Publicité
Publicité

Contenu connexe

Similaire à Speciallärarenochlp2016(20)

Plus de Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri(20)

Publicité

Speciallärarenochlp2016

 1. Specialläraren och LP2016 Maj-Len Heikel, utvecklingschef 29.3.2016 ©Valteri 2015 Tider och AC-inspelningar för de pedagogiska nätcaféerna finner du på webbsidan https://www.valteri.fi/nettikahvila Valteris pedagogiska nätcaféer 2015-2016
 2. Valteri center för lärande och kompetens är en del av Utbildningsstyrelsens verksamhetsområde. Valteri består av sex enheter som erbjuder tjänster runt om i Finland. Skilla är den svenskspråkiga enheten. Valteri, Skilla kompletterar kommunala och regionala stödtjänster för lärande och skolgång. Valteri stöder närskolprincipen genom att erbjuda mångsidiga tjänster för behoven inom allmänt, intensifierat och särskilt stöd. Valteris tjänster kan rikta sig till enskilda barn och unga, deras lärare/skolpersonal eller en hel arbetsgemenskaps, kommuns eller ett områdes behov. 29.3.2016 ©Valteri 2015
 3. Läroplanen 2016 • Specialundervisningen skall hitta sina former i LP2016 • Viktiga tidiagre reformer: - 2011 då trestegsstödet infördes - 2013 då den nya Elev- och studerandevårdslagen kom. 29.3.2016 ©Valteri 2015
 4. Centrala mål i läroplanen • Att växa som människa och medborgare • Delaktighet • Kunna ställa egna realistiska mål 29.3.2016 ©Valteri 2015
 5. Skolans uppgifter • Att väcka intresse • Att ge eleven en känsla av att lyckas och stödja elevens positiva uppfattning om sig själv och skolarbetet • Att hjälpa eleven att hitta sina egna styrkor och svagheter samt att lära sig att ställa mål Skolan påverkar hurudan uppfattning eleverna får av sig själva; sin inlärning och sig själv som mänskor 29.3.2016 ©Valteri 2015
 6. Specialundervisningen finns i den allmänna undervisningen • Specialundervisningen är en del av skolkulturen och kommer att ta olika former i olika skolor beroende på hur den lokala läroplanen utformas • Det kollektiva och det gemensamma ansvaret lyfts fram: ”alla lärares uppgift att handleda en elev som behöver stöd för sin skolgång och i studierna i olika läroämnen” • När en elev har behov av stöd ökar betydelsen av samarbete mellan hem och skola. • Samarbetsmetoder och -modeller ska utvecklas för hela den grundläggande utbildningen och för övergångarna. 29.3.2016 ©Valteri 2015
 7. Kapitel 7 Stöd för lärande och skolgång • Stödet för lärande och skolgång samt elevvården bildar en helhet 29.3.2016 ©Valteri 2015
 8. Kapitel 7.1 Principerna för stöd • Stödformer som nämns i lagen om den grundläggande utbildningen är t.ex. stödundervisning, specialundervisning på deltid, tolknings- och biträdestjänster samt särskilda hjälpmedel. • Stödformerna kan användas på alla tre nivåerna av stöd 29.3.2016 ©Valteri 2015
 9. Kapitel 7.1 Principerna för stöd • Undervinsingen och stödet ska ordnas utgående från såväl den enskilda elevens som hela undervisningsgruppens styrkor och vad eleverna behöver utveckla och lära sig • Stöd för lärande och skolgång innebär både lösningar som berör hela gruppen och lärmiljön och lösningar som mäter elevens individuella behov. • Stödet kan vara av olika intensitet 29.3.2016 ©Valteri 2015
 10. Kapitel 7.1 Principerna för stöd • Pedagogisk sakkunskap, samarbete mellan lärarna och yrkesövergripande samarbete inom elevvården är viktigt för att behovet av stöd ska upptäckas och när stödet planeras och genomförs. • För att upptäcka behovet av stöd på ett tidigt stadium ska man kontinuerligt följa med hur elevernas lärande och skolgång löper. • Först granskas de befintliga arbetssätten, undervisningsarrangemangen och lärmiljöerna och hur de lämpar sig för eleven. 29.3.2016 ©Valteri 2015
