Projekt kurrikular

Valbona Imeraj

Projects are determined by missions; The project is great if it has a great mission.

1
REPUBLIKA E SHQIPËRISË
SHKOLLA 9-VJEÇARE “ Dëshmorët e Lirisë”, TIRANË
ARSIMI FILLOR
KLASA e IV
PROJEKT KURRIKULAR
Shkrimtarët e mrekullueshëm
HARTOI PROJEKTIN
VALBONA IMERAJ
2
1.Titulli i projektit : Shkrimtarët e mrekullueshëm
2.Qëllimii projektit
Ky projekt ka si qëllim, të zhvillojë kompetencën e komunikimit e të shprehjes të nxënësit në
gjuhën shqipe.
3. Objektivate projektit
1. Të shpjegojë me fjalët e veta kuptimin e kategorisë së teksteve letrare;
2. Të përdorë fjalor të pasur gjatë krijimit të teksteve letrare;
3. Të shkruajë tekstet sipas rregullave të gramatikës;
4. Të dallojë llojet e ndryshme të teksteve në kategorinë e teksteve letrare;
5. Të hartojë me shkrim një kërkesë drejtuar redaksisë së një reviste për botimin e krijimit të vet;
6. Të shkruajnë me ndihmën e mësueses tekstin e krijuar në programin Word.
7. Të përdorë postën elektronike për dërgimin e kërkesës për botim të krijimit të vet letrar.
8. Të planifikojë shkrimin e një teksti letrar sipas udhëzimeve të dhëna;
9. Të krijojë tekste letrare të llojeve të ndryshme sipas karakteristikave dalluese të tyre;
10. Të komunikojë ndjenjat, mendimet, emocionet, përvojat e veta, nëpërmjet shkrimit të teksteve letrare.
11. Të vlerësojë krijimet letrare duke përdorur instrumente të dhënë;
12. Të publikojë krijimet e veta në një revistë për fëmijë.
4. Njohuritë kryesore lëndore të cilatdo të përvetësohen ose do të rimerren
në sajë të projektit
Në sajë të projektit nxënësit do të rimarrin dhe përvetësojnë këto njohuri, shprehi dhe qëndrime:
1. Emërtimin dhe karakteristikat dalluese të teksteve të ndryshme letrare;
2. Përdorimin e fjalëve sipas kuptimit që marrin në kontekste të ndryshme;
3. Zbërthimin dhe renditjen e ngjarjeve sipas rendit kronologjik;
4. Vlerësimin e krijimeve të shokëve duke argumentuar me shembuj;
5. Krijimin në gjini të ndryshme letrare me qëllim komunikimin tek të tjerët të ndjenjave,
emocioneve, mendimeve të veta;
6. Publikimin e krijimit të vet në median e shkruar për fëmijë;
7. Përdorimin e TIK-ut për komunikimin me redaksinë e revistës që do të botojë krijimet letrare.
3
5. Shtrirja në kohë e projektit
Projekti do të shtrihet në trembëdhjetë orë mësimore të lëndës së Gjuhës shqipe dhe në gjashtë faza.
Faza 1 Faza 2 Faza 3 Faza 4 Faza 5 Faza 6
2 orë x 45
min
2 orë x 45
min
2 orë x 45
min
2 orë x 45
min
3 orë x 45
min
2 orë x 45
min
6. Partnerët
Projekti do të ketë si partnerë,
1. Prindërit e nxënësve, të cilët do të sigurojnë me marrëveshje, materialet për zhvillimin e tij.
2. Redaksinë e shtëpisë së botimit “Albas”, për botimin e krijimeve të nxënësve.
3. Mësuesi i informatikës dhe disa nxënës të klasave të nënta.
7. Materialet
Materialet që do të duhen për projektin janë:
Libra, revista me tekste të ndryshme letrare. Fletë pune me udhëzime dhe grafikë organizues për të ndihmuar
dhe modeluar proçesin e të shkruarit të teksteve. Tekste letrare dhe biografi të autorëve të shkarkuara nga
interneti. Fjalor i gjuhës shqipe.
8.Numri i nxënësveqë përfshihen në projekt
Në këtë projekt do të përfshihen nxënësit e klasës së katërt – A të Arsimit Fillor të shkollës 9-vjeçare
“ Dëshmorët e Lirisë”, Tiranë.
9. Burimet kryesore të informacionit
Burime kryesore të informacionit do të jenë: interneti , biblioteka e shkollës, biblioteka personale
e nxënësit.
4
10. Përshkrimi i projektit
Projekti me temë “ Shkrimtarët e mrekullueshëm” do të zhvillohet në trembëdhjetë orë mësimore të ndara në
gjashtë faza.
Në fazën e parë nxënësit do të njihen me projektin , qëllimin dhe objektivat e tij. Ata do të diskutojnë rreth
karakteristikave dhe emërtimeve të teksteve të ndryshme letrare dhe do t’i dallojnë ato në tekstet që ata vetë
