thiÆt bÙ hay dòng cò thø nghiÎm tõçng tú. 2 Chð cáng te nç ph¨i bâ trÏ mæt nhµn viÅn biÆt rß vË cŸc qui trÖnh kiÌm tra trong cáng tŸc chu¸n bÙ ½Ì trì giîp ‡¯ng kiÌm viÅn trong suât quŸ trÖnh kiÌm tra. 3 Cáng viÎc kiÌm tra cÜ thÌ bÙ ho¬n l−i nÆu chõa cÜ sú chu¸n bÙ c·n thiÆt hay chð cáng te nç ho´c nhµn viÅn nhõ yÅu c·u ê mòc -2 kháng cÜ m´t khi tiÆn h¡nh kiÌm tra ho´c ‡¯ng kiÌm viÅn th¶y chõa cÜ sú ½¨m b¨o an to¡n cho viÎc tiÆn h¡nh kiÌm tra. 7
 • 4. TCVN 6273 : 2003, Chõçng 2 Chõçng 2 x¾t duyÎt thiÆt kÆ 2.1 Qui ½Ùnh chung 2.1.1 Qui ½Ùnh chung 1 Måi mæt kiÌu cáng te nç ½õìc ½Ë nghÙ x¾t duyÎt thiÆt kÆ ph¨i phï hìp vèi nhùng yÅu c·u tõçng öng trong Chõçng 5, 6 v¡ 7 liÅn quan ½Æn kÆt c¶u, kÏch thõèc, vºt liÎu, v.v... v¡ mæt cáng te nç m¹u ph¨i ½õìc thø v¡ kiÌm tra nhõ qui ½Ùnh ê Chõçng 5 ½Æn Chõçng 7. Tuy nhiÅn trong trõéng hìp cáng te nç ½Ü cÜ Gi¶y chîng nhºn x¾t duyÎt kiÌu thiÆt kÆ phï hìp vèi cŸc yÅu c·u cða Cáng õèc Quâc tÆ vË an to¡n cáng te nç, ‡¯ng kiÌm sÁ xem x¾t hã sç cò thÌ v¡ miÍn gi¨m mæt ph·n n¡o ½Ü cða viÎc thø v¡ kiÌm tra theo yÅu c·u. 2 ‡âi vèi cáng te nç ½õìc chÆ t−o theo tiÅu chu¸n khŸc, viÎc thø v¡ kiÌm tra ph¨i phï hìp vèi nhùng yÅu c·u cða ‡¯ng kiÌm. NÆu ½õìc ch¶p nhºn, nhùng ½iËu kiÎn ½´c biÎt sÁ ½õìc ghi v¡o Gi¶y chöng nhºn x¾t duyÎt kiÌu thiÆt kÆ cho cáng te nç ¶y. 3 ‡¯ng kiÌm cÜ thÌ yÅu c·u thø v¡ kiÌm tra bä sung ngo¡i nhùng ½iËu qui ½Ùnh trong Qui ph−m n¡y ho´c søa ½äi l−i thiÆt kÆ tïy thuæc t÷ng ho¡n c¨nh cò thÌ. 2.1.2 KiÌu cáng te nç Mæt kiÌu cáng te nç l¡ nhùng cáng te nç ½õìc chÆ t−o theo cïng mæt thiÆt kÆ cç b¨n v¡ cŸc ½´c ½iÌm kþ thuºt. Tuy nhiÅn, ‡¯ng kiÌm v¹n cÜ thÌ coi nhùng cáng te nç cÜ nhùng thay ½äi nhÞ so vèi cáng te nç m¹u vË bâ trÏ kÆt c¶u ho´c khŸc nhau vË cŸc chi tiÆt l°p rŸp kháng gµy ¨nh hõêng lèn ½Æn sú ho−t ½æng l¡ cïng kiÌu vèi cáng te nç ½¬ duyÎt. 2.1.3 B¨n vÁ v¡ hã sç trÖnh duyÎt ‡Ì x¾t duyÎt kiÌu thiÆt kÆ, nhùng hã sç sau ph¨i trÖnh cho ‡¯ng kiÌm: (1) ThuyÆt minh ½´c ½iÌm kþ thuºt, ba bæ. (2) Nhùng b¨n vÁ ch× d¹n chi tiÆt ch¶t lõìng vºt liÎu sø dòng, kÏch thõèc v¡ bâ trÏ cŸc th¡nh ph·n kÆt c¶u v¡ nhùng liÅn kÆt giùa chîng cñng nhõ nhùng b¨n vÁ theo yÅu c·u trong Chõçng 6 v¡ 7, måi lo−i ba bæ. (3) Sä tay hõèng d¹n thø nghiÎm, ba bæ. (4) Nhùng hã sç c·n thiÆt khŸc theo yÅu c·u cða ‡¯ng kiÌm, ba bæ. 2.1.4 Hã sç chÆ t−o Chð cáng te nç ph¨i gÖn giù c¸n thºn hã sç chÆ t−o cáng te nç theo kiÌu thiÆt kÆ ½¬ duyÎt. Hã sç n¡y Ït nh¶t baogãm: - Sâ phµn biÎt cða nh¡ mŸy chÆ t−o; - Ng¡y b¡n giao; - TÅn v¡ ½Ùa ch× khŸch h¡ng, v.v... 8
 • 5. tcvn 6273 : 2003, Chõçng 3 Chõçng 3 x¾t duyÎt qui trÖnh chÆ t−o 3.1 Qui ½Ùnh chung 3.1.1 Qui ½Ùnh chung 1 ‡Ì x¾t duyÎt qui trÖnh chÆ t−o, nh¡ mŸy ph¨i chöng minh cho ‡¯ng kiÌm th¶y r±ng cÜ ½ð kh¨ n¯ng kþ thuºt ½Ì s¨n xu¶t h¡ng lo−t cáng te nç cÜ ch¶t lõìng kháng thay ½äi. 2 B¶t kü nhùng thay ½äi ½âi vèi qui trÖnh chÆ t−o ½¬ ½õìc duyÎt ½Ëu ph¨i ½õìc ‡¯ng kiÌm kiÌm tra v¡ duyÎt. NÆu cÜ thay ½äi lèn, ‡¯ng kiÌm sÁ thúc hiÎn täng kiÌm tra t−i nçi s¨n xu¶t. 3.1.2 Hã sç trÖnh duyÎt ‡Ì x¾t duyÎt qui trÖnh chÆ t−o, nhùng hã sç nÅu rß cŸc tháng tin liÅn quan ½Æn viÎc s¨n xu¶t cáng te nç dõèi ½µy ph¨i ½õìc trÖnh cho ‡¯ng kiÌm, sâ lõìng hai bæ. (1) Gièi thiÎu sç lõìc nh¡ mŸy chÆ t−o; (2) Gièi thiÎu sç lõìc cáng te nç ½õìc chÆ t−o v¡ qui trÖnh chÆ t−o; (3) Trang thiÆt bÙ chÏnh phòc vò s¨n xu¶t; (4) Dòng cò thø nghiÎm; (5) Phõçng phŸp kiÌm tra ch¶t lõìng, gãm c¨ nhùng tiÅu chu¸n kiÌm tra cða nh¡ mŸy; (6) Nhùng v¶n ½Ë khŸc theo yÅu c·u cða ‡¯ng kiÌm. 3.1.3 Duy trÖ viÎc x¾t duyÎt NÆu viÎc chÆ t−o cáng te nç t−i nh¡ mŸy cÜ qui trÖnh chÆ t−o ½õìc duyÎt bÙ giŸn ½o−n nhiËu hçn mæt n¯m thÖ ‡¯ng kiÌm sÁ tiÆn h¡nh kiÌm tra v¡ giŸm sŸt nh¡ mŸy chÆ t−o theo nhùng qui ½Ùnh cða Chõçng n¡y trõèc khi viÎc chÆ t−o cáng te nç ½õìc tiÆp tòc t−i nh¡ mŸy ½Ü. 9
 • 6. tcvn 6273 : 2003, Chõçng 4 Chõçng 4 thø v¡ kiÌm tra trong khi chÆ t−o 4.1 Qui ½Ùnh chung 4.1.1 Qui ½Ùnh chung 1 ViÎc thø v¡ kiÌm tra trong khi chÆ t−o ph¨i ½õìc tiÆn h¡nh theo yÅu c·u qui ½Ùnh ê 4.2. ‡âi vèi nhùng cáng te nç cÜ kiÌu ½´c biÎt kháng ½õìc qui ½Ùnh ½·y ½ð trong Qui ph−m n¡y thÖ viÎc thø kiÌm tra nÜi chung ph¨i ½õìc thúc hiÎn phï hìp vèi nhùng qui ½Ùnh n¡y v¡/ho´c cŸc ch× d¹n cða ‡¯ng kiÌm. 2 Ngo¡i cŸc yÅu c·u qui ½Ùnh ê 4.2 dõèi ½µy, ‡¯ng kiÌm cÜ thÌ yÅu c·u thø v¡ kiÌm tra thÅm, tïy thuæc v¡o t÷ng ho¡n c¨nh cò thÌ. 4.1.2 B¨n vÁ v¡ hã sç trÖnh duyÎt 1 Trõèc khi cáng te nç ½õìc ½õa ½Æn thø v¡ kiÌm tra, ph¨i trÖnh cho ‡¯ng kiÌm nhùng b¨n vÁ v¡ hã sç sau ½µy: (1) ‡âi vèi cáng te nç chÆ t−o h¡ng lo−t (a) CŸc b¨n vÁ v¡ hã sç qui ½Ùnh ê 2.1.3; (b) B¨n vÁ ho´c hã sç nÅu lÅn nhùng thay ½äi nhÞ (nÆu cÜ) vË viÎc bâ trÏ kÆt c¶u ho´c nhùng sai khŸc ½âi vèi cŸc chi tiÆt l°p rŸp so vèi kiÌu thiÆt kÆ ½¬ duyÎt. (2) ‡âi vèi nhùng cáng te nç khŸc (a) ThuyÆt minh ½´c tÏnh kþ thuºt cða cáng te nç; (b) Nhùng b¨n vÁ ch× d¹n chi tiÆt ch¶t lõìng vºt liÎu sø dòng, kÏch thõèc v¡ cŸch bâ trÏ cŸc th¡nh ph·n kÆt c¶u, cŸc liÅn kÆt cða chîng cñng nhõ cŸc b¨n vÁ theo yÅu c·u ê Chõçng 6 v¡ 7. Tuy nhiÅn viÎc trÖnh cŸc b¨n vÁ ho´c hã sç n¡y cÜ thÌ ½õìc miÍn tr÷ nÆu nhõ ‡¯ng kiÌm nhºn th¶y viÎc thúc hiÎn chîng thúc sú cÜ khÜ kh¯n. 2 TrÖnh duyÎt nhùng b¨n vÁ v¡ hã sç khŸc so vèi qui ½Ùnh trÅn sÁ do ‡¯ng kiÌm yÅu c·u khi th¶y c·n thiÆt. 4.2 Thø v¡ kiÌm tra cŸc cáng te nç chÆ t−o h¡ng lo−t 4.2.1 Cáng te nç chÆ t−o h¡ng lo−t ½õìc s¨n xu¶t ê nh¡ mŸy cÜ Gi¶y chöng nhºn x¾t duyÎt qui trÖnh chÆ t−o 1 ‡âi vèi Cáng te nç chÆ t−o h¡ng lo−t ½õìc s¨n xu¶t ê nhùng nh¡ mŸy cÜ Gi¶y chöng nhºn x¾t duyÎt qui trÖnh chÆ t−o, viÎc thø, kiÌm tra dõèi ½µy ph¨i ½õìc thúc hiÎn v¡ thÞa m¬n vèi sú cÜ m´t cða ‡¯ng kiÌm viÅn. (1) KiÌm tra kÏch thõèc v¡ xem x¾t bÅn ngo¡i qui ½Ùnh ê 5.5 cho t÷ng cáng te nç. (2) Cµn tràng lõìng cáng te nç qui ½Ùnh ê 5.5 vèi sâ lõìng nh¶t ½Ùnh ½õìc ‡¯ng kiÌm ch¶p nhºn. (3) Thø kÏn théi tiÆt ½õìc qui ½Ùnh ê 5.5 ½âi vèi t÷ng cáng te nç chê h¡ng khá. (4) Thø kÏn khÏ ½õìc qui ½Ùnh ê 6.5 cñng nhõ thø kÏn théi tiÆt ê mòc 5.5 ½âi vèi cïng cáng te nç ½²ng nhiÎt. Théi gian v¡ ½iËu kiÎn thø kÏn khÏ cÜ thÌ thay ½äi nÆu ½õìc ‡¯ng kiÌm ch¶p nhºn. (5) Thø ho−t ½æng ½âi vèi måi thiÆt bÙ l¡m l−nh ho´c thiÆt bÙ hµm nÜng cða cáng te nç ½²ng nhiÎt. (6) Thø Ÿp lúc ½õìc qui ½Ùnh ê 7.5 ½âi vèi t÷ng k¾t ho´c khoang k¾t cáng te nç h¡ng lÞng. (7) Thø xÆp chãng, thø nµng cŸc chi tiÆt nâi gÜc phÏa trÅn v¡ thø ½æ bËn s¡n ½õìc qui ½Ùnh ê 5.5, 6.5 ho´c 7.5 ½âi vèi mæt cáng te nç ½õìc lúa chàn b¶t kü trong t÷ng nhÜm 50 cáng te nç. ‡âi vèi nhùng cáng te nç ½²ng nhiÎt, viÎc thø truyËn nhiÎt ho´c ho−t ½æng ½õìc qui ½Ùnh ê 6.5 ½Ì bä sung cho cŸc bõèc thø nÅu trÅn. Lo−i thø v¡ sâ lõìng thø cÜ thÌ thay ½äi phò thuæc v¡o kÆt qu¨ thø nhºn ½õìc cða ½ìt thø trõèc. Théi gian thø truyËn nhiÎt v¡ thø ho−t ½æng thiÆt bÙ l¡m l−nh cÜ thÌ thay ½äi nÆu ½õìc ‡¯ng kiÌm ch¶p nhºn. 2 ‡âi vèi viÎc thø, kiÌm tra nhõ yÅu c·u qui ½Ùnh ê -1 trÅn ½µy, cÜ thÌ thay ½äi qui trÖnh thø khi ‡¯ng kiÌm th¶y r±ng viÎc thø, kiÌm tra do nh¡ mŸy thúc hiÎn l¡ ½Ÿng tin cºy. 3 BiÅn b¨n thø v¡ kiÌm tra, kiÌm tra ch¶t lõìng v¡ kÆt qu¨ kiÌm tra, hiÎu ch×nh ph¨i ho¡n t¶t v¡ tin cºy cho måi 10
 • 7. tcvn 6273 : 2003, Chõçng 4 cáng te nç v¡ ph¨i trÖnh cho ‡¯ng kiÌm xem x¾t khi cÜ yÅu c·u. 4.2.2 Cáng te nç chÆ t−o h¡ng lo−t ½õìc s¨n xu¶t ê nh¡ mŸy kháng cÜ Gi¶y chöng nhºn x¾t duyÎt qui trÖnh chÆ t−o ViÎc thø v¡ kiÌm tra dõèi ½µy ph¨i ½õìc ‡¯ng kiÌm viÅn thúc hiÎn vèi kÆt qu¨ thÞa m¬n yÅu c·u cða ‡¯ng kiÌm: (1) KiÌm tra kÏch thõèc v¡ xem x¾t bÅn ngo¡i qui ½Ùnh ê 5.5 cho t÷ng cáng te nç. (2) Cµn tràng lõìng cáng te nç ½õìc qui ½Ùnh ê 5.5 vèi sâ lõìng nh¶t ½Ùnh ½õìc ‡¯ng kiÌm ch¶p nhºn. (3) Thø kÏn théi tiÆt ½õìc qui ½Ùnh ê 5.5 cho t÷ng cáng te nç chê h¡ng khá. (4) Thø kÏn khÏ ½õìc qui ½Ùnh ê 6.5 cñng nhõ thø kÏn théi tiÆt trong 5.5 cho t÷ng cáng te nç ½²ng nhiÎt. Théi gian thø v¡ ½iËu kiÎn thø kÏn khÏ cÜ thÌ ½õìc thay ½äi nÆu ½õìc ‡¯ng kiÌm ch¶p thuºn. (5) Thø ho−t ½æng ½âi vèi t÷ng thiÆt bÙ l¡m l−nh ho´c thiÆt bÙ hµm nÜng cða cáng te nç ½²ng nhiÎt. (6) Thø Ÿp lúc ½õìc qui ½Ùnh ê 7.5 cho t÷ng k¾t ho´c khoang k¾t cða cáng te nç h¡ng lÞng. (7) Thø ½æ bËn ½õìc qui ½Ùnh ê 5.5 ho´c 6.5 ho´c 7.5 cho mæt cáng te nç ½õìc lúa chàn b¶t kü trong t÷ng nhÜm 50 chiÆc cáng te nç ½õìc chÆ t−o trong cïng mæt théi gian, cïng thiÆt kÆ v¡ cÜ cïng cŸc ½´c ½iÌm kþ thuºt. Ngo¡i ra, ½âi vèi cáng te nç ½²ng nhiÎt ph¨i thø truyËn nhiÎt v¡ thø ho−t ½æng. Lo−i thø v¡ sâ lõìng thø cða chîng cÜ thÌ thay ½äi phò thuæc v¡o kÆt qu¨ thø thu nhºn ½õìc cða ½ìt thø trõèc. 11