 11. Kapitel 7.1 Principerna för stöd • Utifrån det bedöms om man genom att ändra på dem kunde hitta bättre pedagogiska lösningar för eleven. • Vid bedömningen och planeringen av stöd ska resultat av andra eventuella utvärderingar utnyttjas och elevens tidigare stöd beaktas. 29.3.2016 ©Valteri 2015
 12. 7.1.1 Handledning i samband med stöd • Uppmärksamhet fästs vid elevens eventuella behov av stöd i fråga om vardagshantering, karriärplanering, studiefärdigheter och samarbetsförmåga. • Färdigheter ska stärkas med ändamålsenliga metoder och handledning. • Genom handledningen ska eleven lära sig att ställa upp mål för sitt lärande och att ta ansvar för sina studier. • Målen och åtgärderna angående handledning skrivs också in i planen för elevens lärande och den individuella planen för hur undervisningen ska ordnas (IP). 29.3.2016 ©Valteri 2015
 13. 7.1.1 Handledning i samband med stöd • Handledningen ska planeras i nära samarbete med eleven och vårdnadshavaren. • Sakkunskapen hos elevvårdspersonalen och eventuell övrig biträdande personal ska också utnyttjas. • I den handledning som ges i slutskedet av den grundläggande utbildningen ska man tillsammans med eleven utreda lämpliga möjligheter till fortsatta studier och kontrollera att det stöd som eleven behöver fortsätter på andra stadiet. 29.3.2016 ©Valteri 2015
 14. Bedömning • En mångsidig och handledande bedömning är lärarnas centrala pedagogiska redskap för stödandet av elevens hela utveckling samt inlärning (enligt Grunderna för läroplanen 2014) • Bedömningen är en växelverkan mellan elev och lärare • Eleverna handleds till att uppmärksamma sin inlärning både individuellt och i grupp genom att ge uppbyggande feedback både åt varandra och åt läraren • Eleverna jämförs inte med varandra 29.3.2016 ©Valteri 2015
 15. 6.2 Bedömningens karaktär och allmänna bedömningsprinciper • Bedömnings- och responsmetoderna ska planeras och tillämpas utgående från elevernas ålder och förutsättningar. • Responsen ska framför allt lyfta fram elevernas styrkor och framsteg i lärandet i förhållande till tidigare kunskaper. • Mångsidiga metoder ska tillämpas vid bedömningen. • Läraren ska samla information om elevernas framsteg inom olika områden av lärandet och i olika inlärningssituationer. 29.3.2016 ©Valteri 2015
 16. 6.2 Bedömningens karaktär och allmänna bedömningsprinciper • Det är viktigt att observera att eleverna lär sig och arbetar på olika sätt. • Eleverna ska ges möjlighet att visa sina kunskaper på ett sätt som lämpar sig för dem. (stödmaterial) • I olika bedömnings- och redovisningssituationer är det viktigt att se till att eleven förstår uppgiften och har tillräckligt god tid att utföra den. • Eleven ska också ha möjlighet att använda informations- och kommunikationsteknik och få de hjälpmedel och biträdestjänster som han eller hon eventuellt behöver. 29.3.2016 ©Valteri 2015
 17. 6.2 Bedömningens karaktär och allmänna bedömningsprinciper • Också lindriga inlärningssvårigheter och eventuella bristande kunskaper i undervisningsspråket/svenska/finska ska beaktas när bedömnings- och redovisningssituationer planeras och genomförs. • På samma sätt ska eventuella prioriterade områden i elevens studier beaktas. 29.3.2016 ©Valteri 2015
 18. 6.2 Bedömningens karaktär och allmänna bedömningsprinciper • I bedömningen för invandrare och elever med ett främmande språk som modersmål ska man ta hänsyn till elevens språkliga bakgrund, hur länge eleven bott i landet och att kunskapen i svenska eller finska utvecklas småningom. I det fallet ska tyngdpunkten ligga på bedömning av elevens framsteg med hjälp av mångsidiga, flexibla metoder som är anpassade till elevens situation. 29.3.2016 ©Valteri 2015
