Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Guru nanak dev ji

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Kathmandu ppt 2003
Kathmandu ppt 2003
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 22 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Publicité

Guru nanak dev ji

 1. 1. P.P.T. ON GURU NANAK DEV JI
 2. 2. ਜਾਣ-ਪਛਾਣ  ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 1469 – 22 ਸਤੰਬਰ 1539) ਸਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਸਿਲੇ ਸਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਨ। ਇਿਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ-ਸਦਿਾੜਾ ਸਿਸ਼ਿ-ਭਰ ਸਿਿੱਚ ਕਿੱਤਕ ਦੀ ਪ੍ੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਜੋ ਿਰ ਸਾਲ ਕਿੱਤਕ (ਅਕਤੂਬਰ-ਨਿੰਬਰ) ਸਿਿੱਚ ਅਲਿੱ ਗ-ਅਲਿੱ ਗ ਸਮਤੀ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਿੈ।  ਸਸਿੱਖ ਇਿ ਮੰਨਦੇ ਿਨ ਸਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਸਿਿੱਤਰਤਾ, ਸਦਿੱਿਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਸਮਕ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਦੀ ਜੋਤੀ ਗੁਰਗਿੱਦੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਾਕੀ ਨੌਂ ਗੁਰੂਆਂ ਸਿਿੱਚ ਅਿੱਗੇ ਿਿੱਧਦੀ ਗਈ।
 3. 3. PICS
 4. 4. ਮੁੁੱ ਢਲਾ ਜੀਵਨ  ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 1469[6] ਨੂੰ ਲਾਿੌਰ, ਪ੍ਾਸਕਸਤਾਨ ਨੇ ੜੇ ਰਾਇ ਭੋਇ ਦੀ ਤਲਿੰਡੀ, ਸਜਸ ਨੂੰ ਿੁਣ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਸਿਬ ਆਸਖਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਸਿਖੇ ਿੋਇਆ ਸਜਸਨੂੰ ਿੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਦਿਾੜੇ (ਗੁਰਪ੍ੁਰਬ) ਿਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਿੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ-ਅਸਥਾਨ ਸੁਸ਼ੋਭਤ ਿੈ। ਇਿਨਾਂ ਦੇ ਸਪ੍ਤਾ, ਕਸਲਆਣ ਚੰਦ ਦਾਸ ਬੇਦੀ ਜਾਂ ਮਸਿਤਾ ਕਾਲੂ[7] ਸਪ੍ੰਡ ਤਲਿੰਡੀ ਦੇ ਫ਼ਸਲ-ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪ੍ਟਿਾਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇਿੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਜਮੀਂਦਾਰ ਰਾਇ ਬੁਲਾਰ ਿੇਠ ਨੌ ਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ।[8] ਇਿਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸਤਰਪ੍ਤਾ ਸੀ। ਇਿਨਾਂ ਦੀ ਿਿੱਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਸੀ ਜੋ ਇਿਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਸਿਲੀ ਸਸਿੱਖ ਬਣੀ।  ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਸਿਆਿ ਜੈ ਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁਲਤਾਨਪ੍ੁਰ ਲੋਧੀ ਸਿਖੇ ਿੋਇਆ ਜੋ ਲਾਿੌਰ ਦੇ ਗਿਰਨਰ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਦੇ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਸਿਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਿਿੱਡੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਸਪ੍ਆਰ ਿੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਰਸਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਿ ਿੀ ਸੁਲਤਾਨਪ੍ੁਰ ਆਪ੍ਣੇ ਜੀਜੇ ਦੇ ਘਰ ਰਸਿਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਉਿ ੧੬ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸਿਿੱਚ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਸਿਿੱਚ ਿੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਿੱ ਗ ਪ੍ਏ। ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਜਨਮ-ਸਾਖੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਿ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਇਿੱਕ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਿੀ ਇਿਨਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲ ਪ੍ੁਰਖ ਨੂੰ ਸਮਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਿਧੀ[9]
