Publicité
Publicité

Contenu connexe

Présentations pour vous(20)

Publicité
Publicité

Ang Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya

 1. Ang Kolonyalismo At Imperyalismo sa Timog at Kanlurang
 2. Mga Layunin
 3. 1. Mapahalagahan ang pagtugon ng mga Asyano sa mga hamon ng pagbabago, pag-unlad, at pagpapatuloy sa Timog at Kanlurang Asya sa transisyonal at makabagong panahon.
 4. 2. Masusuri ang mga dahilan at paraan ng kolonyalismo at imperyalismo ng mga Kanluranin sa unang yugto (ika-16 at ika-17 siglo) pagdating nila sa Timog at Kanlurang Asya.
 5. 3. Mabibigyang-halaga ang papel ng kolonyalismo at imperyalismo sa kasaysayan ng Timog at Kanlurang Asya
 6. Graphic Organizer
 7. AngKolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at KanlurangAsya 3. Labanan sa Plassey 7. Epekto ng Pamamahala ng Ingles sa Kabuhayan ng mga Indian 5. Ang Pag-aalsang Sepoy (Sepoy Mutiny) 2. Transpormasyon ng Timog Asya sa Ilalim ng mga Kaunluranin 4. Pamamahala ng mga British East India Company sa India 10. Epekto ng Kolonyalismong British sa India 1. Mga Dahilan at Paraan ng Kolonyalismo at Imperyalismo ng mga Kaunlaranin sa Timog at Kanlurang Asya 8. Epekto ng Pamahalaang Ingles sa Teknolohiya 6. Tuwirang Pamamahala ng Britanya sa India 9. Epekto ng Pamahalaang Ingles sa Lipunan, Kultura, at Paniniwala
 8. Mga Dahilanat paraan ng kolonyalismo atimperyalsimo ng mgakanluraninsa timogat kanlurangasya
 9. KOLONYALISMO Tumutukoy sa pagtatamo ng mga lupain upang matugunan ang layuning pang-komersiyal at panrelihiyon ng isang bansa.
 10. •Ang kolonisasyon ng mga Kanluranin ay nagsimula sa mga bansang Europeo na gustong ipalaganap ang kanilang pananampalataya, makatuklas ng iba pang ruta patungo sa Silangan upang simulan ang pagtatag ng mga kumpanyang pangkalakalan, at kilalanin sila bilang isang makapangyarihang bansa.
 11. IMPERYALISMO •Ay tumutukoy sa patakaran ng isang makapangyarihang bansa na palawakin ang kanliang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagsakop o pagkontrol sa pangkabuhayan at pampolitikang kaayusan ng isa o iba’t ibang bansa.
 12. MGA BANSANG KANLURANIN •Pinag-utos nila ang panggalugad sa karagatan upang makahanap ng lupain para sa kanilang sentrong kalakalan.
 13. PORTUGES - Sila ang unang dumating sa India noong 1548. 1548 - Sa panahong ito, ang mga Kristiyanong mangangalakal ay kinailangang maghanap ng ibang ruta patungong Silangan dahil sa mahigpit na pagbantay ng Imperyong Muslim Ottoman ng Turkey.
 14. Transpormasyon ng timog asya sa ilalim ng mga kaunlaranin
 15. IMPERYONG BRITISH •Kilala bilang pinakamalaking imperyong naitatag sa kasaysayan ng daigdig.
 16. Ang mga British ay nagtalaga rin ng kompanya na siyang namahala sa pagtatag ng mga himpilang pangkalakalan sa Asya sa pamamagitan ng British East India Company.
 17. Imperyong British noong 1882.
 18. Labanan sa plassey
 19. Hunyo 23, 1757 - naganap ang hindi pagkakasunduan mga Pranses at mga Ingles. Ito’y pinagwagian ng mga Briton sa pangunguna ni Robert Clive.
 20. Baron Robert Clive - Isang kilalang pinakamagaling na mananakop ng
 21. Plano na pabagsakin ang mga Pranses sa Plassey. Paglalarawan sa lugar ng labanan na may mga paliwanag ng kilusan ng mga kawal.