 • 8. tcvn 6273 : 2003, Chõçng 5 Chõçng 5 Cáng te nç chê h¡ng khá 5.1 Qui ½Ùnh chung 5.1.1 Ph−m vi Ÿp dòng Nhùng ½iËu kho¨n cða Chõçng n¡y Ÿp dòng cho cáng te nç chê h¡ng khá kiÌu ½Üng kÏn v¡ kiÌu mê t−i m´t phÏa trÅn. 5.2 KÏch thõèc, phµn lo−i v¡ bâ trÏ kÆt c¶u 5.2.1 T¨i tràng thiÆt kÆ Måi th¡nh ph·n kÆt c¶u cða cáng te nç ph¨i ½õìc thiÆt kÆ sao cho cÜ kh¨ n¯ng chÙu ½õìc t¨i tràng nÅu t−i B¨ng 5.1 cho cŸc tr−ng thŸi dõèi ½µy: (1) Khi xÆp chãng: XÆp chãng tèi chiËu cao 6 cáng te nç. (2) Khi nµng: nµng th²ng ½öng b±ng bân chi tiÆt nâi gÜc phÏa trÅn v¡ nµng b±ng bân chi tiÆt nâi gÜc phÏa dõèi vèi nhùng dòng cò treo chuyÅn dïng. (3) Khi di chuyÌn: Ch¿n giù v¡ ch±ng buæc dõèi tŸc dòng cða t¨i tràng ½æng do vºn chuyÌn ½õéng s°t, ½õéng bæ ho´c cŸc di chuyÌn cða t¡u biÌn gµy ra. (4) Khi ch¶t v¡ dë h¡ng: T¨i tràng tºp trung do thiÆt bÙ nµng h¡ng, v.v..., trong khi tiÆn h¡nh ch¶t v¡ dë h¡ng hÜa. 5.2.2 KÏch thõèc v¡ phµn lo−i cáng te nç 1 KÏch thõèc v¡ dung sai cho ph¾p cða chîng cñng nhõ viÎc phµn lo−i cáng te nç ½õìc qui ½Ùnh ê B¨ng 8.1 v¡ HÖnh 8.1, Chõçng 8. Tuy nhiÅn, t¨i tràng lèn nh¶t dïng trong khi thø cÜ thÌ lèn hçn trÙ sâ cho trong B¨ng n¡y. Khi ½Ü t¨i tràng sø dòng lèn nh¶t ½õa ra theo yÅu c·u trong 1.1.7-2 v¡ 5.4(2) ph¨i l¡ trÙ sâ dïng trong khi thø. 2 KÏch thõèc bÅn trong nhÞ nh¶t ½âi vèi cáng te nç ISO ½õìc qui ½Ùnh ê B¨ng 8.2, cða Chõçng 8. 3 Kháng mæt ph·n n¡o cða cáng te nç ½õìc ph¾p nhá ra khÞi ph−m vi kÏch thõèc bÅn ngo¡i lèn nh¶t cða nÜ. 5.2.3 CŸc chi tiÆt nâi gÜc 1 Måi mæt cáng te nç ph¨i ½õìc trang bÙ chi tiÆt nâi gÜc phÏa trÅn v¡ phÏa dõèi. KÏch thõèc cða chîng ½õìc qui ½Ùnh ê HÖnh 8.2 v¡ 8.3, Chõçng 8. 2 M´t trÅn cða chi tiÆt nâi gÜc phÏa trÅn ph¨i cao hçn m´t nÜc cáng te nç Ït nh¶t l¡ 6 mm. 5.2.4 KÆt c¶u ½Ÿy 1 Mài cáng te nç ph¨i cÜ kh¨ n¯ng ½õìc ½ë ch× b±ng cŸc chi tiÆt nâi gÜc phÏa dõèi cða chîng. 2 Cáng te nç lo−i 1A, 1AA, 1B, 1BB, 1C, 1CC cñng ph¨i cÜ kh¨ n¯ng ½õìc ½ë nhé cŸc vïng phµn bâ t¨i tràng trong kÆt c¶u ½Ÿy cða chîng. Vïng n¡y ph¨i ½õìc ½´t cŸc d·m ngang trung gian vèi kho¨ng cŸch kháng quŸ 1000 mm ho´c nhùng th¡nh ph·n kÆt c¶u t−o nÅn cŸc vïng phµn bâ t¨i tràng t−i nhùng vÙ trÏ nÅu t−i HÖnh 8.4, Chõçng 8. T¨i tràng lèn nh¶t tŸc dòng v¡o cŸc vïng phµn bâ t¨i tràng kháng ½õìc võìt quŸ 2R. 3 ‡âi vèi cŸc cáng te nç 1A, 1AA; 1B, 1BB; 1C, 1CC, m´t dõèi cïng vïng phµn bâ t¨i tràng ê ½Ÿy, bao gãm c¨ cŸc d·m ngang phÏa trÅn m´t ph²ng ½Ÿy, ph¨i cao hçn m´t ph²ng ½i qua m´t dõèi cða chi tiÆt gÜc phÏa dõèi mæt kho¨ng b±ng 12,5 mm, dung sai +5 mm ho´c -1,5 mm. 4 Cáng te nç ISO ph¨i ½õìc thiÆt kÆ sao cho kháng mæt ph·n n¡o cða kÆt c¶u ½Ÿy vßng quŸ 6 mm th¶p hçn so vèi m´t ph²ng ½i qua m´t dõèi cða chi tiÆt nâi gÜc phÏa dõèi khi cÜ t¨i tràng b±ng 1,8R - T phµn bâ ½Ëu. 12
 • 9. tcvn 6273 : 2003, Chõçng 5 5 KÆt c¶u ½Ÿy cða cáng te nç ph¨i kháng ½õìc nhá th¶p hçn chi tiÆt nâi gÜc khi cÜ t¨i tràng r¨i ½Ëu tõçng ½õçng vèi tràng lõìng cÜ Ïch lèn nh¶t. 5.2.5 KÆt c¶u m´t mît ‡âi vèi cŸc cáng te nç 1A, 1AA, 1B, 1BB, 1C, 1CC, ½æ lÎch theo phõçng ngang cða m´t nÜc cáng te nç so vèi m´t ½Ÿy cáng te nç t−i lîc ½´t lúc b±ng 150 kN (15.000 kG) khi thø ½æ lÎch, vèi lúc kháng ½õìc t−o ra sú thay ½äi täng chiËu d¡i hai ½õéng ch¾o ê måi m´t mît võìt quŸ 60 mm. 5.2.6 KÆt c¶u m´t bÅn ‡âi vèi cŸc cáng te nç 1A, 1AA, 1B, 1BB, 1C, 1CC ½æ lÎch theo chiËu dàc cða m´t nÜc cáng te nç so vèi m´t ½Ÿy cáng te nç t−i lîc ½´t lúc b±ng 75 kN (7.500 kG) khi thø lÎch dàc kháng ½õìc võìt quŸ 25 mm. 5.2.7 CŸnh cøa v¡ lå ½´t cøa 1 T¶t c¨ cŸc lå cøa ph¨i c¡ng lèn c¡ng tât. ‡âi vèi cáng te nç ISO, kÏch thõèc lå cøa t−i m´t mît ½õìc qui ½Ùnh ê B¨ng 8.2, Chõçng 8. 2 CŸnh cøa ph¨i ½õìc trang bÙ nhùng bæ khÜa ch°c ch°n v¡ cÜ kh¨ n¯ng ½Üng kÏn. T¶t c¨ cŸc cøa ph¨i cÜ kh¨ n¯ng g¡i câ ½Ùnh khi chîng ½õìc mê. 5.2.8 ‡´c ½iÌm lúa chàn 1 Cáng te nç lo−i 1A v¡ 1AA cÜ thÌ cÜ r¬nh cä ngång. YÅu c·u vË kÏch thõèc ½âi vèi cáng te nç ISO ½õìc qui ½Ùnh ê HÖnh 8.5, Chõçng 8 v¡ ngo¡i ra, t¶t c¨ cŸc ph·n khŸc cða kÆt c¶u ½Ÿy ph¨i ½õìc l¶y theo 5.2.4. 2 Cáng te nç lo−i 1C, 1CC v¡ 1D cÜ thÌ cÜ ä ch−c nµng. YÅu c·u vË kÏch thõèc ½âi vèi cáng te nç ISO ½õìc qui ½Ùnh ê HÖnh 8.6, Chõçng 8 v¡ ngo¡i ra, kÆt c¶u ½Ÿy ½õìc l¶y theo 5.2.4. 3 Cáng te nç cÜ thÌ ½õìc nµng t÷ vïng ½Ÿy b±ng cŸc thanh ch−c ho´c cŸc thiÆt bÙ tõçng tú khŸc. YÅu c·u vË kÏch thõèc ½âi vèi cáng te nç ISO ½õìc qui ½Ùnh ê HÖnh 8.7, Chõçng 8 v¡ ngo¡i ra kÆt c¶u ½Ÿy ½õìc l¶y theo 5.2.4. 5.3 Vºt liÎu v¡ cáng nghÎ chÆ t−o 5.3.1 Vºt liÎu 1 CŸc th¡nh ph·n kÆt c¶u cða cáng te nç ph¨i chÆ t−o b±ng vºt liÎu kháng han r× ho´c ph¨i ½õìc xø lû châng ¯n mÝn thÏch hìp. 2 CŸc chi tiÆt nâi gÜc ph¨i l¡m b±ng th¾p ½îc ho´c b±ng vºt liÎu cÜ tÏnh dÀo tõçng ½õçng, ngo¡i ra chîng cÝn ph¨i cÜ tÏnh h¡n tât ½õìc khi ½õìc l°p rŸp b±ng phõçng phŸp h¡n ½iÎn. 3 Vºt liÎu l¡m kÏn cŸc mâi nâi ph¨i l¡ lo−i ½õìc duyÎt. 4 Nhùng vºt liÎu dïng cho cŸc th¡nh ph·n kÆt c¶u chÏnh cða cáng te nç ½õìc chÆ t−o theo 1.1.6-1(1) ph¨i cÜ ch¶t lõìng phï hìp vèi cŸc ½´c ½iÌm kØ thuºt ½¬ ½õìc duyÎt v¡ ph¨i ½õìc thø v¡ kiÌm tra thÞa m¬n dõèi sú giŸm sŸt cða ‡¯ng kiÌm viÅn. ‡¯ng kiÌm cÜ thÌ bÞ qua viÎc thø vºt liÎu ½âi vèi nhùng vºt liÎu ½¬ cÜ Gi¶y chöng nhºn phï hìp. 5.3.2 Cáng nghÎ chÆ t−o ViÎc h¡n cáng te nç ½õìc chÆ t−o theo 1.1.6-1(1) ph¨i ½õìc thúc hiÎn phï hìp vèi qui trÖnh ½¬ ½õìc duyÎt v¡ do nhùng thì h¡n ½õìc ‡¯ng kiÌm c¶p chöng ch× ho´c cÜ trÖnh ½æ chuyÅn mán tõçng ½õçng thúc hiÎn. 5.4 ‡Üng mŸc Måi cáng te nç ph¨i ½õìc ½Üng mŸc trong ½Ü Ït nh¶t ph¨i ghi nhùng mòc sau ½µy nhõ qui ½Ùnh ê HÖnh 5.1: 13
 • 10. tcvn 6273 : 2003, Chõçng 5 (1) M¬ hiÎu cða chð cáng te nç v¡ sâ seri. (2) Tràng lõìng sø dòng lèn nh¶t. (3) Tràng lõìng bÖ. (4) KiÌu cáng te nç (kiÌu cða nh¡ chÆ t−o) (5) TÅn nh¡ mŸy chÆ t−o. 2 2 1 1 3 1 M¬ hiÎu chð cáng te nç, sâ seri v¡ sâ kiÌm tra 2 M¬ Quâc gia, kÏch cë v¡ m¬ lo−i cða cáng te nç 3 Tràng lõìng sø dòng lèn nh¶t v¡ tràng lõìng bÖ (Kg) HÖnh 5.1 VÙ trÏ ½Ÿnh d¶u trÅn cáng te nç 5.5 Thø v¡ kiÌm tra 5.5.1 Qui ½Ùnh chung 1 Thø v¡ kiÌm tra bao gãm cŸc bõèc sau: (1) KiÌm tra bÅn ngo¡i; (2) KiÌm tra kÏch thõèc; (3) Cµn tràng lõìng; (4) Thø ½æ bËn; (5) Thø kÏn théi tiÆt. 2 Dòng cò ½o ½−c ½õìc dïng ½Ì thø v¡ kiÌm tra cáng te nç ph¨i ½õìc hiÎu ch×nh chÏnh xŸc. 3 NÆu kháng Ÿp dòng ½õìc nhùng yÅu c·u cða Chõçng n¡y, ‡¯ng kiÌm cÜ thÌ cho ph¾p Ÿp dòng cŸc yÅu c·u kiÌm tra v¡ thø khŸc theo cŸc TiÅu chu¸n thÏch hìp. 4 Nhùng qui trÖnh thø khŸc so vèi nhùng qui ½Ùnh nÅu trong Chõçng n¡y sÁ ½õìc ch¶p nhºn nÆu ½õìc coi l¡ tõçng ½õçng. 5.5.2 KiÌm tra bÅn ngo¡i 1 KiÌm tra bÅn ngo¡i ph¨i ½õìc thúc hiÎn theo cŸc cáng ½o−n thÏch hìp trong quŸ trÖnh s¨n xu¶t v¡/ho´c sau khi ho¡n th¡nh ½Ì xŸc ½Ùnh r±ng kÆt c¶u, vºt liÎu v¡ cáng nghÎ chÆ t−o cáng te nç l¡ ho¡n to¡n phï hìp vèi nhùng yÅu c·u cða Qui ph−m n¡y m¡ kháng th¶y b¶t kü khuyÆt tºt bÅn ngo¡i n¡o ê måi chi tiÆt cða cáng te nç. 2 Trong lîc kiÌm tra bÅn ngo¡i ph¨i ½¨m b¨o ½õìc r±ng cŸnh cøa ho−t ½æng nh nh¡ng v¡ ch°c ch°n. 5.5.3 KiÌm tra kÏch thõèc 14
 • 11. tcvn 6273 : 2003, Chõçng 5 ViÎc kiÌm tra kÏch thõèc ph¨i ½õìc thúc hiÎn sau khi ho¡n th¡nh t¶t c¨ cáng viÎc chÆ t−o cáng te nç ½Ì xŸc ½Ùnh r±ng cáng te nç thÞa m¬n cŸc yÅu c·u vË kÏch thõèc qui ½Ùnh ê Qui ph−m n¡y. 5.5.4 Cµn tràng lõìng cáng te nç ViÎc cµn tràng lõìng ph¨i ½õìc thúc hiÎn sau khi ho¡n th¡nh t¶t c¨ cáng viÎc chÆ t−o cáng te nç ½Ì xŸc ½Ùnh tràng lõìng bÖ cða cáng te nç. 5.5.5 Thø ½æ bËn 1 Thø ½æ bËn ph¨i ½õìc thúc hiÎn nhõ ½õìc qui ½Ùnh ê B¨ng 5.2 sau khi kÆt thîc t¶t c¨ cáng viÎc chÆ t−o cáng te nç. 2 Trong khi thø ½æ bËn ph¨i tiÆn h¡nh ½o ½−c nhùng sâ liÎu theo yÅu c·u trong B¨ng 5.2. ViÎc ½o bä sung cŸc sâ liÎu cÜ thÌ ½õìc yÅu c·u phò thuæc v¡o t÷ng trõéng hìp cò thÌ. 3 KÆt thîc ½ìt thø, cáng te nç ph¨i kháng cÜ biÆn d−ng dõ cñng nhõ kháng cÜ khuyÆt tºt n¡o l¡m ¨nh hõêng ½Æn viÎc sø dòng chîng nhõ qui ½Ùnh. 5.5.6 Thø kÏn théi tiÆt 1 Thø kÏn théi tiÆt ph¨i ½õìc thúc hiÎn nhõ qui ½Ùnh ê B¨ng 5.2. Trong khi thø ½Ì x¾t duyÎt kiÌu thiÆt kÆ, thø kÏn théi tiÆt ph¨i ½õìc thúc hiÎn sau khi ho¡n th¡nh t¶t c¨ cŸc cuæc thø ½æ bËn. ‡âi vèi nhùng cáng te nç qui ½Ùnh ê 4.2.1, viÎc thø kÏn théi tiÆt ph¨i ½õìc thúc hiÎn ê mæt giai ½o−n hìp lû trong s¨n xu¶t. 2 Khi kÆt thîc viÎc thø, cáng te nç ph¨i kháng bÙ th¶m nõèc v¡o ê m´t trong. 15
 • 12. tcvn 6273 : 2003, Chõçng 5 B¨ng 5.1 T¨i tràng v¡ lúc dïng ½Ì thø Næi dung thø ‡iÌm ½´t lúc Hõèng thø Ghi chî Thø xÆp chãng CŸc chi tiÆt nâi gÜc phÏa trÅn, kho¨ng dÙch chuyÌn vÙ trÏ ½´t theo hõèng dàc b±ng 38 mm, hõèng ngang b±ng 25,4 mm T¨i tràng thø b±ng 9R ½´t t−i tµm phµn ½Ëu 4 gÜc (9R/4 cho mæt chi tiÆt nâi gÜc) Nµng b±ng chi tiÆt nâi gÜc phÏa trÅn CŸc chi tiÆt nâi gÜc phÏa trÅn Lúc nµng b±ng 2R (2R/4 cho mæt chi tiÆt nâi gÜc) Nµng b±ng chi tiÆt nâi gÜc phÏa dõèi CŸc chi tiÆt nâi gÜc phÏa dõèi. Kho¨ng cŸch giùa ½iÌm ½´t dµy truyËn lúc nµng ½Æn m´t ngo¡i cïng cða chi tiÆt nâi gÜc kháng ½õìc quŸ 38 mm Lúc nµng b±ng 2R Hõèng th²ng ½öng xuâng dõèi 2,70R 2,70R 2,25R 1,8R - T 2,25R Hõèng th²ng ½öng lÅn trÅn cho cŸc cáng te nç 1A, 1AA, 1B, 1BB, 1C v¡ 1CC R/2 2R - T R/2 α = 30o so vèi phõçng th²ng ½öng cho cáng te nç 1D 300 2R - T 2R α α : gÜc so vèi phõçng n±m ngang 2R 2R - T α 1A, 1AA 30o 1B, 1BB 37o 1C, 1CC 45o 1D 60o α 16
 • 13. tcvn 6273 : 2003, Chõçng 5 B¨ng 5.1 T¨i tràng v¡ lúc dïng ½Ì thø (tiÆp theo) Næi dung thø ‡iÌm ½´t lúc thø Hõèng thø Ghi chî Thø b±ng xe thø t¨i tràng S¡n cáng te nç Hõèng th²ng ½öng xuâng dõèi − 5460 kg cho mæt tròc (2730 kg cho mæt bŸnh xe) − ChiËu ræng bŸnh xe: 180 mm − Kho¨ng cŸch tµm hai bŸnh xe: 760 mm − DiÎn tÏch tiÆp xîc cða mæt bŸnh xe: 142 cm2 Thø k¾o n¾n dàc CŸc chi tiÆt nâi gÜc phÏa dõèi T¨i tràng ½´t tºp trung b±ng 2R (2R/2 cho mæt m´t mît) Thø m´t mît M´t mît T¨i tràng phµn bâ ½Ëu b±ng 0,4P Thø m´t bÅn M´t bÅn T¨i tràng phµn bâ ½Ëu b±ng 0,6P Thø m´t nÜc TrÅn diÎn tÏch 600mm×300mm ½õìc ½´t t−i vïng yÆu nh¶t T¨i tràng 300 kg phµn bâ ½Ëu 2730 kg 2730 kg 180 mm 760 mm Hõèng dàc 1P 1R 1R 1R 1R Hõèng ra phÏa ngo¡i m´t mît 0,4P 1P Hõèng ra phÏa ngo¡i m´t bÅn 0,6P Hõèng xuâng phÏa dõèi m´t nÜc 300kg 17