 5. 5. RELATED IMAGES
 6. 6. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵਵਆਹ  ਸੰਸਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਸਿਆਿ ਆਇਆ ਿੈ. ਸਿਆਿ ਦੀ ਸਮਤੀ ਦੀ ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਜਨਮ ਕਿਾਣੀਆ ਸਿਚ ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਸਦਿੱਤਾ ਸਗਆ ਿੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਸਿਆਿ ਕਰਿਾ ਸਲਆ ਿੈ, ਜਦ ਸਕ ਉਿ ਉਮਰ ਦੇ 14 18 ਸਾਲ ਦੇ ਸਿਚਕਾਰ ਿੈ, ਜੋ ਸਕ ਮੰਨ ਸਲਆ ਸਗਆ ਿੈ. ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਤਨੀ, Sulakhni, ਭਾਈ ਮੂਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪ੍ੁਰ ਸ਼ਿਲਹੇ ਸਿਿੱਚ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਇਿੱਕ ਿਸਨੀਕ ਦੀ ਧੀ ਸੀ. ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ੁਿੱਤਰ, ਸਰੀ ਚੰਦ ਅਤੇ Lakhmi ਦਾਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਸਦਿੱਤਾ. ਉਸ ਦੇ ਸਪ੍ਤਾ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਿੀ ਿੀ ਸਿਆਿ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਬਰਿਮ ਸਮਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਸਿਚ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਸਕਿੱਤੇ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ divest ਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਕ ਬਾਿਰ ਪ੍ਾਇਆ. ਅਸਲ ਸਿਿੱਚ, ਸਡਊਟੀ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਕਲਪ੍ ਨੂੰ ਸਿੈ ਕੁਝ ਦੇ ਬਰਿਮ ਸਕੀਮ ਸਿਚ ਸਿਿੱਸਾ ਿੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੰਸਾਰ ਰੂਹਾਨੀ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਜੋ ਸਕ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਾ ਸਕ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਸਰਿਾਰ ਨੂੰ ਦੀ ਸੇਿਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਾ ਸੀ. ਮਨੁਿੱ ਖਤਾ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਸਰਿਾਰ ਨੂੰ ਸੀ ਅਤੇ ਮਨੁਿੱ ਖਤਾ ਦੀ ਸੇਿਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਿਾ ਕੀਤੀ ਸੀ. ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਅਿੱਗ ਸਿਚ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਿੇਸਖਆ ਿੈ, ਜੋ ਸਕ ਸਲਖਦਾ ਿੈ; ਝੂਠ, ਼ਿੁਲਮ, ਪ੍ਖੰਡ ਅਤੇ ਊਚ ਦੀ ਅਿੱਗ. ਉਸ ਨੇ ਜਾਣਾ ਿੈ ਅਤੇ ਸਦੀਿੀ ਸਪ੍ਆਰ, ਸਿੱਚ ਅਤੇ ਸਮਰਪ੍ਣ ਨਾਲ ਿੈ, ਜੋ ਸਕ ਅਿੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਸੀ. ਉਸ ਨੇ ਮਨੁਿੱ ਖਤਾ ਨੂੰ ਸਸਖਾਉਣ ਲਈ ਬਰਿਮ ਸਮਸ਼ਨ, ਮਨੁਿੱ ਖਤਾ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਪ੍ਤਾ ਦੇ ਸਬਕ ਸੀ. "ਆਸਦ ਪ੍ੁਰਖ ਚਾਨਣ ਬਣਾਇਆ ਿੈ; ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਸਿਡੇਨ੍ਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਿਨ:. ਸਾਰੇ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਜੀਿ ਨੂੰ ਇਿੱਕ ਚਾਨਣ ਕੌਣ ਤਿੱਕ ਿਧੀ ਿੈ, ਸਿਰ, ਬੁਰਾ ਿੈ ਅਤੇ ਜੋ ਚੰਗਾ ਿੈ?"