kanë sjellë, apo tekstet e bibliotekës së shkollës.
Në fazën e dytë , nxënësit do të njihen me fletët ndihmëse të punës , që do t’i ndihmojnë gjatë krijimit të
teksteve të ndryshme letrare. Ata do të zgjedhin llojin e tekstit letrar që do të përdorin për të shprehur
imagjinatën, emocionet, eksperiencën, mendimet e tyre personale.
Në fazën e tretë nxënësit do të përcaktojnë temën e shkrimit të tyre dhe do të fillojnë të bëjnë planifikimin e
shkrimit të tyre. Sipas llojit të tekstit që kanë zgjedhur do të përcaktohet edhe lloji i fletës ndihmëse të punës.
Nxënësit do të përdorin fjalorin e gjuhës shqipe, për të shkruar me një fjalor sa më të pasur dhe me kuptim në
lidhje me kontekstin e dhënë.
Në fazën e katërt nxënësit do të shkruajnë tekstin e tyre në fletën e posaçme të punës duke u bazuar në
fletën ku kishin bërë planifikimin e shkrimit.
Në fazën e pestë nxënësit do të bëjnë vlerësim të shkrimit të tyre duke u bazuar në instrumentin përkatës
dhe do të bëjnë redaktimin e tekstit, pasi kanë nxjerrë mangësitë. Në këtë fazë nxënësit e postojnë me e-
mail, shkrimin e tyre në redaksinë e revistës “Albas” , pasi janë ndihmuar nga mësuesi dhe disa nxënës të
klasave të nënta që ta shkruajnë në Word tekstin, bashkangjitur me kërkesën për botim.
Në fazën e gjashtë nxënësit diskutojnë rreth shkrimeve që janë pranuar për t’u botuar, vlerave dhe
mangësive të tyre. Nxënësit bëjnë në këtë fazë vetëvlerësimin e punës së tyre , në një fletë të posaçme për
këtë projekt. Prindërit e ftuar në sallën e koncerteve , japin vlerësimin e projektit.
11. Përshkrimi i produktit të projektit
Produkti i këtij projekti do të jetë një krijim letrar si: poezi, përshkrim, tregim realist, tregim
imagjinar, tregim fantastiko-shkencor, tregim humoristik, përrallë.
5
12.Planii detajuari veprimtarive
Fazat e
projektit
Faza 1 Faza 2 Faza 3 Faza 4 Faza 5 Faza 6
Data
Orët 2 orë 2 orë 2 orë 2 orë 3 orë 2 orë
Veprimtarië Njohja me
temën,
qëllimin,
objektivat e
projektit.
Shfletim i
librave.
Ritregim i
përmbajtjeve
shkurt.
Diskutim i
karakteristikav
e të teksteve të
ndryshme
letrare.
Njohja me
fletët e
punës dhe
plotësimin
e tyre.
Përzgjedhje
e llojit të
tekstit që
do shkruajë
secili
nxënës.
Zgjedhja e
temës së
shkrimit.
Planifikimi
i shkrimit
të tekstit.
Diskutim i
përbashkët
për
planifikimi
n dhe
temën.
Krijimi dhe
shkrimi i
tekstit në
fletën e
posaçme të
punës.
Diskutimi
për
vështirësitë
dhe arritjet.
Vlerësimi i
shkrimeve
me
instrumentet
e posaçme të
vlerësimit.
Redaktimi i
teksteve
Shkrimi i
teksteve me
programin
Ëord
Postimi me
e-mail
Prezantim i
punimeve
para shokëve
të klasës.
Vlerësim
dhe
vetëvlerësim
i punës.
Vlerësim i
projektit.
Vendi Biblioteka e
shkollës
Klasë Klasë Klasë Kabineti i
informatikës
Salla e
koncerteve
Personat
përgjegjës
dhe partnerët
Mësuesja Mësuesja Mësuesja Mësuesja Mësuesja
Mësuesja e
informatikës
Nxënës të
klasës së
nëntë
Mësuesja
Prindërit
13. Mënyra e vlerësimittë nxënësve.
Nxënësit do të vlerësohen dhe do të bëjnë vetëvlerësim nëpërmjet këtij instrumenti.
Vetëvlerësim dhe vlerësim i punës gjatë projektit
Emri Data
Tema e projektit
Unë e mbarova detyrën në kohë Po Jo
Unë punova sipas udhëzimeve të dhëna Po Jo
Unë komunikova me zë të ulët gjatë punës Po Jo
Unë shkëmbeva idetë e mija dhe dëgjova e vlerësova idetë e të tjerëve Po Jo
Unë kërkova ndihmë kur hasa vështirësi Po Jo
Nëse do ta bëje përsëri këtë projekt çfarë do të përmirësoje në punën tënde?
_______________________________________________________________________________________
Komenti i mësuesit
_______________________________________________________________________________________
Niveli i arritjeve për ju 1 2 3 4 5
Niveli i arritjeve sipas mësuesit 1 2 3 4 5
6
14. Produktetë projektit
7
8
9