 22. Pamamahala ng mga british east india company sa india
 23. Ang rehiyon ay pinamahalaan ng mga British sa ilalim ng dalawang kategorya. Ang Provinces at ang Princely States.
 24. Provinces Tumutukoy sa mga teritoryong ganap na sakop ng mga British.
 25. Isang mapang nagpapakita ng teritoryo ng Britanya sa India noong 1857.
 26. Ang pag-aalsang sepoy (sepoy mutiny)
 27. Noong 1857, lumaganap ang isang balita sa kampo ng mga Sepoy na ang mga kartutso ng kanilang riple ay sinelyuhan ng taba ng baka at baboy.
 28. Ang pangyayaring ito ay nagbunsod ng pag- aalsa na nagsimula nang atakihin ni Mangal Pandey, isang Sepoy, ang isang sundalong Ingles.
 29. Ang rebelyon ng mga Sepoy ay itinuturing na kauna- unahang digmaang pangkasarinlan ng mga Indian.
 30. Bukod sa pakikipaglaban, tulong-tulong nilang sinikap na gumawa ng mga paraan upang gisingin ang kamalayan ng mga Indian tungkol sa kanilang mga karapatan at pagpapalaganap ng mga mensahe na makatutulong na mawakasan ang kapangyarihan ng mga Briton sa India.
 31. Isang larawang pinapakita ang mga taga- Sepoy noong sila ay nag-alsa laban sa Briton.
 32. Tuwirang pamamahala ng britanya sa india
 33. Act for the Better Government of India Dahil sa naganap na pag-aalsa ng mga Sepoy, ang India ay tuwiran nang pinamahalaan ng Britanya sa pamamagitan ng pagpapatupad ng itong batas noong Agosto 1858.
 34. Divide and Rule Ang paraang ginagamit ng mga Ingles sa pamamahala sa India.
 35. Epekto ng pamamahalang ingles sa kabuhayan ng mga
 36. Sa simula, ang India ang pinakaiingatan ng mga Ingles bunga ng likas na potensiyal nito.
 37. Rebolusyong Industriyal • Transpormasyon mula agrikultural patungong industriyal. • Nang maganap ang Rebolusyong Industriyal sa Britanya, ang bansa ay nagmistulang pamilihang pandaigdig at ang India ang nagsilbing tagatustos ng hilaw na materyales ng na kailangan ng bansang Kanluranin.
 38. Epekto ng pamamahalang inglessa
 39. Upang masarili ang pagsasamantala sa hilaw na materyales ng rehiyon, pinasimulan ng mga Ingles ang paglilinang ng mga modernong teknolohiya tulad ng pagpapagawa ng daang bakal, mga telegrapo, at ipa pang impraestruktura.
 40. Epekto ng pamamahalang ingles sa lipunan, kultura at
 41. May mga kautusang ligal na pinasimulan ang mga Ingles: 1. Pagsisimula ng sistemang edukasyon kung saan ingles ang ginagamit na wika. 2. Pagbabawal ng mga pang-aalipin at gawi ng mga Indian na pagpatay sa mga babaeng sanggol (female infacticide
 42. 3. Pagpapaalis ng suttee at thuggi. 4. Ipininasa rin ang batas ng 1872 na nagpapahintulot sa pag-aasawahan ng mga mamamayan na kabilang sa magkakaibang caste at pamayanan.
 43. 5. Ipinasa ang Sharda Act. 6. Ipinagtibay rin ang patakaran sa pagtanggap ng mga Indian sa matataas na posisyon sa pamahalaan
 44. Epekto ng kolonyalismong british sa india
 45. Ikinagalit ng mga Indian ang pagturing sa kanila ng mga Ingles bilang mamamayang second class sa sarili nilang bansa, na hindi maaaring mabigyan ng mataas na posisyon sa pamahalaan at pinasasahod ng higit na mababa kaysa mga Europeo.
 46. Ang karaniwang karatulang “for Europeans only” ay lubos na nakainsulto at hindi naging makatarungan para sa mga Indian.
Publicité