 7. 7. ਸਫ਼ਰ  ਉਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਿੀ ਖਾਤੇ ਸਿਿਾਦ ਿੈ, ਪ੍ਰ ਉਸ ਨੇ ਸਿਆਪ੍ਕ, ਸਕਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਿ਼ਿਾਰ ਅਤੇ ਤੀਿ ਸਾਲ ਲੇਆਊਟ, ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁਿੱਖ ਸਫ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਿੈ, ਨੂੰ ਸਿੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿੈ ਿਿੱਲ ਈਸਟ ਿੋਣ ਪ੍ਸਿਲੇ ਦੌਰੇ ਬੰਗਾਲ , ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਮਨੀਪ੍ੁਰ , ਿਿੱਲ ਦਿੱਖਣੀ ਦੂਜਾ ਸ਼ਰੀ ਲੰ ਕਾ , ਿਿੱਲ ਤੀਜੇ ਉੱਤਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ , ਲਿੱ ਦਾਖ , ਸਤਿੱਬਤ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਿੱਛਮੀ ਿਿੱਲ ਿਾਈਨਲ ਦੌਰੇ ਬਗਦਾਦ , ਮਿੱਕਾ ਤੇ ਅਰਬੀ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ੍ .  ਨਾਨਕ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਿਿੱਚ ਪ੍ਾਰ ਕਰ ਅਤੇ ਸਿਿੱਸਾ ਦੇ ਸਭ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ. ਪ੍ਸਿਲੀ ਲਾਸਾ (ਸਤਿੱਬਤ) ਕਰਨ ਜਾ ਸਰਿਾ ਿੈ, ਜਦਸਕ ਉਸ ਨੇ ਭੂਟਾਨ ਤਿੱਕ ਪ੍ਾਰ ਬਾਅਦ Tawang ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਾਸ ਅਤੇ Samdurang ਚੂ ਤਿੱਕ ਸਤਿੱਬਤ ਸਦਿੱਤਾ ਿੈ. ਉਸ ਨੇ ਲਾਸਾ ਤਿੱਕ ਿਾਪ੍ਸ ਆਏ ਅਤੇ ਮਸ਼ਿੂਰ ਮਠ Samye ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਗਆ ਿੈ ਅਤੇ ਪ੍ੇਮੋਸ਼ੁਬੂ ਸਿਚ ਦਾਖਲ ਮੇਨਚੁਕਾ ' ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਿਚ. ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ ਸਿਚਾਰ ਕੀਤਾ. ਮੇਨਚੁਕਾ ਤਿੱਕ ਉਿ ਿਾਪ੍ਸ ਸਤਿੱਬਤ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਗਆ ਦਿੱਖਣੀ ਸਤਿੱਬਤ ਦੇ ਿਸਨੀਕ ਲੈ ਸਗਆ ਅਤੇ ਮੇਨਚੁਕਾ 'ਸਿਚ ਿਸ ਗਏ. ਬਾਅਦ Gelling ਅਤੇ Tuting ਦੁਆਰਾ ਉਿ ਕਰਨ ਦਾ ਸਨਸ਼ਚਾ ਕੀਤਾ ਜੀਨਤ ਨੂੰ ਸਿਰ ਅਸਾਮ ਦੀ ਿਾਲਤ ਸਿਚ ਦਾਖਲ ਅਿੱਗੇ ਿੈ, ਅਤੇ ਬਰਿਮ-ਕੁੰਡ.  ਨਾਨਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਦੀ ਿਾਲਤ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ "ਪ੍ਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅਸਲੀ ਸੁਨੇ ਿੇ ਨੂੰ " ਬਾਰੇ ਦਿੱਸਣ ਲਈ ਚਾਿੁੰਦਾ ਸੀ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਸੀ. ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਸੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਿੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਸੀ ਆਸਦ ਜਾਜਕ, ਪ੍ੰਸਡਤ, qazis, mullahs, ਦੁਆਰਾ ਸਦਿੱਤਾ ਸਿਰੋਧੀ ਸੁਨੇ ਿਾ ਕੇ ਉਲਝਣ ਸਗਆ ਸੀ; 1499 ਸਿਿੱਚ, ਇਸ ਲਈ, ਉਸ ਨੇ ਮਨੁਿੱ ਖਜਾਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅਮਨ ਅਤੇ ਦਇਆ ਦਾ ਪ੍ਸਿਿੱਤਰ ਸੁਨੇ ਿਾ ਿੈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਸਿਿੱਤਰ ਸਮਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਿੈਸਲਾ ਕੀਤਾ.