Recommandé

Llojet e teksteve par
Llojet e teksteveLlojet e teksteve
Llojet e tekstevesindi21
113.9K vues10 diapositives
Liber mesuesi fizika 6 par
Liber mesuesi fizika 6Liber mesuesi fizika 6
Liber mesuesi fizika 6Esat Imeraj
16.8K vues34 diapositives
Vleresimi test-periudha-2-kl-3-2021 par
Vleresimi test-periudha-2-kl-3-2021Vleresimi test-periudha-2-kl-3-2021
Vleresimi test-periudha-2-kl-3-2021Aberi Kajo
3.9K vues14 diapositives
Projekt edukimi fizik par
Projekt edukimi fizikProjekt edukimi fizik
Projekt edukimi fizikAnesti çobani
42K vues24 diapositives
Projekt Matematike par
Projekt MatematikeProjekt Matematike
Projekt MatematikeS Gashi
56K vues21 diapositives
METODOLOGJIA E MËSIMDHËNIES BASHKËKOHORE par
METODOLOGJIA E MËSIMDHËNIES BASHKËKOHOREMETODOLOGJIA E MËSIMDHËNIES BASHKËKOHORE
METODOLOGJIA E MËSIMDHËNIES BASHKËKOHORE#MesueseAurela Elezaj
92.8K vues31 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Filozofia gjate shekullit XVII par
Filozofia gjate shekullit XVIIFilozofia gjate shekullit XVII
Filozofia gjate shekullit XVIIDenisa Caushi
6.7K vues5 diapositives
Gazeta e shkolles par
Gazeta e shkolles Gazeta e shkolles
Gazeta e shkolles Mirsad - New
9.9K vues16 diapositives
Programi i zhvillimit te brendshem profesional 2015- 2016 par
Programi i zhvillimit te brendshem profesional 2015- 2016 Programi i zhvillimit te brendshem profesional 2015- 2016
Programi i zhvillimit te brendshem profesional 2015- 2016 Valbona Imeraj
16.4K vues25 diapositives
Projekt Fizik Parashikimi Motit dhe Shtypja Atmosferike par
Projekt Fizik Parashikimi Motit dhe Shtypja AtmosferikeProjekt Fizik Parashikimi Motit dhe Shtypja Atmosferike
Projekt Fizik Parashikimi Motit dhe Shtypja AtmosferikePatrik Liçi
37K vues13 diapositives
Letersia dhe artet e tjera par
Letersia dhe artet e tjeraLetersia dhe artet e tjera
Letersia dhe artet e tjeraEGLI TAFA
22.3K vues9 diapositives
Projek kurrikular / Plan aktiviteti me klasen byirenakotobelli par
Projek kurrikular / Plan aktiviteti me klasen byirenakotobelliProjek kurrikular / Plan aktiviteti me klasen byirenakotobelli
Projek kurrikular / Plan aktiviteti me klasen byirenakotobelliirena kotobelli
5.4K vues7 diapositives

Tendances(20)

