Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Kurrikula me zgjedhje ne arsimin fillor EMOCIONET (kompetenca personale &qytetare)

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 3 Publicité

Kurrikula me zgjedhje ne arsimin fillor EMOCIONET (kompetenca personale &qytetare)

Télécharger pour lire hors ligne

A keni veshtiresi ne menaxhimin e klases? A keni nxenes qe nuk i permbajne dot emocionet e tyre, flasin kohe e pa kohe, ngacmojne shoket, nuk pranojne te kryejne detyrat e dhena, deshperohen kur humbasin lojen, qajne kur marrin nje vleresim qe eshte larg pritshmerive te tyre? Po nxenes te cilet kane veshtiresi ne krijimin e shoqerive, apo ne te shprehurin lirshem para te tjereve?
Nese keni keto probleme por edhe te tjera te sferes emocionale, duhet menjehere te filloni me nxenesit programin e njohjes se emocioneve vetjake. Njohja e emocioneve dhe e pasojave qe shkakton sjellja e kontrolluar prej tyre do ti beje nxenesit te krojne si fillim vetedijen emcionale e me pas inteligjencen emocionale. Nje njeri me inteligjence te zhvilluar emocionale ka si cilesi themelore vetedisiplinen dhe vetekontrollin.
Si perfundim mund te kuptoni qe, njohja e emocioneve nga nxenesit con ne vetemenaxhimin e sjelljes se tyre.
Suksese ne kete shteg te ri te menaxhimit te klases nga mesuesi!

A keni veshtiresi ne menaxhimin e klases? A keni nxenes qe nuk i permbajne dot emocionet e tyre, flasin kohe e pa kohe, ngacmojne shoket, nuk pranojne te kryejne detyrat e dhena, deshperohen kur humbasin lojen, qajne kur marrin nje vleresim qe eshte larg pritshmerive te tyre? Po nxenes te cilet kane veshtiresi ne krijimin e shoqerive, apo ne te shprehurin lirshem para te tjereve?
Nese keni keto probleme por edhe te tjera te sferes emocionale, duhet menjehere te filloni me nxenesit programin e njohjes se emocioneve vetjake. Njohja e emocioneve dhe e pasojave qe shkakton sjellja e kontrolluar prej tyre do ti beje nxenesit te krojne si fillim vetedijen emcionale e me pas inteligjencen emocionale. Nje njeri me inteligjence te zhvilluar emocionale ka si cilesi themelore vetedisiplinen dhe vetekontrollin.
Si perfundim mund te kuptoni qe, njohja e emocioneve nga nxenesit con ne vetemenaxhimin e sjelljes se tyre.
Suksese ne kete shteg te ri te menaxhimit te klases nga mesuesi!

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus par Valbona Imeraj (20)

Publicité

Plus récents (20)

Kurrikula me zgjedhje ne arsimin fillor EMOCIONET (kompetenca personale &qytetare)