 8. 8.  ਉਸ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਪ੍ੈਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ , ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ . ਉੱਤਰੀ, ਪ੍ੂਰਬੀ, ਪ੍ਿੱਛਮੀ ਅਤੇ ਦਿੱਖਣੀ - ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਸਨਰਦੇਸ਼ ਸਿਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ. ਬਾਨੀ ਸਸਿੱਖ ਗੁਰੂ 1500 ਤਿੱਕ 1524 ਨੂੰ ਸਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ੰਜ ਿਿੱਡੇ ਟੂਰ੍ਸ ਸਿਿੱਚ ਿਿੱ ਧ 28,000 ਸਕਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਿੈ, ਨੂੰ ਸਿਸ਼ਿਾਸ ਕੀਤਾ ਿੈ. 1499 ਸਿਿੱਚ, ਨਾਨਕ ਉਸ ਦੀ ਬਰਿਮ ਸਮਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ ਪ੍ੂਰਬੀ, ਪ੍ਿੱਛਮੀ, ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਦਿੱਖਣੀ ਦੇ ਿਿੱਲ ਚਲਾ ਸਗਆ ਿੈ ਅਤੇ ਸਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਬੋਧੀ, ਅਤੇ ਯੋਗੀ ਦੇ ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਕਦਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ. ਉਸ ਨੇ ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਧਰਮ, ਗੋਤ, ਸਸਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਦੌੜ ਦੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਸਮਸਲਆ. ਉਸ ਨੇ ਨਾਮ ਉਸ ਦੇ ਮੁਸਸਲਮ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਪ੍ੈਰ 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ , ਇਿੱਕ ਨੇ ਰਬਾਬ. ਉਸ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਉਦਾਸੀ ਕਸਿੰਦੇ ਿਨ. ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਸਿਲੀ ਉਦਾਸੀ (ਯਾਤਰਾ) ਸਿਚ, ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ੂਰਬ ਕਿਰ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 6 ਸਾਲ ਗੁ਼ਿਾਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਘਰ ਿਾਪ੍ਸ. ਉਸ ਨੇ 1499 ਸਿਚ ਸੁਲਤਾਨਪ੍ੁਰ ਤਿੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਮਲਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੰ ਬੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਸਪ੍ਤਾ ਨੂੰ ਸੂਸਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ ਸਪ੍ੰਡ ਤਲਿੰਡੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਗਆ. ਉਸ ਦੇ ਮਾਪ੍ੇ ਆਪ੍ਣੇ ਬੁਢਾਪ੍ੇ ਸਿਚ ਉਸ ਲਈ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਸਖਆ ਮੁਿਿੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ੁਿੱਤਰ ਚਾਿੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਾ ਸੀ, ਜੇ ਉਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਿ ਸਦੰਦੇ ਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਸਸਆ. ਪ੍ਰ ਉਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਅਿੱਗ ਸਿਿੱ ਚ ਸੜ ਸਰਿਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਕ ਿੈ ਅਤੇ ਿ਼ਿਾਰ ਅਤੇ ਿ਼ਿਾਰ ਆਰਾਮ, ਸਪ੍ਆਰ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਸਰਿ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੀ ਬਰਿਮ ਸੁਨੇ ਿਾ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿੇ ਸਨ, ਜੋ ਸਕ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਸਸਆ. ਗੁਰੂ, ਇਸ ਲਈ, "ਉਸ ਨੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਸਨਰਦੇਸ਼ ਸਕਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ, ਸਿਰਗ ਦਾ ਇਿੱਕ ਕਾਲ ਿੁੰਦੀ ਿੈ.", ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਸਪ੍ਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਸਸਆ ਸਕ ਇਿ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਪ੍ੇ ਸਸਿਮਤ ਿੋ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਅਸ਼ੀਰਿਾਦ ਦੇ ਸਦਿੱਤਾ. ਇਸ ਲਈ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਸਮਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਿੈ ਅਤੇ ਸਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਜੜਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ੂਰਬ ਿਿੱਲ ਪ੍ਸਿਲੀ ਸਦਿੱਤਾ ਸਗਆ ਸੀ.