Filozofia gjate shekullit XVII par Denisa Caushi
Filozofia gjate shekullit XVIIFilozofia gjate shekullit XVII
Filozofia gjate shekullit XVII
Denisa Caushi6.7K vues
Programi i zhvillimit te brendshem profesional 2015- 2016 par Valbona Imeraj
Programi i zhvillimit te brendshem profesional 2015- 2016 Programi i zhvillimit te brendshem profesional 2015- 2016
Programi i zhvillimit te brendshem profesional 2015- 2016
Valbona Imeraj16.4K vues
Projekt Fizik Parashikimi Motit dhe Shtypja Atmosferike par Patrik Liçi
Projekt Fizik Parashikimi Motit dhe Shtypja AtmosferikeProjekt Fizik Parashikimi Motit dhe Shtypja Atmosferike
Projekt Fizik Parashikimi Motit dhe Shtypja Atmosferike
Patrik Liçi37K vues
Letersia dhe artet e tjera par EGLI TAFA
Letersia dhe artet e tjeraLetersia dhe artet e tjera
Letersia dhe artet e tjera
EGLI TAFA22.3K vues
Projek kurrikular / Plan aktiviteti me klasen byirenakotobelli par irena kotobelli
Projek kurrikular / Plan aktiviteti me klasen byirenakotobelliProjek kurrikular / Plan aktiviteti me klasen byirenakotobelli
Projek kurrikular / Plan aktiviteti me klasen byirenakotobelli
irena kotobelli5.4K vues
Provimi i lirimit 2014 Gjuhe Shqipe par Helio RAMOLLARI
Provimi i lirimit 2014 Gjuhe ShqipeProvimi i lirimit 2014 Gjuhe Shqipe
Provimi i lirimit 2014 Gjuhe Shqipe
Helio RAMOLLARI56.1K vues
Trupat gjeometrik par Esmer Alda
Trupat gjeometrikTrupat gjeometrik
Trupat gjeometrik
Esmer Alda261.7K vues
Albanian Language - verbs par Faruk Istogu
Albanian Language - verbs Albanian Language - verbs
Albanian Language - verbs
Faruk Istogu22.8K vues
Teste klasa 5 tremujori 3 par Aberi Kajo
Teste klasa 5 tremujori 3Teste klasa 5 tremujori 3
Teste klasa 5 tremujori 3
Aberi Kajo15K vues
Regjistri personal i mesuesit per klasat 1-3 te Arsimit fillor par Valbona Imeraj
Regjistri personal i mesuesit per klasat 1-3 te Arsimit fillorRegjistri personal i mesuesit per klasat 1-3 te Arsimit fillor
Regjistri personal i mesuesit per klasat 1-3 te Arsimit fillor
Valbona Imeraj3.5K vues
Teknologjia, ndikimi i saj ne jeten tone par Jugerta Poçi
Teknologjia, ndikimi i saj ne jeten toneTeknologjia, ndikimi i saj ne jeten tone
Teknologjia, ndikimi i saj ne jeten tone
Jugerta Poçi32K vues
Mjedisi yne-lokal par olinuhi
Mjedisi yne-lokalMjedisi yne-lokal
Mjedisi yne-lokal
olinuhi22.5K vues
Problemet e arsimit e shkolles sot par Genti Mustafaj
Problemet e arsimit e shkolles sotProblemet e arsimit e shkolles sot
Problemet e arsimit e shkolles sot
Genti Mustafaj33.6K vues
Plan aktiviteti me nxënësit si qender komunitare par Anisa Kreka
Plan aktiviteti me nxënësit si qender komunitarePlan aktiviteti me nxënësit si qender komunitare
Plan aktiviteti me nxënësit si qender komunitare
Anisa Kreka7.7K vues
Pastrimi i gjuhes shqipe par olinuhi
Pastrimi i gjuhes shqipePastrimi i gjuhes shqipe
Pastrimi i gjuhes shqipe
olinuhi9K vues

Similaire à Projekt kurrikular

Projekti ..gjuha amtare, simbl i nje kombi par
Projekti ..gjuha amtare, simbl i nje kombiProjekti ..gjuha amtare, simbl i nje kombi
Projekti ..gjuha amtare, simbl i nje kombiMarsida Mezja
4.6K vues19 diapositives
Gjuhe shqipe dhe_letersi_berthame_(per_gjimnazin_dhe_gjimnazin_gjuhesor) par
Gjuhe shqipe dhe_letersi_berthame_(per_gjimnazin_dhe_gjimnazin_gjuhesor)Gjuhe shqipe dhe_letersi_berthame_(per_gjimnazin_dhe_gjimnazin_gjuhesor)
Gjuhe shqipe dhe_letersi_berthame_(per_gjimnazin_dhe_gjimnazin_gjuhesor)Llambro Llambi
2.6K vues8 diapositives
SHKRIM AKADEMIK - Dr. Teuta Kafexholli (Të gjitha ligjëratat) par
SHKRIM AKADEMIK - Dr. Teuta Kafexholli (Të gjitha ligjëratat)SHKRIM AKADEMIK - Dr. Teuta Kafexholli (Të gjitha ligjëratat)
SHKRIM AKADEMIK - Dr. Teuta Kafexholli (Të gjitha ligjëratat)fatonbajrami1
30.6K vues370 diapositives
LEKSIONE ....SHKRIM AKADEMIK par
 LEKSIONE ....SHKRIM AKADEMIK  LEKSIONE ....SHKRIM AKADEMIK
LEKSIONE ....SHKRIM AKADEMIK #MesueseAurela Elezaj
74.2K vues24 diapositives
Projekti .. autori im shqiptar.. par
Projekti .. autori im shqiptar..Projekti .. autori im shqiptar..
Projekti .. autori im shqiptar..Dorina Durres
1.2K vues15 diapositives
Programi Orientues 2013-2014, Gjuhe angleze me zgjedhje par
Programi Orientues 2013-2014, Gjuhe angleze me zgjedhjeProgrami Orientues 2013-2014, Gjuhe angleze me zgjedhje
Programi Orientues 2013-2014, Gjuhe angleze me zgjedhjeIsmail Memushaj
2.1K vues12 diapositives

Similaire à Projekt kurrikular(19)

Projekti ..gjuha amtare, simbl i nje kombi par Marsida Mezja
Projekti ..gjuha amtare, simbl i nje kombiProjekti ..gjuha amtare, simbl i nje kombi
Projekti ..gjuha amtare, simbl i nje kombi
Marsida Mezja4.6K vues
Gjuhe shqipe dhe_letersi_berthame_(per_gjimnazin_dhe_gjimnazin_gjuhesor) par Llambro Llambi
Gjuhe shqipe dhe_letersi_berthame_(per_gjimnazin_dhe_gjimnazin_gjuhesor)Gjuhe shqipe dhe_letersi_berthame_(per_gjimnazin_dhe_gjimnazin_gjuhesor)
Gjuhe shqipe dhe_letersi_berthame_(per_gjimnazin_dhe_gjimnazin_gjuhesor)
Llambro Llambi2.6K vues
SHKRIM AKADEMIK - Dr. Teuta Kafexholli (Të gjitha ligjëratat) par fatonbajrami1
SHKRIM AKADEMIK - Dr. Teuta Kafexholli (Të gjitha ligjëratat)SHKRIM AKADEMIK - Dr. Teuta Kafexholli (Të gjitha ligjëratat)
SHKRIM AKADEMIK - Dr. Teuta Kafexholli (Të gjitha ligjëratat)
fatonbajrami130.6K vues
Projekti .. autori im shqiptar.. par Dorina Durres
Projekti .. autori im shqiptar..Projekti .. autori im shqiptar..
Projekti .. autori im shqiptar..
Dorina Durres1.2K vues
Programi Orientues 2013-2014, Gjuhe angleze me zgjedhje par Ismail Memushaj
Programi Orientues 2013-2014, Gjuhe angleze me zgjedhjeProgrami Orientues 2013-2014, Gjuhe angleze me zgjedhje
Programi Orientues 2013-2014, Gjuhe angleze me zgjedhje
Ismail Memushaj2.1K vues
Qysh me pregadite nje punim seminarik par eduardii
Qysh me pregadite nje punim seminarikQysh me pregadite nje punim seminarik
Qysh me pregadite nje punim seminarik
eduardii624 vues
Qysh me pregadite nje punim seminarik par eduardii
Qysh me pregadite nje punim seminarikQysh me pregadite nje punim seminarik
Qysh me pregadite nje punim seminarik
eduardii404 vues
Modele testesh matura_2014 par Arian Idrizaj
Modele testesh matura_2014Modele testesh matura_2014
Modele testesh matura_2014
Arian Idrizaj3.6K vues
Modele testesh matura_2014 par Agim Mjaki
Modele testesh matura_2014Modele testesh matura_2014
Modele testesh matura_2014
Agim Mjaki47.2K vues
Projekti duke u perpunuar par Miftar Gashi
Projekti duke u perpunuarProjekti duke u perpunuar
Projekti duke u perpunuar
Miftar Gashi1.6K vues
Antoneta Ramaj par QSA-Tirane
Antoneta RamajAntoneta Ramaj
Antoneta Ramaj
QSA-Tirane4.1K vues
Metodologji & Shkrim Ligjor - Pyetje & Përgjigje dhe Kërkese(Shembull) par Refik Mustafa
Metodologji & Shkrim Ligjor - Pyetje & Përgjigje dhe Kërkese(Shembull)Metodologji & Shkrim Ligjor - Pyetje & Përgjigje dhe Kërkese(Shembull)
Metodologji & Shkrim Ligjor - Pyetje & Përgjigje dhe Kërkese(Shembull)
Refik Mustafa12.3K vues
programi-mesimor-klasa-5-per-zbatim-korrik-2021-web-faqe.doc par Burim Guri
programi-mesimor-klasa-5-per-zbatim-korrik-2021-web-faqe.docprogrami-mesimor-klasa-5-per-zbatim-korrik-2021-web-faqe.doc
programi-mesimor-klasa-5-per-zbatim-korrik-2021-web-faqe.doc
Burim Guri38 vues
Italijanski 22c 2011alb par Nia Naska
Italijanski 22c 2011albItalijanski 22c 2011alb
Italijanski 22c 2011alb
Nia Naska338 vues
Gjuha shqipe dhe_letersia_111 par Kujtim Bytyci
Gjuha shqipe dhe_letersia_111Gjuha shqipe dhe_letersia_111
Gjuha shqipe dhe_letersia_111
Kujtim Bytyci6.6K vues
Kompetenca e komunikimit dhe e shprehjes par Valbona Imeraj
Kompetenca e komunikimit dhe e shprehjesKompetenca e komunikimit dhe e shprehjes
Kompetenca e komunikimit dhe e shprehjes
Valbona Imeraj2.9K vues