 • 14. tcvn 6273 : 2003, Chõçng 5 B¨ng 5.1 T¨i tràng v¡ lúc dïng ½Ì thø (tiÆp theo) Næi dung thø ‡iÌm thø Hõèng thø Ghi chî Thø ½æ cöng ngang (cáng te nç 1A, 1AA, 1B, 1C v¡ 1CC) CŸc chi tiÆt nâi gÜc phÏa trÅn Lúc ½´t tºp trung trÅn måi chi tiÆt nâi gÜc phÏa trÅn b±ng 150 kN Thø ½æ cöng dàc (cáng te nç 1A, 1AA, 1B, 1C v¡ 1CC) CŸc chi tiÆt nâi gÜc phÏa trÅn Lúc ½´t tºp trung trÅn måi chi tiÆt nâi gÜc phÏa trÅn b±ng 75 kN Hõèng ngang 150kN 150kN Hõèng dàc 75kN 75kN 75kN 75kN 150kN 150kN Thø ä ch−c nµng ½âi vèi cáng te nç 1C, 1CC v¡ 1D (nÆu cÜ) ä ch−c nµng T¨i tràng b±ng 1,25R/2 phµn bâ cho t÷ng ä ch−c nµng Nµng t−i vÙ trÏ ch−c nµng m´t bÅn (nÆu cÜ) T−i vÙ trÏ ch−c nµng T¨i tràng b±ng 1,25R/4 phµn bâ cho t÷ng ä ch−c nµng Hõèng th²ng ½öng lÅn trÅn 1,25R-T 0,625R 0,625R Hõèng th²ng ½öng lÅn trÅn 1,25R-T 0,3125R mæt phÏa 0,3125R mæt phÏa 18
 • 15. tcvn 6273 : 2003, Chõçng 5 B¨ng 5.2 Qui trÖnh thø v¡ ½o ½−c Thø Qui trÖnh v¡ ½o ½−c Nµng b±ng chi tiÆt nâi gÜc phÏa dõèi Qui trÖnh: T¨i tràng ½´t phÏa trong: Phµn bâ kh°p m´t ½Ÿy vèi täng t¨i tràng b±ng 2R - T Lúc ½´t: Cáng te nç ê vÙ trÏ bÖnh thõéng, lúc nµng t¯ng d·n d·n qua lå c−nh cða chi tiÆt nâi gÜc dõèi nhõ sau: Cáng te nç lo−i Hõèng ½´t lúc t−o vèi phõçng ngang 1A, 1AA 30o 1B, 1BB 37o 1C, 1CC 45o 1D 60o Cáng te nç ½õìc ½ë trong 5 phît. ‡o ½−c: ‡o b¶t kÖ nhùng biÆn d−ng n¡o x¨y ra khi thø nµng. Söc bËn s¡n Qui trÖnh: T¨i tràng ½´t phÏa trong: kháng cÜ Lúc ½´t: Cáng te nç ½õìc ½ë b±ng cŸc chi tiÆt nâi gÜc dõèi. Dïng xe thø cÜ chiËu ræng bŸnh xe 180 mm ; kho¨ng cŸch 2 tµm bŸnh xe 760 mm ; diÎn tÏch tiÆp xîc mæt bŸnh xe 142 mm2 , cÜ t¨i tràng tŸc dòng lÅn mæt tròc l¡ 5460 kg di chuyÌn trÅn to¡n bæ s¡n. ‡o ½−c: ‡o ½æ biÆn d−ng v¡ biÆn d−ng dõ t−i ba vÙ trÏ cða s¡n. K¾o n¾n dàc Qui trÖnh: T¨i tràng bÅn trong: 2R-T phµn bâ ½Ëu kh°p m´t s¡n. Lúc ½´t: Cáng te nç ½´t ê vÙ trÏ bÖnh thõéng ½õìc câ ½Ùnh b±ng chât khÜa qua cŸc lå dõèi cða cŸc chi tiÆt nâi gÜc dõèi t−i mæt m´t mît. ê m´t mît kia t¨i tràng R ½´t v¡o t÷ng d·m dàc qua lå dõèi cða chi tiÆt nâi gÜc dõèi theo chiËu dàc d·m, ½·u tiÅn thÖ n¾n sau ½Ü thÖ k¾o. ‡o ½−c: ‡o sú thay ½äi theo chiËu d¡i cða hai d·m dàc ½Ÿy trong lîc thø v¡ sau khi thø (t÷ng hõèng thø). 19
 • 16. tcvn 6273 : 2003, Chõçng 5 B¨ng 5.2 Qui trÖnh thø v¡ ½o ½−c (tiÆp theo) Thø Qui trÖnh v¡ ½o XÆp chãng Qui trÖnh: T¨i tràng ½´t phÏa trong: 1,8R - T phµn bâ ½Ëu trÅn m´t s¡n. Lúc ½´t: Cáng te nç ½´t ê vÙ trÏ bÖnh thõéng ½õìc ½ë b±ng cŸc chi tiÆt nâi gÜc dõèi, lúc n¾n tõçng ½õçng 2,25R ph¨i ½õìc ½´t v¡o måi trò gÜc qua nhùng chi tiÆt nâi gÜc thø nâi câ ½Ùnh. ViÎc thø ph¨i ½õìc thúc hiÎn nhiËu l·n sao cho cÜ thÌ thø ½õìc t¶t c¨ cŸc vÙ trÏ trong ph−m vi ½´t lúc theo chiËu ngang b±ng 25,4 mm v¡ chiËu dàc 38 mm. ‡o ½−c: (i) BiÆn d−ng t−i ½iÌm th¶p nh¶t cða hai d·m dàc ½Ÿy v¡ t−i vÙ trÏ tròc giùa cða tròc ½Ÿy. ViÎc ½o n¡y cÜ thÌ ½õìc thúc hiÎn trõèc khi thø t¨i hõèng tròc. (ii) BiÆn d−ng t−i ½iÌm giùa trò gÜc vË hai hõèng ngang, dàc ho´c ê vÙ trÏ vßng lèn nh¶t. (iii)BiÆn d−ng dõ sau khi bÞ t¨i tràng ê bÅn trong ra. Nµng b±ng chi tiÆt nâi gÜc phÏa trÅn Qui trÖnh: T¨i tràng ½´t phÏa trong: 2R - T phµn bâ ½Ëu trÅn m´t s¡n. Lúc ½´t: Cáng te nç ½´t ê vÙ trÏ bÖnh thõéng. Lúc nµng t¯ng d·n qua cŸc chi tiÆt nâi gÜc phÏa trÅn (i) ‡´t th²ng ½öng ½âi vèi cáng te nç lo−i 1A, 1AA,1B, 1BB, 1C v¡ 1CC. (ii) GÜc 30o so vèi phõçng th²ng ½öng ½âi vèi cáng te nç 1D Cáng te nç ph¨i ½õìc ½ë trong 5 phît ‡o ½−c: (i) Khi cÜ ½´t t¨i tràng thø v¡ cáng te nç ½õìc ½ë bêi bân chi tiÆt nâi gÜc phÏa dõèi trõèc khi c°t lúc nµng, ½o biÆn d−ng t−i vÙ trÏ th¶p nh¶t cða hai d·m dàc ½Ÿy v¡ tròc dàc tµm ½Ÿy. (ii) T¶t c¨ cŸc biÆn d−ng do nµng. (iii)BiÆn d−ng dõ sau khi bÞ t¨i tràng bÅn trong 20
 • 17. tcvn 6273 : 2003, Chõçng 5 B¨ng 5.2 Qui trÖnh thø v¡ ½o ½−c (tiÆp theo) Thø Qui trÖnh v¡ ½o ½−c Thø bËn m´t mît Qui trÖnh: T¨i tràng bÅn trong: 0,4P phµn bâ ½Ëu kh°p bË m´t mît, sao cho m´t mît cÜ thÌ vßng tú do. ‡o ½−c: ‡æ vßng v¡ biÆn d−ng dõ t−i tµm v¡ Ït nh¶t t−i hai ½iÌm khŸc cða m´t mît. Thø bËn m´t bÅn Qui trÖnh: T¨i tràng bÅn trong: 0,6P phµn bâ ½Ëu kh°p m´t bÅn, khi thø ph¨i ½´t sao cho m´t bÅn v¡ cŸc d·m dàc trÅn, dõèi cða nÜ cÜ thÌ vßng tú do. Måi m´t ph¨i ½õìc thø riÅng. Tuy nhiÅn nÆu kÆt c¶u hai m´t nhõ nhau thÖ ch× c·n thø mæt m´t. ‡o ½−c: ‡æ vßng v¡ biÆn d−ng dõ t−i tµm cða m´t bÅn v¡ ½iÌm giùa cða d·m dàc trÅn, dõèi cða m´t bÅn. Thø bËn nÜc (m´t trÅn) Qui trÖnh: T¨i tràng bÅn trong: kháng cÜ Lúc ½´t: B±ng 300 kg phµn bâ ½Ëu kh°p diÎn tÏch 600mm × 300mm t−i vïng yÆu nh¶t cða m´t nÜc. ‡o ½−c: ‡æ vßng lèn nh¶t v¡ biÆn d−ng dõ t−i tiÆt diÎn ½õìc thø. 21
 • 18. tcvn 6273 : 2003, Chõçng 5 B¨ng 5.2 Qui trÖnh thø v¡ ½o ½−c (tiÆp theo) Thø Qui trÖnh v¡ ½o ½−c LÎch ngang Qui trÖnh: T¨i tràng bÅn trong: Kháng cÜ Lúc ½´t : Cáng te nç ê vÙ trÏ bÖnh thõéng ½õìc ½´t câ ½Ùnh qua nhùng lå ê cŸc chi tiÆt nâi gÜc ½Ÿy, Lúc thø lÎch ngang b±ng 150 kN (15.000 kG) ½õìc ½´t riÅng ho´c ½ãng théi v¡o måi chi tiÆt nâi nÜc ê mæt m´t bÅn. Ph¨i h−n chÆ chuyÌn vÙ ngang b±ng cŸch dïng thiÆt bÙ giù câ ½Ùnh theo hõèng ½õéng ch¾o ½âi diÎn vèi lúc ½´t. Ngo−i lúc ½õìc ½´t ½·u tiÅn theo chiËu hõèng v¡o cŸc chi tiÆt nâi gÜc rãi sau ½Ü theo chiËu ngõìc l−i. ‡o ½−c: Sú sai khŸc ê cŸc ½õéng ch¾o trõèc khi thø, trong v¡ sau khi thø. LÎch dàc Qui trÖnh: T¨i tràng bÅn trong: Kháng cÜ Lúc ½´t: Cáng te nç ê vÙ trÏ bÖnh thõéng ½õìc ½´t câ ½Ùnh qua nhùng lå ê cŸc chi tiÆt nâi gÜc ½Ÿy, lúc ½¸y b±ng 75 kN (7500 kG) ½õìc ½´t riÅng ho´c ½ãng théi v¡o måi chi tiÆt nâi gÜc phÏa trÅn. Ph¨i h−n chÆ chuyÌn vÙ dàc b±ng cŸch dïng thiÆt bÙ giù câ ½Ùnh theo hõèng ½õéng ch¾o ½âi diÎn so vèi lúc ½´t. Ngo−i lúc ½õìc ½´t ½·u tiÅn theo chiËu hõèng v¡o cŸc chi tiÆt nâi gÜc rãi sau ½Ü theo chiËu ngõìc l−i. ‡o ½−c: ‡æ dÙch chuyÌn dàc cða d·m dàc nÜc. Nµng b±ng ä ch−c nµng Qui trÖnh: T¨i tràng bÅn trong: 1,25R - T phµn bâ ½Ëu kh°p m´t s¡n. Lúc ½´t: Cáng te nç ½õìc ½ë b±ng hai ch−c cÜ chiËu ræng 200 mm ½ît sµu v¡o trong ä ch−c mæt kho¨ng l¡ 1828 mm ± 3 mm v¡ ½õìc giù trong 5 phît. ‡o ½−c: CŸc biÆn d−ng còc bæ v¡ biÆn d−ng dõ khi thø ho´c sau khi thø. Nµng t−i vÙ trÏ ch−c nµng m´t bÅn Qui trÖnh: T¨i tràng bÅn trong: 1,25R - T phµn bâ ½Ëu kh°p m´t s¡n Lúc ½´t: Cáng te nç ½õìc ½ë b±ng nhùng t¶m ½Îm t−i vÙ trÏ cða bân ä ch−c nµng trong 5 phît. CŸc t¶m ½Îm ph¨i cÜ cïng diÎn tÏch nhõ ch−c nµng ½õìc dïng. ‡o ½−c: TiÆn h¡nh ½o cŸc biÆn d−ng còc bæ trong khi thø v¡ mài biÆn d−ng dõ phŸt sinh. KÏn théi tiÆt Qui trÖnh: T¶t c¨ cŸc m´t cða cáng te nç ph¨i ½õìc thø phun nõèc b±ng vÝi phun cÜ ½õéng kÏnh 12,5 mm, Ÿp lúc nõèc t−i vÝi b±ng 1 bar (0,1 MPa) di chuyÌn ngang vèi tâc ½æ kho¨ng 100 mm/giµy t−i kho¨ng cŸch t÷ vÝi phun ½Æn m´t ½õìc thø b±ng 1,5 m. 22
 • 19. tcvn 6273 : 2003, Chõçng 6 Chõçng 6 Cáng te nç ½²ng nhiÎt 6.1 Qui ½Ùnh chung 6.1.1 Ph−m vi Ÿp dòng Nhùng qui ½Ùnh trong Chõçng n¡y Ÿp dòng cho nhùng cáng te nç ½õìc chÆ t−o cÜ cŸc vŸch ng¯n, cøa, s¡n v¡ nÜc ½õìc cŸch nhiÎt ½Ì cÜ thÌ h−n chÆ sú trao ½äi nhiÎt giùa bÅn trong v¡ bÅn ngo¡i cáng te nç (dõèi ½µy gài l¡ cáng te nç ½²ng nhiÎt). ViÎc x¾t duyÎt kiÌu thiÆt kÆ, x¾t duyÎt qui trÖnh chÆ t−o, thø nghiÎm v¡ kiÌm tra trong khi chÆ t−o cŸc thiÆt bÙ l¡m l−nh v¡/ho´c thiÆt bÙ hµm nÜng dïng cho cáng te nç ½²ng nhiÎt sÁ thúc hiÎn theo cŸc yÅu c·u cða chð cáng te nç. 6.1.2 CŸc b¨n vÁ v¡ hã sç Ngo¡i nhùng hã sç v¡ b¨n vÁ qui ½Ùnh ê 2.1.3 v¡ 4.1.2, cáng te nç ½²ng nhiÎt muân ½õìc ‡¯ng kiÌm thø v¡ kiÌm tra thÖ ph¨i trÖnh ‡¯ng kiÌm cŸc b¨n vÁ v¡ hã sç sau ½µy vèi sâ lõìng ba bæ: (1) KÆt c¶u cŸch nhiÎt (bao gãm lo−i vºt liÎu cŸch nhiÎt, sâ liÎu vË trao ½äi nhiÎt, chi tiÆt vË phõçng phŸp thúc hiÎn cŸch nhiÎt); (2) ThiÆt bÙ tháng giÜ, thoŸt nõèc; (3) VÙ trÏ ½´t nhiÎt kÆ v¡ bâ trÏ thiÆt bÙ ghi nhiÎt ½æ. 6.2 Bâ trÏ kÆt c¶u v¡ s¨n lõìng cða thiÆt bÙ l¡m l−nh 6.2.1 Qui ½Ùnh chung 1 Tr÷ khi cÜ nhùng qui ½Ùnh khŸc trong Chõçng n¡y, nhùng yÅu c·u trong Chõçng 5 ph¨i ½õìc Ÿp dòng ½âi vèi cáng te nç ½²ng nhiÎt. 2 Cáng te nç ½²ng nhiÎt ph¨i phï hìp nhùng ½´c tÏnh kþ thuºt nÅu dõèi ½µy: (1) NhiÎt ½æ bÅn trong v¡ bÅn ngo¡i cða cáng te nç ½²ng nhiÎt cÜ thiÆt bÙ l¡m l−nh ph¨i tõçng öng l¡ -18 o C v¡ 38 o C. Ngo¡i ra, nhiÎt ½æ bÅn trong v¡ bÅn ngo¡i ½âi vèi cáng te nç cŸch nhiÎt cÜ thÌ l¡ cŸc nhiÎt ½æ thiÆt kÆ. (2) HÎ sâ truyËn nhiÎt (dõèi ½µy gài l¡ hÎ sâ "K") cða cáng te nç ½²ng nhiÎt ph¨i kháng nhÞ hçn 0,4 W/m2 o C. (3) ThiÆt bÙ ½iÎn ph¨i phï hìp vèi tiÅu chu¸n ISO/IS 1496/II, ½Æn ch÷ng múc cÜ thÌ thúc hiÎn ½õìc. 6.2.2 KÆt c¶u cŸch nhiÎt Lèp cŸch nhiÎt cða cáng te nç ph¨i ½õìc chÆ t−o sao cho chîng kháng bÙ ¨nh hõêng trong quŸ trÖnh l¡m s−ch nhõ røa b±ng nõèc, b±ng hçi nõèc v¡ cŸc ch¶t t¸y khŸc. 6.2.3 ‡æ kÏn khÏ Cáng te nç ½²ng nhiÎt ph¨i cÜ kÆt c¶u kÏn khÏ v¡ phï hìp cŸc yÅu c·u qui ½Ùnh ê 6.5.3. 6.2.4 ThiÆt bÙ l¡m l−nh 1 ThiÆt bÙ l¡m l−nh ph¨i phï hìp vèi yÅu c·u nÅu dõèi ½µy v¡ ph¨i ½ð s¨n lõìng cho t¶t c¨ cŸc tr−ng thŸi khai thŸc cða cáng te nç. (1) ThiÆt bÙ l¡m l−nh ph¨i cÜ s¨n lõìng ½Ì l¡m viÎc liÅn tòc v¡ cÜ kh¨ n¯ng duy trÖ tât nhiÎt ½æ bÅn trong tâi thiÌu nhõ qui ½Ùnh theo ½iËu kiÎn thø ½¬ qui ½Ùnh ê 6.5.5(1)(d). (2) ThiÆt bÙ l¡m l−nh cñng ph¨i cÜ kh¨ n¯ng duy trÖ cÜ hiÎu qu¨ nhiÎt ½æ tâi thiÌu ½õìc qui ½Ùnh vèi théi gian Ït nh¶t l¡ 4 gié theo ½iËu kiÎn thø ½¬ qui ½Ùnh ê 6.5.5(1)(e). 23