 9. 9. ਧਰਮ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਉਦਾਸੀਆਂ  ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਸਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। ਸਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨੁਿੱ ਖ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਸਸਤਨਾਮ ਦਾ ਉਪ੍ਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਿਚ ਸਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੰਤਿ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਚਾਰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।  ਪਵਹਲੀ ਉਦਾਸੀ - ਪ੍ੂਰਬ ਦੀ ਇਕਿੱਤੀ ਸਾਲ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਸਰਿਾਰ ਸਿਚ ਰਸਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਨ 1500 ਸਿਚ ਮਨੁਿੱ ਖ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਸਸਤਨਾਮ ਦਾ ਉਪ੍ਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਸਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਆਰੰਭੀ। ਸੁਲਤਾਨਪ੍ੁਰ ਤੋਂ ਸਬਆਸ ਨਦੀ ਪ੍ਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਨਗਰਾਂ ਤੋਂ ਿੁੰਦੇ ਿੋਏ ਏਮਨਾਬਾਦ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਪ੍ਿੁੰਚੇ। ਇਥੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੂੰ ਨੇ ਕ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪ੍ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸਿਰਦੇ-ਸਿਰਾਂਦੇ ਤੁਲੰ ਬਾ ਪ੍ਿੁੰਚ ਗਏ। ਇਥੇ ਸ਼ੇਖ ਸਿੱਜਣ ਦਾ ਸਟਕਾਣਾ ਸੀ। ਇਿਨੇ ਰਾਿੀ, ਮੁਸਾਿਰਾਂ ਦੇ ਠਸਿਰਨ ਲਈ ਸਰਾਂ ਬਣਾਈ ਿੋਈ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਲੁਿੱ ਟ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਿੀ ਇਸੇ ਸਰਾਂ ਸਿਚ ਜਾ ਕੇ ਸਟਕਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਰਾਿੀਂ ਉਪ੍ਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਉਿਦਾ ਪ੍ਿੱਥਰ ਸਿਰਦਾ ਪ੍ੰਘਰ ਸਗਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀਂ ਸਡਿੱਗ ਸਪ੍ਆ। ਸਿੱਚਾ ਸਿੱਜਣ ਬਣ ਕੇ ਰਾਿੀ-ਮੁਸਾਿਰਾਂ ਦੀ ਸੇਿਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ।
 10. 10.  ਇਥੋਂ ਪ੍ਾਕਪ੍ਟਨ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਕਰਨਾਲ, ਪ੍ਾਣੀਪ੍ਤ ਤੋਂ ਿਸਰਦੁਆਰ ਆ ਗਏ। ਇਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਿਿੱਲ ਮੂੰ ਿ ਕਰ ਕੇ ਆਪ੍ਣੇ ਸਪ੍ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਾਣੀ ਸਦੰਦੇ ਿੋਏ ਿੇਸਖਆ। ਇਨਹ ਾਂ ਕੁਰਾਿੇ ਪ੍ਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਂ-ਿਸਿਮਾਂ ਤੋਂ ਕਿੱਢ ਕੇ ਸਿੱ ਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਿੱਸਸਆ। ਿਸਰਦੁਆਰ ਤੋਂ ਮਥੁਰਾ, ਿਸਰੰਦਾਬਨ ਤੋਂ ਗੋਰਖਮਤੇ ਆ ਪ੍ਿੁੰਚੇ। ਇਥੇ ਸਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਸਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟ ਿੋਈ ਸਜਸ ਸਿਚ ਸਸਿੱਧ ਿਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀਂ ਢਸਿ ਪ੍ਏ। ਇਸ ਥਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਗੋਰਖਮਤਾ ਤੋਂ ਨਾਨਕਮਤਾ ਿੋ ਸਗਆ। ਨਾਨਕਮਤੇ ਤੋਂ ਅਯੁਿੱਸਧਆ, ਗਯਾ, ਮੁਰਸ਼ਦਾਬਾਦ ਦੇ ਰਸਤੇ ਆਸਾਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਮਰੂਪ੍ ਇਲਾਕੇ ਗੋਿਾਟੀ ਸ਼ਸਿਰ ਆ ਸਗਆ। ਇਥੇ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਨੂਰ ਸ਼ਾਿ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਜਾਦੂ ਰਾਿੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਿਿੱਸ ਕਰ ਸਲਆ। ਨੂਰ ਸ਼ਾਿ ਨੂੰ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਛਿੱਡ ਕੇ ਸਿੱਚੇ ਰਾਿ 'ਤੇ ਚਿੱਲਣ ਦਾ ਉਪ੍ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਜਗਨਨਾਥਪ੍ੁਰੀ ਤੋਂ ਆਗਰਾ ਤੇ ਇਥੋਂ ਿਾਪ੍ਸ ਸੰਨ 1508 ਸੁਲਤਾਨਪ੍ੁਰ ਆ ਗਏ। Continued…………