Plus de Valbona Imeraj

Vlerësimi i aritjeve të nxënësit ne klasat 1-3 ne lenden e Gjuhes shqiqipe par
Vlerësimi i aritjeve të nxënësit ne klasat 1-3 ne lenden e Gjuhes shqiqipeVlerësimi i aritjeve të nxënësit ne klasat 1-3 ne lenden e Gjuhes shqiqipe
Vlerësimi i aritjeve të nxënësit ne klasat 1-3 ne lenden e Gjuhes shqiqipeValbona Imeraj
1.9K vues2 diapositives
Vleresimi i nxenesve ne klasat 1-3 te arsimit fillor par
Vleresimi i nxenesve ne klasat 1-3 te arsimit fillorVleresimi i nxenesve ne klasat 1-3 te arsimit fillor
Vleresimi i nxenesve ne klasat 1-3 te arsimit fillorValbona Imeraj
2.9K vues3 diapositives
Proçesi i te shkruarit par
Proçesi i te shkruaritProçesi i te shkruarit
Proçesi i te shkruaritValbona Imeraj
781 vues14 diapositives
Ne dhe libri par
Ne dhe libri Ne dhe libri
Ne dhe libri Valbona Imeraj
743 vues10 diapositives
Masha dhe ariu par
Masha dhe ariuMasha dhe ariu
Masha dhe ariuValbona Imeraj
898 vues12 diapositives
Femijet udhetojne par
Femijet udhetojneFemijet udhetojne
Femijet udhetojneValbona Imeraj
276 vues10 diapositives

Plus de Valbona Imeraj(20)

Vlerësimi i aritjeve të nxënësit ne klasat 1-3 ne lenden e Gjuhes shqiqipe par Valbona Imeraj
Vlerësimi i aritjeve të nxënësit ne klasat 1-3 ne lenden e Gjuhes shqiqipeVlerësimi i aritjeve të nxënësit ne klasat 1-3 ne lenden e Gjuhes shqiqipe
Vlerësimi i aritjeve të nxënësit ne klasat 1-3 ne lenden e Gjuhes shqiqipe
Valbona Imeraj1.9K vues
Vleresimi i nxenesve ne klasat 1-3 te arsimit fillor par Valbona Imeraj
Vleresimi i nxenesve ne klasat 1-3 te arsimit fillorVleresimi i nxenesve ne klasat 1-3 te arsimit fillor
Vleresimi i nxenesve ne klasat 1-3 te arsimit fillor
Valbona Imeraj2.9K vues
Testi i matematikes (Parashkollori) par Valbona Imeraj
Testi i matematikes (Parashkollori)Testi i matematikes (Parashkollori)
Testi i matematikes (Parashkollori)
Valbona Imeraj1.9K vues
Si mund te ndihmoj femijen per te qene i suksesshem ne shkolle par Valbona Imeraj
Si mund te ndihmoj femijen per te qene i suksesshem ne shkolleSi mund te ndihmoj femijen per te qene i suksesshem ne shkolle
Si mund te ndihmoj femijen per te qene i suksesshem ne shkolle
Valbona Imeraj1.7K vues
Vetevleresimi i nxenesve ne lenden e matematikes 1 par Valbona Imeraj
Vetevleresimi i nxenesve ne lenden e matematikes 1Vetevleresimi i nxenesve ne lenden e matematikes 1
Vetevleresimi i nxenesve ne lenden e matematikes 1
Valbona Imeraj2.2K vues
Vetevleresimi i nxenesit ne lenden e Abetares par Valbona Imeraj
Vetevleresimi i nxenesit ne lenden e Abetares Vetevleresimi i nxenesit ne lenden e Abetares
Vetevleresimi i nxenesit ne lenden e Abetares
Valbona Imeraj1.7K vues
Vetevleresimi i nxenesit Dituri natyre 1 Periudha e pare par Valbona Imeraj
Vetevleresimi i nxenesit Dituri natyre 1 Periudha e pareVetevleresimi i nxenesit Dituri natyre 1 Periudha e pare
Vetevleresimi i nxenesit Dituri natyre 1 Periudha e pare
Valbona Imeraj1K vues
Vleresimi i portofolit te nxenesit klasa I-III par Valbona Imeraj
Vleresimi i portofolit te nxenesit klasa I-IIIVleresimi i portofolit te nxenesit klasa I-III
Vleresimi i portofolit te nxenesit klasa I-III
Valbona Imeraj6.1K vues
VLERËSIMI PËR KLASAT I-III SIPAS UDHËZUESIT PËR ARSIMIN FILLOR, IZHA 2018 par Valbona Imeraj
VLERËSIMI PËR KLASAT I-III SIPAS UDHËZUESIT PËR ARSIMIN FILLOR, IZHA 2018VLERËSIMI PËR KLASAT I-III SIPAS UDHËZUESIT PËR ARSIMIN FILLOR, IZHA 2018
VLERËSIMI PËR KLASAT I-III SIPAS UDHËZUESIT PËR ARSIMIN FILLOR, IZHA 2018
Valbona Imeraj10.1K vues