 • 20. tcvn 6273 : 2003, Chõçng 6 2 NÆu b·u ngõng l¡ kiÌu l¡m mŸt b±ng nõèc thÖ nhiÎt ½æ thiÆt kÆ cða nõèc l¡m mŸt ½âi vèi thiÆt bÙ l¡m l−nh l¡ 36 o C. 3 ‡âi vèi nhùng thiÆt bÙ yÅu c·u l¡m mŸt b±ng nõèc thÖ cŸc ½·u nhºn v¡ x¨ nõèc ph¨i phï hìp vèi HÖnh 8.8 v¡ HÖnh 8.9, Chõçng 8. CŸc ½·u nâi lå x¨ v¡ lå nhºn nõèc ph¨i ½´t t−i vÙ trÏ cuâi cç c¶u cáng te nç sao cho ngõéi quan sŸt ½öng ½âi diÎn th¶y chîng xu¶t hiÎn ê phÏa dõèi háng m−n ph¨i cáng te nç. 4 Cáng te nç ph¨i cÜ kÆt c¶u sao cho kháng khÏ ½õìc l¡m l−nh cÜ thÌ tu·n ho¡n giùa cŸc t¶m bàc bÅn trong, cŸc s¡n v¡ h¡ng hÜa. 5 ‡âi vèi cŸc cáng te nç ½²ng nhiÎt lo−i 1AA, 1CC v¡ 1C cÜ kÆt c¶u dïng hÎ thâng tháng khÏ ho´c dïng cŸc thiÆt bÙ cÜ thÌ thŸo réi l°p ½´t bÅn ngo¡i thÖ cŸc lå nhºn v¡ x¨ khÏ ph¨i phï hìp vèi HÖnh 8.10, 8.11 v¡ 8.12, Chõçng 8. 6.2.5 Nhùng yÅu c·u vË vÎ sinh v¡ thiÆt bÙ thoŸt nõèc 1 BË m´t bÅn trong v¡ kÆt c¶u cða cáng te nç ½²ng nhiÎt ph¨i ½õìc c¶u t−o sao cho viÎc l¡m s−ch chîng dÍ d¡ng v¡ ph¨i thúc hiÎn nhùng biÎn phŸp thÏch ½Ÿng ½Ì ½¨m b¨o r±ng nõèc røa cáng te nç cÜ thÌ thoŸt hÆt ra ngo¡i. NÆu khoang chöa h¡ng khá yÅu c·u cÜ ½´t lå thoŸt nõèc ½Ì røa phÏa bÅn trong cáng te nç, chîng ph¨i cÜ nhùng nît ½Üng mê b±ng tay. 2 Khi thiÆt bÙ thoŸt nõèc ½´t ê trÅn s¡n cáng te nç, chîng ph¨i cÜ bæ phºn ½Üng kÏn cÜ kh¨ n¯ng ½Üng mê t÷ bÅn ngo¡i cáng te nç ho´c cÜ thiÆt bÙ ng¯n nõèc tr¡n v¡o bÅn trong. Ngo¡i ra thiÆt bÙ thoŸt nõèc ph¨i c¶u t−o sao cho kháng l¡m ¨nh hõêng ½Ÿng kÌ ½Æn tÏnh kÏn khÏ. 3 NÆu cÜ yÅu c·u hÎ thâng thoŸt nõèc khoang h¡ng cÜ thÌ ho−t ½æng khi cáng te nç ½ang chöa h¡ng thÖ ph¨i ½´t cŸc thiÆt bÙ b¨o vÎ cÜ thÌ mê tú ½æng khi Ÿp su¶t bÅn trong cao hçn Ÿp su¶t l¡m viÎc bÖnh thõéng. 6.2.6 Bâ trÏ thiÆt bÙ treo h¡ng NÆu h¡ng ½õìc treo trÅn tr·n cáng te nç ½²ng nhiÎt thÖ cáng te nç ph¨i ½õìc thiÆt kÆ sao cho cÜ kh¨ n¯ng treo mæt tràng lõìng g¶p 2 l·n tràng lõìng l¡m viÎc lèn nh¶t ho´c 3.000 kg cho 1 m¾t chiËu d¡i sø dòng bÅn trong cáng te nç, l¶y giŸ trÙ n¡o lèn hçn. 6.2.7 Dòng cò ½o nhiÎt ½æ 1 Cáng te nç ½²ng nhiÎt ph¨i cÜ dòng cò thÏch hìp ½Ì ½o nhiÎt ½æ bÅn trong. CÜ thÌ dïng mŸy ghi nhiÎt ½æ ½Ì tú ½æng ghi nhiÎt ½æ cða cáng te nç. 2 NÆu dïng dòng cò ch× bŸo nhiÎt ½æ tú ½æng thÖ ph¨i cÜ phõçng tiÎn thÏch hìp ½Ì hiÎu ch×nh. 6.3 Vºt liÎu v¡ cáng nghÎ chÆ t−o Ngo¡i cŸc yÅu c·u nÅu t−i 5.3 ra, vºt liÎu v¡ cáng nghÎ chÆ t−o cáng te nç ½²ng nhiÎt cÝn ph¨i phï hìp vèi cŸc yÅu c·u sau: (1) ViÎc chàn vºt liÎu thÏch hìp dïng cho cáng te nç ½²ng nhiÎt v¡ thiÆt bÙ l¡m l−nh ho´c thiÆt bÙ hµm nÜng ph¨i sao cho nÜ kháng gµy ½æc h−i tèi h¡ng hÜa. Vºt liÎu kháng bÙ hõ hÞng khi thúc hiÎn cŸc bõèc thø nghiÎm ½õìc qui ½Ùnh ê 6.5.4 v¡ 6.5.5. (2) Ch¶t lõìng vºt liÎu cŸch nhiÎt ph¨i do ‡¯ng kiÌm ch¶p nhºn. (3) Cáng viÎc cŸch nhiÎt ph¨i ½õìc thúc hiÎn c¸n thºn, chu ½Ÿo. (4) NÆu lèp cŸch nhiÎt ½õìc chÆ t−o b±ng cŸch t−o bàt t−i chå thÖ phõçng phŸp t−o bàt ph¨i ½õìc ‡¯ng kiÌm x¾t duyÎt. 6.4 ‡Üng mŸc 1 Ngo¡i viÎc ph¨i thÞa m¬n cŸc qui ½Ùnh nÅu t−i 5.3 ra, viÎc ½Üng mŸc cáng te nç ½²ng nhiÎt ph¨i ghi rß cŸc mòc sau ½µy: 24
 • 21. tcvn 6273 : 2003, Chõçng 6 (1) KiÌu thiÆt bÙ l¡m l−nh, ng¡y chÆ t−o v¡ kiÌu ch¶t l¡m l−nh; (2) Cáng su¶t v¡ vÝng quay ½æng cç ½iÎn dïng cho mŸy n¾n cŸc ch¶t l¡m l−nh; (3) HiÎu ½iÎn thÆ ½Ùnh möc, t·n sâ, sâ seri cŸc pha cða mátç mŸy n¾n cáng ch¶t l¡m l−nh; (4) KiÌu nguãn ½iÎn (phµn lo−i nguãn ½iÎn I, II, ho´c III ½õìc nÅu trong ISO/IS 1496/II); (5) DÝng to¡n t¨i v¡ täng dÝng khêi ½æng; (6) NhiÎt ½æ bÅn trong nhÞ nh¶t v¡ nhiÎt ½æ mái trõéng (khi bæ ngõng l¡m mŸt b±ng kháng khÏ). 2 NÆu cáng te nç ½²ng nhiÎt cÜ thiÆt bÙ treo h¡ng thÖ ph¨i ghi rß t¨i tràng sø dòng lèn nh¶t t−i vÙ trÏ dÍ th¶y trÅn th¡nh ê phÏa trong cða cáng te nç. 6.5 Thø v¡ kiÌm tra 6.5.1 Qui ½Ùnh chung 1 Ngo¡i nhùng qui ½Ùnh cða Chõçng n¡y ra, viÎc thø v¡ kiÌm tra cÝn ph¨i ½õìc tiÆn h¡nh theo nhùng qui ½Ùnh trong Chõçng 5 cða Qui ph−m n¡y. 2 Thø v¡ kiÌm tra ½âi vèi cáng te nç ½²ng nhiÎt bao gãm cŸc bõèc sau: (1) KiÌm tra bÅn ngo¡i; (2) KiÌm tra kÏch thõèc cáng te nç; (3) Cµn tràng lõìng; (4) Thø kÏn théi tiÆt; (5) Thø söc bËn; (6) Thø kÏn khÏ; (7) Thø truyËn nhiÎt; (8) Thø ho−t ½æng thiÆt bÙ l¡m l−nh. 3 ViÎc thø ho−t ½æng ph¨i ½õìc thúc hiÎn sau khi kÆt thîc vèi kÆt qu¨ thÞa m¬n cŸc cuæc thø vË söc bËn. 4 T¶t c¨ cŸc thiÆt bÙ v¡ dòng cò ½õìc dïng cho cuæc thø ho−t ½æng ph¨i ½õìc chàn lúa thÏch hìp v¡ sai sâ cða chîng ½õìc l¶y nhõ sau: (1) ThiÆt bÙ ½o nhiÎt ½æ : ±0,5 0 C; (2) HÎ thâng ½o cáng su¶t : ±2% sâ lõìng ½õìc ½o; (3) Lõu lõìng kÆ : ±3%; (4) Ÿp kÆ : ±5%. 6.5.2 Thø ½æ bËn Thø ½æ bËn cða nÜc cáng te nç cÜ cŸc thiÆt bÙ treo h¡ng (nÆu cÜ) ph¨i ½õìc thúc hiÎn nhõ sau: (1) Qui trÖnh Mæt t¨i tràng b±ng 2 l·n tràng lõìng sø dòng lèn nh¶t ho´c 3.000 kg cho 1 m¾t chiËu d¡i sø dòng bÅn trong cáng te nç, l¶y giŸ trÙ n¡o lèn hçn, ½õìc ½´t v¡o mÜc nhõ mæt t¨i tràng sø dòng bÖnh thõéng gi¨ ½Ùnh khi cáng te nç ½õìc ½´t trÅn giŸ ½ë b±ng bân chi tiÆt nâi gÜc cða nÜ. (2) ‡o ½−c ‡o ½æ vßng lèn nh¶t v¡ biÆn d−ng dõ cða tiÆt diÎn dõèi t¨i tràng thø. (3) Nhùng yÅu c·u KÆt thîc cuæc thø cáng te nç ph¨i kháng ½õìc cÜ biÆn d−ng dõ cñng nhõ nhùng khuyÆt tºt ¨nh hõêng ½Æn viÎc sø dòng cða cáng te nç. 6.5.3 Thø kÏn khÏ Thø kÏn khÏ ph¨i ½õìc thúc hiÎn nhõ sau: (1) Qui trÖnh thø (a) Cuæc thø n¡y ph¨i ½õìc thúc hiÎn trõèc khi thø truyËn nhiÎt. 25
 • 22. tcvn 6273 : 2003, Chõçng 6 (b) Cáng te nç ph¨i ê ½iËu kiÎn ho−t ½æng bÖnh thõéng v¡ ph¨i ½õìc ½Üng kÏn ê möc ½æ bÖnh thõéng nhõ khi sø dòng. (c) Khi thø, nhiÎt ½æ bÅn trong v¡ bÅn ngo¡i cáng te nç v¡o kho¨ng 15 0C ½Æn 25 0C. ‡æ dao ½æng cða nhiÎt ½æ trong v¡ ngo¡i ê trong kho¨ng 3 0C. (d) T¶t c¨ cŸc lå thoŸt nõèc ph¨i ½õìc ½Üng kÏn. (e) HÎ thâng c¶p khÏ qua bæ lõu tâc v¡ Ÿp kÆ ph¨i ½õìc nâi vèi cáng te nç b±ng ½·u nâi kiÌu kÏn khÏ. Ÿp kÆ kháng ½õìc ½´t trúc tiÆp v¡o âng c¶p khÏ. (f) Kháng khÏ ph¨i ½õìc thäi v¡o cáng te nç sao cho Ÿp su¶t bÅn trong nµng tèi 250+10 Pa (25mm+1mm chiËu cao cæt nõèc) v¡ viÎc c¶p kháng khÏ ph¨i ½õìc ½iËu ch×nh ½Ì duy trÖ Ÿp su¶t n¡y. Sau khi tr−ng thŸi thø ½¬ än ½Ùnh, Ÿp su¶t n¡y ph¨i ½õìc giù vèi théi gian kháng nhÞ hçn 30 phît. (2) ‡o ½−c (a) Ph¨i ½o nhiÎt ½æ bÅn trong v¡ xung quanh cáng te nç. (b) ‡o lõu lõìng kháng khÏ yÅu c·u ½Ì duy trÖ Ÿp su¶t thø. (3) YÅu c·u Tý lÎ dÝ khÏ ½õìc xŸc ½Ùnh trong ½iËu kiÎn kháng khÏ tiÅu chu¸n kháng ½õìc lèn hçn giŸ trÙ nÅu trong B¨ng dõèi ½µy. NÆu ½æ dÝ khÏ ½o ½õìc võìt quŸ trÙ sâ n¡y thÖ tý lÎ dÝ khÏ lèn nh¶t cÜ thÌ ½õìc l¶y phï hìp vèi nhùng yÅu c·u cða ISO/IS 1496/II. ‡âi vèi nhùng cáng te nç lo−i 1C v¡ 1CC ½õìc ½Ë cºp ½Æn ê 6.5.3(1)(d) cÜ cŸc lå nhºn v¡ x¨ khÏ nhõ qui ½Ùnh 6.2.4-5 thÖ tý lÎ rÝ khÏ cho ph¾p lèn nh¶t xŸc ½Ùnh trong ½iËu kiÎn khÏ quyÌn tiÅu chu¸n ph¨i nhÞ hçn 8 m3 /gié. Lo−i cáng te nç 1A, 1AA 1BB, 1B 1CC,1C 1D T× lÎ dÝ khÏ m3 /h 30 23 16 9 6.5.4 Thø truyËn nhiÎt Thø truyËn nhiÎt ph¨i ½õìc thúc hiÎn nhõ sau: (1) Qui trÖnh (a) Cuæc thø n¡y ph¨i ½õìc thúc hiÎn sau khi kÆt thîc thø kÏn khÏ v¡ thÞa m¬n. (b) Khi thø, cŸc thiÆt bÙ hµm nÜng/l−nh ph¨i ½´t ½îng chå, tr÷ khi cáng te nç ½õìc thiÆt kÆ vèi cŸc thiÆt bÙ thŸo réi ½õìc thÖ cŸc thiÆt bÙ ½Ü cÜ thÌ kháng l°p v¡o vÙ trÏ khi thø, nhõng ê chå ½Ü ph¨i ½õìc ½Üng kÏn. (c) Thø truyËn nhiÎt ph¨i ½õìc thúc hiÎn ê ½iËu kiÎn än ½Ùnh Ÿp dòng phõçng phŸp l¡m nÜng bÅn trong ho´c phõçng phŸp l¡m l−nh bÅn trong. (d) Thø ph¨i ½õìc tiÆn h¡nh vèi théi gian liÅn tòc kháng nhÞ hçn 8 gié, ph¨i ghi t¶t c¨ cŸc sâ liÎu trong t÷ng kho¨ng théi gian 30 phît mæt l·n. (e) Trong lîc thø, cŸc ½iËu kiÎn dõèi ½µy ph¨i ½õìc thÞa m¬n: (i) NhiÎt ½æ trung bÖnh cða th¡nh cáng te nç ph¨i trong ph−m vi nhÞ nh¶t 20 o C, cao nh¶t 32 o C v¡ ½æ chÅnh lÎch nhiÎt ½æ giùa bÅn trong v¡ bÅn ngo¡i cáng te nç ph¨i kháng nhÞ hçn 20 o C. (ii) ChÅnh lÎch nhiÎt ½æ lèn nh¶t giùa 2 ½iÌm b¶t kÖ bÅn trong t−i b¶t cö lîc n¡o khi thø l¡ 3 o C. (iii)‡æ chÅnh lÎch nhiÎt ½æ lèn nh¶t giùa 2 ½iÌm b¶t kÖ bÅn ngo¡i t−i b¶t cö lîc n¡o khi thø l¡ 3 o C. (iv)ChÅnh lÎch nhiÎt ½æ lèn nh¶t cða nhiÎt ½æ trung bÖnh kháng khÏ bÅn trong θi t−i cŸc théi ½iÌm ½o khŸc nhau l¡ 1,5 o C. (v) ChÅnh lÎch nhiÎt ½æ lèn nh¶t cða nhiÎt ½æ trung bÖnh kháng khÏ bÅn ngo¡i θe t−i cŸc théi ½iÌm ½o khŸc nhau l¡ 1,5 o C. (vi)ChÅnh lÎch lèn nh¶t tÏnh theo ph·n tr¯m giùa giŸ trÙ tiÅu hao cáng su¶t lèn nh¶t v¡ nhÞ nh¶t kháng ½õìc võìt quŸ 3 % giŸ trÙ tiÅu hao nhÞ nh¶t. (vii)Dòng cò ½o nhiÎt ½´t ê phÏa trong v¡ ngo¡i cáng te nç ph¨i ½õìc b¨o vÎ châng l−i sú böc x− nhiÎt. (f) ‡iÌm ½o nhiÎt ½æ: NhiÎt ½æ ph¨i ½õìc ½o t−i nhùng ½iÌm nÅu trong HÖnh 8.13 Chõçng 8. (g) ‡âi vèi phõçng phŸp l¡m nÜng bÅn trong b±ng ½iÎn, bæ gia nhiÎt ph¨i ½õìc che ch°n thÏch hìp ½Ì kháng t−o ra böc x− nhiÎt v¡ ph¨i cÜ qu−t lõu tháng kháng khÏ ½´t t−i tµm hÖnh hàc cða cáng te nç. 26