 11. 11.  ਦੂਜੀ ਉਦਾਸੀ - ਦਿੱਖਣ ਦੀ ਲਗਪ੍ਗ ਦੋ ਸਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰ ਕੇ ਸੰਨ 1510 ਸਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੂਜੀ ਉਦਾਸੀ ਦਿੱਖਣ ਿਿੱਲ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਸੁਲਤਾਨਪ੍ੁਰ ਤੋਂ ਬਸਠੰ ਡਾ, ਭਟਨੇ ਰ (ਿਨੂਮਾਨਗੜਹ) ਦੇ ਰਸਤੇ ਸਸਰਸਾ ਪ੍ਿੁੰਚੇ। ਸਸਰਸਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪ੍ੀਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਸਿੱਧ ਸਟਕਾਣਾ ਸੀ। ਇਿ ਪ੍ੀਰ ਜਾਦੂ-ਟੂਸਣਆਂ ਰਾਿੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪ੍ੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਖਿਾ਼ਿਾ ਸਮਸਦੀਨ ਅਤੇ ਖਿਾ਼ਿਾ ਿੌਸਨਦੀਨ ਪ੍ੀਰਾਂ ਨਾਲ 40 ਸਦਨ ਦਾ ਸਚਲਾ ਕਿੱਟ ਕੇ ਇਿ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਸਕ ਸਿੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸਿਚ ਿੀ ਸ਼ਕਤੀ ਿੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਿਾ ਸਿਚ ਜੀਿਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚਿੱਲਣ ਦਾ ਉਪ੍ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜਪ੍ੂਤਾਨੇ ਦਾ ਚਿੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਇੰਦੌਰ ਪ੍ਿੁੰਚੇ। ਸਿੰਧੀਆਚਲ ਤੇ ਦਿੱਖਣੀ ਜੰਗਲ ਸਿਚ ਇਕ ਆਦਮਖੋਰ ਭੀਲ ਕੌਡਾ ਰਾਖਸ਼ ਦਾ ਸਟਕਾਣਾ ਸੀ। ਇਿ ਰਾਿੀ- ਮੁਸਾਿਰਾਂ ਨੂੰ ਿੜ ਕੇ ਖਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਿੀ ਿੜ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਸਿਆ ਪ੍ਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਪ੍ਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸੇਿਾ ਤੇ ਸਕਰਤ ਕਰ ਕੇ ਜੀਿਨ ਗੁ਼ਿਾਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ। ਨਾਗਪ੍ਟਨ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਸਕਨਾਰੇ ਰਾਮੇਸ਼ਿਰ ਤੋਂ ਸੰਗਲਾਦੀਪ੍ (ਲੰ ਕਾ) ਜਾ ਪ੍ਿੁੰਚੇ। ਇਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸਸ਼ਿਨਾਭ ਨੇ ਗੁਰਸਸਿੱਖ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਪ੍ਾਸੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਬਤ ਬਿੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣ ਰਿੱਸਖਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜਾ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਇਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਉਪ੍ਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਿਤ ਿੋਇਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਸਿੱਖ ਬਣ ਸਗਆ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਿੱਛਮੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਾਬਾਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਆਸਦ ਇਲਾਸਕਆਂ ਤੋਂ ਿੁੰਦੇ ਿੋਏ ਸਸੰਧ ਤੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪ੍ੁਰ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪ੍ੁਰ ਸੰਨ 1514 ਸਿਚ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਸਰਿਾਰ ਪ੍ਾਸ ਪ੍ਿੁੰਚ ਗਏ।
 12. 12. ਤੀਜੀ ਉਦਾਸੀ - ਉੱਤਰ ਦੀ ਕੁਝ ਮਿੀਨੇ ਕਰਤਾਰਪ੍ੁਰ ਰਸਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਨ 1514 ਸਿਚ ਉੱਤਰ ਸਦਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਿਾੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਨਾਮ ਦਾ ਉਪ੍ਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਸਦਿੱਤੀ। ਕਰਤਾਰਪ੍ੁਰ ਤੋਂ ਜੰਮੂ, ਸਰੀਨਗਰ, ਬਦਰੀਨਾਥ, ਿੇਮਕੁੰਡ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸੁਮੇਰ (ਕੈਲਾਸ਼) ਪ੍ਰਬਤ ਉਤੇ ਸਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮਾਨਸਰੋਿਰ ਪ੍ਾਸ ਜਾ ਪ੍ਿੁੰਚੇ। ਸਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਰਾਿੀਂ ਭੈਅਭੀਤ ਅਤੇ ਿਿੱਸ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰ ਸਿਲਤਾ ਨਾ ਿੋਈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਿਚ ਰਸਿ ਕੇ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਸਮਰਨ ਤੇ ਸੇਿਾ ਕਰ ਕੇ ਜੀਿਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪ੍ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਨੇ ਪ੍ਾਲ, ਸਸਿੱਕਮ, ਭੂਟਾਨ ਦਾ ਚਿੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਸਤਿੱਬਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਿਾਪ੍ਸ ਜੰਮੂ ਆ ਗਏ। ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਿੇਠਾਂ ਉਤਰ ਕੇ ਸਬਆਸਾ ਪ੍ਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸੁਲਤਾਨਪ੍ੁਰ ਤੋਂ ਕਰਤਾਰਪ੍ੁਰ ਸੰਨ 1518 ਆਪ੍ਣੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਿਾਪ੍ਸ ਆ ਗਏ।
 13. 13.  ਚੌਥੀ ਉਦਾਸੀ - ਪ੍ਿੱਛਮ ਦੀ ਸੰਨ 1518 ਦੇ ਸਪ੍ਛਲੇ ਪ੍ਿੱਖ ਸਿਚ ਚੌਥੀ ਉਦਾਸੀ ਆਰੰਭ ਿੋਈ। ਇਸ ਉਦਾਸੀ ਸਿਚ ਆਪ੍ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਿੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਰਤਾਰਪ੍ੁਰ ਤੋਂ ਤਲਿੰਡੀ, ਰੁਿਤਾਸ਼, ਡੇਰਾ ਇਸਮਾਈਲ ਖਾਂ, ਡੇਰਾ ਗਾ਼ਿੀ ਖਾਂ, ਨੌ ਸ਼ਰਾ, ਸਮਠਨਕੋਟ ਤੋਂ ਸਸੰਧ ਜਾ ਪ੍ਿੁੰਚੇ। ਇਥੋਂ ਜਥੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਮਿੱਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਿੱਕੇ ਸਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਸਿੱਧ ਪ੍ੂਜਨੀਕ ਅਸਥਾਨ ਕਾਬਾ ਿੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਾਬੇ ਿਿੱਲ ਪ੍ੈਰ ਕਰ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ। ਜੀਿਨ ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਿੱਲਾਂ ਨੇ ਗੁਿੱਸੇ ਨਾਲ ਆਸਖਆ ਸਕ ਤੂੰ ਕੌਣ ਕਾਸਿਰ ਿੈਂ ਸਜਿੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਿਿੱਲ ਪ੍ੈਰ ਕਰ ਕੇ ਸੁਿੱਤਾ ਿੋਇਆ ਿੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸਨਰਮਾਈ ਨਾਲ ਸਕਿਾ, ''ਮੈਂ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਥਕੇਿੇਂ ਕਰ ਕੇ ਲੰ ਮਾ ਸਪ੍ਆ ਿਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਤਾ ਨਿੀਂ ਸਕ ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਸਕਿੱਧਰ ਿੈ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ੈਰ ਉਧਰ ਕਰ ਦੇਿ ਸਜਧਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਨਿੀਂ ਿੈ।'' ਇਿ ਸੁਣ ਕੇ ਜੀਿਨ ਨੇ ਬੜੇ ਗੁਿੱਸੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ੈਰ ਘਸੀਟ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਾਸੇ ਕਰ ਸਦਿੱਤੇ। ਜਦ ਪ੍ੈਰ ਛਿੱਡ ਕੇ ਿੇਸਖਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬਾ ਉਸੇ ਪ੍ਾਸੇ ਿੀ ਨ਼ਿਰ ਆਇਆ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਉਸ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਾਸੇ ਪ੍ੈਰ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕਾਬਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਉਧਰ ਿੀ ਨ਼ਿਰ ਆਇਆ। ਜੀਿਨ ਨੇ ਜਦ ਿੇਸਖਆ ਸਕ ਕਾਬਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪ੍ੈਰਾਂ ਨਾਲ ਿੀ ਸਿਰ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗਿੱਲ ਦੂਜੇ ਿਾ਼ਿੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਸੀ। ਇਿ ਸੁਣ ਕੇ ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾ਼ਿੀ, ਮੌਲਾਣਾ ਤੇ ਿੋਰ ਲੋਕ ਇਕਿੱਠੇ ਿੋ ਗਏ। ਕਾ਼ਿੀ ਰੁਕਨਦੀਨ ਅਤੇ ਿੋਰ ਿਾ਼ਿੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪ੍ ਜੀ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਉੱਤਰ ਿੋਏ। ਇਿ ਪ੍ੁਿੱਛਣ 'ਤੇ ਸਕ ਸਿੰਦੂ ਿਿੱਡਾ ਿੈ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਕਿਾ, ''ਸ਼ੁਸਭ ਅਮਲਾਂ ਬਝਿੁੰ ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ।'' ਇਿ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੌਲਾਣੇ ਤੇ ਿਾਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀਂ ਸਡਿੱਗ ਪ੍ਏ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਿਿੱਧ- ਘਿੱਟ ਬੋਲਚਾਲ ਲਈ ਮੁਆਿੀ ਮੰਗੀ।