  1. 1. FËMIJËT KUPTOJNË EMOCIONET Ndërtimi i vetëdijes emocionale ABSTRAKTI Të njohësh,të respektosh etë pranosh ndjenjate tua ashtusi ato përjetohen do të thotëtë kesh vetëdije emocionale. Vetëdija emocionale ndihmon njeriun në përballjen me suksestë sfidavenë jetë dhenë suksesin e raporteve shoqëroremetë tjerët. ValbonaImeraj
  2. 2. Si na ndihmojnë emocionet? Çfarë ndietë kursapofilluattë lexonitkëtë artikull?Ubëtë kurioz?Shpresëplotë,sepse pomësonidicka në lidhje me vetentuaj? Të bezdisursepse është njëtemë përtë cilënkeni dëgjuarshumë,apotë lumtur sepse është temajuaj e preferuar? Emocione të tillasi kurioziteti,bezdisja,lumturia,shpresajanë pjesëe natyrësnjerëzore.Atona japin neveinformacion rrethasaj qe ne po përjetojmëdhe mënyrëssesiduhettëveprojmë. Ne i ndiejmë emocione që kurjemi foshnje.Bebetdhe fëmjëte vegjël i shprehinemocionete tyre nëpërmjetmimikëssë fytyrës,ose me sjelljetë tillasi:qeshje,përqafime,qarje.Atandiejnë dhe shprehinemocionete tyre,porende nuke kanë aftësinë që ti emërtojnë emocionetapotë shpjegojnë se përse ndihennë atë mënyrë. Duke u rritur ne bëhemi më të zotë të kuptojmë emocionet.Kështunë vendqë të qajmë si fëmijëte vegjël ne mundtë identifikojmë se cfarë ndiejmë dhe taemërtojmë atë.Ne bëhemi më të aftë që të kuptojmë se cfarë ndiejmëdhe pse.Kjozotësi përtë kuptuardhe shpjeguaremocionetquhet vetëdije emocionale. Vetëdijaemocionale nandihmonneve të kuptojmë se ҫfarë kërkojmë,ҫfarë duame ҫfarë nukduam.Ajo na ndihmontë ndërtojmë më mirë mardhënietshoqërore.Kjosepse duke njohuremocionetna ndihmontë flasimrrethndienjave tonamë qartë,të shmangimapotë zgjidhimmë mirë konfliktet, të kalojmë më lehtë momente të vështiraemocionale. Disanjerëzjanë më të qartë rrethemocionevetë tyre,disatë tjerë më pak,por lajmi i mirë është që gjithkushmundtë ndërtojë vetëdijene vetemocionale. Mjafton të praktikoheni.Ndërtimi i vetëdijes emocionale është hapi Iparë përndërtimine inteligjencësemocionale një zotësi që i ndihmonnjerëzit të jenë të suksesshëmnë jetë. Disa fakte rreth emocioneve  Emocionetvijnëdhe ikin. Në përgjithësi njerëzitndiejnënjë llojshmëritë madhe emocionesh përgjatë gjithë ditës.Disazgjasinvetëmdisasekonda,ndërsadisatë tjerë zgjasinaqsabëhen gjendjashpirtëroree ditës.  Emocionetmund të jenëtë forta,tëbuta ose në njëshkallëtë ndërmjetmemeskëtyredy skajeve.Intensitetii një emocionivaretngasituate ose personi që pokalonatë emocion.  Nukka emocionetë mira apo të këqija,porka shprehje të miraapo të këqijatë emocioneve.Të mësoshsitë shprehëshnë mënyrë të pranueshme emocionet përbënnjë zotësitë vecantë të njeriut, që quhet- menaxhimi emocioneve. Të gjitha emocionet janë normale Disaemocione ndihensi pozitive- si ndjenjae lumturisë,e dashurisë,e sigurisë,e frymëzimit,e gëzimit, e interesit,e mirënjohjesose e përfshirjes.Ndjenjatë tjeramundtë dukennegative ,si ndjenjae zemërimit,e turpit,e frikës,e turpëruar,e fajit,e trishtimitapoe shqetësimit.Të dyllojete emocioneve si pozitive dhe negativejanë mëse normale të ndihennganjeriu.
  3. 3. Të gjithaemocionetnatregojnë neve dickarrethvetesaposituatësqë pokalojmë.Porndonjëherëne e kemi të vështirë të pranojmë atë që pondiejmë.Shpeshherë ne e gjykojmë vetentonë se përse ndihemi në atë mënyrë pornë vendqë të bëjmë gjykiminështëmë mirë të kuptojmë si dhe përse ndihemi ashtu. Të shmangëshndjenjatnegative apotë pretendoshqë nukndiheshkeq,mundtë të bëjë të dështosh. Është më e vështirë që të kaloshnjë situatë të vështirë emocionale dukei fshehurndjenjatsesaduke i njohurdhe duke u përballurme to. Kjonukdo të thotë që duhettë rrimë githë kohëstë zhyturnë emocionettona,apotë rrimë duke folurvazhdimishtpërto.Vetëdije emocionaledotë thotë , të njohësh,të respektoshe të pranoshndjenjate tuaashtusi ato përjetohen. Të ndërtosh vetëdijen emocionale Ndërgjegjjaemocionalenandihmontë njohimdhe të pranojmë veten.Pra,si mundtë bëheni më të vetëdijshëmpëremocionettuaja?Filloni me këtotre hapatë thjeshtë: 1. Vini re se si ndiheni në situatatë ndryshme gjatë gjithë ditës.Mundtë vëreni se ndiheni të gëzuarpasi keni bërë plane përtë shkuardikume një mik.Ose ndiheni nervozparanjë provimi. Ju mundtë ndiheni të relaksuarkurdëgjoni muzikë,të frymëzuarnganjë ekspozitë arti ose të kënaqurkurnjë mikju bënnjë kompliment.Thjeshtvini re çfarëdoemocioni që ndjeni,atëherë emërtoni atë emocionnë mendjentuaj. Kjogjë kërkonvetëmnjë sekondëpërtabërë,porështë një praktikë e madhe.Vini re se çdoemocion që kalonkrijonnjëeksperiencëpërpërvojëne ardhshme. 2. Vlerësonise sae fortë është emocioni.Pasi të vini re dhe të emërtoniemocionin,shkoni njëhap më tej:Vlerësoni sai fortë është emocioni në një shkallë prej 1-10, ku1është ndjenjamë e butë dhe 10 më intensive. 3. Ndani ndjenjattuajame njerëzitmë të afërtme ju.Kjoështë mënyramë e mirë për të praktikuarshpjegimine emocioneve me fjalë,një zotësi që nandihmontë ndihemi më afërme miqtë,të dashuritose të dashurat,prindërit, e këdorrethnesh.Bëni një praktikëtë përditshme përtë ndarë ndjenjatme një mikose një anëtartë familjes.Jumundtë ndani diçkaqë është mjaftpersonale ose diçkaqë është thjeshtnjë emocioni përditshëm. Ashtusi çdo gjë tjetërnë jetë,kurështë fjalapëremocionet,praktika të bëntë përsosur! Kujtoni vetemse nukka emocione të miraapotë këqija. Mos gjykoni ndjenjattuaja- thjeshtmbani parasysh dhe emërtonjini ato.

×