 • 23. tcvn 6273 : 2003, Chõçng 6 (h) Kháng ½õìc dïng phõçng phŸp thø n¡o ½Ü d¹n ½Æn ½Üng b¯ng trÅn cŸc chi tiÆt l¡m ¨nh hõêng ½Æn kÆt qu¨ thø truyËn nhiÎt. (2) ‡o ½−c (a) Sâ liÎu vË nhiÎt ½æ bÅn ngo¡i v¡ bÅn trong cáng te nç cñng nhõ giŸ trÙ tiÅu hao cáng su¶t ½Ì xŸc ½Ùnh hÎ sâ K ph¨i ½õìc thúc hiÎn trong kho¨ng théi gian kháng quŸ 30 phît/l·n v¡ thúc hiÎn liÅn tòc trong kho¨ng théi gian kháng nhÞ hçn 8 gié. (b) NhiÎt ½æ trung bÖnh cða th¡nh cáng te nç ½õìc xŸc ½Ùnh theo cáng thöc: θ = (θe + θi )/2 (c) HÎ sâ truyËn nhiÎt K ½õìc xŸc ½Ùnh theo cáng thöc sau: K U S U Q S S S e i e i = = − = θ θ . Trong ½Ü: K : HÎ sâ truyËn nhiÎt (W/m2 o C) U : Täng ½−i lõìng truyËn nhiÎt (W/o C). S : DiÎn tÏch trung bÖnh bË m´t cáng te nç (m2 ) Se : DiÎn tÏch m´t ngo¡i cáng te nç (m2 )* Si : DiÎn tÏch m´t trong cáng te nç (m2 )* Q : Cáng su¶t tÞa ra ho´c h¶p thò trong théi gian cŸc bæ phºn l¡m nÜng, qu−t ho´c thiÆt bÙ l¡m l−nh bÅn trong l¡m viÎc (W) θ : NhiÎt ½æ trung bÖnh th¡nh cáng te nç (o C) θe : NhiÎt ½æ trung bÖnh phÏa ngo¡i cáng te nç (o C) θi : NhiÎt ½æ trung bÖnh phÏa trong cáng te nç (o C) Chî thÏch : * NÆu bË m´t cáng te nç cÜ d−ng gìn sÜng, diÎn tÏch sø dòng l¶y theo hÖnh chiÆu cða chîng. (3) YÅu c·u HÎ sâ K thu ½õìc qua thø nghiÎm ph¨i kháng ½õìc lèn hçn trÙ sâ qui ½Ùnh ê 6.2.1-2(2). 6.5.5 Thø ho−t ½æng thiÆt bÙ l¡m l−nh Thø ho−t ½æng thiÆt bÙ l¡m l−nh ph¨i thúc hiÎn nhõ sau: (1) Qui trÖnh (a) Cáng te nç ph¨i ½õìc ½´t trong phÝng thø cÜ nhiÎt ½æ kháng thay ½äi v¡ b±ng nhiÎt ½æ bÅn ngo¡i ½õìc qui ½Ùnh ê 6.2.1-2(1). (b) ‡iÌm ½o nhiÎt ½æ phÏa ngo¡i cáng te nç ph¨i ê nhùng chå ½õìc qui ½Ùnh ê HÖnh 8.13 Chõçng 8, ê m´t trong cáng te nç Ït nh¶t ph¨i ½o nhiÎt ½æ t−i lå nhºn v¡ lå x¨ kháng khÏ cða cáng te nç. (c) ViÎc thø ½õìc tiÆn h¡nh ê tr−ng thŸi l¡m viÎc bÖnh thõéng cða cáng te nç, nhõng cŸc bæ phºn tháng giÜ ph¨i ½õìc ½Üng kÏn. (d) Dïng thiÆt bÙ l¡m l−nh ½Ì l¡m l−nh cáng te nç thÖ nhiÎt ½æ bÅn trong cáng te nç ph¨i h− tèi nhiÎt ½æ ½õìc qui ½Ùnh ê 6.2.1-2(1). Sau ½Ü giù nguyÅn nhiÎt ½æ n¡y trong kho¨ng théi gian 8 gié. (e) Sau khi thúc hiÎn nhùng thø nghiÎm nÅu trÅn, ph¨i ½Üng m−ch thiÆt bÙ hµm nÜng ½´t bÅn trong cáng te nç ½Ì ½−t ½õìc cáng su¶t Ït nh¶t b±ng 25% täng lõìng truyËn nhiÎt cða cáng te nç (U) ½õìc xŸc ½Ùnh khi thø truyËn nhiÎt qui ½Ùnh ê 6.5.4. Khi thiÆt bÙ hµm nÜng l¡m viÎc, thiÆt bÙ l¡m l−nh ph¨i ho−t ½æng vèi théi gian Ït nh¶t l¡ 4 gié. (f) Cáng su¶t cŸc thiÆt bÙ hµm nÜng ½õìc xŸc ½Ùnh theo cáng thöc: Cáng su¶t t−o nhiÎt = 0,25KS(θe - θi) 27
 • 24. tcvn 6273 : 2003, Chõçng 6 Trong ½Ü: K : HÎ sâ truyËn nhiÎt ½õìc xŸc ½Ùnh trong cuæc thø truyËn nhiÎt ½õìc qui ½Ùnh ê 6.5.4 (W/m2 o C). S : DiÎn tÏch trung bÖnh bË m´t cða cáng te nç (m2 ) θi : NhiÎt ½æ bÅn trong cáng te nç ½õìc qui ½Ùnh ê 6.2.1-2(1) (o C). θe : NhiÎt ½æ bÅn ngo¡i cáng te nç ½õìc qui ½Ùnh ê 6.2.1-2(1) (o C). (2) ‡o ½−c (a) NhiÎt ½æ bÅn trong v¡ bÅn ngo¡i ph¨i ½õìc ghi l−i. (b) Cáng su¶t tiÅu hao cða thiÆt bÙ hµm nÜng b±ng ½iÎn ph¨i ½õìc ghi l−i. (3) YÅu c·u Trong khi thø ph¨i b¨o ½¨m r±ng nhiÎt ½æ trung bÖnh bÅn trong cáng te nç luán luán ½õìc duy trÖ ê nhiÎt ½æ qui ½Ùnh. 28
 • 25. tcvn 6273 : 2003, Chõçng 7 Chõçng 7 cáng te nç h¡ng lÞng 7.1 Qui ½Ùnh chung 7.1.1 Ph−m vi Ÿp dòng Nhùng qui ½Ùnh cða Chõçng n¡y Ÿp dòng cho cáng te nç h¡ng lÞng dïng ½Ì chuyÅn chê cŸc ch¶t lÞng v¡ ch¶t khÏ cÜ Ÿp su¶t l¡m viÎc cho ph¾p t÷ 0,3 kG/cm2 (29,4 kPa) trê lÅn. 7.1.2 B¨n vÁ v¡ hã sç ‡Ì thø v¡ kiÌm tra cáng te nç h¡ng lÞng, ngo¡i nhùng hã sç, b¨n vÁ qui ½Ùnh ê 2.1.3 ho´c 4.1.2 ph¨i trÖnh thÅm cho ‡¯ng kiÌm duyÎt cŸc b¨n vÁ v¡ hã sç sau: (1) ThuyÆt minh ½´c tÏnh kþ thuºt cða k¾t chöa, ba bæ. (2) CŸc b¨n vÁ cða k¾t chöa, nÅu chi tiÆt vË vºt liÎu, kÏch thõèc, qui trÖnh h¡n v¡ cŸc chi tiÆt l°p rŸp cŸc van, cŸc ½·u phun v¡ cŸc chi tiÆt l°p rŸp khŸc, ba bæ. (3) B¨n vÁ bâ trÏ ½·y ½ð cŸc chi tiÆt cða van v¡ ½·u phun cñng nhõ cŸc chi tiÆt l°p rŸp khŸc, ba bæ. (4) B¨n vÁ chi tiÆt cŸc van gi¨m Ÿp, ba bæ. 7.2 KÏch thõèc, phµn lo−i v¡ bâ trÏ kÆt c¶u 7.2.1 Qui ½Ùnh chung 1 Tr÷ khi cÜ nhùng qui ½Ùnh khŸc ½i, cŸc qui ½Ùnh trong 5.2, Chõçng 5 (tr÷ 5.2.2-2, 5.2.7 v¡ 5.2.8-2) ph¨i Ÿp dòng ½âi vèi cáng te nç h¡ng lÞng. 2 CŸc k¾t chöa v¡ phò tïng l°p ½´t ph¨i ½õìc thiÆt kÆ, chÆ t−o v¡ thø nghiÎm phï hìp vèi Qui ph−m vË bÖnh chÙu Ÿp lúc ½¬ ½õìc cáng nhºn v¡ nhùng yÅu c·u cða Chõçng n¡y. 7.2.2 T¨i tràng thiÆt kÆ Måi th¡nh ph·n kÆt c¶u cða cáng te nç ph¨i ½õìc thiÆt kÆ thÞa m¬n cŸc t¨i tràng qui ½Ùnh ê B¨ng 7.1. 7.2.3 Khung cáng te nç M´t trÅn cða cŸc chi tiÆt nâi gÜc ph¨i cao hçn nÜc k¾t v¡ cŸc phò tïng, ½õéng âng liÅn kÆt Ït nh¶t l¡ 6 mm. 7.2.4 KÆt c¶u ½Ÿy Khi cáng te nç h¡ng lÞng chöa h¡ng vèi tràng lõìng sø dòng lèn nh¶t R, kháng mæt ph·n n¡o cða k¾t v¡ phò tïng liÅn kÆt vèi vÞ k¾t ½õìc nhá quŸ xuâng dõèi m´t ph²ng cao hçn 25 mm so vèi m´t ½Ÿy cða cŸc chi tiÆt nâi gÜc phÏa dõèi cða cáng te nç. 7.2.5 ‡´c trõng lúa chàn khung cáng te nç 1 Kháng ½õìc dïng ä ch−c nµng ½Ì xÆp dë cáng te nç h¡ng lÞng khi cÜ t¨i vÖ khi vºn chuyÌn cáng te nç chöa ½·y ho´c mæt ph·n h¡ng lÞng b±ng ch−c nµng, sÁ nguy hiÌm do kháng än ½Ùnh. Kháng ½õìc trang bÙ ä ch−c nµng cho cáng te nç ISO. 2 Lâi ½i (nÆu cÜ) ph¨i ½õìc thiÆt kÆ ½Ì chÙu ½õìc t¨i tràng b±ng 300 kg, phµn bâ ½Ëu trÅn diÎn tÏch 600 mm x 300 mm. 3 C·u thang (nÆu cÜ) ph¨i ½õìc thiÆt kÆ ½Ì cÜ thÌ chÙu ½õìc t¨i tràng b±ng 200 kg cho mæt bºc thang b¶t kü. 7.2.6 K¾t chöa 29
 • 26. tcvn 6273 : 2003, Chõçng 7 1 K¾t ph¨i ½õìc câ ½Ùnh ch°c ch°n vèi cŸc th¡nh ph·n kÆt c¶u cða khung cáng te nç. K¾t ph¨i cÜ kh¨ n¯ng n−p ½·y v¡ x¨ hÆt m¡ kháng ph¨i chuyÌn k¾t ra khÞi cáng te nç. 2 Khoang cða k¾t kháng cÜ van an to¡n chµn kháng ph¨i ½õìc thiÆt kÆ sao cho chîng cÜ thÌ chÙu ½õìc khi Ÿp su¶t bÅn ngo¡i cao hçn Ÿp su¶t bÅn trong Ït nh¶t l¡ 0,4 kG/cm2 (39 kPa) m¡ kháng cÜ biÆn d−ng dõ. 7.2.7 CŸc phò tïng cða k¾t chöa 1 T¶t c¨ cŸc lå, tr÷ van an to¡n, ph¨i cÜ thiÆt bÙ ½Üng kÏn thÏch ½Ÿng ½Ì ng¯n ng÷a h¡ng lÞng thoŸt ra ngo¡i qua cŸc lå ½Ü. 2 CŸc thiÆt bÙ cða âng n−p v¡ x¨ h¡ng ph¨i ½õìc chÆ t−o v¡ l°p ½´t sao cho h−n chÆ ê möc th¶p nh¶t kh¨ n¯ng hõ hÞng, nÆu c·n thiÆt cÜ thÌ b¨o vÎ chîng b±ng cŸc n°p ho´c b±ng cŸc hæp che ch°n thÏch hìp. 3 T¶t c¨ nhùng lå ½´t th¶p hçn möc chê h¡ng bÖnh thõéng trong k¾t v¡ ½õìc trang bÙ van cÜ kh¨ n¯ng ½Üng b±ng tay ph¨i cÜ phõçng tiÎn ½Üng phò ê phÏa thoŸt ra cða van. Phõçng tiÎn ½Üng phò n¡y cÜ thÌ l¡ t¶m ch´n kÏn ch¶t lÞng, m´t bÏch ½õìc b°t ch´t b±ng buláng ho´c thiÆt bÙ b¨o vÎ thÏch hìp khŸc cÜ kh¨ n¯ng ng¯n kháng cho ch¶t lÞng bÅn trong ch¨y ra ngo¡i. 4 T¶t c¨ cŸc van dï ½´t bÅn trong hay bÅn ngo¡i ½Ëu ph¨i ½´t c¡ng sŸt vèi vÞ k¾t c¡ng tât. 5 CŸc van ch´n cÜ c·n v´n ph¨i ½Üng l−i khi v´n tay quay theo chiËu kim ½ãng hã. 6 T¶t c¨ nhùng trang bÙ phò cða k¾t ph¨i ½õìc chî thÏch rß r¡ng ½Ì ch× d¹n chöc n¯ng cða chîng. 7.2.8 Van an to¡n 1 Måi k¾t cða buãng chöa ch¶t lÞng kÏn ph¨i ½õìc ½´t mæt bæ van an to¡n v¡ nÜ ph¨i mê ho¡n to¡n t−i Ÿp su¶t kháng lèn hçn Ÿp su¶t thø cða k¾t. 2 ‡Ì trŸnh sú t¯ng Ÿp su¶t quŸ möc bÅn trong cáng te nç, cŸc van an to¡n ½´t trÅn nhùng cáng te nç ISO ph¨i cÜ dung lõìng x¨ t−i Ÿp su¶t tâi thiÌu mê van an to¡n ½õìc nÅu trong B¨ng dõèi ½µy: Lo−i cáng te nç Dung lõìng x¨ t−i Ÿp su¶t tâi thiÌu mê van an to¡n (m3 /phît) 1AA 1A 1B 1C 1D 6,4 5,7 4,8 3,8 2,8 3 Van an to¡n ph¨i ½õìc nâi vèi ph·n kháng gian chöa hçi v¡ ½´t t−i ½×nh k¾t ho´c ½×nh cða khoang k¾t v¡ câ g°ng g·n ½iÌm giùa chiËu d¡i cða chîng nçi dÍ kiÌm tra v¡ ½iËu ch×nh. 4 Måi van an to¡n ph¨i ½õìc kÂp chÖ v¡ ½Ÿnh d¶u rß r¡ng Ÿp su¶t l¡m viÎc cða nÜ. 5 Khi cŸc k¾t ho´c khoang chöa cÜ van an to¡n chµn kháng, chîng ph¨i ½õìc thiÆt kÆ sao cho cÜ thÌ ng¯n ch´n ½õìc nhùng biÆn d−ng dõ gµy ra do Ÿp su¶t bÅn ngo¡i. 7.2.9 Lå ngõéi chui Måi k¾t chöa ph¨i cÜ lå ngõéi chui ho´c nhùng lå khŸc cÜ ½õéng kÏnh nhÞ nh¶t l¡ 450 mm phòc vò cho viÎc søa chùa ho´c kiÌm tra bÅn trong cáng te nç. 7.2.10 Dòng cò ½o Dòng cò ½o tiÆp xîc trúc tiÆp vèi h¡ng chöa trong k¾t ph¨i ½õìc l¡m b±ng nhùng vºt liÎu kháng bÙ phŸ hðy bêi h¡ng chöa trong k¾t. 30
 • 27. tcvn 6273 : 2003, Chõçng 7 7.2.11 ‡´c trõng lúa chàn ½âi vèi k¾t chöa 1 Khi cáng te nç ph¨i cŸch nhiÎt, c·n ph¨i cÜ nhùng lõu û thÏch hìp ½âi vèi cŸc yÅu c·u ê 7.3 v¡ viÎc thiÆt kÆ, chÆ t−o ph¨i sao cho viÎc cŸch nhiÎt kháng l¡m ¨nh hõêng ½Æn chöc n¯ng ho−t ½æng cða cŸc phò tïng cða k¾t chöa. 2 Khi cáng te nç h¡ng lÞng cÜ trang bÙ thiÆt bÙ hµm nÜng ho´c thiÆt bÙ l¡m l−nh c·n lõu û trang bÙ nhùng thiÆt bÙ b¨o vÎ thÏch hìp ½Ì trŸnh sú t¯ng ho´c gi¨m quŸ möc nhiÎt ½æ v¡ öng su¶t. Nhùng thiÆt bÙ b¨o vÎ nhõ vºy c·n ph¨i dÍ d¡ng ho−t ½æng. 7.3 Vºt liÎu v¡ cáng nghÎ chÆ t−o Ngo¡i nhùng yÅu c·u qui ½Ùnh ê 5.3, nhùng yÅu c·u dõèi ½µy ph¨i Ÿp dòng cho cáng te nç h¡ng lÞng. (1) Vºt liÎu chàn l¡m k¾t chöa kháng ½õìc gµy nhùng ph¨n öng nguy hiÌm khi tiÆp xîc vèi h¡ng hÜa, dú trù ½æ ¯n mÝn cða vºt liÎu do cç quan cÜ th¸m quyËn nh¡ nõèc qui ½Ùnh. (2) ‡âi vèi cáng te nç ISO, kho¨ng nhiÎt ½æ nhÞ nh¶t thÏch hìp cho vºt liÎu chÆ t−o cáng te nç l¡ -10 o C ½Æn 50 o C. 7.4 ‡Üng mŸc Ngo¡i nhùng sâ liÎu yÅu c·u qui ½Ùnh ê 5.4, cŸc sâ liÎu dõèi ½µy ph¨i ½õìc ghi v¡o mŸc câ ½Ùnh cða cáng te nç: (1) Ng¡y thø Ÿp lúc nõèc; (2) Ÿp su¶t thø; (3) Ÿp su¶t l¡m viÎc cho ph¾p lèn nh¶t; (4) Täng dung tÏch. 7.5 Thø v¡ kiÌm tra 7.5.1 Qui ½Ùnh chung 1 Tr÷ khi cÜ nhùng qui ½Ùnh khŸc, nhùng yÅu c·u qui ½Ùnh ê 5.5, Chõçng 5 ph¨i ½õìc Ÿp dòng ½âi vèi cáng te nç h¡ng lÞng. 2 Thø v¡ kiÌm tra ½âi vèi cáng te nç h¡ng lÞng gãm nhùng bõèc sau: (1) KiÌm tra xem x¾t bÅn ngo¡i; (2) KiÌm tra kÏch thõèc; (3) Cµn tràng lõìng; (4) Thø söc bËn; (5) Thø Ÿp lúc. 7.5.2 KiÌm tra xem x¾t bÅn ngo¡i ‡âi vèi cáng te nç h¡ng lÞng ½õìc cŸch nhiÎt, viÎc kiÌm tra xem x¾t bÅn ngo¡i ph¨i ½õìc thúc hiÎn trõèc lîc b°t ½·u cŸc cáng viÎc bàc cŸch nhiÎt. 7.5.3 Thø ½æ bËn cáng te nç 1 Thø ½æ bËn ph¨i ½õìc thúc hiÎn theo yÅu c·u cða B¨ng 7.2, sau khi kÆt thîc t¶t c¨ nhùng cáng viÎc chÆ t−o cáng te nç. 2 Trong khi thø ½æ bËn, viÎc ½o ½−c ½õìc thúc hiÎn theo yÅu c·u trong B¨ng 7.2. ViÎc ½o ½−c bä sung cÜ thÌ ½õìc yÅu c·u tïy thuæc ho¡n c¨nh cò thÌ. 3 T¨i tràng yÅu c·u trong måi l·n thø ph¨i ½õìc ½´t sao cho cŸc ph·n tø cða cáng te nç lîc thø cÜ thÌ vßng tú do. 31