 19. 7.4.4 Individualisering av lärokursen • Svårigheter i olika läroämnen kan förebyggas och lärandet stödjas genom olika differentieringsmetoder och stödformer som fastställs i lagen om grundläggande utbildning. • Ifall det trots stödet inte är möjligt för eleven att nå målen för det centrala innehållet med godkänt resultat, kan lärokursen i läroämnet individualiseras. 29.3.2016 ©Valteri 2015
 20. 7.4.4 Individualisering av lärokursen • Språklig och kulturell bakgrund, frånvaro, brist på motivation eller till exempel bristande studieteknik kan inte i sig vara grunder för individualisering av en lärokurs, utan eleven ska i sådana fall stödjas på andra lämpliga sätt. • Målen och innehållet i en individualiserad lärokurs ska härledas ur de allmänna målen och innehållet i läroämnet för den aktuella årskursen. Målen och innehållet för lägre årskurser kan också tillämpas. • De ska beskrivas tillräckligt tydligt och detaljerat i elevens IP. Det här är viktigt, eftersom undervisningen och bedömningen i läroämnet genomförs i enlighet med det som står i IP. 29.3.2016 ©Valteri 2015
 21. 7.4.4 Individualisering av lärokursen • Individualisering av lärokursen i ett läroämne innebär att den eftersträvade nivån för elevens lärande bestäms utifrån elevens förutsättningar. • Målen ska ändå ge eleven tillräckliga utmaningar. • Individualisering av en lärokurs ska fastställas i beslutet om särskilt stöd. Den pedagogiska utredningen ska innehålla motiveringar för individualiseringen för varje enskilt läroämne 29.3.2016 ©Valteri 2015
 22. 7.4.4 Individualisering av lärokursen • Man ska för varje läroämne separat avgöra, om eleven kan studera läroämnet enligt den allmänna lärokursen eller om lärokursen måste individualiseras. • Elevens prestationer ska bedömas i relation till elevens individuella mål i IP. • Elevens studier ska dessutom stödjas genom olika pedagogiska arrangemang och vid behov med olika former av stöd. • Den eller de lärare som ansvarar för läroämnet i fråga ansvarar för att utarbeta ovannämnda innehåll i IP. 29.3.2016 ©Valteri 2015
 23. Linjedragning • Eleven bör få stöd i ifrågavarande ämne före en lärokurs kan individualiseras t.ex. i form av stödundervisning, specialundervisning på deltid, erbjudande av olika stödmaterial eller genom att handleda eleven i olika inlärningsstrategier 29.3.2016 ©Valteri 2015
 24. Särskilda undervisningsarrangemang (Lagen om grundläggande utbildning 18 §) • Studierna för en elev kan delvis ordnas på annat sätt än vad som bestäms och föreskrivs i denna lag eller med stöd av den, om 1) eleven anses till någon del redan ha kunskaper och färdigheter som motsvarar den grundläggande utbildningens lärokurs, 2) det med hänsyn till elevens förhållanden och tidigare studier till någon del är oskäligt att eleven skall genomgå den grundläggande utbildningens lärokurs, eller 3) detta är motiverat av skäl som har samband med elevens hälsotillstånd. 29.3.2016 ©Valteri 2015
 25. Vad motiverar oss? • Autonomi (Autonomy) • Förmåga (Mastery) • Att gör välgörenhet/att göra gott (Purpose) Enligt Frank Martela: Valonöörit. Sisäisen motivaation käsikirja. 2015 29.3.2016 ©Valteri 2015
 26. Valteri center för lärande och kompetens, Skilla Parisgränden 2 A 2, 00560 Helsingfors Storalånggatan 60, 65100 Vasa Tel. 0295332200 www.valteri.fi Efter sändningens slut kan man fortsätta diskussionen om temat på http://valterihub.fi/groups/pedagogiset-nettikahvilat/forum/ Material av Valteris pedagogiska nätcaféer är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 4.0 Internationell Licens. Kontakta oss! Valteris pedagogiska nätcaféer 2015-2016
Publicité