Projekt kurrikular

 • 1. 1 REPUBLIKA E SHQIPËRISË SHKOLLA 9-VJEÇARE “ Dëshmorët e Lirisë”, TIRANË ARSIMI FILLOR KLASA e IV PROJEKT KURRIKULAR Shkrimtarët e mrekullueshëm HARTOI PROJEKTIN VALBONA IMERAJ
 • 2. 2 1.Titulli i projektit : Shkrimtarët e mrekullueshëm 2.Qëllimii projektit Ky projekt ka si qëllim, të zhvillojë kompetencën e komunikimit e të shprehjes të nxënësit në gjuhën shqipe. 3. Objektivate projektit 1. Të shpjegojë me fjalët e veta kuptimin e kategorisë së teksteve letrare; 2. Të përdorë fjalor të pasur gjatë krijimit të teksteve letrare; 3. Të shkruajë tekstet sipas rregullave të gramatikës; 4. Të dallojë llojet e ndryshme të teksteve në kategorinë e teksteve letrare; 5. Të hartojë me shkrim një kërkesë drejtuar redaksisë së një reviste për botimin e krijimit të vet; 6. Të shkruajnë me ndihmën e mësueses tekstin e krijuar në programin Word. 7. Të përdorë postën elektronike për dërgimin e kërkesës për botim të krijimit të vet letrar. 8. Të planifikojë shkrimin e një teksti letrar sipas udhëzimeve të dhëna; 9. Të krijojë tekste letrare të llojeve të ndryshme sipas karakteristikave dalluese të tyre; 10. Të komunikojë ndjenjat, mendimet, emocionet, përvojat e veta, nëpërmjet shkrimit të teksteve letrare. 11. Të vlerësojë krijimet letrare duke përdorur instrumente të dhënë; 12. Të publikojë krijimet e veta në një revistë për fëmijë. 4. Njohuritë kryesore lëndore të cilatdo të përvetësohen ose do të rimerren në sajë të projektit Në sajë të projektit nxënësit do të rimarrin dhe përvetësojnë këto njohuri, shprehi dhe qëndrime: 1. Emërtimin dhe karakteristikat dalluese të teksteve të ndryshme letrare; 2. Përdorimin e fjalëve sipas kuptimit që marrin në kontekste të ndryshme; 3. Zbërthimin dhe renditjen e ngjarjeve sipas rendit kronologjik; 4. Vlerësimin e krijimeve të shokëve duke argumentuar me shembuj; 5. Krijimin në gjini të ndryshme letrare me qëllim komunikimin tek të tjerët të ndjenjave, emocioneve, mendimeve të veta; 6. Publikimin e krijimit të vet në median e shkruar për fëmijë; 7. Përdorimin e TIK-ut për komunikimin me redaksinë e revistës që do të botojë krijimet letrare.
 • 3. 3 5. Shtrirja në kohë e projektit Projekti do të shtrihet në trembëdhjetë orë mësimore të lëndës së Gjuhës shqipe dhe në gjashtë faza. Faza 1 Faza 2 Faza 3 Faza 4 Faza 5 Faza 6 2 orë x 45 min 2 orë x 45 min 2 orë x 45 min 2 orë x 45 min 3 orë x 45 min 2 orë x 45 min 6. Partnerët Projekti do të ketë si partnerë, 1. Prindërit e nxënësve, të cilët do të sigurojnë me marrëveshje, materialet për zhvillimin e tij. 2. Redaksinë e shtëpisë së botimit “Albas”, për botimin e krijimeve të nxënësve. 3. Mësuesi i informatikës dhe disa nxënës të klasave të nënta. 7. Materialet Materialet që do të duhen për projektin janë: Libra, revista me tekste të ndryshme letrare. Fletë pune me udhëzime dhe grafikë organizues për të ndihmuar dhe modeluar proçesin e të shkruarit të teksteve. Tekste letrare dhe biografi të autorëve të shkarkuara nga interneti. Fjalor i gjuhës shqipe. 8.Numri i nxënësveqë përfshihen në projekt Në këtë projekt do të përfshihen nxënësit e klasës së katërt – A të Arsimit Fillor të shkollës 9-vjeçare “ Dëshmorët e Lirisë”, Tiranë. 9. Burimet kryesore të informacionit Burime kryesore të informacionit do të jenë: interneti , biblioteka e shkollës, biblioteka personale e nxënësit.