 • 28. tcvn 6273 : 2003, Chõçng 7 4 Cáng te nç ph¨i ½õìc chöa ½·y ch¶t lÞng bÅn trong k¾t v¡ khi c·n thiÆt cÜ thÌ sø dòng t¨i tràng phò bÅn ngo¡i ½Ì ½−t ½õìc t¨i tràng thø nhõ qui ½Ùnh. T¨i tràng thø ½õìc dïng nhõ vºy ph¨i l¡ t¨i tràng r¨i ½Ëu. 5 Khi kÆt thîc cuæc thø, cáng te nç ph¨i kháng cÜ biÆn d−ng dõ cñng kháng cÜ nhùng khŸc thõéng ¨nh hõêng ½Æn chöc n¯ng khai thŸc cða nÜ. 7.5.4 Thø Ÿp lúc 1 Thø Ÿp lúc ph¨i ½õìc thúc hiÎn theo yÅu c·u cða B¨ng 7.2. Khi thø cáng te nç ½Ì x¾t duyÎt kiÌu thiÆt kÆ, viÎc thø Ÿp lúc ph¨i ½õìc thúc hiÎn sau khi ½¬ ho¡n th¡nh cŸc cuæc thø vË ½æ bËn. ‡âi vèi cŸc cáng te nç s¨n xu¶t theo dµy chuyËn, viÎc thø Ÿp lúc ½õìc tiÆn h¡nh t−i giai ½o−n hìp lÏ trong quŸ trÖnh chÆ t−o. 2 ‡âi vèi cáng te nç h¡ng lÞng cŸch nhiÎt, viÎc thø Ÿp lúc ph¨i thúc hiÎn trõèc lîc b°t ½·u cŸc cáng viÎc cŸch nhiÎt. 3 Khi kÆt thîc cuæc thø, cáng te nç ph¨i kháng rÝ r×, kháng cÜ biÆn d−ng dõ ho´c nhùng b¶t thõéng khŸc ¨nh hõêng ½Æn chöc n¯ng ho−t ½æng cða chîng. B¨ng 7.1 T¨i tràng v¡ lúc thø Næi dung thø ‡iÌm ½´t lúc Hõèng ½´t lúc Ghi chî XÆp chãng Nhõ qui ½Ùnh ê B¨ng 5.1 Nµng b±ng chi tiÆt nâi gÜc phÏa trÅn Nhõ qui ½Ùnh ê B¨ng 5.1 Nµng b±ng chi tiÆt nâi gÜc phÏa dõèi Nhõ qui ½Ùnh ê B¨ng 5.1 K¾o dàc Nhõ qui ½Ùnh ê B¨ng 5.1 Lúc quŸn tÏnh (theo chiËu dàc) M´t mît T¨i tràng phµn bâ ½Ëu 1P Tháng thõéng hõèng ra phÏa ngo¡i t÷ m´t mît 1P Lúc quŸn tÏnh (theo chiËu ngang) M´t bÅn cða thïng cáng te nç T¨i tràng phµn bâ ½Ëu 1P ‡æ cöng (theo chiËu ngang) Nhõ qui ½Ùnh ê B¨ng 5.1 ‡æ cöng (theo chiËu dàc) Nhõ qui ½Ùnh ê B¨ng 5.1 Ÿp lúc bÅn trong K¾t chöa ho´c cŸc khoang kÏn chöa ch¶t lÞng 0,45 kG/cm2 (44kPa) ho´c lèn hçn VÙ trÏ ch−c nµng m´t bÅn Nhõ qui ½Ùnh ê B¨ng 5.1 Tháng thõéng hõèng ra phÏa ngo¡i t÷ m´t bÅn 1P 0,45kG/cm 2 (44kPa) 32
 • 29. tcvn 6273 : 2003, Chõçng 7 B¨ng 7.2 Qui trÖnh thø v¡ ½o ½−c Thø Qui trÖnh v¡ ½o ½−c XÆp chãng Qui trÖnh: Nhõ qui ½Ùnh ê B¨ng 5.2, kháng c·n t¨i tràng bÅn trong khi thø. ‡o ½−c: Nhõ qui ½Ùnh ê B¨ng 5.2 Nµng b±ng chi tiÆt nâi gÜc trÅn Nhõ qui ½Ùnh ê B¨ng 5.2 Nµng b±ng chi tiÆt nâi gÜc dõèi Nhõ qui ½Ùnh ê B¨ng 5.2 K¾o n¾n dàc Nhõ qui ½Ùnh ê B¨ng 5.2 QuŸn tÏnh (theo chiËu dàc) Qui trÖnh: Lúc ½´t bÅn trong v¡ Ÿp dòng: T¨i tràng bÅn trong b±ng R - T, cáng te nç ½õìc ½´t theo vÙ trÏ tròc dàc th²ng ½öng v¡ ½õìc ½ë b±ng bân chi tiÆt nâi gÜc phÏa dõèi. ‡o ½−c: Cáng te nç ph¨i ½õìc ½ë ê tr−ng thŸi ½Ü trong 5 phît. Ph¨i ghi l−i b¶t kÖ nhùng biÆn d−ng do thø gµy ra. QuŸn tÏnh (theo chiËu ngang) Qui trÖnh: Lúc ½´t bÅn trong v¡ Ÿp dòng: T¨i tràng bÅn trong b±ng R - T, cáng te nç ½õìc ½´t theo tròc ngang th²ng ½öng v¡ ½õìc ½ë b±ng bân chi tiÆt nâi gÜc phÏa dõèi. Cáng te nç ph¨i ½õìc ½ë ê tr−ng thŸi ½Ü trong 5 phît. ‡o ½−c: Ph¨i ghi l−i b¶t kÖ nhùng biÆn d−ng do thø gµy ra. ‡æ bËn lâi ½i Qui trÖnh: T¨i tràng bÅn trong: Kháng cÜ T¨i tràng thø: B±ng 300 kg phµn bâ ½Ëu kh°p diÎn tÏch 600mm × 300mm t−i vïng yÆu nh¶t cða lâi ½i. ‡o ½−c: ‡æ vßng lèn nh¶t v¡ biÆn d−ng dõ khi thø ‡æ cöng (theo chiËu ngang) Nhõ qui ½Ùnh ê B¨ng 5.2 ‡æ cöng (theo chiËu dàc) Nhõ qui ½Ùnh ê B¨ng 5.2 VÙ trÏ ä ch−c nµng m´t bÅn Nhõ qui ½Ùnh ê B¨ng 5.2 Ÿp lúc Qui trÖnh: (1) Cáng te nç h¡ng lÞng cïng cŸc phò tïng, ½õéng âng ph¨i ½õìc thø Ÿp lúc nõèc vèi Ÿp su¶t kháng nhÞ hçn 1,5 l·n Ÿp su¶t l¡m viÎc cho ph¾p lèn nh¶t ho´c Ÿp su¶t thiÆt kÆ. (2) Ÿp su¶t thø ph¨i ½õìc ½o t−i ½×nh cða k¾t ê vÙ trÏ bÖnh thõéng cða nÜ v¡ ph¨i ½õìc duy trÖ ½Ì cÜ thÌ kiÌm tra to¡n bæ k¾t. ‡âi vèi cáng te nç ISO Ÿp su¶t thø ph¨i giù nguyÅn Ït nh¶t trong 30 phît. (3) Van gi¨m Ÿp nÆu cÜ, ph¨i ½õìc thŸo ra ho´c giù ê tr−ng thŸi kháng l¡m viÎc. 33
 • 30. tcvn 6273 : 2003, Chõçng 8 Chõçng 8 HÖnh d−ng, kÏch thõèc v¡ cŸc sâ liÎu khŸc 8.1 Qui ½Ùnh chung 8.1.1 Qui ½Ùnh chung HÖnh d−ng, kÏch thõèc, v.v... cða cáng te nç ph¨i phï hìp vèi qui ½Ùnh cða Chõçng n¡y. 8.2 HÖnh d−ng, kÏch thõèc v¡ cŸc sâ liÎu khŸc 8.2.1 KÏch thõèc, dung sai v¡ t¨i tràng sø dòng lèn nh¶t B¨ng 8.1 KÏch thõèc, dung sai v¡ t¨i tràng sø dòng lèn nh¶t Lo−i ChiËu cao H ChiËu ræng W ChiËu d¡i L K1 (mm) K2 (mm) T¨i tràng sø dòng cáng te nç mm Dung sai mm mm Dung sai mm mm Dung sai mm lèn nh¶t lèn nh¶t lèn nh¶t R (kG) 1A 2438 0 -5 2438 0 -5 12192 0 -10 19 10 30480 1AA 2591 0 -5 2438 0 -5 12192 0 -10 19 10 30480 1B 2438 0 -5 2438 0 -5 9125 0 -10 16 10 25400 1BB 2591 0 -5 2438 0 -5 9125 0 -10 16 10 25400 1C 2438 0 -5 2438 0 -5 6058 0 -6 13 10 20320 1CC 2591 0 -5 2438 0 -5 6058 0 -6 13 10 20320 1D 2438 0 -5 2438 0 -5 2991 0 -5 10 10 10160 Chî thÏch : KÏch thõèc v¡ dung sai nÅu trong B¨ng ½õìc dïng khi cáng te nç ½õìc ½o ê nhiÎt ½æ 20 0 C. NÆu nhiÎt ½æ khi ½o khŸc 20 o C ph¨i ½õìc hiÎu ch×nh phï hìp. 34
 • 31. tcvn 6273 : 2003, Chõçng 8 Chî thÏch: K1 = D1 - D2 ho´c D3 - D1 K2 = D5 - D6 D1, D2, D3 D4, D5 v¡ D6 l¡ kho¨ng cŸch giùa tµm cŸc lå kho¾t cða cŸc chi tiÆt nâi gÜc ½´t ½âi diÎn theo phõçng ½õéng ch¾o. HÖnh 8.1 KÏch thõèc v¡ dung sai L H W D3 D4 D6 D5 D5 D2 D1 B¨ng 8.2 KÏch thõèc bÅn trong nhÞ nh¶t v¡ kÏch thõèc lå kho¾t cÜ cŸnh cøa Lo−i ChiËu cao ChiËu ræng ChiËu d¡i Lå cøa cáng te nç bÅn trong (mm) bÅn trong (mm) bÅn trong (mm) ChiËu ræng (mm) ChiËu cao (mm) 1A 2197 11998 2134 1AA 2350 11998 2261 1B 2197 8931 2134 Cáng te nç 1BB 2350 2330 8931 2286 2261 h¡ng khá 1C 2197 5867 2134 1CC 2350 5867 2261 1D 2197 2802 2134 1A 1A A Cáng te nç 1B ½²ng nhiÎt 1BB 2200 1C 1CC 1D Chî thÏch: (1) Cáng te nç cÜ lå kho¾t l¡ mæt ph·n ê m´t bÅn cÜ thÌ cÜ chiËu ræng kháng phï hìp vèi chiËu ræng bÅn trong nhÞ nh¶t ½¬ qui ½Ùnh ê B¨ng 8.2. (2) Cáng te nç cÜ lå cøa ½´t trÅn nÜc cÜ thÌ cÜ chiËu cao kháng phï hìp vèi chiËu cao bÅn trong nhÞ nh¶t ½¬ qui ½Ùnh ê B¨ng 8.2. (3) Cáng te nç cÜ lå cøa ê m´t bÅn v¡ nÜc cÜ thÌ cÜ chiËu ræng v¡ chiËu cao kháng phï hìp vèi chiËu ræng v¡ chiËu cao bÅn trong nhÞ nh¶t ½¬ qui ½Ùnh ê B¨ng 8.2. (4) ChiËu cao, chiËu d¡i bÅn trong v¡ lå cøa cða cáng te nç ½²ng nhiÎt ph¨i ½õìc bâ trÏ c¡ng lèn c¡ng tât. Lå cøa thÏch hìp nh¶t l¡ tõçng ½õçng vèi kÏch thõèc tiÆt diÎn ngang bÅn trong cða cáng te nç. 35
 • 32. tcvn 6273 : 2003, Chõçng 8 8.2.2 Chi tiÆt nâi gÜc KÏch thõèc tÏnh b±ng mm 79,50 +1,5 1,9±1,5 A B B R A R6+2 o 28,50 - 1,5 R36,5o - 1,5 HÖnh chiÆu c−nh 33,5 0 - 1,5 101,5 o -1,5 R14,5±1,5 89 0 + 1 φ 0 + 1,5 R6,5 0 - 1,5 m´t c°t b-b ≥ 16 20,5 0 - 1,5 N 11 ÷ 20,5 N 11 ÷ 20,5 * ≥ 149 ≥ 16 ≥ 164,5 6,5 0 +1,5 ×45o 1,5 R12,5 * * m´t c°t a-a 63,5 o + 1 20,5 0 - 1,5 R 63,50 +1,5 R6 2 o R125 0 - 1,5 R51,0 0 +1,5 HÖnh chiÆu ½Ÿy HÖnh chiÆu ½×nh HÖnh 8.2 Chi tiÆt nâi gÜc phÏa trÅn Chî thÏch: (1) Chi tiÆt nâi gÜc phÏa trŸi m´t mît trõèc v¡ phÏa ph¨i m´t mît sau ½õìc trÖnh b¡y trÅn hÖnh vÁ. Nhùng chiÆc khŸc ½âi xöng qua tµm tròc. (2) ‡õéng khu¶t biÌu diÍn ½õéng bao khai triÌn hæp dòng cò nâi gÜc (3) NÆu kÏch thõèc lõìn gÜc bÅn trong v¡ bÅn ngo¡i cða lå chi tiÆt nâi gÜc kháng ½õìc nÅu thÖ gÜc lõìn cða chîng ph¨i l¶y b±ng 3 0 - 1,5 mm. (4) Nhùng kÏch thõèc cÜ d¶u (N) thÖ chiËu d¡y cða chîng kháng ½õìc lèn hçn chiËu d¡y cŸc vïng kË liËn xung quanh lå t−i m´t bÅn ho´c m´t mît. (5) ‡õéng kÏnh chi tiÆt nâi gÜc cÜ kÏch thõèc nhÞ nh¶t l¡ 149 mm ½õìc ½Ÿnh d¶u (*) thÖ bŸn kÏnh lõìn gÜc biÌu thÙ b±ng (**) (nÆu cÜ) kháng quŸ 5,5 mm. NÆu bŸn kÏnh gÜc lõìn lèn hçn qui ½Ùnh thÖ kÏch thõèc b±ng 149 mm ½Ÿnh d¶u (*) ph¨i ½õìc hiÎu ch×nh t¯ng thÅm cho thÏch hìp. 36
 • 33. tcvn 6273 : 2003, Chõçng 8 KÏch thõèc tÏnh b±ng mm φ12,4 o + 1,5 63,5 o + 1,5 101,5 o - 1,5 89 o - 1,5 R6,5 o - 1,5 hÖnh chiÆu b±ng R14,5±1,5 B A B R R A 101,5 o -1,5 51 o +1,5 79,5 o +1,5 28,5 o -1,5 ≤ R12,5 79,5 o + 1,5 * * R 51o + 1,5 R 1,5 6,5 o + 1,5 ×45o R6 o +2 hÖnh chiÆu ½Ÿy hÖnh chiÆu c−nh N 11 ÷ 20,5 20,5 0 - 1,5 ≥ 16 * 11 ÷ 20,5 ≥ 164,5 ≥ 16 * ≥ 149 20,5 0 - 1,5 m´t c°t A-A m´t c°t b-b Chî thÏch: (1) Chi tiÆt nâi gÜc phÏa trŸi m´t mît trõèc v¡ phÏa ph¨i m´t mît sau ½õìc trÖnh b¡y trÅn hÖnh vÁ. Nhùng chiÆc khŸc ½âi xöng qua tµm tròc. HÖnh 8.3 Chi tiÆt nâi gÜc phÏa dõèi (2) ‡õéng khu¶t biÌu diÍn ½õéng bao khai triÌn hæp dòng cò nâi gÜc (3) NÆu kÏch thõèc lõìn gÜc bÅn trong v¡ bÅn ngo¡i cða lå chi tiÆt nâi gÜc kháng ½õìc nÅu thÖ gÜc lõìn cða chîng ph¨i l¶y b±ng 3 0 - 1,5 mm. (4) Nhùng kÏch thõèc cÜ d¶u (N) thÖ chiËu d¡y cða chîng kháng ½õìc lèn hçn chiËu d¡y cŸc vïng kË liËn xung quanh lå t−i m´t bÅn ho´c m´t mît. (5) ‡õéng kÏnh chi tiÆt nâi gÜc cÜ kÏch thõèc nhÞ nh¶t l¡ 149 mm ½õìc ½Ÿnh d¶u (*) thÖ bŸn kÏnh lõìn gÜc biÌu thÙ b±ng (**) (nÆu cÜ) kháng quŸ 5,5 mm. NÆu bŸn kÏnh gÜc lõìn lèn hçn qui ½Ùnh thÖ kÏch thõèc b±ng 149 mm ½Ÿnh d¶u (*) ph¨i ½õìc hiÎu ch×nh t¯ng thÅm cho thÏch hìp. 37