 14. 14. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਵਸੁੱ ਵਿਆ  ਸਕਰਤ ਕਰੋ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਸਰਿਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਦਿੱਤੀ ਿੁਨਰ, ਕਾਬਲੀਅਤ, ਿੁਨਰ ਅਤੇ ਸਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਖਤ ਸਮਿਨਤ ਕਰ ਕੇ ਇਿੱਕ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਿੱਧ ਅਤੇ ਸਮਰਸਪ੍ਤ ਜੀਿਨ ਸਨਰਬਾਿ I  ਨਾਮ ਜਪ੍ੋ ਸਸਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਿਿਾਲਾ ਸਦੰਦਾ ਿੈ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਜਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਿੈ ਸਕ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਿਾਸਿਗੁਰੂ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ, ਦੇ ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਨਾਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਼ਿਬਾਨੀ ਗਾਇਨ I  ਿੰਡ ਛਕੋ ਇਿ ਦੌਲਤ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਭੋਜਨ ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਲ ਿੈ ਕੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਕਸੇ ਕਸਮਊਸਨਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕਿੱਠੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰਨ ਲਈ. ਆਸਦ I
 15. 15. ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਤੰ ਬਰ 22- 1539 'ਤੇ, 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਵਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਸਵਰਗੀ ਵਨਵਾਸ ਲਈ ਇਸ ਸੰ ਸਾਰ ਨੂੰ ਛੁੱ ਡ ਵਦੁੱ ਤਾ. ਉਸ ਦੇ ਵਹੰ ਦੂ ਚੇਲੇ ਮੁਸਵਲਮ ਚੇਲੇ ਇਸਲਾਮੀ ਪਰੰ ਪਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਲਈ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ, ਜਦਵਕ ਬਵਚਆ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਵਕ ਉਸ ਦੇ ਚਲਾਣੇ ਬਾਰੇ ਪਰਵਸੁੱ ਧ ਲੋਕਧਾਰਾ ਹੈ. ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੁੱ ਿਣਗੇ, ਵਜਸ ਦੇ ਤਵਹਤ ਕੁੱ ਪੜਾ ਦੀ ਪਰਵਵਰਸ਼ 'ਤੇ, ਕੁਝ ਤਾਜਾ ਫੁੁੱ ਲ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਵਵਚਕਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਸਨ, ਜੋ ਵਕ ਪਾਇਆ ਵਗਆ ਸੀ. ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਡਭਾਗੇ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਹੈ ਜਦਵਕ ਵਹੰ ਦੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੁੁੱ ਲ ਦਾ ਸਸਕਾਰ. ਇਹ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਸਵਤਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਵਬਲਕੁਲ ਵੁੱ ਿ-ਵੁੱ ਿ ਧਾਰਵਮਕ ਮਾਰਗ ਹੇਠ ਦੋਨੋ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਪਆਰ ਹੈ, ਜੋ ਵਕ ਪਤਾ ਲੁੱ ਗਦਾ ਹੈ. ਹੇਠ ਵਲਵਿਆ ਇੁੱ ਕ ਗੋਲੀ, ਬੈਗ੍ਡੈਡ ਵਵੁੱ ਚ 1916 ਵਵੁੱ ਚ ਪਾਇਆ ਵਗਆ ਸੀ, "ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਵਚ, ਪਵਵੁੱ ਤਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਪਵਵੁੱ ਤਰ ਲੋਕ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਇਸ ਯਾਦਗਾਰ ਨੂੰ ਸੁੱ ਤ ਪਵਵੁੱ ਤਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਭਾਵਰਆ ਵਗਆ ਹੈ." ਗੋਲੀ ਤੇ ਤਾਰੀਿ - 927 ਹੀਜਰੀ ਈ 1520-1521 ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਵਧਤ ਹੈ

×