 • 4. 4 10. Përshkrimi i projektit Projekti me temë “ Shkrimtarët e mrekullueshëm” do të zhvillohet në trembëdhjetë orë mësimore të ndara në gjashtë faza. Në fazën e parë nxënësit do të njihen me projektin , qëllimin dhe objektivat e tij. Ata do të diskutojnë rreth karakteristikave dhe emërtimeve të teksteve të ndryshme letrare dhe do t’i dallojnë ato në tekstet që ata vetë kanë sjellë, apo tekstet e bibliotekës së shkollës. Në fazën e dytë , nxënësit do të njihen me fletët ndihmëse të punës , që do t’i ndihmojnë gjatë krijimit të teksteve të ndryshme letrare. Ata do të zgjedhin llojin e tekstit letrar që do të përdorin për të shprehur imagjinatën, emocionet, eksperiencën, mendimet e tyre personale. Në fazën e tretë nxënësit do të përcaktojnë temën e shkrimit të tyre dhe do të fillojnë të bëjnë planifikimin e shkrimit të tyre. Sipas llojit të tekstit që kanë zgjedhur do të përcaktohet edhe lloji i fletës ndihmëse të punës. Nxënësit do të përdorin fjalorin e gjuhës shqipe, për të shkruar me një fjalor sa më të pasur dhe me kuptim në lidhje me kontekstin e dhënë. Në fazën e katërt nxënësit do të shkruajnë tekstin e tyre në fletën e posaçme të punës duke u bazuar në fletën ku kishin bërë planifikimin e shkrimit. Në fazën e pestë nxënësit do të bëjnë vlerësim të shkrimit të tyre duke u bazuar në instrumentin përkatës dhe do të bëjnë redaktimin e tekstit, pasi kanë nxjerrë mangësitë. Në këtë fazë nxënësit e postojnë me e- mail, shkrimin e tyre në redaksinë e revistës “Albas” , pasi janë ndihmuar nga mësuesi dhe disa nxënës të klasave të nënta që ta shkruajnë në Word tekstin, bashkangjitur me kërkesën për botim. Në fazën e gjashtë nxënësit diskutojnë rreth shkrimeve që janë pranuar për t’u botuar, vlerave dhe mangësive të tyre. Nxënësit bëjnë në këtë fazë vetëvlerësimin e punës së tyre , në një fletë të posaçme për këtë projekt. Prindërit e ftuar në sallën e koncerteve , japin vlerësimin e projektit. 11. Përshkrimi i produktit të projektit Produkti i këtij projekti do të jetë një krijim letrar si: poezi, përshkrim, tregim realist, tregim imagjinar, tregim fantastiko-shkencor, tregim humoristik, përrallë.
 • 5. 5 12.Planii detajuari veprimtarive Fazat e projektit Faza 1 Faza 2 Faza 3 Faza 4 Faza 5 Faza 6 Data Orët 2 orë 2 orë 2 orë 2 orë 3 orë 2 orë Veprimtarië Njohja me temën, qëllimin, objektivat e projektit. Shfletim i librave. Ritregim i përmbajtjeve shkurt. Diskutim i karakteristikav e të teksteve të ndryshme letrare. Njohja me fletët e punës dhe plotësimin e tyre. Përzgjedhje e llojit të tekstit që do shkruajë secili nxënës. Zgjedhja e temës së shkrimit. Planifikimi i shkrimit të tekstit. Diskutim i përbashkët për planifikimi n dhe temën. Krijimi dhe shkrimi i tekstit në fletën e posaçme të punës. Diskutimi për vështirësitë dhe arritjet. Vlerësimi i shkrimeve me instrumentet e posaçme të vlerësimit. Redaktimi i teksteve Shkrimi i teksteve me programin Ëord Postimi me e-mail Prezantim i punimeve para shokëve të klasës. Vlerësim dhe vetëvlerësim i punës. Vlerësim i projektit. Vendi Biblioteka e shkollës Klasë Klasë Klasë Kabineti i informatikës Salla e koncerteve Personat përgjegjës dhe partnerët Mësuesja Mësuesja Mësuesja Mësuesja Mësuesja Mësuesja e informatikës Nxënës të klasës së nëntë Mësuesja Prindërit 13. Mënyra e vlerësimittë nxënësve. Nxënësit do të vlerësohen dhe do të bëjnë vetëvlerësim nëpërmjet këtij instrumenti. Vetëvlerësim dhe vlerësim i punës gjatë projektit Emri Data Tema e projektit Unë e mbarova detyrën në kohë Po Jo Unë punova sipas udhëzimeve të dhëna Po Jo Unë komunikova me zë të ulët gjatë punës Po Jo Unë shkëmbeva idetë e mija dhe dëgjova e vlerësova idetë e të tjerëve Po Jo Unë kërkova ndihmë kur hasa vështirësi Po Jo Nëse do ta bëje përsëri këtë projekt çfarë do të përmirësoje në punën tënde? _______________________________________________________________________________________ Komenti i mësuesit _______________________________________________________________________________________ Niveli i arritjeve për ju 1 2 3 4 5 Niveli i arritjeve sipas mësuesit 1 2 3 4 5
 • 7. 7
 • 8. 8
 • 9. 9