 • 34. tcvn 6273 : 2003, Chõçng 8 8.2.3 Vïng phµn bâ t¨i tràng trong kÆt c¶u ½Ÿy cáng te nç KÏch thõèc tÏnh b±ng mm ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 250 700 250 2000 2000 Cáng ten nç 1C v¡ 1CC 2000 2000 250 700 250 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 Cáng ten nç 1B v¡ 1BB 2000 2000 ≥ 100 ≥ 100 250 700 250 ≥ 100 ≥ 100 Cáng ten nç 1A v¡ 1AA kháng cÜ r³nh cä ngång ≥ 100 ≥ 3156 2000 250 700 250 ≥ 100 ≥ 100 Cáng ten nç 1A v¡ 1AA cÜ r¬nh cä ngång ≥ 100 HÖnh 8.4 Vïng phµn bâ t¨i tràng Chî thÏch: (1) HÖnh vÁ n¡y biÌu diÍn cŸc ph·n tø ngang vïng giùa cáng te nç cÜ kho¨ng cŸch lèn hçn 1000 mm. (2) Vïng phµn bâ t¨i tràng liÅn kÆt vèi ½Ÿy cáng te nç ½õìc bái m¡u ½en. (3) Vïng phµn bâ t¨i tràng cða r¬nh cä ngång ½õìc g−ch ch¾o. (4) Vïng phµn bâ t¨i tràng cða r¬nh cä ngång, cÜ thÌ ½õìc dïng cho mæt ho´c c¨ hai m´t. 38
 • 35. tcvn 6273 : 2003, Chõçng 8 8.2.4 R¬nh cä ngång Lt M´t trõèc chi tiÆt nâi gÜc M´t trõèc r¬nh cä ngång D At At Bt C m´t c°t ngang r¬nh cä ngång KÏ hiÎu KÏch thõèc v¡ dung sai (mm) C 12,5 + - 1,5 Bt 120 0 - 3 At 1029 0 + 3 Lt ≥ 3150 D 6- +1 2 HÖnh 8.5 R¬nh cä ngång 39
 • 36. tcvn 6273 : 2003, Chõçng 8 8.2.5 ä ch−c nµng C X D A C M´t c°t X - X B X KÏ hiÎu KÏch thõèc v¡ dung sai (mm) Cáng te nç 1C v¡ 1CC Cáng te nç 1D A 2050 ± 50 900 ± 50 B ≥ 355 ≥ 305 C ≥ 115 ≥ 102 D ≥ 20 ≥ 20 HÖnh 8.6 ä ch−c nµng 40
 • 37. tcvn 6273 : 2003, Chõçng 8 8.2.6 KÏch thõèc vïng ch−c kÂp nµng KÏch thõèc tÏnh b±ng mm m´t c°t X-X kiÌu 1 Ph·n n¡y cða th¡nh kháng ½õìc lèn hçn 12 o - 2 tÏnh t÷ m´t trong cða th¡nh dàc GÜc ph¨i nh³n v¡ vuáng gÜc 6 o - 2 θ 12 o - 2 θ ≈ 35o ≥ 51 ≥ 2400 M´t dõèi chi tiÆt nâi gÜc NÆu bæ ch´n ½´t t−i m´t mît ä nµng chîng ph¨i cÜ ½æ nghiÅng nhõ hÖnh vÁ ≥ 300 ≥ 100 kiÌu 2 Ph·n n¡y cða th¡nh kháng ½õìc lèn hçn 12 o - 2 tÏnh t÷ m´t trong cða th¡nh dàc GÜc ph¨i nh³n v¡ vuáng gÜc 6 o - 2 θ 12 o - 2 θ ≈ 35o ≥ 2400 M´t dõèi chi tiÆt nâi gÜc NÆu bæ ch´n ½´t t−i m´t mît ä nµng chîng ph¨i cÜ ½æ nghiÅng nhõ hÖnh vÁ X X (DiÎn tÏch nµng) 2500 1D (DiÎn tÏch nµng) 4876 ±6 ≥ 600 X X 1B, 1BB 1A, 1AA ≥ 100 ≥ 51 ≥ 80 ≥ 300 Tµm nµng Tµm nµng HÖnh 8.7 Vïng ch−c kÂp nµng 41
 • 38. tcvn 6273 : 2003, Chõçng 8 8.2.7 Bæ nâi nõèc l¡m mŸt KÏch thõèc tÏnh b±ng mm φ22,8 φ20,32 φ14,3 φ22,66 PT3/4 φ18,3 ‡·u nâi (½´t phÏa cáng te nç) ä nâi (½´t phÏa t¡u) φ23 φ48,7 P.T.1 Ÿp su¶t Khi nâi Khi ng°t MPa* kG/cm2 MPa* kG/cm2 Ÿp su¶t l¡m viÎc Ÿp su¶t mê 10,5 63 105 630 2,8 6,3 28 63 Chî thÏch: * 1MPa = 1 MN/m2 ≈ 10 kG/cm2 HÖnh 8.8 Bæ nâi nõèc l¡m mŸt - van v¡o 42
 • 39. tcvn 6273 : 2003, Chõçng 8 KÏch thõèc tÏnh b±ng mm Φ 36,2 P.T.1 Φ 40,5 Φ 37,8 47,23 ä nâi ( ½´t phÏa cáng te nç) Φ 66,68 Φ 40,76 Φ 38,05 Ÿp su¶t l¡m viÎc 2,8 MPa (28 kG/cm2 ) Ÿp su¶t mê 6,3 MPa (28 kG/cm2 ) P.T.1 ‡·u nâi (½´t phÏa t¡u) HÖnh 8.9 Bæ nâi nõèc l¡m mŸt - van x¨ 43
 • 40. tcvn 6273 : 2003, Chõçng 8 8.2.8 Lå nhºn v¡ x¨ kháng khÏ Dung sai vË ½õéng tµm 0±3 ‡õéng chu¸n, m´t trõèc chi tiÆt nâi gÜc ½îc phÏa trõèc 560 o +5 3÷4,8 2135 o +5 φ350 o +6 φ350 o +6 ≥ 550 ≥ 550 ‡õéng chu¸n, m´t dõèi chi tiÆt nâi gÜc ½îc phÏa dõèi Lå nhºn kháng khÏ Lå x¨ kháng khÏ 2591 o - 5 Chî thÏch: 1 Vïng lå luµn chuyÌn kháng khÏ (1) Ph·n nhá cÜ ½õéng kÏnh b±ng 550 mm ho´c hÖnh vuáng. (2) BË m´t ph·n nhá ph¨i ph²ng, dung sai b±ng 0,25 mm v¡ ph¨i nh³n. (3) M´t ph·n nhá song song vèi m´t trõèc chi tiÆt gÜc v¡ thòt v¡o so vèi m´t n¡y t÷ 3 ½Æn 4,8 mm. (4) CŸc lå cÜ thÌ ½õìc ¾p b−c, nhõng kháng ph·n n¡o cða lå cÜ ½õéng kÏnh nhÞ hçn 350 mm. 2 ThiÆt bÙ ½Üng kÏn (1) Cáng te nç ph¨i cÜ thiÆt bÙ ½Üng kÏn lå luµn chuyÌn kháng khÏ khi cáng te nç kháng nâi vèi nguãn cung c¶p khÏ l−nh. (2) ThiÆt bÙ ½Üng ph¨i cÜ kh¨ n¯ng kÏn khÏ. HÖnh 8.10 Lå luµn chuyÌn kháng khÏ ê th¡nh mît cáng te nç ½²ng nhiÎt lo−i 1AA 44
 • 41. tcvn 6273 : 2003, Chõçng 8 KÏch thõèc tÏnh b±ng mm ≥457 ≥ 457 2438 o - 5 0 ± 3 Lå x¨ kháng khÏ 2032 o +5 ‡õéng chu¸n, m´t trõèc cða chi tiÆt nâi gÜc ½îc phÏa trõèc 3÷4,8 φ254 o +6 φ254 o +6 Dung sai vË ½õéng tµm ‡õéng chu¸n, m´t dõèi chi tiÆt nâi gÜc ½îc phÏa dõèi Lå nhºn kháng khÏ 457 o +5 Chî thÏch: 1 Vïng lå luµn chuyÌn kháng khÏ (1) Ph·n nhá cÜ ½õéng kÏnh b±ng 500 mm ho´c hÖnh vuáng. (2) BË m´t ph·n nhá ph¨i b±ng ph²ng, dung sai b±ng 0,25 mm v¡ ph¨i nh³n. (3) M´t ph·n nhá song song vèi m´t ph²ng m´t trõèc chi tiÆt gÜc v¡ thòt v¡o so vèi m´t n¡y t÷ 3 ½Æn 4,8 mm. (4) CŸc lå cÜ thÌ ½õìc ¾p b−c, nhõng kháng ph·n n¡o cða lå cÜ ½õéng kÏnh nhÞ hçn 254 mm. 2 ThiÆt bÙ ½Üng kÏn lå (1) Cáng te nç ph¨i cÜ thiÆt bÙ ½Üng kÏn lå luµn chuyÌn kháng khÏ khi cáng te nç kháng nâi vèi nguãn cung c¶p khÏ l−nh. (2) ThiÆt bÙ ½Üng kÏn ph¨i cÜ kh¨ n¯ng kÏn khÏ. HÖnh 8.11 Lå luµn chuyÌn kháng khÏ ê th¡nh mît cáng te nç ½²ng nhiÎt lo−i 1CC 45
 • 42. tcvn 6273 : 2003, Chõçng 8 KÏch thõèc tÏnh b±ng mm 2591 o - 5 ≥ 457 ≥ 457 0 ± 3 Lå x¨ kháng khÏ Lå nhºn kháng khÏ ‡õéng chu¸n, m´t dõèi cða chi tiÆt nâi gÜc ½îc phÏa dõèi Dung sai vË ½õéng tµm 2032 o +5 ‡õéng chu¸n, m´t trõèc cða chi tiÆt nâi gÜc ½îc phÏa trõèc 3÷4,8 φ254 o +6 φ254 o +6 457 o +5 Chî thÏch: 1 Vïng lå luµn chuyÌn kháng khÏ (1) Ph·n nhá cÜ ½õéng kÏnh b±ng 457 mm ho´c hÖnh vuáng. (2) BË m´t ph·n nhá ph¨i b±ng ph²ng, dung sai b±ng 0,25 mm v¡ ph¨i nh³n. (3) M´t ph·n nhá song song vèi m´t ph²ng m´t trõèc chi tiÆt gÜc v¡ thòt v¡o so vèi m´t n¡y t÷ 3 ½Æn 4,8 mm. (4) CŸc lå cÜ thÌ ½õìc ¾p b−c, nhõng kháng ph·n n¡o cða lå cÜ ½õéng kÏnh nhÞ hçn 254 mm. 2 ThiÆt bÙ ½Üng kÏn lå (1) Cáng te nç ph¨i cÜ thiÆt bÙ ½Üng kÏn lå luµn chuyÌn kháng khÏ khi cáng te nç kháng nâi vèi nguãn cung c¶p khÏ l−nh. (2) ThiÆt bÙ ½Üng kÏn ph¨i cÜ kh¨ n¯ng kÏn khÏ. HÖnh 8.12 Lå luµn chuyÌn kháng khÏ ê th¡nh mît cáng te nç ½²ng nhiÎt lo−i 1C 46
 • 43. tcvn 6273 : 2003, Chõçng 8 8.2.9 ‡iÌm ½o nhiÎt ½æ kháng khÏ KÏch thõèc tÏnh b±ng mm + + tiÆt diÎn giùa + + + + + + + HÖnh chiÆu c−nh + + 100 100 + + + + + HÖnh chiÆu ½öng + + 100 + + HÖnh chiÆu n±m + + ‡iÌm ½o nhiÎt ½æ kháng khÏ bÅn ngo¡i tiÆt diÎn giùa o o o 100 o o o HÖnh chiÆu n±m o o o o o o hÖnh chiÆu c−nh 100 o o o 100 o o o o o o HÖnh chiÆu ½öng o ‡iÌm ½o nhiÎt ½æ kháng khÏ bÅn trong HÖnh 8.13 ‡iÌm ½o nhiÎt ½æ kháng khÏ (bÅn trong v¡ bÅn ngo¡i) 47
 • 44. tcvn 6273 : 2003, Chõçng 9 Chõçng 9 BiÌn chöng nhºn an to¡n 9.1 BiÌn chöng nhºn an to¡n 9.1.1 BiÌn chöng nhºn an to¡n 1 BiÌn chöng nhºn an to¡n cáng te nç ½õìc ‡¯ng kiÌm giŸm sŸt theo sú ðy quyËn cða ChÏnh phð ViÎt Nam ph¨i ½õìc g°n câ ½Ùnh v¡o cáng te nç v¡ ph¨i phï hìp vèi HÖnh 9.1. 2 BiÌn chöng nhºn an to¡n ½õìc g°n câ ½Ùnh v¡o cáng te nç theo ðy quyËn cða ChÏnh phð nhùng nõèc khŸc tham gia Cáng õèc CSC ph¨i phï hìp vèi HÖnh 9.3. chöng nhºn an to¡n CSC cáng te nç ½õìc ‡¯ng kiÌm viÎt nam chöng nhºn ................... Nçi chÆ t−o....................................................................................................... Ng¡y chÆ t−o .................................................................................................... Sâ phµn biÎt ..................................................................................................... Tràng lõìng sø dòng lèn nh¶t : ...................................................................kg ; Tràng lõìng cho ph¾p xÆp chãng vèi 1,8R .................................................kg ; T¨i tràng thø ½æ lÎch ...................................................................................kg ; Ng¡y kiÌm tra b¨o dõëng ½·u tiÅn .................................................................. D¶u HÖnh 9.1 BiÌn chöng nhºn an to¡n Chî thÏch: (1) BiÌn chöng nhºn an to¡n ph¨i l¡m b±ng vºt liÎu chÙu løa, kháng bÙ mÝn v¡ cÜ d−ng hÖnh chù nhºt. (2) BiÌn cÜ kÏch thõèc Ït nh¶t 100mm × 200mm. (3) Nhùng t÷ "biÌn chöng nhºn an to¡n CSC" ph¨i cÜ chiËu cao Ït nh¶t b±ng 8 mm v¡ nhùng t÷ khŸc v¡ chù sâ cÜ chiËu cao Ït nh¶t 5 mm. (4) D¶u cða ‡¯ng kiÌm nhõ nÅu ê HÖnh 9.2 ph¨i ½õìc ½Üng lÅn bË m´t cða biÌn. (5) Cáng te nç ½õìc thø ½æ bËn m´t mît ho´c m´t bÅn b±ng t¨i tràng thø khŸc so vèi t¨i tràng ½¬ qui ½Ùnh ê B¨ng 5.1 ph¨i ½õìc ch× d¹n thÅm b±ng nhùng t÷ "½æ bËn m´t mît" v¡ t¨i tràng thø m´t mît ho´c nhùng t÷ "½æ bËn m´t bÅn" v¡ t¨i tràng thø m´t bÅn v¡o giùa dÝng "t¨i tràng thø ½æ lÎch" v¡ "ng¡y kiÌm tra b¨o dõëng ½·u tiÅn" tõçng öng. (6) ê ph·n dõèi dÝng chù "ng¡y kiÌm tra b¨o dõëng ½·u tiÅn" ph¨i ½Ì mæt kho¨ng trâng hìp lÏ ½Ì cÜ thÌ ghi ng¡y, thŸng, n¯m cho nhùng l·n thúc hiÎn viÎc kiÌm tra v¡ b¨o qu¨n cáng te nç tiÆp theo. 48
 • 45. tcvn 6273 : 2003, Chõçng 9 R V vr HÖnh 9.2 D¶u cða ‡¯ng kiÌm ViÎt Nam BiÌn chöng nhºn an to¡n CSC cáng te nç ½õìc ‡¯ng kiÌm viÎt nam chöng nhºn theo sú ðy quyËn cða [1] / [2] .................................................... Nçi chÆ t−o ...................................................................................................... Ng¡y chÆ t−o .................................................................................................... Sâ phµn biÎt...................................................................................................... Tràng lõìng sø dòng lèn nh¶t :....................................................................kg ; Tràng lõìng cho ph¾p xÆp chãng vèi 1,8R .................................................kg ; T¨i tràng thø ½æ lÎch ...................................................................................kg ; Ng¡y kiÌm tra b¨o dõëng ½·u tiÅn................................................................... D¶u HÖnh 9.3 BiÌn chöng nhºn an to¡n Chî thÏch: (1) BiÌn x¾t duyÎt ph¨i l¡m b±ng vºt liÎu chÙu løa, kháng bÙ ¯n mÝn v¡ cÜ d−ng hÖnh chù nhºt. (2) BiÌn cÜ kÏch thõèc Ït nh¶t 100mm × 200mm. (3) Nhùng t÷ "chöng nhºn an to¡n CSC" ph¨i cÜ chiËu cao Ït nh¶t b±ng 8 mm v¡ nhùng t÷ khŸc v¡ chù sâ cÜ chiËu cao Ït nh¶t 5 mm. (4) T−i vÙ trÏ [1] ghi kÏ hiÎu phµn biÎt cða quâc gia ðy quyËn cho ‡¯ng kiÌm v¡ vÙ trÏ [2] ghi t¡i liÎu duyÎt v¡ ng¡y duyÎt (thŸng, n¯m) ph¨i ½õìc nÅu rß r¡ng, riÅng biÎt. (5) Cáng te nç ½õìc thø ½æ bËn m´t mît ho´c m´t bÅn b±ng t¨i tràng thø khŸc so vèi t¨i tràng ½¬ qui ½Ùnh ê B¨ng 5.1 ph¨i ½õìc ch× d¹n thÅm b±ng nhùng t÷ "½æ bËn m´t mît" v¡ t¨i tràng thø m´t mît ho´c nhùng t÷ "½æ bËn m´t bÅn" v¡ t¨i tràng thø m´t bÅn v¡o giùa dÝng "t¨i tràng thø ½æ lÎch" v¡ "ng¡y kiÌm tra b¨o dõëng ½·u tiÅn" tõçng öng. (6) ê ph·n dõèi dÝng chù "ng¡y kiÌm tra b¨o dõëng ½·u tiÅn" ph¨i ½Ì mæt kho¨ng trâng hìp lÏ ½Ì cÜ thÌ ghi ng¡y, thŸng, n¯m cho nhùng l·n thúc hiÎn viÎc kiÌm tra v¡ b¨o qu¨n cáng te nç tiÆp theo. 49
 • 46. Hõèng d¹n Ÿp dòng TCVN 6273 : 2003 Hõèng d¹n Ÿp dòng tcvn 6273 : 2003 qui ph−m chÆ t−o v¡ chöng nhºn cáng te nç vºn chuyÌn b±ng ½õéng biÌn Chõçng 1 qui ½Ùnh chung 1.1 Qui ½Ùnh chung 1.1.1 Ph−m vi Ÿp dòng Qui ph−m chÆ t−o v¡ chöng nhºn cáng te nç vºn chuyÌn b±ng ½õéng biÌn (sau ½µy gài t°t l¡ “Qui ph−m” phï hìp vèi nhùng t¡i liÎu sau ½µy: (1) CSC (2) ISO/IS 668 - 1976 Cáng te nç vºn chuyÌn b±ng ½õéng biÌn - Phµn lo−i v¡ kÏch thõèc bÅn ngo¡i; (3) ISO/IS 1161 - 1976 Chi tiÆt nâi gÜc cða cáng te nç vºn chuyÌn b±ng ½õéng biÌn lo−i 1 - ‡´c tÏnh kØ thuºt; (4) ISO/IS 1496/I - 1976 - Ph·n I: Cáng te nç chê h¡ng khá; (5) ISO/IS 1496/II - 1997 Cáng te nç vºn chuyÌn b±ng ½õéng biÌn lo−i 1 - ‡´c tÏnh kØ thuºt v¡ thø - Ph·n II: Cáng te nç ½²ng nhiÎt; (6) ISO/IS 1496/III - 1974 Cáng te nç vºn chuyÌn b±ng ½õéng biÌn lo−i 1 - ‡´c tÏnh kØ thuºt v¡ thø - Ph·n III: Cáng te nç chê h¡ng lÞng v¡ khÏ; (7) ISO/IS 1894 - 1975 Cáng dòng chÏnh cða cáng te nç vºn chuyÌn b±ng ½õéng biÌn lo−i 1 - KÏch thõèc tâi thiÌu bÅn trong. 1.1.5 KiÌm tra “Trõéng hìp cò thÌ” nhõ nÅu ê 1.1.5-4 cða Qui ph−m l¡ trõéng hìp viÎc trang bÙ mèi, thay mèi, thŸo réi ho´c thay ½äi hÎ thâng t¨i tràng cða cáng te nç l¡m nÜ kháng thÞa m¬n b¶t kÖ ½iËu n¡o dõèi ½µy: (1) CÝn biÌn chöng nhºn an to¡n. (2) B¨o dõëng ½îng kÖ h−n. (3) Kháng cÜ hao mÝn, vÆt nöt, biÆn d−ng quŸ gièi h−n v¡ hiÎn tõìng kháng bÖnh thõéng khŸc. 1.1.10 TrÖnh ½çn xin kiÌm tra ‡çn ½Ë nghÙ nÅu ê M¹u 1, M¹u 2, M¹u 3, M¹u 4, M¹u 5 v¡ M¹u 6. 5
 • 47. Hõèng d¹n Ÿp dòng TCVN 6273 : 2003, Chõçng 1 M¹u 1 ‡çn ½Ë nghÙ x¾t duyÎt kiÌu thiÆt kÆ cáng te nç vºn chuyÌn b±ng ½õéng biÌn , ng¡y thŸng n¯m KÏnh göi: ‡¯ng kiÌm ViÎt Nam Ngõéi ½Ë nghÙ: ‡Ùa ch×: Chîng tái ½Ë nghÙ x¾t duyÎt kiÌu thiÆt kÆ cáng te nç vºn chuyÌn b±ng ½õéng biÌn theo Qui ph−m chÆ t−o v¡ chöng nhºn cáng te nç vºn chuyÌn b±ng ½õéng biÌn nhõ nÅu ê dõèi ½µy: TÅn v¡ ½Ùa ch× nçi chÆ t−o Lo−i cáng te nç Tràng lõìng sø dòng lèn nh¶t v¡ tràng lõìng bÖ Vºt liÎu Ng¡y v¡ nçi kiÌm tra Hã sç k¿m theo, v.v... 6
 • 48. Hõèng d¹n Ÿp dòng TCVN 6273 : 2003, Chõçng 1 M¹u 2 ‡çn ½Ë nghÙ x¾t duyÎt qui trÖnh chÆ t−o cáng te nç vºn chuyÌn b±ng ½õéng biÌn , ng¡y thŸng n¯m KÏnh göi: ‡¯ng kiÌm ViÎt Nam Ngõéi ½Ë nghÙ: ‡Ùa ch×: Chîng tái ½Ë nghÙ x¾t duyÎt qui trÖnh chÆ t−o cáng te nç vºn chuyÌn b±ng ½õéng biÌn theo Qui ph−m chÆ t−o v¡ chöng nhºn cáng te nç vºn chuyÌn b±ng ½õéng biÌn nhõ nÅu ê dõèi ½µy: TÅn v¡ ½Ùa ch× nçi chÆ t−o ‡´c tÏnh kØ thuºt cða cáng te nç dú ½Ùnh chÆ t−o Tràng lõìng sø dòng lèn nh¶t v¡ tràng lõìng bÖ Ng¡y v¡ nçi kiÌm tra Hã sç k¿m theo, v.v... 7
 • 49. Hõèng d¹n Ÿp dòng TCVN 6273 : 2003, Chõçng 1 M¹u 3 ‡çn ½Ë nghÙ thø v¡ kiÌm tra cáng te nç vºn chuyÌn b±ng ½õéng biÌn trong quŸ trÖnh chÆ t−o , ng¡y thŸng n¯m KÏnh göi: ‡¯ng kiÌm ViÎt Nam Ngõéi ½Ë nghÙ: ‡Ùa ch×: Chîng tái ½Ë nghÙ thø v¡ kiÌm tra cáng te nç vºn chuyÌn b±ng ½õéng biÌn trong quŸ trÖnh chÆ t−o theo Qui ph−m chÆ t−o v¡ chöng nhºn cáng te nç vºn chuyÌn b±ng ½õéng biÌn nhõ nÅu ê dõèi ½µy: TÅn v¡ ½Ùa ch× nçi chÆ t−o (1) Lo−i cáng te nç (2) Sâ duyÎt cða kiËu thiÆt kÆ: Sâ duyÎt cða qui trÖnh chÆ t−o: Ng¡y v¡ sâ lõìng chÆ t−o (3) T÷: ‡Æn: Sâ lõìng: chiÆc TÅn v¡ ½Ùa ch× cða chð cáng te nç (4) Lo−i biÌn chöng nhºn an to¡n (5) TÅn hìp ½ãng: Lo−i cáng te nç (tÅn t¡u) (6) Ng¡y v¡ nçi kiÌm tra (7) Ghi chî: ê (5) ghi (KiÌu - J) ho´c (KiÌu - F) theo Chõçng 9 Qui ph−m. - Trõéng hìp (KiÌu - J) ghi tháng tin ê cæt 6. - Trõéng hìp (KiÌu - F) ghi “TÅn hìp ½ãng” Hã sç k¿m theo, v.v... 8
 • 50. Hõèng d¹n Ÿp dòng TCVN 6273 : 2003, Chõçng 1 M¹u 4 ‡çn ½Ë nghÙ x¾t duyÎt kiÌu thiÆt kÆ thiÆt bÙ l¡m l−nh cáng te nç vºn chuyÌn b±ng ½õéng biÌn , ng¡y thŸng n¯m KÏnh göi: ‡¯ng kiÌm ViÎt Nam Ngõéi ½Ë nghÙ: ‡Ùa ch×: Chîng tái ½Ë nghÙ x¾t duyÎt kiÌu thiÆt kÆ thiÆt bÙ l¡m l−nh cáng te nç vºn chuyÌn b±ng ½õéng biÌn theo Qui ph−m chÆ t−o v¡ chöng nhºn cáng te nç vºn chuyÌn b±ng ½õéng biÌn nhõ nÅu ê dõèi ½µy: TÅn v¡ ½Ùa ch× nçi chÆ t−o Lo−i thiÆt bÙ l¡m l−nh ‡´c tÏnh kØ thuºt Cáng ch¶t l¡m l−nh: KiÌu mŸy n¾n khÏ: Cáng su¶t cða ½æng cç lai: Cáng su¶t l¡m l−nh: kcal/h ê: nhiÎt ½æ l¡m viÎc tâi thiÌu: 0 C nhiÎt ½æ mái trõéng tâi thiÌu: 0 C Ng¡y v¡ nçi kiÌm tra Hã sç k¿m theo, v.v... 9
 • 51. Hõèng d¹n Ÿp dòng TCVN 6273 : 2003, Chõçng 1 M¹u 5 ‡çn ½Ë nghÙ x¾t duyÎt qui trÖnh chÆ t−o thiÆt bÙ l¡m l−nh cáng te nç vºn chuyÌn b±ng ½õéng biÌn , ng¡y thŸng n¯m KÏnh göi: ‡¯ng kiÌm ViÎt Nam Ngõéi ½Ë nghÙ: ‡Ùa ch×: Chîng tái ½Ë nghÙ x¾t duyÎt qui trÖnh chÆ t−o thiÆt bÙ l¡m l−nh cáng te nç vºn chuyÌn b±ng ½õéng biÌn theo Qui ph−m chÆ t−o v¡ chöng nhºn cáng te nç vºn chuyÌn b±ng ½õéng biÌn nhõ nÅu ê dõèi ½µy: TÅn v¡ ½Ùa ch× nçi chÆ t−o ‡´c tÏnh kØ thuºt cða thiÆt bÙ chÆ t−o Ng¡y v¡ nçi kiÌm tra Hã sç k¿m theo, v.v... 10
 • 52. Hõèng d¹n Ÿp dòng TCVN 6273 : 2003, Chõçng 1 M¹u 6 ‡çn ½Ë nghÙ thø v¡ kiÌm tra thiÆt bÙ l¡m l−nh cáng te nç vºn chuyÌn b±ng ½õéng biÌn , ng¡y thŸng n¯m KÏnh göi: ‡¯ng kiÌm ViÎt Nam Ngõéi ½Ë nghÙ: ‡Ùa ch×: Chîng tái ½Ë nghÙ thø v¡ kiÌm tra thiÆt bÙ l¡m l−nh cáng te nç vºn chuyÌn b±ng ½õéng biÌn theo Qui ph−m chÆ t−o v¡ chöng nhºn cáng te nç vºn chuyÌn b±ng ½õéng biÌn nhõ nÅu ê dõèi ½µy: TÅn v¡ ½Ùa ch× nçi chÆ t−o KiÌu thiÆt bÙ KiÌu: Sâ duyÎt cða kiÌu thiÆt kÆ: Sâ duyÎt cða qui trÖnh chÆ t−o: Ng¡y v¡ sâ lõìng chÆ t−o T÷ ‡Æn ... chiÆc TÅn v¡ ½Ùa ch× cða chð thiÆt bÙ Ng¡y v¡ nçi kiÌm tra Hã sç k¿m theo, v.v... 11
 • 53. Hõèng d¹n Ÿp dòng TCVN 6273 : 2003, Chõçng 2 Chõçng 2 x¾t duyÎt thiÆt kÆ 2.1 Qui ½Ùnh chung 2.1.1 Qui ½Ùnh chung Trong trõéng hìp mæt ph·n cða thiÆt kÆ thay ½äi theo 2.1.2 cða Qui ph−m, ph¨i trÖnh b¨n vÁ ½õìc søa, v.v... cho ‡¯ng kiÌm v¡ theo qui ½Ùnh, ph¨i tiÆn h¡nh viÎc thø nhõ qui ½Ùnh ê B¨ng 2.1 ho´c 2.2 ½âi vèi cŸc th¡nh ph·n kÆt c¶u cða kiÌu thiÆt kÆ thay ½äi. 12
 • 54. Hõèng d¹n Ÿp dòng TCVN 6273 : 2003, Chõçng 2 B¨ng 2.1 CŸc h−ng mòc thø cða thiÆt kÆ thay ½äi (Cáng te nç chê h¡ng khá) H−ng mòc thø 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Th¡nh ph·n kÆt c¶u 1 F R 11 12 13 14 Khung M´t mît Chi tiÆt nâi gÜc trÅn O O O O Chi tiÆt nâi gÜc dõèi O O O Trò gÜc O O O D·m trÅn O D·m ½Ÿy O M´t mît trõèc Trò trõèc O T¶m mît O Cøa mît Thµn cøa O Thanh khÜa O O B¨n lË cøa O Thanh ½ë cøa O M´t bÅn Trò bÅn O T¶m bÅn O O D·m trÅn O O O D·m ½Ÿy O O O O S¡n GiŸ ½ë s¡n O T¶m s¡n O R¬nh cä ngång O ä ch−c O O O NÜc Mñi s¡n O T¶m s¡n O Chî thÏch: Sâ cða cŸc h−ng mòc thø nhõ sau: 1: Nµng b±ng chi tiÆt nâi gÜc phÏa trÅn. 2: Nµng b±ng chi tiÆt nâi gÜc phÏa dõèi. 3: Thø ä ch−c nµng. 4: Thø xÆp chãng. 5: Thø m´t nÜc. 6: Thø m´t s¡n. 7: Thø lÎch ngang. 8: Thø lÎch dàc. 9: K¾o dàc. 10: Thø m´t mît (F: Trõèc, R: Sau). 11: Thø m´t bÅn. 12: Thø lúc quŸn tÏnh theo chiËu dàc. 13: Thø lúc quŸn tÏnh theo chiËu ngang. 14: Thø Ÿp lúc. 13
 • 55. Hõèng d¹n Ÿp dòng TCVN 6273 : 2003, Chõçng 2 B¨ng 2.2 CŸc h−ng mòc thø cða thiÆt kÆ thay ½äi (Cáng te nç chê h¡ng lÞng) H−ng mòc thø 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Th¡nh ph·n kÆt c¶u 1 F R 11 12 13 14 Khung M´t mît Chi tiÆt nâi gÜc trÅn O O O O Chi tiÆt nâi gÜc dõèi O O O Trò gÜc O O O D·m trÅn O D·m ½Ÿy O M´t bÅn Trò bÅn O T¶m bÅn D·m trÅn O O (2) D·m ½Ÿy O O (1) (2) (1) S¡n GiŸ ½ë s¡n (2) (2) (2) T¶m s¡n R¬nh cä ngång (2) ä ch−c O NÜc Mñi s¡n (2) (2) T¶m s¡n Th¡nh ph·n khŸc MŸi che O O BÖnh chöa (2) (2) (2) O O Thanh gi±ng mît O (3) (3) Thanh gi±ng bÅn O O O M´t ½Æ O O O Chî thÏch: 1. CŸc h−ng mòc thø t÷ 1½Æn 14 nhõ nÅu ê Chî thÏch cða B¨ng 2.1. 2. (1) ch× Ÿp dòng cho cáng te nç chê h¡ng lÞng cÜ k¾t l¡m t÷ khung hÖnh chù nhºt v¡ ch× ½õìc ½ë bêi d·m ½Ÿy, m´t ½Æ, v.v... 3. (2) ch× Ÿp dòng cho cáng te nç chê h¡ng lÞng cÜ k¾t ½õìc ½ë bêi khung liÅn kÆt vèi bË m´t k¾t. 4. (3) kháng Ÿp dòng nÆu k¾t ê phÏa ngo¡i thanh gi¯ng mît. 14